Letni delovni načrt - Osnovna šola heroja Janeza Hribarja in vrtec

I. PODATKI O ŠOLI
ORGANIZACIJA VRTCA in ŠOLE
Ustanovitelj Občina Loška dolina z dne 31.3. 2003, s sedežem Cesta Notranjskega odreda
2, Stari trg pri Ložu, ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva
predšolskih otrok javni vzgojno izobraževalni zavod in vzgojno varstveni zavod
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega odreda 32, Stari trg pri
Ložu, v čigar sestavo sodijo:
- matična šola Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu,
- podružnična šola Iga vas,
- Vrtec Polhek z enotama Stari trg pri Ložu in Iga vas.
1. Šolski okoliš za učence, ki obiskujejo pouk od 1. do 3. razreda v Podružnični šoli
Iga vas sestavljajo naselja: Babna Polica, Dolenje Poljane, Iga vas, Kozarišče,
Markovec, Podgora pri Ložu, Pudob (iz smeri Iga vasi do začetka mostu proti
Starem trgu pri Ložu), Šmarata, Viševek, Vrh in Vrhnika pri Ložu.
Učenci iz Podružnične šole Iga vas od 4. do 9. razreda nadaljujejo s šolanjem v
šoli v Starem trgu pri Ložu.
2. Šolski okoliš za učence, ki obiskujejo pouk od 1. do 3. razreda v Starem trgu pri
Ložu sestavljajo naselja: Babno Polje, Dane, Klance, Knežja Njiva, Lož, Nadlesk,
Podcerkev, Podlož, Pudob (iz smeri Starega trga pri Ložu do mostu v Pudobu),
Stari trg pri Ložu, Sveta Ana pri Ložu.
3. Šolski okoliš za učence, ki obiskujejo pouk od 4. do 9. razreda v šoli v Starem
trgu pri Ložu sestavljajo naselja: Babna Polica, Babno Polje, Dane, Dolenje
Poljane, Iga vas, Klance, Knežja Njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk,
Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Pudob, Stari trg pri Ložu, Sveta Ana pri
Ložu, Šmarata, Viševek, Vrh in Vrhnika pri Ložu.
2
PROSTORSKI POGOJI
VRTEC
Delo vrtca bo potekalo v šestih oddelkih enote vrtca Stari trg in v dveh oddelkih enote
vrtca Iga vas.
V Starem trgu imajo v igralnicah pritličja izhod na teraso. Vrtec ima tudi večnamenski
prostor, ki ga uporabljamo za gibalne dejavnosti in razne prireditve.
Ob vrtcu je igrišče, opremljeno z igrali in zavarovano z ograjo. Uporablja se lahko tudi
igrišče in igrala v športnem parku poleg vrtca.
V Iga vasi bodo otroci za delo in bivanje uporabljali dve igralnici, garderobo ter šolsko
telovadnico. Pred šolo je veliko travnato igrišče z dvema peskovnikoma, igralo s
toboganom ter gugalnica na vzmet.
Za obe enoti vrtca poteka priprava zajtrka, kosil ter malice v centralni kuhinji osnovne
šole.
Pohištvo je prilagojeno potrebam predšolskih otrok.
Vrtec je primerno opremljen z didaktičnimi in igralnimi pripomočki in omogoča dobre
bivanjske pogoje.
ŠOLA
Pouk v Starem trgu pri Ložu bo potekal v:
 pritličju šole, kjer so učilnice za pouk:
- razredne stopnje,
- zgodovine in geografije, tehnike in tehnologije, likovne in glasbene umetnosti ter
- telovadnica,
 I. nadstropju, kjer so učilnice za pouk:
- predmetne stopnje,
- računalniška učilnica in
- knjižnica.
V učilnici OPB in učilnicah razredne stopnje, kjer se pouk konča 5. ali 6. šolsko uro, se
bo izvajal od 11.20 do 15.30 pouk podaljšanega bivanja učencev v Starem trgu pri
Ložu, pouk podaljšanega bivanja bo prav tako v Iga vasi.
Šola je na področju učne tehnologije z učnimi pripomočki zadovoljivo opremljena.
Načrtujemo nabavo učnih pripomočkov glede na potrebe in dodeljena finančna sredstva
občine in ministrstva.
3
Vodenje šole: http://www.oshjh-staritrg.si/vodenje
SVET ŠOLE
Pristojnosti sveta šole so opredeljene z Odlokom o ustanovitvi šole:
 imenuje in razrešuje ravnatelja,
 sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
 odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 obravnava poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v
zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 o pritožbah staršev v zvezi vzgojnim oz. izobraževalnim delom,
 opravlja druge naloge določene z zakonom in odlokom o ustanovitvi.
Svet je sestavljen tripartitno, in sicer iz:
 treh predstavnikov ustanovitelja: Aleš Svenšek, Martina Kočevar, Petra Ožbolt,
 treh predstavnikov staršev: Marko Plos, Janez Truden, Nataša Mele,
 petih predstavnikov delavcev šole: Anita Bajec, Danijela Baraga, Karmen
Kandare, Kristina Škulj in Magda Telič.
SVET STARŠEV
Pristojnosti sveta staršev:
 predlaga in daje soglasje k nadstandardnemu programu,
 daje mnenje k predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 razpravlja o vzgojnoizobraževalni problematiki,
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
RAVNATELJ
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj, ki opravlja naslednje naloge:
 organizira, načrtuje in vodi delo šole,
 pripravlja program razvoja šole,
 pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
 vodi delo učiteljskega zbora,
 oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 organizira mentorstvo za pripravnike,
 prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim
svetuje,
 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v plačilne razrede,
 spremlja delo svetovalne službe,
 skrbi za sodelovanje zavoda s starši,
 obvešča starše o delu šole in spremembah pravic in dolžnosti učencev,
4







spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
odloča o vzgojnih ukrepih,
zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
določa sistemizacijo delovnih mest,
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
skrbi za sodelovanje s šolsko zdravstveno službo in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA









pripravlja letni delovni načrt,
organizira, koordinira in usklajuje delo v vrtcu,
izvaja vzgojno delo in delovne obveznosti po sistemizaciji,
ureja nadomeščanja odsotnih delavcev,
občasno nadomešča odsotne strokovne delavce,
organizira in usklajuje dodatne dejavnosti,
organizira in spremlja dodatne zadolžitve v okviru delovnih obveznosti strokovnih
delavcev po letnem delovnem načrtu,
organizira in koordinira strokovno spopolnjevanje in delo strokovnih aktivov,
opravlja druge naloge v dogovoru z ravnateljem oz. pomočnikom ravnatelja vrtca.
POMOČNIK RAVNATELJA ŠOLE














