ppt - DOBA Fakulteta

SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI
ZAPOSLENIH V PODJETJU IZ
AVTOMOBILSKE DEJAVNOSTI
Mateja Špegelj
(magistrsko delo)
Mentor: izr. prof. dr. Peter Stanovnik
Somentor: mag. Matej Koren
Glavno raziskovalno vprašanje:
 Kateri so dejavniki inoviranja zaposlenih v podjetju, kjer sem zaposlena?
Tri specifična vprašanja:
 Kateri so glavni razlogi pri zaposlenih, da predlagajo inovacije?
 Se razlog za inovacije spreminja glede na spol, delovno mesto (proizvodni
oz. režijski delavci), položaj v podjetju (član uprave, srednji management)
ali dolžino zaposlitve v podjetju?
 Kako lahko podjetja oz. vodstvo vplivajo na povečanje števila inovacij?
ANALIZA DEJAVNIKVO INOVIRANJA V PROUČEVANE PODJETJU
 Zbranih 120 anket (od tega 10 neuporabnih)
 Sodelovalo je 50 moških in 60 žensk
 40 režijskih delavcev in 70 izvajalcev oz. delavcev v proizvodnji.
 Največ anketiranih je takšnih, ki so v podjetju zaposleni od 6 do 10 let.
 Prva misel ob besedi
inovacija
Prva
misel ob besedi inovacija
19%
43%
lažje delo
hitrejše delo
zmanjšanje stroškov
denarna nagrada
24%
14%
DEJAVNIKI ZA SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI
Povprečje
a)
Režija
Proizvodnja
3,71
3,47
3,16
3,23
uspešnih 3,34
3,49
3,23
nedenarne 3,15
3,04
3,23
Vodstvo podpira razvoj novih idej 3,57
pri vseh zaposlenih.
f)
V podjetju se gleda na probleme 3,22
kot na nove možnosti.
g)
Ustrezno
nagrajevanje
ustvarjalcev novih idej.
h)
Javna
pohvala
in
nagrade ustvarjalcem izboljšav.
VZROKI ZA ZAVIRANJE USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI
Povprečje
Režija
Proizvodnja
b) Omejeni človeški viri.
3,43
3,40
3,45
c) Omejeni finančni viri.
3,42
3,60
3,28
Premalo posredovanih informacij s strani 3,51
3,20
3,75
3,16
3,93
f)
vodstva o potrebah trga.
g) Premalo
posredovanih
informacij
o 3,66
tehnološkem napredku s strani vodstva
zaposlenim.
INOVACIJE S POMOČJO ZELENE KARTE
•
•
•
80 anketiranih pozna osnovo
proizvodni delavci 2,37 predloga
režijski delavci 3,84 predloga
KAKO BI VODSTVO LAHKO VZPODBUDILO ZAPOSLENE K
INOVATIVNOSTI














večje denarne nagrade (20);
obveščanje o problemih preko oglasnih desk (10);
hitrejša odzivnost na predloge (5);
tekmovanje s praktičnimi nagradami;
plačana inovacija brez davka;
manjka nam motivacija (nagrade, družabne prireditve …);
aktivni odmori, kjer bi se razpravljalo o izboljšavah;
najprej je potrebno spremeniti miselnost ljudi;
javna objava, koliko je prihranka pri določenem koristnem predlogu in kolikšna je
nagrada;
zaposlenim je potrebno na preprost način razločiti, kaj lahko s tem pridobijo (lažje fizično
delo, denarna nagrada);
obveščanje na zboru delavcev; podelitev priznanj, nagrad, podelitev praktičnih poklicnih
nagrad;
pomoč pri vpeljavi določene inovacije;
z ekskurzijami, kjer bi videli kaj novega in uporabnega za naše podjetje;
izboljšana miselnost in nagrajevanje v vseh oblikah, da zaposleni ponovno začutijo
pripadnost podjetju.
„Le nora ideja je res prava inovacija.”