Retningslinjer for støtteordningen Kulturcash

Retningslinjer for støtteordningen Kulturcash
1. Formålet med Kulturcash er å:
- Øke antall kulturarrangementer av, for og med ungdom i Hammerfest.
- Øke arrangørkompetanse blant ungdommer.
2.
-
Hvem kan søke?
Ungdom mellom 13 år og 22 år.
Man må være minst to personer for å søke.
Arbeidet med arrangement skal være basert på frivillig innsats.
3. Hva kan midlene brukes til?
- Støtte fra Kulturcash kan brukes til å dekke utgifter i forbindelse med kulturarrangementer som
er åpne for publikum, primært ungdom i Hammerfest.
- Med kulturarrangementer menes konserter, stand-up, revy, scenekunst, utstillinger og lignende.
- Arrangementet skal være gratis for publikum.
- Arrangementet skal være rusfritt.
- Midlene kan ikke brukes til arrangementer av religiøs eller partipolitisk art.
- Det kan ikke gis midler til arrangementer som er gjennomført før søknad er behandlet.
4. Hvor mye kan man søke om?
- Søknadssummen er begrenset oppad til kr. 3000,- pr. arrangement.
- Det kan ikke gis tilskudd som fører til at arrangementet går med overskudd.
5.
-
Hva skal søknaden inneholde?
Navn på søkere.
Kontaktinformasjon.
Prosjektbeskrivelse.
Hva midlene skal brukes til.
Hvor mye søkes det om.
Budsjett med alle utgifter og eventuelle inntekter.
Kontonummer som støtten kan overføres til.
6. Hvordan behandles søknaden?
- Midlene forvaltes av to representanter fra ungdomsrådet og én fra ungdomstjenesten/ansatt
ved Bootleg.
- Søknader til Kulturcash behandles fortløpende.
- Dersom arrangementet får innvilget støtte vil beløpet overføres etter at akseptskjema er signert
og returnert.
7. Hvilke krav stiller vi til rapportering?
- Regnskap og originalkvitteringer innsendes innen rimelig tid etter at arrangementet er
gjennomført.
- Publikumstall.