pripravlja letni delovni načrt,
ureja pedagoško dokumentacijo,
usklajuje pri organizaciji posameznih del vrtca in šole,
sodeluje pri pripravi urnika za pouk,
občasno nadomešča odsotne pedagoške delavce,
ureja nadomeščanja odsotnih delavcev,
koordinira naravoslovne, kulturne, športne in tehniške dneve,
organizira in usklajuje interesne dejavnosti,
načrtuje in organizira pouk pri timskem delu v devetletni šoli,
organizira in spremlja dežurstva strokovnih delavcev (hišni red, navodila),
organizira in koordinira dela strokovnih aktivov na šoli,
sodeluje pri organizaciji prireditev,
nadomešča ravnatelja (pedagoško organizacijsko delo) v času njegove odsotnosti,
opravlja druge naloge v dogovoru z ravnateljem oz. pomočnikom ravnatelja šole.
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI
Računovodja
Sonja Kržič
Poslovni sekretar
Nataša Škrabec
Knjigovodja -
Čistilka
Kuharica
Alenka Škrlj
Marija Mlakar
Pomočnica kuharice-perica
5
pisarniški referent
Danijela Baraga
Tea Kočevar
Zinka Koritnik
Tanja Lipovac
Božena Sterle Plos
Tanja Žnidaršič
Magda Krajnc
Gospodinjec
Mojca Mikuž
Pomočnica kuharice – čistilka
Marija Benčina
Hišnik
Anton Ravšelj
KADROVSKA ZASEDBA
VRTEC
delavci
vzgojitelj
pomočnik vzgojitelja
pomočnik ravnatelja vrtca,
organizator prehrane, organizator
ZHR, cicibanove urice
računovodja - knjigovodja
kuhar
pomočnik kuharja
perica
čistilka
svetovalni delavec
skupaj
delež delovnega mesta
8
8,5
1
1
1
1
0,5
1,26
0,27
22,53
ŠTEVILO ODDELKOV in OTROK v VRTCU
starostno obdobje /
oddelek
enota
letnik
1 – 3/ heterogen
1 – 3 / heterogen
Iga vas
Iga vas
2012/13
2012/13
1 – 3 / heterogen
kombiniran oddelek
3 – 5 / heterogen
3 – 5 / heterogen
5 – 6 / homogen
5 – 6 / homogen
skupaj
Stari trg
Stari trg
Stari trg
Stari trg
Stari trg
Stari trg
2012/13
2010/11
2011/12
2011/12
2009/10
2008/09
število število število
oddelkov otrok OPP
1
7
1
11
1
1
1
1
1
1
8
12
18
19
20
24
23
1
1
136
6
ŠOLA
delavci
strokovni delavci
spremljevalci UPP
tehnični in administrativni delavci
pomočnik ravnatelja šole
ravnatelj
skupaj
delež delovnega mesta
35,5
2
9
0,5
1
49
ŠTEVILO UČENCEV in ODDELKOV v ŠOLI
1. 9. 2014
ŠOLA
Stari trg
pri Ložu
Iga vas
skupaj
ST in IV
1.r
2.r
3.r
4.a
4.b
5.r
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
10
15
11
9
13
13
8
10
8
7
9
13
14
7
148
9
8
12
8
6
13
13
10
8
9
17
11
11
15
149
število
učencev
19
23
23
17
19
26
21
20
16
16
26
24
25
22
297
1.r
2.r
3.r
7
9
6
22
5
6
14
25
12
15
20
47
171
174
344
razred
moški ženske
razrednik sorazrednik
N. Dražetić
I. Turk
U. Cimprič
An. Jelinčič
M. Nelc
A. Bajec
S. Lunka
V. Truden
A. Ožbolt
M. Gorup
P. Šivec
A. Širca
B. Knavs
T. Lekan
N.V. Plos
B. Turk
S. Brus
H. Baraga
I. Jakše
An. Ravšelj
M. Telič
T. Farkaš
A. Ponikvar
M.M. Novak
I. Rovan
7
ŠTEVILO UČENCEV in ODDELKOV v ŠOLI
1. 10. 2014
ŠOLA
Stari trg
pri Ložu
Iga vas
skupaj
ST in IV
razred
1.r
2.r
3.r
4.a
4.b
5.r
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
1.r
2.r
3.r
moški ženske
10
15
11
9
13
13
8
10
8
7
9
13
14
7
148
7
9
6
22
9
8
12
8
6
13
13
10
8
9
17
11
11
15
149
5
6
14
25
število
učencev
19
23
23
17
19
26
21
20
16
16
26
24
25
22
297
12
15
18
45
171
174
342
razrednik sorazrednik
N. Dražetić
I. Turk
U. Cimprič
An. Jelinčič
M. Nelc
A. Bajec
S. Lunka
V. Truden
A. Ožbolt
M. Gorup
P. Šivec
A. Širca
B. Knavs
T. Lekan
H. Baraga
I. Jakše
An. Ravšelj
M. Telič
T. Farkaš
A. Ponikvar
M.M. Novak
I. Rovan
N.V. Plos
B. Turk
S. Brus
VRTEC
oddelek
1 – 3/ heterogen
1 – 3 / heterogen
letnik
2012/13
2012/13
vzgojiteljica
Jana Srpan
Hermina Starc
pomočnica vzgojiteljice
Nadja Požar
Urška Lah
1 – 3 / heterogen
kombiniran oddelek
3 – 5 / heterogen
3 – 5 / heterogen
5 – 6 / homogen
5 – 6 / homogen
2012/13
2010/11
2011/12
2011/12
2009/10
2008/09
Josipa Koritnik
Andreja Kandare
Karmen Kandare
Irena Plos
Darja Remec
Valerija Škrbec
Zlata Mlakar
Mirjam Štefančič
Lucija Truden
Anita Veber
Jana Mlakar
Bojana Kvaternik Pegan
Za kritje sočasnosti in nadomeščanje bo zaposlena pomočnica vzgojiteljice Zdenka
Kočevar, in sicer za polovični delovni čas.
Svetovalno delo in ure dodatne strokovne pomoči bo izvajala svetovalna delavka Sergeja
Hudolin.
8
ŠOLA
Stari trg pri Ložu
učitelj
Nevenka Dražetić
Helena Novak Obreza
Irena Turk
Urška Cimprič
Andreja Jelinčič
Marjeta Nelc
Anita Bajec
Kristina Komidar
Simona Lunka
Maša Anzeljc
Vida Truden
Aleš Ožbolt
Manca Gorup
Polona Šivec
Anja Širca
Bernarda Knavs
Tatjana Lekan
Iva Jakše
Magda Telič
Andreja Ravšelj
Alenka Ravšelj
Tatjana Farkaš
Irena Šfiligoj
Laura Javoršek
Hejdi Baraga
Ivanka Rovan
Albina Ponikvar
Sabina Breznik
Martina Malnar Novak
Darja Mulec
Leonida Zalar
razrednik
poučuje
1.
razredni pouk
drugi strokovni delavec v 1. razredu, OPB
2.
razredni pouk
3.
razredni pouk
4.a
razredni pouk
4.b
razredni pouk
5.
razredni pouk
spremljevalec UPP
6.a
matematika, izbirni predmeti
spremljevalec UPP
6.b
OPZ, MPZ, likovna umetnost, glasbena umetnost
7.a
šport, izbirni predmeti
7.b
angleščina
8.a
angleščina
8.b
šport, izbirni predmeti
9.a
slovenščina, zgodovina
9.b
DSP, DKE, izbirni predmet
slovenščina
geografija, zgodovina
matematika, tehnika in tehnologija, izbirni predmet
likovna umetnost, glasbena umetnost, OPB
slovenščina
kemija, biologija, izbirni predmeti
naravoslovje, gospodinjstvo
gospodinjstvo, izbirni predmeti, laborant
matematika, fizika, računalništvo
matematika, fizika, izbirni predmet
svetovalno delo, DSP
DSP
OPB
knjižnica
UPP – učenec s posebnimi potrebami, OPB - oddelek podaljšanega bivanja, DSP – dodatna strokovna
pomoč, JV – jutranje varstvo
Iga vas
učitelj (ica)
Nataša Vesel Plos
Barbara Turk
Slavica Brus
Kristina Škulj
razrednik
1.
razredni pouk, JV
2.
razredni pouk, JV
3.
razredni pouk, JV
OPB
poučuje
9
STROKOVNI AKTIVI
strokovni aktiv
vrtec
I. triada
II. triada
naravoslovje
matematika
angleščina, nemščina
družboslovje
slovenščina
športna vzgoja
OPB
svetovalna služba
vodja
J. Srpan
N. V. Plos
An. Jelinčič
I. Šfiligoj
I. Rovan
M. Gorup
M. Telič
B. Knavs
A. Širca
D. Mulec
S. Breznik
NAČRT DELA SVETOVALNE SLUŽBE V ŠOLI
Svetovalna služba je strokovni sodelavec, kar pomeni, da pri svojem delu vedno skuša
upoštevati vse udeležence, z njimi sodelovati, se dogovarjati, se odzvati na njihove
potrebe in se posvetovati za doseganje skupnih ciljev.
Svetovalno delo z učenci: individualno bom delala z učenci z vedenjskimi, čustvenimi
težavami in osebnimi, socialno-ekonomskimi stiskami. Vključevala se bom v delo v
razredu, po potrebi izvedla razredno uro, v sodelovanju z razredniki, ob pojavu specifične
problematike ali preventivno. Koordinirala bom delo preventivnih delavnic po razredih.
Ker je preventiva ključnega pomena za dobro šolsko klimo, bom sodelovala na vikendih
doživljajske pedagogike za šestošolce in devetošolce. Izvedla bom vpis bodočih
prvošolcev. V zadnji triadi se bom posvetila poklicnemu usmerjanju. Pripravila bom
delavnice, predavanja v okviru razrednih ur na temo poklicnega odločanja. Za devetošolce
pa bom pripravila naravoslovni dan, kjer bomo spoznavali različne poklice in možnosti
izobraževanja in štipendiranja. Posvetila se bom tudi delu z nadarjenimi. Za nadarjene
učence bom pripravila sklop delavnic na temo spoznavanja sebe in drugih. Koordinirala
bom evidentiranje nadarjenih učencev in izvedla identifikacijo ter sodelovala pri pripravah
INDEP-ov za nadarjene učence. Posebno pozornost bom posvetila učencem z učnimi
težavami in jim nudila ustrezno pomoč. Vodila bom bralne urice za otroke z bralnonapisovalnimi težavami ter sodelovala pri preverjanju branja. Po potrebi bom izvajala
vedenjsko-kognitivno metodo branja za posamezne učence. Sem članica vseh strokovnih
skupin za otroke s posebnimi potrebami, kar pomeni, da sodelujem pri pripravi IP-jev,
poročil šole v postopku usmerjanja, pripravi prilagoditev v okviru pouka.
Svetovalno delo s starši: staršem bom na voljo pri svetovanju o vzgojnih pristopih, učni
problematiki otroka, poklicni orientaciji, otrokovem razvoju, aktualni problematiki
prehodne narave, pri uvajanju otroka v šolo, pri ugotavljanju povezanosti med
družinskim, širšim socialnim okoljem in šolo, pri socialno-ekonomskih stiskah. Pripravila
bom tudi predavanja v okviru roditeljskih sestankov.
10
Svetovalno delo s strokovnimi delavci šole: strokovnim delavcem bom nudila pomoč pri
težavah v razredu ali pri spremljanju posameznega učenca, sodelovala bom pri
oblikovanju individualiziranih učnih programov za nadarjene učence, individualiziranih
vzgojnih programih, individualiziranih programih za učence z učnimi težavami in učence
s posebnimi potrebami. Z učitelji se bom posvetovala o delu z oddelčnimi skupnostmi
(program razrednih ur, reševanje konfliktov, oblikovanje ustrezne razredne klime ipd.). Po
potrebi in na željo sodelavcev lahko pripravim izobraževanje na določeno aktualno
tematiko. Sodelovala bom tudi z vrtcem Polhek.
Sodelovanje z zunanjimi institucijami: sodelovala in posvetovala se bom z mobilno
surdopedagoginjo, Centrom za socialno delo Cerknica, Zavodom RS za šolstvo,
Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Mladinskim klimatskim
zdraviliščem Rakitna, Zavodom RS za zaposlovanje, Zdravstvenim domom Stari trg pri
Ložu, s svetovalnimi delavci oz. delavkami drugih šol … Sodelovala bom v komisiji za
odložitev všolanja za posameznega otroka, če bo to potrebno. Z zunanjimi institucijami
bom sodelovala pri pripravi morebitnih skupnih projektov ter se po potrebi udeleževala
srečanj in izobraževanj, ki jih organizirajo.
Sabina Breznik
šolska svetovalna delavka
NAČRT DELA SVETOVALNE SLUŽBE V VRTCU
V šolskem letu 2014/2015 bo glavna naloga svetovalne službe nadaljevanje
vzpostavljenega načina dela in dejavnosti ter nadgradnja v skladu z analizo
realizacije letnega delovnega načrta v preteklem šolskem letu. Delovni načrt je
usklajen s Programskimi smernicami za svetovalno službo v vrtcu. Svetovalna služba pri
svojem delu sledi temeljnim načelom svetovalnega dela ter upošteva Etični kodeks
psihologov. Ključna načela svetovalnega delavca so zaupnost, sodelovanje in
prostovoljnost.
Svetovalna služba je strokovni sodelavec vrtca, kar pomeni, da pri svojem delu vedno
skuša upoštevati in sodelovati z vsemi udeleženci, se odzvati na njihove potrebe in se
posvetovati za doseganje temeljnega cilja. Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je
optimalni razvoj otrok. Svetovalna služba pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da
bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu in vrtec kot celota čimbolj uspešni pri
uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev. Temeljna naloga svetovalne službe je, da se
na podlagi posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno
avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih
vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da pomaga, sodeluje z vsemi
udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami (Programske smernice:
svetovalna služba v vrtcu, 2008).
V nadaljevanju je predstavljen načrt dela svetovalne službe po posameznih področjih, ki
vključuje tri medsebojno povezane dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojne in
preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Načrt dela se sproti
lahko prilagaja ugotovljenim potrebam posameznih udeležencev vzgojno-izobraževalnega
procesa v vrtcu.
11

Svetovalno delo z otroki vključuje opazovanje posameznega otroka ali skupine
ter pomoč otrokom s posebnimi potrebami, razvojnimi težavami, težavami pri
prilagajanju na življenje v vrtcu in težavami, ki izvirajo iz družinskega ali širšega
socialnega okolja. Svetovalna služba se vključuje v načrtovanje, izvedbo in
evalvacijo preventivnih dejavnosti za otroke. Svetovalna služba redno opravlja
obiske skupin, kar je ena izmed najpomembnejših dejavnosti. Med obiskom se
opazuje dinamiko in vzdušje v skupini ter počutje in vključenost posameznih
otrok. Strokovni delavci lahko opozorijo na otroke, ki imajo določene težave in
potrebujejo več pozornosti pri opazovanju. Svetovalna služba sodeluje v
strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami. Deluje kot organizator in
koordinator srečanj strokovne skupine, vzdržuje redne stike za izmenjavo
informacij med člani strokovne skupine in otrokovimi starši. V letošnjem šolskem
letu bi dokumentacijo za vrtčevske otroke, ki imajo izdano odločbo o usmeritvi,
urejala sama in tako razbremenila šolsko svetovalno delavko. Še naprej bom
otroke, ki sicer nimajo izdane odločbe, a bi potrebovali strokovno pomoč,
obravnavala v okviru svetovalnega dela v soglasju s starši. Če se bo izkazalo, da
kakšen od otrok potrebuje odločbo o usmeritvi, bomo starše ustrezno informirali,
kako odločbo pridobiti.

Svetovalno delo s starši zajema svetovanje in posvetovanje o starševstvu in
vzgojnih pristopih, kritičnih trenutkih v otrokovem življenju, otrokovem razvoju
in zaznanih težavah ter svetovanje in posvetovanje staršem otrok s posebnimi
potrebami. Ob zaznanih težavah pri otroku svetovalni delavec starše povabi na
razgovor v vrtec. Pomembno je, da strokovni delavci v oddelku starše spodbujajo
in napotijo na svetovalno službo vrtca. Svetovalna služba se na povabilo
strokovnih delavk udeležuje pogovornih ur s starši ali roditeljskih sestankov. Pri
delu s starši so pomembne preventivne dejavnosti, tako svetovalna služba
organizira pogovorna srečanja za starše v posameznih enotah ter pripravlja
publikacije, predavanja, diskusijske skupine z nasveti in informacijami.

Svetovalno delo s strokovnimi delavci predstavlja glavni del svetovalnega dela.
Svetovalna služba se s strokovnimi delavci posvetuje pri težavah v skupini ali pri
spremljanju posameznega otroka. Svetovalna služba se s strokovnimi delavci prav
tako lahko posvetuje o načrtovanju in evalvaciji vzgojno izobraževalnega dela. Pri
svetovalnem delu s strokovnimi delavci so pomembni obiski skupin, saj imajo vsi
strokovni delavci priložnost, da se pogovorijo s svetovalno službo, opozorijo na
določene težave v skupini. Svetovalna služba je vsaj en dan na teden prisotna v
vsaki enoti organizacije, tako imajo vsi strokovni delavci možnost, da se na
določen dan v tednu s svetovalno delavko lahko osebno posvetujejo. Svetovalna
služba se na željo strokovnih delavk udeležuje strokovnih aktivov v vrtcu in
pripravi prispevek na določeno tematiko. Še zlasti je pomembna kakovostna in
sprotna komunikacija z vzgojiteljicami in pomočnicami otrok s posebnimi
potrebami.

