Namnregister N

Mönsteraffar-Nationalgoodtemplarorden.
Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.;
Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18,
a. t. 14 10, r. t. 17 26.
r. t. 43 97. ~ n n e h .af Herman JosephMönsteraffiir, i3tockholms äldsta, Mästersason. Bost. Grefg. 20"' 0.Dj.j a. t.
ar
muelsg. 12, C.
211 53, r. t. dsterm. 8 53).
Mönsteratfären Chic, Mästersamuelsg. 45 B, Nacksten, Hj., Målare, Inedakg. 17, K.;
C.; a. t . 189 16.
n
a. t. Kungsh. 3 73.
konstertidning, Drottningg. 30, C.
N ~ s l u n d ,Carl Martin, Maltmäst., Olandsg.
Mörcke, B. B. E., Krigsminister, Greftureg.
17 E, '1%tr., So.
69, Ö.; r. t. 137 99.
Nzess, Hans T., Grossh,, Styrmansg. 321V,
Mörk, August, f. d. Bankkassör, Karlaviigen
Ö.Dj.
69', Ö.
Naglo, O., Ingenjör, Karlbergsvägen 20, Va.
- C. H., Lok.-för., Helsingeg. 15'" Va. Naijström, Berna, Kassörska, Torkel-Knuts- Kich. A. S. Triidgårdsrnäst., Villa
. 16 B, Sö.
lund, ids sommar kransen.
- ~ i F F n k e f r u ,Odeng. 47, Va.
- Elvira, Änkefru, St. Badstug. 40, C.; a. t. Narfström, C. A., f. d. Godsäg. Tegnérsg. 7,
,
21362.
Va.
- se afven Meurk.
Nasenins, A. R., Byggmäst., DrottningholmsMörlin, G., Handl. (färg- o. järnhandel), Grönvägen 5 B, K.
dal, Liljeholmen; a. t. Gröndal 17.
Nasielsky, C., Fru, Herrekiperingssffar, Hö- D., Skrädd.-mast., S:t Eriksg. 90, Va.
torget 12, C.; bost. Norrlandsg. 20, C.
- se äfven Meurlin.
- Mina, Skoaffär, Regeringsg. 50, C.; r. t.
Mörner, Christer, e. o, Assessor i Svea Hofr.,
Norr 40, a. t. 223 75.
Birgerjarlsg. 108, Va.; r. t. 125 55
Nathan, Heymann, Agent, Malmskillnadsg.
- Lucie, Fröken, Kammakareg. 8" ö. g., Va.
48 A, C.
- K. o. V., Frbknar, Villag. 22, Ö.
- Cecilie S., Blomsterhandel, Malmtorgsg.
- C. O. R., Grefve, Tjänstgör. Kammar6, C.; bost. Malmskillnadsg. 48 A, C.
junkare Jur. kand., Arnan. i jordbruks- Nathanson, S. G., Änkefru, Artillerig. 40, Ö.
dep., ~ i n n ~ 39B,
g . O.; r. t. 13309.
- John G., Tegnérslunden 10 Va.
- A. G., Grefve, Eapt., Kommendör~g.33, Ö. Nathorst, Harry, ~ e r ~ s i r i ~ e n jViistmansr,
- A. H. V., Chefve, Löjtn., Handtverkareg.
nag. 17 A', Va,
3, K.
- John Louis, Direktör, Uplandsg. 6gn1,Va.;
-K. A. H., Grefve, Professor, Rektor vid
Vasa 14 05.
Rarol. Inst., Handtverkareg. 3 , h: - A. G., Professor, Intendent vid Natur- Gortav, Grefve, Nybrog. 36, 0.; a. t.
histor. riksmuseum, Kammakareg.
Osterm. 26 34.
40n1, Va.
- Annie, Grefvinna, Villag. 22, Ö.
Nationalföreningen mot emigrationen, Cen- Elisabeth, Grefvinna, Rädmansg. 10IV, Ö.;
tralbyrä: Birgerjarlsg. 29', C.; kl. 10
a. t. Osterm. 15 30.
-5; r. t. 24 73, 79 54 o. 92 96, a. t.
- W., Grefvinna Greftiireg. 22, Ö.
95 44.
- Axel, omm minister i Storkyrkoförs., Rege- - Svenska, mot tuberkulos, Mästersamumentspastor, Prastg. 3, St.; mottagn.elsg. 17, C., kl. 11-3; r. t.9291, a. t. 18309.
tid. tisd. o. lord,. kl. 11-12 f. m.
Nationalgoodtemplarordens exp. för Sthlms
- Chr. Hamp., f. d. Ofverste o. Sekundchef
distr.: Götg. 7g1V, So., sekr. John
för Lifg. t. hast,Kabinettskam.marherre,
Sandberg; a. t. Söder 17 65.
f. d. Hofmarskalk hos H. M. Ankedrott- Nationalgoodteniplarordens sommarhem for
uingen, Valhallavägen 17" b , Ö.; r. t.
-fattiga barn från Sthlm å Karlsro
h e r r n . 161.
vid Almvik ä Blidö, ordf.: Posttj:man
Axel B. O. Björkman, exp. Bryggareg.
14, C.;r. t. 0 . a . t. 12426.
National G. T. O : ) Grundloger, 27 Hvita
Nachman, K. B., Speditör, Brahrg. 24, Ö.
Banéret, 37 Berzelius, Kl. N. Kyrkog.
Nachmanson, .Joseph, Bankdirektor, Villag.
22, C.; 1029 Mimer, Nurrtullsg. 21, Va.;
5 & 7 , 0.;a. t . 6 4 , r . t . 7 5 8 .
81 Ostermalm o. 334 Carl von Linn6,
- Aug., Direktör, Karlaplan loTV,Ö.Dj.;
Davidbagaresg. 5 $ 7 ö. g., C.; 168
kontor Kurigstradgårdsg. 10, C.,
Fenix, 238 Sten Sture d. ä., 342 W:m
- Rosa E., Fru, Strandvägen 5 B, O.
Lindberg, 461 Tapper o. 16 tt0 Ljus,
- Rosa H., Fru, Nybrog. 41, 0.;
a. t. Osterm.
S:t Pauhg. 17i1, So.; 3.19 Lars Hierta,
42, r. t. 105 51.
ICocksg. 24, So.; 493 Palmcrantz, Bryg- & Ericsons Eftr., Garn-, Vafnads-, Trikigareg. 5 o. g. n b. C.; 1376 Kronborg,
och Manufakturhandel, St. Badstug. 50,
Kungsholmsg. 3 B, K.; se f. ö. F38 581.
tr er^-
M.
Brand- ech Lirdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.
Nationalgoodtemplarorden - Neiglick.
U n g d o m s t e mplen: 40 Dygdens Sköld- Nauclér, Ebba,Fröken,Siidertörns Villast. 28.
borg, Davidbagaresg. 5 & 7, C.; 89 Vin- - Eva, Fröken, Mosebacketorg 4I, So.
terrosen, Kl. N. Kyrkog. 22, C.; 41 Sol- - R., Ingenjbr, Mosebacketorg 4', So.
strålen, Kocksg. 24, Sö.; 218 Förgät mig - Herman, Konduktör vid S. J., Handtverkareg. 30, K.
ej, Danderyd.
X'ationalgoodtemplarorden, Sveriges Natio- --Evald, Parfymhandl., Flemingg. 15, K.;
affär Uplandsg. 5, C.
nalloge, exp. i Sthlm: för Ordenskassören Karl Nyström, Klara V. Icyrkog. - Karl, Rådman, Norrtullsg. 24, Vu.
T.,Sjuksköt:a,Sbdertörns Villast. B.
3 A", C.; r. t. 10 96, a. t. 183 27; för - 0. If.
Ordenschefen C. J. Olsson, Valhalla- - L., Ankefru, Mosebacketorg 4', So.
vägen 125111, Va.; r. t. Vasa 1171, a. t. Naumann, C. Erik, Fil dr, Aman. i Riksarkivet, Fatbursg. 18 B, So.
Vasa 51 86.
National-Kuriren, repr. i Sthlm Axel B. O. - C., Fröken, Observatorieg. 23lI1, Va.; r. t.
Vasa 1 96.
Björkman, Bryggareg. 14, C.; r. t. o.
- Gustaf, Med. dokt,or, Bellmansx. 6, Sö.
a. t. 124 26.
b nation ab, Kv.-skrift, Red.: Axel B.O.Björk- - A., Ankefru, Drottningg. 68, C.
man, Bryggareg. 14, C.; r. t. o. a. t. - H. C., Ankefru, Horiisg. 87, Sö.
Naumburg, Olivia, Fru, Norrlandsg. 24, C.
134 26.
National, Sjuk- o. Olycksfallforsäkringsbol., Naumburg & Co, P., A.-B. Gas-, vatten- o.
värmeledningsentreprenörer,
NorrRegeringsg. 5.2, C.; r. t. 1425, a. t 5987.
landsg. 24, C.; a. t. 46 68, r. t. 1175.
Nationalmuseum, Blasieholmen, C. Konsto. konstslöjdafdelningarna öppna hvar- Naumburg, Anna, Kassörska, Norrlandsg. 24,
C.
dagar (utom måndagar) midten af januari-oktober kl. 10 f. m.-4 e. m.; Nautiska Magasinet, K. Sjökarteverkets och
K. Lotsstyrelsens försäljningsombud,
söiid. kl. 1-4 e. m., november-midten
Skeppsbron 10, St.
af januari kl. 10 f. III.-3 e. m.; sönd.
kl. 1-3 e. m. Gravyrsalen ?ppen kl. Nautisk-Meteorologiska Byrån (Kungl, Sjökarteverkets hus), Skeppsholmen,d.~j.;
I l f. m.-3 e. m. (hvardagar).
föreståndare: Dr C. G. Fineman.
Xatorp, Arthur, Banktj:man, Björngårdsg.
Navigationsskolan, Stigbergsg. 40 & 42,
1B1 t. v., So.
So.
Natt och Dag, Marika, Änkefru, Braheg
Nawitzky, M., Beklädnadsapir (Meyers),
31IV, O.
Hornsg. 39 B, So.; a. t. 154 84; bost.
Nattasyler, se Asyler.
Krukmakareg. 14, So.
Nattsén, Elin, Lärar.a, Ad. Fredr. t%rg6, Sö.
n'aturhistoriska riksmuseet, Drottninggatan Navitzq~nok,Don, Skomak., Margaretavägen
38, Enskede.
96, C., samt vid Freskati; se RiksmuNay, A., firma A. Krawe, Norrtullsg. 41,Va.
seet.
Xaiickhoff & Co, H., Byggnadsteknisk firma, Neander, Amalia, Fröken, Riddareg. 5511,
ö.Dj.
Drottningg. 94, C.; r. t. o. a t. 49 61.
Nauckhoff, Maria, Fröken, Banérg. 21,O.Dj.; - John, Redaktör, Kominendörsg. 19IV, Ö.;
a. t. Osterni. 45 08.
a. t. 183 84.
Rauckhoff, Torsten, Grossh. Generalagent Necander. Dlilly, e. o. Postexp., Helsingeg.
18, Vu.
för F. H. Brown, Bordeaux,Paul Ruinart
& C:ie, Reims, W. Chillingnorth & Son, - Pontus, Postexp., Helsingeg. 18, Va.
Oporto, London, m. fl. Kontur Stiireplan Redahl, M., Skrädd., Stortorget 14l, St.
13, C.; r. t. o. a. t. 7654. B,ost. Sibylleg. Nederfeldt, E., Odeng. 14, Vu.
77", 0.; r. t. 159 01, a. t. Osterm. 76 52. Nederlandsche Vereeniging, Styrelse, se
[4326].
