Bumper® 25 EC

Bumper® 25 EC
Svampmedel
Blandningspartner för bekämpning av flera
svampsjukdomar
För användning i stråsad. Se tabell under
användningsvillkor för specifika grödor.
Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/L (25,1 vikt-%)
Formulering:
Emulsionskoncentrat (EC)
Verkningsmekanism: FRAC 3
Registreringsnummer: 4939
Behörighetsklass: 2L
5L℮
Scanna för
användning
® ADAMA France s.a.s. Member of the ADAMA Group
Productname
Bumper® 25 EC
Country
Sweden
Package size
5L
Label code
ANEBUMSE5LT/02/A
Label dimensions
160 x 150 (hxw)
Name
Taco Plinck
Label date
July 2015
Draft
Approved
ANEBUMSE5LT/02/A
1890-JUL15-A
Tillverkare/Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK, Leusden,
Nederländerna
www.adama.com
Risk, skydd och första hjälpen
Bumper® 25 EC
Svampmedel
Reg. 4939. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkemässigt bruk efter särskilt tillstånd.
Användningsområden:
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn och havre före blomning
Alla annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits
Läs medföljande anvisningar före användning
Varning
Mycket giftig för vattenlevande organismer met långtidseffekter.
Innehåller propikonazol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare
Första hjälpen
Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.
Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning.
Vid kontakt med huden eller med ögonen, vid förtäring eller inandning kontakta
genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. För mer information se
säkerhetsdatablad
För att undvika risker för människa och för miljön, följ bruksanvisningen!
Avfall:
Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85
eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och
ej regjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.
UN 3082
SWEDEN
Productname
Bumper® 25 EC
Country
Sweden
Package size
5L
Label code
ANEBUMSE5LT/02/B
Label dimensions
160 x 150 (hxw)
Name
Taco Plinck
Label date
July 2015
Draft
Approved
ANEBUMSE5LT/02/B
1890-JUL15-B
Batchnummer och tilverkningsdatum: se förpackning
ÖPPNA HÄR
Risk, skydd och första hjälpen
Bumper® 25 EC
Svampmedel
Reg. 4939. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkemässigt bruk efter särskilt tillstånd.
Användningsområden:
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn och havre före blomning
Alla annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits
Läs medföljande anvisningar före användning
Varning
Mycket giftig för vattenlevande organismer met långtidseffekter.
Innehåller propikonazol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare
För att undvika risker för människa och för miljön, följ bruksanvisningen!
Avfall:
Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85
eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och
ej regjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.
UN 3082
SWEDEN
Productname
Bumper® 25 EC
Country
Sweden
Package size
5L
Label code
ANEBUMSE5LT/02/B
Label dimensions
160 x 150 (hxw)
Name
Taco Plinck
Label date
July 2015
Draft
Approved
ANEBUMSE5LT/02/B
1890-JUL15-B
Batchnummer och tilverkningsdatum: se förpackning
Användning och dosering
Första hjälpen
Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.
Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning.
Vid kontakt med huden eller med ögonen, vid förtäring eller inandning kontakta
genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. För mer information se
säkerhetsdatablad
Användningsvillkor
Bumper® 25 EC är godkänd för användning i höst- och vårvete, råg, höst- och vårkorn samt
havre enligt nedanstående tabell:
Gröda
Skadegörare
Vete,
rågvete
Råg,
korn
och
havre
Behandling
Dos
max l/ha
Spridningsmetod
Tidpunkt,
utv.stadie
Karens,
dagar
Antal
beh.
Intervall,
dagar
Septoria,
DTR, gul- och
brunrost
T o m 59
42
1-2
Min 3-4
veckor
0,5 l per
tillfälle,
1 l per
säsong
Bomspruta
DTR, rost och
sköldfläcksjuka
T o m 59
42
1-2
Min 3-4
veckor
0,5 l per
tillfälle,
1 l per
säsong
Bomspruta
Restriktioner
Bumper® 25 EC som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte
visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säker att använda. Det finns inga
restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda.
Användning och dosering
Anvisningar om användning
Verkningssätt
Bumper® 25 EC är ett systemiskt verkande preparat för bekämpning av svampsjukdomar i
stråsäd. Huvudparten av den verksamma beståndsdelen propikonazol upptas av plantan inom
4-6 timmar beroende på gröda och tillväxtbetingelser. Preparatet fördelas i plantan med
den uppåtgående saftströmmen. Bumper® 25 EC ger skydd i 3-4 veckor. Långtidsverkan är
beroende av grödans tillväxt (utspädningseffekt), dos och infektionstryck.