Svetovalno delo z vodstvom vključuje posvetovanje pri reševanju problemov,
povezanih z delovanjem vrtca in zagotavljanjem kakovosti ter sodelovanje pri
načrtovanju, izvedbi in evalvaciji različnih projektov na ravni vrtca. Svetovalna
služba vodstvo sproti obvešča o sodelovanju z zunanjimi institucijami.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami zajema sodelovanje in posvetovanje z
mobilno surdopedagoginjo, osnovno šolo, centrom za socialno delo, Zavodom RS
12
za šolstvo, pediatrom in drugimi strokovnimi službami po potrebi. Svetovalna
služba z zunanjimi institucijami sodeluje pri pripravi morebitnih skupnih
projektov ter se po potrebi udeležuje srečanj ali izobraževanj, ki jih organizirajo.
Sergeja Hudolin
psihologinja
ŠOLSKA KNJIŽNICA (http://www.oshjh-staritrg.si/knjiznica)

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Učenci in učitelji si bodo lahko izposojali knjižnično gradivo v skladu z urnikom. Tudi v
letošnjem šolskem letu bo knjižnica na voljo strokovnim delavcem šole v času od 7.00 do
7.30.
Učenci imajo v jutranjem času izposojo od 7.30 do 7.40. Ostala izposoja poteka v skladu z
urnikom.
Vsak četrtek bo potekala izposoja knjig na podružnični šoli v Iga vasi.
PEDAGOŠKO DELO

KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA (KIZ)
V skladu z učnim načrtom bodo potekala KIZ za vse razrede, in sicer 4 ure na vsak razred.
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojnoizobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru
knjižničnih informacijskih znanj v osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in
spodbujajo aktivno pridobivanje kakovostnega znanja na različnih področjih, kritično in
ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli, zaznav.
Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse prvine informacijske pismenosti s
poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska
pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je
razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema
znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s
sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.
Cilji in vsebine KIZ zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu
izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v
devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda
osnovne šole, kar sovpada tudi s šolskim bralnim projektom. Knjižnična informacijska
znanja izvajajo strokovni knjižnični delavci z učitelji drugih predmetnih področij.
13
SPLOŠNI CILJI
Učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo
pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za
knjigo, motivaciji za branje in estetskemu doživljanju.
Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo
probleme in se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja.
Učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske,
raziskovalne.
SPECIFIČNI CILJI
Učenci spoznajo knjižnični fond:
– knjižno in neknjižno gradivo,
– druge informacijske vire v knjižnici.
Učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva, ki ga znajo
identificirati.
Učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za
tekoče informiranje.
Učenci znajo poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljati globalno informacijsko
omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij.
Spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela.
(Knjižnična informacijska znanja, 2005, 5-6)
Vsebine KIZ bodo načrtovane na začetku šolskega leta 2014/15 v sodelovanju z učitelji
posameznih predmetnih področij.

INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI
Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan v času izposoje.
Individualno bibliopedagoško delo vsebuje:
-

individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega
gradiva (izposoja),
pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje
informacij za izdelavo domačih nalog, seminarskih nalog, raziskovalnih nalog,
priprav za pouk (kulturni, naravoslovni dnevi, projekti, razna tekmovanja,
razredne ure)
SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE (glej KIZ)
14
OSTALE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE

