Chokolade Scones

Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter
Start
Vigtigt vedr. trådløs enhed
Trin 1: Fysisk installation
Trin 2: Verifikation af drift
Referenceoplysninger
Produktcertificeringer
Slut
www.rosemount.com
*00825-0206-4648*
Installationsvejledning
Rosemount 648 trådløs transmitter
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
© 2011 Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren.
Emerson Process Management
Rosemount Division
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN USA 55317
Tlf. (USA) (800) 999-9307
Tlf. (intl.) +1 (952) 906-8888
Fax +1 (952) 949-7001
Emerson Process Management
Generatorvej 8A, 2.sal
2730 Herlev
Danmark
Tlf. 70 25 30 51
Fax 70 25 30 52
Rosemount Temperature GmbH Emerson Process Management
Frankenstrasse 21
Asia Pacific Private Limited
63791 Karlstein
Tyskland
Tlf. +49 (6188) 992 0
Fax +49 (6188) 992 112
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
Tlf. +65 6777 8211
Fax +65 6777 0947/+65 6777 0743
[email protected]
VIGTIG MEDDELELSE
Denne installationsvejledning giver grundlæggende anvisninger vedr. Rosemount 648.
Den giver ingen detaljerede anvisninger om konfiguration, diagnostik, vedligeholdelse,
service, fejlsøgning eller installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen
til Rosemount 648 (dokumentnummer 00809-0100-4648). Manualen og denne vejledning
findes også i elektronisk udgave på www.rosemount.com.
ADVARSEL
Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser:
Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale
og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå afsnittet om
produktcertificeringer vedrørende eventuelle krav i forbindelse med sikker installation.
• Inden en Field Communicator tilsluttes i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at
instrumenterne er installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er
egensikre eller ikke er antændingsfarlige. Elektrisk stød kan medføre dødsfald eller
alvorlig personskade.
• Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i
ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Denne enhed overholder kapitel 15 i
FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift
skal foregå i henhold til følgende betingelser. Enheden må ikke forårsage skadelig
interferens. Enheden skal acceptere den interferens, den måtte modtage, herunder
interferens, der kan medføre utilsigtet funktion. Enheden skal installeres, så antennen
er mindst 20 cm fra alle personer.
• Strømmodulet kan udskiftes i et eksplosionsfarligt område. Strømmodulet har en
overflademodstand, der er større end en gigaohm og skal installeres korrekt i den
trådløse enheds indkapsling. Der skal udvises forsigtighed under transport til og fra
installationsstedet for at undgå ophobning af statisk elektricitet.
2
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
VIGTIG MEDDELELSE
Vigtigt vedr. forsendelse af trådløse produkter:
Strømmodulet var ikke installeret under forsendelse af enheden til Dem. Strømmodulet
bedes fjernet før forsendelse af enheden.
Hvert strømmodul indeholder to størrelse ”C” hovedbatterier af litium. Hovedbatterier af
litium er dækket af lovgivning om transport som fastlagt af U.S. Department of
Transportation (USA's Transportministerium) og er også dækket af IATA (International Air
Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization) og ARD
(European Ground Transportation of Dangerous Goods). Det er afsenderens ansvar at
sikre, at disse eller eventuelle andre lokale krav overholdes. De bedes undersøge
gældende regler og krav før forsendelse.
3
Installationsvejledning
Rosemount 648 trådløs transmitter
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
VIGTIGT VEDR. TRÅDLØS ENHED
Opstartssekvens
Rosemount 648 og alle andre enheder må først installeres, når den trådløse Smart Wireless
Gateway (”gatewayen”) er installeret og fungerer korrekt. De trådløse enheder skal ligeledes
startes op i den rækkefølge, de er nærmest gatewayen. Der startes med den enhed, der er
tættest på. Det vil gøre netværksinstallationen nemmere og hurtigere. Ved at aktivere Active
Advertising på gatewayen tilsluttes nye enheder netværket hurtigere. Se manualen til Smart
Wireless Gateway (dokumentnummer 00809-0200-4420) for at få yderligere oplysninger.
