Eksperter i team

Eksperter i team
Erfaringsbasert emne i
tverrfaglig samarbeid
ved NTNU
Bjørn Sortland
EiT-leder
1
Eksperter i team
Eksperter i team
Et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide
gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektsamarbeid.
Aktuelle problemstillinger fra samfunns og arbeidsliv danner
utgangspunkt for prosjektarbeidet.
Obligatorisk i alle program på høyere grad ved NTNU
7,5 Studiepoeng (Credits) (¼ semester)
Våren 2013:
2000 studenter fordelt på 72 landsbyer
72 professorer
146 læringsassistenter
Alle fakultet er involvert i undervisningen
2
Eksperter i team
De viktigste kjennetegn ved Eksperter i team
• Læringsmetoden er
erfaringsbasert
• Studentene arbeider i
tverrfaglige team
• Det er fokus på samarbeid i
teamet
• Det legges til rette for
samarbeid med arbeidslivet
3
Eksperter i team
To perspektiver i samme undervisning
Samarbeid
om
prosjektet
Refleksjon
over
samarbeidsprosessen
4
Eksperter i team
Landsby: Water world
Student prosjekt: Utvinne ferskvann ved hjelp av bølgeenergi
Studenter fra: Marin, kjemi, biologi, geologi, energi og miljø
5
Eksperter i team
Sluttarbeider
• Prosjektrapport
• Prosessrapport (refleksjoner rundt samspillet )
Begge rapportene teller like mye.
Gruppa får én felles karakter.
6
Hva ønsker du å få vite mer om?
-
Utviklingen av EiT
Organisering
Læringsmål
Erfaringslæring i EiT
Landsbytema og eksterne samarbeidspartnere
Opplæring av undervisningspersonalet
7
Eksperter i team
Utviklingen av EiT
Sivilingeniørstudiet
EiT ble opprettet i 2001 ut fra et ønske fra næringslivet om at studenter
burde ha erfaring med å samarbeide med mennesker
med en annen fagbakgrunn enn dem selv.
NTNU ble tildelt Studiekvalitetsprisen i 2002 for EiT.
(0,5 mill fra Departementet)
Alle fakultet
Styret ved NTNU bestemte høsten 2002 at EiT burde inngå i alle mastergradene
Inkludering av alle fakultetene har vært en gradvis prosess over mange år.
8
Eksperter i team
Hvor fornøyd er studentene med EiT?
90
prosent
fornøyd
Fornøydhet
meder
EiT,
2007-2012
2012
4,0
8
2011 1,4
2010
2,8
2009
5,7
2008
5,7
2007
29,5
8,4
8,1
43,4
29,8
8,3
46,5
31,5
13,7
14,7
14,4
44,1
35,5
16,9
13,4
35,4
36,6
23,4
Svært misfornøyd
33,2
36
Misfornøyd
9,7
Middels fornøyd
7,6
29,9
Fornøyd
5,6
Svært fornøyd
9
Eksperter i team
Organisering av EiT
10
Eksperter i team
Organisering
Studentene organiseres i landsbyer (20 – 30 studenter)
Hver landsby har et bredt tverrfaglig tema
Gjerne med eksterne samarbeidspartnere
Landsbyen ledes av en professor og
to læringsassistenter
Alle studenter må melder inn hvilke fem landsbyer de ønsker å gjennomføre
i prioritert rekkefølge
11
Eksperter i team
To typer landsbyer
INTENSIVLANDSBYER – hver dag i tre uker
Mandag 7. januar - fredag 25. januar 2012
LANGSGÅENDE LANDSBYER – hver onsdag gjennom hele semesteret
Onsdag 16. januar - onsdag 24. april 2012
Obligatorisk oppmøte hver landsbydag
12
Eksperter i team
Studentgruppa
Består normalt av 5 studenter
Maksimalt 2 studenter fra samme studieprogram
Mål for sammensetning av gruppene:
- Studentene kommer i en landsby de har ønsket seg
- Den tverrfaglige sammensetningen er tilpasset landsbytemaet.
13
Eksperter i team
Rammer for landsbydagene
Struktur på landsbydagene
Læringsaktivitetene består av studentstyrte og
lærerstyrte aktiviteter
Studentene skal lære å samarbeide så gruppa må
være samlet.
Studentgruppene blir fasilitert av læringsassistenter
mens de arbeider. Hensikten er å stimuler til
refleksjon over samarbeidet i gruppa.
14
Eksperter i team
Plan for semesteret
15
Eksperter i team
Læringsmål
16
Eksperter i team
Læringsmål
Studenten kan bidra til helhetlige løsninger, trivsel og læring
i tverrfaglig prosjektarbeid senere i yrkeslivet
Studentene får innsikt i hvordan egne handlingsmønstre og væremåte
påvirker samarbeidet.
Studentene utvikler et nytt perspektiv på egen kunnskap
ved å formidle og anvende den.
17
Eksperter i team
Læringsutbytte av EiT
Hva har du/dere lært gjennom samarbeidet i gruppa?
(1) Ikke i det hele tatt - I svært stor grad (5)
22. Jeg har fått trening i å formidle egen
fagkompetanse
3,08
23. Jeg har blitt oppmerksom på hvordan min
adferd påvirker samarbeidet i gruppa
3,74
24. Vi har fått erfaring i å kommunisere på tvers
av fagområder
3,42
25. Vi har fått erfaring i å gi hverandre
tilbakemeldinger
3,73
1
2
3
4
18
Eksperter i team
5
Studentgruppa definerer selv
sin problemstilling
Basert på landsbytema
Slik at alle i gruppa kan bidra
19
Eksperter i team
Erfaringslæring i EiT
20
Eksperter i team
Erfaringslæring i EiT
Samarbeid om
prosjektet
Trene på å endre/forsterke
egne handlingsmønstre og
væremåter
Felles refleksjon over
egne handlingsmønstre
og væremåter
Felles forståelse
av effekten av
gruppas handlinger
21 Fra Kolbs modell side 18 i EiT-boka
Eksperter i team
Fasilitering
Øke studentgruppens bevissthet om hvordan de samarbeider,
og dermed øke effektiviteten i prosjektarbeidet.
Stimulere:
Felles refleksjon over samarbeidet i gruppa
22
Eksperter i team
23
Eksperter i team
Fasilitering
1. Observere – se og lytte for å oppfatte det som foregår
2. Analysere og forstå gruppa – overveie strategi
3. Intervenere – si og handle for å bestyrke eller endre det som foregår i grupppa
Eksempel
• Jeg hører flere av dere si at de ikke har gjort oppgavene dere ble enige
om på forrige møte. Hva tenker dere om det?
• Jeg høre noen i gruppa snakke oftere enn andre. Hvordan er det for de
som sier mindre?
• Jeg hører at en av dere sier tydelig hva hun mener om dette teamet. Hva
mener dere andre?
24
Eksperter i team
Landsbytema og eksterne samarbeidspartnere
Landsbytemaet er utgangspunkt for studentens prosjektarbeid
Landsbytemaet bør være knyttet til eksterne partnere
25
Eksperter i team
Studentene velger landsbytema
Studentene plukker ut fem tema i prioritert rekkefølge
90 % av studenten får sitt første eller andreønske
26
Eksperter i team
Liste over landsbyer
http://www.ntnu.no/eit/landsbyer
27
Eksperter i team
Nordisk samarbeid
• Hvordan lære studentene å samarbeide?
• Hvordan integrere innovasjon i utdanningen?
• Hvordan lede (undervise) erfaringsbasert prosjektarbeid?
28
Eksperter i team