BYGGETILLADELSE - Egemar & Clausen

Altan.dk
Næstvedvej 60
4180 Sorø
Att.: Mikkel Stinus Frandsen
BYGGETILLADELSE
Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18
9. december 2014
Sagsbeh: NA
På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget 6. november
2014 om tilladelse til på ovennævnte ejendommes gårdfacader at opsætte 64 altaner samt udvide/forlænge 3 kældertrapper, meddeles herved byggetilladelse.
Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kap. 1.10 i Bygningsreglement
2010 (BR10).
Bestemmelserne i BR10, Lokalplan 189 og deklarationer tinglyst på ejendommen
skal overholdes.
Det er ejers ansvar, at byggearbejdet udføres efter gældende lovgivning.
Journalnr: 2014-1548
Journalnr. bedes oplyst
ved enhver henvendelse
Bygge-, Plan-, og Miljøafd.
Byggeri og Arkitektur
Rådhuset
2000 Frederiksberg
Byggetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse
med de oplysninger, der er givet i ansøgningen samt vedlagte 18 betingelser.
www.frederiksberg.dk
Det er vurderet, at det ansøgte opfylder bestemmelserne i BR10, kap. 2.3.1, stk. 1,
nr. 1, 2, 3, 4 og 5, herunder at lysforholdene for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse samt størrelsen på opholdsarealerne fortsat er tilfredsstillende. Endvidere er det vurderet, at det ansøgte ikke vil give væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde, jf. BR10, kap. 2.3.1
og kap. 2.3.3, stk. 2, nr. 2.
Telefon: 3821 4120
Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra byggetilladelsens dato.
Venlig hilsen
Niels Andreasen
Bygningskonstruktør
[email protected]
Klagevejledning
Nærværende kan for så vidt det angår retlige spørgsmål i relation til byggeloven påklages til Statsforvaltningen, Storetorv
10, 6200 Aabenraa. Heri ligger, at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt. Klagefristen
er 4 uger. Klagefristen gælder fra modtagelsen af dette brev.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.
Klage skal sendes til Frederiksberg Kommune, så vidt muligt elektronisk på [email protected]
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Du
modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Frederiksberg
Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke
check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning
om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af
Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks.
hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
2
Byggetilladelse j.nr. 2014-1548, matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18,
Betingelser i henhold til BR10
./.
1.
at byggearbejdets opstart anmeldes ved fremsendelse af vedlagte påbegyndelsesblanket, jf.
BR10, kap. 1.4.
Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før skriftlig meddelelse er givet til Byggeri & Arkitektur.
Meddelelsen skal indeholde oplysning om, hvem der forestår arbejdets udførelse,
./.
2.
at byggearbejdets afslutning anmeldes ved fremsendelse af vedlagte færdigmeldingsblanket,
jf. BR10, kap. 1.8, stk. 1.
Skriftlig meddelelse om arbejdets afslutning skal fremsendes til Byggeri & Arkitektur. Byggearbejdet må ikke tages i brug, før tilladelse til ibrugtagning er udstedt, jf. BR10, kap 1.8, stk. 2,
3.
at altanerne udføres som angivet i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012” afsnit
3.3, tabel 3.2, eller tilsvarende, jf. BR10, kap. 5.3, stk. 1,
4.
at undersiden af altanpladen, såfremt denne ikke mindst er i materiale klasse A2-s1,d0
(ubrændbart materiale), udføres med beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning),
som angivet i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012”, afsnit 5.2.1, eller tilsvarende, jf. BR10, kap. 5.5, stk. 1,
5.
at der, inden byggearbejdet påbegyndes, fremsendes redegørelse for at bygningskonstruktionerne opfylder bestemmelserne i BR10, kap. 4, Konstruktioner. Dokumentationen skal være i
overensstemmelse med bilag 4 (Dokumentation af bærende konstruktioner). Redegørelsen
skal attesteres af en anerkendt statiker, iht. BR10, bilag 3, jf. BR10, kap. 1.3.3, stk. 6. Det accepteres, at den anerkendte statiker i stedet for at underskrive tegningerne blot underskriver
den gældende tegningsliste.
6.
at der såfremt der ændres på projektet i byggefasen, fremsendes nye tegninger, og statiske
beregninger til godkendelse,
7.
at der udføres niveaufri adgang til alle altaner, jf. BR10, kap. 3.2.1, stk. 2,
8.
at altanrækværk bliver mindst 1,1 meter højt, jf. BR10, kap. 3.2.3, stk. 1,
9.
at åbninger i værn udformes, så de sikrer børn på betryggende måde og ikke har vandrette afskærmninger, der kan benyttes som “trappe”. Den fri afstand mellem lodrette afskærmninger
må højst være 80 mm, jf. BR10, kap. 3.2.3, stk. 2,
10. at nye dørpartier udføres med U-værdier og linjetab på hhv. højst 1,65 W/m2K og 0,03 W/mK,
jf. BR10, kap. 7.4.2, stk. 1,
11. at byggesagsgebyret på 47.437,50 kr. betales. Faktura på gebyret eftersendes til ansøger.
Gebyret er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse jf. BR10, kap. 1.12,
Betingelser i henhold til lokalplan 189
12. at dørpartierne monteres i samme afstand fra facadeflugten som eksisterende vinduespartier,
13. at døre får opdeling som passer til de eksisterende vinduer,
3
14. at dørpartiernes øverste vinduer svarer til de eksisterende dannebrogsvinduers dimensioner,
15. at dørpartierne åbner udad,
Betingelser i henhold til anden lovgivning
16. at der hos Vej & Parkafdelingen indhentes tilladelse til opstilling af stillads på vejareal, jf. BR10,
kap. 1.10,
17. at der hos Vej & Parkafdelingen indhentes tilladelse til opstilling af skure/containere på vejareal, jf. BR10, kap. 1.10 og
18. at gældende regler vedr. miljø og affald overholdes. Vær særlig opmærksom på anmeldelse af
byggeaffald, forurenet jord og gener ved byggeri. Se www.frederiksberg.dk/byggeri - Miljøforhold ved byggeri.
4
Ansøgerens navn og adresse
Oplyses ved henvendelser
Altan.dk
Næstvedvej 60
4180 Sorø
Journalnummer:
Tilladelsens dato:
2014-1548
Anmeldelse om påbegyndelse
Sendes til:
Frederiksberg Kommune, Bygge, Plan og Miljøafdelingen
Rådhuset, 2000 Frederiksberg
I anledning af godkendelse vedrørende
Adresse:
Matrikel:
11hu og 11 hx
meddeles det, at det godkendte arbejde
Byggearbejdets art og omfang:
vil blive påbegyndt.
Påbegyndelsesdato:
Bemærkninger:
Dato og underskrift
Dato:
Navn og adresse / Stempel / Underskrift – Den ansvarlige for arbejdets udførelse:
5
Ansøgerens navn og adresse
Oplyses ved henvendelser
Altan.dk
Næstvedvej 60
4180 Sorø
Journalnummer:
Tilladelsens dato:
2014-1548
Færdigmelding af byggearbejde
Sendes til:
Frederiksberg Kommune, Bygge, Plan og Miljøafdelingen
Rådhuset, 2000 Frederiksberg
I anledning af godkendelse vedrørende
Adresse:
Matrikel:
11hu og 11 hx
meddeles det, at det godkendte arbejde
Byggearbejdets art og omfang:
er afsluttet.
Bemærkninger:
Dato og underskrift
Dato:
Navn og adresse / Stempel / Underskrift – Den ansvarlige for arbejdets udførelse:
6