Antenneposition
Antennen skal anbringes lodret, enten lige opad eller lige nedad, og den skal være ca. 1 m
(3 ft.) væk fra større konstruktioner, bygninger eller strømførende overflader, så der er fri
kommunikation med andre apparater.
Figur 1.
Installationsrørindgang
Ved installationen skal det sikres, at hvert enkelt installationsrør enten er lukket med en
rørledningsprop forsynet med en godkendt gevindforsegler eller har påmonteret et
rørbeslag eller en kabelforskruning forsynet med en godkendt gevindforsegler.
Figur 2.
Installationsrørindgang
4
Installationsrørindgang
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
Field Communicator-forbindelser
Strømmodulet skal være installeret i enheden, for at Field Communicator kan kommunikere
med 648. Denne transmitter bruger det sorte strømmodul. Bestil venligst modelnummer
701PBKKF eller reservedelsnummer 00753-9200-0001. Feltkommunikation med denne
enhed kræver en Field Communicator, der bruger den rigtige trådløse 648 DD. Der skal
vælges den rigtige DD til den ledige protokol. Anvisninger vedrørende tilkobling af en Field
Communicator til model 648 kan findes i Figur 3.
Figur 3. Tilslutningsdiagram
1
2
P/N 00753-9200-0020
3
4
COMM
5
Installationsvejledning
Rosemount 648 trådløs transmitter
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
TRIN 1: FYSISK INSTALLATION
Rosemount 648 kan installeres på følgende to måder: Direkte montering, hvor
termokobleren eller sensoren sluttes direkte til installationsrørindgangen på huset til
model 648, eller fjernmontering, hvor termokobleren eller sensoren monteres adskilt fra
huset til 648, og derefter sluttes til 648 via installationsrør. Vælg den installationsrækkefølge,
der svarer til monteringsmåden.
Ved installationen af 648 skal det sikres, at hvert enkelt installationsrør enten er lukket med
en rørledningsprop forsynet med en godkendt gevindforsegler eller har påmonteret et
rørbeslag eller en kabelforskruning forsynet med en godkendt gevindforsegler.
Direkte montering
Direkte montering må ikke bruges, når der installeres med en Swagelok®-fitting.
1. Monter sensoren ifølge standard installationspraksis. Sørg for at bruge et godkendt
forseglingsmiddel på alle forbindelser.
2. Monter 648-huset på sensoren via den gevindskårne rørledningsindgang.
3. Monter sensorens ledning på klemmerne som angivet på ledningsdiagrammet.
4. Tilslut det sorte strømmodul.
BEMÆRK:
De trådløse enheder skal startes op i den rækkefølge, de er nærmest Smart Wireless
Gateway. Der startes med den enhed, der er tættest på gatewayen. Det vil gøre
netværksinstallationen nemmere og hurtigere.
5. Luk husets dæksel, og stram iht. sikkerhedsspecifikationerne. Sørg altid for en tæt
lukning ved at montere elektronikkens husdæksler, så der er metalkontakt. Pas dog på
med at stramme for meget.
6. Placer antennen, så den vender lodret, enten lige op eller lige ned. Antennen skal være
ca. 0,91 m (3 ft.) fra alle større konstruktioner eller bygninger for at give fri
kommunikation med andre enheder.
Possible antenna rotation shown.
Antenna rotation allows for best
installation practices in any
configuration.
Bemærk: Visning af mulige antennedrejninger. Med
drejelige antenner kan der opnås den bedst mulige
konfiguration.
6
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
Ekstern montering
1. Monter sensoren ifølge standard installationspraksis. Sørg for at bruge et godkendt
forseglingsmiddel på alle forbindelser.
