Välkommen till Huddinge kommuns egenregi – ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns
egenregi – ditt trygga val
Daglig verksamhet
Välkommen till Huddinge
kommuns egenregi
Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med
en stor öppenhet och möjlighet till insyn, utan vinstintresse. Vi erbjuder
daglig verksamhet utifrån kundens förutsättningar,
behov och önskemål. Stödet ges på ett sådant sätt att
det stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga.
Vårt arbete präglas av värdeorden: gemensamt
ansvar, respekt, öppenhet, stolthet, professionellt
engagemang, alla människors lika värde, delaktighet
och jämlikhet. De värdeorden är utgångspunkten
i vårt arbete. Vi diskuterar kontinuerligt vårt
arbetssätt med varandra för att se till att vi följer
värdegrunden i mötet med våra kunder, deras gode
män och anhöriga.
Vår profil
Vi har en lång tradition och erfarenhet av att ge
en meningsfull daglig verksamhet med anpassat
innehåll. Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter
och har ett nära samarbete med andra kommuner,
landsting, kundens företrädare, privata företag
och intresseföreningar. Med vår bredd och långa
erfarenhet borgar vi för trygghet, delaktighet och
självbestämmande.
Dina önskemål i fokus
Vårt mål är att din vardag på daglig verksamhet ska vara utvecklande
och meningsfull. När du blir kund hos oss så får du en kontaktansvarig
som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan.
Dina önskemål och synpunkter är en viktig utgångspunkt i vårt
kvalitetsarbete. Vi är måna om att ständigt förbättra oss, vi ser eventuella
klagomål och synpunkter som en möjlighet att utveckla och höja
kvaliteten inom vår verksamhet.
Respektfullt bemötande
Vår personal ger ett gott bemötande och har ett respektfullt och
professionellt förhållningssätt och som kund hos oss får du inflytande
över hur din dagliga verksamhet planeras och utförs. Genom vår
kulturella mångfald har vi kompetens att möta våra kunder oavsett
etnisk bakgrund, religion eller kön. Vårt mål är att du ska känna
delaktighet och trygghet när vi utför de insatser som du har behov av
och önskemål om.
Att bli förstådd och respekterad för den man är, utifrån vanor, beteende
och kulturella perspektiv kräver bra kommunikation. Vi arbetar för att
främja gemenskap och glädje för våra kunder och medarbetare och vi
vill att det ska finnas gott om utrymme för dialog och samtal.
Kompetens och erfarenhet
Vi har kompetent personal med lång erfarenhet av att arbeta med
personer med varierande diagnoser och behov. Vi har kontinuerlig
kompetensutveckling och all vår personal utbildas för att möta de
behov som finns inom olika områden, till exempel utvecklingsstörning,
förvärvad hjärnskada och diagnoser inom autismspektrat.
Tystnadsplikt
Personalen inom daglig verksamhet har tystnadsplikt, det innebär att
de inte får berätta för någon annan vad de vet om dig och vad du har
berättat i förtroende.
Språkkompetenser
I vår verksamhet talar all personal svenska. Förutom det finns följande
språkkompetenser representerade hos våra medarbetare: amharinja,
arabiska, assyriska, bengaliska, engelska, finska, grekiska, pashto,
persiska, spanska, syrianska och tigrinja.
Daglig verksamhet med olika inriktningar
Aktivitet och upplevelse
Daglig verksamhet med fokus på aktivitet och upplevelse erbjuder till
exempel promenader, massage, bild och form och musik. Vi erbjuder
också verksamhet för personer som av olika anledningar inte orkar
med en större daglig verksamhet. Vi har även verksamhet för personer
med förvärvad hjärnskada och för personer med utvecklingsstörning i
kombination med autism eller neuropsykiatriska diagnoser.
Arbete
Om du vill ha arbetskamrater och få stöd i arbetet av handledare så har
vi servicegrupper med olika inriktning. Du får då arbetsuppgifter som
passar dig och som är anpassade efter din förmåga. Du kan till exempel
arbeta i stall, på restaurang, på café, med datorer, i secondhandbutik,
med parkarbete och med demontering av apparater.
Egen företagsplacering
Du som kan arbeta självständigt och vill förbereda dig för den öppna
arbetsmarknaden kan få daglig verksamhet på ett företag eller i en
kommun eller landsting. Vi söker då en placering som matchar ditt
önskemål i så stor utsträckning som möjligt.
Mat och måltider
Vi ser till att det finns möjlighet att förvara, värma och äta medhavd
lunch och mellanmål i anslutning till den dagliga verksamheten. Vid
behov beställs lunchlådor. Du bekostar din egen lunch och mellanmål.
Trygghet och säkerhet
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg och säker i våra
verksamheter. Det uppnår vi genom att ha erfarna medarbetare, arbeta
lika, arbeta med närvaro, kundfokus, förutsägbarhet och med ett gott
bemötande.
Vi dokumenterar fortlöpande det som är av vikt för dig. Vi har aktuella
medicindelegeringar och följer rutiner gällande läkemedelshantering.
Kontaktuppgifter
Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om
du vill veta mer om Huddinge kommuns dagliga
verksamhet.
Sektionschef
08-535 309 33
Läs mer om Huddinge kommuns dagliga verksamhet
på: www.huddinge.se
Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge. Tryck: Kommuntryckeriet, mars 2015. Foto: Jin Lavesson och Matilda Hagerman.
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Telefon: 08-535 300 00
www.huddinge.se
Vill du ha texten i denna folder på ett annat språk, på lättläst svenska,
som talkassett eller i punktskrift? Då är du välkommen att höra av dig till
Huddinge kommuns servicecenter på tfn 08-535 300 00.