Prenesi informativni časopis (pdf 783 kb)

Nestrankarska
Lista
nestrankarska
Od ljudi za ljudi
Lista Od ljudi za ljudi
oži
r
k
Kdaj:Kdaj?
ČE NE ZDAJ
ČE NE
Kdo: ČE NE MI VSI
ZDAJ
>>
>
obkrož
bkroži
>
o
>
i>
>
>>>
i>
>
ž
>>
>
o
obkroži
obkr
obkroži >>>
SPREMEMBA
ZA VSE NAS
Zavedanje, da lokalne
volitve lahko prinesejo
spremembe, je botrovalo
ustanovitvi neodvisne,
nestrankarske Liste
Od ljudi za ljudi.
OZAVEŠČENOST
LJUDI ZA VEČ
LOKALNE SAMOSKRBE
IN ZDRAV NAČIN
PREHRANJEVANJA
USTVARJAMO NOVA
DELOVNA MESTA
IN POVEČUJEMO
DODANO VREDNOST
NA ZAPOSLENEGA
S PONOSOM
PREDSTAVLJAMO
NAŠE MESTO, SKRBIMO
ZA TURISTIČNO
PREPOZNAVOST MESTA
KRANJA IN PODEŽELJA
PROJEKT
MLADIM
PRIJAZNA
OBČINA
IZBOLJŠAJMO
KVALITETO
BIVANJA NA
VSEH PODROČJIH
Vabimo vse:
STROKOVNJAKE IN
NESTROKOVNJAKE, majhne in
VELIKE, MLADE in starejše, revne
in bogate, SREČNE IN NESREČNE.
Pridružite se nam!
Spremembe se ne zgodijo čez noč,
lahko pa začnemo že danes in se
zavestno odločimo za listo
Od ljudi za ljudi.
Ugotovitev, da samo kritiziranje obstoječega
stanja iz naslonjača ne prinese želenega,
pomeni, da je potrebno vstati in glasno
povedati, za kaj se zavzemamo.
Odločitev, da vemo, česa nočemo, in kaj
želimo, kaže na to, da nam ni vseeno, kaj
se dogaja v našem lokalnem okolju – v naši
Mestni občini Kranj.
Nočemo več korupcije in pohlepa,
prevlade posameznih strokovnih javnosti in
zaslužkarstva, političnih razprtij, strankarskih
in osebnih interesov.
Nočemo vse več nezadovoljnih ljudi, kar kaže
na to, da takšen način življenja ni več primeren.
Vse prevečkrat je namreč danes spregledano
dejstvo, da je večina nezadovoljna.
Želimo zdravo Mestno občino Kranj kot
splošno vrednoto, ki prinaša vsakodnevno
kakovostno življenje slehernega posameznika.
Želimo poudariti, da si je vredno prizadevati
za zdravo okolje in našo varnost bivanja.
Pomembni so resnični temelji našega
življenja, ki se kažejo v spoštovanju
sočloveka in narave, nenasilju, iskrenosti,
poštenosti in odgovornosti, človekoljubju in
sočutju, solidarnosti in prijateljskih odnosih,
v prizadevanjih posameznika po večji
kreativnosti in produktivnosti, v sprejemanju
odgovornih odločitev za nas in naše bivalno
oziroma delovno okolje.
kroži
b
o
ob
8
Kdo? ČE NE MI VSI
V takšnem duhu smo se zbrali posamezniki
in ustanovili Listo Od ljudi za ljudi. Želimo
pridobiti čim več somišljenikov, da se aktivno
vključijo v reševanje trenutne problematike
v svojem lokalnem okolju. Najučinkovitejši
način, da nekaj spremenimo, je, da
postanemo sogovorniki v Svetu Mestne
občine Kranj. Tu mora namesto političnega
povezovanja različnih strank postati
pomembno le programsko sodelovanje
celotnega mestnega sveta za izvedbo
projektov v skupno dobro vseh nas in naše
mestne občine, bližnjih sosednjih občin
in gorenjske regije oziroma Kranja kot
regijskega središča.
