Razpis za športnika leta 2013 - dopis društvom

ŠPORTNA ZVEZA DRAVOGRAD
Trg 4.julija 7
2370 DRAVOGRAD
Dravograd, 13.03.2014
in
JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD
Bukovje 13
2370 DRAVOGRAD
VSEM ŠPORTNIM DRUŠTVOM V OBČINI DRAVOGRAD
Zadeva: RAZPIS ZA ŠPORTNIKE LETA OBČINE DRAVOGRAD ZA
LETO 2013
Športna zveza Dravograd in Javni zavod DRAVIT Dravograd dajeta razpis za podelitev
priznanja športnik leta 2013.
Predloge kandidatov pošljite na obrazcu, ki je priloga razpisa, v zaprti kuverti na naslov JZ
Dravit Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd najkasneje do petka, 04. aprila 2014, s
pripisom: »Ne odpiraj! Razpis za podelitev priznanj v športu.«
Obrazec za predlog športnika leta je na razpolago na spletni strani JZ Dravit Dravograd:
www.dravit.si.
Posamezniki in ekipe lahko kandidirajo za naslednje kategorije priznanj:
 Najboljšo športnico v mladinski ali članski kategoriji
 Najboljšega športnika v mladinski ali članski kategoriji
 Najboljšo žensko ali moško športno ekipo
 Najboljša mlado športnico, športnika, športno ekipo do 15. leta starosti
 Posebno priznanje za izjemne športne dosežke
Za izbor najboljših športnikov leta občine Dravograd imajo pravico kandidirati vsi tisti,
ki so člani društev v občini Dravograd, ali občani Občine Dravograd.
Športni pozdrav !
ŠPORTNA ZVEZA DRAVOGRAD
in
JZ DRAVIT DRAVOGRAD
Darko ŽIŽEK l.r.
Priloga:
- Pravilnik o izboru športnika leta v občini Dravograd
- Obrazec za predlog