BRALNA ZNAČKA
Bralno značko, katere cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, bomo tudi letos
skrbno načrtovali in izpeljali.
Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z ustaljenim potekom:
- vsak razred bo imel v skladu z urnikom določen dan za pogovore o prebranih
bralnih vsebinah,
- učenci bodo vnaprej določili datum svojega prihoda na razgovor,
- do konca meseca decembra bodo morali imeti opravljene 3 razgovore.
Upam, da bomo s tem pridobili kakšnega novega bralca in učenci ne bodo odlašali z
branjem knjig do izteka bralne značke.
Od 1. do 5. razreda bo bralne značke potekala v obliki potujoče bralne torbice.
Branje za bralno značko bomo začeli v oktobru, predhodno pa bo predstavitev bralnih
programov po razredih.
Razgovore o prebranih knjigah bodo na razredni stopnji vodile razredničarke, od šestega
do devetega razreda pa knjižničarka Leonida Zalar.
Z branjem za bralno značko bomo zaključili ob mednarodnem dnevu knjig za otroke.
UČBENIŠKI SKLAD (http://www.oshjh-staritrg.si/ucbeniski-sklad)
Učbeniški sklad je že vrsto let organizirana dejavnost naše šole.
V njem so kompleti potrjenih učbenikov za posamezne razrede v tekočem šolskem letu.
Učbeniki so rabljeni in namenjeni izposoji učencem več generacij.
Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli.
V primeru, da bo kateri izmed učbenikov poškodovan, uničen ali izgubljen, boste morali v
skladu s pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada plačati odškodnino
(1/3 za poškodovan, ½ za uničen ali izgubljen učbenik).
Z učbeniki ravnajte skrbno, poskrbite, da bodo zaviti, vendar ne v samolepilno folijo in ne
v ovitke s samolepilnimi trakovi.
Ob izposoji kompleta prejmete opombe o stanju učbenikov, ki jih posredujte skrbnici
sklada na začetku šolskega leta.
Prejmete tudi evidenčni list (seznam izposojenih učbenikov).
Shranite ga, ker ga boste potrebovali ob vračanju učbenikov.
Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2014/15 so dosegljivi
na spletni strani šole.
Leonida Zalar, knjižničarka
SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament
učencev. Mentor parlamenta je Tatjana Lekan.
15
Predstavniki skupnosti učencev so:
razred
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
učenec (predsednik, namestnik)
Ajša Dobrin, Neža Mlakar
Karin Lekan, Kaja Kraševec
Tinkara Plos, Lana Intihar
Zala Kolmanič, Martina Kočevar
Ana Porok, Anja Ožbolt
Zala Žnidaršič, Kristina Rigler
Nika Mahne, Jakob Kočevar
Maja Milavec, Pija Šepec
PROGRAM DELA ZA NADARJENE UČENCE
Tudi v letošnjem letu bo potekalo evidentiranje in identificiranje nadarjenih učencev ter
delo z nadarjenimi učenci. Pri delu z nadarjenimi bomo sledili predvsem naslednjim
ciljem: širitev in poglabljanje temeljnega znanja, razvijanje ustvarjalnosti, razvijanje
kritičnega mišljenja, razvijanje socialnih spretnosti (sodelovanje z drugimi), razvijanje in
spodbujanje samostojnosti ter odgovornosti.
Za identificirane nadarjene učence bomo izdelali individualizirane programe, s katerimi se
njihovo šolsko delo usmerja v dodatne naloge in aktivnosti. Uresničevanje
individualiziranega programa za posameznega učenca spremlja razrednik.
Nadarjeni učenci bodo vključeni v različne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru rednega
pouka in izven pouka:
 notranja diferenciacija in fleksibilna diferenciacija
 dodatni pouk
 interesne dejavnosti
 izbirni predmeti
 dnevi dejavnosti
 posebne domače zadolžitve
 sodelovanje v projektih
 seminarske in raziskovalne naloge
 priprava na tekmovanja
 sodelovanje na šolskih prireditvah itd.
Poleg tega bodo za nadarjene učence organizirane delavnice za razvijanje različnih
interesov. Program delavnic (število delavnic, čas izpeljave) bomo predstavili nadarjenim
učencem in njihovim staršem na začetku šolskega leta (pred izdelavo INDEP-a).
Delavnice bodo potekale v popoldanskem času. Izvajali jih bodo učitelji naše šole.
Učence bomo sproti obveščali pred vsako izvedbo delavnice (kraj in prostor izvajanja,
trajanje delavnice, drugo). Izvajanje delavnic in obveščanje učencev usklajuje
koordinator.
Prijavijo se lahko tudi ostali učenci, ki jih določena delavnica zanima.
Vodja
Tatjana Leka
16
PROGRAM VRTCA
DNEVNI PROGRAM VZGOJE IN VARSTVA
V vrtcu izvajamo program javnega vrtca. Glede na čas in trajanje organiziramo dnevni
program vzgoje in varstva, ki traja za posameznega otroka od 6 do 9 ur. Osnovni
program, skladen s Kurikulumom za vrtce, je zagotovljen vsem otrokom.
Progam glede na starostna obdobja
Vrtec izvaja dnevne programe, ki so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka
porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo.
- Program za otroke prvega starostnega obdobja.
- Program za otroke drugega starostnega obdobja.
Programi glede na trajanje - Izvajamo samo dnevni program, ki je namenjen otrokom od
prvega leta starosti do vstopa v šolo.
Program glede na vsebino
- Kurikulum za vrtce – osnovni nacionalni dokument
- Navodilo h Kurikulumu za vrtce za izvajanje programov z OPP
- Program Korak za Korakom (srečanje vsak mesec)
Programe izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih prvega
starostnega obdobja izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice s sočasno
prisotnostjo vsaj 6 ur dnevno, v oddelkih drugega starostnega obdobja vsaj 4 ure. Sočasna
prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja z urnikom posameznega
zaposlenega in se preko leta spreminja zaradi organizacijskih potreb, vendar se načelno ne
podaljša preko delovne obveze.
Vrtec vodi dnevno evidenco o prisotnosti zaposlenih.
Nadomeščanje delavcev v primeru odsotnosti z dela ureja pomočnica ravnateljice v
soglasju z ravnateljico.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja
občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in
želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne
obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli
Kurikuluma za vrtce. Izvajajo se v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu.
Namen načrtovanja obogatitvenih dejavnosti je v čim večji meri uresničevati načela
predšolske vzgoje (2. člen ZVrt), predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše,
upoštevaje različnost med otroki ter pravice do izbire in drugačnosti ter kakovostna in
pestra izvedba kurikuluma.
Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven vrtca (prevozi, vstopnine…) plačajo
starši. Za otroke, za katere starši stroškov ne morejo kriti, je potrebno zagotoviti
brezplačno udeležbo.
- Pevski zborček
- Naravoslovne delavnice
- Telovadne urice
- Bralni nahrbtnik
17
-
Angleške urice
Obisk lutkovnega gledališča Ljubljana
Obisk Kekčeve dežele
vsebina
Pevski zborček
Naravoslovne
delavnice
Telovadne urice
Bralni nahrbtnik
cilj
Spodbujati veselje do petja in
javnega nastopanja
Spodbujanje na opazovanje,
raziskovanje, eksperimentiranje in
postavljanje hipotez
Spodbujanje otrok h gibanju in
hkrati utrjevati zdravje
Povezovanje književnosti v vrtcu
in doma ter ustvarjalno
sooblikovanje besedilne stvarnosti
izvajalec
Jana Srpan
Lucija Truden
Hejdi Baraga
Anja Širca
Strokovne
delavke oddelkov
Modrih, Rdečih,
Vijoličnih in
Oranžnih polhkov
Obisk lutkovnega
gledališča
Ljubljana
Obisk Kekčeve
dežele
Doživljanje in spoznavanje
dramskih del
Prijetno doživljanje ob odkrivanju
literarnih junakov
Valerija Škrbec
Darja Remec
Angleške urice
Preko igre seznanjati otroke s
prvimi oz. osnovnimi angleškimi
besedami
Polona Šivec
PROJEKTI:
1. Na nivoju države:
- Eko vrtec / šole
Vodja: Valerija Škrbec
- Projekt Zavoda RS za šolstvo: Naredimo si igračo
Vodja: Tatjana Leskovec, Urška Lah, Andreja Kandare, Karmen Kandare
- Tradicionalen slovenski zajtrk
Vodja: Tatjana Leskovec
2. Na nivoju vrtca
3. Oddelčni projekti
PROGRAM PRIREDITEV, PRAZNOVANJ IN DRUGIH DEJAVNOSTI:
- tednu otroka,
- praznični december (prireditev v Kulturnem domu, praznovanje veselega decembra po
oddelkih),
- pustovanje za vse otroke v kraju,
- nastopi otrok za starše po oddelkih,
- sodelovanje pri projektu občine Loška dolina »V deželi ostrnic«,
- sodelovanje na prireditvi »S pesmijo na počitnice«,
18
-
praznovanje rojstnih dni otrok,
Cicikros,
prireditev ob zaključku šolskega leta..
dejavnost
Prireditve ob tednu
otroka in
praznovanje jeseni
Novoletna prireditev
Cicikros
Zaključna prireditev
vsebina
Nevsakdanje in zabavne
dejavnosti otrok,
jesenske delavnice
Novoletna igrica, obisk
Dedka Mraza
Prijetno druženje z otroki
iz vrtca Nova vas, tek
Nastopi otrok v oddelkih
ob zaključku šolskega
leta
V deželi ostrnic
Srednjeveške delavnice
S pesmijo na
počitnice
Nastop vseh pevskih
zborov
Sodelovanje na otroškem
pustnem rajanju
Pustovanje
Vodja / sodelujoči
Karmen Kandare
zunanji sodelavci
Jana Mlakar
Tatjana Leskovec
Športno društvo
Nadlesk
Andreja Kandare
Anita Veber
Valerija Škrbec
Jana Mlakar
Jana Srpan
Hermina Starc
Andreja Kandare
Josipa Koritnik
Sergeja Hudolin
Lucija Truden
Mirjam Štefančič
Karmen Kandare
Jana Srpan
Lucija Truden
Občina Loška
dolina, Javni zavod
za kulturo in
turizem grad
Snežnik
Sergeja Hudolin
Bojana P.
Kvaternik
VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
Cicibanove urice – namenjene so otrokom od tretjega leta starosti pa do vstopa v šolo.
Letni obseg na oddelek je 120 ur. Potekale bodo dvakrat tedensko.
Otroke, ki niso vključeni v vrtec, bomo občasno vključevali v različne dejavnosti:
- novoletne prireditve
- delavnice
- pevski zbor
- pustovanje
19
PREDNOSTNE NALOGE
V tem šolskem letu bodo potekale naslednje prednostne naloge:
1. Gibanje na prostem,
2. Naredimo si igračo.
Otrokom želimo zagotoviti:
- varno, zdravo, prijetno in razumevajoče okolje,
- prijazne, kvalitetne, strpne in sproščene medsebojne odnose,
- z igro ter raznovrstnimi dejavnostmi in vsebinami ustvariti spodbudno okolje za
uspešen otrokov razvoj,
- spodbuditi ustvarjalnost in otroško domiselnost,
- omogočiti prijetno čustveno doživljanje ter prepoznavanje in izražanje svojih čustev,
- skozi igro razvijati sproščenost, igrivost, spontanost in samostojnost.
SAMOEVALVACIJA OZ. UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VRTCA
Zavedamo se, da je ugotavljanje kakovosti zelo pomemben vidik izboljševanja oz.
zagotavljanja kakovosti dela v vrtcu.
Delo v vrtcu ves čas skušamo izboljševati, nadgrajevati. V letošnjem letu nadaljujemo s
področjem izboljšave, in sicer: gibanje na prostem. Strokovne delavke bodo v mesecu
septembru oblikovale akcijske načrte na ravni vrtca in na ravni oddelkov, naredile
posnetek trenutnega stanja ter preverjale gibalne sposobnosti posameznega otroka.
Večkrat letno bodo preverjale napredek otrok in vse ugotovitve tudi beležile.
NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE
-
-
demokratičnosti,
pluralizma,
avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki,
pravice do izbire in drugačnosti in
ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE
-
razvijati sposobnosti razumevanja in spremljanja sebe in drugih – razvijati lastno
identiteto,
razvijati sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujati čustveno doživljanje in
izražanje,
ustvarjati pozitivno čustveno in socialno klimo na osnovi pozitivnih interakcij,
20
-
uvajanje v demokratizacijo medsebojnih odnosov in vzpostavljanje partnerskega
odnosa na različnih nivojih,
negovati radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
spodbujati jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa
tudi branja in pisanja,
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
razvijati gibalne sposobnosti in spretnosti,
razvijati samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
STROKOVNI ORGANI VRTCA
1. Pedagoške konference – načrtujemo 2-3 pedagoške konference. Konference vodi
pomočnica ravnateljice oz. ravnateljica.
2. Strokovni aktiv - namenjen je načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega
dela, spremljanju metodologije Korak za Korakom, tekoči problematiki,
načrtovanju in evalvaciji projektov ter delovnim srečanjem. Aktivi bodo potekali
enkrat mesečno oz. po potrebi, in sicer vsak zadnji torek v mesecu. Aktivi bodo
razdeljeni na prvo in drugo starostno obdobje.
Vodja aktiva:
- prvega starostnega obdobja: Urška Lah,
- drugega starostnega obdobja: Mirjam Štefančič,
- za strokovna srečanja s šolo: Jana Srpan.
3. Sestanki tandema - namenjeni so načrtovanju in evalvaciji dela v oddelku in bodo
potekali 1x tedensko oz. po potrebi.
HOSPITACIJE V ODDELKU
Hospitacije bodo usmerjene. Poudarek bo na upoštevanju ISSA pedagoških standardov
Korak za korakom.
Začeli pa bomo tudi z kolegialnimi hospitacijami.
SODELOVANJE S STARŠI
Zavedamo se, da je sodelovanje vrtca in staršev nujen pogoj za dobro počutje otrok in
kvalitetno delo. V ta namen bomo organizirali različne oblike sodelovanja:
- prvi roditeljski sestanek za starše otrok novincev,
- ob vstopu v vrtec omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec ob prisotnosti staršev,
- uvodni ter zaključni roditeljski sestanek,
- pogovorne ure (pogovorne ure bosta vodili vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)
- neposredno sodelovanje staršev pri vzgojnem delu,
- skupna praznovanja,
- vsakodnevna komunikacija in priložnostni pogovori z vzgojiteljico in pom.
vzgojiteljice, ravnateljico in pomočnico ravnateljice.
- skupni izleti, ogledi predstav, obiski prireditev,
21
-
pomoč pri zbiranju raznega materiala,
predavanja za starše,
predstavitev Korak za korakom staršem.
Neposredno sodelovanje s starši bomo izboljšali z ustreznejšim in boljšim pretokom
informacij. Vsa obvestila in dogovori bodo izobešeni na oglasni deski v vrtcu ter na
spletni strani vrtca.
Preko oglasnih desk bomo starše obveščali o dejavnostih v oddelku.
Pogovorne ure za starše bodo potekale vsak prvi torek v mesecu.
SODELOVANJE S ŠOLO
-
sodelovanje s prvo in drugo triado,
skupne prireditve (S pesmijo na počitnice, V deželi ostrnic, pustovanje).
sodelovanje s šolsko knjižnico.
SODELOVANJE Z DRUGIMI VRTCI
- Vrtec Velike Lašče
Srečanje strokovnih delavcev, hospitacije ter skupne dejavnosti starejših otrok.
- Vrtec Nova vas (Cici kros, športne igre)
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI
Sodelovali bomo z:
- Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
- Zavodom RS za šolstvo
- Zavodom za zdravstveno varstvo
- Pedagoškim inštitutom
- Zdravstvenim domom – zobozdravstvena preventiva
- Kulturnim društvom
- Knjižnico Maričke Žnidaršič
- Centrom za socialno delo
- Občino Loška dolina
- Športnim društvom Nadlesk
Mreža mentorskih vrtcev: gibanje
Študijske skupine
Namen študijskih skupin še naprej ostaja: prispevati h kakovosti izvedbenega kurikula v
vrtcih RS, strokovnim delavcem omogočati izmenjavo izkušenj in primerov dobre prakse
ter kritično refleksijo, ob danih primerih iz prakse pa tudi poglabljanje in osmišljanje
sodobnih strokovnoteoretičnih izhodišč. S ponudbo vsebine in spodbujanjem
sodelovalnega dela, z vključevanjem interaktivnih načinov dela ter miselne rabe spletnih
orodij želimo pedagoške delavce v vrtcu strokovno podpirati pri udejanjanju njihovega
poslanstva na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.
Osrednja vsebina na študijskih skupinah v tem šolskem letu bo gibanje.
22
Organizacijski okvir mreže mentorskih vrtcev v letu 2014/15 ostaja enak dosedanjemu:
–
–
–
študijska srečanja za ravnatelje/-ice in pomočnike/-ce ravnateljev/-ic,
študijska srečanja za strokovne delavce/-ke,
študijska srečanja svetovalne službe.
Študijske skupine bodo obiskovale vse strokovne delavke vrtca.
V okviru Pedagoškega inštituta bomo sodelovali v Mreži vrtcev. Koordinatorka v mreži
bo Darja Remec.
