Lathund inför bokslutet helår 2015 i Hermes

Lathund inför årsbokslutet 2015
Denna lathund är tänkt som ett stöd i samband med helårsskifte och årsbokslut så att rätt saker
rapporteras och stäms av vid rätt tidpunkter. Den ska ses som ett komplement till kalendern
för inrapportering till statsredovisningen och andra regler/anvisningar som finns publicerade
på ESV:s webbplats: www.esv.se och till
– Hermeshjälpen i Hermes. För
inrapporteringstidpunkter se Hermesmeddelande om Inrapportering av utfall.
Inrapportering av decemberutfallet, preliminärt anslagsutfall samt
realekonomisk fördelning

Anslagsutfall för december och preliminärt helårsutfall rapporteras. Kontrollera i
första hand att utfallet på anslag och inkomsttitlar är korrekt inrapporterat. Det kan
stämmas av med hjälp av rapporterna Avstämning av anslag och inkomsttitlar, Anslagsredovisning och Specifikation inkomsttitlar.

Kontrollera också att dispositionsrätterna (tilldelade medel m.m.) är korrekta i
rapporten Anslagsredovisning, dvs. att de stämmer överens med regleringsbrev, att
ingående överföringsbelopp är rätt osv.

Realekonomiskt utfall ska rapporteras, både B- och F-avsnitt. Samtliga S-koder (även
balansräkningens S-koder) ska vara korrekt inrapporterade.

Rapporter kopplade till realekonomiskt utfall som bör stämmas av är Balans- och
resultaträkning specifikation S-kod och Anslag – S-kod alternativt AnslagsfördelningJustering.
Motpartsavstämning
För att kunna rapportera motparterna korrekt ska du ha rapporterat rätt utfall på S-koderna
totalt. Stäm av att den preliminära inrapporteringen på S-koder stämmer. Ett sätt att göra detta
på är att först kontrollera om balans- och resultaträkningen i Hermes stämmer överens med
balans- och resultaträkningen i det lokala systemet. När detta stämmer bör du gå vidare och
titta på rapporterna Balans- och Resultaträkning specifikation S-kod.
När det gäller motparter är det krav på att du ska rapportera in dina mellanhavanden med
andra statliga myndigheter. Stäm i första hand av att det som du själv har motpartsrapporterat
är rätt. Det är också viktigt att myndigheter hjälps åt att utreda differenser.
2015-10-23
Avdelning för statlig redovisning och finansiering
1(4)
Rapporterna som ska stämmas av:
 Specifikation Motpart – S-kod
 Specifikation S-kod – Motpart.

Rapporten Motpartsavstämning ska vara avstämd och eventuella differenser ska vara
rättade eller om det inte går ska de vara kommenterade.
Definitivt helårsutfall samt fullständig realekonomisk fördelning
Kontrollera att utfallet på anslag och inkomsttitlar är korrekt inrapporterat. Kontrollera också
att dispositionsrätterna (tilldelade medel m.m.) är korrekta i rapporten Anslagsredovisning.
Om det av någon anledning finns avvikelser som du inte hinner rätta i systemet bör ESV
meddelas.
Rapporter som ska stämmas av:
 Avstämning av anslag och inkomsttitlar.
För att stämma av dispositionsrätterna måste denna avstämning kompletteras med avstämning
av tilldelade medel m.m. i rapporten:
 Anslagsredovisning eller
 Anslagsrapport detaljerad
Alternativt kan avstämningen göras med hjälp av rapporterna:
 Specifikation inkomsttitlar och
 Anslagsredovisning
Du behöver då inte stämma av rapporten:
 Avstämning av anslag och inkomsttitlar.
S-koderna ska vara korrekt inrapporterade. Stäm av att den preliminära inrapporteringen på Skoder stämmer. Ett sätt att göra detta på är att först kontrollera om balans- och
resultaträkningen i Hermes stämmer överens med balans- och resultaträkningen i det lokala
systemet. När detta stämmer bör du gå vidare och titta på rapporterna Balans- och
Resultaträkning specifikation S-kod. Om du har gjort detta i samband med
motpartsrapporteringen och inte gjort någon ytterligare förändring av redovisningen i ditt
lokala system behöver du inte sända en ny fil och denna avstämning behöver inte göras igen.
Däremot måste du kontrollera att din realekonomiska fördelning av anslag är korrekt.
Rapporter som ska stämmas av är:
 Balans- och resultaträkning specifikation S-kod
 Anslag – S-kod
Särskild dokumentation och slutlig rapportering
Särskild dokumentation ska vara upprättad för de ca 40 största myndigheterna och
inrapportering gjord i överensstämmelse med den. För övriga myndigheter som inte lämnar
särskild dokumentation ska inrapporteringen vara slutlig om inte särskilda skäl föreligger.
2015-10-23
Avdelning för statlig redovisning och finansiering
2(4)
Det krävs att avstämning av inrapporterat utfall på anslag, inkomsttitlar, S-koder och
dispositionsrätter görs. Balans- och resultaträkningen i Hermes måste stämma överens med
balans- och resultaträkningen som upprättats i den särskilda dokumentationen eller den
version av årsredovisningen som finns tillgänglig. Motpartsavstämning bör kontrolleras igen.
Ta ut samtliga ”bokslutsrapporter” och stäm av:














Anslagsredovisning
Specifikation inkomsttitlar (eller avstämning av anslag och inkomsttitlar)
Balansräkning
Resultaträkning
Kvartalsavstämning (av betalningar)
Motpartsavstämning
Årskontroll
Kontroll av S-koder för betalningar
Särskild info
Balansräkning specifikation S-kod
Resultaträkning specifikation S-kod
Balansräkning med jämförelsesiffror*
Resultaträkning med jämförelsesiffror*
Anslag – S-kod
*Om redovisningsprinciperna ändras så kommer inte jämförelsesiffrorna att stämma.
Särskild information
Inrapporteringen görs i Hermes under fliken Statsredovisning/Utfall/Särskild info. Här
rapporteras totala antalet årsarbetskrafter, medelantalet anställda under året fördelade på
antalet män och antalet kvinnor samt sjukfrånvaro. Om myndigheten har några
ansvarsförbindelser, garantiåtaganden eller bemyndiganden på anslag för året så rapporteras
även dessa.
Årsredovisning ska lämnas till regeringen senast den 22 februari 2016.
Eventuella kompletteringar på grund av upprättad årsredovisning
Ändringar av inrapporterat utfall får göras fram till och med tisdagen den 23 februari.
Eventuella fel som upptäcks efter att särskild dokumentation har lämnats och rapporterats ska
rapporteras så fort som möjligt fram till att årsredovisningen har lämnats. När
årsredovisningen lämnas till regeringen bör myndigheten kontrollera igen att alla uppgifter i
Hermes stämmer överens med uppgifterna i årsredovisningen, om man gjort någon ytterligare
inrapportering efter att särskild dokumentation/slutlig rapportering gjorts. Tänk på att även
korrigera realekonomisk fördelning om ytterligare rapportering görs.
Om kompletteringar görs - ta ut samtliga ”bokslutsrapporter” och stäm av enligt ovan.
2015-10-23
Avdelning för statlig redovisning och finansiering
3(4)
Betalningsavstämning
Myndigheten ska godkänna sina betalningsavstämningar för helåret. Eventuella differenser på
betalningsavstämningen ska kommenteras av myndigheten. Vi rekommenderar att
avstämningen görs efter sista inrapporteringen av decemberutfallet så att den inte glöms bort.
2015-10-23
Avdelning för statlig redovisning och finansiering
4(4)