Zavedamo se, da VELIKE PREDVOLILNE
OBLJUBE običajno trčijo ob neskladje s
sredstvi iz občinskega proračuna. Obljubimo
lahko, da bomo vaše predloge upoštevali z
vso resnostjo in o njih po najboljših močeh
tudi javno spregovorili ter se potrudili, da
bodo konkretni projekti z dosegljivimi cilji
uvrščeni v proračun Mestne občine Kranj.
Srčno si želimo in vemo, da vsem nam
pripada tako sestavljen Svet Mestne občine
Kranj, ki bo zmogel zagovarjati uravnotežen
razvoj celotnega območje naše občine, in
župan, ki se bo zavedal dolžnosti vodenja z
jasnimi cilji in odločnimi dejanji, da bo življenje
postalo dostojno človeku, da bo med nami
prevladala solidarnost in pomoč sočloveku.
Mi smo se odločili, da ne bomo samo tarnali, temveč







da se sliši in upošteva glas aktivne mladine,
da se podjetnik razvija in deluje v naši mestni občini,
da imamo hrano z domačih vrtov v vrtcih, šolah in našem okolju,
da ustvarjamo aktivno medgeneracijsko sodelovanje
in spoštujemo modrosti starejših,
da ponovno vzljubimo, spoštujemo domače okolje
in ga s ponosom predstavljamo navzven,
da so osnovne življenjske vrednote naša vrlina,
da naredimo to za vse nas in vsi skupaj.
2 /4
Lista Od ljudi za ljudi / Program
3 /4
Lista Od ljudi za ljudi / Program
slika 3.
Pri Listi Od ljudi za ljudi se bomo trudili, da v sodelovanju z vsemi deležniki
v Mestni občini Kranj uresničimo nam skupno VIZIJO:
Pungert
Mestna občina Kranj JE občina dobrega življenja.
Mestna občina Kranj JE SREDIŠČE
kulturnega in gospodarskega življenja,
JE NOSILKA napredka in razvoja s ciljem
visoke kakovosti življenja v mestu in na
podeželju, JE USTVARJALKA partnerskega
odnosa med mestom in podeželjem
ter harmoničnega odnosa med ljudmi
z USTVARJANJEM ŽIVLJENJA, ki je
DOSTOJNO ČLOVEKU.
Mestna občina Kranj JE PRIJAZNA,
SOČUTNA IN SOLIDARNOSTNA do svojih
prebivalcev kot tudi do tistih, ki v njej delajo,
se izobražujejo ali so naključni obiskovalci.
IMAMO DOVOLJ ZNANJA IN LJUDI, da
oplemenitimo že doseženo, poglobimo
sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
prisluhnemo aktivnim posameznikom.
Pri Listi Od ljudi za ljudi se bomo zavzemali,
da Svet Mestne občine Kranj sprejme in
preko uvrstitve v občinski proračun
v sodelovanju z mestno upravo pripravi
konkreten štiriletni program z dosegljivimi cilji.
 PROJEKT MLADIM
PRIJAZNA OBČINA
 USTVARJAMO NOVA
DELOVNA MESTA
IN POVEČUJEMO
DODANO VREDNOST NA
ZAPOSLENEGA
 OZAVEŠČENOST
LJUDI ZA VEČ LOKALNE
SAMOSKRBE IN ZDRAV
NAČIN PREHRANJEVANJA
Temeljna resnica NA MLADIH SVET STOJI
je rek, na katerega smo pozabili. Uresničitev
le-tega pa je pomembna tako za mlade
same kot za našo sedanjost in prihodnost.
Mladim je potrebno zagotoviti prostor za
njihovo delovanje in razvoj ter različna
interesna izražanja, omogočiti prvo zaposlitev
v Kranju tudi preko Podjetniškega centra.
