yhteenveto, apupalveluja ja peruuttamista koskeva

YHTEENVETO, APUPALVELUJA JA
PERUUTTAMISTA KOSKEVA
VAKUUTUSTURVA
TÄRKEÄÄ TIETOA
KELPOISUUS: Jotta tämä Vakuutussopimus koskisi sinua Vakuutettuna ja muita tällä Vakuutussopimuksella vakuutettuja henkilöitä, teidän vakituisen ja jatkuvan pääasuinpaikkanne tulee sijaita
Euroopan talousalueella (ETA) koko tämän Vakuutussopimuksen ajan. Tämä Vakuutussopimus ei sovi ETA:n ulkopuolisten maiden kuten Sveitsin asukkaille.
Vakuutussopimuksen ehdot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan seuraavan linkin kautta:
LINK
Vakuutussuoja
Enimmäisedut
Vähennyskelpoinen
Lääkinnällinen apu ulkomailla
Jos Vakuutettu sairastuu tai hänelle tapahtuu Onnettomuus Ulkomaanmatkalla, Vakuutuksenantaja korvaa enintään 10.500
euroa Vakuutettua ja Matkaa kohti seuraavista kustannuksista: Sairauskulut, lääkärin tai kirurgin määräämät lääkkeet,
sairaalakulut ja ambulanssikulut, jos ambulanssimatkan on varannut lääkäri paikallista matkaa varten.
50 euroa kunkin vakuutetun kutakin
vaatimusta kohti
Sairaudesta tai onnettomuudesta
johtuva suunniteltua pidempi
hotelliasuminen
Jos Sairauden tai Onnettomuuden luonne estää Vakuutettua jatkamasta Matkaansa mutta häntä ei tarvitse siirtää sairaalaan
tai klinikalle, Vakuutuksenantaja maksaa lääkärin määräämästä Vakuutetun hotelliasumisen jatkamisesta aiheutuvat
kustannukset, mutta enintään 55 euroa päivää kohti ja enintään 10 päivän ajalta.
Sairastuneen tai loukkaantuneen
vakuutetun lääkinnällisistä syistä
johtuva siirto
Vakuutuksenantaja järjestää tarvittavan yhteydenpidon sairaanhoitopalveluiden ja Vakuutettua hoitavien lääkäreiden välillä
heti, kun Vakuutuksenantajalle asiasta ilmoitetaan.
Vakuutuksenottajan seuralaisten
suunniteltua aiempi kotiuttaminen
Vakuutuksenantaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat näiden Seuralaisten kuljettamisesta reittilennolla (turistiluokassa)
tai junalla (1. luokka) Vakioasuinpaikkaansa (määritelty kohdassa Määritelmät) tai paikkaan, johon Vakuutettu on siirretty
sairaalahoitoon.
Seuralaisen matkustaminen
sairaalahoitoon siirretyn vakuutetun
luokse
Vakuutuksenantaja hankkii yhdelle henkilölle meno-paluulipun reittilennolle (turistiluokka) tai junaan (1. luokka)
Vakioasuinpaikasta (määritelty kohdassa Määritelmät) sairaalaan ja takaisin, jotta tämä voi matkustaa sairaalahoitoon siirretyn
Vakuutetun luokse.
Sairaalahoitoon siirretyn vakuutetun
luokse matkustavan henkilön kulut
Vakuutuksenantaja maksaa yhden henkilön osalta hotellimajoituskulut, jotka johtuvat hänen matkustamisestaan
sairaalahoitoon siirretyn Vakuutetun luokse. Edellytyksenä on, että meille esitetään alkuperäiset majoituslaskut. Hyvitettävä
summa on enintään 55 euroa päivää kohti, ja hyvitystä maksetaan enintään 10 päivältä.
Mukana matkustavat alaikäiset tai
vammaiset
Jos Vakuutetun mukana matkustaa vammaisia henkiöitä tai alle 14-vuotiaita lapsia, jotka myös ovat Vakuutettuja, eikä
Vakuutettu Vakuutussopimuksen kattaman Sairauden tai Onnettomuuden vuoksi pysty Vakuutussopimuksen voimassaolon
aikana pitämään heistä huolta, Vakuutuksenantaja korvaa Vakuutetun tai tämän perheen valitseman henkilön tai
Vakuutuksenantajan valitseman kaitsijan meno-paluumatkan, jotta tämä voi hakea ja tuoda mainitut alaikäiset tai vammaiset
takaisin näiden Vakioasuinpaikkaan (määritelty kohdassa Määritelmät) mahdollisimman nopeasti. Vakuutetun tai tämän
perheen valitseman henkilön tulee olla Vakioasuinpaikan (määritelty kohdassa Määritelmät) maan asukas.
