Prenesi PDF - Zveza ZŠAM Slovenije

UVODNIK
Quo vadis AVP?
Javna agencija za varnost prometa RS je zadihala pred tremi leti, ko
je z ustanovitvijo prevzela tudi službo SPV, ki je do takrat delovala pod
okriljem Direkcije za ceste na resornem ministrstvu. V prvem letu delovanja AVP, torej v letu 2011, so bile preventivne akcije ZŠAM še sofinancirane. Takoj ob zaključku prvega leta, pa so se pojavili politični pritiski
po ukinitvi AVP, ki je sicer obstala, a je z ukinitvijo finančnih sredstev
izgubila zobe. Tako smo bili na začetku lanskega leta seznanjeni s popolno ukinitvijo sofinanciranja naših aktivnosti, a smo kljub temu ostali zvesti izvajalci Nacionalnega programa varnosti
cestnega prometa RS. Ni odveč poudariti, da se je krog organizacij, ki smo prej še v številni
zasedbi sodelovale z AVP v prometni preventivi, z ukinitvijo sredstev bistveno zožil. Posebnost
naše organizacije, ki še vedno velja za največjo po številu prostovoljcev v akcijah prometne preventive pri nas, je vodstvu Zveze narekovala dosledno spremljanje turbulentnega dogajanja na
AVP, ki se je avgusta letos sklenilo z (ponovno) zamenjavo vodstva agencije – tako direktorja kot
tudi Sveta agencije. Člani, ki bolj podrobno spremljate delovanje naše organizacije, predvsem
pa delegati letošnje skupščine se boste spomnili, da smo na Skupščino povabili takrat novega
v.d.direktorja AVP in s tem skušali z novim vodstvom začrtati sodelovanje v prihodnje. Pogajanja
so se nadaljevala vse do poletja in ko je že kazalo, da bo mogoče vendarle prišlo do sklenitve
konkretnejših zavez, je udarila poletna zamenjava vodstva AVP… Nemudoma smo najzvestejše
nevladne organizacije v preventivi zahtevale sestanek pri ministru za infrastrukturo in prostor,
kjer smo ga opozorili tako na škodljivost tovrstnih zamenjav, kot tudi na nevzdržno stanje v
matičnih organizacijah, ki smo tako vse bolj potisnjene na rob preživetja. S tem se nadaljuje
negotova usoda naših akcij v prihodnje, agencija pa bolj kot ne v preventivi vodi zgolj statistiko
prometnih nesreč …
Dejan Vidic, odgovorni urednik
Izdajatelj:
Zveza združenj šoferjev
in avtomehanikov Slovenije
Izhaja dvomesečno.
Glavni in odgovorni urednik:
Dejan Vidic
Stalni zunanji sodelavci:
Marko Drešček
Tajnica uredništva:
Mojca Erzar
Uredniški odbor:
Stanislav Andolšek
Dejan Vidic
Franc Jurman
Dušan Mikec
Ivo Grabner
Gašper Klančnik
Grafična priprava:
Matjaž Dremelj
Tisk:
Grafis Trade d. o. o., Grosuplje
Naslov uredništva:
Zveza ZŠAM Slovenije
Prometni vestnik
Letališka 16,
1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 524 03 15
Telefaks: 01 / 585 23 37
E-mail: [email protected]
Internet: www.zveza-zsam.si
TR pri NLB Ljubljana,
št. 0208 5001 9578 942
Naklada: 6000 izvodov
Rokopisov ne vračamo.
VSEBINA
Strokovna služba
Naša Zveza
Jubilej
Stroka
Preventiva
Iz naših združenj
In memoriam
Križanka
V slovo Pošta
2
3-9
10
11
12 - 17
18 - 24
25
26
27
28
1
STROKOVNA SLUŽBA
Poročilo o delu organov Zveze ZŠAM Slovenije
Koordinacija zveze;
26,27,28,29,30,31,32. seja
Kljub vmesnem dopustnem obdobju burno dogajanje tako
na društvenem, predvsem pa na Javni Agenciji za prometno varnost RS v mesecu avgustu ni dovoljevalo oddiha.
Tako je odbor za koordinacijo v obdobju od zadnjega poročanja opravil kar sedem sej. Odbor je obravnaval priprave
na proslavo v Žužemberku ter srečanje na Rogli, posredovana vprašanja naših združenj (ZŠAM Celjsko-zasavske regije,
ZŠAM Dravograd), spremljal poslovanje in se predvsem posvečal reševanju finančne problematike. Na odboru so bile
usklajene aktivnosti ob menjavi vodstva AVP ter srečanju
z ministrom in v.d.direktorjem AVP. Tik pred začetkom šolskega leta pa je odbor v sklopu priprav na akcijo varovanja
otrok na poti v šolo uskladil vse potrebno za povabilo poslancev Državnega zbora RS k sodelovanju v akciji.
3. seja Statutarne komisije;
18.julij
Statutarna komisije se je sestala in obravnavala prejeta
vprašanja združenj. Tako je pripravila mnenje glede vprašanja organiziranosti ZŠAM Celjsko-zasavske regije, vprašanje ZŠAM Dravograd o včlanjevanju mladih članov ter
obravnavala rešitve in možnosti kolektivnega članstva v
organizaciji. Člani komisije so podali razlago internih aktov Zveze v zvezi z vprašanjem vključevanja verskih vsebin
in protokolov. Obravnavan je bil tudi postopek spremembe statuta ZŠAM Slovenske Konjice in pri tem izdelano
mnenje komisije za obravnavo na predsedstvu.
Preostali čas seje pa je bil namenjen postopku priprave
sprememb statuta Zveze ZŠAM Slovenije.
Strokovna služba
Zveze ZŠAM Slovenije
Prejemniki Svečane listine AVP 2012
Na dan posveta občinskih Svetov za
preventivo, 4. aprila 2013, ki ga je organizirala Javna Agencija za varnost
prometa RS v prostorih Državnega
sveta RS, so bila podeljena najvišja
priznanja agencije najzaslužnejšim
posameznikom v prizadevanjih za
večjo prometno varnost. Samo devet
posameznic in posameznikov si je
prislužilo to priznanje za katero so jih
predlagali občinski SPV in nevladne
organizacije. V posebno čast pa nam
je, da je med prejemniki kar pet članov
naše organizacije: Zlato Zaletel Zveza
ZŠAM, Mladen Rodeš ZŠAM Certus
Maribor, Jože Potrč ZŠAM Ruše, Vili
Podergajs ZŠAM Slovenske Konjice in
Jernej Vintar iz ZŠAM Krško.
Čestitamo vsem prejemnikom Svečane listine AVP 2012. Opravičujemo
pa se vsem ostalim neimenovanim
prejemnikom, katerih imen nam do
priprave prispevka žal ni uspelo pridobiti.
Strokovna služba
Zveze ZŠAM Slovenije
2
NAŠA ZVEZA
31. DRŽAVNO DELOVNO TEKMOVANJE
POKLICNIH VOZNIKOV IN VOZNIC
za pokal Zveze ZŠAM Slovenije 2013
Ker je bilo Kobalovo parkirišče oddano za potrebe
letošnjega Transport showa, ki je ponovno potekal v sklopu našega tekmovanja, se je komisija za
šport pri načrtovanju letošnjega prvenstva ukvarjala z problemom kje in kako postaviti tekmovalni
poligon za nemoteno tekmovanje. Za pomoč smo
prosili g.Janka Pirkoviča direktorja BTC logistični
center in predsednika ZŠAM BTC Logistični center,
ki nam je omogočil uporabiti nadomestno lokacijo
za poligon.
Petek pred tekmovanjem smo se člani komisije za šport,
rekreacijo in delovna tekmovanja ZZŠAM ter kolegi iz
ZŠAM Certus Maribor ter ZŠAM LPP Ljubljana zbrali na
Zvezi, z namenom postavitve letošnji tekmovalni poligon
na novi lokaciji. Kljub deževnemu vremenu smo sicer malo
mokri, a vseeno dobre volje opravili potrebno delo.
Tekmovalna sobota, 25. maja se je za mariborčane pričela zelo zgodaj. Z avtobusom prevoznika Borisa MAčka
smo se z mentorji ter dijaki Srednje prometne šole Maribor, ki so navzoči že šesto leto kot merilci oziroma sodniki
na poligonu, odpeljali ob 5. uri proti Ljubljani.
V Ljubljani nas je pričakalo deževno vreme ter veliko število tekmovalcev, ki so si ogledovali tekmovalno progo ter
snovali tekmovalno taktiko. Komisija za pripravo tekmovanja je seznanila dijake ter sodnike iz določenih združenj
o pravilnikih točkovanja ter sojenja. Tekmovanja se lahko
udeležujejo vozniki in voznice z veljavnim vozniškim dovoljenjem c, ce, in d kategorije, tekmovanje pa je organizirano v petih kategorijah vozil v praktičnem delu tekmovanja, ter teoretičnega dela iz poznavanja cestno prometnih
predpisov. Žal nam tudi letos ni uspelo pridobiti prostore
za tekmovanje mehanikov ter pritrjevanje tovora, kar nam
morda vendarle naslednje leto.
Ob 8 uri se je z nagovoroma podpredsednika Zveze ZŠAM
g. Milana Pečnika in sekretarja Zveze Dejana Vidica začelo zares. Kot vodja tekmovanja sem tekmovalce in sodnike merilce seznanil z pravilnim potekom tekmovanja. Kot
novost s katero se sledi trend svetovnih tekmovanj smo s
pomočjo ZŠAM Trebnje uvedli novo tekmovalno disciplino
v ekonomični EKO vožnji, kar so na startu tekmovalci spre-
Na oviri: včasih gre, včasih pa tudi ne …
jeli kot morebitno odločujočo disciplino v boju za skupni
pokal ekip.
Ob 8.15 sta štarter Pepi ter zapisničarka Valerija na progo ter v učilnico na testiranje cestno prometnih predpisov
napotila prve tekmovalce. Tekmovalce je čakala dobro
pripravljena proga z 14-imi nasutimi ovirami katere so
od tekmovalcev zahtevale obvladovanje vozila ter veliko
vozniških spretnosti. Tu in tam se je kakšnemu vozniku pa
tudi voznici zataknilo, drugače pa so odlično prevozili vse
zadane preizkušnje katere je bilo potrebno odpeljati v trinajstih minutah.
Preizkus montaže snežnih verig je novejša disciplina uvedena
(ponovno) pred dvema letoma
3
NAŠA ZVEZA
Okrog sedemnajste ure je sledila razglasitev rezultatov, ki
jo je tudi tokrat opravil naš sekretar Zveze Dejan Vidic. Podelitev pokalov ter priznan sta opravila predsednik Zveze
g.Janko Veber ter podpredsednik g.Milan Pečnik. Podelitev je za nas tekmovalno komisijo ter komisijo za izračun
rezultatov z Mojco, Bojanom in Gašperjem pomenila , da
smo svoje delo oziroma nalogo opravili brez napak. Za
vse udeležence je bila organizirana prehrana ter pijača,
da nismo bili ne lačni ne žejni, in smo z lahkoto prenašali
deževen dan ob zvokih ansambla Atomik harmonik.
Klub deževnemu vremenu je tekmovanje potekalo nemoteno za kar so zaslužni člani ZŠAM različnih združenj ter
mentorji z dijaki Srednje prometne šole Maribor, ki so svoje delo opravili odgovorno ter profesionalno. Da je tako
kaže tudi podatek,da na letošnjem 31 delovnem tekmovanju voznikov Slovenije ni bilo niti ene pritožbe. Čestitam
vsem sodelujočim.
Preizkus znanja cestno prometnih predpisov izvedejo poklicni
inštruktorji prometne vzgoje iz ljubljanskega izpitnega centra
4
NAŠA ZVEZA
Na koncu mi je dolžnost, da se iskreno zahvalim vsem
tekmovalkam in tekmovalcem za profesionalen odnos do
tekmovanja ter vozil, vsem sodnikom merilcem v vozilih,
na poligonu, dijakom in mentorjem prometne šole Maribor, uniformirancem za varovanje, družbi BTC Logistični
center, prevozništvu Kobal, Mercatorju, Lpp, izpitnemu
centru Ljubljana, prevozniku Maček, Autocommerc d.d.,
ZŠAM Dolomiti, ZŠAM Radeče, ZŠAM Trebnje, ZŠAM Certus Maribor, donatorjem in sponzorjem, sekretarju Dejanu Vidicu, Zlatu Zaletelu, strokovni službi Zveze ter vsem,
ki so pripomogli, da je tekmovanje potekalo brez zapletov.
Ne nazadnje hvala našim uniformirancem za nepozabno
izvedeno parado ter raport predsedniku zveze ZŠAM g.
Janku Vebru. Res da je bilo deževno in hladno in s tem velika preizkušnja za nas organizatorje tekmovanja, a smo
dan zaključili dobre volje in nasmejani v družbi prijateljev.
Srečno predvsem varno vsem udeležencem v prometu do
naslednjega tekmovanja 2014 morebiti v sončnem vremenu.
Mladen Rodeš
Foto: F. Titovšek, B. Sovre
Šampioni dneva: najboljši v skupnem seštevku in prejemniki
prehodnega pokala Zveze ZŠAM Slovenije po triletnih zaporednih zmagah – ekipa ZŠAM Laško
Osebje z maskoto tekmovanja
Tudi voznice z odličji iz tekmovanja
Navdušenje je z tekmovalci – zmagovalci delil tudi predsednik
Janko Veber
5
NAŠA ZVEZA
Šoferska fotografija iz podelitve nagrad
REZULTATI
DRŽAVNEGA TEKMOVANJA POKLICNIH VOZNIKOV 2013
REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA POKLICNIH VOZNIKOV 2013
Prehodni pokal ZŠAM je v trajno posest osvojila ekipa ZŠAM LAŠKO
Mesto
6
Ekipa
Kazen. točke Kazen. točke
teorija
vožnja
POSAMEZNIKI - DO 5 TON
Ime in priimek tekmovalca
Skupaj
1.
