Pravilnik o treningih in tekmovanjih

Na podlagi 59. člena Statuta Sabljaškega kluba Branik je Upravni odbor Sabljaškega kluba Branik na
svoji 1. redni seji, dne 8. septembra 2011, v celoti sprejel nov
PRAVILNIK SABLJAŠKEGA KLUBA BRANIK
O TRENINGIH IN TEKMOVANJIH
I.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje pravilnika)
Ta pravilnik ureja področje treningov, tečajev sabljaške šole in druge organizirane športne dejavnosti
(v nadaljevanju: športna dejavnost), ki jih organizira Sabljaški klub Branik (v nadaljevanju: klub).
Ta pravilnik ureja tudi področje tekmovanj, katerih se udeležujejo člani kluba.
2. člen
(tekmovalec, začetnik, rekreativec)
Tekmovalec je tisti član kluba, ki se udeležuje športne dejavnosti treninga.
Tekmovalci so glede na leto starosti razporejeni v sledeče starostne kategorije:
- dečki/deklice C (v nadaljevanju: DD-C) sestavljajo tisti tekmovalci, ki so 1. septembra v tekoči
sezoni stari do vključno 11 let;
- dečki/deklice B (v nadaljevanju: DD-B) sestavljajo tisti tekmovalci, ki so 1. septembra v tekoči
sezoni stari med 12 do vključno 13 let;
- kadeti/kadetinje (v nadaljevanju: kadeti) sestavljajo tisti tekmovalci, ki so 1. septembra v
tekoči sezoni stari med 14 do vključno 16 let;
- mladinci/mladinke (v nadaljevanju: mladinci) sestavljajo tisti tekmovalci, ki so 1. septembra v
tekoči sezoni stari med 17 do vključno 19 let;
- člani/članice (v nadaljevanju: člani) sestavljajo tisti tekmovalci, ki so 1. septembra v tekoči
sezoni stari 20 let ali več.
Začetnik je tisti član kluba, ki se udeležuje športne dejavnosti sabljaške šole.
Rekreativec je tisti član kluba, ki se udeležuje športne dejavnosti rekreacije.
3. člen
(športna dejavnost)
Klub za svoje člane organizira športno dejavnost. Športna dejavnost lahko poteka v večih oblikah in za
več starostnih ali drugače razporejenih skupin.
Trening je organizirana oblika športne dejavnosti oziroma vadbe, ki se izvaja z namenom
dopolnjevanja, širjenja in izboljševanja sposobnosti članov kluba v športnem sabljanju, s končnim
ciljem doseči takšne sposobnosti članov kluba, ki jim omogočajo čim boljše rezultate na sabljaških
tekmovanjih. Trening je namenjen skupinam tekmovalcev.
Sabljaška šola je organizirana oblike športne dejavnosti, ki izvaja z namenom učenja osnovnih znanj in
veščin športnega sabljanja za laike. Sabljaška šola je namenjena skupinam začetnikov.
Rekreacija je organizirana oblika športne dejavnosti, ki se izvaja z namenom dopolnjevanja, širjenja in
izboljševanja sposobnosti članov kluba v športnem sabljanju, pri čemer pa cilji niso uspehi na
sabljaških tekmovanjih. Rekreacija je namenjena skupinam rekreativcem.
Športne dejavnosti se lahko udeležujejo zgolj člani kluba.
Stran 1 od 8
4. člen
(definicija trenerja)
Trener je tisti posameznik, ki je v skladu s tem pravilnikom, drugimi akti kluba ter pravili Sabljaške
zveze Slovenije in drugimi pooblaščenimi organizacijami strokovno usposobljen in upravičen do
priprave strokovnih programov športnih dejavnosti in jih tudi izvesti.
Trenerje imenuje upravni odbor kluba (v nadaljevanju: UO).
5. člen
(tekmovalna sezona)
Tekmovalna sezona predstavlja obdobje, v katerem se izvajajo vse športne dejavnosti kluba in poteka
od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta.
II. ŠPORTNA DEJAVNOST
II.1 Osnovna načela
6. člen
(osnovna načela)
Tu zapisana osnovna načela veljajo za katerokoli oblika športne dejavnosti, ki jo organizira klub, razen
če ni s programom športne dejavnosti določeno drugače.
