- Tillsammans ska vi bli bättre på att källsortera våra sopor.

Sortera mera!
- Tillsammans ska vi bli bättre
på att källsortera våra sopor.
Nytt sopsorteringssystem
- Tillsammans ska vi bli bättre på att källsortera våra sopor
Att sopsortera är både enkelt och miljövänligt. Dina sopor kan innehålla farliga men också värdefulla
ämnen, därför är det viktigt att du sorterar rätt. Större delen av de sopor som vi slänger i hushållssoporna idag kan återvinnas. Nu förbättrar vi källsorteringen i våra soprum så att det blir lättare
för er att sortera mera. Den 1 februari kommer alla våra soprum att vara utrustade med nya sopkärl,
nya skyltar och tydligare information.
......................................................
Vad är källsortering?
Ny återvinningsleverantör
Källsortering innebär att man skiljer på olika typer
av avfall, t.ex. plastförpackningar, glasförpackningar, lampor, tidningar, kartong och pappersförpackningar, farligt avfall som oljor och färgrester. Gamla förpackningar kan återvinnas och
bli till nya förpackningar, glas blir nytt glas och
kan återvinnas i stort sett hur många gånger som
helst.
Vi har inlett ett samarbete med IL Recycling som
jobbar med hållbara återvinningstjänster. De tar
hand om det som kan återvinnas i våra soprum
och skickar det vidare för ytterligare sortering och
återvinning. Grovsopor och hushållsopor hämtar
återvinningsföretaget SITA.
Bättre sortering i soprummen
Vi inför fler sopkärl för sopor som kan källsorteras och återvinnas. Sopkärlen för vanliga hushållssopor
blir istället färre när vi börjar källsortera våra sopor. Tydliga bilder och texter som visar vad som ska
återvinnas sätts upp vid varje sopkärl i soprummen, på både svenska och engelska.
......................................................
Vi är många som vill göra rätt
Det är viktigt att vi alla hjälper till att sortera så
mycket vi kan så att källsorteringen i soprummen
fungerar så bra som möjligt. Tillsammans kan vi
bidra till en bättre miljö, en renare framtid och
bättre ordning i soprummen!
Grovsopor
Grovsopor såsom trasiga möbler, verktyg, metallskrot, t.ex. stekpannor finns kvar som vanligt i de
flesta soprummen. Bildelar får inte lämnas i soprummen.
Vår målsättning är att vi i framtiden ska ha kompostering för matavfall i våra soprum. Idag kan
tyvärr inte avfallsbolaget ta emot matavfall.
Kom ihåg att dela på förpackningar
som är gjorda av olika material.
Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated
cardboard
Tydligare information
ÅTERVINNS
De pappersförpackningar
wellpapp
du lämnar
här råvara
blir råvara
förkartong
ny kartong
well
ÅTERVINNS
De pappersförpackningar
och och
denden
wellpapp
du lämnar
här blir
för ny
och och
wellpap
sparar
energi
sparar
energi
och och
träd.träd.
Här är ett exempel på hur den nya informationen
i soprummen
ser paper
ut.
RECYCLED
paper
packaging
corrugated
paper
leave
will become
material
for n
RECYCLED
TheThe
paper
packaging
andand
corrugated
thatthat
you you
leave
herehere
will become
rawraw
material
for new
corrugated
cardboard.
saves
energy
trees.
andand
corrugated
cardboard.
ThisThis
saves
energy
andand
trees.
JAJA
Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated
cardboard
YES
YES
NEJ
NEJ
NONO
Pappkartonger
Pappkartonger
Cardboard
boxes
Cardboard
boxes
Plastförpackningar
Plastförpackningar
JuiceJuiceochoch
mjölkförpackningar
mjölkförpackningar
juice
FruitFruit
juice
andand
milkmilk
cartons
cartons
Förpackningar
Förpackningar
medmed
mindre
än 50%
mindre
än 50%
papper
eller
kartong
papper eller kartong
Plastic
Plastic
pacp
items
items
Packag
Packaging
lessless
thantha
50
cardboa
cardboard
Papperskassar
Paper
carriers
Papperskassar
Paper
carriers
andand
ÅTERVINNS De pappersförpackningar
och den wellpapp du lämnar
här bags
blir(e.g.
råvara
ochPlastad
wellpapp.