Možnosti za to so v degradiranih območjih,
kjer so objekti sicer v zasebni lasti, vendar
Mestna občina Kranj mora postati aktiven
povezovalec in korekten sogovornik lastnikom
objektov v dobro mladih. Zavzemali se bomo,
da bo izvajanje projekta MLADIM PRIJAZNA
OBČINA uvrščeno v proračune za naslednje
štiriletno obdobje, da bo program za mlade
usklajen z nacionalnim programom za
mladino 2013-2021, da bo občina začela z
zagotovitvijo in lažjo dostopnostjo stanovanj
za mlade in ranljivejše skupine, kot so
enostarševske družine.
Mestna občina Kranj mora prisluhniti temu,
 da Kranj potrebuje obrtne cone, ki se
lahko razvijajo v degradiranih območjih,
 podjetnikom, ki opozarjajo na visoke
cene zemljišč in previsoko nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča,
 da razvija socialno podjetništvo in
poveča sredstva za javna dela,
 da se z ustanovitvijo podjetniškega
inkubatorja spodbuja razvojno
raziskovalna podjetja in dejavnosti, da
postane mesto s sodobnimi tehnološkimi
podjetji, in da se ustvarijo pogoji za
vlaganja zasebnih investitorjev,
 da preko novoustanovljenega
Gospodarsko-akademskega foruma
Kranja poveže vse akterje v občini za
dvig gospodarstva in večjo zaposljivost
(obrtno in gospodarsko zbornico,
podjetja, zavod za zaposlovanje, javno
upravo in zavode, šole, raziskovalne in
izobraževalne institucije, posameznike …)
pomeni zavedati se pomena lokalne prehrane.
Ohranjanje kmetijskih površin, sodelovanje
z lokalnimi pridelovalci za varno in zdravo
prehrano v vrtcih in šolah, uvedba ekološke
prehrane v javne ustanove in podpora eko
vrtovom postajajo pogoji zdravega življenja in
pravica vseh nas.
Predlagamo tudi vzpostavitev pogojev za
skupnostne vrte znotraj urbanih naselij in na
njihovih obrobjih, ker nam vrtičkarstvo ohranja
stik z naravo (slika 1 spodaj), pomeni zdravo
življenje in spodbuja druženje s sosedi.
Poudarek naj bo tudi na prenovi glavne
tržnice v starem mestnem jedru in uvedbi
vsaj dveh lokalnih tržnic (slika 2 spodaj), ker s
tem vzpostavljamo pristni stik med potrošniki
in pridelovalci hrane; tržnice tako postanejo
prostor srečevanja in druženja.
Ob sodelovanju kmetov in spodbudah države
je potrebno razvijati socialno podjetništvo na
področju kmetijstva in podeželja ter spodbuditi dopolnilno dejavnost na kmetijah, da
postane turistični ponudbeni izdelek.
Mestna občina Kranj naj preko svojega delovanja poskrbi za razvoj kmetijstva, postane koordinator in promotor zdravega načina življenja.
Glavna cerkev
Most
Globus
Ureditev Prešernove poti skozi mestno
jedro - vgradnja kovinskih ploščic v obstoječi
tlak, v katere so vgravirani verzi Prešernove
zdravljice v slovenskem, angleškem ter
nemškem jeziku.
 S PONOSOM
PREDSTAVLJAMO NAŠE
MESTO, SKRBIMO
ZA TURISTIČNO
PREPOZNAVOST MESTA
KRANJA IN PODEŽELJA
Zato je potrebno krepiti blagovno znamko
Kranja in prepoznavnost Mestne občine
Kranj kot središča Gorenjske in izhodiščne
točke za turizem. Pri razvoju turistične
ponudbe in intenzivnega trženja se je
nujno potrebno povezati s Posestvom Brdo
ter poskrbeti za uravnoteženo turistično
prepoznavnost mesta in podeželja ne samo
za goste, temveč tudi za koriščenje prostega
časa lokalnih prebivalcev preko izposoje
koles, rokodelskega centra domače in
umetnostne obrti, lokalnih pohodniških poti v
okviru projekta Zeleni krog Kranja …
S projektom SPOZNAJMO PODEŽEJE naj
se razvija turizem na podeželju na osnovi
naše izredno bogate naravne in kulturne
dediščine, spodbuja gostinska ponudba
z značajem lokalnega okolja. Krepiti je
potrebno prepoznavnost mestnega jedra in
Prešernovega gaja na osnovi zgodovinskih
dejstev – npr. Prešernova pot (slika 3 zgoraj),
podpirati kulturni turizem in krepiti festivalsko
dejavnost (npr. Festival oktetov).