7. člen
(prisotnost)
Udeleženci športne dejavnosti se morajo le-te udeleževati redno in v skladu s programom športne
dejavnost. Vsak izostanek mora posameznik sporočiti vsaj 2 uri pred pričetkom športne dejavnosti
trenerju oziroma članu UO.
Udeleženec mora biti 10 minut pred uro pričetka športne dejavnosti prisoten v telovadnici, kjer se
športna dejavnost odvija v predpisani delovni obleki, zaradi preverjanja prisotnosti in priprave na
izvajanje športne dejavnosti.
Pred začetkom izvajanja športne dejavnosti trener preveri prisotnost in ugotovitve zabeleži v evidenco
prisotnosti, nato pa prične z izvajanje športne dejavnosti.
Za pravilen časovni potek športne dejavnosti skrbi trener, ki športno dejavnost zaključi tako, da je ob
uri zaključka športne dejavnosti telovadnica prazna oziroma v njej športna dejavnost več ne poteka.
8. člen
(delovna oblačila)
Udeleženec športne dejavnosti se mora le-te udeleževati v predpisanih delovnih oblačilih, to pa so
sabljaška jakna in hlače, podplastron, maska, nogavice, rokavica ter tenis copati za notranjo uporabo
(dvoranske teniske).
Izjemo k določilu prejšnjega odstavka tega člena predstavlja sabljaška šola, kjer so delovna oblačila
primerna trenerka in copati za notranjo uporabo.
9. člen
(telovadnica)
Telovadnica je prostor, kjer poteka športna dejavnost in mora biti temu primerno opremljena.
Garderobe so pomožni prostori, kjer se udeleženci športne dejavnosti preoblačijo ali drugače pripravijo
na športno dejavnost.
V času izvajanja športne dejavnosti so lahko v telovadnici prisotni samo trener, ki športno dejavnost
izvaja, udeleženci športne dejavnosti ter člani UO in nadzornega odbora kluba (v nadaljevanju: NO). V
Stran 2 od 8
soglasju s trenerjem lahko UO dovoli prisotnost tudi drugih oseb v telovadnici v času izvajanja športne
dejavnosti.
Udeleženci športne dejavnosti so lahko v telovadnici prisotni samo v predpisanem času izvajanja
športne dejavnosti. Pred pričetkom oziroma po zaključku športne dejavnosti se lahko njeni udeleženci
zadržujejo v garderobi le toliko časa, kot je najmanj potrebno da se na športno dejavnost pripravijo
oziroma z njo zaključijo.
Udeleženci športne dejavnosti lahko v telovadnico prinesejo samo tisto opremo, ki je nujno potrebna
za izvajanje športne dejavnosti, še posebej sabljaška torba z orožjem, povezovalnimi kabli in
rezervnimi deli ter osvežilne pijače. Izjemoma je dovoljen vnos prenosnih telefonov in drugih
vrednejših predmetov, pri čimer morajo biti te naprave izklopljene oziroma na izvajanje športne
dejavnosti ne smejo imeti vpliva.
Udeleženec športne dejavnosti lahko v času izvajanja le-te zapusti telovadnico le z dovoljenjem
trenerja.
10. člen
(odgovornost in poškodbe)
Udeleženec športne dejavnosti je za svoje početje odgovoren sam. Ves čas izvajanja športne
dejavnosti v telovadnici, kot tudi v garderobah, se mora ravnati po določilih tega pravilnika in drugih
aktov kluba oziroma po navodilih trenerja ali članov UO.
Klub za početje posameznika in dejanja, ki nastanejo kot posledica početja posameznika, ne
odgovarja v primerih, ko ta posameznih ne upošteva aktov kluba, ki urejajo področje športnih
dejavnosti oziroma navodil trenerja ali članov UO.
Trener je v primeru poškodbe ali nenadne bolezni udeleženca športne dejavnosti dolžan takoj obvestiti
člana UO.
11. člen
(sankcije)
Posameznemu udeležencu športne dejavnosti, ki se športne dejavnosti ni udeležil pravočasno in/ali v
predpisanih delovnih oblačilih, lahko trener prepove udeležbo na športni dejavnosti.
Trener lahko posamezniku, ki v telovadnica vnaša predmete, ki za izvajanje športne dejavnosti niso
nujno potrebni, te predmete do zaključka športne dejavnosti zapleni in mu jih šele nato vrne.