YHTEENVETO, APUPALVELUJA JA
PERUUTTAMISTA KOSKEVA
VAKUUTUSTURVA
Maallisten jäännösten siirtäminen
Jos Vakuutettu kuolee Matkan aikana, Vakuutuksenantaja korvaa kustannukset, jotka aiheutuvat Vakuutetun maallisten jäännösten
siirtämisestä tämän Vakioasuinpaikan hautauspaikalle, Vakioasuinpaikan kuntarajojen sisälle, sekä palsamointikulut, pakolliset ruumisarkusta
koituvat vähimmäiskulut ja hallinnolliset kulut.
Hautauskulut
Kohdan "MAALLISTEN JÄÄNNÖSTEN SIIRTÄMINEN" mukaisesti Vakuutuksenantaja korvaa Vakuutetun kuolemaan liittyvät
hautauspalvelukulut 1.200 euroa asti, mukaan lukien hautauspalvelun järjestämisestä sekä arkku- tai polttohautauksesta aiheutuvat kulut.
Lääkkeiden lähettäminen ulkomaille
Jos Vakuutettu tarvitsee lääkettä, jota ei voi ostaa hänen olinpaikassaan hänen ollessaan tämän vakuutussopimuksen piiriin kuuluvalla
Ulkomaanmatkalla, Vakuutuksenantaja ryhtyy etsimään sitä ja lähettää sen Vakuutetulle nopeimmalla mahdollisella tavalla paikallisten lakien
mukaisesti.
Ulkomailla tehtyihin rikoksiin liittyvien
takuumaksujen ennakkomaksu
Jos Vakuutettu pidätetään tai vangitaan ulkomailla tämän Vakuutussopimuksen kattaman Ulkomaanmatkan aikana tapahtuneen
liikenneonnettomuuden seurauksena, Vakuutuksenantaja suorittaa Vakuutetulle ennakkomaksun, joka vastaa viranomaisten asettamia takuita
enintään 8 000 euroon asti.
Oikeusapumaksut ulkomailla
Kohdan "Ulkomailla tehtyihin rikoksiin liittyvien takuumaksujen ennakkomaksu” mukaisesti Vakuutuksenantaja maksaa
liikenneonnettomuuteen liittyvästä, Ulkomailla annettavasta oikeusavusta johtuvia lakimies- ja asianajajakuluja enintään 1 500 euron
arvosta.
Kiireisten (Vakuutussopimuksen piiriin
kuuluviin palveluihin liittyvien) viestien
lähetys
Vakuutuksenantajan ympärivuorokautinen palvelu huolehtii Vakuutetun kiireisten viestien hyväksymisestä ja välittämisestä edellyttäen, että
Vakuutetulla ei ole muita tapoja toimittaa näitä viestejä niiden vastaanottajille. Näiden viestien tulee olla seurausta tämän Vakuutussopimuksen
kattamasta tapahtumasta.
Siviilioikeudellinen vastuu
Vakuutussopimus kattaa Vakuutetun Kolmannelle osapuolelle aiheuttamien ja Vakuutetun vastuulla olevien henkilövahinkojen sekä aineellisten
vahinkojen ja/tai välillisten vahinkojen hyvitykset 6 000 euroa on asti tapahtumapaikan maassa voimassa olevien lakien mukaisesti ja ottaen
huomioon sopimuksen ulkopuoliset vastuut. Ammatinharjoittajan siviilioikeudellinen vastuu ei kuulu tämän vakuutuksen piiriin, kuten eivät
myöskään ajoneuvojen, lentokoneiden tai veneiden käyttöön, hyödyntämiseen, omistamiseen tai hallussapitoon taikka räjähteiden tai
aseiden käyttöön tai omistamiseen liittyvät vastuut. Myöskään korvaukset taloudellisista vahingoista, jotka eivät johdu tämän
Vakuutussopimuksen piiriin kuuluvista henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, eivät kuulu tämän vakuutuksen piiriin.
Matkatavaroiden viivästyminen
Jos lähtöselvitettyjen matkatavaroidesi toimitus viivästyy Liikenteenharjoittajasta johtuvista syistä yli 24 tuntia, hyvitetään kaikki tästä johtuvat
sellaiset välttämättömät ostot, jotka tehtiin viivästymispaikalla ja jotka liittyvät välttämättömään henkilökohtaiseen käyttöön (näistä on esitettävä
alkuperäiset laskut sekä alkuperäinen maihinnousukortti ja Liikenteenharjoittajan antama alkuperäinen myöhästymisilmoitus) 250 euroon asti.
