Beboerinformation - Stadionkvarteret

Beboerinformation
Ju li 2 015
INDHOLD
Byggeledelse
Beboerweb
ID-kort
Ud- og indvendige arbejder
Boligtyper
Hvad skal der ske.....
Undskyld vi larmer...
Varslinger
Tidsplan
Samarbejdet
Gældende
for byggesagen:
Stadionkvarteret,
Glostrup
Etape 1
Afdeling 9
Enemærke & Petersen a/s’ byggeledelse
Projektchef
Lars Lynge Nielsen
Bygggeleder
Lars Søgaard Larsen
Projektleder
Anders Lisbjerg
Bygggeleder
Brian Lyby
Byggeleder
Søren Damgaard
Beboerkoordinator
Inas El-Subaihi
Byggeleder
Thomas Carlsen
Procesleder
Christian F. Olesen
Byggeleder
Tom Bærntsen
Stilladsmester
Brian Frederik Dravnfeldt
Beboerkontakt:
Når byggeriet går i gang fra den 10. august, vil der være beboerkontakt.
Skurbyen ligger ved pavillionen, Stubben 5.
Personlig henvendelse:
Fra kl. 7.30-10.00.
Hver anden torsdag i ulige uger mellem kl. 16-17.
Telefonisk henvendelse:
Fra kl. 13.30 - 14.30
Tlf. 22 15 33 09
Mailadresse: [email protected]
Følg med på: stadionkvarteret.eogp.dk
Stadionkvarteret, Glostrup
Beboerweb
Vi har oprettet en hjemmeside (Beboerweb), hvor vi løbende vil holde jer orienteret omkring byggeprocessen.
Siden vil være opdateret med nyheder, varslingsskrivelser tidsplaner m.m.
Adressen er: http://stadionkvarteret.eogp.dk/
ID-kort
Alle håndværkere der kommer i din bolig, vil være udstyret med
et ID-kort.
Stadionkvarteret, Glostrup
Udvendige arbejder - generelt
TAGE
Ny belægning - naturskiffer, efterisolering samt tagrender og ovenlys
FACADER
Fuger udkradses og facader omfuges
VINDUER
Udkskiftning til træ-alu
INDGANGSPARTIER
Istandsættes - nye døre
ALTANER
Udvides/renoveres
Indvendige arbejder - generelt
INSTALLATIONER
Nye faldstammer og stigestrenge
VENTILATION
Nyt ventilationsanlæg
BADEVÆRELSER
Nye badeværelser / moderniserede badeværelser
ENTRÉDØRE
Nye entrédøre indtil alle lejlighederne
KØKKENER
Nye køkkener i tilgængelighedslejlighedes- og sammenlægningslejligheder
Stadionkvarteret, Glostrup
Boligtyper
Tilgængelighed
372 boliger - 33%
• Eksis. lejligheder ombygges
• Ny tidssvarende indretning
• Egnet til personer med nedsat funktionsevne
• Elevator
• Fremstå som nyopførte
• Nyt køkken
• Nyt bad
• Beboer genhuses
Sammenlægning
104 boliger - 9%
• Små lejligheder nedlægges og sammenlægges med nabolejlighederne
• Større tidssvarende boliger
• Nyt køkken
• Nyt bad
• Beboer genhuses
Modernisering
665 boliger - 58%
• Eksist. indretning inkl. køkken bevares
• Bad moderniseres
Stadionkvarteret, Glostrup
HVAD SKAL DER SKE:
TAGE
Tage udskiftes med belægning af naturskiffer med tilhørende udskiftning af tagerender og nedløb
af zink, renovering af eksisterende ovenlys ved trapper samt efterisolering af lofter.
FACADER
Facademurværk eftergås for skader. Samtlige fuger udkradses og omfuges.
INDGANAGSPARTIER
Der opsættes baldakiner ved bolig type tilgængelighed, til at beskytte hoveddørene og ny dør til
lift.
De eksisterende indgangsdøre repareres/udskiftes.
VINDUER
Vinduer og altandørspartier udskiftes til nye træ-alu.
TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER - 30 STK. 2-RUMSBOLIGER, - 90 STK. 3-rumsboliger
I etape 1 etableres der niveaufri adgang fra terræn til kørestolslift i 20 opgange. Boligernes indretning bliver således egnet til personer med nedsat funktionsevne med nyt badeværelse og køkken.
Tilgængelighedsboliger opdateres endvidere med nye tekniske installationer herunder faldstammer og stigstrenge. Overalt nye el-installationer.
SAMMENLÆGNING AF BOLIGER - 3 STK. 2-RUMSBOLIGER - 15 STK.
3-RUMSBOLIGER
I etape 1 ombygges 1-rumsboligerne i Diget 82-86 og sammenlægges til 2 og 3-rumsboliger.
Sammenlægningsboliger opdateres med hensyn til nyt bad, nyt køkken og nye tekniske installationer herunder faldstammer og stigestrenge. Overalt nye el-installationer.