2. Træk ledningsnettet (og rørledningen hvis nødvendigt) fra sensoren til 648.
3. Træk ledningerne gennem den genvindskårne installationsrørindgang på 648.
4. Monter sensorens ledning på klemmerne som angivet på ledningsdiagrammet.
5. Tilslut det sorte strømmodul.
BEMÆRK:
De trådløse enheder skal startes op i den rækkefølge, de er nærmest Smart Wireless
Gateway. Der startes med den enhed, der er tættest på gatewayen. Det vil gøre
netværksinstallationen nemmere og hurtigere.
6. Luk husets dæksel, og stram iht. sikkerhedsspecifikationerne. Sørg altid for en tæt
lukning ved at montere elektronikkens husdæksler, så der er metalkontakt. Pas dog på
med at stramme for meget.
7. Anbring antennen, så den sidder lodret, enten lige opad eller lige nedad. Antennen skal
være ca. 0,91 m (3 ft.) fra alle større konstruktioner eller bygninger for at give fri
kommunikation med andre enheder.
7
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
TRIN 2: VERIFIKATION AF DRIFT
Funktionen kan kontrolleres fire steder: På apparatet via LCD-displayet, ved at bruge Field
Communicator, på gatewayens integrerede webinterface eller via AMS™ Wireless
Configurator.
Lokalt display
LCD'et viser PV-værdien ved den konfigurerede opdateringshastighed. Der henvises til
manualen for Rosemount 648 vedrørende fejlkoder og andre LCD-meddelelser. Tryk på
knappen Diagnostic (Diagnostik) for at vise skærmbillederne TAG (TAG), Device ID
(Anordningens id), Network ID (Netværks-id), Network Join Status (Status for
netværkstilslutning) og Device Status (Anordningens status).
Søger efter netværk
Tilslutter sig netværk
Tilsluttet med
begrænset båndbredde
Tilsluttet
NETwK
netwk
netwk
netwk
SRCHNG
NEGOT
LIM-OP
OK
Field Communicator
Funktionen eftervises ved at bruge Field Communicator, se genvejstastesekvensen i
Tabel 1. Vælg parametret Communication Status for at eftervise dens funktion. Se Figur 3:
Tilslutningsdiagram på side 5 vedrørende tilslutning af transmitter model 648 til en
Field Communicator.
Tabel 1. Genvejstastesekvens for 648
Funktion
Communications
(Meddelelser)
Tastesekvens
Menupunkter
3, 3
Join Status (tilslutningsstatus),
Communication Status
(kommunikationsstatus), Join Mode
(tilslutningsstilstand), Number of Available
Neighbors (antal naboer til rådighed),
Number of Advertisements Heard (antal
hørte annonceringer), Number of Join
Attempts (Antal tilslutningsforsøg)
Smart Wireless Gateway
På det integrerede webinterface for gateway’en navigeres til siden Explorer>Status. Denne
side viser, om enheden er sluttet til netværket, og om den kommunikerer korrekt.
BEMÆRK:
Tilslutning til netværket kan tage flere minutter.
BEMÆRK:
Hvis enheden sluttes til netværket, og der straks derefter vises en alarm, skyldes
det sandsynligvis sensorkonfigurationen. Kontrollér sensorledningsnettet
(se Klemmediagram til Rosemount 648 på side 10) og sensorkonfigurationen
(se Genvejstastesekvens for trådløs transmitter model Rosemount 648 på side 10).
8
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
Figur 4. Netværksindstillinger for Smart Wireless Gateway
AMS™ Wireless Configurator
Når enheden er koblet til netværket, vises det i vinduet Wireless Configurator som vist
nedenfor.
Fejlfinding
Hvis enheden ikke er tilsluttet netværket efter opstart, skal det kontrolleres, om Network ID
(netværks-id) og Join Key (tilslutningsnøgle) er konfigureret korrekt, og om Active
Advertising (aktiv annoncering) er aktiveret på Smart Wireless Gateway. Network ID og
Join Key på enheden skal svare til Network ID og Join Key for gatewayen.