- J. H., Ing., Lillabältg. 5, 0.
Sigurd, Ing., Vintervikens Dynamitfa- Nederländska Generalkonsulatet för Sverige,
G. M. E. Immink, Norrlandsg. 13, C.;
brik, Postadr. Sthlm 15 el. Liljeh.
öppet 10-12 O. 2-4, lörd. 10-12;
- Henric R., Kamrerare, Pipersg. 6') K.;
r. t. 54 65, a. t. 267 28.
a. t. Iiungsh. 489.
- Carl, Kapten, Eomrnendörsg. 10, O.; a. t. - Legationen, Drottningg. 2, C.
Nederman, IC A , Herr- o. Damskradderi,
128 45.
Lnntmakareg. 79, Va.
- Vilh., Kapten, LinnBg. 33 & 35, O.; r. t.
Nehrman, A. W., Bankdir., Narvavagen 14U1,
u. a. t. 159 00.
O.Dj. ,
- Sven, Löjtn. v. Gota iifgarde, LinnBg.
- C. M , Ankefru, Torntebog. 39, Va.
76, 0.Dj.; r. t. Osterni. 1106.
- Harald, Prakt. Iak., LinnBg. 12, O.;r. t. - se afven Nerman.
Neiglick, C. A., Direktör, Bergsg. 16 B, K.
o. a. t. 144 60.
574
-
Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatm.
Neiglick-Nicaraguas Generalkorisulat.
575
Neiglick, Conrad, Grossh., firma Jolin Blom Nettelblad, Hulda,B7röken, Folkungag. 91 A,
berg R. Co, Aktieb., Regeringsg. 9, C.;
So.; a. t. Söder 2463.
bost.,.Djursholm.
- Anton, Ofverfältl&lcare, Stureg. 58, O.
Nettelbladt, E. C , Banktjanstem., Solnavii- A. J., Ankefru, Nybrog 40, Ö.
Neijber, Hedda, Fru, Russtorp, Södertörns
gen 115, Va.
villastad; r. t. Södertörn 41.
- Siri, Fröken, kv. Capella 7, Lidingö
Mathilda, Lärar:a v. Brummerska skoVillastad; a. t. Lid:o 2 80, r. t. Lid%
lan, Grefmagnig. 12, O.Dj.
111.
Aug., f. d. Notarie, Dalag. 28, Va.
- C. J. R., f. d. Handl., Hornsg. 152, So,
- A., Änkefru, Narvavagen 8, 0.Dj.
- O. C., Kamrer, kv. Capella 7, Lidingö
Neimke, Astrid, Fru, Norrtullsg. 12, Va.
Villastad; a. t. Lid:ö 2 80, r. t. Lid.&
Nelander, Elins, Fröken, Riddareg. 231r,
111.
aDj.
- H., Stationsskrifv., Jarnvlgsbost., Vartab,
Nelin, Clara, Fru, Norrlandsg. 13, C.
- Hjaln~., f. d. Trafikchef, Greftureg. 351r,
Hilda, Fru, Bergsg. 7 B, K.; a. t. Kungsh.
0.; r. t. 126 24.
38 56.
Netterström, Fritz, l:e Postbetjänt, Väst.
10311,
mannag. 71, Va.
Nelsén, Emelia, Fru, ~örnmerska,Äsö~.
Sö.
Netz, G., Verkmast., Uppsalag. 15, Va.
Nelson, Lily, Fröken, Uplandsg. 6811, Va.; Netzel, Sigrid, Fröken, Kammakareg. 6, Va+;
a. t. Vasa 2 50.
a. t. 107 00.
- Nicklas Nilsson-, Handl., Högbergsg. 40, - Laura, Professorska, Kammakareg. 6, Va,
Sö.; r. t. 97 60.
Netzler, G. R., Änkefru, Greftureg 24 A, 0.
- Henning, Medarb. i Sthlms-Tidn ,Drott- Neuendorff, Ernst, Bagare, Hat. Kyrkobacka
ningg. 38, C.
7, So.
- Erik E , Repr. för A.-B. Otto Dahlström - N. A., f. d. Handl., Karlbergsvagen 7, Va*
& C:o,.Vastmannag. 81, Va. ; a. t. 286 94. Neujd, Herman, Bildhuggare, Ofverlärare v.
- Alma, ~ n k e f r u ,St. Badstug. 5811, Va.;
Tekn. skolan, bost. Solhem, Spånga.
r. t,. Vasn 7 90.
Neukammar, Emma, Fröken, Skeppareg. 2,
- H. A., Ankefru, Kammakareg.2gn.b.t. h., C.
o.Dj.
NenzBn, O. L., Litteratör, S:t Eriksg. 13, K Neukirck, Nanna,, Fröken, Herrekip., GrefNeptun, Bergn.- och D keriaktiebolaget,
t!jreg.. 22, 0.; bost. Grefmagnig. 12,
Stadsgirden 14 &L 16;' (Drottsgården),
0.Dj.
So.
- B. J. P., f. d. Sjökapt., Uplandsg. 51U, Va,
Neptuniorden, Brunnsbacken 4, So.
Neuman T. H., Förste Kontrollör i JarnNerén, C. A. F., Ingenjör, Birgerjarlsg. 22,
~ii~sstyrelnen,
Ostermalmsg. 86, 0.
O.; r. t. 141 88, a. t . 140 13.
- Karl, Redaktör, N. Blasieholmsh. 5B1V,
- J., Kapten, Handtverkareg. 43 B, K.
C.
- A. M., Sjukgymn., Västmannag. 81, Va. - Hjalmar, kontor L:a Nyg. 411, St.; a. t.
Nerlien, Edv., Aktieb., Regeringsg. 31,Sthlm
10 71, r. t. l2 14, 9-5: bost. Handtver1, fotografiartiklar en gros och en déksreg. I l , uppg. C"', K.; a. t. Kungsh,
tail.
22 88.
Nerman, Joh. Emanuel, f. d. Bokhandl., S:t Neumann, Seth P. E., Boktr.-faktor. Ska.
Eriksg. 40111, K.; r. t. 115 53.
neg. 55, So.
- G. W.. Civilingeniör o. Bv~gmast.,In- Adolf, Fabrikör, Karlbergsvägen 26, VaTa,
dust'ripalats&, N. ~ a n t o c g d ,C.; a. t. - & Vogel, Stockholms glasmåleri, Barn.
861 38.
husg. 16, C.
- A., Fröken, Uplandsg. 46, Va.
Neumuller, O. E., Direktör, bost. Saltsjö- Ingegerd, Fröken, Katrineberg 5, KomNacka.
- F. M., Löjtn. v. Flottan, Karlavageq
munalhuset, Liljeholmen.
- Nils G., Köpman, Brinnkyrkag. 53 So
5". O.
- Ingeborg, Änkefru, Holländareg. 51< C. Neveling, A. A. L., Verkmast. v. Sthlms.
a. t. Brunkeb. 16 82.
E1ektr.-verk, Tegnérsg. 5Iy, Va.
- se afven Nehrman.
NewYork, Lifförsäkringsb., kontor Stallg,
Nerpin, Thor Aug., Bildhuggare, Hollän4, C.; a. t . 4 0 6 8 , r . t.2889.
dareg. 21 A, Va.; ateljé Kungsholmsg Nibelius, J. W. Gunnar, Faktor, Klara N.
8 By K.
Kyrkog. g"', C.
~escher, D.-E., Tjansteman v. Gasv., 81- I - M.. h k e f r u , Idung. 7. Va.: a. t. Vasa
strömerg. 19, - K .
31 33.
Nesenius, C. J. A,, Lok.-för., Hornsg. 144, So. Nicaraguas Generalkonsulat, H. Hector,
Nestius, O. B., Akare, Sigtunag. 3, Va.
Skeppsbron 28, St.; r. t. 95 75.
' -
I
l
I
-
' 1
-
v
,
Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.
576
-
"-LA.
Nicher, Augusta, Fru, Sjukgymnast, Norr- Niklasson, Karl, Apotekare,Götg. 21,Sthlm 4,
backag. 5, Va.; a. t. 206 71.
bost. Saltsjö-Dnfnäs.
Nickels, E. (firma Nickels & Todsen), - C. P., Byggm., Gref 59, O.
Blasieho mu q 9, Sthlm lh.
- J., Skräddare ( ~ i n f a h l C% Niklasson),
- & Todsen. Blasieholinstorg 9. Sthlm 15.
Odeng. 106, Va.
&icklasson, Närta, Eande1uidk:a Norrlandsg. - se äfven Nicklasson.
Nikolini E.. Tandtekn., Tomtebog. 36, Va.
8 & 10, C.; a t. 49 74.
Nilert, k., Tandläk., Norrmalmstorg 4, C.,
se äfven Niklason.
rådfrågn. hvard. 11-12; a. t. 78 04, '
Nicodemi, Marta, ~ o t o ~ r a h a t e l j oHamng.
,
17 ö. g., C.; a. t. 162 80.
r. t. 136 20; bost. Sibylleg. 15, O.; a. t.
Lovisa, Fru, Viistmannag. 5!1.1,'
Va.
104 28, r. t. 12 85.
- Signe, Tandläk., SibyIleg. 15,O.,rådfrågn.
- B., Fröken, Barnhusg. lo1', o. g., C.
Maria, Fröken, Gyirin:lar:a, Grefg. 10lV,
10-11, andra tider enl. öfverenskomiii.
pr tel.; a. t. 104 28 r. t. 12 85.
0,o.i.
NilsBn, K. A., Gross;., kontor Roslagsg.
Sigrid, Gymn.-dir., Barnhusg. 10, C.
32, Va.; r. t. 39 14, 112 73, a. t. Vasa
Nicolaussou, C. W., Urmak., Humlegårdsg.
20, O.; bost. Jungfrug. 18, O.
68 66.
Nicolaysen, Lyder W. J., Kammarskrifv.,
1Nilwon ; 2 Nilson.
Flemingg, 53 ATV,K.
- Maria, E., Ankefm, Flemingg. 53A1V,K. --1 Axel, Advokat, Strandvägen 5 A, O.; r. t.
Nicolin, E. L., Fil. dr, Vasag. 42, C.
127 50.
Silicou, Jean, Direktör, Götg. 48B, Sö.; a. t.
o. r. t. 15 15; bost. Saltsjö-Dufnäs; r. t. Nilsson, O. A., Advokat, kontor o. bost.
Eungsg. 74 (midt emot Oscarsteatern),
Dufnäs 88, a. t. Dufnas 104.
C.; r. t. 81 29, a. t 14 53.
Nieberg, A., Ankefru, Kvarng. 8, Sö.
Niechcziol, G. J., Rak- o. frisérsalorig, h ö g . -l Waldemar, Afde1n.-chef, Dalag. 7I, Va.;
r. t. 97 77, a. t. 236.
22, So.; bost. Ostgötag. 66Ax1,So.
-e N. G., f. d. Agent, Döbelnsg. 21111 ö. g.,
Nieckels, Mnt., Fru, Stureg. 6, 0.
Va.
Nieli, M., Ingenjör, Kungsg. 54, C.
Nielson, C. M., Bokbindare o. Etnimakare, -2 N. F.,Aktuarie i Kammarkoll (stärbh.),
Högbergsg. 541n, So.; a. t. &der 1.08,
Uplandsg. 74,
tr., VU.
- Fredr., Vilh., Grossh., S:t Eriksg. 25B, -1 Nils Olof, Aktuarie i Socialstyr., Ostgötag. 27, So.; a. t. Söder 33 59.
K.; a. t. Kungsh. 16 18,r. t. Kungsh. 86.