VENTILATION
Der udføres nyt ventilationsanlæg i samtlige lejemål.
MODERNISERING AF BOLIGER
Opdateres med hensyn til nyt bad og nye installationer, herunder faldstammer, stigestrenge og
ventilation.
ALTANER
Altaner udvides, så de kan benyttes som egentlige opholdsaltaner med glaslukning.
HAVER
Ved stuelejligheder hvor der etableres trappe fra altan til terræn, indrettes private haver som afgrænses af hæk. Enkelte fælles opholdsarealer flyttes til nye placeringer.
Stadionkvarteret, Glostrup
Lidt om de kommende aktiviteter ...
Nu nærmer vi os opstart, og som tidligere orienteret af bygherre, vil vi påbegynde nogle arbejder.
Fra ca. uge 32 vil vi starte på det udvendige arbejde på blokken med opstilling af stillads, udkradsning af den
gamle fuge, samt genfugning af facaden på Diget 100-104(blok 38) og Diget 45 og 47(blok 42).
Renoveringen af en blok er både udvendigt og indvendigt og vil vare ca. 2-3 måneder på moderniseringsblokke og 6 mdr. på hhv. tilgængeligheds- samt sammenlægningsblokke.
Ovenstående vil resultere i en del aktivitet samt støj i jeres område.
En del af parkeringsarealerne vil blive inddraget af hensyn til kørsel af tungt materiel samt en del nedfalden
affald fra bygningen, som i værste fald kan resultere i skader på jeres biler.
Uanset hvilken slags arbejder vi måtte have igangsat, vil i blive informeret.
Hvis det drejer sig om udvendigt arbejde vil i blive informeret via opslag i opgangene og varslet husstandsvis,
hvis arbejdet foregår i din bolig indvendigt.
I vil løbende blive orienteret ved indkaldelse til informations/blok-møde, når vi nærmer os renovering i jeres
område, hvor vi vil fortælle om selve processen på en mere detaljeret plan.
Vi har lavet en hjemmeside, som er gældende for renoveringen af Stadionkvarteret, for at nå så mange som
muligt med vores information. Her vil du kunne følge med i renoveringen og finde informationer, der måtte
være vigtigt for dig som beboer, at følge med i, såsom rækkefølge og tidsplan for de enkelte opgange samt
blokke. Alt det informationsmateriale, der bliver opsat i opgangene samt de varslinger der husstandsomdeles, vil ligeledes være at finde her på hjemmesiden. Adressen er: stadionkvarteret.eogp.dk
I vil løbende blive orienteret ved planlagte blokmøder samt ved varslingsskrivelser.
Stadionkvarteret, Glostrup
Varslinger
Eksempler på typer af varslinger I vil modtage ved den indvendige renovering gældende for moderniseringsboligerne:
•
Registrering af din lejlighed – Når vi skal have adgang til din lejlighed, for at se om der måtte være, andre forhold end hvad der er i henhold til gældende tegninger samt registrering af indretningen og inventar i
forhold til fremkommelighed for det forestående arbejde.
•
Renovering af gang samt badeværelse – Når vi skal begynde saneringen af gangen, renoveringen af
dit badeværelse og opsætning af ventilationssystemet.
•
Vinduesudskiftning samt snedkerarbejde – Når vi skal udskifte vinduer, fuge omkring disse samt sætte
lister op.
•
Altan – Når vi støber beton for udvidelse af altanarealet samt opsætning af altaner.
•
Justering af ventilationsanlægget - Når hele blokken har fået ventilation, skal anlægget reguleres så
både indblæsning og udsugning er optimal.
•
Gennemgang samt udbedring – Når alle arbejder i boligerne menes at være færdige, skal det gennemgås af byggeledelsen for at sikre, at det stemmer overens med det aftalte.
Undskyld vi larmer - men vi tager hensyn
Vi bestræber os på at minimere støjgener, men informerer hermed om, at der vil forekomme støj i forbindelse med
renoveringen. Det kan forventes, at der bliver arbejdet udendørs i tidsrummet:
Mandag - fredag kl. 07:00 - 18:00
Hvis vi ekstraordinært arbejder i weekenden, vil I særskilt få besked herom.
Stadionkvarteret, Glostrup
Oversigt - De 3 forskellige typer renoveringer
Stadionkvarteret, Glostrup
Eksempel fra en opgang i moderniseringslejlighederne:
Stadionkvarteret, Glostrup
Samarbejdet
Skulle du på trods af de informationer, vi hermed har givet have yderligere behov for information, er du altid
velkommen til at kontakte os fra byggeledelsen.
Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde.
Bygherre:
Glostrup Boligselskab afd. 9
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Arkitekt:
JJW Arkitekter A/S
Ingeniør:
Lemming og Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S
Totalentreprenør:
Enemærke & Petersen a/s
Stadionkvarteret, Glostrup
Stadionkvarteret, Glostrup