Bumper® 25 EC verkar både förebyggande och kurativt mot de flesta svampsjukdomar i
stråsäd. Beroende på yttre omständigheter kan det ta upp till en vecka innan den biologiska
effekten av behandlingen kan iakttagas. Regn en timme efter behandlingen påverkar inte den
biologiska effekten.
Resistensrisk
Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. En försämring (sk
shifting) av triazolers effekt mot framför allt Septoria har observerats.
För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:
•
•
•
Anpassa doseringen efter situation (väder, svamptryck)
Blanda och/eller alternera produkter med olika verkningssätt
Använd den bästa spruttekniken
Optimala verkningsförhållanden vid användning:
Bumper® 25 EC kan användas när dagstemperaturen överstiger 6 grader. Vid starkt solsken
och dagstemperatur över 25°C bör sprutningen utföras efter klockan 20 eller före klockan 6 på
morgonen. Spruta alltid på upptorkad gröda.
Dosrekommendationer, vattenmängd och behandlingstidpunkt
Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på
ett tidigt utvecklingsstadium. Om svampangrepp uppträder tidigt på säsongen eller
förekommer under en längre period krävs ofta ytterligare en behandling. För att bredda
effekten mot olika svampar och motverka resistensbildning är Bumper® 25 EC en lämplig
blandningspartner till bl.a strobiluriner. Antalet behandlingar och tidpunkten för den
enskilda behandlingen bör anpassas efter sjukdomsförekomst.
Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Den lägre doseringen används förbyggande
eller vid begynnande angrepp. På utvecklade angrepp skall den högre dosen användas.
Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m2 i fältet.
Vattenmängd: 150-300 l/ha
Gröda
Dos, l/ha
Tidpunkt,
utv stadium
Skadegörare
Anmärkningar
Höst- och
vårvete, enkel
behandling
0,4-0,5
47-51
Höst- och
vårvete, delad
behandling
0,2-0,5
+
0,2-0,5
32-39
+
49-59
Råg, rågvete
0,4-0,5
37-47
Höst- och
vårkorn
0,3-0,5
31-51
Den lägre doseringen används förebyggande eller
vid begynnande angrepp.
På utvecklade angrepp
och i fält där långtidseffekt önskas skall högre
doseringar användas.
Bumper® 25 EC blandas
med annan produkt mot
sjukdomar där den har
svag effekt
Havre
0,3-0,5
37-49
Vetets bl.fl.sjuka (DTR)
•••(•)
Gulrost •••(•)
Brunrost •••
Kornrost •••
Sköldfläcksjuka •••
Kornets bladfläcksjuka
•••(•)
Havrens bladfläcksjuka
•••(•)
Septoria ••
Mjöldagg ••
•••• Mycket god effekt ••• God effekt •• Viss effekt
Vid den tidiga tidpunkten kan det vara aktuellt att behandla mot stråknäckare
och då rekommenderas en blandning med Stereo. I korn och råg är en
strobilurin en lämplig blandningspartner.
Vid behandling i samband med axgång erhålles även skydd mot sotsvampar.
Förekommer angrepp av mjöldagg bör Tern tillsättas.
Spridningsteknik
Bumper® 25 EC är systemisk i uppåtgående riktning. Detta medför att det är
viktigt, speciellt i kraftiga grödor, att använda en sprutteknik som säkerställer
att också den nedre delen av grödan träffas av sprutvätskan.
Skyddsutrustning
Vid påfyllning och rengöring av lantbrukssprutan ska följande
skyddsutrustning användas:
• Andningsskydd (helmask med partikelfilter P2)
• Kemikaliebeständiga skyddshandskar och stövlar
• Skyddsglasögon eller visir
• Täckande skyddskläder
Följ allmänna hygienåtgärder genom att:
• Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
• Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
• Ta av nedsmutsade kläder
• Förvara skyddsutrustning separat
• Tvätta händer före raster
• Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset
Blandningar
Bumper® 25 EC kan blandas fysikaliskt med de flesta växtskyddsmedel och
kelaterade mikronäringsämnen av god kvalitet. I bestockningsstadiet
kan det vara aktuellt att blanda med ett stråknäckarpreparat, t.ex
Stereo. Vid axgångsbehandling kan Bumper® 25 EC blandas med en annan
triazol, strobilurin samt med Mavrik eller annan pyretroid. Mot kraftiga
mjöldaggsangrepp är Tern lämplig blandningspartner.