Trener lahko posameznika, ki ne upošteva njegovih navodil ali ravna tako, da moti izvajanje športne
dejavnosti, kaznuje z opravljanjem športnih vaj z večjim naporom, v primeru ponavljanja pa ga izključi
iz športne dejavnosti.
Trener mora ob izreku v tem členu navedenih sankcijah takoj obvestiti člana UO.
UO lahko posameznika, ki ponavlja kršitve osnovnih načel športne dejavnosti dodatno kaznuje s
kratkotrajno prepovedjo udeleževanja športne dejavnosti, s prepovedjo tekmovanj, lahko pa tudi
uvede disciplinski postopek. UO takšno odločitev sprejme s sklepom.
II.2 Program športne dejavnosti
12. člen
(program športne dejavnosti)
Katerakoli oblika športne dejavnosti, ki jo organizira klub, mora imeti svoj program športne dejavnosti,
ki vsebuje sledeče elemente:
- navedbo oblike športne dejavnosti;
- strokovno-tehnično vsebino in cilje;
- urnik in izvajalce ter
Stran 3 od 8
-
finančno in materialno konstrukcijo.
Program športne dejavnosti pripravi UO v sodelovanju s trenerjem, ki bo športno dejavnost izvajal,
potrdi pa ga UO.
Program športne dejavnosti mora biti pripravljen do 31. avgusta tekočega leta za izvajanje športne
dejavnosti v prihajajoči tekmovalni sezoni, izjemoma pa za športne dejavnosti, ki se ne pričnejo z
dnevom pričetka nove tekmovalne sezone, velja, da mora biti program športne dejavnosti pripravljen
vsaj sedem dni pred pričetkom športne dejavnosti.
13. člen
(strokovno-tehnična vsebina)
Strokovno-tehnično vsebino programa športne dejavnosti pripravi trener, ki bo to športno dejavnost
tudi izvajal in vsebuje predvsem navedbo in opis poteka športne dejavnosti z vključenimi splošnimi in
sabljaškimi športnimi elementi.
Strokovno-tehnična vsebina mora biti v skladu s sodobnimi smernicami športne pedagogike športnega
sabljanja.
Cilji športne dejavnosti morajo biti zastavljeni tako, da omogočajo največjo realizacijo ob doseganju
najboljših rezultatov, z upoštevanjem oblike športne dejavnosti, skupine, kateri je športna dejavnost
namenjena ter finančnih in materialnih pogojev za dosego le-teh.
14. člen
(urnik in izvajalci)
Urnik športne dejavnosti mora biti zastavljen v okviru obstoječih časovnih in finančnih pogojev in
zmožnosti za izvedbo športne dejavnosti.
Izvajalec športne dejavnosti je lahko samo trener. Izjemoma je lahko izvajalec športne dejavnosti tudi
pomočnik trenerja ali drugi pooblaščeni posameznik, če tako določajo pravila Sabljaške zveze Slovenije
in drugih pooblaščenih organizacij.
15. člen
(finančna in materialna konstrukcija)
Finančna in materialna konstrukcija programa športne dejavnosti mora vsebovati navedbo vseh
odhodkov oziroma stroškov, ki izhajajo iz izvajanja športne dejavnosti, navedbo prihodkov, s katerimi
se bodo stroški izvajanja športne dejavnosti krili ter navedbo materialnih sredstev, potrebnih za
izvajanje športne dejavnosti.
II.3 Selekcijski proces
16. člen
(selekcijski proces)
Vsak član kluba, ki se želi ukvarjati s športnim sabljanjem, je podvržen selekcijskemu procesu.
Selekcijski proces je postopek, s pomočjo katerega začetnik v športnem sabljanju postane bodisi
tekmovalec, bodisi rekreativec.
17. člen
(postopek selekcije)
Vsak član kluba oziroma začetnik, ki se želi ukvarjati s športnim sabljanjem, se mora, ne glede na
starost, najprej udeležiti športne dejavnosti sabljaške šole. Začetnik se mora sabljaške šole udeleževati
redno in v skladu z njenim programom. Začetnik sabljaško šolo zaključi z izpitom iz sabljaške šole, s
katerim se preverja ali je osvojil dovolj znanj in veščin, da nadaljuje s športnim sabljanjem v katerikoli
drugi obliki športne dejavnosti.