Prešernov gaj
 IZBOLJŠAJMO
KVALITETO BIVANJA NA
VSEH PODROČJIH
Želimo, da se v občinski proračun med
drugim konkretno vključi:
Želje in KONKRETNE POTREBE posameznih
ožjih območij naše občine se lahko izražajo
preko svetnikov mestnega sveta ali preko
svetov krajevnih skupnosti. Na Listi
Od ljudi za ljudi imamo predlagane svetnike
z različnih območjih krajevnih skupnosti.
Preko dogovarjanja v mestnem svetu bomo
enakovredno poskrbeli za realne projekte
vseh krajevnih skupnosti in njihovo vključitev
v občinski proračun. S tem bomo zagotavljali
enakomeren razvoj celotne občine.
 regeneracija urbane soseske Planina,
ki zajema KS Bratov Smuk, KS Huje,
KS Planino in KS Primskovo-Planino III
in kjer so zajeti predlogi za reševanje
mirujočega prometa, za povečanje
deleža kolesarskega in javnoprevoznega
prometa, za ureditev intervencijskih
poti (slika 4 spodaj), za ureditev urbane
opreme (zamrežitve odpadnih zabojnikov),
za rešitev socialnih problemov (nižanje
socialnega standarda, staranja
prebivalstva, mladinskega presto pništva …), za ureditev javnih zelenih
površin (otroških in športnih igrišč …),
Skrb za trajnostni razvoj okolja je naša ključna
odgovornost, zato je hkrati ob dokončanju
projekta Gorki potrebno začeti s konkretnimi
aktivnostmi za urejeno komunalno infrastrukturo
na podeželju in z izvajanjem programa
ureditve degradiranih območjih, še posebej ob
Savski cesti in Tekstilindusu.
Zagovarjamo aktivna lokalna društva in
njihovo urejeno financiranje, projekt mreže
kulturnih in gasilskih domov ter predlog
ukrepov za njihove obnove z namenom
določitve vsebin za kreativno sobivanje v
dobro kraja, obnovo obstoječih otroških in
športnih igrišč, ureditev športnih rekreacijskih
parkov na podeželju in v predmestju,
prenovo športnih objektov, ki bodo ustrezala
nadaljnjemu razvoju profesionalnega športa …
projekta INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA
in PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA
OBČINA,
 subvencioniranje obnove fasad v
stanovanjskih soseskah in mestnem jedru,
 ureditev športnih parkov v Bitnjah, Britofu
in na Kokrici,
 pridobitev ustreznih državnih ali evropskih
sredstev za ohranitev in ureditev vaških
središč v KS Besnica in KS Mavčiče,
 ureditev središča z otroškim igriščem v KS
Hrastje in KS Primskovo, celostna ureditev
doma z gradnjo koncertne dvorane in
okolice, v KS Kokrica obnova doma in
gradnja medgeneracijskega centra,
 da se pridobi idejni projekt »Center za
kakovost življenja«, ki bo imel družbene,
kulturne, moralne in duhovne razsežnosti
ob upoštevanju vrednot bivanja in
življenjskega sloga ter omogočal nove
zaposlitve,
 ureditev video nadzora na vaških
pokopališčih in Pokopališču Kranj,
 razbremenitev tranzitnega prometa skozi
Kranj in ureditev krožišča pri sodišču …
ži
ob
Prešernova hiša
Prešernova pot
obkro
nestrankarska
Lista Od ljudi za ljudi
Kdaj: ČE NE ZDAJ
Kdo: ČE NE MI VSI
Vodnjak na glavnem trgu
oži
kr
8
slika 1.
slika 2 .
slika 3.
