Mask hos katt

Apotekets råd om
Mask
hos katt
S å smittar inälvsmask
I Sverige är de vanligaste inälvsmaskarna
spolmask och bandmask. Hakmask är
mycket ovanligt på katter i vårt land, men
kan förekomma utomlands.
En katt kan ha mask utan synbara
tecken. En mindre mängd mask påverkar
heller inte kattens hälsa. Men ibland kan
diarré, kräkningar, hosta, pälsproblem
eller påverkat allmäntillstånd bero på
mask. Ett säkert tecken är om du ser
mask i kattens avföring eller i kräkningar.
Du kan också upptäcka masksegment
av bandmask i pälsen runt kattens anus.
2
Inälvsmaskar är näst intill artegna, det vill
säga kattens maskar smittar inte hunden och
hundens smittar inte katten. Själva masken
kan heller inte smitta människa.
Infektionsdugliga ägg kan övervintra i
sandlådor och föras över till människa via
smutsiga händer. Äggen kan därefter utvecklas till larver i vår tarm och i sällsynta
fall passera över till vårt blodomlopp och
orsaka en infektion. Ibland kan larver också
lyckas kapsla in sig i vår vävnad.
En vanlig missuppfattning är att barn får
springmask (människans vanligaste mask)
från katt eller hund, vilket är omöjligt eftersom de inte kan infekteras av springmask.
Spolmask
Spolmasken är vanligast hos kattungar och
unga katter och smittar från katt till katt.
Masken är gulvit och upp till 10 cm lång.
3
Om kattmamman bär på inkapslade, vilande
spolmasklarver (går inte att avmaska bort)
aktiveras larverna av hennes hormoner när
hon är dräktig. Larverna kan sedan vandra
över till kattungarna via modersmjölken
när de diar.
Katten smittas av spolmask från omgivningen via hjälpvärdar som råttor och andra
smågnagare som bär på vilande larver. Katten
kan också smittas genom att slicka i sig ägg
från andra smittade katters avföring. Spolmask ägg är mycket motståndskraftiga och
kan överleva länge i naturen.
Äggen kläcks i kattens tarm. Larverna
vandrar sedan i kroppen och kapslar in sig
i vävnaden eller vandrar över till lungorna
där de hostas upp och sväljs ner. I magen
utvecklas larverna till vuxna maskar som kan
ses om katten kräks.
Med tiden utvecklar katten en immunitet
mot vandrande spolmasklarver, vilket gör
4
att den vuxna katten sällan har problem
med masken.
B
andmask
Bandmasken smittar alltid via en mellanvärd.
Masken är platt och indelad i segment som
innehåller bandmaskens ägg. Segmenten går
lätt av och ser ut som tillplattade risgryn när
de torkat. Utekatter smittas när de äter en
infekterad mellanvärd exempel råtta, mus,
fågel, insjöfisk, kräldjur eller genom loppbett.
Kattungar kan inte smittas förrän de själva
börjar äta vilt. Alla receptfria avmaskningsmedel mot bandmask är effektiva mot den
vanliga bandmasken Taenia.
Dvärgbandmask
Dvärgbandmask finns i två varianter;
rävens respektive hundens dvärgbandmask.
Det är bara rävens dvärgbandmask som
kan smitta katt. Eftersom larver från rävens
5
dvärgbandmask även kan smitta människa
och orsaka sjukdom, är det viktigt att masken
inte sprids i Sverige. Mask är relativt vanlig i
Alperna och katter som reser in i Sverige bör
avmaskas med prazikvantel redan i avreselandet. Katten bör även ges en andra dos
1 – 7 dagar efter ankomsten till Sverige.
Observera att bara läkemedel som innehåller prazikvantel har effekt mot dvärgbandmask.
Aktuella bestämmelser om införsel av sällskapsdjur finns på Jordbruksverkets hemsida
jordbruksverket.se och på Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida sva.se.
Är katter smittspridare
av dvärgbandmask?
Katter kan liksom hundar, rävar och mårdhundar bli infekterade av rävens dvärgbandmask. Men parasiten är sämre anpassad till
katt och en infekterad katt utsöndrar färre
6
ägg jämfört med hundar, rävar och mårdhundar. Undersökningar indikerar att det
är tveksamt om ägg från katt kan orsaka en
infektion och föra smittan vidare.
Smittade rävar har hittats på några få
platser i Sverige och SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt bedömer 2012 att vi
har en mycket låg förekomst av masken hos
våra svenska rävar.
Erfarenheter från länder där masken är
vanlig även i storstadsmiljö, visar att risken
för att människa skall smittas kommer att
vara mycket låg i Sverige. En orolig kattägare
vars katt äter sork eller andra små gnagare
kan välja att avmaska sin katt var 4:e vecka.
