Finančni načrt za leto 2012 (pdf)

FINANČNI NAČRT 2012
Dom upokojencev Podbrdo
Podbrdo, 07.03.2012
Dom upokojencev Podbrdo
KAZALO VSEBINE
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
1
PODATKI O ENOTAH ZAVODA
1
2 DEJAVNOST ZAVODA
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2
2
4
4
4
4
5
ZGODOVINSKI PRIKAZ RAZVOJA DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO
DEJAVNOST DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO
ORGANI ZAVODA
VODSTVO ZAVODA
PREDSTAVITEV DELOVANJA DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO, ENOTE TOLMIN
PREDSTAVITEV DELOVANJA DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO, ENOTE PODBRDO
PREDSTAVITEV DELOVANJA DOMA UPOKOJENCEV PODBRDO, ENOTE PETROVO BRDO
3 ZAKONSKE PODLAGE
6
3.1
3.2
3.3
3.4
6
6
6
7
OSNOVNA IN SOCIALNA OSKRBA
ZDRAVSTVENA NEGA IN REHABILITACIJA
POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
DELO IN ZAPOSLOVANJE
4 DOLGOROČNI CILJI
7
4.1 ENOTA PODBRDO
4.2 ENOTA TOLMIN
4.3 ENOTA PETROVO BRDO
7
8
8
5 LETNI CILJI
9
5.1 ENOTA PODBRDO
5.1.1 PROGRAM DELA OSKRBA, ENOTA PODBRDO
5.1.2 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV OSKRBE
5.1.3 PROGRAM ZDRAVSTVENE NEGE, ENOTA PODBRDO
5.1.4 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA ZDRAVSTVENI NEGI
5.1.5 GIBANJE STROŠKOV MATERIALA, STORITEV, DELA IN AMORTIZACIJE
5.1.6 KADROVSKA POLITIKA
5.1.7 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
5.1.8 PROGRAM TRŽNIH AKTIVNOSTI
9
9
10
11
11
13
13
14
14
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran i
Dom upokojencev Podbrdo
5.2 ENOTA TOLMIN
5.2.1 PROGRAM DELA OSKRBA, ENOTA TOLMIN
5.2.2 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA OSKRBI
5.2.3 PROGRAM ZDRAVSTVENE NEGE
5.2.4 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA ZDRAVSTVENI NEGI
5.2.5 GIBANJE STROŠKOV MATERIALA, STORITEV, DELA IN AMORTIZACIJE
5.2.6 KADROVSKA POLITIKA
5.2.7 PROGRAM VAROVANA STANOVANJA
5.2.8 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
5.2.9 PROGRAM TRŽNIH AKTIVNOSTI
5.3 ENOTA PETROVO BRDO
5.3.1 PROGRAM OSKRBA
5.3.2 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA OSKRBI
5.3.3 PROGRAM ZDRAVSTVENE NEGE
5.3.4 LETNI CILJI PO ŠTEVILU STORITEV NA ZDRAVSTVENI NEGI
5.3.5 GIBANJE STROŠKOV MATERIALA, STORITEV, DELA IN AMORTIZACIJE OS
5.3.6 KADROVSKA POLITIKA
5.3.7 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
5.3.8 PROGRAM TRŽNIH AKTIVNOSTI
14
14
15
15
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21
22
23
23
24
24
6 OPREDELITEV KAZALNIKOV ZA VREDNOSTENJE DOSEGANJA CILJEV
24
6.1 OPISNI KAZALNIKI
6.1.1 OPISNI KAZALNIKI ZA ENOTI PODBRDO IN TOLMIN
6.1.2 OPISNI KAZALNIKI ZA ENOTO PETROVO BRDO
6.2 FIZIČNI KAZALNIKI
6.2.1 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO ŠTEVILO IN STRUKTURO OPRAVLJENIH STORITEV NA OSKRBI
6.2.1.1 ENOTA TOLMIN
6.2.1.2 ENOTA PODBRDO
6.2.1.3 ENOTA PETROVO BRDO
6.2.2 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO ŠTEVILO IN STRUKTURO STORITEV NA ZDRAVSTVU
6.2.2.1 ENOTA TOLMIN
6.2.2.2 ENOTA PODBRDO
6.2.2.3 ENOTA PETROVO BRDO
6.2.3 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO TRŽNO DEJAVNOST
6.2.3.1 ENOTA TOLMIN
6.2.3.2 ENOTA PODBRDO
6.2.3.3 ENOTA PETROVO BRDO
6.2.4 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO ABSENTIZEM IN BOLEZNINE
6.2.4.1 ENOTA TOLMIN
6.2.4.2 ENOTA PODBRDO
24
25
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
32
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran ii
Dom upokojencev Podbrdo
6.2.4.3 ENOTA PETROVO BRDO
6.2.5 KAZALNIKI, KI IZHAJAJO IZ PROCESOV UGOTAVLJANJA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV
6.2.5.1 PODROČJE PRIPRAVE PREHRANE
6.2.5.2 PODROČJE IZVAJANJA STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
6.2.6 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO USKLAJENOST POLITIK ZAVODA Z POLITIKAMI USTANOVITELJA GLEDE
33
34
34
35
DOSEGANJE BIVALNIH POGOJEV
6.2.6.1 ENOTA TOLMIN
6.2.6.2 ENOTA PODBRDO
6.2.6.3 ENOTA PETROVO BRDO
6.2.7 FIZIČNI KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO DOSEGANJE KADROVSKEGA NORMATIVA
6.2.7.1 ENOTA TOLMIN:
6.2.7.2 ENOTA PODBRDO:
6.2.7.3 ENOTA PETROVO BRDO:
6.2.8 FIZIČNI KAZALNIKI, KI ODRAŽAJO ODNOS DO OKOLJA
6.3 FINANČNI KAZALNIKI
6.3.1 KAZALNIKI, KI ODRAŽAJO SPREMEMBE V BILANCI STANJA IN IZKAZU USPEHA
6.3.2 KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO SESTAVO SREDSTEV
6.3.3 KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO SESTAVO OBRATNIH SREDSTEV
6.3.4 KAZALNIKI, KI OPREDELJUJEJO UČINKOVITOST
36
36
37
37
38
39
40
41
42
46
46
47
48
49
7 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA
50
8 OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORJI
50
9 OBRAZLOŽITEV SODIL ZA RAZPOREJANJE POSREDNIH STROŠKOV
51
10 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2012
52
11 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012
52
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran iii
Dom upokojencev Podbrdo
KAZALO GRAFIKONOV
Grafikon 1: Prikaz bivalnih pogojev enota Tolmin................................................................................... 4
Grafikon 2: Prikaz bivalnih pogojev enota Podbrdo ................................................................................ 5
Grafikon 3: Prikaz bivalnih pogojev enota Petrovo Brdo......................................................................... 5
KAZALO TABEL
Tabela 1: Število storitev Oskrbe ........................................................................................................... 10
Tabela 2: Prikaz števila storitev zdravstvene nege ................................................................................ 12
Tabela 3: Prikaz planiranega števila storitev oskrbe v letu 2011 .......................................................... 15
Tabela 4:Prikaz števila storitev zdravstvene nege................................................................................. 17
Tabela 5: prikaz planiranega števila storitev oskrbe v letu 2011 .......................................................... 20
Tabela 6: prikaz števila storitev zdravstvene nege ................................................................................ 22
Tabela 7: Opisni kazalniki enoti Podbrdo in Tolmin .............................................................................. 25
Tabela 8: Opisni kazalniki enota Petrovo Brdo ...................................................................................... 26
Tabela 9: Prikaz števila in strukture storitev, enota Tolmin .................................................................. 27
Tabela 10: Prikaz števila in strukture storitev, enota Podbrdo ............................................................. 27
Tabela 11: Prikaz števila in strukture storitev, enota Petrovo Brdo ...................................................... 28
Tabela 12: Prikaz števila in strukture storitev, enota Tolmin ................................................................ 28
Tabela 13: Prikaz števila in strukture storitev, enota Podbrdo ............................................................. 29
Tabela 14: Prikaz števila in strukture storitev, enota Petrovo Brdo ...................................................... 29
Tabela 15: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti enota Tolmin ................................................................ 30
Tabela 16: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti enota Podbrdo .............................................................. 30
Tabela 17: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti Petrovo Brdo ................................................................. 30
Tabela 18: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Tolmin ......................................... 31
Tabela 19: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Tolmin ........................................................... 32
Tabela 20: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Podbrdo....................................... 32
Tabela 21: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Podbrdo ........................................................ 33
Tabela 22: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Petrovo Brdo ............................... 33
Tabela 23: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Petrovo Brdo ................................................. 34
Tabela 24: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Tolmin.......................................... 37
Tabela 25: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Podbrdo ....................................... 37
Tabela 26: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Petrovo Brdo................................ 38
Tabela 27: Prikaz planiranega števila zaposlenih.................................................................................. 40
Tabela 28: Prikaz planiranega števila zaposlenih.................................................................................. 40
Tabela 29: Prikaz planiranega števila zaposlenih.................................................................................. 41
Tabela 30: Spremljanje stroškov električne energije ............................................................................. 43
Tabela 31: Stroški ogrevanja v enoti Tolmin ......................................................................................... 43
Tabela 32: Stroški ogrevanja v enotah Podbrdo in Petrovo Brdo .......................................................... 44
Tabela 33: Poraba plina......................................................................................................................... 44
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran iv
Dom upokojencev Podbrdo
Tabela 34: Raba vode ............................................................................................................................ 44
Tabela 35: Zbrani odpadki ..................................................................................................................... 45
Tabela 36: Metodologija razporejanja posrednih stroškov in prihodkov po stroškovnih nosilcih, oz. po
dejavnosti .............................................................................................................................................. 52
Tabela 37: Metodologija razporejanja posrednih stroškov in prihodkov po stroškovnih nosilcih, oz. po
dejavnosti .............................................................................................................................................. 52
Tabela 38: Razporejanje neposrednih stroškov po vrstah dejavnosti na oskrbi.................................... 52
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran v
Dom upokojencev Podbrdo
1
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Naziv:
DOM UPOKOJENCEV PODBRDO
Naslov:
Podbrdo 33, 5243 Podbrdo
Telefon:
05 380 18 40
Faks:
05 380 18 51
Elektronski naslov:
[email protected]
Davčna številka:
SI 90097114
Matična številka:
5050804
Podračun št.
01100-6030268970
Podatki o enotah zavoda
Naziv:
DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, enota TOLMIN
Naslov:
Gregorčičeva 32, 5220 Tolmin
Telefon:
05 380 18 00
Naziv:
DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, enota PETROVO BRDO
Naslov:
Petrovo Brdo 7, 5243 Podbrdo
Telefon:
05 380 18 20
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 1
Dom upokojencev Podbrdo
2
DEJAVNOST ZAVODA
2.1 Zgodovinski prikaz razvoja doma upokojencev Podbrdo
V tesni dolini Baške grape, kjer je narava še živa in zdrava, je bil začetek domskega varstva starejših
na tolminskem. Pred 60 leti so namreč v opuščene prostore italijanske vojašnice v Podbrdu, po
odloku takratnega Okrajnega ljudskega odbora, vselili prve zapuščene občane. To so bili začetki
domskega varstva in predhodnica sedanjemu Domu upokojencev Podbrdo.
Veliko povpraševanje in pritiski za sprejem, so narekovali v letu 1968 priključitev bivšega zdravilišča
Petrovo Brdo. Dom stoji na lepem pobočju med Primorsko in Gorenjsko regijo. Od leta 1993 je enota
Doma namenjena odraslim osebam, ki potrebujejo posebno varstvo.
Po potresu leta 1976 se je pokazala tragična slika tolminskega podeželja. Posočje je še danes tista
slovenska pokrajina, kjer je delež prebivalstva starih nad petinšestdeset let med najvišjimi. Mnogi
ostareli so takrat ostali sami doma na hribovitih domačijah, za sprejem v dom upokojencev pa je bilo
potrebno kar malce sreče. Prav zato je bil leta 1978 s solidarnostjo vseh slovenskih upokojencev
zgrajen pod Kozlovim robom nov Dom v Tolminu.
Prvotni Dom v Podbrdu je še kar naprej deloval v neprimernih prostorskih pogojih, zato je bil leta
1990 na istem mestu zgrajen popolnoma nov Dom.
Dom upokojencev Podbrdo torej deluje v treh enotah: Tolminu, Podbrdu in na Petrovem Brdu. Vsa
mesta so že dlje časa zasedena.
Potrebovalo se je nove prostore, da bi lahko reševali nujne primere. Teh ni bilo malo, pravzaprav so
še danes najbolj problematični ostareli, ki so v postopku odpusta iz bolnišničnega zdravljena, na
svojem domu pa nimajo zagotovljene nege. Tako se je v tolminski enoti že v letu 2005, iz dotedanje
običajne bivalne enote, uredilo negovalni oddelek z osemnajstimi mesti.
Glede na veliko povpraševanje po eno in dvoposteljnih sobah, se je v enoti Doma Tolmin v letu 2009
zgradilo oz. uredilo lepe mansardne sobe z razgledi na okoliško hribovje.
Ne nazadnje pa velja omeniti stroge zahteve Socialne inšpekcije po ukinitvi tri in štiri posteljnih sob v
enoti Doma Podbrdo do leta 2020, zato naj bi v prihodnje odprla vrata nova enota Doma v Kobaridu s
kapaciteto 24 postelj.
2.2 Dejavnost doma upokojencev Podbrdo
Osnovno dejavnost:
Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in
zasvojenih oseb
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 2
Dom upokojencev Podbrdo
Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Dodatno – gospodarsko dejavnost
C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
G 47.890 Trgovina na drobno, na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103 Slaščičarne in kavarne
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
I 56.300 Strežba pijač
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.190 Drugo založništvo
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
R 90.030 Umetniško ustvarjanje
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.021 Frizerska dejavnost
S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
S 96.030 Pogrebna dejavnost
S 96.040 Dejavnosti za nego telesa
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 3
Dom upokojencev Podbrdo
2.3 Organi zavoda
Organi zavoda so:
Svet zavoda, ki ga sestavlja 11 članov in sicer:
-
6 predstavnikov ustanovitelja
2 predstavnika zaposlenih
1 predstavnik stanovalcev
1 predstavnik lokalne skupnosti
1 predstavnik invalidskih organizaciji
Strokovni svet, ki šteje 7 članov iz vrst strokovnih delavcev in sodelavcev.
2.4 Vodstvo zavoda
Direktorica: Ines Krajnik, univ. dipl soc. delavka
2.5 Predstavitev delovanja doma upokojencev Podbrdo, enote Tolmin
V enoti Tolmin prevladujejo standardni bivalni pogoji, saj je 34% vseh dvoposteljnih sob standardnih,
22% ležišč je enoposteljnih, 9% enoposteljnih sob pa je celo nadstandardnih. V enoti Tolmin manjkajo
skupni prostori, le-teh je glede na omenjeni pravilnik bistveno premalo.
Prikaz števila ležišč, bivalni pogoji:
Dvoposteljna soba s souporabo sanitarij
Enoposteljna soba s souporabo sanitarij
6%
8%
Enoposteljna soba z lastnimi sanitarijami
35%
Enoposteljna soba z lastno kopalnico in sanitarijami
Dvoposteljna soba -lastne sanitarije
20%
Dvoposteljna soba lastna kopalnica
Balkon ali terasa število sob z balkonom ali teraso
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
7%
2%
22%
Triposteljna soba
Štiriposteljna soba
Grafikon 1: Prikaz bivalnih pogojev enota Tolmin
2.6 Predstavitev delovanja doma upokojencev Podbrdo, enote Podbrdo
Dom upokojencev Podbrdo, enota Podbrdo je namenjen institucionalnemu varstvu starejših od 65
let. Storitve, ki jih dom zagotavlja, obsegajo osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno nego.
Stanovalci lahko bivajo v sobah z različnim standardom. Sobe so opremljene, stanovalci pa lahko
zaradi domačnosti sobo dopolnijo po svojem okusu. Dom sprejme 127 stanovalcev, ki so lahko
nastanjeni na bivalnem ali negovalnem oddelku. Sobe so dvoposteljne, triposteljne in štiri posteljne.