9
Installationsvejledning
Rosemount 648 trådløs transmitter
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle) for gateway’en findes på siden
Setup>Network>Settings (Opsætning / Netværk / Indstillinger) på webserveren
(se Figur 4: Netværksindstillinger for Smart Wireless Gateway på side 9). Network ID og
Join Key kan ændres i den trådløse enhed vha. følgende genvejstastesekvens.
Funktion
Tastesekvens
Menupunkter
2, 1, 1
Join Device to Network (slut apparat til
netværk)
Join Device to Network (slut
apparat til netværk)
Referenceoplysninger
Figur 5. Klemmediagram til Rosemount 648
P/N 00753-9200-2420
BEMÆRK:
For at kunne kommunikere med en Field Communicator skal enheden startes op ved
at tilslutte strømmodulet.
Tabel 2. Genvejstastesekvens for trådløs transmitter model Rosemount 648
Funktion
Device Information
(Oplysninger om
enheden)
Tastesekvens
Menupunkter
2, 2, 5, 3
Manufacturer, Model, Final Assembly Number, Universal, Field
Device, Software, Hardware, Descriptor, Message, Date,
Model Number I, Model Number II, Model Number III, SI Unit
Restriction, Country, Device ID (Producent, Model,
Slutmontagenummer, Universel, Feltenhed, Software,
Hardware, Descriptor, Meddelelse, Dato, Modelnummer I,
Modelnummer II, SE-enhedsbegrænsning, Land, Enheds-id)
Join Device to Network, Configure Update Rate, Configure
Sensor, Calibrate Sensor, Configure Display, Configure
Process Alarms (Slut apparat til netværk), Konfigurer
opdateringsfrekvens, Konfigurer sensor, Kalibrer sensor,
Konfigurer display, Konfigurer procesalarmer)
Wireless, Process Sensor, Percent of Range, Device
Temperatures, Device Information, Device Display, Other
(Trådløs, Processensor, Procentområde, Apparatets
temperatur, Informationer om apparetet, Apparatets display,
Andet)
Network ID, Join Device to Network, Broadcast Rates,
Configure Broadcast Power Level, Power Mode, Power
Source (Netværks-id, Slut apparat til netværk,
Transmissionsfrekvenser, Konfigurer sendestrøm,
Strømindstilling, Strømkilde)
Current Upper Trim, Current Lower Trim, Lower Sensor Trim,
Upper Sensor Trim, Recall Factory Trim, RTD 2 Wire Offset
(Aktuelt øverste trim, Aktuelt nederste trim, Nederste trim af
sensor, Øverste trim af sensor, Fabriksindstillet trim ved
tilbagekaldelse, RTD 2 ledningsforskydning)
Guided Setup
(Opsætningsvejledning)
2, 1
Manual Setup
(Manuel opsætning)
2, 2
Wireless
Configuration
(Trådløs konfiguration)
2, 2, 1
Sensor Calibration
(Kalibrering af sensor)
3, 4, 1
10
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
Figur 6. Overordnet ledningskonfiguration for serie 65, serie 68, serie 78, og 58C
Enkelt element
Hvid (1)
Hvid (2)
Rød (3)
Rød (4)
Figur 7. Overordnede ledningskonfigurationer for serie 183
Type J
Type E
+ Hvid (2)
+ Lilla (2)
– Rød (3)
– Rød (3)
Type K
Type T
+ Gul (2)
+ Blå (2)
– Rød (3)
– Rød (3)
Figur 8. Overordnede ledningskonfigurationer til serie 185 termokobling
Type J
Type N
+ Sort (2)
+ Rød (2)
– Hvid (3)
– Hvid (3)
Type K
+ Grøn (2)
– Hvid (3)
BEMÆRK:
De ledningsdiagrammer, der er vist ovenfor, gælder kun for Rosemount-sensorer.