Det
wellpapp
papperspåsar
paper
(e.g.för ny kartongPlastad
wellpapp
ochoch
papperspåsar
paper
bags
sparar energi och träd.
(t.ex.
sockersugar
bags)
(t.ex.
sockerochoch
sugar
andand
flourflour
bags)
Wellpapp
nedsmutsad
Wellpapp
nedsmutsad
mjölpåsar)
mjölpåsar)
matrester
paper
RECYCLED The paper packaging
and corrugated paper that Wrapping
youWrapping
leave here
will
become raw material
for
new
boxes
medmed
matrester
ochoch
paper
and corrugated cardboard. This saves
energy and trees.
liknande
Omslagspapper
liknande
Omslagspapper
Packaging
items
Packaging
items
Förpackningar
contain
more
Förpackningar
somsom
thatthat
contain
more
innehåller
än 50% thanthan
50%
paper
innehåller
mermer
än 50%
50%
paper
or or
papper
kartong
cardboard
papper
ellereller
kartong
cardboard
JA
YES
NEJ
NO
Wellpappkartonger
Wellpappkartonger
Pappkartonger
Wellpappflak
Wellpappflak
Cardboard
boxes
Juice- och
mjölkförpackningar
Rullpappwell
Rullpappwell
Fruit
juice and milk
cartons
Papperskassar
och papperspåsar
(t.ex. socker- och
mjölpåsar)
Paper carriers and
paper bags (e.g.
sugar and flour bags)
Wellpapp nedsmutsad
Corruga
Corrugated
soiled
soiled
withw
food,
food,
etc et
Plastic packaging
items
Packaging items with
less than 50% paper or
cardboard
Plastic coated
corrugated cardboard
Alla
förpackningar
lämnas
här
ska
vara
tomma
och
tillplattade.
Alla
förpackningar
lämnas
här ska
vara
tomma
och
tillplattade.
med
matrester
och
Wrapping
paper somsom
All packaging
items
are here
left here
must
be empty
flattened.
All packaging
items
thatthat
are left
must
be empty
andand
flattened.
liknande
Corrugated cardboard
Omslagspapper
ÅTERVINNS De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det
sparar energi och träd.
Packaging items
that contain more
than 50% paper or
cardboard
Förpackningar som
innehåller mer än 50%
papper eller kartong
RECYCLED
Corrugated
Corrugated
cardboard
boxes
cardboard
boxes
Plastförpackningar
Corrugated
Corrugated
Förpackningar
med
cardboard
sheets
cardboard
sheets
mindre än 50%
Rolls
of
corrugated
Rolls
of corrugated
papper
eller kartong
cardboard
cardboard
Plastad wellpapp
Plastic
Plastic
coac
corruga
corrugated
The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.
soiled with remains of
food, etc
ÅTERVINNS
De pappersförpackningarWellpappkartonger
och den wellpapp du lämnar
här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det
Corrugated
JA
YES
NEJ
NO
cardboard boxes
sparar energi och träd.
Wellpappflak
Pappkartonger
RECYCLED
Cardboard boxes
Juice- och
mjölkförpackningar
Fruit juice and milk
cartons
Papperskassar
och papperspåsar
(t.ex. socker- och
mjölpåsar)
Paper carriers and
paper bags (e.g.
sugar and flour bags)
Plastförpackningar
Corrugated
Plastic packaging
items paper that you leave here will become raw material for new boxes
The paper packaging
andRullpappwell
corrugated
Förpackningar
med
cardboard sheets
mindre än 50%
Packaging items with
and corrugated cardboard. This saves
energy
papper eller
kartong and trees.
less than 50% paper or
Rolls of corrugated
JA
Packaging items
that contain more
than 50% paper or
cardboard
Wellpapp nedsmutsad
med matrester och
liknande
YES
cardboard
cardboard
Plastic coated
corrugated cardboard
Corrugated cardboard
NEJ
soiled withsom
remains
of
Alla förpackningar
lämnas
här ska vara tomma och tillplattade.
food, etc
All packaging
items that are left here must be empty and flattened.
