3. letnik - Gimnazija Šentvid

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN PRIROČNIKOV ZA
3. LETNIK GIMNAZIJE ŠENTVID, šolsko leto 2013/14
Obvezen/
priporočen
Učbeniki,ki
so v skladu
B. Krakar Vogel: BRANJA 3, DZS, (veljajo vse izdaje od leta 2000 dalje)
K. Zajc-Berzelak: GOVORICA JEZIKA 2/3, učbenik in delovni zvezek 3,
(prof. Doljak, Velikonja)
M.Bešter: NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik in delovni zvezek, Rokus
(prof. Berič, Bolarič, Butina, Lipovec)
V. Evans. J. Dooley: ON SCREEN B2+. Učbenik in delovni zvezek, Express Publishing, DZS
THEMEN AKTUELL 2, učbenik, M. Hueber,
M. Krenker: PAUSE !!3, zbirka nalog za nemščino
VERSION ORIGINAL 2, učbenik in delovni zvezek
PROTAGONISTAS B1, učbenik, Ele
(naročimo v šoli)
M. Rugelj: SPATIUM, DZS
R. Brilej: OMEGA 3, kotne funkcije, Ataja
R. Brilej: OMEGA 3, polinomi, racionalne funkcije, Ataja
M. Hribar: ELEKTRIKA, SVETLOBA, SNOV, učbenik za fiziko v 3. in 4. letniku, Modrijan
M. Hribar: ELEKTRIKA, SVETLOBA, SNOV, zbirka nalog, Modrijan
BIOLOGIJA ZA GIMNAZIJE, delovni zvezek, Modrijan
(še iz 1. letnika)
D. Tome, A. Vrezec: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, podnaslov: EKOLOGIJA, DZS
D. Dolenc, B. Šket: KEMIJA ZA GIMNAZIJE 3, učbenik (Modrijan)
A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, zbirka nalog, Jutro
(prof. Pahor)
J. Senegačnik: EVROPA, učbenik in delovni zvezek, Modrijan
J. Cvrin, A. Studen: ZGODOVINA 3, DZS
N. Miščevič: FILOZOFIJA za gimnazije, MK
(samo splošni oddelki)
A. Kompare in ostali: UVOD V PSIHOLOGIJO, DZS
(samo športni oddelki)
obvezen
obvezna oba
obvezna oba
obvezna oba
obvezen
priporočen
obvezen
obvezen
obvezen
obvezen
obvezen
obvezen
obvezen
priporočen
obvezen
obvezen
priporočen
obvezen
obvezen
obvezen
obvezen
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98, tel: 01-5000-666, el. pošta: [email protected]
Dijaki, ki v letošnjem letu obiskujejo 2. letnik, si bodo v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada lahko izposodili
učbeniški komplet za 3. letnik. V kompletu so samo obvezni učbeniki, in imajo v desnem stolpcu to navedeno.
Naročeni komplet boste lahko prevzeli v sredo, 26. junija oz. od ponedeljka, 26. avgusta dalje (razpored bo
objavljen na oglasni deski.) Pogoj za prevzem kompleta je, da so vrnjeni vsi izposojeni učbeniki predhodnega
leta.
Znesek izposojnine bo znašal do 1/3 drobnoprodajne cene v kompletu izbranih učbenikov (odvisno od leta izdaje
učbenika) in ga boste poravnali s položnico junija (25 €) in septembra 2013 (poračun).
Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti. Če bo kakšen uničen ali ga ne boste vrnili, boste v skladu s pravilnikom
zanj plačali odškodnino.
Prosim, da izpolnjeno naročilnico dijaki osebno oddate v knjižnico najkasneje do petka, 7. junija 2013.
Ljubljana,3. 6. 2013
Knjižničarka: Zora Lovrenčič
---------------------------------------------------------------------------------ODREŽI--------------------------------------------------------------------------------------------------
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO KOMPLETA UČBENIKOV ZA
3. LETNIK GIMNAZIJE ŠENTVID, šolsko leto 2013/14
Priimek in ime dijakinje/dijaka:______________________________________
letošnji razred: _________
Naročamo izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. Izposojnino bomo poravnali s položnico junija (25€)
in septembra 2013 (poračun).
Ljubljana, ____________
Podpis staršev: ____________________________