J. Sune T., e. o. Amannens, Myntg.4, St.
N. A. Grossh., Tomtehog. 13, Va.; r. t.
-l N., Apotekare, Birgerjarlsg. 120, Va.
13146.
Niels, Handelsres., Ocleng. 106,Va.; a. t. -l J. H., Arbetsintend. i Fångv.-styr., t. f.
Dir. v. Centralfäng. å Langholmen, So.
Vasa 66 31.
So.; r. t.
Gillis,Ingenjör v. Separator, S:tEriksplan -1 Georg A., Arkitekt, Hornsg. 4lXV,
99 63, a. t. 312 12.
10, Va.; r. t. Vasa 7.
Valdemar, firma Nya Trikåfabr., Bryg- -l Alfred, Bagare (inneh. Skinska Finbageriet), Frejg. 6, Va.; a. t. 220 89,
gareg. 4, C.; a. t. 74 23, r. t. 27 63; bost.
bost. s. h.
s. h.; a. t. Brunkeb. 18 70. Privat-1 Lars, Bagare, Långholnlsg. 29, Sö.
kontoret: a. t. 42 34, r. t. 81 47.
Niemann, Elise, Fröken, Hollandareg. 14, C. -T Oscar, Bagerifirma, Nytorgsg. 15, So.;
a. t. 31 40, r. t. 3406.
Niemi, L., Skradderiaffär,Drottningg. 56, C.;
-1 Fritz O. V., Bageriidk., Nytorgsg. 15, Sö.
ing. fr. Mästerfiamuelsg. 48, C.
Gustaf, Ranktjänstem., Karlbergsvägen
Nihl, A., Fanjunk., Kocksg. 17, Sö.
251r1 Va.
NihlOn, N. A. V., Redaktör, Komniendörsg.
-2 Nils, hanktjänsteman (Skand. Kreditab-.
33A, 0 .
tieb.), Surbrunnsg. 251v, Va.; a. t. Vasa
Nikander, H. E , Hatt-, Möss o. Palsvaru1135.
affär. Storg. 12, O.; a. t. 22871.
Niklason Ester, Fröken, Damskriidd., Os- -2 G. A., I?ankvaktm., Storkyrkobr. 141V,St.
(ing. fr. Urvadersgr. 7).
termalmstorg 2, 0.;a. t. 191 23.
- David, Köpman, inneh, Tekn. Kompa- -1 Robert, Barberare, Götg 22, Sö.; filial
Djursholm; bost. Folkungag. 91 B, So.
niet, Torsg. 23 A", Va.; a. t. 11105,
-1 E. E M., Barnm., Karlbergsvägen 29 A, VU.
r. t Vasa 7 11.
$fr., Tjänsteman i Trafikaktieb. Gränges- -1 Emmy C., Barnm., Vanadisvägen 3011,Va.
berg-Oxelösund, Torsg. 23 AIV, Va.; -l Fredr., Bibliotekarie, Uplandsg. 7g1'',
Va.; r. t. Vasa 456, a. t. Brunkeb. 453.
a. t. 11105. r. t. Vasa 7 11.
-1 A., Biljardägare, Stureplan 4, O.
Olivia, ~ n k e f r u Torsg.
,
23 A, Va.
-
-
-
-
L
p
-
-
-
-
-
SVEA. 18 [email protected]@atrr.
Brand- oeh Liff6rs&kring$-Akti~bo!ag~t
-
--
Nilsson.
1Nilsson; 2 Nilson.
I
B
M., Bokbindare, Köpinantorget 2, St.
-l J. A., Direktör i A.-U. Förenade Choklad-' Fredrik, Bokh., Dalag. 43"', Va.; a. t.
fabrik, Kungsg. 66, C.; r. t. 8878, a. t.
Vasa 24 55.
96 88.
-l J. A., Bokh. hos Postsparb., Grefg. 54" -l Karl Edv., Direktör, Handtverkareg. 15r,
ö. g., Ö.
K.; a. t. 21164, r. t.2413.
-l K. J. E., Bokli., Lindvagen l, Enskede.
-l P., Direktör, Ingemarsg. 4I, Va.
-l
N. A., Bokh., Hagag. 54, Vu.; a. t. Vasa -l P. E., Direktör, Helsingeg. 8'V,Va.; a. t.
16 82.
Vasa 41 33.
-l P. E., Bokh., Skeppareg. 22', Ö.Dj.; a. t.
Carl A., Disponent för Husqvarna ge141 02.
neraldepôt, Smålandsg. 3811, C.
-l J. M., Bradgårdsinsp., Braheg. 46', 0.
-l Carl L., Disponent, Rörstrandsg. 30n, Va.;
-l Engle, Byggm., Timmermansg. 29 A, So.
a . t Vasa 39 32.
-l J. C., f. d. Byggm., Högbergsg. 37 R"',
So. -l Nils, Disponent, Birgerjarlsg. 111A, Va.;
-S J. P., Byggm., Nybrog. 3817, Ö.; a. t.
a. t. 226 29.
155 04.
-l Joh., Distriktsförest., Sthlms Stads Ren-' John, Byggm., Vastmannag. 37, Va.
hål1n.-verk, Södra Renhål1n.-station,
-1
N., Byggm., firma Nilsson & Hanson,
Asög. 2, So.
Karlaplan 3 A", O.Dj.; a. t. 47 68 -l K. F. Express- o. vedaffar, Styrmansg.
ankn , r. t. 97 68.
12, O.Dj.; a. t . 13 23.
-l Nils Joh., Byggm., Folkungag. 43 C, So.; -l August, Fabrikör, Tegnérslunden 9, Va.;
a. t. 30245, r. t. Söder 2 34.
a. t. 181 67. Mekanisk verkst. Mas0. J., Byggm., Långholmsg. 12, So.; a. t.
tersamuelsg. 55 & 57, C.
134 02.
-l J., Fabrikör, Hökensg. 7, So.; a. t. Söder
-1 Per, Byggm., Karlbergsvagen 80, Va.
52 86.
-l
D. H., Byggnadsing., S:t Eriksg. 59. K. -l Sigfr., Fabrikör, 7 de gatan 3, Hjorthagen.
-l Emil J. A., Byggnadsing., Valhallavägen -l K. G.. Faktor, Eammakareg. 36,. Va.
45 AIV, O.; a. t. 195 69, r. t. Osterm.652. -L J. .E., Fanjunk., Nybrog. 68, 0.; a. t.
-1 Emelie, Charkuteri- o. Matvaruaffar, Grefdsterm. 94.
tureg. 15, 0.; a. t. 161 27.
-l Sigfrid, Farm. kand., Styrmansg. 3511,
.,.. Chaufför, Nybergsg. 2, 0.; a. t.
O.Dj., a. t. Osterm. 402 23
Osterm. 34 55.
-' C. J., Fastighetsäg., Nytorgsg. 16, SO.;
-1
Maria, Cigarraffär, Greftnreg. 76 B, O.
a. t. Söder 14 99.
-l Maria,
firma, Cigarraffar, Norrtullsg. -l Gustaf, Folkskolelar., Nytorgsg. 15, So.
10 B, Va. (inneh. Fru M. Ericsson, -l Johan, Folkskolelar.,Krukmakare 50,So.
bost. Karlbergsvagen 4" b , Va.).
-l N. E., Folkskolelär., Tuleg. 24, %a
-1 Oscar, Cigarraffar, Strandvägen 11,o.Dj.; -l N. P., Folkskolelär., Fridheni, ~1fsj.ö.
a. t. 264 74.
-l I'., Folkslrolelar., Karlbergsvagen 14, Va.
-l Carl, Cigarrhandl., Vastmannag. 4, C.; -l Bengta, Folkskolel:a, Skeppareg. 62, Ö.
bost. Stortorget 18 & 20, St.; a. t. 77 21. -S Emma, f. d. Folkskolel.a, Torsg, 19, Va.
-l Edw., Cigarr- o. tobaksh.,Malmskillnadsg. -l Karin, Folkskolel a, Solberga, Alfsjö.
5, C.; a. t. 565, bost. Stureg. 4211, 0.; -l K. E., Fotograf, Tuleg. 33, Va.
a. t. dsterm. 25 80.
-l N., Fotograf (Skand. Förstoringsanst.),
-V. Oscar, Civiling., kont. Nybrog. 26,
Karlbergsvagen89, Va.; a.t.Vasa 1824.
0 . ; bost. Grefg. 5, 0. Dj.
-l Nils, f. d. Fotograf, St. Badstug. 12, C.
-W. N. W., Civiliiig., Brandinspektör, -l Wilh. B., Frisör, St. Badstug. 58, Tra.
Högbergsg. 54"', So.; a. t. Söder 108. -l Christina, Fru, Skeppareg. 511, O.;r. t.
-l Nils Gust., Civiling., Ofverinspekt., Oster26 51.
malmsg. 14 B, O.
-l Ebba, f. Östling, Fru, Vanadisvägen SO,
-l Annie, Damfris:a (f. d. Ehns DamfriseVa.
ring), Kungsg. 57 A, C.; a. t. 124 38. -l Frida, Fru, Nytorgsg. 15, So.
-l L. J., Dekorationsmilare, Radmansg. 4, -e
Hilda, Fru, f. Ekelöf, Osterinalmsg. 27IV,
O.;a. t. 106 06.
Ö. ; r. t. 104 22.
-B
A. Gust., Direktör i Södra Akeri- dr, Ren- -l Hilda, Fru, Sjukgymn., Sigtunag. 15, Va.
hållnings-Aktieb., Folkungag. 3611, So. -a Marta, Fru, Nybergsg. 5, 0.
-l Albert, Direktör, Eungsholmstorg 3 BV, -l Nanny, Fru, Strandvägen 13, Ö.Dj.,
K.; r. t. 128 94.
-%
Pauline, Fru, Fredrikshofsg. 211, 0.Dj.;
-' Axel, Direktör, Brunkebergstorg 14, C.;
r. t. 142 27.
r. t. 45 13 o. 145 13, a. t. 5625.
-' Sophie, Fru, Rörstrandsg. 6", Va.
-l
,
I
1
I
1
1
,
Brand- och Lin"drsakring8-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
37 Adresskolende, n
1947.
1
IO
AV IlrJDUU.
-
p
Nilsson: 2 Nilson.
-.
A
1 Nilsson; 2 Nilson.
r. t. 41 97.
Teda. Fru, Mosebacketorg 16 & 18, So. -1 N. J.,.Grossh., Storg. 44, O.D~.;
Cecilia, Fröken, Kappsömm:a, Nybrog. 29, -' Oscar B., Grossh.,Grefmagnig. 17 B, o.Dj.
-l Richard, Qrossh., Strandvägen 49, 0.Dj.
Ö.; a. t. 12339.
-l E., Fröken, Teförsaljn., Narvavägen 3, -a Hanna, Gymn.-dir., Med. kand., Bergsg.
24II1, K.
Ö.Dj.(förut Biblioteksg. 6 ái 8).
-l Ebba Ch., Fröken, Stureg. 42", Ö.; a. t. -l Pontus, Handelsbitr., Skeppareg. 39 n
Osterm. 25 80.
ö. g. t.v., Ö.; r. t.psterm. 346.
Handelsbokh., Arsta skog 5, Lilje-l Emmy, Froken, Vanadisviigen 30, Va.;-"inar,
a. t. Vasa 10 96.
holmen.
-l Helene, Fröken, Kassörska v. Aktieb. Pri- -1 G. A., Handelsforest., Asög. 117, Sö.
-1 O., Handelsförest.,
Enskedevagen 123,
mus, Kungsholmstorg 3 BIx1, K.