4 /4
Lista Od ljudi za ljudi
ži
obkro
nestrankarska
Lista Od ljudi za ljudi
NE RECITE: »KAJ ME BRIGA!«
Naša ustava nam zagotavlja neposredno
demokracijo. Vendar le, ko smo dovolj
informirani in poučeni, navzoči na javnih
razpravah in zborih, sodelujemo pri delu v
krajevnih skupnostih, društvih, nevladnih
organizacijah, na referendumih in volitvah.
Če temu ni tako, lahko demokracije manjka.
Namesto nas potem odločajo drugi.
Naša je odločitev, ali bomo jamrali ali bomo
preko naših izvoljenih predstavnikov v Svet
Mestne občine Kranj predlagali konkretne
rešitve. Le tako lahko postanemo aktivni
soustvarjalci svojega in skupnega življenja
ter sobivanja v naši občini.
Zato ne recimo: »KAJ ME BRIGA!«
Pojdimo na volitve!
Odgovornost voliti prave člane Sveta Mestne
občine Kranj je naša pravica in dolžnost.
ob
Kdaj: ČE NE ZDAJ
Kdo: ČE NE MI VSI
oži
kr
8
Kandidature za Svet Mestne občine Kranj
na Listi Od ljudi za ljudi:
1. Tatjana Kocijančič
18. Andrej Ambrož
2. Rok Mubi
19. Simona Todorović
3. Branka Nikolić
20. Jaka Govc
4. Vladimir Todorović
21. Iva Bečan
5. Tanja Cekič
22. Janez Peternelj
6. Gregor Krajnc
23. Katja Šegš
7. Maja Korošak
24. Ivan Červinski
8. Josip Bračun
25. Venka Pečar
9. Urša Capuder
26. Klemen Šantak
10.Stanislav Kurent
27. Simona Bračun
11.Nuša Kalan
28. Janez Kalan
12.Anton Resnik
29. Leonora Seferi
13.Tatjana Muraja Oblak
30. Boštjan Korenjak
14.Igor Jager
31. Barbara Tavčar
15.Andreja Bešter
32. Ines Bečan
16.Kristjan Knavs
33. Slavica Okorn Vojičić
17. Marjetica Štok
Tatjana Kocijančič:
»Preko dolgoletnih aktivnosti v kranjski taborniški
organizaciji in pri mladinskem prostovoljnem delu
ter na službenem področju
delovanja krajevnih skupnosti sem spoznala, da
vsi skupaj potrebujemo
pogum za spremembe, za
upoštevanje modrosti vseh
naših generacij, za črpanje
dobrega iz preteklosti, da
lahko sebi in drugim ustvarjamo boljšo sedanjost in
prihodnost. Izkušnje so mi
prinesle odgovore in konkretne rešitve, ki jih želim
deliti v dobro vseh nas.«
Branka Nikolić:
»Zavzemam se za ugodnosti za mlade družine ter
urejenost in večjo prepoznavnost mojega mesta.«
Vladimir Todorović:
»Zagovarjam izboljšanje
kakovosti življenja s
podpiranjem prostovoljnih
društev upokojencev preko
programa Starejši za višjo
kakovost življenja starejših
na domu. S projektom
spodbujamo večjo soodgovornost pri vseh ljudi za
samopomoč, za medsebojno pomoč sovrstnikom,
za pomoč mladim, kar
prispeva k občutku, da
nihče ne živi sam. Razvijamo miselnost pri starejših
in v njihovem širšem
okolju, da je podaljšanje
življenjske dobe pridobitev
človeštva, kar pomeni, da
se moramo generacije med
seboj dogovoriti za sodelovanje in kakovostno bi-
vanje. V okolju s projektom
ustvarjamo novo solidarno
vzdušje, prostovoljci pa
uživajo vse večjo podporo
javnosti. Drugi projekt je
IZIV POLITIKI – STAREJŠI
PONUJAMO POMOČ.