2.
3.
ZŠAM LAŠKO - I
TREBNJE - I
TREBNJE - I
Janez Jančič
0
Stane Rajk
120
Andrej Gracar
70
POSAMEZNIKI - NAD 5 TON
388
508
582
388
628
652
1.
2.
3.
A.T.A. Nova Gorica Franc Kodele
170
ZŠAM SAV.DOL - III Zlatko Hribernik
0
MERCATOR - I
Senad Tričić
80
POSAMEZNIKI - AVTOBUS
123
301
368
293
301
448
1.
2.
3.
ZŠAM LPP - I
ZŠAM LPP - I
ZŠAM LPP - I
273
327
436
303
327
436
1.
2.
3.
ZŠAM RADEČE
Matej Jevševar
90
ZŠAM CERTUS - III Marko Kalinič
170
ZŠAM CERTUS - III Boštjan Pučko
50
POSAMEZNIKI -KAMION S PRIKOLICO
408
427
591
498
597
641
1.
2.
3.
ZŠAM SL.BISTR - II Bojan Grobelnik
GG POSTOJNA
Franjo Zbašnik
ZŠAM TREBNJE - III Marko Bale
302
368
567
372
458
707
Srečko Djukič
30
Sebastjan Vadnau
0
Robert Kuzma
0
POSAMEZNIKI - VLAČILEC S POLPRIKLOPNIKOM
70
90
140
Št. kazenskih
Št.
3.
ZŠAM CERTUS - III Boštjan Pučko
50
POSAMEZNIKI -KAMION S PRIKOLICO
591
641
1.
2.
3.
ZŠAM SL.BISTR - II Bojan Grobelnik
GG POSTOJNA
Franjo Zbašnik
ZŠAM TREBNJE - III Marko Bale
302
368
567
372
458
707
Mesto
NAŠA ZVEZA
Ekipa
Priimek tekmovalcev v ekipi
70
90
140
Št. kazenskih
Št.
točk-teorija
kazenskih
ter
Št. kazenskih
točk
št. kazenskih
točk
Eko-vožnja
točk-vožnja
VERIGE
Skupaj
EKIPA - DO 5 TON
1.
2.
3.
ZŠAM TREBNJE
ZŠAM LAŠKO
ZŠAM CERTUS - I.
1965
1912
2551
EKIPA - NAD 5 TON
0
0
0
40
280
240
2005
2192
2791
1.
2.
3.
1610
ZŠAM SAV.DOL - III Hribernik, Tomič, Tomič
A.T.A. Nova Gorica Kodele, Bačar, Cukjati
1785
MERCATOR - I
Tričić, Šinkovec, Bogdanovič
1887
EKIPA - AVTOBUS
0
0
0
220
220
240
1830
2005
2127
1.
2.
3.
ZŠAM LPP - I
ZŠAM LPP - III
ZŠAM LPP - II
1066
0
1815
0
Tratar, Zorman, Kahrimanović
1817
0
EKIPA - VLAČILEC S POLPRIKLOPNIKOM
240
270
310
1306
2085
2127
1.
2.
3.
ZŠAM TREBNJE - II Krištof, Gorenc, Bevc
2277
ZŠAM CERTUS - III Rešek, Pucko, Kalinič
2488
ZŠAM Sl.BISTR - I Lipnik, Korošec, Lunežnik
2735
EKIPA - KAMION S PRIKOLICO
0
0
0
130
60
90
2407
2458
2852
1.
2.
3.
ZŠAM Sl.BISTR - II Žolnar, Grobelnik, Frešer
GG POSTOJNA
Funda, Zbašnik, Kraševec
ZŠAM TREBNJE - III Bale, Ahlin, Kastelic
0
0
0
110
260
80
2151
2467
2943
Kramar, Gracar, Rajk
Centrih, Pušnik, Jančič
Ganzer, Lah, Lah
Djukič, Vadnau, Kuzma
Štefančič, Sedej, Kusič
2041
2207
2863
Zveza ZŠAM Slovenije
se zahvaljuje vsem partnerjem letošnjega 31.Državnega prvenstva poklicnih voznikov Slovenije
Prehodni pokal ZŠAM je v trajno posest osvojila ekipa ZŠAM LAŠKO
za sodelovanje in dragocen prispevek k izvedbi.
Partnerji 31. državnega prvenstva 2013:
VOLVO D.O.O.,
Celovška 492, Ljubljana
BTC d.d. Vodno mesto Atlantis, Šmartinska 152, 1000
Ljubljana
MAN GOSPODARSKA VOZILA SLOVENIJA,
Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana Črnuče
STORCK d.o.o.
Brodnikova ulica 44.
1000 Ljubljana
JUNGHEINRICH d.o.o.
Planjava 6,
1236 Trzin
SREDNJA PROMETNA ŠOLA
MARIBOR
Preradovičeva 33., 2000 Maribor
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI
POTNIŠKI PROMET, D.O.O.
Celovška cesta 160, Ljubljana
KOBAL TRANSPORTI D.O.O., Trtnikova ulica 11,
1260 Ljubljana Polje
B&B d.d. Letališka 16, 1000 Ljubljana
Izpitni center Ljubljana
BTC Logistični center d.o.o., Letališka cesta 16, 1000
Ljubljana
AGRAGOLD trgovina d.o.o., Letališka 16, 1000
Ljubljana
Bojan Maček s.p. Malečnik 200, 2229 Malečnik
SCANIA SLOVENIJA, D.O.O., Cesta v Gorice 28,
1000 Ljubljana
Revija Transport, Tehnis d.o.o., Linhartova 3/a
1000 Ljubljana
PRIGO d.o.o. , Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica
AVTO CENTER VOVK d.o.o, Podjetniška ulica 7,
8210 Trebnje
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D., Dunajska
107, 1113 Ljubljana
AUTOCOMMERCE D.O.O.
Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana
PGD VIČ, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana
RADENSKA D.D. RADENCI, Boračeva 37, 9502
Radenci
7
NAŠA ZVEZA
Ekipa ZŠAM LPP Ljubljana tekmovala na 16. odprtem
prvenstvu voznikov in avtomehanikov v Beogradu
V soboto, 1. junija je v organizaciji Javnega komunalnega
podjetja »JKP Beograd put« in« Udruženja vozača i automehaničara grada Beograd« potekalo 16. Odprto prvenstvo voznikov in avtomehanikov Srbije v Beogradu, na katerem so se pomerili vozniki in mehaniki iz različnih javnih
podjetij mesta Beograda in okolice. Zvezi ZŠAM Slovenije
je bilo posredovano vabilo tamkajšnjega združenja šoferjev in avtomehanikov, v združenju ZŠAM LPP Ljubljana
pa so bili mladi vozniki pripravljeni sprejeti izziv. Priprave
na udeležbo so se kmalu izkazale za zahtevne, saj je bila
udeležba praktično do konca kratkega roka prijave ekipe
vprašljiva tako zaradi slabih finančnih zmožnosti izvedbe,
kot tudi lingvistične ovire. Pri slednjih so mladeniči iz ekipe
ugotovili, da je njihovo poznavanje cirilice v letih neuporabe močno zastaralo. Vendar fantje niso obupali ter so se
tistih nekaj dnih pred tekmovanjem z vso vnemo lotili vaje
beograjskih testnih pol iz CP predpisov. Verjetno je ravno
ta vnema navdušila direktorja podjetja LPP Ljubljana, g.
Petra Horvata (in gotovo tudi izvrsten rezultat Lpp-jeve
ekipe na nedavnem Državnem prvenstvu šoferjev Slovenije), ki je na predlog Zveze ZŠAM Slovenije pristal udeležbo
podpreti tudi finančno. Z potniškimkombijem LPP je tako
opolnoči pred tekmovanjem proti Beogradu krenila ekipa
pod vodstvom Romana Kuzme v sestavi Srečko Djukić, Robert Kuzma, Sebastjan Vadnau in mehanika Jusufa Galiča
ter v spremstvu delegacije predstavnikov Zveze ZŠAM Slovenije (Milan Pečnik, podpredsednik, Dejan Vidic sekretar,
Zlato Zaletel preds. IO ZZŠAM Slovenije).
koncu se je, lahko rečemo po pričakovanjih, za najtrši oreh
izkazal teoretični del tekmovanja. Nerazumevanje teksta
na testnih polah je prineslo ekipi največ kazenskih točk.
Slovesnost ob večerni razglasitvi rezultatov je bila izvedena popolnoma v stilu dobro znane srbske gostoljubnosti.
Obenem je nudila priložnost navezave stikov Zveznih
predstavnikov z gostitelji. Predsednik »Udruženja vozača
in automehaničara grada Beograd«, g.Vojiskav Čorović in
direktor podjetja »Beograd put« g.Goran Aleksić sta posebej pozdravila delegacijo iz Slovenije, ki je gostiteljema
ob tej priložnosti predala Zbornik 90 let Zveze ZŠAM Slovenije. Sekretar Dejan Vidic se je v nagovoru zavzel za
sodelovanje srbskih ZŠAM s slovenskimi in prenesel vabilo
predsednika Svetovne zveze šoferjev UICR, g.Ludwiga Buechla k sodelovanju na Svetovnem prvenstvu šoferjev na
Poljskem 2014 ter k povezovanju. Srbska ZŠAM namreč
niso članica v UICR, od držav nekdanje SFRJ sta to samo
slovenska in hrvaška Zveza. Čorović iz beograjskega združenja je zagotovil, da bodo skušali zagotoviti udeležbo ekipe na prvenstvu v Ljubljani naslednje leto, čeprav tudi pri
njih finančne zadeve niso rožnate.
Del ekipe ZŠAM LPP Ljubljana
Ekipa LPP z delegacijo Zveze ZŠAM Slovenije
Slovenska ekipa je tekmovala v kategoriji »D« in prvi pogled na krepko zdelani tekmovalni avtobus je našim fantom, vajenih novejših primerkov, resnično vzel dih. No na
Sebastjan Vadnau (desno) prejema nagrado iz rok predsednika beograjskega združenja Vojislava Čoriča
Zahvaljujemo se podjetju Ljubljanski potniški promet, ki
je s svojim prispevkom omogočilo udeležbo naše ekipe na
prvenstvu v Beogradu.
Člani ekipe preučujejo avtobus, ki je izkazoval častitljivo zgodovinsko vrednost
8
Strokovna služba
Zveze ZŠAM Slovenije
NAŠA ZVEZA
Dan šoferjev in avtomehanikov 2013 v Žužemberku
V soboto 13.julija, na dan praznika slovenskih voznikov in
avtomehanikov, je Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije v sodelovanju z ZŠAM dolenjske regije, občino Žužemberk in Krajevnim odborom Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe, organizirala
osrednjo slovesnost v Žužemberku. Letos je tudi minilo
natanko 70 let od zgodovinskih dogodkov druge svetovne
vojne, ki so vodili k osvoboditvi mesta Žužemberk izpod
jarma fašističnega okupatorja.
Prihod ešalona uniformiranih članov ZŠAM
članov ZŠAM je bila po dolgih letih zopet številna, saj se
je zbralo okrog 170 uniformirancev ZŠAM, vseh članov pa
je bilo blizu 200. Uvodni ešalon praporov in uniformiranih
članic in članov ZŠAM je ob zvokih koračnice lepo popestril praznično vzdušje v Žužemberku. Sočasno namreč
potekajo tudi znani Trški dnevi na gradu, saj je ta čas obenem tudi občinski praznik občine Žužemberk.
Osrednji del prireditve se je s pričetkom ob 11.30 uri torej
odvijal na trgu pred gradom. Župan Franc Škufca je čestital slovenskim šoferjem in avtomehanikom ob našem
prazniku in se zahvalil za opravljeno prostovoljsko delo na
področju prometne preventive. Ob tej priliki je tudi podelil
posebno zahvalo za sodelovanje Zvezi ZŠAM Slovenije, ki
sta jo prevzela predsednik Zveze Janko Veber in sekretar
Dejan Vidic. Slavnostni govornik na prireditvi je bil naš
predsednik Janko Veber, ki je izpostavil delo prostovoljcev
ter se zavzel za še večjo povezanost in učinkovitost naše
organizacije.
Po osrednjem delu je sledil poklon spominu žrtvam med
borci NOB ob osvobajanju mesta Žužemberk. Po nagovoru predsednice KO ZZB NOB tov.Ljube Šenice, je delegacija Zveze ZŠAM Slovenije položila spominski venec pri
spomeniku žrtvam na Cviblju nad Žužemberkom.
Kratek program prireditve so povezovale različne kulturne
skupine, med njimi tudi znani pevski zbor Podgorjanski prijatelji iz ZŠAM Novo mesto, Žužemberški rogisti ter pevke
članice ZZB NOB. Po končanem uradnem delu so bili vsi
udeleženci deležni kosila na trgu pred gradom.