En skede.
-l Hnlda,Fröken,Mejeriaff.,M&stersamuelsg.
-l Carl, Handelsres., Dalag. 14, Va.; r. t.
67, C.;bost. s. h.; a. t. 12340.
- l Ida J., Fröken, Ringvägen 104,2l/2 tr,, So.
Vasa 31.
Josefine, Frfiken, Torstensonsg. 9, 0.Dj.-l Fritz, Handelsres., Grefmagnig. 12', (i.
Maria, Fröken sybehörsaffär, Kungsg. 78,
Dj.;a. t. Osterm. 7 54.
K.; bost. dandtverkareg. 34I, K.;a. t. -1 Gust., Handelsres., Sigtyag. 15 Va.
-1 Richard, Handelsres. (Ohlin, h ils son &
1480.
Co), Hornsg. 49, Sö.;r. t. 96 35.
-"arie
Louise, Fröken,Kommendörsg.4, Ö.
Paula, Fröken, Sibylleg. 32I, Ö.; r. t. -1 And., Handl. (spec.- o. delikatess-),
Engelbrektsg., 5, 0.; a. t. 41 61, r. t.
10695.
-l Signe M., Fröken, Radmansg. 73, Va.;
44 97; bost. Ostermalmsg. 13 & 15, 0.
-1
Carl Johan, f. d. Handl., Fredmansg.
a. t. 236 13.
-l Emil, Fältskär, Flemingg. 11, K.
5, Sö.
-l Chr.,
Förbundsförtroendeman, Klara -2 C. J. L., Handl. (kött-), bod L:a Nyg.
17 B, St.;bost. Götg. 27, Sö.
Norra Kyrkog. 26, C.
Dan, Föreståndare f. Centraltryckeriets -1 Claes, Handl. (garn, vafnader o. trikåParagonafdeln., Bergsg. 16 AIV,X.; a. t.
varor), Drottningg. 108, Va.;a. t. 5564.
-1 E. Adolf, Handl., Mästersamuelsg. 41, C.
204 46.
G. A., Handl. (frukt- o. blomster-), Bir-l A. E., Förgyllare, Skomakareg. 5, St.;-1
bost. s. h. "I.
gerjarlsg. 31, C.;r. t. 80 74, a. t. 19942.
Filial Strandvägen 3, Ö.; r. t. 2196,
-l N. A., o r m a n , Greftureg. 48' ö. g., Ö.;
a. t. Osterm. 674.
a t. 14519; bost. Greftureg. 3, 0.;r. t.
-l Johan Christian, f.d. Förvalt., S:t Eriksg.
O'sterm. 193.
23, K.;r. t. l19 19, 2b. t. Kun
40 15. -l G. E., Handl. (div.-), Roslagsg. 16,
-%
Oskar, Garn-, Viifnads- o. %~ihafFiir,
Va.
Drottningg. 80 .B, C.;a. t. 110 3 r. t. -1 Gustaf, Handl. (färg), Ringviigen 8, S&;2024; inneh. Ankefru Anna Nilson,
a. t. Söder 1436.
bost. Viistmannag. 3, C.; a. t. Brunkeb. - 9 H. A., Handl. (firm. Bostriöm & Boström),
Kungsholmsg. 171V, K.; a. t. 188 97,
19 74.
-S
Seveiin. Genremålare, Kardellg. GT, Ö.;
r. t. Kungsh. 2 99.
a. t. Osterm. S 67; atelj6 s. h.I1'.
-1 John, Handl., Herrartiklar, Skjortfabrik
-2 E. William E., Geodet vid Rikets Allm.
Regeringsg. 31, G.; a. t. 125 17. ResKartverk, Karlavagen 4gU1ö. g., 0.Dj.
effekter Begeringsg. 28, C . a. t. 224 77;
-l G. E
., Glasmäst. o. Förgyllare, Skomabost. Artillerig. 12n.b,, d; a.t. 125 17
kareg. 5, St.; bost. s. g. 1"'.
ankn.
-l Sven, f. d. Godsag., Tjarhofsg. 40" b. t. h., -1 J. D., Handl. (speceri-), Heleneborgsg*.
So.;a. t. Söder 2688.
20, So.;a. t. 3; 19; bost. s. g. 3.
-l Aug., Grossh., Blecktornsgrand 4, So.
-l Nils, Handl. Hagag. 1,Va.;r. t. Vasa 115.
-l
Gottfried, Grossh., Ad. Fredr. torg lB, -2 Oscar F., Handl. (váfn.- o. trika-), Hornsg.
So.
54, So.;bost. Tordgård, Neglinge.
-l Hermod, Grossh., kont. G:la Kungsholms- -i Oskar, Handl., Rensg. 21, Va.
brog. 26, C.; a. t. 198 03, r. t. 120 91 -l Per, Handl. (speceri-), Norrbackag. 7, Va.;
o. 130 94; bost. Vastmannag. 12, Va.;
bost. Tomtebog. 28, Va.
r. t. 12090.
Nilsson, Axel, Herrekipering o. Skjort-l N. E., Grossh., Rådmansg. 69, Va.;a. t.
fabrik, Stureg. 10, O., Rumlegårdsg.
215 47, r. t. 70 41.
24,O. (hörnhuset) ; a. t. 78 60, r. t. 48 41;
-l N. G. A., Grossh., Scheeleg. 17'I, K.
bost. Kungsg. 3, C.;a. t. Brunkeb. 3805.
-l
-l
e.
Brand- och Lifforsakrings-Aktiebdag et SVEA. l3 Drottninggatan.
Nilsson.
579
-.p
1Nilsson ; 2 Nilson.
1-Kilsson;
2 Nilson.
--. - .. - Xilsson, Ingeborg, Herrekiperingsaffar, -l B Jansson (inneh. Ludvig Nilsson), KopDrottningg. 17, C.; a. t. 59 57; inneh:
par-, 'Bleck- & Plåtsl. samt Smidesfru Ingeborg Forsslund; bost. Skepterkstad, Sveavag. 57, Va.; r. t. 31 57,
pareg. 8, 0.Dj.; a. t. l14 95.
a. t. 103 32.
-I
s, S., Eftr., Herrekipering, Regeringsg. -2 Sten, Kyrkoh., Solna, Tomteboda.
11, C.; a. t. Brunkeb. 4 72.
-l A. l?., f. d. Eillarmast., Rocksg. 28, So.
-l Augusta, Hnsiig:a, Johannesg. 14, C.; a. t. -l M., Källarmist., Valhallavägen 31, O.
Brnnkeb. 21 26.
Birger, Köpman, S:t Erilisg. 28. K.
-l A. G. F.,Ino~cnjör,Hornsg. 33B, Sö.
-l
John, Köpman, Rosenvik 3 B, Ö.Dj.
--l ,4.
M., 1nge5ör, Vanadisvägen 3OU,Va.; -l Jonas, Köpman, Jungfrug. 45, O.; r. t.
a. t. Vasa 10 96.
25 95.
C. E. J., Ingenjör, Observatorieg. 20, Va. - S J. L. D., Köpman, Vanadisvägen 30, Va.;
. -%
John B., Inoenjör, Torsg. 191P, Va.
r. t . Vasa 4 70.
-' Karl, lnge$ör, vanadisvigen 30, Va.; -l Per, Köpman, T~rntebog.28, Vu. ,,
a. t. Vasa 10 96.
-l S. O., Köpman. Ostermalmsg. 59, 0.
-%. E. V., Ingenjör, Limboda 11, ÄIfsjö. -1 W.,Lagerchef,Enskedevagenl05,Enskede.
-' Richard, Ingenjör, Vanadisvagen 30, Va.; -1 O., f. d. Landtbr., Uplandsg. 611U, Va.
-l Ola, f. d. Ledamot af Riksd. l:a kamm.,
a. t. Vasa 10 96.
- l Ludvig, Inneh. af Nilsson & Janssons
Hollandareg. 21 A, Va.; r. t. 51 35.
Koppar-, Bleck- & Plktslageri, Svea- -l August, Linjernäst.; Lästmakareg. 21 B,
viigen 57, Va.; bost. Ynglingag. 13, Va.
C.; r. t. 12381.
-'Alg., Järnkramhandel, Birgerjarlsg. 29, -1 W., Linjemastare, LillsjönZsvägen 70,
Knngsh. villast.
C.; a. t. 53 70, r. t. 99 52; bost. Sköldungag.
U.
-1 s, Carl, Ljustrycksanstalt, kont. Birgerjarlsg. 31, C.; a. t. 63 14, r. t. 6252.
Alfr., Kafé Svea, Vastmannag. 75, Va.
-3
Mathilda A., f.d.Lirar:a. Maj0rsg.12~,Ö.
Ida, Kaféidlr:a, Linnég. 10, 0.
J. Emil, Kammartjänare,Tegnérsg. 21, Va. -l Albin E., Lärov:adj., Dalag. 30n1, Va.
-l Nathanael, Kamrer v. Brand- o. Liffbrs. -1 S., Lärov.-adj., Afde1n.-förest. v. Sthlms
.\.-B. Sveas Stockholmskontor, DrottBorgarskolas Språklinje, Ostermalmsg.
ningg. 13, C.; bost. Solhöjden, Spånga;
201T, O.
-1 Ernst J., Lijtn. o. Civiling., S:t Eriksg.
a. t. Spånga 99.
-l Ragnar, Kamrer, Kungsholmsg. 331Y,K.
88, Va.
-1 Herm. J., Mariningenjör, Handtverkareg.
-l A. I., Kartriterska, Rädmansg. 76, Va.
11A"', K.; r. t. Kungsh. 24.
-' Carl J., Kassör, Karlavag. 4, V ! ; r. t. 5764.
-1 E. G., Maskinist (Utackorderingsbyrån),,
-l Gust., Kassör, Sibylleg. 25, 0.
Flemingg. 22, K.; a. t. Knngsh. 2775.
-I
J. A., Kassör, Handtverkareg. 88'. K.
S. J., Masör, Sibylleg. 39", O.; a. t . 113 81,.
-l John E., Kassör, Jakobsbergsg. 33, C.;
r. t. Osterm. 5 77.
r. t. 133 54.
-* Oscar, Kassör, Tyskbagareg. 5, O.;a. t. -I J. N., Massös, Uplandsg. 3I, C.
-1
Abram, Med. lic., Sibylleg. 49: Ö. MotOsterm. 59 01.
-'s: Gottfrid, Klädesaffiir, Malmskillnadsg.
tagn. 10-11, 2-5, sönd. 10-11.
-l G. A., Med. stud., Tästmannag. 3, C.
3 8 , C.
-j
Olof,v.Kominiesionslandtmat.,Red.f ö r e . -l N. E., Mejeriaffär, Observatorieg., 21: Va.;
a. t. 70 41, r. t. 70 41; se sid. 1107 (bl&).
Landtmäteritidskrift, Linnég. 39A, O.;
-l A., Mek. verkst., Mastersamuelsg. 55, C.
T. t. 127 14.
-1 Hanna,Konstvafverska,Fröken,Flemingg.-'s
Eftr., Signe, Modeaffär, inneh. Fru
Alida Syren, Högbergsg. 36, Sö.
79 C, K.; a. t. Kungsh. 21 56.
-* A. G. V., Konsul, Flenringg. 51 A, K. -l Stina, Modeaff'ar, Hornsg. 66 B, Sö.; a. t.
39 34; bost. Ringvägen 8, Sö.
-'Anders, Kontorist, Tjarhofsg. 58"', Sö.;
-%s. Tlierese, Modeaffar, Bellmansg. 26, Sö.
a. t. Söder 44 78.