Stran 4 od 8
Samo tisti član kluba, ki je opravil izpit iz sabljaške šole, ima pravico nadaljevati s športno dejavnostjo.
Začetniki, ki so opravili izpit iz sabljaške šole in ki so ob zaključku sabljaške šole stari do 16 let,
nadaljujejo s športno dejavnostjo treningov in postanejo tekmovalci.
Začetniki, ki so opravili izpit iz sabljaške šole in ki so ob zaključku sabljaške šole stari vključno 16 let
ali več, nadaljujejo s športno dejavnostjo treningov ali rekreacije po lastni izbiri.
II.4 Poročilo o športni dejavnosti
18. člen
(poročilo o športni dejavnosti)
Trener, ki izvaja športno dejavnost, je dolžan vsaj enkrat mesečno poročati UO o izvajanju športne
dejavnosti.
O načinu poročanja o športni dejavnosti se dogovorita trener in UO.
III.
SABLJAŠKA TEKMOVANJA
19. člen
(definicija tekmovanja)
Tekmovanje po tem pravilniku so katerakoli državna, mednarodna ali druga sabljaška tekmovanja in
turnirji (v nadaljevanju: tekmovanja).
20. člen
(udeleženci tekmovanj in prijava)
Tekmovanj se lahko udeležujejo člani kluba, ki:
- imajo zaključeno sabljaško šolo z izpitom,
- nadaljujejo s športno dejavnostjo treningov kot tekmovalci in
- izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Sabljaška zveza Slovenije in druge pooblaščene organizacije.
V nasprotju z določilom prejšnjega odstavka tega člena se lahko tekmovanj nižjih kakovostnih
razredov udeležijo tudi člani kluba, ki sodelujejo pri športni dejavnosti rekreacije, pri čemer se
smiselno upoštevajo določila tega pravilnika.
Tekmovalec se lahko udeleži tekmovanja le na podlagi prijave na tekmovanje s strani kluba.
Samostojna prijava tekmovalcev ni dovoljena.
Tekmovalci na tekmovanjih vedno nastopajo kot tekmovalci kluba. Nastopanje za drug klub je mogoče
le na podlagi pisne prošnje, ki jo poda tekmovalec, o tem pa odloči UO v posvetovanju s trenerjem.
21. člen
(program tekmovanj)
Trener športne dejavnosti treningov praviloma do konca avgusta tekočega leta pripravi program
tekmovanj za naslednjo tekmovalno sezono, potrdi pa ga UO.
Program tekmovanj mora biti prilagojen vsaki starostni skupini tekmovalcev.
Merila
-
za uvrščanje tekmovanj v program tekmovanj so:
uvrstitev tekmovanj v koledar tekmovanj Sabljaške zveze Slovenije;
kakovost tekmovanja;
možnost večkratnih nastopov na tekmovanju (tekmovanje v večih starostnih skupinah);
datumska umeščenost tekmovanja;
lokacija tekmovanja in
skladnost s programom športne dejavnosti in cilji.
Stran 5 od 8
Tekmovalci so se dolžni udeleževati tekmovanj v skladu s programom tekmovanj redno in brez
odstopanj ter v skladu z njihovimi zmožnostmi.
22. člen
(prijava na tekmovanje)
UO o programu tekmovanj obvesti tekmovalce ob pričetku tekmovalne sezone.
V nadaljevanju sezone sekretar obvešča tekmovalce o posameznih tekmovanjih z dopisom tako, da
imajo le-ti vsaj sedem dni časa do roka za interno prijavo na tekmovanje. Rok za interno prijavo določi
sekretar tako, da omogoča pravočasno prijavo tekmovalcev na tekmovanje ter organizacijo odhoda na
tekmovanje, kot je to določeno s 23. členom tega pravilnika.
Dopis, s katerim sekretar obvesti tekmovalce o tekmovanju, mora vsebovati, poleg osnovnih podatkov
o tekmovanju (datum, kraj, razpored, štartnina, posebnosti) še podatke o stroških prevoza, morebitnih
nočitvah, sodnikih in drugih potrebnih spremljevalcih ter drugih stroških, ki iz organizacije tekmovanja
izhajajo.