Strokovna služba Zveze ZŠAM Slovenije
Foto: F.Titovšek
Delegacija Zveze in prisotnih regij ZŠAM
Praporu Zveze ZŠAM Slovenije se je pri poklonu prazniku
in spominu žrtev NOB pridružilo še 24 praporov iz naših
združenj šoferjev in avtomehanikov. Udeležba članic in
Slovesnost je zaznamovala številna udeležba uniformiranih
članic in članov
Župan mesta Žužemberk Franc Škufca je predsedniku Zveze
Janku Vebru predal zahvalo za dolgoletno skrb ZŠAM za varnost v prometu
Slavnostni govornik predsednik Zveze ZŠAM Slovenije Janko
Veber
uradni del prireditve se je sklenil pri spomeniku na Cviblju
9
JUBILEJ
60. obletnica ZŠAM Radeče
V nedeljo 8. septembra 2013 je v Radečah potekala
proslava ob 60. obletnici ZŠAM Radeče in praznovanje
Celjsko-Zasavske regije ob šoferskem prazniku. V svečani povorki uniformirancev je sodelovalo vseh enajst združenj Celjsko-Zasavske regije in združenj s katerimi dobro
sodelujemo: ZŠAM Ivančna Gorica, ZŠAM Brežice, ZŠAM
Krško, ZŠAM Slovenska Bistrica in ZŠAM Ptuj. Prvi je pričel
s povorko konstruktor svoje formule, ki je identična pravi
formuli in voznik g. Marjan Gorenjec, nato pa starodobna
vozila in uniformiranci ZŠAM, ki so ob zvokih Godbe radeških papirničarjev in mažoret prikazali pravo praznično
vzdušje. Prireditev je dosegla vrhunec z lepim kulturnim
programom pod šotorom na prireditvenem prostoru Splavarjenja v Radečah, nastopili so: Podgorjanski prijatelji,
Kulturno umetniško društvo Brusači, Glasbena šola Radeče, Godba radeških papirničarjev, mažorete in g. Robert
Zorec pevec skupine Vera in Originali. Po pozdravnem
nagovoru predsednika ZŠAM Radeče g. Franca Zorec, ja
navzoče pozdravila tudi županja Občine Radeče gospa
Rafaela Pintarič in predsednik Celjsko- Zasavske regije g.
Franc Janžič. Slavnostni govornik predsednik Državnega
zbora Republike Slovenije in predsednik Zveze ZŠAM Slovenije gospod Janko Veber, je v svojem nagovoru pohvalil
delo ZŠAM Radeče v Občini, na Zvezi in v Celjsko-Zasavski
regiji in izrazil željo, da bi bilo tako še naprej. Prireditev
je bila v veselje tudi temovalcem Celjsko-Zasavske regije,
ki so prejeli zaslužene pokale z regijskega tekmovanja.
Ko smo gostom postregli z zelo okusnim splavarskim golažem, katerega smo šoferji skuhali sami in to v vojaški
polski kuhinji, smo se odpravili na vožnjo s splavom na katerem je potekala še ena slovesnost, sprejem predsednika
Državnega zbora Republike Slovenije, našega predsednika Janka Vebra med splavarje. Tako je postal častni član
radeških Splavarjev. Prireditev smo zaključili z lepimi občutki in z željo, da bi se še kdaj tako lepo in prijetno družili.
Franc Zorec
10
STROKA
Podjetju »odelo Slovenija« podeljena prestižna nagrada
Automotive Lean Production Award 2013
Prebold, 28. avgust 2013 – podjetje odelo Slovenija
se ponaša s prestižno evropsko nagrado “Automotive Lean Production Award 2013” kot zmagovalec
v kategoriji mednarodnih srednje velikih podjetij.
Generalni izvršni direktor odelo skupine Klaus Holeczek poudarja, da je nagrada rezultat vztrajnega
uvajanja t.i. 'lean kulture' v podjetje.
V podjetju odelo Slovenija, d.o.o., Prebold, so nase opozorili s prejemom ugledne evropske nagrade. Podjetje je nagrado »Automotive Lean Production Award« prejelo za t.i.
lean proizvodnjo (vitko proizvodnjo) v avtomobilski indu-
striji, in sicer v kategoriji Mednarodno srednje veliko podjetje. Nagrado podeljujeta nemška strokovna revija Automobil Produktion in svetovalno podjetje Agamus Consult.
V družbi ostalih letošnjih zmagovalcev so med drugim
tudi tovarne avtomobilskih proizvajalcev VW, Seat in Fiat.
Pobuda nagrade in študije za vitko proizvodnjo »Automotive Lean Production Award« že več kot 6 let sledi cilju
'Učimo se od najboljših!', kar predstavlja tudi kriterij izbire zmagovalca. V primerjalni študiji se na mednarodnem
tekmovanju za prestižno nagrado za vitko proizvodnjo pomerijo proizvajalci originalnih delov in dobavitelji. Nagrade se podelijo v šestih različnih kategorijah, študije pa se
je letos udeležilo skupno skoraj 100 proizvodnih podjetij iz
avtomobilske industrije s področja celotne Evrope.
Že vse od nastanka podjetja v letu 2005 je bila »lean kultura« glavno vodilo podjetja odelo Slovenija. Vpeljava temeljev vitke proizvodnje, dosledna in uspešna uporaba lean
principov, sledenje jasno začrtani poti in redno izvajanje
presoj za preverjanje doseganja ciljev, so podjetju utrli pot
k prejemu nagrade za vitko proizvodnjo. Direktor podjetja
odelo Slovenija in generalni izvršni direktor odelo skupine
Klaus Holeczek je izpostavil, da k uspehu podjetja ne pripomore zgolj oblikovanje vitkih procesov, temveč tudi motiviran tim, učenje na lastnih napakah, odprtost za novosti,
izredna fleksibilnost zaposlenih ter popolna podpora menedžmenta podjetja. Na pomembnost »lean kulture« v podjetju kaže tudi ustanovitev »lean tima« za promocijo vitke
proizvodnje, ki skrbi za nadaljnji tovrstni razvoj procesov.
Direktor podjetja Agamus Consult dr. Werner Geiger je
dejal: »V podjetju odelo Slovenija so pokazali, kako potekata uspešna uvedba in izvajanje načel vitke proizvodnje.
Premišljeno izdelan načrt »vitke poti«, visoka stopnja zavezanosti projektu na vseh vodstvenih ravneh in njihova
vztrajnost so nedvomno temelji uspeha podjetja. Tovarna
v Preboldu sodeluje v naši študiji že vse od leta 2009, zato
smo lahko ves ta čas spremljali njihov način dela in napredek. Vsem v podjetju odelo Slovenija zato izrekamo naše
najvišje priznanje.«
Podjetju, ki se uvršča med večje delodajalce v Sloveniji, so
ves čas ob strani stali tudi odelovi strokovnjaki z razvojnih
oddelkov v Nemčiji. Visoka strokovnost in dobro sodelovanje med slovenskimi in nemškimi strokovnjaki so pripomogli k temu, da so projekti prispeli v serijsko proizvodnjo z
visoko stopnjo zrelosti.
Zmagovalcem letošnje študije bodo nagrade podelili 23.
oktobra 2013 na kongresu »Automotive Lean Production
Kongress«, ki bo potekal v Volkswagnovi tovarni v Wolfsburgu v Nemčiji.
O družbi odelo in podjetju odelo Slovenija
Družba odelo je uveljavljen proizvajalec visokokakovostnih
zadnjih luči, tretjih zavornih luči in smernikov za avtomobile t.i. premium razreda. Podjetje je leta 1935 ustanovil
Alfred Schefenacker v Esslingenu v Nemčiji, leta 2008 pa
se je preimenovalo in začelo delovati pod znamko odelo.
Leta 2011 je skupina odelo prešla v stoodstotno last podjetja Bayraktarlar Holding A. S., ki ima sedež v Istanbulu
in je eden vodilnih proizvajalcev avtomobilskih luči v Turčiji. V Nemčiji in Sloveniji ima skupina odelo skupno pet
obratov in 1600 zaposlenih.
Podjetje odelo Slovenija v Preboldu proizvaja konstrukcijsko zelo zahtevne in napredne luči, ki jih lahko vidite v
avtomobilih znamk Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW,
Porsche, Bentley, Ferrari, Rolls Royce in drugih. odelo Slovenija trenutno zaposluje nekaj več kot 900 ljudi, v letu
2013 pa načrtuje okoli 124 milijonov evrov prometa.
Dolgoročno si v odelo Slovenija prizadevajo, da bi se do
leta 2015 povzpeli med najboljša proizvodna podjetja na
svetu ter dosegli raven WCM (World Class Manufacturing).
Obvestila strokovne službe
Zveze ZŠAM Slovenije
• Ob prazniku mrtvih bo 1. novembra pri spomeniku
na Cviblju nad Žužemberkom potekala slovesnost,
na kateri bo predsednik Državnega zbora RS Janko
Veber položil spominski venec. Vabljeni k udeležbi
• Združenja pozivamo k poročanju o izvedenih akcijah iz prometne preventive tekom letošnjega leta.
Vaša poročila pričakujemo na enotnih obrazcih do
15. novembra v tajništvu Zveze. Poročila lahko pošljete po pošti, prinesete osebno ali pa po e-pošti
na naslov [email protected]
Zveza ZŠAM Slovenije
11
PREVENTIVA
Prvi šolski dnevi v Mariboru
September, začetek šolskega leta izredno pomembni dogodek tako za otroke kot za starše. Nekaterim je šolsko
leto v veselje nekaterim stres saj se morajo po počitnicah
vrniti v šolske klopi. Drugače je za prvošolčke, ki niso navajeni takšnega tempa življenja, ki jih čaka skozi celo leto.
Pomembno je, da jih pripravimo ter omogočimo čim lažji
prehod iz brezskrbnosti v šolski ritem. Verjamem, da se
tega profesorji, učitelji in starši zavedajo, ter pomagajo
otrokom, da prvi šolski dan doživijo kot prijeten in nepozaben dogodek.
Nič drugače ni z nami prostovoljci člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Certus Maribor s sekcijama, ki se že
vrsto let skupaj z svetom za preventivo ter vzgojo v cestnem prometu mestne občine Maribor, policijo ter ostalimi, udeležujemo varovanja teh nekaj dni. Tako je omogočena varna pot v šolo ter iz nje. Če bi bila zavest ljudi,
da bi se zavedali kako pomembno je v današnjem času
biti prostovoljec ter pomagati nemočnemu otroku pred
prehodom za pešce ali pa v križišču prečkati v vse večjem
prometu, bi bilo dosti manj nezgod na naših cestah. Tako
smo člani ZŠAM Certus, člani komisije za akcije pri svetu
za preventivo mestne občine Maribor, upokojenci doma
Danice Vogrinec Pobrežje varovali pred 20-timi šolami ter
vrtci v občini Maribor ter sosednjih občinah Duplek ter Miklavž na Dravskem polju. V tej akciji, ki je trajala teh
nekaj dni je sodelovalo mnogo prostovoljcev, ZŠAM Certus, SPV Maribor, policije ter upokojencev doma Danice
Vogrinec. Opravili smo ogromno ur ter prevozili mnogo
kilometrov z lastnimi vozili, kar je terjala uspešna izvedba
akcije. Pomembno je omeniti ,da v času naše navzočnosti
pred šolami ali vrtci ni bilo nezgode v katero bi bili vpleteni otroci. Hvale vredno je ugotavljanje, da se iz leta v leto
izboljšuje prometna kultura udeležencev v prometu pred
šolami ter vrtci. Na koncu mi naj bo dovoljeno, omeniti ter
se zahvaliti prostovoljcem našega združenja, ZŠAM Certusa. Posebna zahvala gre članom Hrastniku, Mohoriču,
Receku, Kucharu, Kalohu, Šnutu, Škerjancu, Zelenku, Reišlu, Gajzeru, Jeriču, Pajnkihru , Železniku , Maku, Strnadu,
Fluharu. Hvala tudi članom Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu mestne občine Maribor, koordinatorki
00sofer_BBPunce504x238.pdf 1 21.10.2010 15:54:49
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
12
ga.Trlep, ter predsedniku SPV g. Krajncu, Virtniku, Kocbeku, Šemerlu, Golobu, Gabrovcu, Rodešu, Povodnu, Srednji
prometni šoli Maribor, upokojencem doma Danice Vogrinec, ter ne nazadnje našim policistom, ki so vse skupaj
nadzorovali, ter kaznovali prekrškarje.
Malčkom, šolarjem, učiteljem, profesorjem želim mnogo učnega uspeha, voznike pa naprošam, da so strpni pred
šolami, vrtci ter na cestah. Če že morajo stopiti na plin
naj to opravijo na zato prirejenih poligonih, ki so na razpolago.
ZŠAM Certus Maribor
PREVENTIVA
Poslanci državnega zbora RS v akciji
»Varovanje učencev na poti v šolo«
Letos smo k sodelovanju v naši tradicionalni preventivni
akciji povabili tudi poslanke in poslance državnega zbora.
Osnovni namen je bil s tem pritegniti sicer bolj gluho uho
medijev, ki vse premalo sliši glas nevladnih organizacij.
Poleg promocijskih ciljev pa smo na ta način želeli tudi
predstaviti potek naše najstarejše preventivne akcije našim predstavnikom v hramu demokracije ter morda tudi
opozoriti na mačehovski odnos oblasti do naših prizadevanj. Slednjega občutimo v naših združenjih v obliki manjka posluha za sofinanciranje stroškov izvedbe akcij, ki jih
izvajamo organizacije v javnem interesu. Zaradi tega smo
celotne stroške izvedbe primorane nositi kar izvajalske
organizacije same in pri tem, kot se v finančnem smislu
reče, držati še glavo nad vodo.
Pozivu predsednika DZ Janka Vebra k sodelovanju se je
odzvalo devet poslank in poslancev, ki so se našim prostovoljcem pridružili v naslednjih krajih: Kamnik, Krško, Ptuj,
Ljubljana, Gornja Radgona in Nova Gorica. Nekateri od
njih so vtise iz akcije ubesedili in jih objavljamo v nadaljevanju. Na Zvezi pa že razmišljamo, da bi tovrstno sodelovanje poslancev postalo tradicionalno ob vsakem začetku
šolskega leta.