-l E. A., Kontorist, Tomtebog. 12I, Va.
-l K. G., Mbdellsnick., Handelsvagen 22,
- Rut, Kontorist, Tomtebog. 91n, Va.; a. t.
Enskede.
-l & Lindström (D. á A. Holmblad), ModeVasa 79 54.
varor o. Sybehör. Kontor Hainng. 28, C.
- 2 Emil, Kontorschef, Storg. 34IY,G.Dj.; a. t.
Osterm. 27 69.
Butiker Malmskillnadsg. 34, C., och
-l Gnst. A., Kontorschef, Karlbergsoigen
Linnég. 23, 0.
-1 Olof,Milare, G:la Kungsholmsbrog.25, C
8sv, Va.
verkst. Klara N. Kyrkog. 17, C.
-I J. E., Kontrollör, Nybrog. 68, O.
-
-'
I
!
1
'
1
I
Brand- och ~ i f d ~ r i n ~ s - ~ k t k b oSVEA.
l a ~ e 1t3 Droltnlnpgitu.
Nilsson.
580
1 Nilsson; 2 Nilson.
--
I Nilsson; 2 Nilson.
Aug., Mklarmast., verkstad Kindstug. 8, -l N. M. G.. Sjuksköt:a, Tuleg. 27, Va.
St.; bost. Volmaryxkullsg. 9'".
g., So. -l A. G., Sjukvårdsdiak.a, Eungsholmsg.
72 A', K; a. t. Kungsh. 76.
-l C. J., Målarmast., Lundag. 39, So.
-1
Chr., Målarmäst., Tyskbagareg. l o n , 0.; -l A., Sjökapten, Kammakareg. 6, Va.
-l J. A., Sjökapt., Karlbergsvagen 51'. Va.
a. t. 230 23.
-l Patrik, f. d. Målarrnäst., Valling. 18 (f. -l N., Sjökapt., Uplandsg. 54, Va.
-l Anton, Skohandl., Renstjernasg. 26, So.;
d. 12), C.
bost. Skaneg. 61, So.
-l P. G., Ombudsman for Allm, Brandför-l G. E., Skohandl., Hornsg. 61, So.
sakringsv., Artillerig. 37, 0 .
-l Agnes, Pappershandel o. Annonskontor, -l G. H., Skohandl., Hornsg. 51, So.; bodar
Kornhamnstorg 61, St., o. Vasterlångg.
Birkag. 13, Va.; r. t. 121 79, a. t. 163 82.
79, St.
-1 Kristian L Park- o . ~ r ä d ~ : s a n l äh~ö~g..,
47 DI1< So.; r. t. 137 41, a. t. Söder 4242. - l Adolf F. A., Skom., L,a Badstug. 3 B5 BI,
Va.; a. t. Vasa 43 36.
-1 Nils U., Pastorsadj , Teol. lic., Hornsg.
-l A. M., Skomakare, BanBrg. 27, 0.Dj.
142, So.
-2
C. G., Polisman, Observatorieplan l"', Va.; -U.V.,Skomakare, Kungsg. 3, C.; r. t. 5670;
bost. Herserud, Lidingö.
a. t. Vasa 103 16.
-' Sven, Polisman, Briinnkyrkag. 143, So. -' C., Skomakare, Kl. N. Kyrkog. 26, C.
-a Axel,Postexp.,Kungsg. 7911, K.; r. t. 12271 -l C., Skomak., Uplandsg. 21, Va.; spec.
fysiologiska skodon; a. t. 55 32.
-1 Erik, Postexp., Eommeiidörsg. 16"' ö. g.,
-a Gustaf, Skräddare, Norrtullsg. 20, Va.;
O.; a. t. Osterm. 22 22.
a. t. 156 23.
-l
Anders, Förste Postkontr., Helsingeg. 13',
-l Gustaf, Skräddare, SthIinsviigen 21A, RäVa.
sunda; a. t. Rasunda 77.
-a K. W., 1:e Postvaktm., S t Eriksg. 4111
-l J. F., Skräddare, Skeppareg. 25 A' ii. g.,
ö. g., K.
O.; a. t. Osterm. 53 64.
-l
Ada, Prakt. läk., Triewaldsgr. 2111, St.;
mott. hvard. 2-l/24; r. t. 58 08, a. t. -l Olof, Skräddare, Styrmansg. 47" ,.Di.
-l
Jöns,
Skräddarrnäst. (A.-B. $ilsson & Lind126 07.
man, Sthlm), Villa Solhem, Nacka,
-l
O.,Predikant, Torntebog. 21, Va.
r. t. Jarla 39.
-a A. C., Professorska, Ostermalmsg. 62, 0.
-1 Elie, Prokurist, Kungsg. 71, K.; a. t. Nilsson & Lindman, Aktieb., Skradderietablissement, uniform- o. civilskrhdKungsh. 5 65.
-l Erik, Prokurist, Dalag. 4311', Va.; a. t.
deri, Biblioteltsg. Il1, C. (vid Stureplan); a. t. 53 81, r. t. 80 55.
Vasa 24 55.
-l Vilh., Rak- o. frisersalong, Torsg. 2, C.; -l & CO, P., Skrädderifirma (inneh. J. M.
Osterberg o. P. Westerlund), Humlea. t. Brunkeb. 54 33.
-' H. J.,Raksalong,St.Gråmunkegränd8,St.
qårdsg. 11, 0.
-a Hilda, Rektorska, Greftureg. 41, 0.; a t. -l & Dahlbecks eftertr. (A. Svensson), SkMdderifirma, Regeringsg. 35, C. ; a. t. 45 50,
Osterm. 36 70.
r. t. 2929; bost. Styrmansg. 43', O.Dj.;
-a E. A., Riksdagsman, Fatbursg. 18 A, So.;
a. t. 230 01.
r. t. 51 60.
-l
N. W., Räkenskapsförare, Hornsg. 74B, So. -l Ivar, Skådespel., ValhdIavägen 111 B,
Va.
-l Anton,
Sadelmak., Lästmakareg. 28 A,
M. o. F., Slaktare, kontor Munkbrog. 7,
C.; r. t. 71 49, a. t. 261 74.
St.; r. t. 123 49. a. t. 23 67; bost. Götg.
-l Johan,
Sadelmakarmast., Björngårdsg.
81II, So. ; r. t. 120 58, a. t. Söder 13 62.
9 B u b., SO.
-1 Ernst, firma E. W. Ekmans Eftr., Sadel- -l Oskar, Smed, Torstensonsg. 9" b. t. h.,
makeri o. Tapetserareaffar, Sib lleg.
0.Dj.
-l Lars, Snickare, Surbrunnsg. 31 A, Va.;
8, O.; a. ti.5t3 '72; bost samma
verkst. Jakobsbergsg. 38, ,C.
ö. g.; r. t. Osterm. 10 10.
-l
Josef, Sekreterare, Uplandsg. 66IV, Va. -l O,, Snickare, Braheg. 23, O.; a. t. 3 42.
-1 Elin, Leg. Sjukgymn., Kvarng. 2 I , So.; -1 C. Jos., Stadstjanare, Rådstufvurattens
5:te afd., Sthlm 2, kl. 11-2; a t.
a. t. Söder 62 89.
Dufbo 109.
-1 Hilda,Sjuksköterska,Torstensoneg.8,0.Dj.
-l Maria, Sjuksköterska (Betaniastiftelsen), -l Olof, Stadstjänare, Odeng. 12, Va.; a. t.
Vasa 52 F9.
Odeng. 6I, Va.; a. t. 225 03.
-1 Maria, Sjuksköterska o. Liktornsoperatris, -l Carl Josef, Styckmäst., Smala grand 5"
ö. g., C.
Skeppareg. 211, 0.; a. t. 269 91.
-1
I
.
Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget SVEA.
13 Drettninggafnis
1
1
Nilssori-Nissen.
i%lsson
; 2 Nilson.
--- -- -
i
-
581
Nilsson: 2 Nilson.
J. O., Styckmast., Kommendörsg. 8, Ö.
Ernst, Åkeriigare, Stadsgården 6, So.;
-l Gustaf, Sybehörsaffär, Sibylleg. 25, O.;
r. t. 36 91, a. t. 31 72; bost. Katarinabost. s. h.; a. t. 77 06.
vagen 71Y, So., a. t. Söder 6 12.
-z Dagmar, Tandlakare, Folknngag. 103, So. -Z Anna, Änkefru (inneh. Oskar Nilsons
mottagn. livard. 11-3; a. t. 301 74, r. t
Garn-, väfnads- o. trikåaffar), Drott39 30.
ningg. 80 B, C. ; bost. Vistrriannag. 3,
-l P. A. F., Tapetser. o. Dekoratör, Hollän.
C., a. t . Brunkeb. 19 74,
daree. 21 B. Va.
-l Auzusta. f. Åhlen. Änkefru., Götg. 28 B'.
-l C. E.," Telegrafbyggmästare, Tuleg. 27,
Rö.; r.',.t. 34 42. '
Va.
-2 Aurore, Ankefru, Kungsg. 7911, K .
-' Ed.?., Tillsyningsman v. Renhål1n.-verk.,
Charlotta, Änkefru, Hornsg. 156, Sö.; a. t.
Ostra Renhal1n.-stationen. U.
Söder 36 62.
-l Hans, Tjänsteman
i Sv. tj ur ist for en., --z E. A., .Ankefru, Tegnbrsg. 35", Va.
Dalag. 43"', Va., a. t. Vasa 24 55.
-j
Elise, Ankefru, Uplandsg. 36, Va.; a. t.
-' J. F. E., Tj:man i Nya Försakr.-aktieb.
Vasa 546.
Hansa, Karlbergsvagen 89, Va.
-I
Hulda, Ankefru, TegnBrsg. 49", Va.
Thure, Tjänsteman (Sthlms Transp: o -l Isabella, Ankefru, Brunnsg. 5, C.
Bogs.-Aktieb.), Brännkyrkag. 54 A, So. -L Maria, f. Waller, Ankefru, Artillerig. 32"',
-' Ester, Trikåaffär, Fabriksbod Jakobs0.; a. t. Osterm. l 7 57.
bergsg. 28, C.
-l Nils, Ofverinsp., Sthlms Central, Klara-' Kristian T,., Trädghrdsanlag=are, Asbg.
bergsg. 70, C.; r. t. Jarnv. 3.
47 D"', So.; r. t. 137 41.
-l Sven, f. d. Ofverlärare, Fil. kand., Kam-l Alfr., Tullvaktm., Österlångg. 23", St.,
makareg. 35, C.; a. t. 103 06.
a. t. Rrunkeb. 8 33.
-W. M., Qfvermaskinist, Ingemarsg. 3B, Va.
--l Jakob. Tullvaktm.. Erstasr. 19. So.
-1 J. F.. Ofvermaskinist. Stureg. 43, 0.
-l Nils, ~ ~ ~ s k r i f v a~rteb:l m ~ ~ r n k i i n i t i o
1-u
1 s Carl
~ e n r . ,Frejg. g", Va.
förråd, Sthlm 7.
John, Ekdalen, Alfsjö.
-l J. A. E., Typograf, Skepparep. 25A1ö.g., --l N.. S:t Eriksg, 10, 3l1-2 tr., K . ; a. t.
ö.; a. B -Öaerni. 53-64.
Kungsh. 2336.
-l C. G.. U~abördsmanfl4.de roten). Kata- Nilström. Olof. horns^. 81.
, So.:. a. t. Söder
803; r. t. 'söder (f9.
Nisbeth, Amelie, Diakonissa, Diakonissanst.,
,
Erstag. 1, So.; a. t. 31 88, r. t. 21 49.