Matkatavaroiden katoaminen,
vaurioituminen tai varastaminen
Vakuutuksenantaja maksaa hyvitystä enintään 85 euroa esinettä kohti, enintään 850 euroa Vakuutettua kohti ja yhteensä enintään 8
500 euroa varausta/ostoa ja Vaatimusta kohti.
45 euroa vakuutettua kohti
PERUUTTAMINEN, Vakuutetun
Kuolema, Vakava sairaus tai Vakava
onnettomuus
5 000 € / Vakuutettu / menetys
50 000 € varausta/ostoa kohti
10 % matkan summasta ilman veroja
Vakuutettua kohti
YHTEENVETO, APUPALVELUJA JA
PERUUTTAMISTA KOSKEVA
VAKUUTUSTURVA
PERUUTUS, mikä tahansa muu
todistettu tapahtuma, jossa Vakuutettu ei
ole ollut osallisena ja joka on Vakuutetun
vaikutuspiirin ulkopuolella
5 000 € / Vakuutettu / menetys
50 000 € varausta/ostoa kohti
LENNOLTA MYÖHÄSTYMINEN,
Vakuutetun myöhästynyt saapuminen
lähtöselvitykseen tahattomasta syystä,
ottaen lukuun muut poissulkemiset.
50 % lipun hinnasta
5 000 € / Vakuutettu / menetys
25 000 € varausta/ostoa kohti
Lentoyhtiön ja/tai lentoaseman tekemä
sopimusrikkomus, jos tarjolla ei ole lentoa
jostakin seuraavasta syistä:
- lentoyhtiön ja/tai lentoaseman ongelma
- lennon viivästyminen yli seitsemän
tuntia.
5 000 € / vakuutettu / menetys
25 000 € varausta/ostoa kohti
LENNON VIIVÄSTYMINEN, lennon
(tavallinen, halpalento tai tilauslento)
viivästyminen yli
neljä tuntia
30 € vakuutettua kohti kutakin kahden tunnin viivästystä kohti, enintään 150 € Vakuutettua kohti.
20% matkan summasta ilman veroja
Vakuutettua kohti
30 € vakuutettua kohti
MENETTELY VAATIMUSTAPAUKSISSA: Vakuutetun on tehtävä lääkinnällistä apua koskevissa asioissa ilmoitus VAKUUTUKSENANTAJALLE soittamalla numeroon
+ 358 972 52 20 90 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai verkon kautta osoitteessa www.earefund.com jos vaatimus koskee muuta
asiaa. Ilmoitus on aina tehtävä viimeistään seitsemän päivän kuluttua tapahtumasta.
ASIAKASPALVELUOSASTO
 Puhelin: : +358972522090 (vaihtoehto 3), 9.00-17.00 (ma-pe)
 Sähköpostiosoite: [email protected]
 Verkkosivusto: www.earefund.com
 Chat-keskustelu (9.00-17.00, ma-pe) www.earefund.com
YHTEENVETO, APUPALVELUJA JA
PERUUTTAMISTA KOSKEVA
VAKUUTUSTURVA
Suomen lakien mukaisesti Vakuutuksenantaja ilmoittaa sinulle seuraavista asioista:
Europ Assistance S.A. (käyttää toiminimeä Europ Assistance S.A. Irish Branch), jonka osoite on 13-17 Dawson Street, Dublin 2 Ireland.Europ Assistance S.A on Ranskan vakuutussäädösten alaisuudessa toimiva ranskalainen osakeyhtiö, jonka
rekisteröidyn toimipaikan osoite on 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, France ja joka on rekisteröity Nanterren kauppa- ja yritysrekisteriin (Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre) numerolla 451 366 405.
Kun tietosi on lisätty Vakuutussopimukseen ja näin ostat sen mukaisen vakuutuksen, Vakuutuksenottaja perii sinulta maksun, joka koostuu Vakuutuksenottajan kanssa tekemäsi Edustuspalvelusopimuksen mukaisten palveluiden maksuista sekä Europ
Assistancen sinulle Vakuutussopimuksen perusteella tarjoaman vakuutuksen Vakuutusmaksusta. Vakuutusmaksusta kerrotaan myyntihetkellä. Vakuutuksenottajan kanssa tekemäsi Edustuspalvelusopimuksen mukaisten palveluiden maksun suuruus
lasketaan Vakuutusmaksun ja kokonaismaksusi erotuksena.
