GIMNAZIJA KOPER Načrt ocenjevanja znanja pri predmetu kemija

GIMNAZIJA KOPER
Načrt ocenjevanja znanja pri predmetu kemija
1. Dijak 1., 2. in 3. letnika mora v šolskem letu pridobiti tri ocene iz pisnega ocenjevanja znanja in
vsaj eno ustno oceno. Pisne naloge bodo v oktobru ali novembru, v januarju ali februarju in v maju
ali juniju. Za ustno ocenjevanje se dijak lahko javi. V vsakem ocenjevalnem obdobju mora dijak
pridobiti najmanj dve oceni. Dodatno oceno lahko dijak pridobi s projektnim sodelovalnim delom,
razen dijakov 2. letnika, za katere je projektno sodelovalno delo obvezno. Projektno učno delo se
ocenjuje po vnaprej določenih kriterijih.
Kriteriji pisnega in ustnega ocenjevanja v %:
0-49 = nzd (1), 50-59 = zd (2), 60 -79 = db (3), 80-89 = pdb (4), 90-100 = odl (5)
Pri ustnem ocenjevanju učitelj dijaku postavi tri vprašanja. Vsako vprašanje se oceni od 0 do 5 točk
po vnaprej določenih kriterijih (skupaj 15 točk) in te se po zgornjem kriteriju pretvorijo v oceno.
Posamično negativno oceno pisnega ocenjevanja in negativno prvo ocenjevalno obdobje, dijak
praviloma popravi s ponovnim pisnim ocenjevanjem znanja po predhodnem dogovoru z učiteljem.
V 4. letniku dijak pridobi štiri pisne ocene in vsaj eno ustno oceno. Pisne naloge bodo v oktobru,
v januarju ali februarju, v marcu in v aprilu ali maju. V vsakem ocenjevalnem obdobju mora dijak
pridobiti najmanj dve oceni.
Pri zaključevanju ocen na koncu šolskega leta se upoštevajo vse pridobljene ocene. Pisne in ustne
ocene so enakovredne. Ocena, pridobljena s projektnim sodelovalnim delom, se upošteva pri
zaključevanju končne ocene.
2. Kriteriji za opravljanje popravnega, predmetnega in dopolnilnega izpita:
 Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti se opravljajo pisno (60 minut) in ustno (3 vprašanja
15 minut priprave in do 20 minut zagovora). Pisni in ustni del izpita sta enakovredna.
 Popravni, dopolnilni in predmetni izpit za 4. letnik se opravlja pisno. Dijak piše izpit 2
šolski uri (90 min).
3. Posebni status – dijaka se pisno oceni takrat kot ostale dijake razreda. Za datum ustnega
ocenjevanja se v prvih treh tednih ocenjevalnega obdobja dogovori z učiteljem, če tega ne stori, ga
lahko učitelj ustno vpraša brez napovedi.
4. Za datume pisnih nalog se dijaki dogovorijo z učiteljem ob začetku posameznega ocenjevalnega
obdobja.
Koper, 31. 8. 2011
Suzana Čuš in Rija Zorč
Kriteriji za vrednotenje ustnega ocenjevanja znanja:
5 točk
POPOLN ODGOVOR
Dijak povsem samostojno pove, našteje vse zahtevane pojme in
zakonitosti, ki jih zna izpeljati in uporabiti pri reševanju problemov ter
dobljene rezultate interpretira. Pokaže dobro razumevanje z jasno,
nedvoumno razlago in utemeljevanjem, odgovor je podkrepljen s
primeri.
4 točke
SKORAJ POPOLN ODGOVOR
Dijak samostojno pove, našteje večino zahtevanih pojmov in
zakonitosti, pokaže ustrezno razumevanje, poda smiselno razlago z
ustreznim utemeljevanjem, odgovor je podkrepljen s primeri, a občasno
nezanesljiv.
3 točke
NEPOPOLN ODGOVOR
Dijak ob pomoči učitelja pove, našteje in razloži zahtevane pojme in
zakonitosti, razumevanje je nepopolno, poda primerno razlago z
nepopolnim utemeljevanjem, odgovor ni podkrepljen s primeri, je
nezanesljiv.