V mansardi doma je stanovalcem na voljo 10 apartmajev.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 4
Dom upokojencev Podbrdo
Prikaz števila ležišč, bivalni pogoji:
Dvoposteljna soba s souporabo sanitarij
Enoposteljna soba s souporabo sanitarij
11%
Dvoposteljna soba -lastne sanitarije
15%
41%
Dvoposteljna soba lastna kopalnica
Balkon ali terasa število sob z balkonom
ali teraso
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Triposteljna soba
33%
Štiriposteljna soba
Grafikon 2: Prikaz bivalnih pogojev enota Podbrdo
Iz grafikona je razvidno, da je večina bivalnih pogojev v Podbrdu podstandardnih in sicer 74%, samo
11% standardih in samo 15% nadstandardnih bivalnih pogojev. V nadstandardne bivalne pogoje
sodijo apartmaji, ki so bili zgrajeni kot del politike izvajanja varstva starejših oseb nad 65 let v
varovanih stanovanjih s strani Stanovanjskega sklada Slovenije. Izvajanje le-te se na lokaciji v Podbrdu
ni izkazalo kot rentabilno, povpraševanja po tovrstnih storitvah ni bilo, zato smo stanovanja v lasti
Stanovanjskega sklada vzeli v najem za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših.
2.7 Predstavitev delovanja doma upokojencev Podbrdo, enote Petrovo Brdo
V enoti Petrovo Brdo prevladujejo tri in štiri posteljne sobe. Dvoposteljne sobe imajo uporabniki na
voljo samo na delu mansarde, v omenjenem delu imajo na voljo tudi eno enoposteljno sobo.
Navedeni bivalni pogoji so standardni. Ob podstandardnih bivalnih pogojih pomemben bivanjski
problem predstavljajo tudi skupne sanitarije ter pomanjkanje individualnih kopalnic.
Prikaz števila ležišč, bivalni pogoji:
Dvoposteljna soba s souporabo sanitarij
10%
1%
Enoposteljna soba s souporabo sanitarij
Dvoposteljna soba -lastne sanitarije
22%
67%
Dvoposteljna soba lastna kopalnica
Balkon ali terasa število sob z balkonom ali
teraso
Apartma ali garsonjera s kuhinjo
Triposteljna soba
Štiriposteljna soba
Grafikon 3: Prikaz bivalnih pogojev enota Petrovo Brdo
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 5
Dom upokojencev Podbrdo
3
ZAKONSKE PODLAGE
3.1 Osnovna in socialna oskrba
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 54/1992, 13/1993, 42/1994, 1/1999, 41/1999, 54/2000,
26/2001, 6/2002, 110/2002, 5/2003, 2/2004, 7/2004, 6/2005, 69/2005, 9/2006, 21/2006,
114/2006, 5/2007, 5/2008, 73/2008, 8/2009, 53/2009, 7/2010, 56/2010, 61/2010, 62/2010)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Ur. l. RS št.
39/2006)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 45/2010)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/2006,
127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št.
67/2006)
- Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS št. 38/2004,
23/2006, 42/2007)
3.2 Zdravstvena nega in rehabilitacija
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/1992, 13/1993,
9/1996, 29/1998, 77/1998, 6/1999, 56/1999, 99/2001, 60/2002, 126/2003, 62/2005, 76/2005,
100/2005, 38/2006, 114/2006, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 62/2010)
- Splošni dogovor za pogodbeno leto
- Področni dogovor za pogodbeno leto
- Pogodba o izvajanju storitev zdravstvene nege sklenjena med Zavodom za zdravstveno
zavarovanje ter izvajalcem storitev za pogodbeno leto
3.3 Poslovanje, računovodstvo in finance
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/1991, 17/19991, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/19994, 8/1996,
31/2000, 36/2000, 127/2006)
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/1999, 30/2002, 114/2006)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. l. RS št. 112/2009)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Ur. l. RS št. 45/2005)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l.
RS št. 134/2003)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. l. RS št. 115/2002)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 38/2010)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010)
- Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur. l. RS št. 26/2003,
117/2005, 120/2007, 32/2008, 10/2009)
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 6
Dom upokojencev Podbrdo
-
Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja
in občin (Ur. l. RS št. 3/2008, 79/2008)
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS št. 99/2009, 29/2010, 56/2010)
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Ur. l. RS št. 117/2002, 134/2003)
Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS št. 90/2010)
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS
št. 72/2002)
3.4 Delo in zaposlovanje
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/2002, 79/2006, 46/2007, 130/2007, 45/2008,
83/2009)
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 56/2002, 110/2002, 2/2004, 23/2005, 62/2005, 75/2005,
113/2005, 21/2006, 23/2006, 62/2006, 68/2006, 131/2006, 11/2007, 33/2007, 69/2008)
- Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela (Ur. l. RS št. 48/2006,
23/2007, 53/2008)
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS št.
85/2010)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS št. 97/2009)
- Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 110/2008)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009,
23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 52/2010)
- Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 12//2004)
- Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 120/2004)
- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva v
nazive (Ur. l. RS št. 107/2000, 31/2001, 88/2001)
4 DOLGOROČNI CILJI
Dolgoročni cilji doma upokojencev Podbrdo so zastavljeni v skladu z osnovnimi usmeritvami,
določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter sprejetimi nacionalnimi programi, ki pokrivajo
področje institucionalnega varstva starejših oseb v Sloveniji.
4.1 Enota Podbrdo
Dolgoročni cilji v enoti Podbrdo se nanašajo na vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev.
Prednostno bo aktivnosti potrebno izvesti na I. nadstropju, kjer imamo bivalni oddelek s tri in štiri
posteljnimi sobami. Le-te bo potrebno preurediti v standardne bivalne pogoje, to je dvoposteljne
sobe z lastnimi sanitarijami v sklopu sobe.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 7
Dom upokojencev Podbrdo
Kot velik problem je potrebno izpostaviti pomanjkanje fizioterapevtskih storitev, saj imamo
zaposleno delavko za polni delovni čas vendar zaradi koriščenja pravice do dela s skrajšanim
delovnim časom dejansko dela le 20 ur tedensko, kar pa je glede na potrebe premalo.
Dolgoročno bo potrebno ustrezneje rešiti tudi vprašanje varovanih stanovanj v mansardi doma. Le te
je vedno težje zasesti, povpraševanje po namestitvi v navedenih stanovanjih vpada. Dolgoročno je
vprašljivo celo izvajanje institucionalnega varstva v navedenih stanovanjih.
Soočamo se s povpraševanjem po namestitvah v standardnih bivalnih pogojih, teh ne moremo
ponuditi, zato se uporabniki težje odločajo za namestitev pri nas. S prenovitvijo oddelka bomo v
prihodnosti zmanjšali tveganja nezasedenosti ležišč zaradi neustreznih bivalnih pogojev.
V nadaljevanju bomo izboljšali bivalne pogoje tudi na ostalih oddelkih, ki pa so že danes negovalni. Za
uporabnika na teh oddelkih je bivanjsko ugodje bistveno manjšega pomena kot pa kvaliteta
opravljenih storitev zdravstvene nege.
Dolgoročno bo potrebno izvesti sanacijo strehe, ob tem pa ustrezno urediti tudi podstrešje. Tako se
pogosto dogaja, da ob nalivih voda zamaka v sobe na mansardi, v času zime pa pogosto v prostore
podstrešja nanese sneg. Poleg navedenega streha predstavlja pomembne izgube toplote, saj ni
ustrezno izolirana.
4.2
Enota Tolmin
Dolgoročni cilji v enoti Tolmin se nanašajo na vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev na delih
oddelka, kjer ti še niso vzpostavljeni. Ob vzpostavljanju teh bivanjskih standardov bo potrebno rešiti
problem dotrajane opreme, ki se nahaja v bivalnih enotah, ob tem pa urediti tudi sanitarije. Med
dolgoročne cilje sodi še ureditev skupnih prostorov ter zunanja ureditev.
4.3 Enota Petrovo Brdo
Program oskrba
Dolgoročni cilji v enoti Petrovo Brdo se nanašajo na vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev in
sicer v tri in štiri posteljnih soba. Drug dolgoročni cilj se nanaša na izgradnjo stanovanjske hiše, v
kateri bo zaživela stanovanjska skupnost.
Zagotovitev boljšega bivalnega standarda; za njegovo uresničitev bo potrebno preurediti več
posteljne sobe v dvoposteljne in sicer po preselitvi stanovalcev v stanovanjsko skupnost.
Z izvedbo napeljave priključkov za TV in telefon po sobah bomo v večji meri zadovoljili povpraševanje
po teh storitvah.
Program varstvo
V enoti Doma Petrovo Brdo se srečujemo z večjim številom nemirnih in agresivnih stanovalcev. Glede
na te razmere bi bilo za večji nadzor potrebno urediti oddelek s povečanim nadzorom, znotraj
katerega bi imeli sobo za pomiritev.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 8
Dom upokojencev Podbrdo
Program zdravstvene nege
Aktivnosti temeljijo na preprečevanju in obvladovanju širjenja bolnišničnih okužb. Za njihovo
preprečevanje je potrebno izvajanje programa za obvladovanje bolnišničnih okužb ter izvajanje
internih in zunanjih izobraževanj na navedeno temo.
5 LETNI CILJI
Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev, ki so predstavljeni v predhodno obravnavi. V nadaljevanju so
podrobneje predstavljeni letni cilji, podani po programih in enotah zavoda.
5.1
Enota Podbrdo
5.1.1 Program dela Oskrba, enota Podbrdo
V okviru izvajanja programa za prosti čas načrtujemo izvedbo aktivnosti, ki stanovalcem bogatijo
bivanje pri nas, omogočajo stike s socialnim okoljem iz katerega prihajajo, povečujejo socialno mrežo
v domu in izven njega ter skrbijo za boljšo psihofizično kondicijo stanovalcev.
Ukrepi, ki jih načrtujemo v letu 2012:
-
postavitev korit ter zasaditev le teh na pokritem delu terase pred vhodom v dom. S tem bomo
izboljšali videz terase ter jo napravili prijetnejšo. Na streho bomo namestili zaščito, s katero
bomo zmanjšali osvetljenost pod teraso, ki jev času sončnih dni moteča
-
na dovozni rampi je potrebno sanirati svetlobne jaške, saj v izvedbi kot so, predstavljano
nepotrebno oviro za dostop z vozičkom, predvsem pa v času, ko je na dovozni rampi parkirano
reševalno vozilo
-
namestitev zunanjih žaluziji na oknih v mansardi. Ker okna žaluziji nimajo nameščenih, so
stanovalci nemočni pred sončno pripeko. Tudi pogoji bivanja se v navedenih prostorih tako
pomembno poslabšajo
-
po nadstropjih, predvsem pa v jedilnicah po oddelku je potrebno namestiti talne in stropne
hladilne split naprave. Le tako bomo dosegli v času sončne pripeke ustreznejše bivalne pogoje.
izvesti je potrebno tapeciranje stolov, ki so v uporabi, saj so obstoječi dotrajani
-
v prostoru, kjer je bil nameščen šank, je potrebno le tega odstraniti ter prostor preurediti v
kotiček, ki bo namenjen svojcem ob obiskih. Le ti se sedaj zadržujejo v avli, ki pa ne omogoča
diskretnosti
-
prostore mrtvašnice je potrebno obnoviti, saj so dotrajani in kot taki niso več primerni
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 9
Dom upokojencev Podbrdo
-
namestitev kamer pred vhodom v dom ter v okolici doma. Pogosto se dogaja, da v nočnem času
zunanji uporabniki zvonijo na vhodu. Z namestitvijo kamer bomo pripomogli k zagotavljanju
varnosti zaposlenih
5.1.2 Letni cilji po številu storitev oskrbe
Število storitev na oskrbi v letu 2012 bo predvidoma doseglo uresničenega v letu 2011. Že v letu 2011
smo se srečevali z problematiko povpraševanja po storitvah oskrbe, tako je bilo vedno težje pridobiti
vloge za bivalne oddelke, medtem ko je povpraševanje po negovalnih oddelkih ostajalo v pretežni
meri nespremenjeno. V letu 2012 pričakujemo, da bomo oddelke, kjer uporabniki potrebujejo pomoč
v pretežnem delu še uspešno zapolnili, medtem ko na bivalnih oddelkih zasedenost ne bo polna.
Dodaten problem pri zapolnjevanju prostih postelj predstavljajo mansarde, v katere je vedno težje
namestiti nove stanovalce, saj ni povpraševanja. Le to je povezano tudi s ceno namestitve v
navedenih sobah, saj je glede na opremljenost skoraj za 30% višja od standardne.
V bodoče bo za zapolnitev navedenih mansardnih sob potrebno razmišljati o vpeljavi novega
programa. Le ta bi se lahko izvajal kot oblika stanovanjske skupnosti za osebe s posebnimi potrebami
ali pa potrebno uporabnikom ponuditi prilagojeno ceno storitve v teh prostorih.
Zadržek pri odločitvi predstavlja tudi lokacija. Kljub temu, da razpolagamo tudi z apartmaji, ki
uporabnikom omogočajo visok bivanjski standard, se zaradi lokacije le-ti težje odločajo za
namestitev.
VRSTA STORITVE
REALIZACIJA 2011
Osnovna oskrba
PLAN 2012
INDEX 2012/2011
46.272
46.272
100
Dodatek I
7.616
7.616
100
Dodatek II
26.933
26.933
100
Dodatek III
134
134
100
-
-
-
Oskrba IV
Storitve oskrbe
80.955
80.955
100
Doplačila bivalni pogoji
15.735
15.735
100
Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu
uporabnika
16.940
16.942
100
1.295
1.295
100
Dietna prehrana
Skupaj druge storitve
33.970
33.972
100
SKUPAJ
114.925
114.927
100
Tabela 1: Število storitev Oskrbe
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 10
Dom upokojencev Podbrdo
5.1.3 Program zdravstvene nege, enota Podbrdo
Za kvalitetno nego in oskrbo stanovalcev, ki je usklajena z njihovimi potrebami, je potrebno zagotoviti
naslednje:
-
preventivo in zdravljenje preležanin
-
izobraževanje delavcev v skladu s potrebami po znanjih, ki so potrebna pri našem delu.
Izobraževanje mora biti usmerjeno v prepoznavanje slabosti, ki se v procesu izvajanja storitev
zdravstvene nege pojavljajo ter ukrepom s katerimi bomo ugotovljene slabosti odpravili
-
izvajanje preprečevanja bolnišničnih okužb in izobraževanje za preprečevanje bolnišničnih okužb
-
preprečevanje kontraktur, učenje hoje s pripomočki, učenje uporabe invalidskega vozička
(posedanje, presedanje, vožnja)
Za izvajanje navedenih programov zdravstvene nege načrtujemo nabavo naslednjih materialov:
-
antidekubitusnih blazin za preventivo preležan pri zelo občutljivih stanovalcih
-
sanitetnega materiala in materiala za oskrbo ran, sodobnih oblog za rane
-
invalidskih vozičkov, hodulj, desk za transfer
-
voziček za zdravila
5.1.4 Letni cilji po številu storitev na zdravstveni negi
V enoti Podbrdo načrtujemo enak obseg storitev kot v letu 2011, ob tem da pričakujemo nekoliko več
storitev na negi I ter nekoliko manj storitev na negi III. Navedeno je posledica zaostrenih Meril za
razvrščanje uporabnikov v storitve zdravstvene nege.
V letu 2012 so bila uvedena nova merila za razvrščanje uporabnikov v kategorijo zdravstvene nege
glede na opravljene storitve. Le ta se v letu 2012 uvajajo prvič ter so za navedeno leto poizkusna,
temeljijo pa na drugačnih kriterijih, na podlagi katerih je mogoče uporabnike razvrstiti v kategorijo
zdravstvene nege. Po prvih predvidevanjih bo večji del storitev, ki se jih opravi ob uveljavitvi
navedenih meril, odpadel na storitve oskrbe, storitve zdravstva pa bodo tako pomembno okrnjene.