Moj utrinek:
Varno pomeni dobro! Danes je potekala akcija k spodbujanju varnosti v cestnem prometu, ki pa je te dni predvsem namenjena prvošolčkom. Varna pot v šolo je za marsikoga nekaj povsem samoumevnega toda po današnji izkušnji lahko trdim, da temu ni ravno tako.
Starši si želimo, da so naši otroci na poti v šolo varni, toda včasih storimo premalo za njihovo in svojo varnost. Včasih nezavedno zaradi svoje varnosti spravimo v nevarnost ostale
udeležence v prometu in zato je akcija kot je današnja še kako pomembna in ne samo v
prvih šolskih dneh. Akcija bi morala potekati skozi celo leto, saj so otroci celo leto na cesti.
Danes smo pripomogli z delčkom prostovoljstva varno pot v šolo učencem OŠ Majde
Vrhovnik.
Maja Dimitrovski, poslanka
Varnost v cestnem prometu (OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana, 5. 9. 2013)
Letos sem prvič spremljala prihode otrok - s spremstvom ali brez njega - v šolo v prvem tednu pouka. Ker zgledi vlečejo, me je še posebej zanimalo, kako cestnoprometne predpise
upoštevajo starši oziroma spremljevalci prvošolk in prvošolčkov, seveda pa tudi vsi drugi.
Večina je upoštevala prehod za pešce, žal pa je bilo kar nekaj takih, ki so nanj že po nekaj
korakih pozabili in ubrali bližnjico ali jo mahnili skozi križišče celo kar po diagonali. Še bolj
me je presenetilo, da so nekateri kljub temu, da sva na opaznih mestih v neposredni bližini šole stala kar dva z odsevnim jopičem, malo naprej pa še policistka, popolnoma pozabili na pravila varne vožnje in pravilno parkiranje. Tako sta se mati in otrok na električnem
skuterju pripeljala brez čelade, motorist z otrokom na zadnjem sedežu je pridrvel, odložil
otroka in odpeljal po levi strani ulice, pogosto sekanje ovinka in neuporaba smernikov, celo
vzvratna vožnja v križišču pa so tiste kršitve, ki so me najbolj zaskrbele. Res pa je, da prav
tako ni bilo malo otrok, ki so imeli spremstvo, čeprav niso nosili rumenih rutic. Okrog osme
ure je zavladal pravi prometni kaos, gneča pa se je nekaj minut po začetku pouka unesla in spet je bil čas za prijeten
pogovor z ravnateljico osnovne šole Majda Vrhovnik, policistko in prijaznim članom Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki me je zjutraj pričakal, opremil z odsevnim jopičem in mi pojasnil namen in cilje vsakoletne akcije.
Ali so najina opozorila kaj zalegla, pa bo pokazala prihodnost. Hvala za možnost, da sem lahko sodelovala v koristni
akciji.
Mag. Majda Potrata, poslanka
Varnost v cestnem prometu (OŠ Gornja Radgona, Gornja Radgona, 4. 9. 2013)
Prvi šolski dnevi so praznik mladostnega raziskovanja in odkrivanja novih svetov. Najmlajšim,
ki negotovo vstopajo v nov svet, moramo omogočiti, da bo njihova pot v šolo varna. Odrasli
jim moramo z zgledom pokazati, da varnost v prometu ni samo vsakoletna teorija ob pričetku šole, temveč, da jo živimo vsak dan. Pozdravljam vseslovesnsko akcijo pod okriljem Zveze
avtomehanikov in avtoprevoznikov Slovenije, ki sem se je udeležil prvič, a prav gotovo ne zadnjič. Akcije sem se udeležil v sredo, 4.9.2013 pred Osnovno Šolo Gornja Radgona, kjer smo
skupaj s prostovoljci Zveze združenj šoferejv in avtomehanikov Gornja Radgona najmlajšim
na kratko predstavili pomen varne poti v šolo. Presenečen sem bil, kolikokrat so prav najmlajši tisti, ki svoje starše, starejše sestre in brate opozarjajo, da se cesta prečka na prehodu za
pešce in ne mimo njega. Mladi imajo toliko znanja, a hkrati toliko otroške razposajenosti, ki
pa jo moramo znati pravilo usmeriti prav mi. Čas, ki nam ga vedno primanjkuje, ne sme biti
izgovor, da pozabimo na varnost in vzgled našim najmlajšim. Tovrstne akcije nas opominjajo prav na to. Na tem mestu
bi se želel resnično zahvaliti vsem sodelujočim za njihovo požrtvovalno delo z željo, da se naslednje leto še v večjem
številu spet srečamo.
Branko Smodiš, poslanec
13
PREVENTIVA
V Trbovljah zvesti svojemu poslanstvu
V akciji Prvi šolski dnevi ob pričetku novega šolskega leta,
smo pri varovanju udeležencev v prometu sodelovali člani
Združenja Šoferjev in Avtomehanikov Trbovlje v času od
2.9. do 7.9. Akcija je potekala pred štirimi šolami in avtobusnih postajališčih v Čečah in na Dobovcu. V letošnjem
letu smo bili prisotni tudi pred tovarno STT, ker so zaradi
obnove šole Mesto, uvedli začasni razred v tovarniških
prostorih STT, Domu svobode ter prostorih Elektro Trbo-
Poslanka Barbara Žgajner Tavš s prostovoljci
vlje. V akciji je letos sodelovalo 12 članov ZŠAM Trbovlje,
ki so pri tem opravili za 106 ur prostovoljskega dela in pri
tem prevozili 386 km poti.
Navedeni člani ZŠAM Trbovlje, so sodelovali skupaj s Policijo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Trbovlje. Letos se nam je prvi šolski dan pridružila
naša sokrajanka, poslanka v Državnem zboru g. Barbara
Žgajner-Tavš in prebila z nami in s šolarji prvi dan šolskega leta 2013-2014.
V času akcije smo zabeležili naslednja opažanja v prometu:
V času prisotnosti ni bilo večjega nespoštovanja cestno
prometnih predpisov. Opaziti pa je bilo pomanjkljivosti
voznikov, kot je uporaba dnevnih luči in uporaba mobilnih telefonov v času vožnje. Menimo, da bi na šolske poti
lahko namestili več opozorilnih tabel, ki bi skozi celo leto
opozarjale na šolarje na poti v šolo in iz nje.
Policisti so zabeležili nekaj primerov izsiljevanja voznikov
na prehodih za pešce pred šolami.
Veseli smo, da je čas prvih šolskih dni potekel brez nesreč,
za sodelovanje se zahvaljujemo vsem ki ste pripomogli da
je tako.
ZŠAM Trbovlje
Brez nezgod člani ZŠAM Vrhnika
popeljali osnovnošolce v novo šolsko leto
Posebno skrb za varnost na cesti in v okolici šol namenimo
člani ZŠAM Vrhnika v prvih septembrskih dneh. Prvošolčki
prvič strumno zakorakajo proti šolskim vratom, starejše
otroke pa opozarjamo na kulturo v prometu. Učimo jih
pravega ravnanja oziroma obnašanja na cesti.
Za akcijo varovanja otrok na poti v šolo in iz nje, se člani
ZŠAM Vrhnika pripravljamo z veliko mero odgovornosti.
Priprave, uskladitev del in nalog vršimo konec meseca
avgusta. V akciji, ki je potekala od 2. septembra do 10.
septembra je sodelovalo petnajst članov in članic ZŠAM
Vrhnika. Kljub spremenjenim šolskim urnikom smo dobro
uskladili delo na terenu.
S svojo prisotnostjo na nevarnih točkah in semaforiziranih
križiščih v občini Vrhnika smo spremljali čez cesto najmlajše udeležence. V veselje nam je bilo nuditi tudi pomoč
malo starejšim občanom, ki so prav tako navdušeno prečkali cesto ob uniformiranem šoferju.
V letošnjem letu smo naše delo razširili tudi na lokacijo
Drenovega griča. Člani so zagotovili varnost na najbolj izpostavljenih delih v naselju, kjer se otroci srečujejo z vozili.
Sodelovanje s Policijsko postajo Vrhnika, Medobčinskim
inšpektoratom in redarstvom Vrhnika je bilo dobro, za
kar se jim zahvaljujemo in računamo na njihovo pomoč
tudi v prihodnje.
Zahvala tudi občini Vrhnika, SPVC Vrhnika, Osnovni šoli
Ivana Cankarja, Antona Martina Slomška in gostišču
Kranjc za podporo ob izvedbi naloge.
Ugotavljamo, da se je na Vrhniki promet z motornimi vozili povečal. Zaskrbljujoča je predvsem nestrpnost voznikov,
ki svojo jezo kažejo v obliki naglega speljevanja, vožnje v
oranžno in rdečo luč, trobljenjem itd. BODIMO STRPNI!
V preteklosti in v prihodnjih dneh ter mesecih bomo člani ZŠAM Vrhnika, ob sodelovanju s PP Vrhnika, izvajali
14
preventivne akcije nadzora privezanosti otrok v vozilu in
uporabi sedežev za otroke. Obiskali bomo okolice vrtcev
v občini Vrhnika in preverili kako poskrbite za svoje nadebudneže. S prikazom vožnje in poznavanjem prometnih
znakov, pa bomo v pomladanskih dneh seznanili najmlajše v Športnem parku na Vrhniki. Naše delo je delovati preventivno in vas starše ter skrbnike opozoriti na dolžnost,
da poskrbite za varnost najmlajših in tudi vašo osebno
varnost. S svojim zgledom in dejanji vzgajate najmlajše.
Svoj trud in čas smo v naši akciji varovanja otrok v prvih
septembrskih dnevih vložili:
Marija Zemljič,Ignac Zemljič, Karol Jurjevčič, Janez Šuštaršič, Nace Jerina, Jože Leskovec, Marko Boh,Rado Petavs, Zlatko Dermota, Janez Jereb, Anton Berglez, Herman
Janež, Dušan Rodošek, Tone Tomšič in Franjo Čretnik.
Iskrena hvala za vloženi trud.
Vsem voznikom želimo strpno vožnjo in ne pozabite na
pravočasni odhod na pot.
Franjo Čretnik
PREVENTIVA
ZŠAM Trebnje s prvošolčki varno do šole
Konec je počitnic in odprla so se šolska vrata. Na to so
nas opozarjali številni transparenti z napisi »SPET SMO
TU«. Seveda to so le opozorila nam voznikom, da se nam v
prometu pridružujejo naši najmlajši udeleženci, ki so prvič
zakorakali varno v šolo.
Kot vsako leto doslej smo člani ZŠAM Trebnje v sodelovanju občinskih SPV-jev, Policijo Trebnje in ravnatelji Osnovnih šol izvedli preventivno akcijo »VAROVANJE UČENCEV
NA POTI V ŠOLO«. V akciji je bilo vključenih 15 uniformiranih članov ZŠAM, ki so varovali najmlajše na prehodih
pred OŠ Veliki Gaber, pred šolo v Dobrniču, na prehodu
pred OŠ Trebnje, na prehodu pred pošto in banko NLB v
Trebnjem. Na Mirni so postali udeleženci v prometu poleg
učencev redne šole tudi učenci šole s prilagojenim programom, zato so bili zavarovani prehodi pred šolama in
prehod pred gostilno Kolenc. V Šentrupertu na prehodih
pred Osnovno šolo, ravno tako tudi v Mokronogu pred
Osnovno šolo. Akcija je potekala od ponedeljka do petka
dvakrat dnevno, v jutranji konici od 7:00- 8:30 ure in ob
odhodu iz šole od 12:00-13:30 ure. Tako so člani ZŠAM
Trebnje opravili 142 ur prostovoljnega dela in s svojimi
vozili prevozili 946 km.
Kot kaže statistika Policije Trebnje se tako delo prostovoljcev izraža pozitivno saj že vrsto let ne beležijo hujših prometnih nesreč v bližini šol in prehodih za pešce. Z našim delom
so zadovoljni tudi na vseh šolah, pohvale dežujejo s strani
Policije ter staršev najmlajših udeležencev v prometu.
Upravni odbor ZŠAM Trebnje, se bo tej priložnosti zahvaljuje vsem članom prostovoljcem za njihov trud in potrpežljivim voznikom za uspešno izpeljano akcijo, pa SREČNO
VOŽNJO !
Igor Skol
Varovanje otrok na goriškem
Združenje šoferjev in avtomehanikov Nova Gorica smo
sodelovali v akciji prvi šolski dnevi s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova
Gorica. Sodelovali smo na treh križiščih, pekarna Brumat
v Solkanu, pri Hermeliki v Solkanu in v Delpinovi ulici v
Novi Gorici. Ura sodelovanja je bila 7. 30h do 8. 30h ter
med 11. 30h in 13h. Akcija je trajala 5 dni in to od 2 do
6.septembra. V tem času je sodelovalo 15 članov ki so
skupaj opravili 38 ur in s svojimi vozili prevozili 670 km. To
nalogo smo dobro opravili, saj v tem času nismo zabeležili
poškodbe otrok in drugih prometnih nesreč. Združenje se
prav lepo zahvaljuje vsem, ki so sodelovali v tej akciji.
Alojz Bucik
Prvi šolski dnevi
Počitnice so minile, odprla so se šolska vrata in zvonec že
odmeva po hodnikih.
Za srečno in varno pot v šolo in domov skrbijo strokovno
usposobljeni člani združenja šoferjev in avtomehanikov
ZŠAM, nekateri so tudi člani občinskih SPV, v akcijah sodelujejo tudi s Policijo in vodstvi devetletk .