MENTORSTVO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
Dijakom in študentom bomo omogočili opravljanje praktične pedagoške prakse.
Nudili bomo mentorstvo pri opravljanju praktičnega dela in praktičnih nastopov.
Mentorstvo se bo določalo sproti, glede na potrebe.
PROMOCIJA VRTCA
Strokovne delavke bodo objavljale članke v lokalnem glasilu Obrh, kjer imamo svoje
strani Polhkove novičke (vodje oddelkov).
Preko spletne strani bomo starše in javnost obveščali o vseh pomembnih dejavnostih, ki se
bodo odvijale v vrtcu (Tatjana Leskovec).
Sodelovali bomo na javnih prireditvah, ki jih bomo organizirali sami ali v sodelovanju z
osnovno šolo in občino Loška dolina.
Ob tednu otroka bomo organizirali dan odprtih vrat.
PREDVIDENE IZBOLJŠAVE ZA IZVAJANJE PROGRAMOV
-
nabava otroške in strokovne literature,
didaktična sredstva,
različen likovni material,
posteljnina, slinčki,
CD predvajalnik.
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
-
Mreža vrtcev
Korak za korakom
študijska srečanja
izobraževanje po katalogu izobraževanj (izhajajoča vsebina iz prednostnih nalog
vrtca)
konferenca Korak za korakom v Bosni
seminar: Ustvarjalni gib
23
PROGRAM ŠOLE
POUK
Obvezni program
 pouk po urniku
 dnevi dejavnosti
Razširjeni program
 jutranje varstvo
 podaljšano bivanje
 dodatni pouk
 dopolnilni pouk
 individualna učna pomoč
 dodatna strokovna pomoč
 plavalno opismenjevanje učencev 1., 2. in 3.
razreda
 letna šola v naravi – tečaj plavanja za učence
5. razreda
 kolesarski izpit za učence 5. razreda
 zimska šola v naravi – tečaj smučanja za
učence 6. razreda
 varstvo vozačev
 interesne dejavnosti
24
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Obvezni program
predmet / št. ur tedensko
Slovenščina (SLJ)
Matematika (MAT)
Angleščina (TJA)
Likovna umetnost (LUM)
Glasbena umetnost (GUM)
Družba (DRU)
Geografija (GEO)
Zgodovina (ZGO)
Domovinska in državljanska
kultura in etika (DKE)
Spoznavanje okolja (SPO)
Fizika (FIZ)
Kemija (KEM)
Biologija (BIO)
Naravoslovje (NAR)
Naravoslovje in tehnika (NIT)
Tehnika in tehnologija(TIT)
Gospodinjstvo(GOS)
Šport (ŠPO)
Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3
1.r
6
4
2.r
7
4
3.r
7
5
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
število predmetov
število ur tedensko
število tednov pouka
Oddelčna skupnost
dnevi dejavnosti / št. dni letno
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
6
20
35
6
21
35
6
22
35
skupaj vseh ur
8
9
11
23,5 25,5 25,5
35 35 35
0,5 0,5 0,5
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
3
3
4
5
število tednov dejavnosti
3
3
3
0,5
1
2
3
3
4.r
5
5
2
2
1,5
2
5.r
5
4
3
2
1,5
3
6.r
5
4
4
1
1
7.r
4
4
4
1
1
8.r
3,5
4
3
1
1
9.r
4,5
4
3
1
1
1
1
2
2
1
1,5
2
1
2
2
2
2
1,5
2
2
2
3
2
3
2
1,5
3
1
1
2
2/1
1
1
2
2/1
1
1
2
2/1
1
1
14
28
35
0,5
16
28,5
35
0,5
14
28,5
32
0,5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
skupaj vseh ur
3
3
3
3
3
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
3
Razširjeni program
Dodatna strokovna pomoč (DSP) 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk
1
(DOP, DOD)
Interesne dejavnosti
2
25
DNEVI DEJAVNOSTI PO PREDMETNIKU
Dnevi dejavnosti / št. dni/leto
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
1.r
4
3
3
5
2.r
4
3
3
5
3.r
4
3
3
5
4.r
4
3
4
5
5.r
3
3
4
5
6.r
3
3
4
5
7.r
3
3
4
5
8.r
3
3
4
5
9.r
3
3
4
5
Vodje dnevov dejavnosti na spletni strani šole napišejo osnovne podatke o poteku
dejavnosti in po zaključku kratko poročilo o izvedbi (nekaj povedi, slika…)
V okviru naravoslovnih in športnih dni smo se prijavili na razpis za vzgojnoizobraževalne
programe življenja v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), zato
bodo učenci preživeli teden dni v naslednjih domovih CŠOD:
razred
dom
kraj
datum
spremljevalci
strošek
bivanja
(EUR)
3.
Fara
Fara
7. -10. 4. 2015
4.
Fara
Fara
29. 9 – 3.10. 2014
7.
Breženka
Fiesa
15. – 19. 6 2015
8.
Kranjska Gora Kranjska Gora 15. – 19. 6. 2015
U. Cimprič
S. Brus
A. Jelinčič
M. Nelc
A. Ožbolt
M. Gorup
P. Šivec
A. Curl
48,20
61,30
62,30
62,30
Ker bodo učenci v tem času realizirali naravoslovne, kulturne, tehniške in športne dni, je
s soglasjem staršev udeležba učencev obvezna.
Starši plačajo prispevek za bivanje in stroške prevoza.
DELOVNE AKCIJE IN DRUGO DELO
Skrb za urejenost učilnic in ostalih šolskih prostorov je določena v šolskem hišnem
redu.
Čiščenje okolice šole in igrišča na razredni in predmetni stopnji izvajajo učenci z
razredniki in hišnikom tedensko po razporedu. Vodja dežurstva je pomočnica ravnateljice
šole T. Farkaš v sodelovanju s pomočnico ravnateljice vrtca T. Leskovec.
Čiščenje okolice PŠ v Iga vasi organizira vodja N. V. Plos.
26
PEVSKI ZBOR
Stari trg pri Ložu
pevski zbor
otroški pevski zbor SONČKI
otroški pevski zbor MURNI
mladinski pevski zbor
razred
1. - 2.
3. – 5.
6. – 9.
dan
torek
ponedeljek
ponedeljek
1. – 3.
četrtek
ura
5.
6.
7.
zborovodja
V. Truden
V. Truden
V. Truden
Iga vas
otroški pevski zbor POLHI
5.
V. Truden
DRŽAVNI PROJEKTI
 EKO šola (H. Baraga, V. Škrbec)
 Kulturna šola (U. Cimprič)
 e-šolstvo ( I. Rovan)
 Rastem s knjigo (L. Zalar)
 Simbioza šola – računalništvo (I. Rovan)
 Simbioza giba (A. Širca)
 Varno s soncem (A. Širca)
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
ŠOLSKI PROJEKTI
 Bralno opismenjevanje (L. Zalar)
 Pravljične ustvarjalnice (L. Zalar)
 Noč branja (L. Zalar)
 Življenje nekoč in danes (N.V. Plos)
Prireditve v okviru OBČINE LOŠKA DOLINA
 V deželi ostrnic (B. Knavs, M. Telič, A. Veber)
 Dobrodelni novoletni tek in hoja (T. Farkaš)
Prireditve v okviru NARODNEGA MUZEJA IN GRADU SNEŽNIK
 Razstava likovnih in tehničnih izdelkov učencev v Gradu Snežnik (V. Truden, Al.
Ravšelj, An. Ravšelj, H. Baraga)
MEDNARODNO SODELOVANJE IN PROJEKTI
 Sodelovanje z osnovno šolo Stoja iz Pule (S. Lunka, M. Nelc, A. Širca, M. Gorup)
 Sodelovanje z OŠ Petar Zrinski Čabar (U. Cimprič, T. Leskovec)
27
DNEVI DEJAVNOSTI PO PREDMETNIKU 2014/15
KULTURNI DNEVI
razred
1.
razred
2.
čas
5. september
oktober/november
tema
Ustvarjalne delavnice pri
gradu Snežnik
Lutkovno gledališče
vodja
Društvo Zapik
in Matija Solce
N. V. Plos
maj /junij
Ljubljanski grad, vzpenjača
N. Dražetić
maj /junij
Narodna galerija
N. Dražetić
čas
5. september
november/december
april / maj
april / junij
razred
3.
čas
5. september
november/december
april
maj
razred
4.
čas
5. september
februar / april
maj / junij
razred
5.
čas
5. september
november/
december
september
april
razred
6.
spremljevalci
N. Dražetić, H. N.
Obreza, N. V. Plos
N. Dražetić, H. N.
Obreza
N. Dražetić, H. N.
Obreza, N. V. Plos
N. Dražetić, H. N.
Obreza, N. V. Plos
tema
Ustvarjalne delavnice pri
gradu Snežnik
Lutkovno gledališče
Podelitev bralne značke
Ogled gradu Snežnik
vodja
Društvo Zapik in
Matija Solce
B. Turk
L. Zalar
I. Turk
spremljevalci
B. Turk
I. Turk
I. Turk
I. Turk, B. Turk
B. Turk
tema
Ustvarjalne delavnice pri
gradu Snežnik
Lutkovno gledališče
Podelitev bralne značke
Obisk splošne knjižnice
Cerknica
vodja
Društvo Zapik in
Matija Solce
U. Cimprič
L. Zalar
L. Zalar
spremljevalci
S. Brus, U. Cimprič
S. Brus, U. Cimprič
S. Brus, U. Cimprič
S. Brus, U. Cimprič
tema
Ustvarjalne delavnice pri gradu
Snežnik
Nastanek knjige
Podelitev bralne značke
Slovenski šolski muzej
vodja
Društvo Zapik in
Matija Solce
L. Zalar
tema
Ustvarjalne delavnice pri gradu
Snežnik
Knjižni sejem
vodja
Društvo Zapik in
Matija Solce
L. Zalar
spremljevalci
A. Bajec
Z ladjo v Piran- Pomorski
muzej, turizem (delni KD)
Podelitev bralne značke
(delni KD)
A. Bajec
A. Širca
čas
5. september
tema
Kulturni dan pri gradu Snežnik
6.a – 1.- 2.10. 2014
6.b – 9.- 10.10. 2014
januar
Doživljajska pedagogika
Arhiv Slovenije in Narodna
galerija
spremljevalci
A. Jelinčič
M. Nelc
A. Jelinčič
M. Nelc
A. Jelinčič
A. Bajec
L. Zalar
vodja
T. Farkaš, Društvo
Zapik in Matija Solce
T. Lekan
spremljevalci
učitelji
Al. Ravšelj
učitelji
razrednika
28
razred
7.
čas
5. september
tema
Kulturni dan pri gradu Snežnik
marec
Ogled gledališke predstave in
Narodnega muzeja
Ogled mesta Piran (akvarij in
muzej)
15. -19.6. 2015
CŠOD Breženka
razred
8.
čas
17. december
marec
15. -19.6. 2015
CŠOD Kranjska
Gora
razred
9.
čas
september
9.a – 16.- 17.9. 2014
9.b – 24.- 25.9. 2014
marec / april
tema
Po Prešernovi poti
Ogled gledališke predstave in
Etnografskega muzeja
Ogled Kranjske Gore (muzej)
vodja
T. Farkaš, Društvo
Zapik in Matija Solce
B. Knavs
spremljevalci
učitelji
CŠOD
razrednika
vodja
B. Knavs
B. Knavs
spremljevalci
učitelji
učitelji
CŠOD
razrednika
učitelji
tema
Literarno geografska zgodovinska
ekskurzija – Rašca – Velike Lašče –
Turjak - Muljava
Doživljajska pedagogika
vodja
T. Farkaš
spremljevalci
učitelji
S. Breznik
razrednika
Ogled operne predstave in Muzeja
novejše zgodovine
V. Truden
učitelji
NARAVOSLOVNI DNEVI
razred
1.
razred
2.
razred
3.
čas
februar
tema
Bilo je nekoč
vodja
razredniki
april/maj
Gozd spomladi
N. V. Plos
maj / junij
Kmetija Bajer
N. V. Plos
čas
oktober /
november
september
maj / junij
tema
Gozd v jeseni
vodja
I. Turk
B. Turk
Promet; Spoznajmo poklice
Ogled živalskega vrta
B. Turk
B. Turk
I. Turk
I. Turk
čas
21. november
tema
Tradicionalni slovenski zajtrk
vodja
razredniki
razredniki
april
Orientacija – orientacija po
zemljevidu
Astronomija
CŠOD Fara
S. Brus, U. Cimprič
CŠOD Fara
S. Brus, U. Cimprič
vodja
CŠOD Fara
september
tema
Slap Nežica in lehnjakovi
pragovi
Potok Prifarski jarak
marec
Elektrika
CŠOD Fara
spremljevalci
A. Jelinčič
M. Nelc
A. Jelinčič
M. Nelc
A. Jelinčič
M. Nelc
april
razred
4.
čas
september
CŠOD Fara
N. Dražetić, H. N.
Obreza, N. V. Plos
N. Dražetić, H. N.
Obreza
N. Dražetić, H. N.
Obreza
29
razred
5.
razred
6.
razred
7.
čas
september
Strunjan
november
tema
Življenjski prostor ob obali in v
morju
Voda, zrak
vodja
A. Bajec
marec / april
Dinarsko-kraški svet: maketa
Cerkniškega jezera in Križna jama
A. Bajec
čas
september
26. 9. 2014
tema
Hiša eksperimentov in Botanični vrt
Pot Malega Obrha
spremljevalci
učitelji
učitelji
oktober
Moja energija
vodja
L. Javoršek
An. Ravšelj
I. Šfiligoj
I. Rovan
čas
26. 9. 2014
tema
Od Žage do ribogojnice
vodja
I. Šfiligoj
spremljevalci
učitelji
15. -19. 6. 2015
CŠOD Breženka
Morske rastline in živali
CŠOD
razrednika
vodja
A. Ponikvar
I. Šfiligoj
CŠOD
spremljevalci
učitelji
M. Telič
razrednika
spremljevalci
A. Širca
A. Bajec
učitelji
Onesnaženost morja
razred
8.
razred
9.
čas
26. 9. 2014
tema
Od Koče vasi do sotočja
15. -19. 6. 2015
CŠOD Kranjska Gora
Rastline in živali v
planinskem svetu
Triglavski narodni park
čas
26. 9. 2014
november
maj
tema
Nadleško polje (Nadleško polje
– Golobina – panoramski
razgled iz Devina)
Poklicno usmerjanje
Električne naprave v našem
okolju (Tehniški muzej Bistra)
vodja
B. Knavs
I. Šfiligoj
spremljevalci
učitelji
S. Breznik
A. Ponikvar
učitelji
učitelji
ŠPORTNI DNEVI
razred
1.
razred
čas
september / oktober
tema
Pohod na Kucelj
vodja
N. V. Plos
december /marec
Igre na snegu
N. Dražetić
marec / april
Orientacija
N. Dražetić
16. maj
Kros in Veter v laseh
junij
Športne igre
ŠD Nadlesk
A. Ožbolt, A. Curl
N. V. Plos
čas
tema
vodja
spremljevalci
N. Dražetić
H. N. Obreza
N. V. Plos
H. N. Obreza,
N. V. Plos
H. N. Obreza
N. Dražetić, H. N.
Obreza, N. V. Plos
N. Dražetić,
H. N. Obreza
spremljevalci
30
2.
razred
3.
september /
oktober
december /marec
marec / april
Pohod na Knežjo Njivo
B. Turk
I. Turk
Igre na snegu
Orientacija in pohod
I. Turk
B. Turk
B. Turk
I. Turk
16. maj
Kros in Veter v laseh
junij
Športne igre
ŠD Nadlesk
A. Ožbolt, A. Curl
I. Turk
I. Turk
B. Turk
B. Turk
čas
september
januar/februar
tema
Pohod v Žago in športne igre
Zimski športni dan
 sankanje
 igre na snegu
Pohod
Športno plezanje in
lokostrelstvo
Kros in Veter v laseh
april
16. maj
razred
4.
čas
september
januar
16. maj
razred
5.
razred
6.
čas
september
Strunjan
januar
16. maj
tema
Pohod v Portorož
Plavanje
Zimski športni dan – sankanje
Kros in Veter v laseh
september /
maj
Štafetne igre (delni)
Spretnostna vožnja na
poligonu (delni)
čas
6.a – 1.- 2.10. 2014
6.b – 9.-10.10. 2014
Rogla
19. – 23. 1. 2015
16. maj
razred
7.
tema
Pohodništvo
Lokostrelstvo, plezanje
(rafting)
Preživetje v naravi, igre z
žogo
Sankanje in igre na snegu
Kros in Veter v laseh
čas
september /
oktober
januar / februar
16. maj
vodja
U. Cimprič
S. Brus
spremljevalci
S. Brus
U. Cimprič
CŠOD Fara
S. Brus
U. Cimprič
ŠD Nadlesk
A. Ožbolt, A. Curl
S. Brus
U. Cimprič
vodja
spremljevalci
CŠOD
A. Jelinčič
M. Nelc
A. Ožbolt
ŠD Nadlesk
A. Ožbolt, A. Curl
A. Jelinčič, M. Nelc
A. Jelinčič, M. Nelc
vodja
A. Širca
ŠD Nadlesk
A. Ožbolt, A. Curl
A. Širca
A. Bajec
spremljevalci
A. Bajec
A. Bajec
A. Bajec
A. Bajec
tema
Doživljajska pedagogika
vodja
T. Lekan
spremljevalci
razrednika
Igre na snegu
Sankanje
Pohod
Kros in Veter v laseh
A. Ožbolt
razrednika
ŠD Nadlesk
A. Ožbolt, A. Curl
učitelji
tema
Pohod na Snežnik
Zimski športni dan: smučanje,
drsanje, pohod
Kros in Veter v laseh
vodja
A. Ožbolt
spremljevalci
učitelji
A. Ožbolt, A. Curl
učitelji
ŠD Nadlesk
učitelji
31
A. Ožbolt, A. Curl
razred
15. -19.6. 2015
CŠOD Breženka
Veslanje s kanujem
Potapljanje
CŠOD
razrednika
čas
september
tema
Pohod na Nanos
Zimski športni dan: smučanje,
drsanje, pohod
Kros in Veter v laseh
vodja
A. Širca
A. Ožbolt
A. Curl
ŠD Nadlesk
A. Ožbolt, A. Curl
spremljevalci
učitelji
CŠOD
razrednika
januar / februar
8.
16. maj
15. -19.6. 2015
CŠOD Kranjska
Gora
razred
9.
čas
9.a – 16.- 17.9. 2014
9.b – 24.- 25.9. 2014
oktober
januar / februar
učitelji
učitelji
Osnove gorništva
Veslanje
tema
Doživljajska pedagogika
vodja
S. Breznik
spremljevalci
razrednika
Kolesarjenje na Babno Polje
Zimski športni dan:
smučanje, drsanje, pohod
A. Ožbolt
učitelji
A. Ožbolt, A. Curl
učitelji
16. maj
Kros in Veter v laseh
junij
Pohod na Slavnik
ŠD Nadlesk
A. Curl, A. Ožbolt
A. Curl
učitelji
učitelji
TEHNIŠKI DNEVI
čas
september
tema
Promet
5. december
Novoletne delavnice
februar
Pust
razred
2.
čas
5. december
februar
junij
razred
3.
razred
1.
razred
4.
vodja
N. Dražetić
N. V. Plos, policisti
N. V. Plos
N. Dražetić
N. V. Plos
N. Dražetić
spremljevalci
H. N. Obreza
tema
Novoletne delavnice
Pust
Poletne delavnice
vodja
I. Turk, B. Turk
I. Turk, B. Turk
I. Turk, B. Turk
spremljevalci
čas
september
tema
Promet
spremljevalci
5. december
februar
Novoletne delavnice
Pust
vodja
S. Brus, U. Cimprič
policisti
S. Brus, U. Cimprič
S. Brus, U. Cimprič
čas
november
5. december
februar
tema
Izdelki iz papirja /
Promet
Novoletne delavnice
Pust
vodja
A. Jelinčič, M. Nelc
A. Jelinčič, M. Nelc
A. Jelinčič, M. Nelc
H. N. Obreza
H. N. Obreza
spremljevalci
32
maj
razred
5.
razred
6.
Izdelki iz lesa
A. Jelinčič, M. Nelc
čas
september
/oktober
december
februar
marec
tema
Promet
vodja
A. Bajec
Novoletne delavnice
Pust
Toplota in temperatura
(hladilna torba)
A. Bajec
A. Bajec
A. Bajec
čas
september
oktober
tema
Promet
Ročna izdelava papirja in izdelava
papirnatih konstrukcij
Novoletne delavnice
Matematika v vsakdanjem
življenju
5. december
junij
spremljevalci
vodja
An. Ravšelj
An. Ravšelj
spremljevalci
učitelji
učitelji
An. Ravšelj
S. Lunka
učitelji
razred
7.
čas
september
oktober
5. december
december
tema
Promet
Moja energija
Novoletne delavnice
Ustvarjamo v lesu,
Drevesa v našem življenju
vodja
An. Ravšelj
I. Rovan
An. Ravšelj
An. Ravšelj
spremljevalci
učitelji
učitelji
učitelji
učitelji
razred
8.
čas
september
oktober
5. december
januar
tema
Promet
Moja energija
Novoletne delavnice
Šolski center Postojna
(kovinarske delavnice)
vodja
An. Ravšelj
I. Rovan
An. Ravšelj
An. Ravšelj
spremljevalci
učitelji
učitelji
učitelji
učitelji
razred
9.
čas
september
oktober
5. december
april
tema
Promet
Moja energija
Novoletne delavnice
Dediščina živega srebra v Idriji
RAZŠIRJENI PROGRAM obsega:








jutranje varstvo,
podaljšano bivanje,
dodatni pouk,
dopolnilni pouk,
individualno učno pomoč,
dodatno strokovno pomoč,
plavalno opismenjevanje učencev 1, 2. in 3. razreda,
kolesarski izpit za učence 5. razreda,
vodja
An. Ravšelj
I. Rovan
An. Ravšelj
An. Ravšelj
spremljevalci
učitelji
učitelji
učitelji
učitelji
33




letno šolo v naravi – tečaj plavanja za učence 5. razreda,
zimsko šolo v naravi – tečaj smučanja za učence 6. razreda,
varstvo vozačev,
interesne dejavnosti.
JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda vsako jutro od 5.45 do 7.45 v
Starem trgu pri Ložu in Iga vasi oz. po potrebi v dogovoru s pomočnico ravnateljice
vrtca T. Leskovec. V primeru, da potrebujejo jutranje varstvo tudi učenci 2. razreda, se
jih lahko na podlagi prošnje staršev vključi v skladu z normativom – največ 24 učencev.
PODALJŠANO BIVANJE
šola
Stari trg pri Ložu
Iga vas
razred
1. – 5.
vozači (6. šol. uro)
1. – 3.
do
15.30
vodja
H. N. Obreza, D. Mulec, Al. Ravšelj
15.30
K. Škulj
DODATNI, DOPOLNILNI POUK IN INDIVIDUALNA UČNA POMOČ
Učitelji bodo izvajali dopolnilni, dodatni pouk, dodatno strokovno in individualno učno
pomoč po urniku.
ŠOLA V NARAVI
šola v naravi
letna šola tečaj plavanja #
zimska šola tečaj smučanja *
raz
kraj
5. Strunjan
datum
vodja
15. – 19. 9. 2014 A. Širca
6.
19. - 23. 1. 2015
Rogla
A. Ožbolt
*Starši prispevajo za bivanje, prevoz učencev se financira iz sredstev šolskega sklada,
ostale stroške krije šola.
#
Starši prispevajo za bivanje, prevoz učencev se financira iz sredstev šolskega sklada,
stroške delno krije šola in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
VARSTVO VOZAČEV
34
Varstvo vozačev bo organizirano po razporedu in s soglasjem staršev.
PLAVALNO OPISMENJEVANJE UČENCEV 1., 2. in 3. razreda
Za učence 1., 2. in 3. razreda bomo organizirali in izvedli 10 - urno plavalno
opismenjevanje v ŠC Ribnica.
Tečaj delno sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Občina Loška
dolina in šola, razliko stroškov pa krijejo starši v dveh obrokih.
razred
datum
vodja
3.
6. – 10. 10. 2014
U. Cimprič
1.
11. – 15. 5. 2015
N. Dražetić
2.
4. – 8. 5. 2015
A. Ožbolt
vaditelji
H.N. Obreza,
An. Širca
N.V. Plos
H.N. Obreza,
Al. Ožbolt
B. Turk
MERJENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH ZNAČILNOSTI
UČENCEV - ŠPORTNI KARTONI
S soglasjem staršev bo izvedeno merjenje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti
učencev:
razred
4. in 5. razred Stari trg
6. - 9. razred (M)
1., 2. in 3. razred Iga vas
1., 2., 3. razred Stari trg
6. - 9. razred (Ž)
učitelj
A. Ožbolt
A. Curl
Soglasja za športne kartone razdelijo učencem razredničarke 1. razreda, analizo pa
opravijo učitelji športne vzgoje in se hrani v arhivu.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV IN ORGANIZACIJA PREVOZOV
Na šoli je izdelan prometno varnostni načrt prihoda in odhoda učencev v šolo.
Razredniki seznanijo učence o varni poti v šolo in domov.
Zakon o varnosti v cestnem prometu nalaga odgovornost za varnost otrok v 1. razredu
osnovne šole v cestnem prometu predvsem staršem, ki morajo s svojim zgledom in
dejanji pripraviti svoje otroke na varno sodelovanje v prometu. Prihod in odhod učencev
1. razreda je skrb in odgovornost staršev.
Občina oz. šola je dolžna zagotoviti avtobusni prevoz učencev 1. razreda v smereh, ki
predstavljajo nevarno pot v šolo in iz nje.
Šola sodeluje v okviru varnosti na cesti s Policijsko postajo Cerknica in s Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina. Predstavnica SPV za šolo
in koordinatorica za prometno vzgojo je An. Ravšelj.
V pogodbi z avtobusnim prevoznikom je dogovor, da avtobusi stojijo pred šolo na
avtobusni postaji že pred prihodom učencev na postajališče.
35
VOZNI RED AVTOBUSOV
Prihodi učencev v šolo
6.20
Dolenje Poljane – Stari trg (šola) - prevoz z manjšim avtobusom
7.00
Vrh - Babna Polica - Babno Polje (šola) – Babno Polje – Podgora – Iga vas Iga vas (šola) – Stari trg (šola)
7.00
Viševek (križišče Skadulca) - Markovec 35 – Markovec 9 – Markovec – Vrhnika –
Viševek – Iga vas (šola) – Stari trg (šola) – Pudob – Iga vas (šola) – Šmarata –
Kozarišče – Iga vas (šola) – Pudob – Stari trg (šola)
7.10
Podlož – Lož – Stari trg (šola) – Klance - Dane – Podcerkev – Nadlesk – Pudob
(hotel) – Stari trg (šola)
Odhodi učencev iz šole
12.15 Stari trg (šola) – Pudob (hotel) – Pudob - Iga vas (šola) –Kozarišče – Šmarata Iga vas (šola) – Viševek – Vrhnika – Markovec - Markovec 9 – Markovec 35 –
Viševek (križišče Skadulca) - Stari trg – Lož – Podlož
12.15 Stari trg (šola) - Iga vas (šola) – Iga vas – Podgora - Dolenje Poljane – Babno
PoljeBabno Polje (šola)
13.05 Stari trg (šola) –Viševek (križišče Skadulca)- Markovec – Vrhnika – Viševek – Iga
vas (šola) – Iga vas – Podgora – Vrh – Babna Polica – Babno Polje (šola)
13.10 Stari trg (šola) – Nadlesk – Podcerkev – Dane - Klance - Pudob (hotel) – Pudob –
Iga vas (šola) – Pudob – Kozarišče - Šmarata
14.00 Stari trg (šola) – Lož.
Iz Loža v smeri: - Markovec -Vrhnika – Viševek – Kozarišče -Šmarata
- Stari trg - Nadlesk – Podcerkev – Dane - Klance
- Stari trg - Pudob - Iga vas- Podgora - Babno Polje
UČENCI VOZAČI 2014/2015 po
VASEH
RAZREDIH
36
relacija
št. učencev
razred
Babno Polje – Stari trg
Babna Polica-Stari trg
Dolenje Poljane-Stari trg
Dolenje Poljane-Iga vas
Dane - Stari trg
Iga vas - Stari trg
Klance - Stari trg
Knežja Njiva – Stari trg
Kozarišče – Stari trg
Kozarišče – Iga vas
Lož – Stari trg
Markovec – Stari trg
Markovec – Iga vas
Nadlesk – Stari trg
Podcerkev – Stari trg
Podgora – Stari trg
Podgora – Iga vas
Podlož – Stari trg
Pudob – Stari trg
Pudob-Iga vas
Šmarata – Stari trg
Šmarata – Iga vas
Viševek – Stari trg
Viševek – Iga vas
Vrhnika – Iga vas
Vrhnika – Stari trg
Vrh - Stari trg
Vrh – Iga vas
21
1.r
2.r
3.r
4.a
4.b
5.r
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
skupaj
243
3
7
17
5
2
18
6
24
11
6
21
6
15
1
6
18
7
5
4
22
7
5
4
2
skupaj
št. učencev
Iga vas
7
13
13
št. učencev
Stari trg
8
14
10
11
19
13
14
20
12
15
14
22
25
13
33
210
37
INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNA DEJAVNOST
ANGLEŠKI KROŽEK
ATLETIKA
DINAMIČNA GEOMETRIJA
DRAMSKI KROŽEK
FOLKLORNA SKUPINA
KLEKLJANJE
LIKOVNE USTVARJALNICE
LIKOVNE USTVARJALNE DELAVNICE ZA
RADOVEDNE IN NADARJENE UČENCE
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
MODELARSKI KROŽEK
NARAVOSLOVNI KROŽEK – tekmovanje
Kresnička
NARAVOSLOVNI KROŽEK – tekmovanje
Kresnička
NARAVOSLOVNI KROŽEK
NOGOMET
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
PLESNA SKUPINA
PRAVLJIČNO USTVARJALNI KROŽEK
PRAVLJIČNO USTVARJALNI KROŽEK
PRAVLJIČNO USTVARJALNI KROŽEK
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE
SEMINARSKE NALOGE
RDEČI KRIŽ
ŠPANŠČINA
ŠPORTNI KROŽEK
USTVARJALNE URICE
IZDELAJMO OBLAČILO
VRSTNIŠKA MEDIACIJA
mentor
P. Šivec
A. Širca
S. Lunka
N. Dražetić, M. Nelc, T. Lekan
V. Truden
A. Jelinčič
V. Truden
Al. Ravšelj
razred
1. – 3.
4. – 9.
5. - 9.
1. – 9.
1. - 6.
4. – 9.
3. – 9.
5. – 9.
V. Truden
An. Ravšelj, B. Plos
L. Javoršek
6. - 9.
6. - 9.
4. – 7.
H. Baraga
1. - 3.
H. Baraga
A. Ožbolt
V. Truden
V. Truden
U. Cimprič
U. Cimprič
I. Turk
N. Dražetić
I. Rovan
I. Rovan
2.- 5.
3. - 7.
1. - 2.
3. – 5.
2. – 5.
3.
2.
1.
4. – 5.
6. – 9.
A. Bajec, H.N. Obreza
M. Gorup
A. Ožbolt
Al. Ravšelj
H. Baraga
T. Lekan, T. Farkaš
4. - 9.
7. – 9.
1. - 3.
1.– 5.
6. – 9.
7. - 9.
PŠ Iga vas
interesna dejavnost
ANGLEŠKI KROŽEK
DRAMSKI KROŽEK
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
PLESNE URICE
PRAVLJIČNI KROŽEK
ŠPORTNI KROŽEK
mentor
P. Šivec
N. V. Plos
V. Truden
B. Turk
A. Brus
A. Širca
razred
1. – 3.
1. – 3.
1. – 3.
1. – 3.
1. - 3.
1. - 3.
38
Interesne dejavnosti - zunanji mentorji
interesna dejavnost
ŠAH
KOŠARKA
TENIS
NAMIZNI TENIS
BADMINTON
ČEBELARSKI KROŽEK
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO
LOKOSTRELSTVO
mentor
V. Bavec
T. Sterle
I. Poje
I. Poje
I. Poje
A. Truden
T. Žnidaršič
B. Valjan
razred
1. – 9.
2. – 9.
1. – 9.
1. – 9.
1. – 9.
5. – 9.
1. – 9.
1. – 9.
Interesna dejavnost se izvaja, če je vključenih najmanj 8 učencev.
Učenci in mentorji interesnih dejavnosti se bodo na sestankih dogovorili o programu dela
in uskladili dan in uro dejavnosti.