Žal na spremembo meril nimamo nobenega vpliva, njihova uresničitev pa bo prej ali slej pomembno
znižala priznan obseg zdravstvenih storitev ter posledično kadra, ki izhaja iz storitev zdravstvene
nege.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 11
Dom upokojencev Podbrdo
Januar
REALIZACIJA LETO 2011
Nega 1
Nega 2
748
5
Nega 3
2.455
SKUPAJ
3.208
Nega 1
830
Nega 2
PLAN LETO 2012
Nega 3
0
2.390
PLAN / REALIZACIJA
Indeks 2012/2011
Skupaj za mesec
3.220
102
Februar
793
4
2.138
2.935
780
0
2.100
2.880
100
Marec
923
2
2.350
3.275
830
0
2.300
3.130
97
April
869
2
2.299
3.170
830
0
2.300
3.130
101
Maj
818
4
2.380
3.202
830
0
2.300
3.130
100
Junij
781
0
2.280
3.061
830
0
2.300
3.130
104
Julij
809
0
2.360
3.169
820
0
2.300
3.120
99
Avgust
845
1
2.324
3.179
820
0
2.300
3.100
98
September
870
0
2.277
3.147
820
0
2.300
3.130
100
Oktober
770
0
2.401
3.171
800
0
2.300
3.000
96
November
691
0
2.314
3.005
800
0
2.300
3.100
104
December
793
0
2.372
3.156
820
0
2.300
3.120
100
Skupaj:
9.709
19
27.950
37.678
9.820
0
27.370
Tabela 2: Prikaz števila storitev zdravstvene nege
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 12
37.190
100
Dom upokojencev Podbrdo
5.1.5 Gibanje stroškov materiala, storitev, dela in amortizacije
V letu 2012 pričakujemo za 2% višje stroške materiala. Povišanje izhaja iz novih cen živil, ki smo jih
dosegli na javnem razpisu. Le te so se v povprečju povišale za 4,9% glede na predhodno leto, vendar
celotne spremembe cen ne bomo prenesli v stroške, saj načrtujemo racionalizacijo na področju
priprave ter delitve obrokov tako, da bo količina odpadne hrane pomembno nižja od uresničene v
letu 2011. V letu 2011 smo v povprečju mesečno odpeljali 20 petdeset litrskih sodov zavržene hrane.
V letu 2012 načrtujemo zmanjšanje stroškov za osebno opremo zaposlenih za 40%, kar pomeni
znižanje stroškov za 6.000 EUR letno. Stroški energije, predvsem stroški električne energije bodo
nekoliko višji od uresničenih v letu 2011, predvsem zaradi pričakovane višje rabe ter nekoliko višjih
dajatev (omrežnina). Ostali stroški, povezani z vodo in komunalnimi storitvami bodo v primeru
nespremenjenih cen s strani izvajalca ostali v okviru realizacije iz leta 2011.
Stroški storitev bodo v letu 2012 za 7% nižji od uresničenih v letu 2011, pretežni del znižanja odpade
na znižanju stroškov za izobraževanje in sicer za 49% glede na leto 2011 ter znižanje stroškov
študentskega dela in sicer za 42% glede na leto 2011.
Iz uresničenih delovnih ur študentskega dela v letu 2011 je izhajalo 9 zaposlenih, v letu 2012
načrtujemo 4,5 zaposlenega.
Stroški dela se v glede na leto 2011 ne bodo spreminjali, oz. bo njihov obseg enak uresničenemu iz
leta 2011.
Strošek amortizacije bo nekoliko višji od uresničenega v letu 2011 in sicer strošek amortizacije
osnovnih sredstev v upravljanju za 12%, strošek drobnega inventarja pa za 30%.
5.1.6 Kadrovska politika
Prav zaradi vedno večjega poudarka na preprečevanju bolnišničnih okužb, se kaže v prihodnosti
potreba po zaposlitvi sanitarnega inženirja, ki bi se ukvarjal samo s tem delom (1 delavec na vse tri
enote), to je planiranje in organiziranje čiščenja in razkuževanja ter nadzor nad tem. Prav tako bi
nadziral nego pri stanovalcih, okuženih z odpornimi bakterijami in poučeval delavce o preprečevanju
širjenja okužb. V celoti bi bil odgovoren za izdelavo in izvajanje PBO ter za ravnanje z vsemi vrstami
odpadkov.
Zaposlitev sanitarnega inženirja bi bila sicer dobrodošla, saj so dodatna znanja, ki bi jih imel
potrebna, vendar je glede na način financiranja zdravstvenih storitev to možno izvesti zgolj na račun
zmanjšanja števila drugega zdravstvenega osebja.
Iz pričakovanega obsega storitev na zdravstveni negi ni upravičeno pričakovati zaposlitve sanitarnega
inženirja.
V letu 2012 smo se vključili v program izvajanja javnih del ter pridobili enega javnega delavca za
izvajanje programa prostočasne aktivnosti.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 13
Dom upokojencev Podbrdo
5.1.7 Investicijsko vzdrževanje
Program investicijskega vzdrževanja je povezan z izvajanjem že opredeljenih programov dela. Druga
investicijsko vzdrževalna dela, ki jih še načrtujemo so:
-
izvedba razvoda centralnega ogrevanja, s čimer bomo odpravili težave z ogrevanje severnih delov
zgradbe ter mansarde in jedilnic, ob tem pa bomo vzpostavili sistem spremljanja rabe energije v
času kurilne sezone. V sklopu prenove razvoda centralnega ogrevanja bomo dokončali tudi
razvode v obstoječi kotlovnici na ELKO
-
zamenjava termo bloka v kuhinji Podbrdo, obstoječi termo blok je dotrajan in potreben pogostih
popravil ter energetsko potraten
-
izdelava nadometnih razvodov s svetili v 3. nadstropju v štirih negovalnih sobah. Z izvedbo bomo
imeli opremljene vse sobe z ustrezno komunikacijsko opremo
-
namestitev klimatskih naprav v jedilnice ter hodnike, s čimer bomo izboljšali bivalne pogoje v
času poletja, ko prihaja do pregrevanja prostorov
5.1.8 Program tržnih aktivnosti
V letu 2012 nameravamo ohraniti obseg tržne dejavnosti glede na leto 2011. Pretežen del aktivnosti
povezanih s tržno dejavnostjo se bo nanašal na:
-
prodajo prehrane zaposlenim in zunanjim abonentom; pričakujemo enak obseg storitev glede na
leto 2011. Upoštevajoč pričakovanja glede prodaje obrokov malic in kosil na osnovno šolo
Podbrdo
-
prodajo toplotne energije za ogrevanje
-
prodajo toplih in hladnih napitkov; pričakujemo enak obseg storitev
-
prodajo počitniških kapacitet v apartmaju Šmarješke Toplice
5.2
Enota Tolmin
5.2.1 Program dela Oskrba, enota Tolmin
Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev, ki so predstavljeni v programu. V nadaljevanju so podrobneje
predstavljeni letni cilji, podani po programih in enotah zavoda:
-
ureditev zelenice na oddelku za nadzor oseb z demenco
V okviru izvajanja programa za prosti čas načrtujemo izvedbo aktivnosti, ki stanovalcem bogatijo
bivanje pri nas, omogočajo stike s socialnim okoljem iz katerega prihajajo, povečujejo socialno mrežo
v domu in izven njega ter ne nazadnje skrbijo za boljšo psihofizično kondicijo stanovalcev.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 14
Dom upokojencev Podbrdo
5.2.2 Letni cilji po številu storitev na Oskrbi
V letu 2012 načrtujemo enak obseg storitev kot v letu 2011, čeprav se ob tem zavedamo, da bo
uresničitev le tega problematična. Število prosilcev za nastanitev v institucionalno varstvo je v letu
2011 glede na pretekla leta močno vpadlo, predvsem se ta padec povpraševanja odraža v drugi
polovici leta. Prosilci se tako odločajo za prihod v dom upokojencev šele, ko so razmere doma
resnično nevzdržne, kar pa pomeni, da ob nastanitvi v pretežni meri potrebujejo pomoč pri
opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Dodaten problem pri zapolnjevanju predstavlja oddelek za varovanje oseb z demenco, na katerega je
mogoče namestiti uporabnika šele po sklepu sodišča. Žal pa postopek od oddaje vloge pa do prejema
navedenega sklepa, včasih traja zelo dolgo in v tem času ne moremo zapolniti prostega mesta.
Problematika zapolnjevanja prostih mest se nanaša na tri oziroma štiri posteljne sobe, v katere
uporabniki ne želijo.
ŠTEVILO POSTELJ
REALIZACIJA 2011
Osnovna oskrba
PLAN 2012
INDEX 2012/2011
46.309
46.309
100
Dodatek I
9.420
9.420
100
Dodatek II
16.656
16.656
100
Dodatek III
329
329
100
4.399
4.399
100
Oskrba IV
Storitve oskrbe
77.113
77.113
100
Doplačila bivalni pogoji
72.569
72.569
100
Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu
uporabnika
15.855
15.855
100
Dietna prehrana
12.777
12.777
100
Druge storitve skupaj
101.201
101.201
100
SKUPAJ
178.314
178.314
100
Tabela 3: Prikaz planiranega števila storitev oskrbe v letu 2012
5.2.3 Program zdravstvene nege
Za kvalitetno nego in oskrbo stanovalcev, ki je usklajena z njihovimi potrebami, je potrebno
zagotoviti:
-
zaradi porasta hospitalnih infekcij ter vse več odpornih mikroorganizmov je pomembno dosledno
izvajanje ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okužb. Za nemoteno izvajanje teh ukrepov
potrebujemo razkužila s širokim spektrom delovanja, krpe za čiščenje, ustrezna zaščitna sredstva
za zaposlene ter drug potrošni material.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 15
Dom upokojencev Podbrdo
-
glede na strukturo uporabnikov je potrebno v večji meri izvajati program preprečevanja in
zdravljenja razjed zaradi pritiska in kroničnih in akutnih ran. Za izvajanje navedenega programa
bomo potrebovali antidekubitusne blazine za postelje in invalidske vozičke, blazine za podlaganje
v postelji za zagotovitev terapevtskih položajev, negovalna sredstva, bolniško perilo in drug
material za oskrbo ran.
-
izvajanje programa pomoči stanovalcem pri zadovoljevanju temeljnih življenjskih potreb kar
vključuje skrb za telesno čistočo, izločanje, gibanje, prehranjevanje, pitje
-
za izvajanje programa potrebujemo več individualnih kopalnic z ustrezno opremo. Potrebujemo
invalidske vozičke in hodulje, s katerimi zagotavljamo mobilizacijo, vertikalizacijo slabo pomičnih,
električne bolniške postelje, ki omogočajo lažje posedanje v postelji, nastavitve pravilnega
položaja pri hranjenju v postelji, možnosti prilagajanja višine glede na potrebe uporabnika. Za
izvajanje programa potrebujemo tudi dodatne ograjice pri bolniških posteljah za preprečevanje
padcev.
Zdravstveno stanje stanovalcev v enoti Tolmin se slabša. Večinoma so stanovalci sprejeti iz
zdravstvenih razlogov, kar pomeni, da potrebujejo storitve zahtevne zdravstvene nege.
V letu 2012 so bila uvedena nova merila za razvrščanje v kategorijo zdravstvene nege. Le ta se v letu
2012 uvajajo prvič ter so za navedeno leto poizkusna, temeljijo pa na drugačnih kriterijih, na podlagi
katerih je mogoče uporabnike razvrstiti v kategorijo zdravstvene nege. Po prvih predvidevanjih bo
večji del storitev, ki se jih opravi ob uveljavitvi navedenih meril, odpadel na storitve oskrbe, storitve
zdravstva pa bodo tako pomembno okrnjene. Žal na spremembo meril nimamo nobenega vpliva,
njihova uresničitev pa bo prej ali slej pomembno znižala priznan obseg zdravstvenih storitev ter
posledično kadra, ki izhaja iz storitev zdravstvene nege.
Cilj izvajanja storitev zdravstvene nege in oskrbe je zadovoljen stanovalec. Zadovoljstvo stanovalcev
in njihovih svojcev z izvajanjem navedenih storitev bomo v letu 2012 preverjali s pomočjo
standardiziranih vprašalnikov. S pomočjo le-teh bomo prepoznavali morebitne slabosti v procesu
izvajanja storitev ter jih ciljno odpravljali.
Za kvalitetno izvajanje storitev zdravstvene nege in oskrbe je potrebno slediti sodobnim smernicam. S
tem namenom se morajo izvajalci izobraževati na različnih področjih. Glede na obseg težav
ocenjujemo, da bi bilo potrebno v letu 2012 izvesti izobraževanje iz različnih področji, prednostno pa:
sladkorni bolniki, področje dietne prehrane, področje dela z dementnimi ter področje komuniciranja.
V letu 2012 bomo na področju izobraževanja uvedli nove pristope. Vodje služb bodo izvedle vsaj dva
interna predavanja iz različnih tematskih področij za zaposlene.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 16
Dom upokojencev Podbrdo
5.2.4
Letni cilji po številu storitev na zdravstveni negi
Nega 1
Januar
REALIZACIJA LETO 2011
Nega 2
Nega 3
999
171
2.665
SKUPAJ
3.835
Nega 1
Nega 2
999
PLAN LETO 2012
Nega 3
171
2.665
Skupaj za mesec
3.835
PLAN / REALIZACIJA
Indeks 2012/2011
100
Februar
1.000
124
2.376
3.500
1.000
124
2.376
3.500
100
Marec
1.070
104
2.759
3.933
1.070
104
2.759
3.933
100
April
1.108
40
2.676
3.824
1.108
40
2.676
3.824
100
Maj
1.198
77
2.704
3.979
1.198
77
2.704
3.979
100
Junij
1.232
97
2.538
3.867
1.232
97
2.538
3.867
100
Julij
1.297
73
2.619
3.989
1.297
73
2.619
3.989
100
Avgust
1.193
90
2.731
4.014
1.193
90
2.731
4.014
100
September
1.079
93
2.672
3.844
1.079
93
2.672
3.844
100
Oktober
1.118
71
2.737
3.926
1.118
71
2.737
3.926
100
November
1.166
20
2.520
3.706
1.166
20
2.520
3.706
100
December
1.113
14
2.713
3.840
1.113
14
2.713
3.840
100
Skupaj:
13.573
974
31.710
46.257
13.573
974
Tabela 4:Prikaz števila storitev zdravstvene nege
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 17
31.710
46.257
100
Dom upokojencev Podbrdo
V enoti Tolmin načrtujemo enak obseg storitev kot v letu 2011, problematika storitev zdravstvene
nege se nanaša na uveljavitev novih meril za evidentiranje storitev zdravstvene nege, vsebinsko je
problematika enaka kot v enoti Podbrdo.
5.2.5 Gibanje stroškov materiala, storitev, dela in amortizacije
V letu 2012 pričakujemo za 2% višje stroške materiala, povišanje izhaja iz novih cen živil, ki smo jih
dosegli na javnem razpisu. Le te so se v povprečju povišale za 4,9% glede na predhodno leto, vendar
celotne spremembe cen ne bomo prenesli v stroške, saj načrtujemo racionalizacijo na področju
priprave ter delitve obrokov tako, da bo količina odpadne hrane pomembno nižja od uresničene v
letu 2011. V letu 2011 smo v povprečju mesečno odpeljali 15 petdeset litrskih sodov zavržene hrane.
V letu 2012 načrtujemo zmanjšanje stroškov za osebno opremo zaposlenih za 40%, kar pomeni
znižanje stroškov za 6.500 EUR letno.
Stroški energije, predvsem stroški električne energije bodo nekoliko višji od uresničenih v letu 2011,
predvsem zaradi pričakovane višje rabe ter nekoliko višjih dajatev (omrežnina).
Stroški ogrevanja bodo v letu 2012 višji od uresničenih v letu 2011 kljub izvedbi sanacije toplotnega
ovoja v celoti. Pomemben del stroškov povezanih z ogrevanjem bo nastal v prvi polovici leta, t.j. pred
izvedbo sanacije toplotnega ovoja. Glede na predvideno gibanje cen ELKO-ja je pričakovati, da bomo
v prihodnje ohranjali višino stroška za ogrevanje na uresničeni ravni v letu 2011.
Ostali stroški, povezani z vodo in komunalnimi storitvami bodo v primeru nespremenjenih cen ostali v
okviru realizacije iz leta 2011.