305-054-SA2
Omslagspapper
Wrapping paper
Plastad wellpapp
NO
Tips för bra källsortering hemma
Förpackningar som
innehåller mer än 50%
papper eller kartong
Wellpappkartonger
Wellpappflak
Corrugated
cardboard boxes
PappkartongerCorrugated
cardboard sheets
Plastförpackningar
Plastic packaging
items
Ordna
bra sortering hemma
blirand
det
enklare att slänga
de sorterade
förpackningarna
och farliga
Förpackningar
med
Juice- och
Fruitså
juice
milk
mindre
än
50%
mjölkförpackningar
Packaging
items
cartons
avfallet
i soprummet.
Köken kan se olika ut på våra områden. Om du inte har plats för flerawith
kärl under
Alla förpackningar som
lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened.
papper eller kartong
less than 50% paper or
Papperskassar
Paper
carriers
and
diskbänken klarar du dig långt med två sopkärl - en för hushållssopor och encardboard
för allt som kan återPlastad wellpapp
och papperspåsar
paper bags (e.g.
vinnas.
Sedan
kan
du
sortera
allt
i
soprummet.
Samla
gärna
tidningarna
i
en
papperspåse,
(t.ex. socker- och
Plastic coated papper
sugar and flour bags)
Wellpapp
nedsmutsad
mjölpåsar)
corrugated cardboard
är
en viktig råvara för pappersindustrin.
med matrester och
Wrapping paper
liknande
Omslagspapper
Corrugated cardboard
Packaging items
soiled with remains of
Förpackningar som
that contain more
food, etc
Läs
sorteringsguiden
innehåller
mer än 50%
than 50% paper or
papper
eller kartong
Se
medföljande
guide omcardboard
källsortering från IL
Rullpappwell
Cardboard boxes
305-054-SA2
Rolls of corrugated
cardboard
...........................
Wellpappkartonger
Corrugated
Recycling.
Där kan du läsa
om vad du ska sortera.
cardboard
boxes på samtSamma
bilder och texter finns uppsatta
Wellpappflak
Corrugated
liga
kärl i soprummet så att
du enkelt kan känna
Rullpappwell
cardboard sheets
igen dig.
Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened.
305-054-SA2
Rolls of corrugated
cardboard
IL Recycling är en helhetsleverantör av hållbara återvinningstjänster. Vi tar hand om
allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt.
Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin. Vi är dessutom
ledande på sekretesshantering av våra kunders sekretesspapper och andra känsliga
informationsbärare. Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta, mer
miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mervärde för
våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.
Förutsättningen för en effektiv återvinning är en genomtänkt sortering av avfallet.
IL Recycling bistår med allt som behövs, från kärl och containrar till sorteringsguider.
Vårt motto är MER ATT HÄMTA. Det gäller både bokstavligt och bildligt. Att vi
återvinner så mycket som möjligt innebär vinster för både kunder och miljön. Våra
kunder får mer tid för sin kärnverksamhet, de boende får en högre trivsel och miljön
blir bättre med effektiv återvinning.
Vi ägnade oss åt återvinning långt innan begreppet blev modernt. Vi började med
returpapper 1951 – i dag tar vi hand om allt som blir över.
IL Recyclingkoncernen har rikstäckande verksamhet med ca 700 anställda med
verksamhet i Sverige men också i Polen.
Ägare är SCA, Stora Enso, Fiskeby Board och Smurfit Kappa.
IL Recycling är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och 9001.
Vill du veta mer om oss och återvinning – se vår hemsida:
www.ilrecycling.com
Bornvägen 2, Alfta
·
0271-575 00
·
[email protected]
·
www.aefab.se