Praviloma vsi učenci od 1. do 5. razreda opravijo bralno značko - ure vodijo
razredniki.
Večina učencev od 6. do 9. razreda naj bi opravilo bralno značko – L. Zalar
Za zlate bralce bo v organizaciji DPM Cerknica izveden nagradni izlet v Gardaland.
Na šoli bomo poskušali organizirati čim več interesnih dejavnosti. Za začetek leta
načrtujemo izvajanje ID, ki so v tabeli. Čez leto bomo organizirali še dodatne dejavnosti
odvisno od zanimanja učencev, sodelovanja učiteljev in zunanjih sodelavcev ter finančnih
možnosti šole.
39
KOLEDAR TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU
TEKMOVANJE V
ZNANJU
ŠOLSKO
PODROČNO
DRŽAVNO
MENTORICA
Tekmovanje za Vegovo
priznanje
19. 3. 2015
1. 4. 2015
18. 4. 2015
Alenka Kuhar
Tekmovanje za
Stefanovo priznanje
11. 2. 2015
27. 3. 2015
11. 4. 2015
Alenka Kuhar
Tekmovanje za
Cankarjevo priznanje
Helena
Pepevnik
Tekmovanje iz logike
25. 9. 2014
18. 10. 2014
Alenka Kuhar
Tekmovanje za Preglovo
priznanje
19. 1. 2015
7. 3. 2015
Mija Boirčnik
Tekmovanje v znanju
angleščine
20. 11. 2014
24. 3. 2015
Zdenka
Govednik
5. 3. 2015
Marjana
Toporš
14. 3. 2015
Anita Jakše
Tekmovanje v znanju
nemščine
28. 1. 2015
25. 11. 2014
Tekmovanje v znanju
zgodovine
9. 12. 2014
Tekmovanje za
Proteusovo priznanje
22. 10. 2014
5. 12. 2014
Mija Borčnik
Tekmovanje v znanju o
sladkorni bolezni
17. 10. 2014
22. 11. 2014
Helena
Pepevnik
Vesela šola
Cici-Vesela šola - 1., 2.r.
3. 2. 2015
Mateja Ribič
Marta Žvelc
Znam več 1., 2., 3. razred
15. 4. 2015
KRESNIČKA za
učence od 1. do 7.
razreda:
11. 2. 2015
Nataša
Majetič
40
SODELOVANJE S STARŠI, Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI IN SODELAVCI
Roditeljski sestanki so načrtovani najmanj trije oz. po potrebi.
Popoldanske govorilne ure so ob:
 ponedeljkih za učence od 1. do 5. razreda od oktobra do junija od 16.00 do 17.30 po
razporedu v šolskem koledarju:
6.10.
3.11.
8.13.
5.1.
9.2.
9.3.
13.4.
4.5.
1.6.
 torkih za učence od 6. do 9. razreda od oktobra do junija od 16.00 do 17.30 po
razporedu v šolskem koledarju:
7.10.
4.11.
9.12.
6.1.
10.2.
10.3.
14.4.
5.5.
2.6.
Vsi strokovni delavci, ki poučujejo na predmetni stopnji, morajo biti v tem času na
voljo staršem za razgovor o delu učencev.
Dopoldanske govorilne ure
učitelj
razrednik
učilnica
govorilne ure
Nevenka Dražetić
H.N. Obreza
1.r
dan
ponedeljek
ponedeljek
ura
12.10 -12.55
8.35 – 9.20
kabinet
kabinet
Irena Turk
Urška Cimprič
Andreja Jelinčič
Marjeta Nelc
Anita Bajec
Kristina Komidar
Darja Mulec
2.r
3.r
4.a
4.b
5.r
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
12.10 -12.55
12.10 -12.55
12.10 – 12.55
12.10 – 12.55
11.20 – 12.05
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
ponedeljek
11.20 – 12.05
kabinet
41
Stari trg pri Ložu – predmetna stopnja
učitelj
Simona Lunka
Vida Truden
Aleš Ožbolt
Manca Gorup
Polona Šivec
Anja Širca
Bernarda Knavs
Tatjana Lekan
Magda Telič
Andreja Ravšelj
Alenka Ravšelj
Iva Jakše
Tatjana Farkaš
Irena Šfiligoj
Ivanka Rovan
Martina Malnar Novak
Laura Javoršek
Hejdi Baraga
Albina Ponikvar
razrednik
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
govorilne
dan
petek
torek
torek
torek
torek
ponedeljek
sreda
torek
torek
torek
sreda
torek
torek
ponedeljek
torek
četrtek
sreda
torek
učilnica
ure
ura
10.30 – 11.15
7.45 - 8.30
7.45 - 8.30
13.00 – 13.45
10.30 – 11.15
10.30 - 11.15
7.45 - 8.30
10.30 – 11.15
12.10 – 12.55
9.40 - 10.25
8.30 – 9.20
9.40 - 10.25
9.40 - 10.25
8.35 – 9.20
9.40 - 10.25
7.45 - 8.30
9.40 - 10.25
9.40 - 10.25
kabinet MAT
kabinet
kabinet TJA
kabinet ŠPO
kabinet
kabinet
TIT
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet RAČ
kabinet BIO
kabinet BIO
kabinet MAT
IGA VAS – I. triada – govorilne ure
učitelj
Nataša Vesel Plos
Kristina Škulj
Barbara Turk
Slavica Brus
razrednik
1.r
2.r
3.r
govorilne ure
dan
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ura
11.20 -12.05
11.20 - 12.05
11.20 - 12.05
12.10 - 12.55
42
POGOVORNE URE ZA UČENCE
STARI TRG PRI LOŽU – razredna stopnja
učitelj
Nevenka Dražetić
Helena Novak Obreza
Irena Turk
Urška Cimprič
Andreja Jelinčič
Marjeta Nelc
Anita Bajec
Darja Mulec
razrednik
pogovorne ure
dan
petek
petek
petek
petek
torek
torek
ura
11.20 -12.05
10.30 – 11.15
11.20 -12.05
11.20 - 12.05
12.10 -12.55
12.10 -12.55
četrtek
torek
12.10 -12.55
11.20- 12.05
1.r
2.r
3.r
4.a
4.b
5.r
STARI TRG PRI LOŽU – predmetna stopnja
učitelj
razrednik
Simona Lunka
6.a
Vida Truden
Aleš Ožbolt
Manca Gorup
Polona Šivec
Anja Širca
Bernarda Knavs
Tatjana Lekan
Magda Telič
Iva Jakše
Andreja Ravšelj
Alenka Ravšelj
Tatjana Farkaš
Irena Šfiligoj
Ivanka Rovan
Martina Malnar Novak
Laura Javoršek
Hejdi Baraga
Albina Ponikvar
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
pogovorne ure
dan
ura
sreda
13.00 – 13.45 ali
po dogovoru
petek
12.10 – 12.55
četrtek
13.00 - 13.45
sreda
12.10 – 12.55
četrtek
12.10 – 12.55
četrtek
12.10 – 12.55
torek
12.10 – 12.55
ponedeljek
13.00 – 13.45
četrtek
12.10 – 12.55
sreda
12.10 – 12.55
torek
13.00 – 13.45
sreda
7.45 – 8.30
sreda
13.00 – 13.45
sreda
11.20 – 12.05
četrtek
13.00 – 13.45
torek
11.20 – 12.05
četrtek
11.20 – 12.05
torek
12.10 – 12.55
četrtek (A)
13.00 -12.55
sreda (B)
13.00 – 13.45
43
MATIČNE UČILNICE
razred
učitelj
6.a
S. Lunka
6.b
V. Truden
7.a
A. Ožbolt
7.b
M. Gorup
8.a
P. Šivec
8.b
A. Širca
9.a
B. Knavs
9.b
T. Lekan
učilnica
GOS
LUM
BIO
U1
TJA
SLJ
SLJ2
ZGO
IV. ORGANIZACIJA POUKA V ŠOLI
Začetek pouka je 1. september. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junij, za vse
ostale učence pa 24. junij.
Fleksibilni predmetnik bomo izvajali pri pouku tehnike in tehnologije v 8. razredu,
zgodovine in geografije v 6. razredu.
OCENJEVALNO
OBDOBJE
I.
II.*
II.
TRAJANJE
1. september do 30. januar
31. januar do 15. junij
31. januar do 24. junij
KONFERENCA
27. januar – 1. do 5. razred
28. januar - 6. do 9. razred
11. junij
22. junij
* - za učence 9. razreda
NPZ - NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA za učence 6. in 9. razreda