23. člen
(odhod na tekmovanja)
Klub vedno organizira odhod na tekmovanja, kar vključuje prevoz, morebitne nočitve, spremstvo za
mladoletne člane, sodnike, spremljevalce za mladoletne tekmovalce in ostalo po potrebi.
V nasprotju z določilom prejšnjega odstavka tega člena klub ni dolžan organizirati odhoda na
tekmovanje, če je do roka za interno prijavo na tekmovanje prijavljenih manj kot pet tekmovalcev. V
tem primeru si tekmovalci dolžni sami organizirati odhod na tekmovanje.
24. člen
(stroški odhoda na tekmovanje)
Stroške odhoda na tekmovanje, ki ga organizira klub, si delijo tekmovalci med seboj.
Sekretar v dopis iz 22. člena tega pravilnika vključi vse stroške, ki so povezani z odhodom na
tekmovanje, še posebej stroške prevoza, namestitve, povračila dnevnic sodnikom in spremljevalcem,
če so potrebni in podobno.
Če so za udeležbo na tekmovanju zahtevani sodniki in/ali drugi spremljevalci oziroma pooblaščeni
predstavniki kluba ali pa njihovo prisotnost želijo tekmovalci sami, se stroški teh oseb delijo med
tekmovalce.
Klub izvede organizacijo odhoda na tekmovanje brezplačno oziroma z lastnimi sredstvi in se za njih ne
bremeni tekmovalcev.
25. člen
(potrditev odhoda na tekmovanje in plačilo stroškov)
Po roku za interno prijavo sekretar obvesti prijavljene tekmovalce o njihovi prijavi in jim v primeru
organiziranja odhoda na tekmovanje s strani kluba skupaj z blagajnikom izda račun za stroške iz 24.
člena tega pravilnika.
Račun za stroške iz 24. člena tega pravilnika mora biti poravnan v roku treh dni po potrditvi interne
prijave, sicer se lahko prijava posameznega tekmovalca odpove.
26. člen
(odpoved prijave na tekmovanje)
Tekmovalec lahko odpove udeležbo na tekmovanju in s tem interno prijavo največ tri dni po potrditvi
interne prijave, pri čemer dobi povrnjene morebitne že plačane stroške odhoda na tekmovanje.
Stran 6 od 8
Tekmovalec lahko odpove udeležbo na tekmovanju in s tem interno prijavo tudi kasneje od treh dneh
po potrditvi interne prijave, pri čemer pa morebitnih že plačanih stroškov odhoda na tekmovanje ne
dobi povrnjenih, razen v izjemnih primerih, kot so:
- smrt ožjega družinskega člana (starši, otrok, sestra oziroma brat), kar tekmovalec izkaže s
predložitvijo mrliškega lista;
- nenadna poškodba ali bolezen, kar tekmovalec izkaže z zdravniškim potrdilom;
- drugi primeri, o katerih na podlagi pisne prošnje tekmovalca odloči UO.
27. člen
(omejitev tekmovalcev)
Klub praviloma organizira odhoda na tekmovanje tako, da se ga lahko udeležijo vsi zainteresirani
tekmovalci, vendar le, če jih je več kot pet. V primeru, da organizacija odhoda na tekmovanje za vse
zainteresirane tekmovalce ni mogoča oziroma je interesentov več kot je razpoložljivih mest, se med
prijavljenimi tekmovalci vzpostavi sledeči kriterij za odhod na tekmovanje:
1. status kategoriziranega športnika;
2. mesto na državni lestvici tekmovalcev na dan roka za interno prijavo, če obstaja;
3. prisotnost na treningih v zadnjih šestih mesecih pred rokom za interno prijavo;
4. udeležba na tekmovanjih v zadnjih šestih mesecih pred rokom za interno prijavo;
5. odsotnost disciplinskih ukrepov ter sankcij, določenih z 11. in 32. členom tega pravilnika;
6. odsotnost zapadlih finančnih obveznosti do kluba;
7. mnenje trenerja.
28. člen
(odhod na tekmovanje)
Vsi tekmovalci in drugi spremljevalci morajo biti ob uri odhoda prisotni na zbirnem mestu za odhod na
tekmovanje. Če tekmovalec do ure odhoda ne sporoči zamude, se lahko odide na tekmovanje tudi
brez njega, pri čemer ne dobi vrnjenih že plačanih stroškov odhoda na tekmovanje.