Starejši nismo le največja
in dobro organizirana
skupina prebivalstva, smo
tudi skupina, ki bi ji morali
prisluhniti in nas povabiti k
sodelovanju pri nastajanju
programov za izboljšanje
stanja. Imamo akumuliranega največ znanja in
izkušenj, imamo privzgojen občutek za človeka,
še vedno imamo veliko
energije, predstavljamo
tudi pomembno ekonomsko
podlago za preživetje naših
potomcev …«
Tanja Cekič:
»Starejšim je potrebno
omogočiti in ponuditi prostor za druženje,
učenje, telovadbo … da
združijo koristno s prijetnim – potrebno je delovati
v dobrobit upokojencev.
Center mesta je ponovno
potrebno narediti prijazen
in všečen prebivalcem.
Dogajanja na ulicah, ne
samo v zaprtih prostorih,
privabljajo ljudi, saj se tam
srečujemo in družimo v
prijetnem okolju.«
Gregor Krajnc:
»Kot bivši profesionalni
hokejist in sedaj trener pri
HK Triglav Kranj se bom še
posebej zavzemal za nadaljnji razvoj organiiziranega
športa v Kranju, saj verjamem, da je v naših časih
šport največji povezovalni
element družbe ter hkrati
največji promotor Mestne
občine Kranj in same
države Slovenije. V svojih
devetih letih aktivnega
športnega delovanja v ZDA
sem se dodobra spoznal
z organizacijo športa in
infrastrukturo, ki je potrebna
za pravilen razvoj športnika
od začetka športne poti,
univerzitetnega športa ter
na koncu profesionalnega
športa. Vem, kaj se lahko
prestavi v naše okolje in
kaj bo dalo rezultate!
Maja Korošak:
»Želim prispevati k temu,
da se v naši mestni občini
več pozornosti posveti
projektom in vsebinam,
ki neposredno zadevajo
kakovost življenja ljudi, ki
v njej živimo. Povabljena
sem bila k Listi Od ljudi
za ljudi in ker sem začutila
pozitivno energijo v njej
ter odprto možnost, da
zares lahko vplivamo na
odločitve, sem k njej z
veseljem in upanjem tudi
pristopila. Želim delati na
področju socialnih zadev
in družine ter šolstva. Ker
menim, da je v mestni
občini, konkretno v naselju
Planina, slabo poskrbljeno
za skupino starejših najstnikov (od 12. do 20. leta),
predlagam, da bi za njih
oblikovali posebne programe. To ne zajema samo
obnovitve in dopolnitve
infrastrukture (igrišč, fitnes
naprav), ampak tudi ulično
mladinsko delo. Mladi,
predvsem tisti, ki izhajajo
iz socialno šibkejših družin,
so prepuščeni sami sebi.
Pogosto ne končajo šolanja
ter nimajo perspektive in
usmeritve, saj jih druge organizirane in institucionalizirane oblike uresničevanja
njihovih interesov in potreb
ne pritegnejo. Zato bi bilo
nujno potrebno, da bi z
njimi začel nekdo delati
tam, kjer se zbirajo – na
ulici … Tako bi dosegli
dva cilja – preventivno delo
z najstniki in zaposlitev
mladih strokovnjakov, ki bi
sicer ostali brez služb. Ob
tem pa bi seveda razvijali
tudi prostovoljno delo z
omenjeno populacijo.«
Stane Kurent:
»Zavzemam se za zdravo
hrano ‘brez kilometrine’ v
vrtcih in šolah, za povezovanje in spodbujanje
nakupa in oskrbe od lokalnih kmetov, saj so pridelki
kakovostnejši. Kranj tudi
izgublja stik z vrhunskim
športom, mladina nima
pravih vzornikov in motiva
za ukvarjanje s posameznimi športi. In zaradi tega
jih je vse več prepuščenih
ulici ali pa obsedijo za
računalnikom.«
Nuša Kalan:
»Poznam problematiko
Kranja in Kranjčanov, zato
bi rada, da se slišijo še
njihove želje in ne samo
želje mestnih funkcionarjev,
ki stremijo po zadovoljevanju lastnih interesov.
