Ökad fokus på centrumutveckling

Ökad fokus på centrumutveckling
Som vi nämnt tidigare finns det planer på ytterligare nybyggnation i Vellinge­
bostäders regi. Bland annat i Skanör och Vellinge. Byarnas centrum behöver för­
nyas och utvecklas samtidigt som efterfrågan av hyresrätter ökar. För att stärka
upp organisationen har det rekryterats en projektchef som kommer att förstärka vår
projekt­utveckling i både Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB.
Vi hälsar Jenny Svärd välkommen
till oss. Hon började sin tjänst som
projektchef i mitten av augusti och
kommer närmast från en tjänst
som projektledare på Tyréns i
Malmö.
Anders Larsson, VD på Vellinge­
bostäder är nöjd med rekryteringen:
– Jenny, med sin erfarenhet
bland annat som projektledare på
Tyréns och marknadsansvarig på
Skanska Öresund, är ett bra till­
skott för oss. Hon har börjat med en
rivstart och kommer att sitta med i
ledningsgruppen.
Nr.3
Sept 2013
Jenny Svärd är boende i Höll­v iken
sedan två år tillbaka och har
precis avslutat sin andra föräldra­
ledighet:
– Det ska bli fantastiskt intres­
sant att få möjlighet att vara med
och utveckla vår kommun när det
gäller fastigheter. Min tjänst inne­
bär att jag får vara med och utveckla
till exempel centrum och bostads­
områden och se dem växa.
Att skapa helheter trots flera
bygg­etapper och ett långt tids­
pers­pektiv ligger Jenny varmt om
hjärt­at. Just nu pågår investerings­
bedömningar för flera projekt. Vi
får säkert all anledning att åter­
komma till Jenny och hennes pro­
jekt under kommande år.
Varmt välkommen Jenny!
Jenny Svärd
Nu kickar Energisparprojektet igång
Kommunen har satt vissa miljö­mål
och för att bidra till att dessa upp­
fylls sjö­sätter vi energi­sparprojektet
i samtliga fastig­heter. Projektet
pågår under cirka ett och ett halvt
år och ska minska miljö­påverkan i
form av lägre utsläpp av koldioxid
samt svavel- och kväve­oxider och
sänka energikostnaderna.
Vellinge­bostäder samarbetar med
­Siemens, som identifierat och rang­
ordnat nödvändiga energisparåtgärder
efter lönsam­het. Åtgärderna motsvarar
ut­släpp­en från en resa med bil 196 varv
runt jorden eller utsläppen från 245 olje­
eldade villor under ett år.
Nu börjar projektet och i rutan till
höger ser du om just ditt bostadsområde
kommer att åtgärdas under hösten. Pro­
jektet ska avslutas i december 2014.
Hyresgästerna påverkas inte
Som hyresgäst påverkas du inte av våra
energisparåtgärder. Krävs det tillträde
till lägenheter kommer vi att informera
berörda hyresgäster om detta i god tid.
Du hittar ytterligare information om
Energi­sparprojektet på vår hemsida.
Följande fastigheter i Vexab
kommer att åtgärdas under hösten:
Almgården, Postgården, Postiljonen,
St Knuts vård­boende, Bäckagården
och Bäcka­häst­en.
Fastigheter på följande adresser och i
Veboas bestånd kommer att åtgärdas
under hösten:
Tran- och Vipgränd, St Grönegatan,
Appelins väg, Ljungstyckevägen, Star­
vägen och Fädriften.
Sommarpraktikanter hör sommaren till
Tobias och Mattias på språng.
NYHETSBREV Nr.3 / September 2013
Under sommaren
har vi haft flera
praktik­anter som
arbetat med under­
håll i våra bostads­
områden. Kanske
har du ­träffat
­Mattias, Tobias,
Johannes och Anton?
De har skrapat färg,
slipat och målat.
Bland annat staket
på Tran- och Vip­
gränd i Vellinge och
Norra Vånggatan i
Falsterbo.
Vi bad Mattias och Tobias om en pratstund.
– Att vara sommarpraktikant hos Vell­inge­bostäder är chill,
tycker Mattias som tycker om att arbetsuppgifterna var­ierar.
– Jag gillar att vi får eget ansvar och möjligheten att jobba
självständigt. Vi lär oss mycket. Det är också kul att möta hyres­
gästerna, säger Tobias. Både Tobias och Mattias har jobbat hos
oss i flera somrar. Sex respektive fyra.
I sommar har de förutom att måla satt upp brandvarnare på
Norrevångsgatan i Vellinge och ansvarat för felanmälan när hus­
värdarna inte varit fulltaliga.
– Vi fungerar som allt-i-allo, vi rycker in där vi behövs. Hjälp­er
husvärdarna och har egna renoveringsprojekt ibland.
I september är de tillbaka i skolans värld igen. Mattias plugg­ar
Systemvetenskap på Örebros universitet och siktar på att påbörja
en utbildning till drifttekniker så småningom. Tobias, som bor i
Vellingebostäders bestånd i Vellinge, ska börja plugga i septem­
ber. På Kulturledarprogrammet i Växjö.
– Vi är glada över att ha möjlighet att anställa sommar­
praktikanter. Det är duktiga killar och vi önskar dem lycka till på
respektive utbildningar, säger Anders Rahdevi, fastighetschef.
Välbesökta hyresgästmöten i Skanör
I slutet av juni bjöds hyresgästerna i
Skanör och Falsterbo in på informations­
träffar i hörsalen på nyrenoverade Ska­
nörs biblio­tek. Förutom att ta del av ak­
tuell information gavs också hyresgäst­
erna möjlighet att ge sina synpunkter
och ställa frågor till VD Anders Larsson.
