Manual Snabbmanual CFX

SKAPA ETT FÄLT
1.
1 Knacka på
Field
på
körskärmen.
5 Bestäm om du vill
5.
registrera en gräns.
2.
2 Om du är klar
med det aktuella
fältet knackar du
på Ja.
6 Bekräfta eller
6.
ändra namn på
klient, gård, fält
eller arbete.
3 Välj Create New
Field (Skapa
nytt fält).
7 Ändra arbetsin7.
formationen
vid behov (t.ex.
personnummer och
vindhastighet).
4 Bekräfta eller
ändra mönstertyp
och implementeringsinställning
på skärmen Skapa
nytt fält.
8 Ställ in punkt A
8.
med fordonet i
position vid början
av spåret och
punkt B i slutet
av spåret.
OBS - Knacka på
för att navigera till nästa skärm.
5
Trimble® CFX-750™ Display
Snabbmanual
Exportera fältdata
Alla fältdata sparas automatiskt på CFX-750-displayen. De inkluderar applikationstäckning, arbetsinformation och andra fältdata.
Exportera fältdata för visning på en extern dator:
1
Sätt
en USB-enhet i USB-porten på CFX-750-displayen.
2 Klicka på Inställningar/datahantering.
3 Välj Överföring/hantera data på datahanteringsskärmen.
4 Välj USB/Skicka data/Skicka fält till USB.
5 Välj namnet på klienten, gården, fältet eller arbetet som du vill exportera till USB-enheten. Klicka på Klient/alla om du vill välja
alla fältdata.
6 Klicka på
för att visa att du accepterar bekräftelsemeddelandet.
Visa fältdata
CFX-750-paketet kan innehålla installationsinformation på cd-rom för visningsprogrammet Farm Works®. Programmet är kostnadsfritt
och kan användas för att hantera fältinformation, visa loggningen och fältinformationen och för att ställa in namn på klienter, gårdar
och fält som kan importeras till CFX-750-displayen. Du kan även hämta visningsprogrammet Farm Works kostnadsfritt från
http://www.farmworks.com/products/Office/View.
ANSLUTA SYSTEMET
Antenn
Antennkabel
CFX-750-kabel/CAN-kabel
(artikelnr 77282)
Batterikabel
(artikelnr 67258)
*78838-00-SWE*
P/N 78838-00-SWE
© 2010. Trimble Navigation Limited. Trimble, glob- och triangelsymbolen, och Farm Works är varumärken som tillhör Trimble Navigation
Limited, och som registrerats i USA och andra länder. CFX-750 är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited.
Version 1.00, Rev A (augusti 2010).
6
Trimble® CFX-750™ Display
Snabbmanual
KÖrSKÄrM
Trimble CFX-750 -displayen är en pekskärm som du konfigurerar och använder genom att knacka på ikonerna som visas på skärmen.
Ikonerna på skärmen varierar beroende på vilken applikation som körs. Bilden nedan visar var du hittar huvudfunktionerna på skärmen
när enheten används i fält.
®
™
GPS-kvalitetsindikato
offlineavstånd
Fältstatus
Fordonshastighet
dataikoner
Snabbstatus
Fält
inställningsmeny
Guidning
Visa
Kartering
Field-iQ
EZ-Steer-/
Autopilot
inställningar
Banderollfält
Täckning
Statusfält
Aktivera
SNABBSTArTSHJÄLP
Snabbstartshjälpen visas som standard varje gång du startar CFX-750-displayen. Det gör att du lätt kan bekräfta eller ändra viktiga
systeminställningar innan du börjar arbeta.
iNSTÄLLNiNG oCH KoNFiGUrEriNG
Du kan ställa in eller konfigurera funktionerna manuellt från körskärmen genom att knacka på knappen
.
HJÄLP
CFX-750-displayen har en inbyggd sammanhangskänslig hjälpfunktion där du snabbt hittar den information som du behöver. Du öppnar
hjälpfunktionen från konfigureringsskärmen genom att knacka på
. Knacka på
när du vill stänga hjälpskärmen.
OBS - Mer information om hur produkten används finns på cd-skivan till CFX-750-displayen.
1
Systemikoner
ikon
Beskrivning
Applikationsikoner
ikon
Beskrivning
System- och displayinställning
Manuell sektionskontroll
EZ-Steer-inställning
Automatisk sektionskontroll
GPS-/GLONASS-inställning
Sektionskontroll av
Visar den inbyggda hjälpfunktionen
Loggning på
Öppnar konfigureringsskärmarna
ikon
Raderar
Statusinformation
Flyttar till vänster
Beskrivning
Ställer in punkt A
Aktiverar extern videoinmatning
Ställer in punkt B
Fullskärmsläge för extern video
Börjar registrera vändteg
Pausar registreringen av vändteg
Körskärm med fordonsvy
Meny
Avslutar vändtegsregistreringen
Konfigurerar
Körskärm med översiktsvy
Inställningshjälp
Kan inte aktivera autoguidningen
Zoomar in
Karteringsikoner
Redo att aktivera autoguidningen
Zoomar ut
Beskrivning
Karterar ett träd (punktobjekt)
Pausar guidningen
Registrerar FreeForm™-guidningsmönster
Panoramavisning
Redigerar posten
Karterar ett linjeobjekt
Väljer guidningsmönster
Visningsikoner
Accepterar/sparar ändringarna
ikon
Beskrivning
Flyttar till höger
Loggning av
Nästa sida
Avbryter ändringarna
ikon
Målger
Datakonfigurering
Föregående sida
Guidningsikoner
informationsikoner
ikon
Beskrivning
Karterar en sten (punktobjekt)
Inställningen klar
Karteringskonfigurering
Varning
Ytobjekt
Var försiktig
Autoguidning aktiverad
Ökar autoguidningens aggressivitet
Minskar autoguidningens aggressivitet
Flyttar AB-linjen
Nästa AB-linje
Information
2
KÖrMÖNSTEr
AB-Linje / A+ riktning
FreeForm
B
Skapar en rak linje
För att skapa AB-linje, Markera
startpunkt A. Kör därefter till
slutpositionen och sätt punkt B.