-l Johan. f. d. Vaktm.. Garf~~areo.
K - Elin Theres. Fröken,, Tiarhofsg.
54, Sö.;
"
John, ' Vaktm. (Städernas allk. branda. t. ~ ö d é r26 80.
stodsbolag), Brunnsgr. llV, St.
2 ,Tosephine, Fröken, Karlavigen 6IV, O.
-lJ. P., Vaktni. (Sthlms lans sparb.), Parkg. - C. Henrik, Förste Postexp., Norrbackag.
lo1, K.; a. t. Kungsh. 117.
SY,
-l 0. E., Vaktm. (A.-R. Norrlandsbanlren), - Emmy, Ankefru, Kungstensg. 56, Va.
Karlsvibag. 51V, Ii.
Niesalowitz, I. W., Agenturaffär, Handtver-l Oscar, Vaktm. (Vattenfallsstyr.), Regekareg. 18"', K.; a. t. 143 05.
ringsg. 45, C.; r. t. 130 90.
- Isak, Grossh.. Scheeleg. 20, K.: a. t.
-l A. W. Vedhandl., Idung. 10, Va.
Kungsh. 24 32.
-l John, ked-, Kol-, Lysolje o. Bosittnings- - J., Köpman, Vistmaniiag. 1, C.
affär, Flemingg. 49, K.; a. t. 69 32. - David, Södermalms Herrekiperingsaffär,
-l J . , Verkmäst., Villa Lyekhäll, Alfsjö.
Götg. 32 A, So.; a. t. 30444.
-l Karl, Verkm., Kaplansbacken i? A, K.; Nissar, J. W., Tjänsteman i Sthlms Elektr:~.,
a. t. 286 o. a. t. Kiingsh. 21 89.
Banérg. 8I, O.Dj.; a. t. 11345.
-l Karl Emil, Verkmast. vid Elektricitets- Nissen, Henrik, Amanuens i Civildep., Johanverket, Lästmakareg. 17, C.; a. t. 209 80.
iiesg. 24", C.; r. t. 138 58.
-I Lars, Verkmast., Södermarinag. 44',
So. - Jean Fabrikschef, Johannesg. 2, C:
-l P., Villaag.,
Rosenvik 3 B, O.Dj.
- ~ d i t kFru,
,
Strandvägen 13' ö. g., 0.Dj.;
-l Johan, v. värd,, Mariaq. 18, So.; a. t.
a. t. Österm. 35 59.
- Maria Rodhe-, Fru, Johannesg. 2411, C.;
Söder 5 23.
-l J. E., Akare, Döbelnsg. 77 A, Va.
a. t. Brnnkeb. 26 36.
-I Edvin, Åkeriag , Stadsgården 6, So.; a. t. - Sofi, Fru, Skeppareg. 22, Ö.Dj.
31 72, r. t. 36 91; host. Prastgirdsg. - H a r g , e. o. Hofrättsnot., Skeppareg. 22,
15B, So.; a. t. Söder 3 97.
O.Dj.
-l
u
-[
I
1
Y
U".
Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. r3 Bro~ninggaan.
s
b82
Kissen-Norblaa.
Aissen. C. Fr., t. f. 1.e Revisor i K. Stats- Nbrbeck, K. E. M.,Tjanetem. i Brandforshkr.
kontoret, Rörstrandsg. 54I, Va.
A-.B. Norrland, Ostgötag. 33K' (f. d.
Nissens Manufactnring, Aktiebolaget,
31 B), So.
Afdelningskontor, Karamell-, choklad-,
se afven Nordbeck.
konfekt- och lakritsfabrik, Barnhusg. 12, Norberg, R.E., Bankofullmaktig,KammakareSthlm 1 ; Föreståndare H. G. Reissg. 45, C.
muller; r. t. 191 o. 74 15, a. t. 56 21. - Sven Filip, Brefbiirare, Frejg. 56, Va.;
Fabrik i Kneippbaden invid Norrköa. t. 194 45.
ping, verkst. Dir. Franz Alderin; r. t.
P. R., Direktör, Torstensonsg. 8, 0.Dj.;
Norrköping: 21 93 o. 21 94.
r. t. 20 41.
Nisser, Carl, Godsägare, Eriksbergsg. 8 A, O. - Anna, Farm. kand., Drottningg. 6711, C.;
- Carl V., Grossh., Kammakareg. 2gn1, C.;
a. t. Brunkeb 3 16.
r. t. 59 92, a. t. 11942.
- Ragnar, Polkskolel., Bangárdsg. ii?,So,
- A. R., Fru, Storg. 15 B, 0.
- Betty, Änkefru, Engelbrektsg. 3. 0.
Nissvandt, Sven, verkst. Direktor i Aktieb. - Mathilda, Fru, Grefg. 61, Ö.Dj.
Sveriges Allm. Revisionsbyra, af Sthlms - Eulalia, Fröken, Greftureg. 50 A, 0.
Handelskammare auktoriserad revisor,
Hedda, Fröken, Uplandsg. 15, Va.
Nybrog. 5Sn, O. ; a. t. 230 59, r. t.
Hildegard, Fröken Portrattmålarinna,
Osterm. 4 24 Kontor Vasag. 5", C.;
Grefmagnig. lo1\?, Ö.Dj.
- C. R., Handelsres., Torsg. 19, Va.
a. t. 9 98, r. t. 57 31.
Nitroglycerinaktiebolaget, kontor Arse- - C. F., Handl. (speceri-), Folkungag. 87,
So.; a. t. 33 93; bost. Erstag. O ' , So.
nalsg. 9, Sthlm 15.
Nittzell, F. L., Handlande, Stureg. 54, Ö. - John Edv., Handl., Döbelnsg 14", Va.;
a. t. Vasa 77 86.
Njurling, Aug, Regissör, Klarabergsg. 40n1,
C.
- I. M., Hotellvard:a, Vasag. 10, C.
- John., Hvitvaru-o. Damkonfektion, Kungs- Mana, Änkefru. Skeppareg. 3211, 0.
g. 44, C.
Noaksson, H. A., Skrifbitr. i Arméförvaltn.
Tuleg. 24, Va.
- Henrik, Ingenjör, Ringvägen 2I, So.
Nobelbibliotek o. Nobelinstitut, Svenska - H. F. E., Kontrollör v. Sockerbeskattn.,
Volmaryxkullsg. 9, So.; a. t. Söder 32 71.
akademiens, Barnhusg. 18, C. Biblioteket öppet sept.-maj alla dagar 10 - J. H., Maskinist, Roddareg. 10, So.
-3, juni-aug.
tisd. o. fred. 10-2. - Hedvig, Larar:a, Parmmatareg. lS,l,p tr.
Nobelinstitut, Vetenskapsakademiens, for
t. v., K.
fysikalisk kemi, Experimentalfaltet. - G., Larov.-adj. Prästgårdsg. 14, So.
NobelkommittB, Karolinska institutets, för - G. W., ~ianofa6rikor,Repslagareg. 15, So.
a. t. 30 26; firma Norbergs pianofabrik;
medicin, Handtverkareg. 3, Ii.
bost. Björngardsg. l B 'I t. h., So.; a. t.
Nobelkommitté, Svenska akademiens, K. Biblioteket, 0.
Söder 2 43.
Nobelkommittéer, Vetenskapsakademiens, - K...G., Postexp., Danderydsg. 6, O.; a. t.
Osterm. 10 26.
för fysik o. for kemi, Drottningg. 96, C.
Nobelstiftelsen, Norrlandsg. 6, C., se f. ö. Ka- - Birger, Prakt. P i . , Hornsg. 4', So.; r. t.
75 12, a. t. Söder 10 08.
lenderafdeln. [l631 o. 47381.
Noël, Isora, Fröken, Narvavägen 37, O.Dj.
J. P., Predikant, Osterrnalmsg. 84 A", O.
J. F., Skomak., Mariag. 14, So.
Nollerothaka stiftelsen, se Pensionskassor.
von Nolting, R. W., Dir., Nybrog. 3011, 0. -s, P. H., Eftr., Spannmåls- o. Foderaffar,
Carlsson & Håkansson, Storg. 15 B. O.
Nomell, B., Hvitvarnaffir o. damutstyrslar,
Humlegardsg. 7, 0.; bost. Greftureg. - Olof, Tandliikare, Götg. 5911, So.; r. t.
79 27, a. t. Söder 25 30.
22, O.
Noraus, Carl, Handl., St. Nyg. 26, St.; r. t. - K. H., Vaktm. (Stockh. Ensk. Bank),
Tjarhofsg. 12, So.
135 68, a. t. Brunkeb. 35 35.
- C. S., Verkm. (Aktieb. L. M. Ericsson b:
- se afven Noréus.
Go), Markvardsg. 13, Va.
Norbeck, Gerda, Fröken, Tjarhofsg. lglV, So.
- Maria, Fröken, Skeppareg. 62, O.; a. t.
se afven Nordberg.
Norbergs Järnvägs Nya Aktieb., verkst. dir.
108 36.
- Birger, Handelsres., Bondeg. 1 D, So. ;
P.G.Dahlberg,Ksrlbergs~agen43~IB~
Va.
Norblad, Augusta, Fru, Valhallavägen 13, 0.;
r. t. Söder 2 67.
a. t. 223 63.
- Axel, e. o.Hofr.not.,Kamrerare,Djursholm
- J. C. G., Hofr.-not., Valhallavagen 13. O.
- E., Postexp., Tjarhofsg. 191P, So.
P. A., Snörmak., Jakobsbergsg. 20, C.; - Allan, Karlavagen 53, 0.
r. t. Norr 484, a. t. 166 78.
- se afven Nordblad.
-
-
-
'
-
-
a
-
k a n d - och LiWömäkringr-Aktiebolaget $ V U . i3 DrettRinggatan.
I
I
r
I
I
I
Norborg-Nordenadler.
Norborg, Joel, Arkitekt, Ragvaldsg. 21111, Nordbiad, C. I. I., Teol. kand., RegemeY.,So.; a. t. Söder 26 57.
pastor v. Svea Lifg., Adjunkt v. Högre
- Johannes, Missionslär., Barnhusg. 10, C.
Reallarov. å Ostermalm, Birgerjarlsg.
106, Va.
- K. Alfr., l:e Verkmäst. (Nya Sparv.-ak.
tieb. verkst., r. t. Sundbyberg 89); bost. - se äfven Norblad.
Rasunda, a. t. Råsunda 59.
Nordblom, A., Fröken, Högbergsg. 34, So.
- se äfven Nordborg.
- & Lindströms Eftr., Handelsfirma, inneNord, A., Fru, S:t Eriksg. 44, K .
hafves af Herman Winberg, StyrmansL., Fröken, Karlaplan 6, O.Dj.; a. t.116 67.
g. 8, O.Dj. Speceri-, delikatess-, vinA., Handelsres., Kammakareg. 41, C.
och pappershandel.
- A. G)., Handl. (spec.- o. vikt.-), Hornsg. - Emil, Notarie i K. Arméförvaltn., Skeppsbron 301V, St.
81, So.; bost. Krukmakareg. 46, So.
J., Köpman, Hornsg. 55. So.; a. t. 132 29. - J. C., Orgelbygg., Modell- o. Snickeri- P. E., Köpman, Kolonivigen 57, Enskede.
verkst., Hjärneg. 8, K.; a. t. 168 61.
- Joh., Styckjunk., Svea Arti1lerireg.-ka- - C. M., Skrädd., Döbelnsg. 43, Va.; a. t.
sern, Sthlm 5.
189 07.