För att minska risken att masken utvecklar
resistent skall du välja Droncit som enbartbart innehåller prazikvantel. Se översikten
på sidan 12 – 13. Rådgör med veterinär.
7
Behöver jag
a vmaska min katt?
Detta beror på hur mycket mask det finns i
kattens omgivning. Är du osäker på om katten
behöver avmaskas kan du vända dig till en
veterinär eller själv ta prov på kattens av­
föring. Avföringsprov skickar du till Statens
Veterinärmedicinska Anstalt eller Vidilab.
Apoteket säljer Kollamasken Smådjur
ett provtagningset där ägg från spolmask och
hakmask kan upptäckas. Provet skickar du
för analys till Vidilab. Avföringsprov är inte
någon säker metod för att upptäcka bandmask eftersom bandmasken avger sina ägg
oregelbundet.
Vuxna katter
Avmaskas vid stark misstanke eller vid konstaterad förekomst av mask. Vuxna utekatter
som äter gnagare kan behöva avmaskas.
Katter som är yngre än 2 år bör vid konsta8
terad smitta avmaskas mot både spol- och
bandmask. Äldre utekatter utvecklar resistens och behöver oftast bara avmaskas när
bandmask syns. Innekatter som aldrig vistas
ute blir inte smittade av bandmask.
Kattmamman
Kattmamman avmaskas lämpligen i samband med kattungarnas första avmaskning
mot spolmask. Det är inte sannolikt att en
strikt innekatt bär på vilande spolmasklarver
och kan då inte smitta kattungarna via
modersmjölken. Känner du dig osäker kan
du använda avföringsprovet ”Kollamasken
Smådjur” för att kontrollera kattmamman
när kattungarna är 3 veckor gamla.
Kattungar
För att undvika infektion av spolmask avmaskas kattungarna upprepade gånger
under de första levnadsmånaderna. Första
avmaskningen bör ske före 3 veckors ålder.
9
Därefter avmaskas kattungarna varannan
till var fjärde vecka beroende på avmaskningsmedel, upp till 3 månaders ålder. Därefter avmaskas den unga utekatten som vuxna
katter vid konstaterad smitta. Kattungar
smittas inte av bandmask förrän de själva
börjar äta smågnagare.
H
ur ska jag
a vmaska min katt?
För att minska risken för resistens (motståndskraft) hos mask bör du alltid sträva
efter att använda ett avmaskningsmedel som
bara är effektivt mot just den masksort som
katten är infekterad med.
Vid upprepad avmaskning av kattungarna under de första levnadsmånaderna bör
du använda samma läkemedel varje gång.
Om kattmamman avmaskas i samband med
kattungarnas första avmaskning, använder
du samma preparat även till kattmamman.
10
Det är viktigt att du är noggrann med doseringen. Väg katten och ge hellre en lite för
stor dos än en för liten dos. För låg dos ökar
risken för att maskarna blir resistenta mot
avmaskningsmedlet.
Avmaskningsmedel för katt
Vissa avmaskningsmedel ges vid ett tillfälle
(engångsdos) medan andra ges 3 dagar i rad.
Vid konstaterad spolmasksmitta upprepas
avmaskningen efter 2 – 4 veckor beroende
på vilket avmaskningsmedel som används.
Kattungar avmaskas med olika intervall
beroende på val av läkemedel. I översikten
på sidorna 12 – 13 hittar du en sammanställning över lämpliga avmaskningsmedel.
Det finns också receptbelagda preparat
för injektion eller för applikation på huden.
Kan vara ett alternativ när det är svårt att
ge katten medicin i munnen. Rådgör med
din veterinär.
11
Läkemedel Spol- mask Hak- mask Band- mask Dvärgband- Dosering Intervall/ Dräktighet
mask kattungar och laktation
Advocate*
x
x
Axilur
x
x
Banminth x
x
Droncit x
x
Drontal xxx
Flubenol
x
x
x
engångsdos
Nej
3 dagar i rad**
4 veckor
Ja
engångsdos**
2 veckor
Ja
engångsdos
Ja
x
engångsdos
Nej
x
3 dagar i rad**
4 veckor
Ja
Milbemaxxxx
x
engångsdos
Ja
Profender*
xxx
x
engångsdos
Ja
Stronghold*
x
x
*receptbelagt engångsdos
Ja
Källa: FASS VET. 2012
**vid konstaterad spolmasksmitta, upprepas av­­
maskningen efter 2 veckor med Banminth och
efter 3 – 4 veckor med Flubenol och Axilur.
Faktagranskat av parasitolog Dan Christenson,
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.
12
13
1721-03 december 2012 ©Apoteket AB Trycksaken uppfyller Apoteket AB:s miljökrav.
Fråga gärna oss på Apoteket
om du undrar något
mer om mask hos katt.
Välkommen in!