2 točki
ZADOVOLJIV ODGOVOR
Dijak ob pomoči učitelja pove, našteje osnovne pojme in zakonitosti,
razumevanje je šibko, razlaga brez utemeljevanja, samostojno ne najde
primerov, odgovori so pomanjkljivi.
1 točka
NEZADOSTEN ODGOVOR
Dijak ob pomoči učitelja pove, našteje le nekaj osnovnih pojmov,
razumevanja pojmov ne pokaže, ne odgovori ali zaradi napačnega
razumevanja, odgovori povsem napačno.
0 točk
BREZ ODGOVORA
Dijak ne odgovarja, ne razume navodil in vprašanja.
Obvezna literatura za 1. letnik:
Smrdu, Andrej. 2009. Kemija. Snov in spremembe 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku
gimnazije. Ljubljana: Jutro. ISBN 978-961-6746-23-6.
Smrdu, Andrej. 2008. Kemijo razumem, kemijo znam 1 : naloge iz kemije za 1. letnik
gimnazije in drugih srednjih šol. Ljubljana: Jutro. ISBN 978-961-6433-95-2.
Obvezna literatura za 2. letnik:
Smrdu, Andrej. 2010. Kemija. Snov in spremembe 2 : učbenik za kemijo v 2. letniku
gimnazije. Ljubljana: Jutro. ISBN 978-961-6746-22-9.
Smrdu, Andrej. 2009. Kemijo razumem, kemijo znam 2 : naloge iz kemije za 2. letnik
gimnazije in drugih srednjih šol. Ljubljana: Jutro. ISBN 978-961-6746-20-5.
Obvezna literatura za 3. letnik:
Smrdu, Andrej. 2008. Kemija. Snov in spremembe 3 : učbenik za kemijo v 3. letniku
gimnazije. Ljubljana: Jutro. ISBN 978-961-6433-94-5.
Smrdu, Andrej. 2010. Kemijo razumem, kemijo znam 3 : naloge iz kemije za 3. letnik
gimnazije in drugih srednjih šol. Ljubljana: Jutro. ISBN 978-961-6746-28-1.
Obvezna literatura za 4. letnik:
Smrdu, Andrej. 2009. Kemija. Snov in spremembe 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku
gimnazije. Ljubljana: Jutro. ISBN 978-961-6746-23-6.
Smrdu, Andrej. 2010. Kemija. Snov in spremembe 2 : učbenik za kemijo v 2. letniku
gimnazije. Ljubljana: Jutro. ISBN 978-961-6746-22-9.
Smrdu, Andrej. 2008. Kemija. Snov in spremembe 3 : učbenik za kemijo v 3. letniku
gimnazije. Ljubljana: Jutro. ISBN 978-961-6433-94-5.
Kemija. 2005. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2004. Ljubljana: Državni izpitni
center. ISBN 961-6322-49-4.
Dodatna literatura :
Bukovec, Nataša. 2009. Kemija za gimnazije : učbenik za 1. letnik gimnazij. Ljubljana:
DZS. ISBN 978-961-02-0076-5.
Bukovec, Nataša. 2010. Kemija za gimnazije : učbenik za 2. letnik gimnazij. Ljubljana:
DZS. ISBN 978-961-02-0078-9.
Bukovec, Nataša. 2002. Kemija za gimnazije 2. Ljubljana: DZS. ISBN 978-961-02-001373.
Dolenc, Darko. 2010. Kemija za gimnazije : učbenik za 3. letnik gimnazij. Ljubljana: DZS.
ISBN 86-341-2803-2.
Smrdu, Andrej. Kemijo razumem, za maturo znam, Naloge iz kemije za pripravo na
maturo (delovni zvezek bo izšel septembra 2011)
Godec, Andrej. 2009. Atomi in molekule : učbenik za kemijo v gimnaziji. Ljubljana:
Modrijan. ISBN 978-961-241-323-1.
Godec, Andrej. 2010. Kemijske reakcije : učbenik za kemijo v gimnaziji. Ljubljana:
Modrijan. ISBN 978-961-241-422-1.