Jos valituksesi on annettava Europ Assistance S.A. Irish Branchin toimintaa valvovan vakuutus- ja rahoitusneuvonnan käsiteltäväksi, kyseinen valitus tulee lähettää välittömästi seuraavaan osoitteeseen: Ombudsman (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta /
The Finnish Financial Ombudsman Bureau Vakuutuslautakunta / The Finnish Insurance Complaints Board) ja tiedoksi: Vakuutus- rahoitusneuvonta ja / The Finnish Financial Ombudsman Office Vakuutuslautakunta / The Finnish Insurance Complaints
Board, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki - FINLAND
Jos ostat vakuutuksen aikaisintaan kuukautta ennen vakuutetun Matkan alkamispäivää, sinulla ei ole oikeutta peruuttaa vakuutusta. Muut tapaukset: Peruuttaminen lakisääteisenä peruutusaikana: Voit peruuttaa tämän vakuutuksen 14 päivän kuluessa
vakuutusasiakirjojen vastaanottamisesta (Peruutusaika) ilmoittamalla asiasta Vakuutuksenottajalle kirjallisesti Vakuutussuunnitelmassa mainittuun osoitteeseen Peruutusajan puitteissa. Maksetut vakuutuksen Vakuutusmaksut palautetaan sinulle, ellet
ole aloittanut matkaa etkä ole esittänyt tai aio esittää vaatimuksia eikä vaatimuksen todennäköisesti aiheuttavaa tapahtumaa ole sattunut. Vakuutus irtisanotaan sen voimaantulopäivästä alkaen. Peruuttaminen lakisääteisen peruutusajan ulkopuolella:
Voit peruuttaa tämän vakuutuksen milloin tahansa Peruutusajan jälkeen ilmoittamalla asiasta Vakuutuksenottajalle kirjallisesti Vakuutussuunnitelmassa mainittuun osoitteeseen. Jos peruutat vakuutuksen Peruutusajan jälkeen, vakuutusmaksuja ei
hyvitetä. Vakuutusmaksujen maksamatta jättäminen Pidätämme oikeuden peruuttaa tämä vakuutus välittömästi, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu tai jos maksu on suoritettu vilpillisesti credit- tai debit-kortilla tai muulla maksutavalla, jolloin vakuutus
mitätöidään automaattisesti.
Tähän Vakuutussopimukseen ja kaikkiin siihen liittyviin asioihin sovelletaan Suomen lakia. Suomalaisilla tuomioistuimilla on yksinoikeus tästä Vakuutussopimuksesta johtuvien ristiriitojen ratkaisemiseen. Kaikki muodolliset menettelyt toteutetaan
Suomessa.
Vakuutusedustajana toimii Aon Marketing Directo, S.A.U., jonka rekisteröity osoite on C/ Rosario Pino, nº 14-16, 28020 Madrid ja joka on rekisteröity Madridin yritysrekisterin kirjan 15.995 lehden 114 osan 8 sivulle M-270.594
yritysveronumerolla A-82782582 ja Espanjan vakuutusyhtiöitä valvovan viraston (Dirección General de Seguros y Pensiones) vakuutuksenvälittäjien erikoisrekisteriin koodilla AJ-0061 ja jolla on lain 26/2006 (17. heinäkuuta) mukainen
vastuuvakuutus.
Lain 26/2006 (17. heinäkuuta) pykälän 44 mukaisesti sinun on toimitettava kukin vaatimus ja valitus Vakuutusyhtiön asiakaspalvelukeskuksen tässä asiakirjassa ilmoitettuun osoitteeseen ja puhelinnumeroon.
Lain 26/2006 (17. heinäkuuta) pykälän 42 mukaisesti ilmoitamme, että Aon Marketing Directo, S.A.U. toimii usean vakuutusyhtiön vakuutusedustajana. Voimme ilmoittaa näiden vakuutusyhtiöiden tiedot sinulle, ja ne ovat saatavilla
myös Espanjan vakuutusyhtiöitä valvovan viraston (Dirección General de Seguros y Pensiones) julkisesta rekisteristä (https://www.dgsfp.meh.es/Mediadores/Punto_Unico_Mediadores.asp).
Aon Marketing Directo, S.A.U. asiaan liittyvänä vakuutusedustajana ei anna neuvontaa markkinoilla tarjottavia vakuutussopimuksia koskevien objektiivisten ja yleisten analyysien pohjalta.
Europ Assistance S.A. (käyttää toiminimeä Europ Assistance S.A. Irish Branch)
3rd Floor, 13 – 17 Dawson St, Dublin 2, Ireland .Rekisteröity Irlannin tasavallassa seuraavalla sertifikaattinumerolla: 907089
Europ Assistance S.A. (käyttää toiminimeä Europ Assistance S.A. Irish Branch) toimii Ranskan vakuutussäädösten alaisuudessa
TÄRKEÄÄ: Tällä asiakirjalla ei ole sopimuksellista arvoa, vaan se on annettu ainoastaan tiedoksi.