11
Installationsvejledning
Rosemount 648 trådløs transmitter
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
PRODUKTCERTIFICERINGER
Godkendte fremstillingssteder
Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, USA
Emerson Process Management GmbH & Co. – Karlstein, Tyskland
Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited - Singapore
Information om EU-direktiver
Den aktuelle EF-overensstemmelseserklæring kan findes sidst i dette dokument. Den seneste
udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på www.emersonprocess.com.
ATEX-direktivet (94/9/EF)
Emerson Process Management overholder ATEX-direktivet.
EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EF)
Emerson Process Management overholder EMC-direktivet.
R&TTE-direktivet (radio- og teleterminaludstyr) (1999/5/EF)
Emerson Process Management overholder R&TTE-direktivet.
Overholdelse af regler i forbindelse med telekommunikation
Alle trådløse enheder kræver certificering for at sikre, at de overholder regler vedrørende
brugen af RF-spektret. Næsten alle lande kræver denne type produktcertificering. Emerson
samarbejder med statslige myndigheder i hele verden for at kunne levere produkter, der
overholder alle regler, og for at eliminere risikoen for at overtræde de direktiver og love, der
gælder for brug af trådløse enheder.
FCC og IC
Denne enhed overholder kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal
Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser:
Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. Enheden skal acceptere den interferens,
den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet funktion.
Enheden skal installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer.
Certifikat vedrørende almindelig placering ved FM (Factory Mutual)
Transmitteren er som standard blevet undersøgt og testet for at afgøre, om designet
overholder FM's krav vedr. el-installationer, mekaniske installationer og brandsikring. FM er
et prøvelaboratorium godkendt på landsplan i USA af Federal Occupational Safety and
Health Administration (OSHA).
12
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
Certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø
Nordamerikanske certificeringer
Factory Mutual (FM)-godkendelser
I5 FM egensikker og ikke-antændingsfarlig
Certifikatnummer: 3027705
Egensikker for klasse I/II/III, division 1, gruppe A, B, C, D, E, F og G.
Zonemærkning: Klasse I, zone 0, AEx ia IIC
Temperaturkoder: T4 (Tomg = –50 til 70 °C)
T5 (Tomg = –50 til 40 °C)
Ikke-antændingsfarlig for klasse 1, division 2, gruppe A, B, C og D.
Temperaturkoder: T4 (Tomg = –50 til 70 °C)
T5 (Tomg = –50 til 40 °C)
Støveksplosionssikker for klasse II/III, division 1, gruppe E, F og G.
Begrænsninger af omgivende temperatur: –50 til 85 °C
Indkapsling: Type 4X/IP66/IP67
Egensikker og ikke antændingsfarlig, når installeret ifølge Rosemount tegning
00648-1000.
Kun til brug sammen med Rosemount strømmodul reservedelsnr. 753-9220-XXXX.
N5 FM ikke-antændingsfarlig og støveksplosionssikker.
Certifikatnummer: 3027705
Ikke-antændingsfarlig for klasse 1, division 2, gruppe A, B, C og D.
Temperaturkoder: T4 (Tomg = –50 til 70 °C)
T5 (Tomg = –50 til 40 °C)
Støveksplosionssikker for klasse II/III, division 1, gruppe E, F og G.
Begrænsninger af omgivende temperatur: –50 til 85 °C
Indkapsling: Type 4X/IP66/IP67
Kun til brug sammen med Rosemount strømmodul reservedelsnr. 753-9220-XXXX.
Canadian Standards Association (CSA)
I6 CSA egensikker
Certifikatnummer: 1143113
Egensikker for klasse 1, division 1, gruppe A, B, C og D.
Temperaturkode T3C
Indkapsling: Type 4X/IP66/IP67
Egensikker, når installeret ifølge Rosemount tegning 00648-1020.
Kun til brug sammen med Rosemount strømmodul reservedelsnr. 753-9220-XXXX.