Stroški storitev bodo v letu 2012 za 7% nižji od uresničenih v letu 2011, pretežni del znižanja odpade
na znižanju stroškov za izobraževanje in sicer za 49% glede na leto 2011 ter znižanje stroškov
študentskega dela in sicer za 42% glede na leto 2011. Iz uresničenih delovnih ur študentskega dela v
letu 2011 je izhajalo 9 zaposlenih, v letu 2012 načrtujemo 4,5 zaposlenega.
Stroški dela se glede na leto 2011 ne bodo spreminjali, enako se ne bo spremenilo število zaposlenih.
Strošek amortizacije bo nekoliko višji od uresničenega v letu 2011 in sicer strošek amortizacije
osnovnih sredstev v upravljanju za 12%, strošek drobnega inventarja pa za 30%.
V letu 2012 načrtujemo za izvedbo naložb kratkoročno zadolževanje pri komercialnih bankah, iz tega
naslova bo nastalo nekaj odhodkov za obresti.
5.2.6 Kadrovska politika
Glede izvajanja programa na varovanem oddelku oseb z demenco se kaže potreba po dodatni
zaposlitvi dveh varuhinj. Žal normativ, na katerem temelji tudi cena programa, ne dovoljuje
dodatnega zaposlovanja brez pomembne spremembe cene storitve ali prenosa zaposlenega iz
drugega programa.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 18
Dom upokojencev Podbrdo
Prav zaradi vedno večjega poudarka na preprečevanju bolnišničnih okužb, se kaže v prihodnosti
potreba po zaposlitvi sanitarnega inženirja, ki bi se ukvarjal samo s tem delom (1 delavec na vse tri
enote), to je planiranje in organiziranje čiščenja in razkuževanja ter nadzor nad tem. Prav tako bi
nadziral nego pri stanovalcih, okuženih z odpornimi bakterijami in poučeval delavce o preprečevanju
širjenja okužb. V celoti bi bil odgovoren za izdelavo in izvajanje PBO ter za ravnanje vsemi vrstami
odpadkov.
Zaposlitev sanitarnega inženirja bi bila sicer dobrodošla, saj so dodatna znanja, ki bi jih imel
potrebna, vendar je glede na način financiranja zdravstvenih storitev le-to možno izvesti zgolj na
račun zmanjšanja števila drugega zdravstvenega osebja.
Iz že navedenega izhaja, da bo glede na pričakovani obseg storitev tako na zdravstveni negi kot oskrbi
težko ohraniti enako število zaposlenih. Specialna znanja, ki bi jih imel poznavalec sanitarnega
inženirstva, bodo morali osvojiti zaposleni z visoko strokovno izobrazbo ter na podlagi teh znanj
uvesti ukrepe preprečevanja bolnišničnih okužb.
5.2.7 Program varovana stanovanja
Program se izvaja po naročilu zdravnika kot nega in patronaža na domu. Obseg programa je odvisen
od zdravstvenega stanja stanovalcev. Obseg storitev v letu 2011 ni bil velik. Glede na zdravstveno
stanje uporabnikov varovanih stanovanj ne pričakujemo pomembnega porasta v letu 2012 in zato
tudi ne potrebujemo dodatnega kadra za izvajanje storitev.
5.2.8 Investicijsko vzdrževanje
Investicijska vlaganja v zgradbo in prostore v letu 2011:
-
izvedba sanacije toplotnega ovoja stavbe z vgradnjo centralnega nadzornega sistema
-
postavitev solarnega sistema za ogrevanje sanitarne vode
-
pokritje odprte terase v drugem nadstropju enote
5.2.9 Program tržnih aktivnosti
V letu 2012 nameravamo ohraniti obseg tržne dejavnosti glede na leto 2011. Pretežen del aktivnosti,
povezanih s tržno dejavnostjo, se bo nanašal na:
-
prodaja prehrane zaposlenim in zunanjim abonentom, pričakujemo enak obseg storitev glede na
leto 2011, upoštevajoč pričakovanja glede prodaje obrokov CSD
-
prodaja toplih in hladnih napitkov, pričakujemo približno enak obseg storitev
-
prodaja energije v varovanih stanovanjih
-
prodaja drugih storitev po naročilu uporabnikom varovanih stanovanj
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 19
Dom upokojencev Podbrdo
5.3
Enota Petrovo Brdo
5.3.1 Program oskrba
Na programu oskrbe bomo v letu 2012 sledili naslednjim ciljem:
-
učenje in ohranitev higienskih navad
-
na programu povečanja zadovoljstva stanovalcev bomo izvajali obdarovanja le-teh, predvidoma
2x letno, redna mesečna praznovanja rojstnih dni s svojci, srečanja s svojci, piknike s stanovalci in
svojci - predvidoma 2x letno, organizirali bomo obiske otrok, društev, pevskih zborov, 1x letno
organizirali dan odprtih vrat in skupne izlete
-
preureditev obstoječih omar v dnevnih prostorih tako, da bo mogoče upravljati s televizorjem
samo s strani pooblaščenih oseb
5.3.2 Letni cilji po številu storitev na Oskrbi
V enoti za varovanje oseb s posebnimi potrebami pričakujemo v letu 2012 manjši obseg opravljenih
storitev po vseh vrstah storitev. Razloge za takšno pričakovanje je potrebno iskati v pogostejših ter
dolgotrajnejših hospitalizacijah oskrbovancev. Pričakujemo tudi spremembo v strukturi storitev in
sicer naraščanje števila storitev v oskrbi C1 ter padanje števila storitev v oskrbi C3, oziroma C2.
Storitev v skupinah C4 in C6 ne predvidevamo.
REALIZACIJA 2011
STRUKTURA
PLAN 2012
C-1
6.633
0,19
6.120
0,18
INDEX
2012/2011
92
C-2
16.799
0,49
15.480
0,45
92
C-3
1.095
0,03
1.080
0,03
98
C-4
0
0
0
0
C-5
10.020
0,29
11.915
0,34
C-6
0
0
0
0
STORITEV
Storitve oskrbe
34.547
Doplačila bivalni pogoji
34.595
118
1,00
100
3.285
0,22
0
0
899
0,06
588
0,06
65
10.958
0,72
9.720
0,94
88
Doplačila zdravila
Dietna prehrana
1,00
STRUKTURA
Druge storitve skupaj
15.142
SKUPAJ
49.689
1,00
10.308
44.903
1,00
68
90
Tabela 5: prikaz planiranega števila storitev oskrbe v letu 2011
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 20
Dom upokojencev Podbrdo
5.3.3 Program zdravstvene nege
Eden izmed pomembnih ciljev zdravstvene nege je tudi hitra in kvalitetna rehabilitacija po poškodbah
in drugih stanjih. S tem namenom bomo izvajali fizioterapevtsko obravnavo pod strokovnim
vodstvom iz Doma upokojencev Podbrdo.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 21
Dom upokojencev Podbrdo
5.3.4
Letni cilji po številu storitev na zdravstveni negi
Januar
REALIZACIJA LETO 2011
Nega 2
Nega 3
248
168
2.388
288
PLAN LETO 2012
Nega 3
183
2.418
Februar
219
151
2.159
2.529
210
150
2.170
2.530
100
Marec
263
147
2.450
2.860
260
180
2.400
2.840
99
April
242
119
2.350
2.711
240
150
2.300
2.690
99
Maj
271
118
2.423
2.812
250
125
2.350
2.725
97
Junij
296
124
2.338
2.758
240
180
2.350
2.770
100
Julij
261
132
2.387
2.780
230
130
2.330
2.690
97
Avgust
268
134
2.406
2.808
250
140
2.400
2.790
99
September
295
117
2.340
2.752
260
130
2.350
2.740
100
Oktober
313
129
2.398
2.840
250
120
2.400
2.770
98
November
367
122
2.259
2.748
300
120
2.350
2.770
101
December
373
131
2.362
2.866
280
130
2.410
2.820
98
Nega 1
Skupaj:
3.416
1.592
28.260
SKUPAJ
2.804
33.268
Nega 1
3.058
Nega 2
1.738
Tabela 6: prikaz števila storitev zdravstvene nege
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 22
28.228
Skupaj za mesec
2.889
33.024
PLAN / REALIZACIJA
Indeks 2012/2011
103
99
Dom upokojencev Podbrdo
V enoti Petrovo Brdo na zdravstveni negi pričakujemo v letu 2012 manjši obseg storitev glede na leto
2011 za eno odstotno točko, ob tem pa tudi spremembo strukture storitev. Največji delež zmanjšanja
števila storitev pričakujemo na negi I, povečanje števila storitev na negi II. Obseg storitev nege III bo
ostal enak glede na leto 2011.
Razloge za navedena pričakovanja je potrebno iskati v sprejemanju potreb uporabnikov, ki glede na
trenutno veljavna merila za razvrščanje v kategorije zdravstvene nege, povečini ne sodijo v
zahtevnejšo kategorijo, saj so pri zadovoljevanju večine osnovnih življenjskih potreb samostojni,
potrebujejo le povečan nadzor, usmerjanje ter vodenje.
5.3.5 Gibanje stroškov materiala, storitev, dela in amortizacije OS
V letu 2012 pričakujemo za 2% višje stroške materiala, povišanje izhaja iz novih cen živil, ki smo jih
dosegli na javnem razpisu. Le te so se v povprečju povišale za 4,9% glede na predhodno leto.
V letu 2012 načrtujemo zmanjšanje stroškov za osebno opremo zaposlenih za 40%, kar pomeni
znižanje stroškov za 2.500 EUR letno. Stroški energije, predvsem stroški električne energije bodo
nekoliko višji od uresničenih v letu 2011, predvsem zaradi pričakovane višje rabe ter nekoliko višjih
dajatev (omrežnina).
Ostali stroški, povezani z vodo in komunalnimi storitvami bodo v primeru nespremenjenih cen ostali v
okviru realizacije iz leta 2011.
Stroški storitev bodo v letu 2012 za 11% nižji od uresničenih v letu 2011, pretežni del znižanja odpade
na znižanju stroškov za izobraževanje in sicer za 49% glede na leto 2011 ter znižanje stroškov
študentskega dela in sicer za 42% glede na leto 2011.
V letu 2012 načrtujemo tudi manjši obseg tekočega in investicijskega vzdrževanja.
Stroški dela se glede na leto 2011 ne bodo spreminjali.
Strošek amortizacije bo nekoliko višji od uresničenega v letu 2011.
5.3.6 Kadrovska politika
Iz števila opravljenih storitev na oskrbi izhaja, da dodatno zaposlovanje v letu 2011 ne bo mogoče ter
da bo potrebno z ustreznimi organizacijskimi ukrepi zagotoviti, da bodo storitve uporabnikom
nudene v celoti in kvalitetno.
Prav zaradi vedno večjega poudarka na preprečevanju bolnišničnih okužb, se kaže v prihodnosti
potreba po zaposlitvi sanitarnega inženirja, ki bi se ukvarjal samo s tem delom (1 delavec na vse tri
enote), to je planiranje in organiziranje čiščenja in razkuževanja ter nadzor nad tem. Prav tako bi
nadziral nego pri stanovalcih, okuženih z odpornimi bakterijami in poučeval delavce o preprečevanju
širjenja okužb. V celoti bi bil odgovoren za izdelavo in izvajanje PBO ter za ravnanje vsemi vrstami
odpadkov.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 23
Dom upokojencev Podbrdo
Zaposlitev sanitarnega inženirja bi bila sicer dobrodošla, saj so dodatna znanja, ki bi jih imel
potrebna, vendar je glede na način financiranja zdravstvenih storitev to možno izvesti zgolj na račun
zmanjšanja števila drugega zdravstvenega osebja.
Iz že navedenega izhaja, da bo glede na pričakovani obseg storitev tako na zdravstveni negi kot oskrbi
težko ohraniti enako število zaposlenih. Specialna znanja, ki bi jih imel poznavalec sanitarnega
inženirstva, bodo morali osvojiti zaposleni z visoko strokovno izobrazbo ter na podlagi teh znanj
uvesti ukrepe preprečevanja bolnišničnih okužb.
5.3.7 Investicijsko vzdrževanje
V letu 2012 ne načrtujemo večjega investicijskega vzdrževanja, tekoče vzdrževanje pa bo ostalo v
podobnem obsegu kot v letu 2011.
5.3.8 Program tržnih aktivnosti
Na tem segmentu ne pričakujemo povečanja oz. spremembe obsega prodaje blaga in storitev na
trgu.
6
OPREDELITEV KAZALNIKOV ZA VREDNOSTENJE DOSEGANJA CILJEV
6.1 Opisni kazalniki
S kazalniki po programih bomo izkazovali doseganje ciljev, ki smo si jih zadali. Na programu oskrbe,
zdravstva in prostočasnih aktivnosti bomo merili število storitev in izkazovali razmerje med
pričakovanim in uresničenim številom storitev. S kazalniki bomo spremljali tudi počutje in
zadovoljstvo stanovalcev v domu.
Kazalniki so podani za enoti Podbrdo in Tolmin ter za posebno enoto Petrovo Brdo ločeno.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 24
Dom upokojencev Podbrdo
6.1.1
Opisni kazalniki za enoti Podbrdo in Tolmin
Cilji
Dobro počutje in razumevanje stanovalcev v
domu
Strategije
ustvarjanje pozitivne klime, sprotno reševanje konfliktov, spremljanje in
obravnavanje incidentov, obravnavanje neustreznega vedenja stanovalcev
-
Incidenti so: fizična in verbalna agresija nad stanovalci oziroma nad osebjem,
kraja, poškodovanje hišnega inventarja ali osebne lastnine, kajenje, padci
Kazalniki
število incidentov
padcev
pritožbe stanovalcev in
zaposlenih
-
Vrednotili
zaposleni
Čim večja vključenost stanovalcev v okolje
spremljanje stanovalcev pri obiskih rojstnih krajev, drugih institucij
-
obiski rojstnih krajev, drugih
institucij
-
socialna služba
DT
Zadovoljstvo stanovalcev s prehrano
strežba ustrezne, kvalitetne hrane, način postrežbe, upoštevanje predlogov
stanovalcev
-
-
kuhinja
strežno osebje
socialna služba
-
številu pritožb (osebne
pritožbe, pisne v nabiralniku,
pritožbe na sestankih)
vprašalniki, ankete glede
prehrane
vključenost stanovalcev v
trening dnevnih aktivnosti
hospitalizacije
-
DT
varuhinje
Zdravstvena služba
-
število RZP
analiza primerov
število primerov POBO
analiza vzrokov
-
zdravstvena služba
-
zdravstvena služba
Ohranjanje samostojnosti v vsakdanjem
življenju
Preprečevanje razjed
zaradi pritiska RZP
Preprečevanje in
obvladovanje
bolnišničnih okužb POBO
Tabela 7: Opisni kazalniki enoti Podbrdo in Tolmin
pomoč pri ohranjanju samostojnosti, da bodo čim dalj časa samostojno
opravljali aktivnosti (oblačenje, hranjenje…), ki jih še zmorejo
spremljanje psihičnega počutja, individualni pogovori, ugotavljanje
morebitnih poslabšanj, konzultacije z zdravniki in psihiatri
spremljanje stanja kože, skrb za preventivo nastanka RZP, uporaba
antidekubitusnih blazin, ukrepanje za razbremenitev kritičnih mest
izvrševanje programa za obvladovanje POBO, ustrezna samostojnost vseh
zaposlenih s POBO, obnavljanje tovrstnih znanj
-
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 25
Dom upokojencev Podbrdo
6.1.2
Opisni kazalniki za enoto Petrovo Brdo
Cilji
Dobro počutje in razumevanje stanovalcev v
domu
Preprečevanje razjed zaradi pritiska RZP
Zadovoljstvo stanovalcev s prehrano
Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih
okužb
Vključenost
stanovalcev
v
zaposlitvene
aktivnosti, v okolje, v ohranitev in pridobivanje
novih znanj
Tabela 8: Opisni kazalniki enota Petrovo Brdo
Strategije
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
takojšnje reševanje konfliktov
tematske skupine
skupinske aktivnosti
zaposlitvena terapija
timski pristop
Kazalniki
˗
˗
˗
˗
˗
˗
spremljanje stanja kože,
skrb za preventivo nastanka RZP,
uporaba antidekubitusnih blazin
ukrepanje za razbremenitev kritičnih mest
kuhanje uravnotežene prehrane
način strežbe
upoštevanje predlogov stanovalcev
izvrševanje programa za obvladovanje BO,
ustrezna samostojnost vseh zaposlenih pri POBO
obnavljanje znanj
vključitev stanovalcev v zaposlitvene in sprostitvene aktivnosti
organizacija prireditev
spremstvo stanovalcev na aktivnosti
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
število incidentov
pritožbe stanovalcev
pritožbe zaposlenih
individualne obravnave
timske obravnave
primerjalno vrednotenje
preteklimi leti
število RZP
analiza primerov
Vrednotili
˗
zaposleni
s
anketni vprašalnik
število pritožb
oddelčni sestanki
Število primerov okužb (MRSA,
ESBL)
Analiza vzrokov
Anketni
vprašalnik
za
stanovalce
˗
zdravstvena služba
˗
˗
˗
˗
kuhinja
socialna služba
strokovna vodja
zdravstvena služba
˗
˗
DT
socialna služba
Nekatere cilje smo v preteklosti že spremljali. V letu 2012 pričakujemo predvsem manj incidentov. Spremenili smo kadrovsko zasedbo v popoldanskem in
nočnem času, organizirali bomo več predavanj na temo ravnanja z nasilnimi uporabniki (glej tabelo izobraževanj). Pričakujemo tudi , da bo število padcev
manjše, čeprav je to v največji meri odvisno od zdravstvenega stanja stanovalcev. Pripravljamo interni Pravilnik o posebnih načinih varovanja nemirnih
stanovalcev. Z doslednim spremljanjem psihičnega stanja stanovalcev in hitrim ukrepanjem ob nenadnih poslabšanjih pričakujemo, da se bo število
hospitalizacij v letu 2012 zmanjšalo ali pa vsaj ostalo na ravni leta 2011.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 26
Dom upokojencev Podbrdo
6.2 Fizični kazalniki
Z fizičnimi kazalniki po programih bomo izkazovali razmerje med pričakovanim število storitev ter
uresničenim številom storitev po programih, ki jih bomo izvajali. Kazalniki so podani po enotah
zavoda. Kazalniki bodo poleg spremljanja po številu storitev omogočali spremljanje po strukturi
opravljenih storitev.