Humani akciji se je pridružil tudi Jakob Presečnik, poslanec Državnega zbora R. S. ki je član ZŠAM Zgornje Savinjske doline in strokovnjak v izkušnjah o prometnem režimu.
Učenke in učenci so disciplinirano hodili po pločnikih,
prečkali cesto na določenih prehodih in rutinirano spremljali mlajše od sebe. Tudi vozniki so strpno vozili in niso
ogrožali prometa.
Z akcijo » Varno v prometu », smo izvedli še eno nalogo v
»Planu dela 2013«.
Srečno in varno vožnjo želim vsem voznikom, šolarjem in
pešcem pa varen korak !
Rozalija Tkavc
15
PREVENTIVA
Dan odprtih vrat v ZŠAM Poljčane
V okviru praznika občine Poljčane je letos že drugič sodelovalo tudi naše združenje. V petek, 31. 05. 2013 smo v
domu pripravili razne aktivnosti pod imenom Dan odprtih
vrat. V želji, da so se jih lahko udeležili otroci in odrasli
smo jih organizirali v dveh delih.
Dopoldan so prišli otroci iz vrtca Poljčane enota Mehurčki, ki bodo letos prvič prestopili šolski prag in učenci 3.
razredov osnovne šole. Ogledali so si dva starodobna
avtomobila in starejše motorno kolo in marsikdo takih
avtomobilov še sploh ni videl. Veliko so spraševali toda
morali so pod streho zaradi dežja. Z zanimanjem so prisluhnili rajonskemu policistu Marjanu Primecu, ki je pripravil za otroke iz vrtca in šolarje zanimivo predavanje.
Z veseljem je odgovarjal na vprašanja, večkrat pa smo se
morali nasmehniti ob zanimivih komentarjih otrok iz vrtca
ob gledanju risank na temo udeležba otrok v prometu. K
sodelovanju smo povabili tudi Zavarovalnico Triglav in Leo
Smogavec, ki je vsakemu otroku podarila obesek z lučko.
Za občane smo v popoldanskem času pripravili predavanje Branka Kožuha na temo varnost v prometu. Glede na
število prometnih nesreč smo si želeli večjega odziva, toda
z udeležbo smo bili kljub vsemu zadovoljni. Upamo, da
bodo naša prizadevanja k osveščanju že najmlajših, ki so
potencialni vozniki in odraslih pripomogla, da bo nesreč
zaradi neznanja prometnih predpisov čim manj. Vse udeležence smo tudi pogostili.
Menimo, da smo dosegli namen za kar se zahvaljujemo rajonskemu policistu Marjanu Primecu, Zavarovalnici Triglav
Lei Smogavec, lastnikom starodobnih vozil in predavatelju
Branku Kožuhu. Sodelovali so tudi naši uniformirani člani z
poveljnikom na čelu in prav oni so zagotovo poskrbeli, da
bo ta dan še posebej otrokom ostal v lepem spominu.
Mira Onič
Krško varno v prvih šolskih dnevih
Na pobudo SPV občine Krško smo člani ZŠAM Krško tudi
v šolskem letu 2013/2014 izvajali preventivne aktivnosti. Potekale so od ponedeljka 2. do petka 6. septembra
2013 in sicer na nevarnih šolskih poteh in prehodih za
pešce, ki jih uporabljajo učenci in njihovi spremljevalci v
šolo in domov.
Preventivne aktivnosti smo opravljali 5 šolskih dni pri
osmih osnovnih šolah in tudi na šoli s posebnimi pogoji
dela dr. Mihajla Rostoharja Krško. Aktivnosti smo izvajali
od 7. do 8.30 ure in pri od 11. do 13.30 ure vsak dan,
posamezni član je tako za izvedbo prispeval 20 ur dela v
akciji. Dnevno je sodelovalo 24 prostovoljcev članov ZŠAM
Krško, skupaj 432 ur dela, pri tem pa smo prevozili z lastnimi vozili cca 3248 km. To je naš prispevek k večji var-
16
nosti otrok in drugih udeležencev v prometu. Naj povem,
da sta se prvo uro pridružila g. Franc Bogovič poslanec v
državnem zboru Republike Slovenije in župan občine Krško mag. Miran Stanko pri varovanju otrok na prehodu
za pešce na Zdolski cesti pri OŠ Jurija Dalmatina Krško.
Za njuno pomoč in čas, ki sta si ga vzela za sodelovanje z
nami se jima najlepše zahvaljujem. Zahvala velja ga. Petri Bunetič in novinarjem za slikovne posnetke. V imenu
prostovoljcev ZŠAMa Krško se zahvaljujem članom prostovoljcem, ki že vrsto let posvečajo svoj prosti čas, pri
uresničevanju zastavljenih ciljev v našem letnem načrtu
dela. Tokrat posebna zahvala sodelujočim v tokratni akciji
varovanja otrok na poti v šole.
Jernej Vintar
PREVENTIVA
Člani ZŠAM Vrhnika uspešni
v akcijah za prometno varnost
Člani, Združenja šoferjev in avtomehanikov Vrhnika, smo
uspešno zaključili prvo polovico letošnjega leta. Naloge
na področju preventivnega dela smo končali v začrtanih
ciljih.
V sodelovanju z Vrtcem Vrhnika, enota Komarček, smo
14. marca 2013 izpeljali preventivno akcijo »Pasavček«.
Otrokom v starostni skupini od 5 do 6 let, pri vzgojiteljici Zdenki in pomočnici Aniti, smo predstavili pravilne
postopke privezovanja v otroških avto-sedežih. Zapletanje
drobcenih ročic med pasove in sponke kaže, da morajo
starši obvezno preveriti, če so bili res izvedeni vsi postopki
za varno pripenjanje.
Skozi sproščeno urico druženja, smo najmlajše seznanili
tudi z obnašanjem v vozilu kadar smo na cesti. Vzgoja v
prometu za najmlajše je ena od pomembnejših ciljev našega združenja. Zavedamo se pozitivnega učinka na najmlajše. Z dobro prakso bomo nadaljevali.
V sodelovanju s PP Vrhnika, smo izpeljali nenapovedano akcijo ugotavljanja privezanosti otrok v avtomobilih.
Namen akcije je bil ugotoviti stanje privezanosti otrok ob
prihodu v vrtec. Akcija je potekala, 22.5.2013, v zgodnjih
jutranjih urah, na sedmih lokacijah v občinah: Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer.
Preventivni nadzor, s strani članov ZŠAM Vrhnika in Policije Vrhnika, je pokazal, da je stanje privezanosti problematično. Jutranja naglica jasno kaže, koliko si resnično
vzamemo čas za naše najmlajše. Ugotavljamo, da starši,
ki imajo vrtec v bližini doma, le stežka privežejo otroke in
sebe. Prav tako je slaba prometna kultura tam, kjer policija izvaja le občasne redne nadzore. Starostna skupina
voznikov, kateri kršijo predpise, je mlajša.
Ugotavljamo, da je največ kršitev zaradi neprivezanosti
enega ali več otrok, neprivezanosti voznikov, otroci so v
vozilu brez primernih otroških sedežev in nekateri otroci
so v prednjem sedežu-ob vozniku.
Izgovorov in zgodb je polno. V prihodnosti je lahko slab
izgovor, tragičen za vašega otroka in vas.
V tokratni akciji smo udeležence opozarjali, v naslednjih
akcijah bo policija zakonsko ukrepala. Zahvala vsem sodelujočim v preventivni akciji.
V soboto, 1. junija, smo sodelovali pri izvedbi prireditve v
Športnem parku na Vrhniki. Tradicionalna prireditev »Dan
varne vožnje za motoriste« je potekala pod
okriljem Moto kluba
Nauportus in sodelujočih. ZŠAM Vrhnika smo
predstavili aktivnosti
povezane s prometno
varnostjo. Člani smo
zagotavljali dostop in
usmerjanje iz Tržaške
ceste na prireditveni
prostor. Na košarkarskem igrišču pa smo
pripravili poligon varne vožnje za kolesarje,
kjer so otroci pokazali
svojo spretnost pri vožnji s kolesom.
Na samem prireditvenem prostoru so se
obiskovalci seznanili z našimi aktivnostmi na področju
vzgoje najmlajših v prometu. Otroci so spoznavali prometno signalizacijo, znake in osnovne predpise v prometu.
Motoristi so ta dan, na poligonu varne vožnje, prikazali vse svoje spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za
varno vožnjo v cestnem prometu. Svojo strokovnost so
nam prikazali reševalci, policisti in gasilci. Spoznali smo,
da lahko vedno računamo na njih ob najtežjih trenutkih, s
katerimi se vsakodnevno srečujemo na cestah.
Aktivno smo pristopili tudi k izvedbi in predstavitvi našega
združenja na Argonavtskih dnevih na Vrhniki, v nedeljo,16.
junija 2013. Prelepo vreme nam je omogočalo postavitev
kolesarskega poligona in stojnice s predstavitvenim gradivom. Čez dan se je zvrstilo kar nekaj nadebudnih otrok, ki
so preizkusili kolesarski poligon in se preizkusili v spretnosti
med stožci. Poznavanje prometnih znakov je bil trd oreh,
tako za odrasle kot otroke. Še naprej se bomo trudili v dobrobit večje varnosti v prometu. Najmlajše smo za trud nagradili z odsevnimi trakovi in promocijskim gradivom.
Starši, vzgojitelji, učitelji in odrasli udeleženci v prometu
bodimo dober zgled najmlajšim udeležencem v prometu.
Zahvala še enkrat vsem članom ZŠAM Vrhnika, ki ste aktivno sodelovali v preventivnih akcijah.
Srečno vožnjo vsem občanom.
Franjo Čretnik
17
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Sodelovanje ZŠAM Vrhnika na srečanju
Notranjsko primorske regije v Logatcu
Sedmo tradicionalno druženje članov Notranjsko primorske regije je letos potekalo v organizaciji ZŠAM Logatec.
Člani našega združenja smo se z veseljem odzvali povabilu naših sosedov in se zadnjo avgustovsko soboto podali
na pot. Ker nam pot iz Vrhnike do Logatca ne predstavlja
velik zalogaj, smo se odpeljali z lastnimi vozili. Pot se je
hitro odvila, tako, da smo se zaradi prehitrega prihoda
morali ustaviti še na kavi pri Žaklju na Kalcah. S člani NPR
smo se srečali na prečudoviti lokaciji doma TD Grčarevec,
po domače »Na ovinku«.
V sproščenem vzdušju, dobri gostinski podpori, prijetni
glasbi in srečelovu smo poklepetali s prijatelji in ostalimi
člani NPR. Zadnji avgustovski dan v letu 2013 je minil pri-
jetno in s prijetnimi vtisi smo se vrnili na Vrhniko. Hvala
gostitelju ZŠAM Logatec.
Franjo Čretnik
Kako deluje ZŠAM Štajerske regije
Brez zadržkov lahko trdim, da je Štajerska regija ena najbolj
delovnih v Zvezi ZŠAM Slovenije. Nastala je pred sedmimi
leti, ko sta se združile prejšnje Mariborska in Ptujska regija.
Prvi predsednik te nove regije je bil Franc Pišek predsednik
ZŠAM Slov. Bistrica. Že tedaj se je nova regija konsolidirala
in zastavila dobre temelje za njeno delovanje. S časom pa
se je vsebina sodelovanja Združenj v ZŠAM Štajerske regije
še obogatila. V letošnjem letu pa se je naša regija številčno
Udeleženci na 21. redni seji ZŠAM Štajerske regije
obogatila saj se je v štajersko regijo vključilo ZŠAM Gornja
Radgona. Tako, da ZŠAM Štajerske regije sedaj združuje
sedem združenj in to: ZŠAM Certus, ZŠAM Poljčane, ZŠAM
Ptuj, ZŠAM Ruše, ZŠAM Gornja Radgona, DŠAM Maribor
in ZŠAM Slov. Bistrica. V tem mandatu Štajerski regiji predseduje Mira Onič, predsednica ZŠAM Poljčane. Regijo vodi
zelo odgovorno in požrtvovalno.
Značilnost za delovanje v Štajerski regiji je ta, da so združenja med sabo zelo povezana in enotna pri izvajanju
dogovorjenih nalog. V preteklem obdobju so, po skupaj
dogovorjenem programu v vseh Združenjih, v regiji izvajali več izobraževalnih programov tako, da so z njimi pokrili vso Podravsko regijo. Kot kažejo odnosi, ki vladajo na
sestankih regijskega odbora se združenja v njej počutijo
povsem enakovredna in zato tudi vsa Združenja aktivno
izvajajo vse dogovorjene preventivne aktivnosti bodisi iz
18
Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu, iz
dogovora na občinskih SPV-jih ali na Zvezi ZŠAM Slovenije.
Te aktivnosti na regiji navadno tudi časovno usklajujemo.
V programih dela Združenj v Štajerski regiji pa je tudi veliko družabnih srečanj kot so: regijske proslave, strokovne
ekskurzije, regijska športno rekreacijska tekmovanja, društveni izleti in pikniki. Vse to članstvo v Združenjih in regiji
stimulira in dodatno povezuje.
Moje trditve nedvomno potrjuje tudi podatek, da je imela Štajerska regija v tem mandatu, ki se izteka spomladi drugo leto, že kar 22 rednih sej regijskega odbora, ki
vse beležijo 100 % udeležbo. Na večini teh sej je prisoten
tudi sekretar Zveze ali njegov pooblaščenec, kar dodatno
bogati vsebino sej, ker smo tako na vsaki seji podrobno
seznanjeni z najaktualnejšo problematiko na Zvezi, še posebej pa s problematiko, ki zadeva področje preventive in
vzgoje v cestnem prometu v Sloveniji. To je pomembno
tudi zato, da lahko naše delo sproti prilagajamo potrebam in razmeram v okolju.