Kranj med drugimi na
področju prometne varnosti
nujno potrebuje tudi lastni
poligon varne vožnje in
posodobitev prometnih
povezav.«
Kristjan Knavs:
»Mladi v današnjem času
nimamo prostorov, kjer bi
se lahko zbirali, se družili,
pogovarjali … Zato se mladi tudi zatekajo k ilegalnim
stvarem (npr. drogi). Mlade
je potrebno vključevati v
različne organizacije (prostovoljni gasilci, taborniki,
za pomoč ostarelim), nuditi
pogoje in usmeritve skozi
življenje, da najdejo pravo
pot. Potrebno je več prireditev na temo mladih, kot
je primer Stična mladih.«
Metka Štok:
»Želim, da nas ljudje
obveščajo o problemih, s
katerimi se srečujejo, in da
hkrati tudi povedo svoje
rešitve, razmišljajo, kako
kaj uresničiti. Sem proti
nepoštenosti, izkoriščanju,
proti onesnaževanju.
Sem za pošteno delo za
vse. Posebno pozornost
je potrebno nameniti
varovanju okolja in
narave, našim gozdovom,
ohranjanju zdrave pitne
vode in osveščanju z
zdravo prehrano, delu z
mladimi. Šport in glasba
morata postati dostopna
vsem mladim, da oboje
lahko vzljubijo, ker se jim
tako bogati življenje …
Vem, da se spremembe
ne zgodijo čez noč, jih
pa je potrebno narediti
za vse nas, zato se nam
pridružite.«
Leonora Seferi:
»Zavzemam se za
oživitev starega Kranja,
ker je potrebno mestno
jedro približati vsem
našim someščanom,
ne samo tamkajšnjim
prebivalcem. Nekateri
prebivalci tega dela
Kranja si jemljejo pravico,
da s svojimi dejanji,
pobudami preprečujejo
in onemogočajo ‘življenje’
v mestnem jedru vsem,
ki so željni obiskati naše
mesto. Za nekatere
prebivalce starega Kranja
je skoraj nedopustno, da
se otroci igrajo na ploščadi
pred gledališčem, oni
pa naj bi imeli premalo
parkirišč! Kranj je od
nas vseh, zato moramo
premakniti različne ‘mline’,
da bo stari del Kranja
lažje dostopen vsem, ki
z veseljem vstopajo v
jedro našega mesta. V
starem mestnem jedru se
mora slišati vrvež otrok,
udejstvovanje mladine na
različnih nivojih, kulturnem
in solidarnem udejstvovanju, razveseliti nas mora
pogled na skupinice in
posameznike ob toplem
čaju ali kavici … Predvsem
je moteče to, da se je
potrebno za eno žarnico
podati do nakupovalnih
centrov, ki so ob obrobju
našega mesta in so
zavzeli lep delež rodne
zemlje, ki bi lahko koristila
za pridobivanje domačih
pridelkov. Z velikim
veseljem je bilo poslušati
naše prednike, kako so
nam z navdušenjem
opi-sovali, kakšno je bilo
nekoč življenje v našem
mestu. Bodimo ponovno vsi
ponosni, da smo Kranjčani!«
Časopis Liste Od ljudi za ljudi / Datum izdaje: september 2014 / Naklada: 21500 izvodov / Izdajatelj: Lista Od ljudi za ljudi / Odgovorna urednica: Tatjana Kocijančič / Fotografije: Istocphoto, Arhiv Liste Od ljudi za ljudi