här. - Brottsanalys

DELBESLUT
Dnr
Datum
20H -M- 1 5
2686-14-30
2690-14-30
Aktbilaga
IFRÅGASATT BROTT MOT TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGENS
FÖRBUD MOT EFTERFORSKNING OCH REPRESSALIER (NU
FRÅGA OM INLEDANDE AV FÖRUNDERSÖKNING)
Justitiekanslerns beslut
Justitiekanslern inleder förundersökning beträffande brott mot efterforskningsförbudet enligt 3 kap. 4 § första stycket och 5 § andra stycket tryckfrihetsförordningen och brott mot repressalieförbudet enligt 3 kap. 4 § andra
stycket och 5 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen.
Justitiekanslern uppdrar åt karnmaråklagare Staffan Lind vid City åklagarkammare i Stockholm att ombesörja att förundersökningen verkställs och att
redovisa resultatet av undersökningen
Arendet
I anmälningar hit har det gjorts gällande att en enhetschef vid Lindesbergs
kommun har efterforskat författaren till en anonym insändarartikel som varit
införd i tidningen Nerikes Allehanda den 16 mars 2014 samt att fbrfattaren
till insändaren har utsatts för repressalier av kommunen med anledning av
sitt bruk av meddelarfriheten.
Justitiekanslerns bedömning
Enligt 3 kap. 4 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF) får en myndighet eller något annat allmänt organ inte efterforska författaren till en
framställning som har införts i en tryckt skrift i vidare mån än som krävs för
åtal eller annat ingripande mot honom eller henne som inte står i strid med
TF. För efterforskning i strid med denna föreskrift döms, om efterforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst ett år, se 3 kap.
5 § tredje stycket TF.
Av 3 kap. 4 § andra stycket TF följer vidare att en myndighet eller något
annat allmänt organ inte får ingripa mot någon för att han eller hon i en
tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett sådant bruk.
Uppsåtligt ingripande i strid med bestämmelsen är straffsanktionerat genom
Postadress
Box2308
103 17 STOCKHOLM
Gatuadress
Birger Jarls Torg 12
Telefon (växel)
08^105 10 00
Telefax
08-723 03 57
E-post
[email protected]
bestämmelsen i 3 kap. 5 § tredje stycket TF om atgärden utgör avskedande,
uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd.
De uppgifter som anmälarna har lämnat ger anledning att anta att en företrädare för Lindesbergs kommun i strid med 3 kap. 4 § första stycket och 5 §
andra stycket TF uppsåtligen har efterforskat vem som varit författare till
framställning som införts i tryckt skrift, samt att efterforskningen har skett
uppsåtligen och därmed omfattas av straffbestämmelsen i 3 kap. 5 § andra
stycket TF.
Vad som har kommit fram genom anmälningarna ger vidare anledning att
anta att en företrädare för Lindesbergs kommun i strid med bestämmelsen i
3 kap. 4 § TF har ingripit mot artikelförfattaren. Det är dock oklart om
kommunen har vidtagit någon sådan åtgärd som avses i 3 kap. 5 § tredje
stycket TF. Frågan bör lämpligen utredas inom ramen för en förundersökning.
Förundersökning ska således inledas avseende misstanke om nämnda brott.
Ärendet har föredragits av Mikael Ruotsi. • 1-*——"
Exp. till
Anmälarna
Kammaråklagare Staffan Lind
City åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm
Riksdagens ombudsmän - JO iför kännedom)
(dnr 2025-2014)
Box 16327
103 26 Stockholm