Še nekaj zelo pomembnega iz sej regijskega odbora ne
smem pozabiti povedati. Od kar našo regijo vodi dama
Mira Onič, predsednica ZŠAM Poljčane, še nismo šli domov brez zakuske in njenega vrhunskega peciva. Kolikor je
bilo sej regijskega odbora toliko njenih izvirnih peciv smo
poskusili. Vrhunec pa je bil na 21. redni seji, ki je datumsko
sovpadel z njenim rojstnim dnevom. Takrat smo imeli, poleg ostalih dobrot, pred sabo kar celo torto, kar kaže tudi
spodnja slika. Kateri
njen rojstni dan je bil
to nismo izvedeli, pa
tudi spraševali nismo.
Sprijaznili smo se s
tem, da tudi za zemljo
ne vemo, koliko je stara, ker je tudi ženskega
spola … Kljub temu
smo ji iskreno čestitali
in se ji ponovno zahvalili za vse dobrote, ki
smo jih od njene strani
Mira Onič ob svojem rojstnem
deležni.
dnevu in torti za vse nas
Branko Vasa
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Tudi na koroškem v znamenju
praznovanja stanovskega praznika
Po sklepu Upravnega odbora ZŠAM Dravograd je
bil 13. julija organiziran piknik za člane združenja,
njihove družinske člane in prijatelje. Piknik je bil
hkrati tudi obeležitev praznika »13. julij – dan šoferjev in avtomehanikov Slovenije«.
Zahvaliti se moramo tudi našim sponzorjem, in sicer,
Gradbeništvu Pokeržnik, Hotelu Korošica ter Prevozništvu
Plamen, ki so s svojimi prispevki pripomogli, da je vsak
član prejel tudi spominsko majico.
Ivo Grabner
Kmalu po dvanajsti uri so se že začeli zbirati prvi člani
na čudoviti lokaciji ob »Grajski bajti« nad Dravogradom.
Lepo in sončno vreme je privabilo številne člane združenja, od najmlajšega do najstarejšega, hkrati pa dodalo
tudi svojstven pečat k praznovanju. Na začetku srečanja
je predsednik ZŠAM Dravograd, Branko Hartman, prisotne pozdravil ter na kratko orisal zgodovino stanovskega
praznika. Za hrano in pijačo na pikniku je skrbela ekipa z
»Grajske bajte« s Srečkom na čelu, po obilnem kosilu in
dobri kapljici pa so domači muzikanti poskrbeli za veselo vzdušje v senci dreves grajskega parka. Stari prijatelji,
sodelavci ter stanovski kolegi so imeli zopet čas, da so
po daljšem času pokramljali in obujali spomine. Ko se je
dan prevesil v večer so se prisotni dobre volje, nasmejanih
obrazov in zadovoljni začeli poslavljati, sklepna misel in
želja udeležencev piknika pa je bila, da se ob letu »osorej«
ponovno snidemo.
Društveni piknik
ZŠAM Slovenska Bistrica je priredila za svoje člane in
članice, njihove svojce in prijatelje društveni piknik. Vse
zbrane je kratkem nagovoru pozdravil predsednik društva
Franc Pišek in nam pojasnil namen tega druženja.
Zveza združenj veteranov Slovenska Bistrica nam je omogočila, v primeru slabega vremena, uporabo pokritih prostorov na Brinju. Pomagala pa nam je tudi narava, saj
smo imeli omenjeno soboto zelo lepo vreme.
Temu druženju pa se je presenetljivo udeležilo kar precej
starejših in bodočih članov združenja. Velika zasluga »domačim sponzorjem« in vinogradnikom, ki so priskrbeli, da
je bilo vsega dovolj. Pohvala gre tudi dobri organizaciji
za izvedbo tega piknika. Za glasbo pa je poskrbel kar naš
novi član združenja Aleš Lah.
Na sliki del zabavnega programa »vožnja z zavezanimi
očmi« v ozadju pa Peter Germ – voditelj zabavnega pro-
»Vožnja z zavezanimi očmi« po ustnem navodilu
grama. Sobotno popoldne je minilo zelo hitro in prijetno,
ter v upanju, da bo še več takšnih družabnih srečanj.
Ivo Pivec
19
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Dan šoferjev in avtomehanikov v Novi Gorici
Kot vsako leto, člani z družinskimi člani smo se zbrali na
dvorišču lastnega združenja in praznovali praznik 13 julija. Omenjeno praznovanje je bilo 13 julija v Solkanu.
V imenu upravnega odbora združenja je zbrane nagovoril predsednik Alojz Bucik. Vse prisotne članice in člane ter
njihove družinske člane je prav lepo pozdravil z željo, da bi
praznik proslavljali v prijetnem vzdušju. Proslave se je udeležilo veliko število članic in članov ter družinskih članov.
Ob tem praznovanju smo organizirali piknik in glasbo.
Srečanje je potekalo v veselem vzdušju in se zavleklo pozno v noč. Vsem udeležencem na tej proslavi, sem zaželel
srečno vrnitev na svoje domove.
Srečno vožnjo.
Alojz Bucik
Praznično v Velenju
Tako kot vsako leto je bila tudi letos 13.7.2013 na dan
šoferjev in avtomehanikov v Velenju slavnostna povorka
vozil. Trasa je potekala tako, da se je organizirana kolona
vozil zbrala pri APS Velenje nato zakrožila po Velenju in se
napotila v Topolšico z nadaljevanjem do Šoštanja in nazaj
v Velenje. Kolono je tvorilo preko 30 motoristov, 38 osebnih in ostalih vozil (gasilci, medicinska prva pomoč, tovornjaki, avtobusi, oldtimerji ter druga osebna vozila). Na povorki je sodelovalo 30 uniformiranih članov ZŠAM – Zveze
šoferjev in avtomehanikov Velenje. To slavnostno povorko
vozil so s svojo prisotnostjo počastili tudi v.d. direktorja
Javne agencije za varnost prometa iz Ljubljane g. Franc
Pojbič, Predsednik izpitnega centra Velenje g. Rado Jeromel in predstavnik lokalne skupnosti g. Drago Seme, ki je
pri mestni občini Velenje predsednika SPV, zastopal pa je
tudi mestni svet kakor tudi župana Mestne občine Velenje
g. Bojana Kontiča, ki se zaradi drugih nujnih obveznosti
praznovanja in slavnostne povorke ni mogel udeležiti.
Na ta način so v ZŠAM Velenje obvestili širšo javnost o
aktivnem delovanju zveze, opozorili na težek položaj poklicnih voznikov in avtomehanikov, ki imajo pretežno terensko delo. Kar pogosto je njihovo vozilo tudi njihov začasni dom. Z vedno boljšo tehnologijo izdelave vozil, se
pogoji dela nekoliko popravljajo in prispevajo k omilitvi
posledic poklicnih bolezni. Gost g. Seme je poudaril to,
da mora biti civilna družba vedno bolj zainteresirana za
voznike, saj je od njih v največji meri odvisna prometna
varnost. Vsi moramo dojeti da je to naša vsesplošna skrb
in vsakršen prispevek, ki ga vložimo v to naj se nam bogato obrestuje. V. d. direktorja Javne agencije za varnost
prometa g. Franc Pojbič je ravno tako poudaril to, da bo
20
Fotografija udeležencev povorke ZŠAM Velenje
bdel nad tem, da bo potekalo izobraževanje kandidatov
za voznike na primeren način v skladu s sprejeto zakonodajo, ravno tako morajo biti korektno opravljeni tehnični
pregledi vozil kakor tudi preizkusi na vozniških izpitih. Vsi
ti elementi skupaj poleg dobre infrastrukture dajejo poroštvo za izboljšanje prometne varnosti v Sloveniji. Povedal
je tudi, da bo potrebno s strani Javne agencije za varnost
prometa uvesti določene oblike pohval za tiste, ki so varni
vozniki in ki so lahko za vzgled drugim. Vse prisotne je
pozdravil tudi predsednik izpitnega centra Velenje, zaželel
vsem ki so udeleženi v prometu veliko varnih kilometrov,
vzpodbudil prisotne da naj s svojim vplivom poskušajo
čim bolj vplivati na boljšo prometno varnost. Želja članov
izpitnega centra Velenje je, da vsi ki opravijo vozniški izpit
to pridobitev sprejmejo z kar največjo odgovornostjo.
Sledil je še pogovor in izmenjava izkušenj med prisotnimi
udeleženci ZŠAM Velenje in ostalimi prisotnimi.
J. Odar
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Slavnostno ob 13. juliju
Dnevu šoferjev in avtomehanikov!
V kranjskem združenju smo letos še posebej slavnostno
obeležili praznični Dan šoferjev in avtomehanikov. Sprejel
nas je župan Mestne občine Kranj g. Mohor Bogataj. Na
sprejemu so bili prisotni tudi predstavniki tiska z gorenjskega področja.
Župan je vse prisotne prisrčno pozdravil in opozoril na dragoceno poslanstvo, ki ga opravljajo prostovoljci kranjskega Združenja. Pri tem je omenil prvi šolski dan avtobusno
učno uro in sodelovanje z občinskimi organi. Predvsem
s SPV. Na sprejemu smo sodelovali: predsednik I. Parte,
podpredsednik F. Jurman, tajnik Združenja I. Zadnikar, ter
V. Gantar in A. Atlija člana upravnega odbora društva.
V razpravi smo posvetili nekaj časa tudi aktivnostim, ki jih
združenje vodi na področju prometne zakonodaje. V prvi
vrsti, ko gre za napačne odločitve pri zahtevah za opravljanje vozniških izpitov za AM (moped) kategorijo. S to
problematiko je seznanjena JAVP, kjer sedaj tečejo usklajevanja, kako ponovno privabiti mladostnike k opravljanju
vozniškega izpita.
Z upanjem, da bomo v Združenju uspešni tudi v naslednjem letu je bil sprejem zaključen.
Franjo Jurman
Na obisku pri županu
V nadaljevanju se je na prijazne in pohvalne besede župana odzval predsednik Združenja g. Izidor Parte, ki se je
zahvalil za izkazano pozornost in podporo, ki jo Združenje
v okvirih kranjske občine uživa. Za njim je naredil povzetek
podpredsednik g. Jurman Franjo, ki je obširneje pojasnil
kako so potekale vse aktivnosti Združenja in kakšne so zaključne ugotovitve. Izpostavil je prvi šolski dan, avtobusno
učno uro in dobro vzpostavljeno sodelovanje z vodstvom
JAVP. Odgovoril je tudi na vprašanje prisotnih glede verjetnosti ukinjanja manjših izpitnih centrov v RS, med katere
naj bi spadal tudi IC Jesenice. Za izvajanje vozniških izpitov mora biti v kraju zadosti zahtevna prometna infrastruktura. Sedanje razlike med kraji so prevelike, zato tudi
v Združenju podpiramo ukinjanje centrov, ki ne ustrezajo.
Krištofova nedelja
10. smo se letos v Poljčanah,21. 7. 2013, zbrali uniformirani članice in člani in praporščaki na Krištofovo nedeljo z
namenom, da obeležimo tudi praznik šoferjev in avtomehanikov 13. 7. 2013.
Udeležili smo se slovesne maše v domači cerkvi, ki jo je
daroval župnik, gospod Hodnik Štefan z sodelovanjem
cerkvenih pevcev. Po obredu smo se zbrali v naših prostorih. Po nagovoru poveljnika in predsednice, ki je omenila
pomen Krištofa in praznika šoferjev in avtomehanikov,
smo se zadržali ob dobri malici v prijetni družbi še nekaj
časa.
Veseli smo bili številčne udeležbe in upamo, da se naslednje leto spet skupaj praznujemo.
Mira Onič
21
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Krištofova nedelja v Preddvoru
Kranjsko združenje je tudi letos uspešno organiziralo praznovanje Krištofovega dne v farni cerkvi Sv. Petra v Preddvoru. Letos je bila udeležba boljša kot v prejšnjih letih saj
je pridni tajnik Ivan Zadnikar razposlal vabila vsem članom združenja. Polovica članov, ki so se udeležili je nosila
uniformo, druga polovica pa je bila v »civilu«.
V zahvalo za pomoč pri obeležbi zavetnika, so člani društva namenili župniku Trunklju kipec svetega Krištofa, ki
ga je ta z vidnim veseljem tudi sprejel. Maša je bil izvedena ob prelepem petju mladinskega cerkvenega zbora, kar
so gostujoči šoferji in avtomehaniki posebej opazili.
Denarne darove, ki so jih udeleženci maše zbrali pa so
bili namenjeni za nakup motornih vozil za misijonarske
delavce v drugih deželah, kjer se brez vozila zaradi velikih
razdalj ne da opravljati poslanstva.
Po maši je župnik blagoslovil vsa motorna vozila in razdelil nalepke MIVE, ki naj jih imajo vozniki shranjene na
vidnem mestu v vozilu.
Člani združenja so bili nato povabljeni na kratko druženje
ob kozarčku pijače, ki jo je podaril župnik, mesarija Arvaj
ki je pod vodstvom Toneta in Ivice aktivni sodelujoči član
združenja, pa je ponudila izredno okusne klobase, ki so
znane kot najboljše v državi.