Med vår nuvarande kunskapsnivå avråds från tankblandning med
mangansulfat (risk för utfällning), ammoniumnitrat samt urea (blandning
kan ge brännskador på grödan). Dessutom avrådes blandning med herbiciden
Broadway. Läs alltid respektive preparats etikett före användning.
Beredning av sprutvätska
Vid påfyllning av tank:
• Fyll till hälften med vatten
• Följ rekommenderad dos enligt tabellen
• Häll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
• Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning
Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete.
Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller
vattentäkter. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.
Rengöring av sprututrustning
Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.
Börja med invändig rengöring av sprutan:
1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut
Fortsätt med utvändig rengöring av spruta och traktor. Rengör
sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade
rester av andra medel.
Avfall
Tom förpackning får inte återanvändas.
Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som
hälls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av,
upp och ned under minst 30 sekunder.
ADAMA är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för
plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Tel
0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser.
Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel
skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral.
Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt
avfall.
Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om
hantering av miljöfarligt avfall.
Förvaring
Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.
Att beakta
Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.
Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på
våra senaste kun-skaper.
Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och
andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA Registrations B.V. fråntar
sig ansvar i dessa avseenden.
Företaget fråntar sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller
användning av produkten.
Bumper® 25 EC
Bumper 25 EC
Svampmedel
Blandningspartner för bekämpning av flera
svampsjukdomar
®
För användning i stråsad. Se tabell under
användningsvillkor för specifika grödor.
Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/L (25,1 vikt-%)
Formulering:
Emulsionskoncentrat (EC)
Verkningsmekanism: FRAC 3
Registreringsnummer: 4939
Behörighetsklass: 2L
4x5L
ANEBUMSE5LT/02/C1
1890-JUL15-C
Tillverkare/Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK, Leusden,
Nederländerna
www.adama.com
® ADAMA France s.a.s. Member of the ADAMA Group
Productname
Bumper® 25 EC
Country
Sweden
Package size
4x5 L
Label code
ANEBUMSE5LT/02/C1
Label dimensions
198 x 234 (hxw)
Name
Taco Plinck
Label date
July 2015
Draft
Approved
Bumper 25 EC
®
Reg. 4939. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkemässigt bruk efter
särskilt tillstånd.
Användningsområden:
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn och havre före
blomning
Alla annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits
Svampmedel
Läs medföljande anvisningar före användning
Blandningspartner för bekämpning av flera
svampsjukdomar
Varning
Mycket giftig för vattenlevande organismer
met långtidseffekter.
Innehåller propikonazol. Kan orsaka en
allergisk reaktion.
För användning i stråsad. Se tabell under
användningsvillkor för specifika grödor.
Förorena inte vatten med produkten eller dess
behållare.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd
avfallsmottagare
Första hjälpen
Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.
Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning.
Vid kontakt med huden eller med ögonen, vid förtäring eller
inandning kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller
etiketten. För mer information se säkerhetsdatablad
För att undvika risker för människa och för miljön, följ
bruksanvisningen!
Avfall:
Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem
(tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan
lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej regjort tomemballage är
miljöfarligt avfall och ska destrueras.
Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/L (25,1 vikt-%)
Formulering:
Emulsionskoncentrat (EC)
Verkningsmekanism: FRAC 3
Registreringsnummer: 4939
Behörighetsklass: 2L
Batchnummer och tilverkningsdatum: se förpackning
4x5L
Scanna för
användning
UN 3082
® ADAMA France s.a.s. Member of the ADAMA Group
SWEDEN
Productname
Bumper® 25 EC
Country
Sweden
Package size
4x5 L
Label code
ANEBUMSE5LT/02/C2
Label dimensions
198 x 234 (hxw)
Name
Taco Plinck
Label date
July 2015
Draft
Approved
ANEBUMSE5LT/02/C2
1890-JUL15-D
Tillverkare/Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK, Leusden,
Nederländerna
www.adama.com
SWEDEN
ADAMA
Northern Europe B.V.
BUMPER 25 EC
®
40 x 20 L
ANEBUMSE5LT/02/X
1890-JUL15-X
Productname
Bumper® 25 EC
Country
Sweden
Package size
40x20xL
Label code
ANEBUMSE5LT/02/X
Label dimensions
210 x 297 (hxw)
Name
Taco Plinck
Label date
July 2015
Draft
Approved