6.2.1
Fizični kazalniki, ki opredeljujejo število in strukturo opravljenih storitev na oskrbi
6.2.1.1 Enota Tolmin
V spodnji tabeli je izkazano pričakovano število storitev oskrbe v številu storitev ter vrednostno za
leto 2012.
PLAN 2012
STORITEV
ŠTEVILO STORITEV
Osnovna oskrba
VREDNOST
46.309
750.544
Dodatek I
9.420
44.779
Dodatek II
16.656
158.192
Dodatek III
329
4.416
4.399
157.932
Doplačila bivalni pogoji
88.424
76.901
Dietna prehrana
12.777
13.684
Oskrba IV
SKUPAJ
178.314
1.206.494
Tabela 9: Prikaz števila in strukture storitev, enota Tolmin
6.2.1.2
Enota Podbrdo
PLAN 2012
STORITEV
ŠTEVILO STORITEV
Osnovna oskrba
VREDNOST STORITEV
46.272
712.547
Dodatek I
7.616
36.202
Dodatek II
26.933
255.810
Dodatek III
134
1.817
Doplačila bivalni pogoji
15.735
33.460
Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu uporabnika
16.942
7.651
1.295
1.387
Dietna prehrana
SKUPAJ
114.927
1.048.874
Tabela 10: Prikaz števila in strukture storitev, enota Podbrdo
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 27
Dom upokojencev Podbrdo
6.2.1.3 Enota Petrovo Brdo
V spodnji tabeli je izkazano pričakovano število storitev oskrbe v številu storitev ter vrednostno za
leto 2012.
PLAN 2012
STORITEV
ŠTEVILO STORITEV
VREDNOST STORITEV
C-1
6.120
156.084
C-2
15.480
519.561
C-3
1.080
29.434
C-4
0
0
C-5
11.915
449.586
Dietna prehrana in druga doplačila
10.308
10.576
SKUPAJ
44.903
1.165.241
Tabela 11: Prikaz števila in strukture storitev, enota Petrovo Brdo
6.2.2 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo število in strukturo storitev na zdravstvu
V nadaljevanju je prikazano število opravljenih storitev na zdravstveni negi tako po številu kot po
strukturi.
6.2.2.1 Enota Tolmin
V tabeli je prikazan pričakovan obseg in struktura storitev zdravstvene nege v enoti Tolmin. Plan je
podan tudi vrednostno. Doseganje obsega in strukture storitev je vprašljivo zaradi nepoznavanja
bodočega povpraševanja. V tej enoti pričakujemo več sprejemov uporabnikov, ki niso popolnoma
odvisni od tuje nege in pomoči ter so pri opravljanju večine osnovnih življenjskih funkcij
samostojnejši kakor v enoti Podbrdo. Iz tega izhaja pričakovanje o opravljenem številu storitev tudi
na zdravstveni negi I. Vrednost storitev v največji meri odvisna od pogodbeno dogovorjene cene za
opravljene storitve zdravstvene nege.
ZDRAVSTVENA NEGA, PLAN 2012
STORITEV
ŠTEVILO
VREDNOST V €
Nega 1
13.573
Nega 2
974
Nega 3
31.710
SKUPAJ
46.257
692.883
Tabela 12: Prikaz števila in strukture storitev, enota Tolmin
6.2.2.2 Enota Podbrdo
V tabeli je prikazan pričakovan obseg in struktura storitev zdravstvene nege v enoti Podbrdo. Plan je
podan tudi vrednostno. Doseganje obsega in strukture storitev je vprašljivo zaradi nepoznavanja
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 28
Dom upokojencev Podbrdo
bodočega povpraševanja. Glede na lokacijo se prazna postelja zasede počasneje kakor v enoti Tolmin,
je pa zato več sprejemov izvedenih neposredno iz bolnišnice, kar govori v prid povečanju števila
zahtevnejših storitev zdravstvene nege. Vrednost storitev v največji meri odvisna od pogodbeno
dogovorjene cene za opravljene storitve zdravstvene nege.
ZDRAVSTVENA NEGA, PLAN 2012
STORITEV
ŠTEVILO
VREDNOST V €
Nega 1
9.709
Nega 2
19
Nega 3
27.950
SKUPAJ
37.678
564.423
Tabela 13: Prikaz števila in strukture storitev, enota Podbrdo
6.2.2.3 Enota Petrovo Brdo
V tabeli je prikazan pričakovan obseg in struktura storitev zdravstvene nege v enoti Petrovo Brdo.
Plan je podan tudi vrednostno. Doseganje obsega in strukture storitev je vprašljivo zaradi
spremenljivosti potreb uporabnikov ter meril na podlagi katerih jih lahko razvrščamo v kategorijo
zdravstvene nege, medtem ko je vrednost storitev v največji meri odvisna od pogodbeno
dogovorjene cene za opravljene storitve zdravstvene nege.
ZDRAVSTVENA NEGA, PLAN 2012
STORITEV
ŠTEVILO
VREDNOST V €
Nega 1
3.416
Nega 2
1.592
Nega 3
28.260
SKUPAJ
33.268
594.780
Tabela 14: Prikaz števila in strukture storitev, enota Petrovo Brdo
6.2.3 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo tržno dejavnost
V nadaljevanju je prikazano število opravljenih storitev na tržni dejavnosti po vrstah storitev ter po
enotah zavoda. Na letni ravni pričakujemo približno enak promet kot smo ga uresničili v letu 2011.
6.2.3.1 Enota Tolmin
V enoti Tolmin v letu 2012 načrtujemo povečati prihodke od prodaje kosil predvsem zunanjim
uporabnikom. Prihodki od ostale tržne dejavnosti bodo ostali v okviru uresničenih v letu 2011.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 29
Dom upokojencev Podbrdo
VRSTA STORITVE
Kosilo
V ŠTEVILU STORITEV 2012
9.544
PRIHODKI 2012
31.283
Napitki
7.800
Ostala tržna dejavnost
9.866
SKUPAJ
48.949
Tabela 15: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti enota Tolmin
6.2.3.2 Enota Podbrdo
V enoti Podbrdo pričakujemo nekoliko manjše povpraševanje po kosilih, oziroma prehrani, del teh
pričakovanj je povezan z zmanjševanjem števila učencev na OŠ Podbrdo, kamor prodajamo šolske
malice in kosila. Prihodki se nam bodo v letu 2012 povečali tudi zaradi prodaje toplotne energije OŠ
Podbrdo. Obseg najemnin bo ostal nespremenjen, saj ne načrtujemo povišanja le-teh, enako velja za
prodajo toplih in hladnih napitkov ter prodajo ostalih storitev na trgu.
VRSTA STORITVE
V ŠTEVILU STORITEV 2012
PRIHODKI 2012
Najemnine stanovanja
Kosilo
5.556
23.562
34.018
Napitki
7.800
Ostala tržna dejavnost
33.134
SKUPAJ
74.953
Tabela 16: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti enota Podbrdo
6.2.3.3 Enota Petrovo Brdo
V enoti pričakujemo povečan promet od prodaje hrane predvsem za zaposlene, vrednost prometa od
prodaje napitkov bo malenkost višja od uresničene v letu 2011.
VRSTA STORITVE
Kosilo
V ŠTEVILU STORITEV 2012
PRIHODKI 2012
4.740
8.257
Napitki
7.800
Ostala tržna dejavnost
SKUPAJ
80
16.057
Tabela 17: Prikaz kazalnikov tržne dejavnosti Petrovo Brdo
6.2.4 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo absentizem in boleznine
Kazalniki so oblikovani po delovnih mestih, ločeno po enotah zavoda. Izkazujejo vrste odsotnosti iz
dela zaradi boleni ali poškodbe na delu.
S pomočjo kazalnikov bo mogoče prepoznavati tveganja povezana z varnostjo in zdravjem pri delu še
pred nastankom škodljivih posledic na varnost in zdravje zaposlenih ali uporabnikov storitev. Ocena
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 30
Dom upokojencev Podbrdo
nastanka tveganja za poškodbo ali bolezen bo služila načrtovanju investicijsko vzdrževalnih del s
čimer bomo zmanjšali tveganje za nastanek škodljivih posledic na zdravje in varnost zaposlenih in
uporabnikov.
Takšno ravnanje bo imelo pomemben vpliv tudi na zadovoljstvo zaposlenih kot uporabnikov,
pričakovano pa bodo ukrepi dolgoročno pripomogli k zmanjšanju absentizma.
6.2.4.1 Enota Tolmin
Glede na tekočo situacijo je pričakovati, da se bo obseg bolovanj nad 30 dni v breme ZZZS in
delodajalca v letu 2012 ohranil na ravni iz leta 2011, enako pričakujemo za ostale vrste odsotnosti.
Na osnovi navedenih pričakovanj smo načrtovali tudi obseg študentskega dela po posameznih
dejavnostih. Odsotnosti do 30 dni bomo v celoti pokrivali z obstoječimi zaposlenimi, odsotnosti nad
30 dni pa deloma s študentskim delom, ostalo bodo morali pokriti zaposleni.
VRSTA ODSOTNOSTI
REALIZACIJA 2011
Boleznina v breme delodajalca 90 %
PLAN 2012
INDEX 2012/2011
3.217
3205
99
716
706
100
50
48
99
Nega v breme ZZZS
880
875
100
Poškodbe pri delu v breme del.
182
180
100
Poškodbe pri delu v breme ZZZS
0
0
100
Boleznina do 30 - javna dela
0
12
Nega v breme ZZZS - javna dela
0
0
Boleznina v breme ZZZS 90 %
Krvodajalstvo
100
Tabela 18: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Tolmin
Največji obseg odsotnosti pričakujemo na delovnem mestu bolničar negovalec, srednja medicinska
sestra ter bolniška strežnica II. Največjo težavo v nadomeščanju odsotnosti predstavlja srednja
medicinska sestra, saj je ob večjem številu odsotnih delavk težko razporediti preostale delavke v
nočno, nedeljsko in popoldansko izmeno ter jim ob tem zagotavljati z kolektivno pogodbo predpisan
obseg počitka. Diplomirana medicinska sestra – vodja tima je na porodniškem dopustu, nadomeščala
jo je srednja medicinska sestra, ki pa je tudi odšla na daljšo bolniško odsotnost. V skladu z dogovorom
z vodjo službe se odsotnosti ne bo pokrivalo z novo zaposlenim ali s študentskim delom, temveč bo
vodja zdravstvene službe z ustrezno razporeditvijo odsotnost pokrivala z obstoječimi zaposlenimi. Pri
pokrivanju omenjene odsotnosti bodo v enoti Tolmin v pomoč dijaki Srednje zdravstvene šole, ki
opravljajo obvezno prakso.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 31
Dom upokojencev Podbrdo
DELOVNO MESTO
ODSOTNOST V URAH, PLAN 2012
Strežnica II (I)
850
Bolničar negovalec I
650
Srednja medicinska sestra
1.100
Delovni terapevt
80
Pomočnik dietnega kuharja III
70
Dietni kuhar IV
210
Vzdrževalec perila III
376
Dietni kuhar V
216
Vodja VIII
50
Vzdrževalec - tehnik V/1
32
Fizioterapevt
20
Šivilja IV
60
Varuhinja II
320
Tabela 19: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Tolmin
6.2.4.2 Enota Podbrdo
Glede na tekočo situacije je pričakovati, da se bo obseg vseh bolniških odsotnosti v letu 2012
zmanjšal za 2%, na osnovi navedenih pričakovanj smo načrtovali tudi obseg študentskega dela po
posameznih dejavnostih.
VRSTA ODSOTNOSTI
REALIZACIJA 2011
Boleznina v breme delodajalca. 90 %
PLAN 2012
Indeks 2012/2011
4.126
4.043
98
635
565
98
25
22
98
Nega v breme ZZZS
624
555
98
Poškodbe. izven dela 80 % - delodajalca
841
784
98
Poškodbe izven dela v breme. ZZZS
757
673
98
Poškodbe pri delu v breme del.
120
106
98
0
0
100
Boleznina v breme ZZZS 90 %
Krvodajalstvo
Poškodbe pri delu v breme ZZZS
Tabela 20: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Podbrdo
Največ odsotnosti pričakujemo na delovnem mestu bolniška strežnica. Zaposlene na tem delovnem
mestu je težko nadomestiti, saj študentje ne želijo delati na tem delovnem mestu. Na razpise na
prosto delovno mesto pa se kandidati praviloma tudi ne prijavljajo. Iz pričakovanega števila ur
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 32
Dom upokojencev Podbrdo
odsotnosti izhaja, da bomo morali odsotnosti nadomestiti deloma s študentskim delom, v pretežnem
delu pa bodo morali zaposleni prevzeti obsežnejši del del in nalog.
DELOVNO MESTO
ODSOTNOST V URAH, PLAN 2012
Bolničar negovalec I
1.900
Delovni inštruktor I
60
Delovni terapevt
60
Dietni kuhar IV
430
Fizioterapevt
60
Medicinska sestra vodja tima
230
Pomočnik dietnega kuharja III
270
Socialni delavec
20
Srednja medicinska sestra
750
Strežnica II (I)
2.170
Šivilja IV
40
Vodja VIII
20
Vzdrževalec perila III
20
Tabela 21: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Podbrdo
6.2.4.3 Enota Petrovo Brdo
Glede na tekočo situacije je pričakovati, da se bo obseg bolniških odsotnosti zmanjšal za 2% glede na
leto 2011. Na osnovi navedenih pričakovanj smo načrtovali tudi obseg študentskega dela po
posameznih dejavnostih.
VRSTA ODSOTNOSTI
REALIZACIJA 2011
PLAN 2012
INDEX 2012/2011
Boleznina v breme delodajalca 90 %
1.996
1.956
98
Boleznina v breme ZZZS 90 %
1.056
1.034
98
20
19
98
320
313
98
Poškodbe izven dela 80 % - delodajalca
1.127
1.104
98
Poškodbe izven dela v breme ZZZS
1.018
997
98
97
95
98
1.117
1.094
98
Krvodajalstvo
Nega v breme ZZZS
Poškodbe pri delu v breme del.