Ob uri odhoda predstavnik kluba iz 28. člena tega pravilnika izvede pregled prisotnih ter preveri ali
imajo vsi s seboj vse potrebne dokumente (veljavna osebna izkaznica ali potni list, potrjena kartica
zdravstvenega zavarovanja ter veljavna evropska kartica zdravstvenega zavarovanja), pri tekmovalcih
pa še posebej preveri ali imajo s seboj vso potrebno tekmovalno opremo z rezervo, dovolj denarja za
plačilo štartnine, malico, osvežilno pijačo in drugo po potrebi.
Posamezniku, ki ob uri odhoda s seboj nima predmetov iz 2. odstavka tega člena, se lahko odhod na
tekmovanje odpove, pri čemer ne dobi vrnjenih že plačanih stroškov odhoda na tekmovanje.
29. člen
(predstavnik kluba in evidentiranje rezultatov)
V primeru, da klub organizira odhoda na tekmovanje, se ga pravilom udeleži tudi predstavnik kluba, ki
je lahko trener, sodnik, član UO ali drug polnoletni redni član kluba. Predstavnika kluba imenuje UO.
Ta predstavnik kluba skrbi za pravilni in nemoten potek same organizacije tekmovanja, odhoda na
tekmovanje, med tekmovanjem pa skrbi in nudi podporo tekmovalcem ter vrši funkcijo uradnega
predstavnika kluba oziroma vodjo delegacije. Po zaključku tekmovanja je predstavnika kluba na
tekmovanju dolžan evidentirati rezultate tekmovalcev kluba in pripraviti poročilo tekmovanja.
V primeru, da klub odhoda na tekmovanje ne organizira, se pa ga udeleži posamezni tekmovalec je ta
tekmovalec dolžan sam evidentirati rezultate tekmovanja in pripraviti poročilo tekmovanja, v
nasprotnem primeru nosi morebitne posledice, ki izvirajo iz neevidentiranja rezultatov tekmovalca
tekmovalec sam.
30. člen
(aktivnosti na tekmovanju)
Klub je dolžan odhod na tekmovanje organizirati tako, da so tekmovalci prisotni v kraju tekmovanja
vsaj eno uro pred pričetkom tekmovanja oziroma tako, da se lahko tekmovalce pravočasno prijavi pri
Stran 7 od 8
vodstvu tekmovanja in plača štartnino, tekmovalci sami pa da imajo dovolj časa za pripravo na
tekmovanje.
Na enak način je odhod na tekmovanje dolžan organizirati tekmovalec sam, kadar se tekmovanja
udeležuje v lastni režiji.
Prijavo tekmovalcev pri vodstvu tekmovanja ter plačilo štartnine izvede predstavnik kluba, v kolikor je
prisoten.
Tekmovalec je dolžan pred in med tekmovanje opraviti in izvesti vse dejavnosti in ukrepe, da doseže
čim boljši rezultat oziroma čim višjo končno uvrstitev.
Tekmovalci in drugi prisotni s strani kluba se morajo na tekmovanju obnašati tako, da spodbujajo drug
drugega, si medsebojno pomagajo in kar najbolje predstavljajo klub v javnosti.
31. člen
(poročilo tekmovanja)
Poročilo tekmovanja je namenjeno evidentiranju rezultatov tekmovalcev ter morebitnih posebnosti s
tekmovanja. Izpolni ga predstavnik kluba, v kolikor je prisoten na tekmovanju, sicer pa ga izpolni
tekmovalec sam. Poročilo tekmovanja se mora poslati sekretarju v roku sedmih dni po zaključku
tekmovanja.
Poročilo tekmovanja se izpolnjuje v obrazcu, katerega pripravi UO v roku sedmih dni po sprejemu tega
pravilnika.
32. člen
(sankcije)
UO lahko tekmovalca kaznuje s prepovedjo udeležbe na enem ali večih tekmovanjih, v primerih
kršenja določil tega pravilnika od 19. do 31. člena, o čemer odloči UO v posvetovanju s trenerjem.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme UO.
Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati pravilnik kluba, ki je bil predhodno v veljavi.
Nataša Kvar
Maribor, 8. september 2011
predsednica
Stran 8 od 8