- Ivan C. W., Flemingg. 58I, K.; a. t. - E. O. W., Skräddare, Drottningg. 84, C.;
Kungsh. 6 62.
a. t. 236 53.
- se iifven Nordh.
- C. A., Malniskillnadsg. 7, C.
Nordahl, Eva, Fru,..Karlavägen 6, 0.
Nordborg, Oscar, Bankkassör, Odeng. 54 BI,
- Ruth, Fröken, Ostermalmag. 38, 0.
Va.
- H. E., Sjökapten, Ostermalmsg. 17, 0. - se äfven Norborg.
Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft i
- C. P.,Utkoyare, Ringvägen 2, So.
- P. C. B., Ankefru, Artillerig. 25l\, d.;
Hamburg, brand- o. sjöförsäkringar,
General-agenturen för Sverige: Assua. t. Osterm. l 6 27.
ransfirman Olof Noragren, Drottningg.
Nordbeck, A.TJT.,Farm. kand., Engelbiektsg.
5I, C.; 9-6, r. t. 70 02, a. t. 102 52.
35, d.
- Oscar D., Kontorist, Karlberg~vagen37B~~~
Nordell, Hanna, Fru, Regeringsg. 46, C.; a. t.
Va.
147 26.
- Carl, Speceri- o. Kaffehandel, Birgerjarlsg. - J., Speceri- o. Viktualiehandel, Björn96, Va.; bost. s. h.
gårdsg. 5, So.; a. t. 16 74.
- se afven Norbeck.
- Josefina, Syateljé, Prästg. 12, St.; a. t.
Brunkeb. 33 06.
Nordberg, P. E., Byggmäst., Heleneborgsg.
- Th., Tjänsteman, Helgag. 8', So.; a. t. Sö201, So.
Anna, Fru, Tegnérsg. 17, Va.
der 6 51.
Nordeman, Ida, Fru, Jungfrug. 3'. 0.
- Stina, Fru, Timmermansg. 31111, So.
- Elin. Fröken. Timmermansr. 31n1. So. - Henrik. Frukt- o. Blomsterhandl.. Handt- I. o. 'S.. Fröknar., Karlavägen
55 O.:r 'a. t. I
verkáre~.30. K.
- Hj., ~ a n d k k a i e ,Storg. lo", d.
- 196 56.
- Z. W., Kaféidk:a (Hôtel o. Café d'Angle- Norden, Industritidningen, se Industritidningen Norden.
terre), Drottningg. 6, C.
- Fritiof. Kamrer hos Krl. Medicinalstvr.
Olvcksfallf'önäkrines-Aktiebolaeet, hufHembacken, ~jurshol%,ämbetsrum t.
gudkontor ~ r o t t n i n ~ g9,. C.
9 21 o. 63 16; bost. r. t. Djursh. 2 43, NordBn. Nils, Arkitekt, Skärsatra; r. t. Skärs.
a. t. Djursh. 4 84.
56, a. t. Skärs. 160.
- Emma, Lärar:a, Smálandsg. 38, C.; a. t. - E., Bildhuggare, verkst. Klara N. KyrBrunkeb. 62.
kor. 17. C.: a. t. 166 73.
- Lovisa, Lärar.a, Barnängstvärg. 7 B, So.; - ~ d l a Fröken,
y
Dalag. 7n.b.,Va.
- Signe, Fröken, Dalag. 7" b , Va.
r. t. 12 37.
- Emma, & Peterson, Augusta, Milarskola, - Harald, Försakringstj:man, Dalag. 7 " b,
Smålandsg. 38, C.; a. t. Brunkeb. 62.
Va.
- B. W., Skeppare, Folkungag. 8 C, So. - Agnes, Lirar:a, Fjallg. 12 BI1, So.; a. t.
- Rudolf, Skoaffar, Norrlandsg. 26, C.
Sbder 7800.
- Carl E., Skrädderietablissement, Norr- - August, Skräddare, Skeppareg. 22, 0.Dj.i
a. t. 260.93.
malrristorg 4I, C.; a. t. 190 01, r. t. 96 38.
- Gustaf, Vagnfabr , Tegnérsg. 37, Va.; - Ellen C., Ankefru, Dalag. 7 " b , Va.
Nordenadler, O. Fr.. Kamrerare. Riddarea.
a. t. 126 38. r. t. 96 43: bost. s. h.
- H. E., Änkefru, omm men di örs^. 28, 0.
al1, ö.'~j.
- se äfven Norberg.
- Frans Ludv., Veterinärläkare, Norrtnllsg.
Nordberger, Selma, Änkefru, Stureg. 15, 0.
2111, Va.
-
-
'2
7
r.
-
u
Brand- soh kiffö[email protected] i3 Brottain~gatui.
584
Nordenberg-Nordgren.
Nordenberg, C. O. V., Poliskommissarie, Nordenstedt, N. N., Ingenjör, MalmskillFolkungag. 77, So.; a. t. Söder 4558.
nadsg. 42, C.
Nordenborg, Aug., Herr- o. Damskrädderi, Nordenstiema, Anna, Fröken, BarnavärdsStorg. 7, Ö.; a. t. 167 90.
skolan, Greftureg. 44, 0.; a. t. 25368.
Nordendahl, Hanna, Folkskolel:a, Greftureg. Nordenstrahl, Maj, Fröken,Bellmansg.21, So,
34 B,
- O., Kapten i Vag- o. vattenbyggn:kåren,
- E. W.,Fröken, Sibylleg. 12, O.
förste Ingenjör vid Stockholms vatten- Karin, Ankofru, Greftnreg. 34B, Ö.
ledningsverk, Brandinspektör v.Ptockh.
Nordenfalk, J., Frih., V. Trädgårdsg. 15 A,
stadsbrandforsäkr. kontor,Torsg.YO, Va.
C.; a. t. 207 15, r. t. 21.
Nordenström, L. J., Byggmäst., Lillabältg.
- Elisabeth, .Friherrinna, Greftnreg. 77, ,d.
4" b , d.; r. t. 52 88, a. t. 165 51.
- S. H. C., Ankefrih:a, Jungfrug. 30, d. - S. A., Vaktm., Malmskillnadsg. 32, C.
- S., Änkegrefvinna, V. Trädgårdsg. 158, C. - K. J., v. Värd, Drottningholmsväg. 7V, K.
Nordenfeldt, C., Skräddare, Olofsg. 2 A", C. Nordenståhl, A. Th., Kamrer, Greftureg. 52',
Nordenfelt,Per, Civiling., Ostermalmsg. 44,0.
O.; r. t. 78 79.
- Gerda, Hoffröken, f. d. tjinstg. hos H. M. Nordensvan, C. O.. Generalmajor, GrefmagDrottning Sophia, Karlavägen 2211', 0.
nig. 18=, .Ö.Dj.
Nordenhem, Hj., Ing. v. Stat. Järnv. 1.a - Georg, skriftställare, Östermalmsg. 59,
Distr. maskinafd., Hornsg. 178', So.
Nordenmark,N. V.E., Fil. dr, Registrator i Nordenswan, Arthur, Löjtn. v. Svea LifRiksforsiikringsanst., Helsingetorget 1,
garde, Nybergsg. 51n, O.
Va.
Nordenvall, Karl A., Handelsres., Vidarg. 5'IJ,
Nordenskjöld, Arvid, Amanuens, Braheg. 9
Va.; r. t. Vasa 3 58.
box 100, Sthlm 1; r. t.
- P S., Kontorsskrifv , Riddareg. 2611, Ö.
- K., Arkitekt, Storg. 44, Ö.Dj.
Norder, H., Kuiigsg. 4S111, C.; a. t. 242 41,
- E.J., Friherre, Hofrättsråd, Ostermalmsg.
r. t. 135 54.
20, 0.
Nordfeldt, Ad. Hj., Bokh., Barnängstvärg.
- Bibi, Fru, Johannesg. 28111, C.
1, So.; a. t . Söder 44 08.
- Georgine, Fru, Hofslagareg. 5, C.; a. t. - A. G., Fattigvårdsinspektörsassist., S:t
104 00.
Eriksg. 301, K.; r. t. 134 08.
- Maria, Fru, Östermalmsg. 20,
- H.O.,Kontorsvaktm.(Liff'ors.-anst.Trygg),
- S., Löjtn., Karlbergsvägen 69, Va.
Greftnreg. 681V,0.
- Y., Löjtn., Skeppareg. 37, 0.
Nordfelt, E. A. K., Kapten o. C j mnastikdir.,
- Bertil, Underlöjtn., Johannesg. 28, C.
s t. &term. 10 38.
Skeppareg. 5111, 0.;
Nordenson & Lejdström, Herr- o. dam- - N. H., Sergeant, Svea Lifg. Kasern, O.Dj.;
skrädderi, Rollandareg. 11, C.
a. t. 16426.
Gustaf Fr., Kontorsskr. i Järnvagsstyr., Nordfors, A., Skomakare, Regeringsg. 33, C.;
Norrtullsg. 21II, Va.
a. t. 4 88, r. t. 48 25; bost. Jakobs- Karl, Lärov.-adj., Skåneg. 51IV, So.
331n, C.; a. t. 159 77.
- Erik, Med. dr, ogonläkare, Grefg. 3, O.Dj.,
Nordgr"ez8. O., Adjunkt u. Nya Elementarhvardagar, utom torsd., 1-4 e. m.; a. t.
skolan, Valling. 14"' (f. d. 8), C.; a. t.
4 15, r. t. 23 44.
Brnnkeb. 42 46.
Carl, Notarie i K. Järnvagsstyr., Drott- - J.,..Arbetsforman, Riddareg. 26, d . ; a t.
ningg. 114111, Va.; a. t. Vasa 81 12.
Osterm. 484.
- Göran, Prakt. läk., Hoinsg. BI1, So.; hvard. - Olof, Assuransdirektö.r, Valling. 311, C.;
l/a10-10,3-4;
under sommaren ändrad
r. t. Norr 7 04, a. t Brunkeb. 16 03.
mottagn:tid; r. t. 69 53, a. t. 35 34. - Olof, Assuransfirma (inneh. A. Sund&Bostad Ad. Fredr. torg 1BI1', So.
Cullberg o. O. Nordgren), Drottningg.
- K. E., Skraddare, Hollindareg. I l , C.;
5I, C.; r. t. 70 02, a. t. 102 52; konbost. Odeng. 46, Va.
.torstid 9-6, kassorna 9-5.
- Oskar, Skraddare, Sigtunag. 5111ö. g., Va. - Aug., Boktryckerifaktor, Karlbergsrägen
Nordensson,K.M.,Handl.,Brännkyrkag.4l,So.
49, Va.; a. t. Vasa 29 29.
Vitalis, Handl., Heimdalsg. 4I, Va.
- P. Isak, Disp., Handtverkareg. 43 A, K.;
- Carl Fredr., Ingenjör, Barnhusg. 4", C.;
a. t. Kungsh. 15 54.
a. t. Brunkeb. 3'3 68.
- Ellen, Folkskole1.a. Braheg. 7 A,
K. K., Ingenjör, Krukmakareg. 48, So. - Amelie, Fröken, Saltmätareg. 3 A, Va.
- Arfved, Konsul, Barnhusg. 4", C.; a. t. - E., Fröken, Valling. 14"' (f. d. g), C.; a. t.
55 19, r. t. 59 68.
Brunkeb. 43 46.
- Vitalis, firma, Manufakturaffär, inneh. - E. o. S., Fröknar, Drottningg. 110, Va.
Herm. Magnuson, Odeng. 53, Va.
- F. L.,Förtroendeman,Svedenborgsg.6,Sö.
o.
,
o.
o.
I
-
"
-
-
o.
Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. is Drottninggatan.