Poškodbe pri delu v breme ZZZS
Tabela 22: Prikaz bolniških odsotnosti po vrstah odsotnosti, enota Petrovo Brdo
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 33
Dom upokojencev Podbrdo
V nadaljevanju so izkazane odsotnosti zaposlenih po vrstah odsotnosti, največji obseg odsotnosti
pričakujemo na delovnem mestu bolničar negovale ter strežnica.
DELOVNO MESTO
Bolničar negovalec I
Pomočnik dietnega kuharja III
Strežnica II (I)
ODSOTNOST V URAH
2.676
200
1.040
Srednja medicinska sestra
970
Dietni kuhar IV
270
Šivilja IV
150
Vzdrževalec perila III
Varuhinja II
Vodja VIII
Delovni inštruktor I
Delovni terapevt
Vratar - receptor II
16
300
24
120
0
16
Tabela 23: Prikaz odsotnosti po delovnih mestih, enota Petrovo Brdo
6.2.5 Kazalniki, ki izhajajo iz procesov ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov
Temeljno poslanstvo doma upokojencev v Podbrdu je izvajanje storitev institucionalnega varstva
oseb starejših od 65. let starejših in odraslih oseb s posebnimi potrebami. Dom je dolžan storitve
izvajati v skladu z zakonodajo, ki ureja področje njegovega delovanja. Le-ta opredeljuje vsebino in
obseg storitev. Ob navedenem so izvajalci zadolženi storitve izvajati v skladu z usmeritvami stroke.
Dom je dolžan v procesu poročanja ustanovitelju poročati tudi o kvaliteti opravljenih storitev. S tem
namenom mora imeti oblikovan sistem kontinuiranega spremljanja zadovoljstva uporabnikov.
Pri oblikovanju navedenega sistema se je potrebno zavedati, da v kolikor želimo pridobiti kvalitetno
informacijo o zadovoljstvu uporabnikov, je potrebno v sistem preverjanja vključiti vsa področja
poslovanja, ki zadevajo uporabnika oz. lahko vplivajo na njihovo zadovoljstvo.
V letu, za katerega se pripravlja finančni načrt, nameravamo vpeljati standardiziran sistem
preverjanja zadovoljstva uporabnikov na dveh ravneh in sicer na ravni preverjanja zadovoljstva
uporabnikov s storitvami prehrane ter področjem izvajanja storitev zdravstvene nege in oskrbe.
6.2.5.1 Področje priprave prehrane
Na področju priprave prehrane bomo spremljali zadovoljstvo uporabnikov glede kvalitete in pestrosti
pripravljenih jedi, števila pripravljenih obrokov, upoštevanjem individualnih želja pri pripravi obokov.
Ob tem pridobljene informacije bodo služile tudi osebam, odgovornim za pripravo obrokov, pri
pripravi in načrtovanju le-teh, osebam, odgovornim za pripravo razpisov za izbor dobaviteljev živil ter
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 34
Dom upokojencev Podbrdo
ne nazadnje omogočajo vključitev oseb odgovornih za pripravo obrokov v proces sledenja
zastavljenih ciljev na ravni letno opredeljenih ciljev glede zadovoljstva uporabnikov.
Tako pridobljene informacije bodo služile tudi za pojasnjevanje razlogov morebitnih odstopanj
stroškov živil glede na predvidene oz. omogočajo presojo upravičenosti odstopanj, pri čemer
izhajamo iz doseženega zadovoljstva uporabnikov glede kvalitete in pestrosti pripravljenih živil.
Aktivnosti bomo pričeli izvajati v prvi polovici leta 2011, predvidoma najprej v enoti Tolmin, saj se v
tej enoti pojavlja največ »nezadovoljstva« s prehrano. V nadaljevanju bomo proces preverjanja
zadovoljstva uporabnikov za prehrano izvajali tudi v enoti Podbrdo. Več težav pri izvajanju
preverjanja pa pričakujemo v enoti Petrovo Brdo. V kolikor se bo pokazala potreba po najemu
zunanje pomoči za izvajanje preverjanja v enoti Petrovo Brdo, ga bomo najeli.
O pomenu spremljanja stroškov živil pove podatek, da le ti predstavljajo 10,9% stroškov v strukturi
vseh stroškov.
6.2.5.2 Področje izvajanja storitev zdravstvene nege in oskrbe
Izvajalec mora imeti izdelan sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov z opravljenimi storitvami
oz. z zadovoljevanjem njihovih potreb po zdravstveni negi in oskrbi.
Vendar je smiselno sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov oblikovati s kazalniki, s katerimi bo
mogoče podrobneje pojasniti aktivnosti na področju opravljanja storitev zdravstvene nege ter
storitev oskrbe.
Pri oblikovanju kazalnikov je potrebno le-te oblikovati tako, da omogočajo preverjanje zadovoljstva
uporabnikov na več področjih storitev zdravstvene nege in oskrbe. Tako je smiselno preverjati
področje zadovoljevanja potreb uporabnikov po medicinsko tehničnih posegih in drugih aktivnostih,
zadovoljevanja potreb uporabnikov glede nudenja pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih
opravil, spremljanja števila okužb zaradi katerih je potrebna uporaba sredstev za preprečevanje
širjenje le teh, spremljanja števila preležanin in drugih poškodb, pri katerih je potrebno pogostejše
izvajanje prevez in drugih medicinsko tehničnih posegov in podobno.
Tako oblikovani kazalniki nam omogočajo načrtovanje potreb po zaposlenih tako po številu kot po
izobrazbeni strukturi, načrtovanje izobraževanja zaposlenih, načrtovanja delovnih procesov s katerimi
bomo zmanjšali tveganja za nastanek slabosti oz. nevarnosti za uporabnika, načrtovanje delovnih
procesov tako, da bomo izboljšali zadovoljstvo uporabnikov z opravljenimi storitvami, načrtovanje
nakupa osnovnih sredstev, s katerimi bomo uporabniku olajšali zadovoljevanje osnovnih življenjskih
potreb, omogočajo vključitev oddelčnih vodji v proces sledenja zastavljenih ciljev na letni ravni ter
ciljev opredeljenih v strateških načrtih izvajalcev.
Na podlagi tako oblikovanega modela preverjanja zadovoljstva uporabnikov presojamo o
upravičenosti stroškov dela, izobraževanj zaposlenih, stroškov materiala potrebnega za izvajanje
zdravstvene nege in oskrbe, upravičenosti vlaganj v osnovna sredstva in opremo.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 35
Dom upokojencev Podbrdo
Izobraževanje je potrebno načrtovati na podlagi potreb po dodatnih znanjih oz. dopolnitvi znanj na
področjih delovanja izvajalcev. Pri tem je potrebno izhajati iz rezultatov kazalnikov oblikovanih na
drugih področjih in sicer informaciji o zadovoljstvu uporabnikov s kvaliteto opravljenih storitev
zdravstvene nege in oskrbe, zadovoljstvu uporabnikov s pripravljenimi obroki, pestrostjo, pogostostjo
le-teh, zadovoljstvu uporabnikov z vključenostjo v aktivnosti, ki jih izvajalec izvaja, zadovoljstvu
uporabnikov z možnostmi vključitve v prostočasne aktivnosti in pestrostjo izbire.
Le-te služijo za prepoznavanje področji, kjer se pojavljajo deficiti znanj ali pa potrebe po dodatnih,
dopolnilnih znanjih. Obenem je tako mogoče v proces izobraževanja vključiti tudi pridobivanje novih
znanj v skladu z razvojem stroke.
Izobraževanje, načrtovano na podlagi omenjenega modela, omogoča tudi ugotavljanje uspešnosti
same izvedbe. Upravičena so pričakovanja, da bodo, v kolikor je bilo izobraževanje uspešno izvedeno,
ugotovljene slabosti odpravljene.
Tako oblikovan model izobraževanja je usmerjen neposredno k ciljem, to je odpravi ugotovljenih
slabosti.
Takšen način presoje omogoča uporabo ustreznih mehanizmov s katerimi bo lahko učinkovito
odpravilo morebitne slabosti ter s tem zmanjšalo tveganja za dosego slabih rezultatov poslovanja.
Izvajanje sistema preverjanja načrtujemo v drugi polovici leta 2011.
6.2.6
Fizični kazalniki, ki opredeljujejo usklajenost politik zavoda z politikami ustanovitelja glede
doseganje bivalnih pogojev
Ciljni bivalni pogoji za izvajalce institucionalnega varstva starejših od 65. let in odraslih oseb s
posebnimi potrebami so podani v prilogi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Ur. l. RS. št. 52/1995, 53/2009), tj. v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Ur.l. št. 67/2006).
V skladu z omenjenim pravilnikom moramo izvajalci zagotoviti standardne bivalne pogoje do leta
2021. S tem namenom smo za spremljanje dinamike uresničevanja zastavljenega cilja oblikovali
kazalnik, s katerim bomo na letni ravni sledili doseganju ciljnih bivalnih pogojev. Ciljni bivalni pogoj je
100% doseganje standardnih ali nadstandardnih bivalnih pogojev ter popolna odprava vseh
podstandardnih bivalnih pogojev. Vzporedno z samimi bivalnimi pogoji moramo izvajalci zadostiti
tudi drugim kriterijem, navedenih v prilogi pravilnika (Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za
izvajalce institucionalnega varstva, Ur. list RS št. 67/2006), vendar bodo ti pogoji izpolnjeni
vzporedno z izpolnjevanjem ostalih pogojev iz navedenega pravilnika.
6.2.6.1 Enota Tolmin
Iz tabele izhaja, da imamo v enoti Tolmin 7% podstandardnih bivalnih pogojev, v katerih biva 14%
uporabnikov. Imamo tudi najvišji delež nadstandardnih bivalnih pogojev in sicer 32%, v katerih biva
30% uporabnikov, ostalo predstavljajo standardni bivalni pogoji. V letu 2012 ne načrtujemo
sprememb bivalnih pogojev. V fazi priprave idejne zasnove je projektna dokumentacija, s katero
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 36
Dom upokojencev Podbrdo
bomo opredelili nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev standardnih bivalnih pogojev na celotnem
objektu. Glede na navedeno bomo določili tudi okvirni terminski načrt vzpostavitve, ki bo odvisen od
razpoložljivih finančnih možnosti.
INDEX DOSEGANJA STANDARDNIH BIVALNIH POGOJEV
Število sob
Število uporabnikov
% v sobah
% uporabnikov
Standardni bivalni pogoji
56
81
62%
56%
Nadstandardni bivalni pogoji
29
43
32%
30%
Podstandardni bivalni pogoji
6
20
7%
14%
SKUPAJ
91
144
Tabela 24: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Tolmin
6.2.6.2 Enota Podbrdo
V enoti Podbrdo imamo visok delež podstandardnih bivalnih pogojev ter majhen delež standardnih
bivalnih pogojev. Sprememba le-teh je povezana z večjimi posegi v zgradbo, kar zahteva celovito
obravnavo iz vidika posledic takšne spremembe, tako glede spremembe števila uporabnikov kot
glede rentabilnosti same enote po izvedeni rekonstrukciji.
V letu 2011 je bil izdelan projekt idejne zasnove, ki se je nanašal na rekonstrukcijo razvoda
centralnega ogrevanja. Le ta je že deloma vključeval spremembe števila ležišč, z vzpostavitvijo
standardnih bivalnih pogojev. K celoviti študiji prenove objekta z vzpostavitvijo standardnih pogojev
nismo pristopili, saj zaradi kratkih časovnih rokov to ni bilo možno.
V letu 2012 ne pričakujemo, da bo študija izvedljivosti vzpostavitve standardnih bivalnih pogojev
izvedena.
INDEX DOSEGANJA STANDARDNIH BIVALNIH POGOJEV
Število sob
Standardni bivalni pogoji
Število uporabnikov
% v sobah
% uporabnikov
7
14
16%
11%
Nadstandardni bivalni pogoji
10
19
23%
15%
Podstandardni bivalni pogoji
27
94
61%
74%
SKUPAJ
44
127
Tabela 25: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Podbrdo
6.2.6.3 Enota Petrovo Brdo
Iz tabele izhaja, da imamo v enoti 79% vseh bivalnih pogojev na ravni podstandardnih ter le 21%
bivalnih pogojev na ravni standardnih.
V letu 2012 bomo izvedli projekt idejne zasnove za izgradnjo zgradbe bivanjske skupnosti. Po
potrditvi idejne zasnove bo natančneje znano, kolika bo zmogljivost objekta, zaradi česar bomo lažje
planirali potrebne spremembe v obstoječem objektu za dosego standardnih bivalnih pogojev.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 37
Dom upokojencev Podbrdo
V sklopu navedenih aktivnosti bomo načrtovali tudi izvedbo sobe za pomiritev v obstoječem objeku.
INDEX DOSEGANJA STANDARDNIH BIVALNIH POGOJEV
Število sob
Število uporabnikov
% v sobah
% uporabnikov
Standardni bivalni pogoji
6
11
21%
11%
Nadstandardni bivalni pogoji
0
0
0%
0%
Podstandardni bivalni pogoji
23
85
79%
89%
SKUPAJ
29
96
Tabela 26: indeks doseganja standardnih bivalnih pogojev v enoti Petrovo Brdo
Izvajalec se mora zavedati pomena bivalnih pogojev uporabnikov ter vpliva le-teh na njihovo
zadovoljstvo, obenem pa ne sme spregledati pomena delovnih pogojev na zadovoljstvo zaposlenih.
Spremljanje doseganja standardnih bivalnih pogojev bomo izpeljali s pomočjo oblikovanih kazalnikov,
izkazanih v tabeli. Bivalne pogoje dosežene v letu 2011bomo prevzeli kot referenčne bivalne pogoje,
s pomočjo katerih bomo ocenjevali napredek pri doseganju standardnih bivalnih pogojev v prihodnjih
letih.
Uvajanje standardnih pogojev pomeni zmanjševanje kapacitet oz. ležišč, kar pa posledično vpliva tudi
na poslovanje zavoda kot celote, s tem v zvezi pa tudi na nastanek tveganj. Za prepoznavanje teh
tveganj bomo izvedli študijo izvedljivosti vzpostavitve standardnih bivalnih pogojev po posameznih
enotah, s katero bomo natančneje opredelili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti takšne
vzpostavitve bivalnih pogojev.
6.2.7 Fizični kazalniki, ki opredeljujejo doseganje kadrovskega normativa
Kadrovski normativ izhaja iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l.
RS. št. 52/1995, 53/2009), Priloga Kadrovski normativ za upravičence v institucionalnem varstvu (Ur.
l. št. 125/2004) ter Splošnega dogovora – Priloga VIII/e med izvajalcem in Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, kjer so opredeljena izhodišča za izračun potrebnega števila zaposlenih tako po
številu kot izobrazbeni strukturi.
Za izvajanje kadrovske politike je tako smiselno oblikovati kazalnike, s katerimi natančneje opisujemo
zaposlene. Ti kazalniki so:
-
odstopanja med številom zaposlenih glede na kadrovski normativ izhajajoč iz omenjenega
pravilnika ter dejanskim številom zaposlenih po programih
-
status zaposlitve, obdobje zaposlitve
-
število bolniških odsotnosti po programih, po izobrazbeni strukturi, po spolu, delovnih mestih
-
fluktuacijo zaposlenih po programih, izobrazbeni strukturi, spolu, delovnih mestih.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 38
Dom upokojencev Podbrdo
Izvajanje kadrovske funkcije s pomočjo navedenih kazalnikov bo pripomoglo k:
-
predvidevanju prihodnjih potreb po zaposlovanju oz. odpuščanju
-
načrtovanju kariere zaposlenih
-
natančnejšemu načrtovanju prihodnjih stroškov dela
-
načrtovanju izobraževanj za zaposlene
-
prepoznavanju in odpravi tveganj povezanih z vplivi na zdravje in varnost pri delu ter s tem
zmanjševanjem absentizma
-
odkrivanje razlogov, ki vplivajo na fluktuacijo zaposlenih ter odpravo le-teh
S pomočjo tako pridobljenih informaciji bo kadrovska služba lažje načrtovala prihodnja izobraževanja
zaposlenih, predvsem v skladu s kariernimi načrti zaposlenih. Oblikovanje kariernih načrtov
zaposlenih pa bo vplivalo tudi na zmanjšanje fluktuacije zaposlenih, saj bi te kadre z načrtovanjem
njihove bodoče kariere lažje zadržali.