5. 5. 2015 - matematika
7. 5. 2015 - slovenščina
11. 5. 2015 – angleščina za 6. razred
11. 5. 2015 – kemija za 9. razred
POČITNICE
od - do
27. – 30. oktober
29. – 31. december
23. - 27. februar
28. – 30. april
26. junij - 31. avgust
POČITNICE
JESENSKE POČITNICE
NOVOLETNE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
PRVOMAJSKE POČITNICE
POLETNE POČITNICE
Pouka prost dan – 2. januar 2015 - nadomeščanje pouka 16. 5. 2015
44
Pouk poteka v dopoldanskem času, začetek pouka je ob 7.45.
1. ura
2. ura
malica
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
7.45 - 8.30
8.35 - 9.20
9.20 - 9.40
9.40 - 10.25
10.30 - 11.15
11.20 - 12.05
12.10 - 12.55
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
ŠOLSKI KOLEDAR: http://www.oshjh-staritrg.si/organizacija-pouka
DEŽURSTVA STROKOVNIH DELAVCEV v ŠOLI
Dežurstvo na hodnikih v pritličju in v I. nadstropju pred začetkom pouka in med odmori
se izvaja tedensko. Naloge dežurnega učitelja so določene z vzgojnim načrtom šole,
pravili hišnega reda in hišnim redom.
Razpored dežurstva je objavljen na oglasni deski v zbornici in oglasni deski razredne in
predmetne stopnje na hodniku, ki ga pripravlja in vodi T. Farkaš.
V PŠ Iga vas razpored pripravlja vodja N. V. Plos.
pritličje razredne
stopnje
pritličje predmetne
stopnje, glavni vhod
I. nadstropje
PŠ Iga vas
A. Bajec, U. Cimprič, A. Jelinčič, N. Dražetić, M. Nelc,
H.N. Obreza, D. Mulec, M. M. Novak
A. Širca, A. Ožbolt, B. Knavs, An. Ravšelj,
Al. Ravšelj, M. Telič, V. Truden, T. Lekan,
P. Šivec, S. Lunka, A. Ponikvar, M. Gorup, I. Jakše, I.
Rovan, I. Šfiligoj, L. Javoršek, H. Baraga
N.V. Plos, B. Turk, S. Brus, K. Škulj
Za urejenost šole (notranjost in okolica) skrbi H. Baraga v okviru EKO šole.
Razpored in vodenje dežurstva učencev vodi A. Ponikvar.
DRUGO DELO
DELO
urejanje jedilnice
urejanje garderobe RS in hodnika v pritličju
urejanje hodnikov pritličja in I. nadstropja
vitrine in oglasne deske v knjižnici
VODJA
H. N. Obreza
D. Mulec, M. Novak
Malnar, razredniki
V. Truden, Al. Ravšelj
L. Zalar
45
vitrine pred učilnico TIT, pod stopniščem
vitrina in oglasna deska pri telovadnici
An. Ravšelj
A. Širca, A. Ožbolt
KONFERENCE, SESTANKI…
ŠOLA
Strokovna srečanja učiteljskega zbora bodo vsak petek ob 7.00.
Sestanki strokovnih aktivov so po programu in koledarju, ki ga vodja aktiva določi ob
začetku šolskega leta.
Strokovni aktivi se obvezno sestanejo:
KDAJ
februar
avgust-september
april
TEMA
 Analiza uspeha v I. ocenjevalnem obdobju
 Analiza uspeha v II. ocenjevalnem obdobju
 Usklajevanje kriterijev in meril ocenjevanja
 Medpredmetno usklajevanje po horizontali in vertikali
 Letni delovni načrt …..
 Predlog o izvajanju oblik diferenciacije v II. in III.
vzgojno-izobraževalnem obdobju za naslednje šolsko leto
od 4. razreda dalje
 Učbeniki in učni pripomočki za naslednje šolsko leto
STROKOVNE SKUPINE za DODATNO STROKOVNO POMOČ OTROKOM
VRTCA IN UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI
1. Ravnatelj imenuje strokovne skupine, ki bodo sodelovale pri izvajanju vzgojnoizobraževalnega programa otrok s posebnimi potrebami.
2. Strokovna skupina mora v roku 30 dni po dokončnosti odločbe izdelati
individualizirani program za otroka s posebnimi potrebami.
3. Strokovna skupina individualizirani program učenca med šolskim letom prilagaja
glede na napredek otroka, težave in razvoj otroka s posebnimi potrebami.
4. Individualizirani program najmanj enkrat v vzgojno-izobraževalnem obdobju
evalviramo in ga po potrebi spremenimo.
5. Nosilec programa skliče in vodi sestanke strokovne skupine in piše zapisnik.
6. Starši morajo biti o napredku učenca obveščeni 1 krat mesečno na govorilnih urah,
če pa staršev ni na govorilne ure oz. roditeljske sestanke, jih je potrebno najmanj
trikrat obvestiti:
- po redovalni konferenci in
- ob koncu šolskega leta.
46
7. Po vsakem sestanku je potrebno dopolniti individualiziran program. Starši
zapisnik podpišejo.
HOSPITACIJE kot del izobraževanja
Načrtovana je vsaj ena hospitacija v dogovoru s strokovnim delavcem po programu dela
oz. hospitacije praktikantov.
Sodelovalne hospitacije
mesec
oktober
november
januar
februar
marec
april
učitelj
I.Turk
U. Cimprič
B. Knavs
M. Nelc
P. Šivec
M. Gorup
MENTORSTVO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
Dijakom, študentom in udeleženkam bomo omogočili opravljanje pedagoške prakse.
Nudili bomo mentorstvo pri opravljanju praktičnega dela in praktičnih nastopov.
Mentorstvo se bo določalo sproti, glede na potrebe.
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Po kolektivni pogodbi ima delavec pravico do 5 dni strokovnega izobraževanja na leto v
času počitnic oz. v dogovoru z ravnateljem.
Strokovni delavci vrtca in šole se bodo izobraževali z izbiro izobraževanj po Katalogu
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju za šolsko leto 2014/15.
Tehnični delavci se bodo izobraževali v skladu s potrebami oz. predpisanimi seminarji in
tečaji.
NAČRT DELA ORGANIZATORJA PREHRANE
Prehrana pomembno vpliva na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej
pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja,
zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na
izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na
zdravje v odrasli dobi.
47
Vsa naša prizadevanja bodo usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora biti
hkrati uravnotežena, varovalna, pestra in varna. Zavedamo se, da skrb za zdravje in odnos
do zdravja nista prirojena, zato je potrebno to zavest razvijati že pri otrocih.
Pri načrtovanju prehrane bomo upoštevali veljavne prehranske standarde in normative za
prehrano predšolskih otrok:
-
Jedilniki naj bodo usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi.
Pripravljeni obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil
iz vseh skupin živil.
V vsak obrok naj se vključi sveže sadje ali zelenjava.
Pri obrokih, še zlasti med obroki, naj se ponudi otrokom zadostna količina pijače,
predvsem zdravstveno ustrezne vode.
Otrokom bomo omogočili, da bo za uživanje vsakega obroka dovolj časa, obroki pa bodo
ponujeni v okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja.
Pri sestavljanju jedilnikov bomo upoštevamo stališča stroke, priporočila svetovne
zdravstvene organizacije (WHO), priporočene vnose glede energijskih in hranilnih
vrednosti, količinske normative ter želje otrok.
Varno prehrano bom zagotavljali z izborom kakovostnih živil, ustrezno opremo,
priborom in postopki obdelave živil in priprave jedi. Obroki bodo skrbno pripravljeni, v
ustreznih higienskih razmerah, ki so v skladu z načeli dobre higienske prakse s HACCP
sistemom. Načini priprave jedi sledijo sodobnim smernicam in priporočilom za prehrano
otrok.
Jedilnike sestavljamo letnemu času primerno, pri čemer upoštevamo značilne sezonske
jedi in živila.
Jedilniki vključujejo:
- čim več svežega sadja in zelenjave, naravnih začimb in zelišč, namesto industrijsko
pripravljenih izdelkov,
- različne vrste kruha: črni, rženi, polbeli, koruzni, ajdov, polnozrnati, sončnični, s
semeni,
- izogibamo se zgoščevanju jedi z belo moko.
Za žejo bo otrokom na voljo vedno čaj in voda, 100% sokovi, naravne napitke in nektarje
pa bomo vključevali v obroke.
V centralni kuhinji osnovne šole se pripravlja hrana za centralno šolo, enote vrtca in
podružnične šole. Dnevno jo razvažamo v termoport posodah, ki zagotavljajo primeren
transport. Tako je maksimalno poskrbljeno, da otroci dobijo primerno količino hrane, ki
obdrži primerno toploto tudi ob razdeljevanju le-te.
Prehrano v vrtcu in šoli lahko spremljajo tudi starši, saj so obveščeni z jedilniki, ki so na
vpogled na oglasnih deskah ter spletni strani OŠ in vrtca.
Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano, bomo pripravljali tudi dietne obroke.
Organizirano imamo tudi skupino za prehrano, ki jo sestavljajo vodja prehrane, strokovna
delavka šole, strokovna delavka vrtca in kuharica. Skupina skrbi za sodelovanje pri
48
organizaciji prehrane, spremlja kakovost prehrane in vpliva na izboljšave. Prehranska
skupina tudi usklajuje interese znotraj skupine v skladu z načeli zdrave prehrane.
Razširjali bomo tudi teoretična in praktična znanja s področja prehrane in HACCP-a.
Strokovni tim sestavljajo T. Leskovec, H. Baraga, Majda Šraj Mihelčič in učenka J.
Antončič.
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Naša šola je tudi v šolskem letu 2014/15 izbrana za izvajanje ukrepa, ki se imenuje Shema
šolskega sadja – to je nov ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in
zelenjave, ki promovira uživanje sadja in zelenjave.
Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati
omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč
povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa kot je sladkorna bolezen
tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd...
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Shema šolskega sadja eden od
ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je
Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno
razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek
pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.
Republika Slovenija se je odločila, da bo ukrep uvedla že v šolskem letu 2009/10.
Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave za okvirno 20
razdelitev. V okviru ukrepa Shema šolskega sadja bomo izvajali tudi vrednotenje, s
katerim bomo ugotavljali učinke razdeljevanja sadja in zelenjave na zdravje, rezultati
vrednotenja pa nam bodo obenem služili kot osnova za izboljševanja ukrepa v prihodnjih
letih.
Vrednotenje Shema šolskega sadja bo izvajal Inštitut RS za varovanje zdravja.
Sadje in zelenjavo bomo ponudili vsako sredo do porabe sredstev. Na voljo bo pred
začetkom pouka od 7.30 do konca pouka v razredih.
V okviru ukrepa bomo promovirali uživanje sadja in zelenjave kot zdrav način življenja.
Na ta način bomo povečali količine uživanja sadja in zelenjave ter poudarili pomen
kulturnega uživanja vsak dan.
ŠOLSKA PREHRANA
Šolska kuhinja pripravlja učencem in delavcem šolsko malico in kosila.
Stroške šolske prehrane učenci oz. starši poravnajo s položnico oz. preko trajnika do 18.
v mesecu.
Cena malice je 0,80 EUR. Cena kosila je 1,80 EUR, za odrasle pa 3,40 EUR.
PROGRAM ORGANIZATORJA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA
otrok v vrtcu
Izvajanje zdravstveno higienskega režima v vrtcu bo potekalo v skladu z veljavnimi
zakoni, pravilniki, navodili in priporočili strokovnih ustanov ter internimi dogovori.
Redno bomo spremljali zdravstveno stanje otrok, sodelovali z zdravniki pediatri, redno
obveščali starše o nalezljivih boleznih.
Vodili bomo evidenco pojavljanja nalezljivih bolezni in ukrepe za njihovo preprečevanje.
49
Spodbujali bomo čim več gibanja na svežem zraku tudi v hladnih zimskih dneh, starše pa
dodatno pozvali, da otroke opremijo s primerno obleko in obutvijo.
Posebna skrb bo namenjena higieni pri previjanju otrok, ravnanju z umazanim perilom in
umivanju rok otrok in učencev ter strokovnega osebja.
Redno bomo spremljali sanitarno-tehnično in sanitarno-higiensko vzdrževanje objektov,
ter po potrebi organizirali dezinfekcijo, dezinsekcijo ali deratizacijo posameznih prostorov
ali celotnih objektov.
ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični pregledi, za učence
1. in 7. razreda ter za učenke 6. razreda pa cepljenje.
Prav tako se opravlja sistematične zobozdravstvene preglede zob za vse učence in učenje
pravilnega čiščenja in nege zob. Zobna preventiva je za učence od 1. do 5. razreda.
Po končanem pregledu učenci nadaljujejo s poukom.
Tekmovanje za čiste zobe je za učence od 1. do 5. razreda.
Letni delovni načrt je fleksibilen in se bo po potrebi spreminjal.
Stari trg pri Ložu, september 2014
Pomočnica ravnateljice šole
Tatjana Leskovec
Pomočnica ravnateljice šole
Tatjana Farkaš
Ravnateljica
Sonja Jozelj