Europæiske certificeringer
I1 ATEX egensikkerhed
Certifikatnummer: Baseefa07ATEX0011X
II 1G
Ex ia IIC T4 (Tomg = –60 °C til 70 °C)
Ex ia IIC T5 (Tomg. = –60 °C til 40 °C)
Indkapsling: IP66/IP67
1180
13
Installationsvejledning
Rosemount 648 trådløs transmitter
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Tabel 3. Sensorparametre
Føler
Uo = 6,6 V
Io = 26,2 mA
Po = 42,6 mW
Co = 11 uF
Lo = 25 mH
Kun til brug sammen med Rosemount strømmodul reservedelsnr. 753-9220-XXXX.
Særlige betingelser for sikker brug (X)
1. Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af
statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en
tør klud.
2. Strømmodulet kan udskiftes i et eksplosionsfarligt område. Strømmodulet har en
overflademodstand, der er større end en gigaohm og skal installeres korrekt i den
trådløse enheds indkapsling. Der skal udvises forsigtighed under transport til og fra
installationsstedet for at undgå ophobning af statisk elektricitet.
Internationale certificeringer
I7 IECEx egensikkerhed
Certifikatnummer: IECEx BAS 07.0007X
Ex ia IIC T4 (Tomg = –60 °C til 70 °C)
Ex ia IIC T5 (Tomg. = –60 °C til 40 °C)
Indkapsling: IP66/IP67
Tabel 4. Sensorparametre
Føler
Uo = 6,6 V
Io = 26,2 mA
Po = 42,6 mW
Co = 11 uF
Lo = 25 mH
Kun til brug sammen med Rosemount strømmodul reservedelsnr. 753-9220-XXXX.
Særlige betingelser for sikker brug (X)
1. Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af
statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en
tør klud.
2. Strømmodulet kan udskiftes i et eksplosionsfarligt område. Strømmodulet har en
overflademodstand, der er større end en gigaohm og skal installeres korrekt i den
trådløse enheds indkapsling. Der skal udvises forsigtighed under transport til og fra
installationsstedet for at undgå ophobning af statisk elektricitet.
14
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
Japanske certificeringer
I4 TIIS egensikkerhed
Certifikatnummer: TC18638
Ex ia IIC T4 (Tomg = –20 °C til 60 °C)
Forskellige konfigurationer til rådighed. Kontakt fabrikken vedrørende certificerede
monteringer.
NEPSI certificeringer (Kina)
I3 Kina egensikkerhed
Certifikatnummer: GYJ071412
Ex ia IIC T4/T5
Særlige betingelser for sikker brug:
1. Temperaturklassen afhænger af det omgivende temperaturområde som følger:
Temperaturklasse
Omgivende temperaturområde
T4
(–55 til 70) °C
T5
(–55 til 40) °C
2. Sikkerhedsparametre:
Uo = 6,6 V
Io = 26 mA
Po = 42,6 mW
Co = 11 uF
Lo = 25 uH
3. Kabelindgangen på den trådløse temperaturtransmitter skal være beskyttet, så der
mindst sikres en indkapslingsbeskyttelse i klasse IP 20 (GB4208-1993).
4. Tilknyttet udstyr skal installeres et sikkert sted, og under installation, drift og
vedligeholdelse skal reglerne i instruktionsvejledningen overholdes nøje.
5. Slutbrugere må ikke ændre interne komponenter.
6. Under installation, drift og vedligeholdelse af den trådløse temperaturtransmitter skal
følgende standarder være overholdt:
a. GB3836.13-1997 ”Elektrisk udstyr i eksplosive gasatmosfærer, del 13: Reparation
og eftersyn på udstyr anvendt i eksplosive gasatmosfærer”
b. GB3836.15-2000 ”Elektrisk udstyr i eksplosive gasatmosfærer, del 15: Elektriske
installationer i farligt område (bortset fra miner)”
c. GB3836.16-2006 ”Elektrisk udstyr i eksplosive gasatmosfærer, del 16: Eftersyn og
vedligeholdelse af elektriske installationer (bortset fra miner)”
d. GB50257-1996 ”Kode for konstruktion og tilslutning af elektrisk udstyr i eksplosive
atmosfærer og teknisk installation af elektrisk udstyr i forbindelse med brandfare”
15
Installationsvejledning
Rosemount 648 trådløs transmitter
Figur 9. Overensstemmelseserklæring
16
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
17
Installationsvejledning
Rosemount 648 trådløs transmitter
18
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
EF-overensstemmelseserklæring
Nr.: RMD 1065 Rev. C
Vi,
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet
Model 648 trådløs temperaturtransmitter
der er fremstillet af
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers
direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt.
Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og,
hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De
Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt.
6-3-2011
Tim Layer
(udstedelsesdato)
(navn – trykt)
Vice President Quality
(funktion – trykte bogstaver)
19
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
Oversigt
Nr.: RMD 1065 Rev. C
EMC-direktivet (2004/108/EF)
Alle modeller med ”Driftsfrekvens og protokolkode 1”
EN 61326-1:1997, med tillæg A1, A2 og A3
Alle modeller med ”Driftsfrekvens og protokolkode 3”
EN 61326-1:2006 og EN 61326-2-3:2006
R&TTE-direktivet (1999/5/EF)
Alle modeller med ”udgangskode X” og ”driftsfrekvens- og protokolkode 1”
EN 301 489-1: V 1.2.1 2002, EN 301 489-17: V1.4.1 2002
EN 60950-1: 2001
EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11)
Land
Bulgarien
Frankrig
Italien
Norge
Rumænien
Krav
Generel tilladelse krævet til udendørs og offentlig brug
Udendørs brug begrænset til 10 mW e.i.r.p.
Hvis brugt uden for egen ejendom, kræves en generel tilladelse.
Kan være begrænset geografisk inden for en radius af 20 km fra Ny-Ålesunds centrum.
Bruges på sekundær basis. Særlig licens kræves.
Alle modeller med ”udgangskode X” og ”driftsfrekvens- og protokolkode 3”
EN 301 489-1: V 1.2.1 2002, EN 301 489-17: V1.4.1 2002
EN 61010-1: 2001 (Andet tillæg)
EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11)
Alle modeller med ”udgangskode X” og ”driftsfrekvens- og protokolkode 3”
Med den Udvidede områdeantennemulighed, kode ”WM”
Land
Krav
Bulgarien
Frankrig
Italien
Norge
Rumænien
Generel tilladelse krævet til udendørs og offentlig brug
Udendørs brug begrænset til 10 mW e.i.r.p.
Hvis brugt uden for egen ejendom, kræves en generel tilladelse.
Kan være begrænset geografisk inden for en radius af 20 km fra Ny-Ålesunds centrum.
Bruges på sekundær basis. Særlig licens kræves.
Side 2 af 3
20
648_RMD1065_c_dan.doc
Installationsvejledning
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011
Rosemount 648 trådløs transmitter
Oversigt
Nr.: RMD 1065 Rev. C
ATEX-direktivet (94/9/EF)
Model 648 trådløs temperaturtransmitter
Certifikat: Baseefa07ATEX0011X
Egensikker – Udstyrsgruppe II, kategori 1 G
Ex ia IIC T4 (–60 Ԩ ” Ta ” +70 °C)
Ex ia IIC T4 (–60 Ԩ ” Ta ” +40 Ԩ)
Anvendte harmoniserede standarder:
EN60079-0: 2006; EN60079-11: 2007
ATEX-certifikat for EF-typeafprøvning fra bemyndiget organ
Baseefa [bemyndiget organ nummer: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
Storbritannien
ATEX-kvalitetssikring fra bemyndiget organ
Baseefa [bemyndiget organ nummer: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
Storbritannien
Side 3 af 3
648_RMD1065_c_dan.doc
21
Installationsvejledning
Rosemount 648 trådløs transmitter
22
00825-0208-4648, Rev. CA
August 2011