6.2.7.1 Enota Tolmin:
V nadaljevanju bomo izkazali kadrovanje glede na predvideno število zaposlenih po delovnih mestih.
V letu 2011 je bil sprejet dopolnjen pravilnik, ki določa kadrovsko strukturo na oddelkih za varovanje
oseb z demenco, le ta ni prinesel pomembnih razlik v številu zaposlenih glede na predhodnega.
Dopustil je zgolj uskladitev števila zaposlenih glede na normativno število. Ker pa smo ob oblikovanju
oddelka zaposlili večje število zaposlenih kot je dopuščal normativ, nam navedena uskladitev ne
povzroča sprememb v številu zaposlenih.
DELOVNO MESTO
DEJANSKO ŠT. ZAPOSLENIH
PLANIRANO ŠT. ZAPOSLENIH
Informator receptor
2
2
Perica
2
2
Šivilja
1
1
Pomočnik dietnega kuharja
3
3
4,5
4,5
Ekonom
1
1
Vzdrževalec
1
1
Strežnica
8
8
Varuhinja
2
2
Dietni kuhar
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 39
Dom upokojencev Podbrdo
Socialni delavec
Zdravstveni tehnik
DELOVNO MESTO
1
1
10
10
DEJANSKO ŠT. ZAPOSLENIH
PLANIRANO ŠT. ZAPOSLENIH
Fizioterapevt
1
1
Medicinska sestra
2
2
Delovni terapevt
1
1
14
14
Bolničar negovalec
Tabela 27: Prikaz planiranega števila zaposlenih
6.2.7.2 Enota Podbrdo:
V nadaljevanju bomo izkazali kadrovanje glede na predvideno število zaposlenih po delovnih mestih.
Problematika se kaže na delovnem mestu fizioterapevta, ker zaposlena delavka koristi pravico do
skrajšanega delovnega časa iz naslova starševskega varstva. Potrebe po zaposlitvi dodatnega
fizioterapevta so stalne, vendar na delovno mesto ne uspemo zaposliti nikogar. Delovno mesto
diplomirane medicinske sestre je začasno izpraznjeno zaradi odsotnosti delavke za čas porodniškega
dopusta. Vodja službe tako odsotnost pokriva sama, oziroma z prerazporejanjem zdravstvenih
tehnikov na navedeno delovno mesto.
DELOVNO MESTO
DEJANSKO ŠT. ZAPOSLENIH
PLANIRANO ŠT. ZAPOSLENIH
Perica
1
1
Šivilja
1
1
Pomočnik dietnega kuharja
2,5
2,5
Dietni kuhar
4,5
4,5
Voznik
1
1
Vzdrževalec
1
1
Strežnica
9
9
0,5
0,5
1
1
8,5
8,5
Fizioterapevt
1
1
Medicinska sestra
2
2
Delovni terapevt
0,5
0,5
Bolničar negovalec
13
13
Delovni inštruktor
Socialni delavec
Zdravstveni tehnik
Tabela 28: Prikaz planiranega števila zaposlenih
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 40
Dom upokojencev Podbrdo
6.2.7.3 Enota Petrovo Brdo:
V nadaljevanju bomo izkazali kadrovanje glede na predvideno število zaposlenih po delovnih mestih.
Delovno mesto varuhinja je po številu zaposlenih pomembno podzaposleno, saj iz normativa izhaja
18 zaposlenih, iz potreb v tem trenutku ne izhaja dodatno zaposlovanje.
DELOVNO MESTO
DEJANSKO ŠT. ZAPOSLENIH
PLANIRANO ŠT. ZAPOSLENIH
Informator receptor
3
3
Perica
1
1
Šivilja
1
1
Pomočnik dietnega kuharja
2
2
Dietni kuhar
4,5
4,5
Vzdrževalec
1
1
Strežnica
6
6
Varuhinja
5
5
Delovni inštruktor
3
3
Specialni pedagog
1
1
Socialni delavec
1
1
Zdravstveni tehnik
7,5
7,5
Medicinska sestra
2
2
Delovni terapevt
1
1
Bolničar negovalec
9
9
Tabela 29: Prikaz planiranega števila zaposlenih
Uresničitev normativnega števila zaposlenih je povezana s priznano ceno storitve. Na zdravstveni
negi metodologija izračuna cene storitve omogoča 98% pokrivanje stroškov dela, brez priznavanja
uresničenih plačnih razredov, doseženih nazivov ter upoštevanja vodstvenih dodatkov. Metodologija
temelji na standardizaciji plačnih razredov za delovna mesta na področju zdravstvene nege. Zaradi
navedenega prihaja do pomembnih odstopanj med uresničenimi oz. doseženimi plačnimi razredi oz.
stroški dela ter v ceni priznanimi.
Na področju oskrbe je oblikovanje cene še nekoliko bolj zapleteno. Izhaja iz povprečnega
standardiziranega plačnega razreda za vse zaposlene na oskrbi. Žal standardiziran plačni razred ne
upošteva vseh napredovanj zaposlenih, doseženih nazivov ter vodstvenih dodatkov. V Domu
upokojencev Podbrdo poseben problem predstavljajo razhajanja na ravni vodstvenih dodatkov.
Delujemo namreč na treh lokacijah, na vsaki lokaciji ima vsaka od služb svojega neposrednega vodjo,
kar pa v ceno storitve ni mogoče vključiti. Zaradi navedenega so razlike med standardiziranim ter
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 41
Dom upokojencev Podbrdo
uresničenim plačnim razredom pomembne, kar seveda vpliva na uresničevanje zaposlovanja do z
standardom določenega števila zaposlenih.
6.2.8 Fizični kazalniki, ki odražajo odnos do okolja
Pomena ohranjanja okolja se zavedamo vsi, zato je toliko bolj pomembno, da to spoznanje vgradimo
tudi v poslovne procese.
Izvajalci institucionalnega varstva starejših oseb nad 65. let ter odraslih oseb s posebnimi potrebami v
sklopu svoje dejavnosti prihajajo v interakcijo z okoljem na več ravneh svojega delovanja.
Te ravni so:
- raba električne energije
-
raba pitne vode ter emisije onesnažene vode v okolje
-
raba energentov za ogrevanje stavbe ter pripravo tople sanitarne vode
-
raba energije za pripravo obrokov
-
raba energije za osvetlitev, prezračevan je, pogon tehnoloških sistemov
-
obremenjevanje okolja z odpadki, odplakami
Za spremljanje vplivov na okolje smo vzpostavili sistem kazalnikov, s pomočjo katerih bodo le-te
spremljali.
Kazalniki morajo biti oblikovani tako, da spremljajo dinamiko vplivov na okolje skozi časovna obdobja,
kar omogoča izvajalcem, da prepoznavajo učinkovitost izvedenih ukrepov na področju ravnanja z
okoljem.
Za spremljanje smo leta 2010 izbrali kot referenčno leto s pomočjo katerega bomo ugotavljali
uspešnost učinkovitejše rabe energije v prihodnjih letih.
Kazalnike je smiselno oblikovati po področjih vpliva na okolje, saj je le tako mogoče načrtovati
ukrepe. Za lažje spremljanje, je področja potrebno oblikovati po vrstah stroškov.
Ti so:
- strošek električne energije
-
strošek ogrevanja in priprave tople sanitarne vode
-
strošek plina (v kolikor se ne ogreva na plin)
-
strošek porabe vode
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 42
Dom upokojencev Podbrdo
-
strošek odvoza odpadkov
Za spremljanje stroškov električne energije:
-
število porabljenih kWh v času visoke tarife
-
število porabljenih kWh v času nizke tarife
-
spremljanje konične moči v kW
ENOTA
kWh
ENERGIJA-EUR
2012
Tolmin
239.145
284.536
22.346
15.785
11.323
10.544
33.669
31.595
Podbrdo
282.641
284.671
26.410
17.219
15.259
14.745
41.669
38.357
Petrovo Brdo
133.371
142.845
12.863
8.233
6.423
6.081
19.287
17.177
655.157
712.052
61.620,24
2012
41.237
2010
SKUPAJ
2010
SKUPAJ
2010
OMREŽNINA-EUR
33.006,68
2012
2010
31.370
2012
94.626,92
87.129
Tabela 30: Spremljanje stroškov električne energije
Iz tabele je razvidno, da bo v letu 2012 raba energije glede na leto 2010 kot referenčno leto v vseh
enotah višja. V skupnem bo glede na leto 2010 porasla za 8,60%, oziroma za 56.895 kWh. Strošek
električne energije glede na referenčno leto pa bo še vedno pomembno nižji, saj cena za MWh v letu
2010 znaša 90,00 EUR, v letu 2012 pa 60,00 EUR.
Za spremljanje stroškov ogrevanja:
-
število proizvedenih MWh energije
-
porabljeno količino ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevalno sezono v l ali količino porabljenega
plina v m3
-
količino porabljene tople vode v m3
ELKO
Količina ELKO
Tolmin
Povprečna cena
85.000
Skupaj
1,02
86.700
Tabela 31: Stroški ogrevanja v enoti Tolmin
V enoti Tolmin načrtujemo v letu 2012 vsaj 10% prihranke iz naslova rabe toplotne energije za
ogrevanje, tako na podlagi navedenega pričakujem, da bomo potrebovali za proizvedeno energijo
85.000 l ELKO-ja, kar ob predpostavljeni povprečni ceni pomeni 86.700 EUR stroška. Uresničitev
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 43
Dom upokojencev Podbrdo
navedene predpostavke je v veliko meri odvisna od gibanja cen ELKO-ja ter dinamike izvedbe sanacije
toplotnega ovoja.
BIOMASA
MWh
Povprečna cena
Skupaj
Podbrdo
519
41,93
21.757
Petrovo Brdo
361
41,93
15.145
Tabela 32: Stroški ogrevanja v enotah Podbrdo in Petrovo Brdo
V enoti Podbrdo po uspešno izvedeni prenovi razvoda centralnega ogrevanja ter vgradnji sistema
centralnega nadzora, s pomočjo katerega bo mogoče tekoče in ažurno spremljati rabo energije,
načrtujemo izvedbo večjih delavnic, namenjenih ozaveščanju zaposlenih o pomenu rabe energije. S
takšnim ozaveščanjem želimo spremeniti navade zaposlenih, zaradi katerih prihaja do nepotrebnih
izgub energije.
V enoti Petrovo Brdo je bila navedena delavnica že izvedena, rezultati le te so bili vidni v prvem
mesecu, kasneje pa je ozaveščenost zaposlenih ponovno popustila in nadaljevale so se že utečene
slabe prakse. Tako je v tej enoti raba energije na enoto površine bistveno previsoka glede na
priporočila o rabi energije na enoto površine v podobnih ustanovah. S tem namenom bomo ponovili
delavnice, katerih namen bo ozaveščanje zaposlenih in uporabnikov o pomenu rabe energije.
ENOTA
LITRI PORABE
Podbrdo in Tolmin
ZNESEK EUR
29.184
25.571
1.133
8.725
Petrovo Brdo
SKUPAJ
30.317
34.296
Tabela 33: Poraba plina
Poraba plina se v letu 2012 ne bo zmanjšala, v letu 2011 smo načrtovali poenotenje dobaviteljev
plina, vendar smo načrte opustili, saj bi bilo potrebno menjati plinohrame, kar povzroča več stroškov
kot koristi.
Za spremljanje stroškov porabljene vode:
-
količina porabljene vode v m3
-
strošek kanalščine ter drugih dajatev zaradi odvajanja odpadnih vod
ENOTA
Tolmin
Podbrdo
Petrovo Brdo
M3 V LETU 2010
M3 V LETU 2012
9.224
9.687
10.538
9.880
5.111
4.659
Tabela 34: Raba vode
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 44
Dom upokojencev Podbrdo
Poraba vode bo v letu 2012 v skupnem za 647 m3 manjša kot v letu 2010. Problem porabe vode se
kaže v izvajanju aktivnosti za preprečevanje okužb z legionelo. Zaradi tega moramo mesečno iz
vodovoda izpustiti večje količine vode. V letu 2012 bomo prestopili k mesečni oddaji stanja števcev,
kar bo povečalo preglednost nad porabo, obenem pa bomo vzpostavili meritve porabe vode na
največjih porabnikih kot so kuhinje in pralnici. S tem bomo pripomogli k ozaveščanju zaposlenih na
teh delovnih mestih o pomenu rabe vode.
Za spremljanje stroškov odvoza odpadkov:
-
količina prevzetih odpadkov s strani komunalnega podjetja m3
-
količina ločeno zbranih odpadkov v m3
-
strošek komunalnih in drugih taks plačanih za prevzete odpadke
VRSTA ODPADKA
LETO 2010 (kg)
LETO 2012 (kg)
Papir in kartonska embalaža
6.115
6.895
Plastična embalaža
1.706
3.298
Steklena embalaža
2.362
2.168
Tekstilna embalaža
1.613
1.438
Mešani komunalni odpadki
80.090
80.210
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki
24.707
23.320
241
195
Jedilno olje, maščobe
Tabela 35: Zbrani odpadki
Z doslednejšim ločevanjem odpadkov načrtujemo zbrati več ločenih frakcij, obenem pa tako
prispevati k zmanjševanju količine mešanih komunalnih odpadov, katerih odvoz in zbiranje sta tudi
najdražje.
V enoti Petrovo Brdo bomo v letu 2012 namestili pres kontejner za mešane komunalne odpadke, s
čimer bomo zmanjšali število odvozov ter hkrati pocenili odvoz le teh. V tej enoti bi bilo potrebno več
pozornosti vložiti v ločeno zbiranje odpadkov, saj je količina ločeno zbranih odpadkov v tej enoti
najnižja.
Za celovitejšo obvladovanje stroškov energije smo uvedli el. energetsko knjigovodstvo, s katerim
zbiramo podatke o rabi energije. Ti podatki nam omogočajo pripraviti boljše ocene o prihodnji rabi
energije in pričakovanih stroških zanjo. Tako pridobljene informacije služijo za odločanje o naložbah v
učinkovitejšo rabo energije ter pričakovanih učinkih, ki bi jih s takšno naložbo dosegli.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 45
Dom upokojencev Podbrdo
Sistem energetskega knjigovodstva smo nadgradili z nakupom aplikacije, ki na podlagi podatkov,
vnesenih iz energetskega knjigovodstva izkazuje uspešnost s pomočjo vnaprej izdelanih kazalnikov. Le
ti omogočajo primerjavo med posameznimi enotami ter med ostalimi izvajalci. S pomočjo omenjene
aplikacije na letni ravni dobimo izdelano okoljsko kartico z podatki o rabi energije, emisijah CO2 ter
drugih podatkih, ki služijo pri načrtovanju rabe energije v prihodnosti.
Zmanjšanje rabe energije nima le pozitivnih posledic na poslovanje temveč se odraža tudi v manjšem
obremenjevanju okolja.
Nenazadnje se pomen obvladovanja stroškov energije kaže tudi v strukturi navedenih stroškov v
celotnih stroških. Le-ti predstavljajo 5,3% stroškov v celotnih stroških.
6.3
6.3.1
Finančni kazalniki
Kazalniki, ki odražajo spremembe v bilanci stanja in izkazu uspeha
Koeficient gospodarnosti poslovanja
Koeficient kaže delež poslovnih prihodkov glede na poslovne odhodke, kaže odzivnost odmikanja
prihodkov od odhodkov; večje odmikanje pomeni boljšo gospodarnost.
Kazalnik sam po sebi ne daje informaciji o spremembah kategoriji v izkazu uspeha, ki so povzročile
odmike na prihodkovni ali odhodkovni strani.
V letu 2012 bo ta koeficient gospodarnosti znašal od 1,01 do 1,02.
Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih
Kazalnik vsebinsko ni drugačen od prejšnjega, le bolj podrobno izkazuje »vsebino« dela podjetja.
