Presentationsschema

Presentation av civilekonomuppsatser
Välkommen att ta del av aktuella forskningsresultat när studenter från Civilekonomprogrammet
presenterar sina uppsaster inom redovisning, revision, finansiering och bolagsstyrning.
30 maj i sal Myrdal, Linnéuniversitetet, Växjö
08:15
Kvinnliga karriärstrategier i revisionsbranschen
Författare: Besarta Hulaj & Daniel Nilsson
11:15
Skillnader i förväntansgap mellan ägare i företag med
och utan revisionsplikt
Författare: Erna Cehic & Nerma Hajiric
Belöningssystem - En studie kring finansiella rådgivare
Författare: Ellinore Johansson & Rickard Sundqvist
En studie i rationalitet - skillnader i rationalitet mellan
fondförvaltare och privatpersoner
Författare: Pär Ericson & Rasmus Wallgren
Vad förklarar revisionskvalitet? En studie om revisorns
benägenhet att ge en going concern-varning
Författare: Josefin Pettersson & Robert Håkansson
Using economic fluctuation to explain the CEO’s
dynamic compensation
Författare: Edvin Sjöstrand
09:15
13:15
Media, en del i utvecklingen av hållbarhetsredovisningen?
Författare: Anna Brunbäck & Malin Larsson
Bankers nettointäktsstruktur och dess påverkan på
kredit- och insolvensrisk
Författare: Rasmus Fingal & Marcus Fridel
Vem väljer vad? En studie av faktorer som påverkar småföretags val av externa redovisnings- och revisionstjänster
Författare: John Albinsson & Henrik Bankelius
10:15
Styrelserekrytering - Vad påverkar valet av nya
styrelseledamöter?
Författare: Robert Björklund & Kristina Ristic
Innanför revisorsprofessionens murar - en studie om
socialisering av revisorsassistenter
Författare: Jakob Olsson & Mai Trinh
Corporate Social Responsibility i finanskrisens farvatten
Författare: Marcus Dahlin & Winston Spångberg
En studie om svenska bolagsstyrningsaktörers
riskpreferenser
Författare: Hiten Limbasiya & Andreas Martinsson
Förändringar i finansanalytikers värderingsmodellsoch informationsanvändning mellan 1992-2011
Författare: Robin Andersson & Fredrik Streby
Hur påverkas VD-ersättning av styrelsers effektivitet?
En jämförelse inom banksektorn mellan euro-området
och USA
Författare: David Hermansson & Badal Hirani
Styrelsesammansättningens påverkan på revisorsarvodet
Författare: Karin Axelsson & Ioana Dragan
Familjeanställdas arbetsmotivation i familjeföretag - en
studie med fokus på altruism och prestationsbaserade
belöningar
Författare: Noor Sharif & Caroline Sy
Ägares påverkan på ansvarsredovisning: With great
power comes great (social) responsibility
Författare: Jimmy Hansson & Jonas Bergqvist
Förtroende mer än bara ett ord - hur revisorer använder
sig av olika faktorer i det första klientmötet
Författare: Frida Widgren & Carolina Lindell
14:15
Förklaringar till varför ersättning till VD och styrelse
är olika - En studie om ersättningars form och funktion
Författare: John Sjöberg & Eleonor Andersson
Styrelsens ersättning - Vilka faktorer ligger till grund
för denna?
Författare: Nina Öjhage & Sara Ottosson
Familjeföretagens CSR arbete - en undervärderad
företeelse
Författare: Emma Lagerquist & Josefine Olofsson