Franjo Jurman
Mašo je podaril župnik Franc Trunkelj, ki je prisotne farane
že v uvodnih mislih opozoril na prometno varnost. Farani, ki so bili kar presenečeni nad pojavom uniformiranih
članov pri sv. maši, so pozorno prisluhnili uvodu, ki ga
je opravil predsednik združenja Izidor Parte. Na kratko je
omenil naloge društva s posebnim ozirom na preventivno
dejavnost, ki jo je treba izvajati v cestnem prometu. Preveč je vsaka smrtna žrtev, za dvig prometne varnosti smo
dolžni vsi, ki se vozimo. Še posebej to velja za vernike, ki so
»vest« družbe in se morajo na cesti obnašati odgovorno.
Tudi sicer je maša izzvenela v željah po dobri prometni
varnosti, ki je postala dobrina. Nihče ne more zavrteti
časa nazaj, ko pride do tragičnega dogodka na cesti. Kaj
vse bi udeleženci storili, da se tragedija ne bi zgodila. Zato
morajo vozniki vedno voziti z mislijo, da je vsak izpostavljen neugodnim dogodkom, če ne bo v celoti spoštoval
prometnih predpisov.
Športno tekmovanje Štajerske regije
Kot je v združenjih Štajerske regije že lepa navada, se je
11. maja 2013 ponovno zvrstilo športno tekmovanje, ki ga
je letos organiziral ZŠAM Ruše.
Na povabilo k sodelovanju so se številčno odzvala vsa
združenja regije (z izjemo DŠAM Maribor), tako nas je
iz Združenj Poljčane, Certusa, Slovenske Bistrice, Gornje
Radgone, Ptuja in Ruš skupno tekmovalo kar 80. Tekmovalci so se pomerili v petih disciplinah: menjavi gume,
streljanju z zračno puško, kegljanju, pikadu in znanju iz
cestno prometnih predpisov.
Prav vsi tekmovalci so dosegali izvrstne rezultate, najboljše pa so se ekipno odrezali člani Združenj iz Slovenske
Bistrice in Ruš, ki so na koncu zbrali enako število točk.
Pravilnik določa, da le eno Združenje lahko osvoji prehodni pokal, zato smo soglasno določili, da zmaga tisti, ki je
pri temeljni disciplini (znanje CPP) dosegel boljši rezultat;
tako so Ruše osvojile letošnji prehodni pokal.
Po tekmovanju smo, kot se za 'prave' šoferje in avtomehanike spodobi, posedeli ob čevapčičih in dobri hrani;
preostanek dneva pa do razhoda preživeli ob prepevanju
domačih melodij.
22
Prav vsem tekmovalcem iskreno čestitam ter se jim zahvaljujem za nadvse športno obnašanje in širjenje dobre volje
za ohranjanje prijetnega vzdušja.
Gašper Klančnik
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
ZŠAM Nova Gorica na potepu
Združenje šoferjev in avtomehanikov Nova Gorica je organiziralo enodnevni izlet v soboto dne 31.08.2013. Odhod
iz avtobusne postaje Nova Gorica ob 17.00 uri. Vožnja
preko Razdrtega, kopra proti mejnemu prehodu Sečovlje
in nato dalje v notranjost Istre, zanimive in samosvoje pokrajine. Prvi postanek je bil namenjen ogledu mesta Grožnjan, obdanega z vinogradi in oljčnimi nasadi. Sprehod
med hišami, ki so zgrajene v srednjeveškem stilu je bilo
pravo doživetje. Ogledali smo si tudi cerkev sv. Vida, ki se
ponaša s posebnim oltarjem, v mestecu smo si ogledali
tudi številčne galerije. Nadaljevanje izleta po Istri smo namenili spoznavanju tartufov, ki so značilni za to območje,
sledila je tudi degustacija le teh. Nadaljevali smo proti
Rovinju, ki je eno najbolj raznolikih mest, postavljeno visoko na polotoku in obkroženo z Beneškimi hišami. Pred
nadaljevanjem poti smo si ogledali še cerkev sv. Eufemije
iz 18. Stoletja. Pot nas je nato vodila v notranjost Istre, kjer
smo postanek opravili še pri znanem vinarju ter si ogledali
klet in preizkusili istrska vina. Izlet smo zaključili z večerjo
v čudovitem ambientu istrske konobe. Vrnili smo se v poznih večernih urah.
Alojz Bucik
Piknik ZŠAM Slovenske Konjice
Tretjo soboto v juliju smo se člani Združenja Šoferjev in
avtomehanikov Slovenske Konjice srečali na vsakoletnem
tradicionalnem pikniku članov. Zbrali smo se ob 10 uri pri
lovski koči na Štepihu. Naročili smo sončno in toplo vreme
ter uživali v pripravljenih jedeh in pijači, nekateri pa so
se sprehodili še do bližnjega razglednega stolpa na Stolpniku. Srečanje se je nadaljevalo v znamenju praznovanja
70. rojstnega dne predsednika združenja Podergajs Vili-ja. Slavljenec se je rodil 7.julija 1943. Prav na datum 7.julij
ga v življenju veže še več prelomnic. Na ta dan ima god,
7.julija 1963 je vstopil v bivšo JNA in 7.julija 1996 je odšel
v zaslužen pokoj.
Na pikniku so ga obiskali tudi družina, sorodniki in nekateri predsedniki sosednjih in prijateljskih združenj. Skupaj
smo mu pripravili tudi nekaj prijetnih presenečenj.
Nadaljevalo se je v obujanju spominov na stare šoferske
čase na današnji vsakdan in načrte za v prihodnje, predvsem pa ob prijetnih zvokih muzikantov, ki so vabili na
plesišče. Ob plesanju in petju je čas zelo hitro mineval in
v poznih večernih urah smo se razšli polni lepih vtisov in z
željo, da se prihodnje leto zopet zberemo.
Rajko Frim
23
IZ NAŠIH ZDRUŽENJ
Izlet ZŠAM Slovenske Konjice
V soboto 24.8. je ZŠAM Slovenske Konjice popeljal svoje
člane na izlet po Krasu. Vožnja z avtobusom je potekala
mimo Ljubljane proti Divači, kjer smo se ustavili v kraju
Lokve pri obrambnem stolpu v katerem je urejen vojaški
muzej prve in druge svetovne vojne, ki deluje od leta 1994
in je bil do sedaj odlikovan že s 43 priznanji in plaketami. Zbirka obsega več kot 140 tisoč predmetov, večino-
Degustacija vina
ma iz prve in druge svetovne vojne, a razstavljenih jih je
le okoli 4200. Muzej predstavlja največjo zasebno zbirko
te vrste v Evropi. Poleg muzeja smo si ogledali cerkev Sv.
Mihaela katero so zgradili vitezi templarji. Ob cerkvi je
gotska kapelica Marije Pomočnice iz leta 1426. Na platoju
so še vidne ruševine cerkve sv. Klemena, zaščitnika ovac.
Vaščani so hodili prosit svetnika, »da bi volkom zaklenil
gobec«. Nasproti vojaškega muzeja smo si ogledali še Fabianovo starinsko trgovino z mešanim blagom. Fabianova
muzejska trgovina je pravo odkritje za vse nostalgike. V
prostoru, kjer je skoraj vse še vedno tako kot v času naših
dedkov in babic, ko je tam tudi zares bila vaška trgovina,
je gospod Miro Slana povsem ljubiteljsko in iz spoštovanja
do naše dediščine začel zbirati in dopolnjevati predmete,
ki jih je bilo mogoče nekoč dobiti na policah trgovin.
Po ogledih smo imeli manjši postanek za okrepčilo nato
pa na ogled v najstarejšo pršutarno na slovenskem Krasu,
kjer so nam pod strokovnim vodstvom prikazali proizvodnjo kraškega pršuta in prostrano sušilnico, kjer dozoreva
in se suši v naravnih klimatskih pogojih. Pripravili so nam
degustacijo kraških dobrot skupaj s kraškim teranom. Nadaljevali smo pot do Sežane, kjer smo si ogledali botanični
park. Rojstvo parka sega v leto 1848, ko je družina Scaramanga iz Trsta od domačinov odkupila posest in na njej
zgradila vilo Mirasasso. Z leti so zemljo še dokupovali in
tako se je park, ki so ga zasadili okrog vile, rasel in širil, saj
so ga nenehno zasajevali z različnimi sadikami in semeni,
ki so jih prinašali mornarji in sam takratni lastnik parka
Giovanni Scaramanga di Hiccolo Cavaliere. V letu 1890
so dogradili rastlinjak, ki je nekakšna miniatura schönbrunskega rastlinjaka pri Dunaju. Sledila je pot do vasi
Avber do turistične kmetije Francinovi, kjer smo si najprej
ogledali vinsko klet in imeli vodeno degustacijo vrhunskih
vin ob siru nato pa zaključek s poznim kosilom.
Ob vsem tem pa ne smem pozabiti na ansambel ZŠAM
(Marjan-a, Robi-ja, Miran-a, Sandi-ja in Franc-a) in se jim
ob tej priložnosti zahvaliti, da so neumorno igrali in nas
zabavali skozi cel dan. Utrujeni, ampak polni lepih vtisov
smo se razšli v poznih večernih urah.
Rajko FRIM
Ogled pršutarne
Iz ZŠAM Gornja Radgona
Združenje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona, ki
deluje od leta 1950, v katerega je vključenih ta čas 132
članov iz območja Upravne enote Gornja Radgona, to je
območja občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti
Jurij ob Ščavnici, tudi v tem poletnem času ne miruje. Tako
je to pred kratkim nabavilo 12 novih uniform za svoje člane. Skupno imajo sedaj 40 uniform. Ob tem je prejel eno
uniformo tudi Dušam Zagorc, ravnatelj radgonske osnovne šole. Imenovanega so sprejeli v članstvo ob letošnjem
občnem zboru v marcu.
V soboto 8. junija pa se je skupina 45. članov združenja
z enim avtobusom podala v okolico Kranja. Ob tem so si
ogledali dvoje protokolarnih posestvi in to Brdo pri Kranju z gradom Brdo in Strmol z obnovljenim srednjeveškim
gradom in grajskimi pristavami. Še posebno zanimiv je bil
ogled 478 ha velikega posestva Brdo pri Kranju, kjer je
prava zakladnica aristokratske zgodovine. Tu so se udeleženci tudi oskrbeli s kosilom. Izletniki so si še ogledali
Avsenikovo domačijo v Begunjah in bili na Brezju. Seveda
24
so si udeleženci zanimivega celodnevnega druženja ogledali še marsikaj drugega. Tako so se obogateni vrnili v
domače okolje, kjer bodo spet dejavni.
Franci Klemenčič
Foto: Rado Marhold
Z izleta po gorenjski
IN MEMORIAM
V spomin na prijatelja in aktivista
ZŠAM Kranj Matevža Ribnikarja st.
V petek 26. 7. 2013 smo
se na kranjskem mestnem
pokopališču poslovili od
našega dolgoletnega člana združenja znanega
obrtnika in mojstra avtokleparske stroke Matevža
Ribnikarja st.. Kranjčani
so ga poznali kot kvalitetnega obrtnika. Pomoč je
nudil vsem, ki so se ustavili pred njegovo delavnico.
ZŠAM pa je v njem našla
aktivista, ki je redno in dolga desetletja zvesto opravljal naloge člana.
Matevž Ribnikar st. se je rodil 21.09. 1931 na Srednji Beli
pri Preddvoru. Doma je vladala revščina zato je moral
mali Matevž kaj kmalu v »tabrh« k sosedom ali celo v sosednje vasi. Že v rani mladosti so ga zanimali avtomobili oz.
vse, kar se je premikalo z močjo motorja. Če je le mogel se
je postavil bližje h krajevni cesti, da bi pričakal ropotajočo
pošast. Ljubezen do tehnike ga je privedla v uk za izdelovalca karoserij, kakor se je ta obrt tedaj imenovala.
Leta 1955 je uspešno opravil izpit za kvalificiranega delavca »izdelovalca karoserij« in sicer v delavnici splošnega
kleparstva Marjana Trampuža v Naklem. Naslednje leto
pa je že opravil mojstrski izpit pred komisijo obrtne zbornice v Ljubljani (1956 l.).
To leto je zapisano v naši kartoteki tudi kot njegovo vstopno leto v članstvo v združenju.
Leta 1956 mu je kranjska občina izdala prvo obrtno dovoljenje za ustanovitev obrtne delavnice za izdelovanje avtomobilskih karoserij s sedežem na Visokem nad Kranjem.
Ribnikar prvi z desne pred svojo delavnico v Kranju
Čez nekaj let se mu je ponudila prilika in je kupil del stavbe pod Jelenovim klancem v Kranju. V tej delavnici na Ljubljanski cesti št. 5, je posloval zatem skoraj vse življenje.
Če je le naneslo sem ga rad obiskal v delavnici. Za delo
pri popravljanju osebnih avtomobilov mora imeti človek
poseben talent. V kasnejših letih sem spoznal, da so mnoga obrtna dela v tesni povezanosti z občutkom za obliko
predmeta, ki ga mora mojster imeti ali ga pridobiti. To še
posebej velja za obliko avtomobilov, ki jo mora avtoklepar
obvladati. Ob njihovih linijah mora zrak teči čim bolj mirno. Pogosto sem Matevža videval kako je z ostrim očesom
pogledoval ali je linija boka vozila »ta prava«, ali je nos
avtomobila na obe strani simetričen. Vsako malenkost, ki
jo jaz kot nevednež nisem opazil, je zaznal, zato je bil kot
Ribnikar prvi z leve ko s sodelavci pripravlja kabino za tovorno
vozilo
mojster zelo cenjen. Povsem neopazno se je dotikal mojega avta in z roko poskušal ali je lak prave kvalitete ali je
pločevina pod njim »izpeglana«. Vse te majhne in nevidne
geste in stalno usposabljanje v novostih so ga peljale po
lestvici priznanega mojstra avto stroke samo navzgor.