Informationsträffarna var välbesökta och
det är glädjande att så många är enga­
gerade i sitt boende och område. Under
hösten kommer informationsträffar att
hållas för boende i övriga orter.
På agendan stod bland annat framtida
underhåll, information om energispar­
projektet och bredbandssatsningen samt
aktu­ell information gällande ny­bygg­
nads­projekt. För hyresgäster på Fädrift­
Med på mötena var även vår för­valt­are
en hölls ett separat möte där även LarsHåkan Lundberg och husvärden Patrik
Ingvar Ljungman bjöds in för att svara
Lundqvist.
på frågor, om boendet för ensamkomman­
de barn som byggs på Fä­
driften. Boendet är klart
för inflyttning i december.
– Det uppkom många
bra synpunkt­er under
mötena som vi, under
hösten, kommer att åter­
komma till. Responsen
har varit väldigt positiv
även efter samman­
komsterna och vi har
fått önskemål om åter­
kommande möten, säger
Boende på på ett av mötena.
Anders Larsson.
Vellingebostäder på Falsterbo Horse Show
Bredband åt alla
Vi blev inbjudna av Vellinge kommun att
delta i Bygga-Bo Dagen under Falsterbo
Horse Show. Ett tillfälle att profilera
Vellingebostäder och inte minst Skanörs
Vångar, som vi inte kunde motstå. Våra
förvaltare Emelie Lindsjö och Håkan
Lundberg fanns på plats tillsammans
med drifttekniker Mattias Servin och VD
Anders Larsson. Det delades ut foldrar
och samtalades. Anders Larsson inter­
vjuades av Jesper Aspegren och inter­
vjun kan ses på vår hemsida.
Anders var tydlig med att centrum­
utveckling är ett prioriterat område
och för att skapa levande centrum
behövs inte bara handel utan också
bostäder. Efterfrågan på hyresrätter i
kommun­en är stor. De 30 hyresrätterna
på ­Skanörs Vångar hyrdes i princip ut
på två veckor.
Bredbandsutbyggnaden diskuteras och har
påbörjats i kommunen. Vellinge­bostäders
hyresgäster kommer att erbjudas 3-Play
i ett öppet nät. Detta innebär minst 100
Mbit/s, TV med video on demand funktion
samt telefoni med ett stort antal tjänste­
leverantörer att välja bland.
Målet är att alla hyresgäster ska ha
möjlighet att ansluta sig senast 2014.
Ytterligare information kommer löpande.
Jesper Aspegren och Anders Larsson under Bygga-Bo Dagen.
NYHETSBREV Nr.3 / September 2013
Oliveras Hörna:
Från och med kvartal fyra kommer
vi att börja debitera dröjsmåls­
ränta igen enligt 6:e paragrafen
Räntelagen.
Telefonnummer
Växel.....................................................42 60 60
Fax........................................................42 49 80
Anders Larsson, VD............................42 60 66
Olivera Klemedsson, bostadskonsulent...42 60 61
Anders Rahdevi, fastighetschef........... 42 60 67
Emelie Lindsjö, förvaltare................... 42 70 75
Håkan Lundberg, förvaltare...............42 60 62
Jenny Svärd, projektchef ....................42 60 60
Att hyra ut i andra hand
Under sommaren har vi fått en del frågor på vad som
gäller vid andrahands­uthyrning. Reglerna grundar sig i
Hyreslagen.
I alla fall av andra­hands­­uthyr­ning måste den hyres­
gäst som upp­låter sin lägenhet till någon annan – även
om det är under en kort tid som en vecka eller två – ha
hyresvärdens, det vill säga Vellingebostäders, samtycke.
Detsamma gäller om lägen­heten lånas ut utan att det
tas ut någon hyra.
Det är tyvärr så att om lägenheten upplåts utan lov
riskerar hyresgästen förlora hyresavtalet och därmed
lägenheten.
Är du osäker på vad som gäller kontakta alltid Olivera
så att du inte risk­erar att bli uppsagd.
Bengt Gunnarsson, projektledare........ 42 60 65
Katarina Dellberg, ekonom................. 42 60 63
Annika Idetid, ekonomiassistent......... 42 70 76
Lars Lindberg, driftingenjör............... 42 60 64
Mattias Servin, drifttekniker............. 42 70 74
Charlott Kristiansson, kundtjänst....... 42 60 68
Övrigt
E-post.......................................... info @ veboa.se
Hemsida...................................... www.veboa.se
Ansvarig utgivare......................Anders Larsson
Bilden illustrerar boende och har inget med texten om andrahandsuthyrning att göra.
Husvärdar/Felanmälan
(Telefontid måndag – fredag 09.30 – 10.00)
Tanken är god
Daniel Fritz ...........................................42 70 71
(Vellinge, Östra Grevie, Hököpinge, Västra Ingelstad)
Christer Karlsson................................ 42 70 72
(Tran- och Vipgränden)
Patrik Lundqvist.................................42 70 73
(Höllviken, Skanör och Falsterbo)
Norrevångsgatan 3, 235 36 Vellinge
Det finns gott om små­fåglar i våra bostadsom­råden.
Detta är härligt. Tänk dock på att inte ge dem mat
i direkt anslutning till bostäderna. Det är bättre att
­placera maten i ett grönområde. Då riskerar vi inte att
locka gnagare, som möss och råttor, till våra bostadshus.
NYHETSBREV Nr.3 / September 2013
Tryck ParaJett / Text och foto (om inget annat anges) Annika Andersson Kristall kommunikation / Layout och bildbehandling Stetan Wulff AB
Dröjsmålsränta