För att skapa A+ linje, Markera
startpunkt A. Ange därefter riktning i
displayen (som standard sätts samma
riktning som föregående AB-linje)
Skapar svängda och raka linjer för
guidning på fält av valfri form genom
att registrera den exakta väg du har
kört, för att generera nästa pass.
Vid vändning kommer guidningen
försöka ansluta till det nya genererade
körspåret.
A
Man kan antingen spela in körmönstret manuellt, eller spela in automatiskt när
loggningen är på. Om det finns flera körspår i området och man vill byta till ett
annat spår, kan man göra det genom att trycka på knappen Nästa AB.
A
Cirkel
Vändteg
Sätt punkt A. Kör ett varv och sät
sedan punkt B.
För bästa resultat ska man följa det
yttersta hjulspåret för pivotarmen.
Vändteg som fylls med raka drag
Innan fältet definieras ska man ange
hur många varv man ska köra på
to complete the headland.
vändtegen.
Starta vändtegen. Definiera körspåret.
Kör därefter hela varvet tills man når
starpunkten igen, eller tryck på för
att komplettera vändtegen automatiskt.
A och B-punkterna för resten av fältet
sätts på det sista vändtegsvarvet. De
kan sättas på valfri sida av fältet.
A
B
OBS - För att arbeta från mitten och
ut i cirkeln skall första draget ha en
radie på minst två arbetsbredder och
en båglängd på minst fyra
arbetsbredder.
A
Enkel
vändteg
B
A
B
Flera
vändtegsvarv
OBS - Extra vändtegsvarv
baseras alltid på det första
vändtegsvarvet.
identisk kurva
Guidningen baseras på det
ursprungliga körspåret. Eventuella
avvikelser ignoreras.
Sätt punkt A. Kör hela draget. Sätt
sedan punkt B.
Anpassningsbar kurva
B
B
Guidningen baseras alltid på
föregående drag.
Automatisk U-sväng = På
Nytt körspår skapas automatiskt när
man vänder.
A
Automatisk U-sväng = av
Nytt körspår skapas när man manuellt
sätter punkt B i slutet av varje drag.
3
A
GPS-KVALiTETSiNSTÄLLNiNGAr
KArTEriNG
CFX-750-displayen ger alltid en så precis position som möjligt, men
du kan välja en minimitröskel för guidningsanvändningen.
Knacka på knappen
på körskärmen för att aktivera
karteringsfunktionerna. Karteringsbordet innehåller ikoner som
motsvarar punkt-, linje- och ytfunktioner som kan registreras och
sparas tillsammans med fältet. Ytfunktionerna kan användas för att
kartera exkluderingszoner för sektionskontroll.
Om du vill ställa in den GNSS-prestandanivå som du tillåter för
användningen knackar du på
,
och sedan på
så att
skärmen Positionskvalitet visas.
Fält
Alternativ
Åtgärd
Föredra
precision
För användning som kräver största möjliga precision,
som radplantering och precisionsgödsling.
OBS - Trimble rekommenderar det här
alternativet för bästa spår-till-spår-användning
och precisionsgödsling.
Balanserad
kvalitet
För lägre precision, men något kortare
produktionstid.
Föredra
tillgänglighet
Ännu kortare produktionstid, med ytterligare
minskad precision.
OBS - Alternativet byter ibland precision mot
mer tillgänglighet eller körtid. Alternativet kan
fortfarande nå högsta möjliga precisionsnivå
tillämplig för din korrektionskälla. Om du väljer
alternativet när du använder RTK-korrektioner
kan systemet använda positioner som är större än
spår-till-spår-precision på 1 tum.
Om du vill konfigurera karteringsalternativen för varningszonens
avstånd och registreringsläge knackar du på
,
, och
.
Ställ in karteringspreferenser för punkt, linje och yta.
STATUSSYMBoLEr
I huvudbilden finns två statussymboler:
ikon
Satellitstatus
ikon
USB drive status
Bra signal
Anslutet och klart
Signal sämre än
gränsvärdet
Laddar
Ingen signal
USB inaktiverat
OBS: Om inget USB-minne är anslutet visas ingen USB-ikon.
4