Tudi kot človek je deloval umirjeno in resno. Raje je spregovoril stavek manj kot več. Zaradi tega so ga stranke
spoštovale in mu rade zaupale delo na jeklenih konjičkih.
Ustvaril si je družino, s pridnostjo človeka, ki mora vsak
dan ustvarjati z rokami, je na Jezerski cesti v Kranju naredil dom za družino z novo delavnico, ki pa je ni spravil v
pogon. Namesto tega je dokupil še dodatno zemljišče in
na njem zgradil povsem nov objekt s svetlo, prostorno in
sodobno kleparsko delavnico.
Njegovo poslanstvo zasebnega obrtnika avtokleparske
stroke, v njegovo zadovoljstvo vodi v novi delavnici njegov
sin Matevž, ki je prav tako aktiven član združenja.
Na vprašanje kaj mu je predstavljalo skrito ljubezen, njegovi bližnji odgovorijo: samo avtomobil kakršen koli že. V
lastno veselje si je kupil prelepega Opel rekorda letnik 71,
ki je pridobil potrdilo SVAMZ, da je starodobnik. Še danes
je ves lep in tehnično brezhiben, ter seveda registriran.
Združenje ZŠAM v Kranju je z njegovim odhodom izgubilo
zvestega člana, izredno čutečega, prijaznega in priznanega avtokleparskega mojstra.
Franjo Jurman
25
KRIŽANKA
GASILNIK V VOZILO
Spoštovani
reševalci križanke!
KO
ZAGORI
AVTOMOBIL
Pravilno rešeno geslo je povezano z aktivnostjo poklicnih
voznikov kot prostovoljcev. Pravilno rešeno križanko z geslom pošljite najkasneje do 30. novembra 2013 na naslov:
Zveza ZŠAM Slovenije, za PROMETNI VESTNIK, Letališka
16, 1000 Ljubljana.
PROMETNI
VESTNIK
Pokrovitelj križanke v tej številki je ZVEZA ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE, stanovska organizacija voznikov in avtomehanikov, ki bo izžrebanim
podelila praktične nagrade.
LASTNO,
OSEBNO
IME
LUŽA,
MLAKA
(REDKO)
SOZVENENJE
NAJMANJ
TREH
TONOV
ČEŠKI
FILMSKI
REŽISER
VAVRA
ZNAMENJE
V HOROSKOPU
DAVID
NIVEN
NAŠ
BIVŠI
OPERNI
GLAVNI
PEVEC IN
TAJNIK
GLASBENI OZN (KOFI)
PEDAGOG
DARIAN
DELAVEC
NA
ČRPALKI
KRAJ PRI
KOPRU
ŽAREČ
DELEC
SNOVI,
OGOREK
KRŠČANSKA
MOLITEV
SKRIVEN
NAČRT,
NAKLEP
NATANČEN
ČLOVEK
KRAJ PRI
KRŠKEM
VELIK
TROPSKI
SADEŽ
SILA NA
ENOTO
POVRŠINE,
PRITISK
ČAS
PARITVE
JELENOV
TANJŠI
PULOVER
DELAVEC
V APNENICI
ŽELEZOV
OKSID
NIKALNICA
PROMETNI
VESTNIK
SREDSTVO
ZA PREKINITEV
NOSEČNOSTI
OTROK,
KI DELA
GRIMASE
PRVO
UMETNIŠKO
DELO
KOGA
VALENTIN
VODNIK
KNJIŽEVNICA
FATUR
DIKTAT
TEKOČINO
SPREMINJA
V PARO
KOREOGRAF
OTRIN
KANADSKI
POPEVKAR (PAUL)
NEKD. AM. GOROVJE
KOŠARKAR V JUŽNI
(MICHAEL)
AMERIKI
VEDEŽEVALKA
NAŠ
PESNIK IN
PREVAJALEC (MIHA)
KENAN
EVREN
OLIMPIJSKE IGRE
NEIMENOVANA
REČ
ZOPRN
MOŠKI
LJUBLJAN.
PRODAJNA
GALERIJA
HRVAŠKI
NOVINAR
BEŠKER
AMERIŠKI
FILMSKI
PRODUCENT
SPELLING
DUŠEVNO
UGODJE,
RADOST
STAR
NARKOTIK
POLITIK
ILIESCU
JUTRANJA
ZARJA,
ZORA
PEVKA
HABERL
JOHN
ADAMS
SIMBOL
ZA NATRIJ
VILKO
UKMAR
GLAVNO
MESTO
ARMENIJE
STOTNIJA
PRI
STARIH
RIMLJANIH
FILMSKI
DETEKTIV
VENTURA
AVTOR:
MARKO
DREŠČEK
DRUŽBENI,
SOCIALNI
POLOŽAJ
GORA
V BOSNI
IN HERCEGOVINI
Rešitev nagradne
križanke PV 2/2013
Nagrajenci nagradne križanke so:
1. nagrada:
DARJA GORENJAK, Cesta na Roglo 11, 3214 Zreče
2. nagrada:
JANEZ PRESEKAR, Petrovčeva 7, 1230 Domžale
3. nagrada:
MATIJA FEGUŠ, Novi dom 33 A, 1430 Hrastnik
26
NAŠ NOGOMETNI
TRENER (MATJAŽ)
ZEMELJ.
POTUJOČI
OŽINA NA
GRŠKI
MALAKI
PEVEC
NAŠA
PROMETNI NEKDANJA
VESTNIK
SOPRANISTKA
(PAVLA)
EMAJL,
POSTEKLINA
POLETNO
OBUVALO
L
ZALOGA
RAZNOVRSTNEGA
BLAGA
TOYOTIN
DŽIP
ZASLUŽEK
ENEGA
DNE
A
P
IVAN
AVTOR:
POTRČ
MARKO
DROBNO
DREŠČEK KARIRASTA
TKANINA
METODA
ZDRAVLJENJA
DUŠEVNIH
MOTENJ
SRBEČE
KOŽNO
VNETJE,
LIŠAJ
DELAVEC
V
PRALNICI
PLAVALEC
THORPE
ČLOVEKU
PODOBNA
ŽIVAL
I
A
N
R A
O N
V
I
MANJŠE
TNALO
NIZ. SLIKAR
(BARTHOLOMEUS)
NAŠ
ARHITEKT
(SAŠA)
AM. MERA
ZA MLEKO
D
C A
V
ŠOLSKI
CVEK
NAVDUŠENO ODOBRAVANJE
Š O
HRVAŠKI
GLASBILA TEKOČINA
RISAR
V OBLIKI
KISLEGA
STRIPOV KOVINSKIH
OKUSA,
BARTOLIĆ
PLOŠČ
ZAČIMBA
ZA SOLATO
KENAN
EVREN
VRSTA
OGLJIKOVODIKA
TVEGANA
ŠPORTNA
NAPOVED
K
I
S
Š
Č
T
I
M E N
T
E
N
A
PRITRDILNICA
TV VODITELJICA
KULJAJ
D
A
KEGLJAČICA
KARDINAR
F
E
R
J
E
V
E
V
L
I
A N
A
NEKD. TV
DIREKTOR
ŠTAKUL
IVAN
LOTRIČ
TROPSKA
OVIJALKA
MAKEDON.
KOŠARKAR
(MARJAN)
A
L
E
K
S
SISTEM
LEČ Z
ODPRAV.
BARVNO
NAPAKO
PEVKA
KOVAČ
I
P
L
I
C
A
PAPEŽEV
LETNI
DOHODEK
GL. MESTO
ERITREJE
P
S
I
H O A N A
L
I
Z
A
GORSKE
REŠEVALNE SANI
E
K
C
E M
J
O
S
ŠVEDSKI
PISATELJ
HANSSON
P
R
A
L
E
V M O K O K
T
E
N A
AMERIŠKI
BIOKEMIK
(CARL
FERDINAND)
C
OBLIKA
MOŠKEGA
IMENA
IGNAC
KOK, KI
POVZROČA
PLJUČNICO
FIGURA,
PODOBA
NEKD. NIZOZEMSKI
DIRKAČ VERSTAPPEN
RAZSTAVNA
MORALA,
PLOŠČA
ETIKA
P
N
I
Č
ŠTUDENT
V SREDNJEM VEKU
HANNES
TRINKL
S
H O
L
A R
PLAČILO
ZA
TEHTANJE
T
E
H
T
A
R
I
N A
SLIKA
ALI KIP
NAGICE
A
K
T
NADALJEVANJE
GESLA
N
I
K O V
IZTOK
ČOP
O
S O R
D A N
LONČEK
(LJUDSKO)
OLGA
REMS
PODOLGOVAT
VAT,
VALJAST
MESNI
IZDELEK
NAŠ
PESNIK
(LOJZE),
CVET
PELINA
OSLOV
GLAS
A N A
T
A K
I
R
N
RUDOLF
NUREJEV
ZLATO
JABOLKO
S
A
L
K
R
A K A
R
I
A
I
A
NAŠA
NEKDANJA
IGRALKA
RINA
A M A
T
V SLOVO
Ivan Balon
Član
ZŠAM Postojna
Rojen: 13. 3. 1924
Umrl: 31. 8. 2013
Anton Škrlj
Član
ZŠAM Postojna
Rojen: 17. 3. 1939
Umrl: 23. 7. 2013
Miroslav Kranjc
Član
ZŠAM Postojna
Rojen: 18. 7. 1940
Umrl: 14. 7. 2013
Martin Šturm
Član
ZŠAM Slovenska Bistrica
Rojen: 1. 7. 1951
Umrl: 4. 8. 2013
Darko Petan
Član
ZŠAM Gorjanci
Rojen: 21. 7. 1950
Umrl: 5. 6. 2013
Andrej Hauptman
Član
ZŠAM Trebnje
Rojen: 10. 1. 1953
Umrl: 24. 6. 2013
Ivan Šajn
Član
ZŠAM Postojna
Rojen: 25. 4. 1946
Umrl: 13. 5. 2013
Peter Burnač
Član
ZŠAM Postojna
Rojen: 19. 6. 1940
Umrl: 23. 6. 2013
Izidor Brus
Član
ZŠAM Logatec
Rojen: 19. 11. 1937
Umrl: 18. 7. 2013
Srečko Gerem
Član
ZŠAM Ivančna Gorica
Rojen: 24. 2. 1959
Umrl: 17.6. 2013
Rudi Kuzule
Član
ZŠAM Kočevje
Rojen: 12. 4. 1934
Umrl: 18. 6. 2013
Helena Lampe
Članica
ZŠAM lpp
Rojena: 14. 8. 1954
Umrla: 3. 6. 2013
Jože Černilec
Član
ZŠAM Poš-Tel
Rojen: 1. 1. 1947
Umrl: 19. 7. 2013
Franjo Lemajič
Član
ZŠAM Certus
Rojen: 2. 2. 1938
Umrl: 30. 7. 2013
Jože Kovačič
Član
ZŠAM Brežice
Rojen: 10. 2. 1952
Umrl: 20. 6. 2013
Anton Gramc
Član
ZŠAM Brežice
Rojen: 01. 9. 1952
Umrl: 24. 6. 2013
Franc Šoštar
Član ZŠAM Rog.
Slatina
Rojen: 26. 1. 1942
Umrl: 27. 7. 2013
Edo Tratenšek
Član ZŠAM Rog.
Slatina
Rojen: 29. 9. 1930
Umrl: 29. 7. 2013
Drago Turk
Član
ZŠAM Kočevje
Rojen: 21. 4. 1951
Umrl: 23. 8. 2013
Ivan Vlah
Član
ZŠAM Postojna
Rojen: 9. 5. 1944
Umrl: 3. 9. 2013
Jože Koštomaj
Član
ZŠAM Krško
Rojen: 23. 2. 1940
Umrl: 19. 8. 2013
27
POŠTA
Nove poštne znamke
in razglednične dopisnice
Spoštovani,
Rečem lahko, da bo Pošta Slovenije z letošnjim septembrskim izzidom pravzaprav podaljšala poletje in misli vseh
nas na morje. V seriji znamk Živalstvo bodo namreč 27. Septembra izšle štiri znamke z motivi živali slovenskega
morja. Na znamkah bodo tako predstavljeni črnik, sipa, glavata kareta in zlati cipelj. Prve tri naštete znamke
bodo izšle posamezno v poli 25 znamk in nominalnimi vrednostmi 0,60 EUR, 0,64 EUR in 0,92 EUR, znamka z
motivom zlatega ciplja pa bo izšla v bloku z eno znamko in nominalno vrednostjo 0,97 EUR.
Posebnost septembrskega izida je gotovo ta, da bodo omenjene znamke izdelane v posebni tehniki tiska: del
vsake znamke iz serije Živalstvo bo namreč prekrit s pravo soljo in slovenskega morja. Gre za tako imenovano
termografijo.
Dopolnjena bo tudi serija znamk Naravni parki Slovenije, kjer se tokrat na znamkah predstavlja Kozjanski park.
Znamka bo izšla v bloku z eno znamko ter nazivno vrednostjo 1,25 EUR.
Septembra bosta izšli tudi dve razglednični dopisnici: s prvo bomo počastili 70. Letnico Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, druga pa bo izšla ob 90-letnici Slovenskega etnografskega muzeja.
Več informacij o novih izdelkih je na voljo na spletni strani www.posta.si in v Biltenu št. 97.
Lep pozdrav
POŠTA SLOVENIJE
PROSTOR ZA BREZPLAČNE MALE
OGLASE. INFORMACIJE NA: 01 524 03 15
28