Razmerja med podjetji, kjer gre za enostavna dela in visokotehnološko razvitimi podjetji ostajajo
nespremenjena.
Iz vrednosti kazalnika ni mogoče neposredno sklepati o spremembah kategoriji v izkazu uspeha, ki so
botrovale uresničeni vrednosti kazalnika.
V letu 2012 bo vrednost tega kazalnika znašala od 59,00 do 61,00%
Temeljna slabost prvega kazalnika se kaže predvsem v tem, da temelji na dobičku. Doseganje le-tega
ni prednostni cilj delovanja izvajalcev institucionalnega varstva starejših nad 65. let in varstva odraslih
oseb s posebnimi potrebami. Presojanje uspešnosti poslovanja navedenih izvajalcev s pomočjo
kazalnikov, ki temeljijo na doseganju dobička, nikakor ne daje popolne in pravilne informacije o
uspešnosti poslovanja, saj obravnava le en vidik, ki se izraža v višini ustvarjenega dobička, ne
obravnava pa drugih področji poslovanja.
Povezovanje navedenih kazalnikov z nefinančnimi omogoča celovitejšo presojo o uspešnosti
poslovanja, saj so v obravnavo vključeni tudi drugi vidiki poslovanja izvajalca, ob enem pa je mogoče s
pomočjo nefinančnih kazalnikov pojasniti razloge za spremembe v kategorijah izkaza uspeha, kar
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 46
Dom upokojencev Podbrdo
omogoča oblikovanje celovite informacije o razlogih, ki so privedli do spremembe navedenih
kategoriji ter njihovo vrednotenje.
S pomočjo takšne informacije je mogoče soditi o ustreznosti dosežene vrednosti kazalnikov izpeljanih
iz računovodskih informaciji, saj so le-te dopolnjene tudi z informacijami o doseganju ciljev na drugih
področjih poslovanja, opisanih z nefinančnimi kazalniki.
6.3.2
Kazalniki, ki opredeljujejo sestavo sredstev
Delež osnovnih sredstev v sredstvih
Pri osnovnih sredstvih je potrebno upoštevati vsa neopredmetena dolgoročna sredstva in
opredmetena osnovna sredstva. Upoštevati je potrebno neodpisano vrednost osnovnih sredstev, ki
predstavlja razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti osnovnih sredstev.
Poslovodstvo mora vedeti, kolikšen delež sredstev predstavljajo na dolgi rok nelikvidna sredstva, kot
so npr. zemlja, poslopja itd. Pri branju tega kazalnika je težko soditi o kvaliteti, primernosti udeležbe
neodpisane vrednosti osnovnih sredstvih v vseh sredstvih. Na njegovo vrednost v veliki meri vpliva
računovodska politika amortiziranja osnovnih sredstev.
V letu 2012 bo delež osnovnih sredstev v sredstvih znašal do 83,00% do 84,00%.
Delež obratnih sredstev v sredstvih
Pri pojasnjevanju izrazne moči tega kazalnika je potrebno posebej paziti na to, da se njegove
vrednosti zelo spreminjajo, saj se velikost zalog ali terjatev lahko v kratkem času zelo spremenijo,
kar vpliva na vrednost kazalnika. Potrebno je omeniti, da je lahko vrednost kazalnika na začetku
poslovnega obdobja popolnoma drugačna kot na koncu poslovnega obdobja, četudi obratna
sredstva realno ostanejo enaka, to pa zato, ker so enake zmogljivosti na začetku obdobja izražene z
dosti večjo neodpisano vrednostjo in se s tem pojavlja večja vrednost sredstev.
Delež obratnih sredstev v sredstvih kaže na sposobnost izvajalcev glede ravnanja z obratnim
kapitalom. Razlike med izvajalci so pomembne. Pri obravnavi kazalnika, je potrebno le-tega dodatno
opisati z kazalniki, ki kažejo hitrosti obračanja zalog, terjatev ter obveznosti, kar omogoča
prepoznavanje morebitnih slabosti.
Zaradi navedenega smo uvedli sistem spremljanja vrednosti kazalnika na mesečni ravni, analitično
po stroškovnih mestih, pri tem pa določili osebe, ki so odgovorne za odstopanja vrednosti
kazalnikov od pričakovanih.
V letu 2012 bo delež obratnih sredstev do 15,50% do 16,00%.
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
Kazalnik pove stopnjo odpisanosti osnovnih sredstev. Osvetljuje starost opredmetenih osnovnih
sredstev in omogoča predvidevanje večjih naložb v bližnji prihodnosti. Na podlagi analize kazalnika
lahko sklepamo o uporabljeni metodi amortiziranja.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 47
Dom upokojencev Podbrdo
Izvajalci institucionalnega varstva starejših nad 65. let in varstva odraslih oseb s posebnimi
potrebami morajo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu uporabljati enotne amortizacijske stopnje
pri amortiziranju osnovnih sredstev.
Izvajalci, pri katerih je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev visoka, razpolagajo z iztrošenimi
osnovnimi sredstvi. Takšno stanje ima lahko pomemben vpliv tudi na druga področja poslovanja,
predvsem na zadovoljstvo uporabnikov ter zaposlenih.
Iztrošena osnovna sredstva vplivajo na kvaliteto bivanja, obenem tudi na kvaliteto opravljenih
storitev, uporabniki so zato v večji meri odvisni od tuje pomoči, saj ne razpolagajo s sodobnimi
sredstvi, ki bi jim pomagala zadovoljevati osnovne življenjske potrebe. Iztrošena osnovna sredstva
vplivajo tudi na delovne pogoje ter z njimi povezano zadovoljstvo zaposlenih.
Presoja o ustreznosti obravnavanega kazalnika ni mogoča neposredno, za celovito oceno je
potrebno pridobiti še informacije iz kazalnikov, ki izhajajo iz procesov ugotavljanja zadovoljstva
uporabnikov in zaposlenih.
Obravnavo kazalnikov, ki opredeljujejo sestavo sredstev ni moč vrednotiti neposredno, temveč je
informacijo o sestavi sredstev potrebno obravnavati skupaj z informacijami, ki izhajajo iz kazalnikov
o usklajenosti politik zavoda s politikami ustanovitelja glede razvoja institucionalnega varstva. V
kolikor izvajalec sledi danim usmeritvam ustanovitelja, ima v sredstvih visok delež osnovnih
sredstev, ki je posledica dobre opremljenosti. Pri tem ne gre zanemariti vpliva opremljenosti
izvajalca na zadovoljstvo uporabnikov ter zaposlenih.
Visoke stopnje odpisanosti osnovnih sredstev, nizki deleži osnovnih sredstev v sredstvih ne govorijo
o usklajenosti politike zavoda z politiko ustanovitelja glede razvoja institucionalnega varstva.
Vrednost kazalnika na bo v letu 2012 znašala od 55,00% do 56,00% .
6.3.3
Kazalniki, ki opredeljujejo sestavo obratnih sredstev
Koeficient obračanja terjatev
Ta kazalnik meri, kolikokrat se v povprečju obrnejo terjatve do kupcev v določenem časovnem
obdobju pod pogojem, da bi se vsi prejemki gibali preko terjatev. Tako kot za ostale kazalnike
obračanja tudi za tega velja, da višja kot je njegova vrednost, hitreje se terjatve obrnejo.
Izvajalci institucionalnega varstva starejših nad 65. let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami
imajo zagotovljene tri vire za plačilo opravljenih storitev. Ti so:
- uporabnik storitve oz. njegovi svojci
-
proračun lokalne skupnosti
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 48
Dom upokojencev Podbrdo
-
blagajna zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije
Roki plačil opravljenih storitev so odvisni od vrste plačnika, vendar niso daljši od 30 dni. Iz
navedenega je mogoče sklepati, da je koeficient obračanja terjatev odvisen predvsem od sposobnosti
izvajalca izterjati zapadle neplačane terjatve.
Ta koeficient bo v letu 2012 narasle in bo znašal do 0,13; povprečni dnevi vezave terjatev bodo
znašali do 50 dni.
Koeficient obračanja zalog
Kazalnik pove, kolikokrat se zaloge v določenem obdobju (enem letu) spremenijo v denar ali v
terjatve do kupcev. Ocenjuje kako kvalitetno poslovodstvo upravlja s sredstvi v obliki zalog.
Povečanje zalog izraža potrebo po povečanju prodaje proizvodov, akumulacija zaloge pa je lahko
posledica zmanjšanje prodaje oziroma neuspešnega poslovanja.
Pri izvajalcih institucionalnega varstva starejših nad 65. let in varstva odraslih oseb s posebnimi
potrebami se preko sistema zalog povečini vodijo:
- živila potrebna za pripravo obrokov
-
čistilna sredstva
-
pralna sredstva
-
zaloge ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode (EKLO)
-
sanitetni material potreben za opravljanje zdravstvene nege
Razlike med izvajalci glede sistema vodenja zalog so večje. Odražajo se predvsem na ravni vodenja
zalog ELKO- ja. Izvajalci, ki za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode ne uporabljajo
ELKO- ja temveč drug energent, le tega ne vodijo preko sistema zalog. Vrednostno ima zaloga ELKO-ja
pomemben delež v vrednosti vseh zalog, ob tem da zaloge omenjenega energenta niso zanemarljive.
Za celovitejšo obravnavo izvajalca pa je potrebno v proces obravnave vključiti še informacije o plačilni
sposobnosti ter o deležu obratnih sredstev v sredstvih.
Ta koeficient bo v letu 2012 ostal nespremenjen in bo znašal 3,91.
6.3.4
Kazalniki, ki opredeljujejo učinkovitost
Mesečni strošek plače na zaposlenega
Strošek dela je eden pomembnejših stroškov, ki jih imajo podjetja. Višina stroška plače na
zaposlenega tako posredno kaže zahtevnost dela, s katerim se podjetje ukvarja.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 49
Dom upokojencev Podbrdo
Za interpretacijo kazalnika je le-tega potrebno dopolniti z informacijami, ki opisujejo kadrovanje. Pri
tem so pomembne informacije o številu zaposlenih, njihovi izobrazbeni strukturi, doseženih plačnih
razredih ter drugimi informacijami, ki vplivajo na višino stroška dela.
Tako pripravljene informacije omogočajo primerjavo med izvajalci, vendar presoja o uspešnosti
poslovanja ni možna, saj je obravnavan le en vidik poslovanja. Za presojo o ustreznosti kazalnika je
potrebno v obravnavo vključiti še druge informacije, predvsem informacije, ki izhajajo iz procesov
ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov.
Mesečni strošek plače na zaposlenega v 2012 bo znašal 1.715 EUR.
7 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA
Kot podlaga za planiranje posameznih kategorij proračunskih odhodkov in pri vrednotenju
predvidenih nalog v finančnih načrtih za leti 2011 in 2012 služijo konkretne usmeritve in kvantitativni
okviri - povzeti podatki za leto 2011 iz gradiva Proračunski priročnik 2011 - 2012, katerega najdete na
priloženi povezavi.
8 OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORJI
Planirani prihodki
Planirani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 5.435.886 EUR in bodo enaki doseženim v letu 2012.
Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih prihodkov so podana v poglavju 5, Letni cilji ter poglavju 6,
Opredelitev kazalnikov. Le-ta so podana analitično, po enotah zavoda.
Planirani odhodki
Celotni planirani odhodki za leto 2012 znašajo 5.392.095 EUR in bodo enaki doseženim v letu 2011.
Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih odhodkov so podana v poglavju 5, Letni cilji ter poglavju 6,
Opredelitev kazalnikov. Le-ta so podana analitično, po enotah zavoda.
Planirani stroški blaga, materiala in storitev
Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 1.755.893 EUR in
bodo za 3% nižji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša
32,6%.
Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih stroškov materiala in storitev so podana v poglavju 5,
analitično po enotah zavoda.
Planirani stroški dela
Planirani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 3.211.521 EUR in bodo enaki
doseženim v letu 2011. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znašajo 59,6%.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 50
Dom upokojencev Podbrdo
Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih stroškov dela so podana v poglavju 5, analitično po enotah
zavoda.
Število zaposlenih se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011 ne bo povečalo.
Podrobnejša pojasnila glede pričakovanih stroškov dela ter glede zaposlovanja so podana v poglavju
5, analitično po enotah zavoda.
Planirani stroški amortizacije
Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 417.970 EUR.
Planirani poslovni izid
Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2012 izkazuje
pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 43.791 EUR. Planirani poslovni izid je
za 13 % nižji od doseženega v letu 2011.
9 OBRAZLOŽITEV SODIL ZA RAZPOREJANJE POSREDNIH STROŠKOV
Neposredne prihodke ter neposredne stroške smo razporejali neposredno na dejavnost, ki je
povzročila njihov nastanek.
Posredne prihodke sem razporejal neposredno na oskrbo.
Posredne stroške sem razporejal po spodaj navedenih koeficientih. Osnovno izhodišče za
razporejanje navedenih stroškov so deleži prihodkov, priznani v ceni storitve. Celotni prihodki od
storitev zdravstvene nege pokrivajo le 1% stroškov amortizacije ter do 14% stroškov materiala in
storitev. Ves ostali del prihodkov je namenjen pokrivanju stroškov dela.
CELOTNA DEJAVNOST
Oskrba
Zdravstvo
Neposredni prihodki
100
Posredni prihodki
100
Neposredni stroški
Tržna dejavnost
Skupaj
100
100
100
100
100
Stroški materiala
0,89
0,07
0,04
1,000
Stroški storitev
0,84
0,16
0,00
1,000
Stroški amortizacije
0,98
0,01
0,01
1,000
Stroški dela
0,48
0,52
0,00
1,000
Drugi stroški
0,51
0,49
0,00
1,000
1
0,00
0,00
1,000
0,52
0,48
0,00
1,000
Posredni stroški
Finančni stroški
Izredni stroški
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 51
Dom upokojencev Podbrdo
Tabela 36: Metodologija razporejanja posrednih stroškov in prihodkov po stroškovnih nosilcih, oz. po dejavnosti
Neposredne prihodke in stroške, ustvarjene na dejavnostih oskrbe, razporejam neposredno po
dejavnostih. Posredne stroške pa glede na prihodke, ki jih posamezna dejavnost znotraj oskrbe
ustvarja.
Posredne stroške sem na tržno dejavnost razporedili s pomočjo koeficientov oz. ključev, ki so
opredeljeni v internem aktu.
OSKRBA
Oskrba I
Oskrba II
100
Oskrba III A
Oskrba IIIB
100
100
Oskrba IV
100
Dodatne
storitve
100
Posebne
skupine
100
Neposredni prihodki
100
Posredni prihodki
100
Neposredni stroški
100
100
100
100
100
100
100
Stroški materiala
0,5
0,03
0,13
0
0,02
0,01
0,31
1,00
Stroški storitev
0,4
0,03
0,11
0
0,02
0,01
0,43
1,00
Posebne
skupine
0,29
1,00
100
Posredni stroški
Tabela 37: Metodologija razporejanja posrednih stroškov in prihodkov po stroškovnih nosilcih, oz. po dejavnosti
OSKRBA
Stroški amortizacije
0,51
0,03
0,14
0
0,02
Dodatne
storitve
0,01
Stroški dela
0,45
0,03
0,12
0
0,02
0,01
0,37
1,00
Ostali stroški
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
Finančni stroški
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
Izredni stroški
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
Oskrba I
Oskrba II
Oskrba III A
Oskrba IIIB
Oskrba IV
Tabela 38: Razporejanje neposrednih stroškov po vrstah dejavnosti na oskrbi
10 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2012
Podrobnejša opredelitev investicijskih vlaganj je podana v poglavju 5, Letni cilji, Investicijsko
vzdrževanje analitično po enotah zavoda.
11 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012
Podrobnejša opredelitev investicijsko vzdrževalnih del je podana v poglavju 5, Letni cilji, Investicijsko
vzdrževanje analitično po enotah zavoda.
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 52
Dom upokojencev Podbrdo
Datum: Podbrdo, 07.03.2012
Odgovorni računovodja: Srečko Trojer
Odgovorna oseba: Ines Krajnik
Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, Slovenija, EU http://www.dompodbrdo.si
tel: 05 380-18-42, fax: 05 380-18-51,
Stran 53