1
c
Nordgren-Nordisk Mejeri-Tidning.
585
Nordgren, J. A., Glasm., Artillerig. 36, 0. Nordin, Stina, Lärar:a, Götg. 97, So.; a. t,
- Frans, Grossh., inneh. Ceylon PlantageSöder 7 03.
Te Depaten, Handtverkareg. 44, K.
- J. G., Posttjanstem., Vartans station.
- G. A., Handl., Hasselvagen 8, Gröndal, - Jonas, Reseombud, Uplandsg. 51, Va.
Liljeholmen.
- C., Skomakare, Kapellgr. 6, So.
K. E. L., Juris utriusque kand., Hof- - L. E., Tullvaktm., Osterlångg. 23, St.
rattsnotarie, Advokat, kontor o. bost. - H. W., Vaktm. i Järnv.-styr.. HagaG
Regeringsg. 50 II, C.; kontoret öppet
16II, Val
10-4; personlig mottagn. 9-4; a. t. - Kilut F., Vaktm., Tuleg. 23, Va.
69 21, r. t. 50 38.
- Helfrid, Änkefru, Kungsholmsg. 12, K.
- Ragnar, Prakt. läkare1 Lin%. 22, 0.; Nording, Antoinette W., firma, innehafves
a. t. 73367 r. t. 39 84; hvard. 3-4,
af fru C. Nording; Eau de colognefabr.
juni-aug. hvard. 10-11.
och försäljningslokaler, Biblioteksg.
- M., Sadelmak., Valhallavägen 113", Va.
11, C., Birgerjarlsg. 16, O., o. Drott- Ruth, Skolkökslar:a, S:t Eriksg. 40, K.
63, C.
- J., Tjänsteman, Ostermalmsg. 64I, O.; - C.,ningg.
pru, ~ i ~ ~~ O I~VO., ~ j ~
a. t. Osterm. 24 65.
Automatfabrik, E. W. Lindgren,
- D. J., Tulltjanstem., Prästgards.. 201y, Nordisk
Bryggareg. 30, C. : a. t. 94 57, r.t. 138 18.
So
Boktryckarekonst, Bröderna Lagerström,
- Erik; Vaktm. (Sthlms Ensk.
LuntKlara S. Kyrkog. 14, C.; r. t. 94 58,
makareg. 361T, Va.
a. t. 67 63.
- Brandforsikring i Kjöbenhavn, Hufvud-~ , , $ & " % ~ ~ ~ $ ~
kontor för Stockholm, Regeringsg. 83,
a. t. Brunkeb. 42 46.
C.; r. t. 104 10, a. t. 29 03.
- se afven Norgren.
Fraktagentur, Drottninggo 3'YP
Nordgård, Earl, Cioiling,,Högbergsg. 31, So , C.; r. t. 90 44, a. t. Brunkeb. 46 83.
a. t. Söder 81 01.
Norclisk F a ~ ~ i i l j e b oFörlags
ks
Aktiebolag,
Nordhl A., Fröken, Uplandsg. 59, Va.
,Bokförlag. Verkst. Direktör: E. Ger- se afven Nord.
nandt. Redaktör af NordiskFamiljebok:
Nordhagen, E. C.,AnItefru, S:tPaulsg.35A1,So.
Förste arkivarien i Riksarkivet dr Th.
Nordholm, A,, Fabriksidk., Eungsholmsg,
Westrin. Medl. af redaktionen: E. Fahl17111, K.; a. t. Kungsh. 13 05.
stedt, A. Wahlberg, V. Söderberg, R-s, B. M., stärbh., Skohandel, L.a Nyg. 19
G:son Berg, E. Apiarie, J . Centerwall,
& 21, St.
L. Hedin, K. Sillén, A. Landgren, G.
- Gustaf, Vaktm., Norrtullsg. 41, Va.; a. t.
Jönsson-Willis. Redaktionsbyrå MasVasa 4 95.
tersarnuelsg. 43I, C.; a. t. 189 22. Exp.
Nordin, Robert, Advokat, e. o. Hofr.-notarie,
Mastersamuelsg. 4311, C.; a. t. 51 81,
Led. af Sveriges Advokatsamfund,
r. t. 14 16.
i advokatfirma Nordin $ Stenström,
Vasag. 6, C.; r. t. 17 47 o. 103 10, Noindisk Familjeboks Natioiialiil)plaga,
a. t. 1188 o. 218 19; telegrafadress:
Red. Lastmakareg. 17, C.; a. t. 145 66,
Nordstens. Kontorstid 9-4, personl.
r. t. 146 04.
mottagn.-tid 10-11,
2-'/24;
bost. - Filatelistisk Tidskrift, red. Nils StranDjursholm; r. t o. a. t.
dell, Scheeleg 17, K.
- Frithiof, Agent, Kungsholmsg. 7, K.
- Garfveri- o. Ladertidning, red. o. exp.
- Joh. W., Agent, Birgerjarlsg. 108, Va.;
Pipersg. 31, K.; a. t. 9387,r. t. 2521.
a: t. 76 79.
- Juridisk byrå, Nackströmsg. '2, C., a. t,
- John, v. Auditör, Birgerjarlsg. 88, O., a.
169 25.
l
t. 222 91.
- Kartforlag, Malartorget 15, St.
I
- Alice, Bildhuggarinna, atelj6 Riddareg. - Landtmanna-Tidnings Egna Hems-byra,
42, O.Dj.; bost. s. h.
Flemingg. 20 B', K.; öppen hvard.
- F. O., Byggnadsing., Klara V. Kyrkog.
11-3; a. t. 86 53; r. t. 81 27.
3 B IV, C.
- Landtmanna-Tidnings Forlagsexp. FleI - 0. G., Detektiv, Birkag. 16, Va.
mingg. 20B1, K.; a. t. 8653, r. t.
- N. A., Flaggmaskinist v. Flottan, Bergs81 27; Uppen hvard. 11-5, lörd. 11-3.
grand 6, d.Dj.
Landtmicnna-Tidnings red., Plemingg- A., Folkskolelär., Agneg. T, K.
20 BI, K.; a. t. 86 53, r. t. 81 27, exy- O vidia, Fru, Stureparken 3, 0.
Kungsholmsg. 2 B 'V, K.; hvard. 9-7;
- J., Fröken, Johannesg. 24, C.
a. t. 43 07.
- K. B., Ingenjör, Vastmannag. 201V, Va.,- Mejeri-Tidning, Kungsg. 84111, K.
-
-
eC;
-
,
'
Brand- och Lifbörsakrings-Aktiebssaget SVEA. 13 Drottningfldan.
~
l
--w
h'ordisk Partiexp.-fl
ordlindei.
NordiskPartiexp.,Törnqvist&Flidner,Väqter-Nordiska Kreditbanken, se Bankinrättningar
långg. 21, St.; a. t. 253 59, r. t. 58 55. - Magasinet, Efterkrafsaffar, (manufaktur
Föro. korta varor), Industripalatset, C. ;
säljer alla slags jiirnvägs- och ångbåtsa. t. 110 50.
biljetter till originalpis; växlar ut- - Manufaktur Aktieb., Lager af manufakturvaror, Kungsg. 40 A, C.
ländskt mynt. Telegrafadress: Resebureau; a. t. 6908, r. t. 25 11.
- Material Aktieb., kontor o. lager Götg.
Tidskrift, redaktör Riksantikvarien O.
9, So.; r. t. 98 77, 87 65.
Montelius, S:t Paulsg. Il1, So.
Yachtassurans Försäkringsaktiebol., Birbppethvardagarf kl
gerjarlsg. 11, C. sjö- O. brandfbrsak11 f. m till kl. 4 e m , sbn- o helgdagar
ring af &ng-, segel- O. motoryachter;
f r kl 1 e m till kl. 4 e. m , 1 6 okt.-al
I
okt. hvard kl 11-1/24, s b n o. helgd kl. 1a. t. 98 48, r. t. 98 48.
1/%4' 1 nov.-30
nov. hvard. kl 11-3, sbnNordiska Acetylenaffaren, John Nilsson,
O. helgd. 1-3; 1dec.-15 lan hvard l/ell-'in
Malmtorgsg. 5, C.; r. t. 120 30, a. t.
3 son- o. helgd. 1-3;
16 jan-28
febi
!i-3,
son- o. helgd. 1-3 Intridesafgift 50
105 05.
ore, mindagar 1 k r , barn mtill 12 %rhalf
- Aktiebolaget för Selas-belysning, Småafgift
Skansen, D~urgPtrden,öppen alla dagar f r i n kl 10
landsg. 20, C. ; a. t. 60 10, r. t. 30 90.
f m. till kl B e m , sommarminaderna till
Bordiska Armatur Aktiebolaget,Specialkl. 10e m. Bredablicks utsiktstorn, hiss (afgift
affär för ångpanne- o. maskinarmatur.
26 bre), fr%nkl. 10 f. m Skinska stenkolgrufvorna (afgift 25 bre), oppna sbnd 1-4,
1
Kontor Norrlandsg. 15 B, Sthlm 1;
under
alla
r. t. 54 32 O. 129 32, a. t. 7 57 o. 75 37.
fr%nkl. 10. Intradesafgift 60 ore, barn intill
Se annons B kartong sid. 480 b.
3 %rfritt tilltride, intill 12 %rhalf afgift
- Automobil-Aktiebolaget, Centralpalat- Nordiska Phonograf Aktiebolaget, T-aaag.
set, Sthlm 1; a- t. 71 49 0. 206 4% r. t.
50, c . ; a. t. 117 47, r. t. 126 59.
85 39.
211, C.; ö ~ ~ e i
- Bazaren,I) Nissalomitz,Väster&gg.14,St. - Samfundets
10 f. m.-5 e. m., lördagar 10-3; r. t.
Bokbindenet, Mästersamuelsg. 32, C.;
52 87, a. t. 95 49.
a. t. 223 92
liar'
kont'
- Bokförlaget, Odeng. 102, Va.; a. t, 156 36. - Skovarubolaget>
O' lager L:a Nyg. 41
l
Bokhandeln, Aktiebolaget, Drottningg. 7, - Syrgasverken,
hufvudkOntor
c.; r, t. 397 0, 410, a. t. 60 97, 0.4892.
N.
Smedjeg.
26,
Sthlm
1. a. t. 6 59,
- Boktryckeriet, St. Badstug. 26, C.; r. t.
r. t. 76 08, F~~~~~~~
i brebro;r. t.
41 69, a. t. 245 62.
12 18. Nederlag i Stockholm, Malinö
Damkonfektionen (Fru M. Karlsson),
o. Göteborg.
Klarabergsg. 35, C.
Reflektor A.-B., Tunnelg. 20 A,
- Djurskyddsfören., Plemingg. 20 BI, K., - X-Ray
l
C.; r. t. 144 05, a. t. 146 05.
se för öfr. Djurskyddets exp.
- Engroslagret, lager af manufaktur- o. Nordiskt Idrottslif, illustr. veckotidn., Lastmakareg. 1211, C.; r. t. o. a. t. 82 94.
korta varp, Mäster?amuelsg. 63, C.
- Förlaget, Ahlén & Alrerlnnds Förlag,
Telegramadress: Nordiska.
Davidbagaresg. 3, C.; a. t. 16131, r. - medicinskt arkiv; utgifvare: Prof. C. G.
Santesson, Handtverkareg 3411, K.
t. 94 64, 114 44 o 77 64.
- Handelskontoret, Sthlm 1; r. t. 78 47, - Porträttgalleri, Grefmagnig. 17 A, O.Di., i
a. t. 233 43, r. t. 132 61
a. t. 235 79.
- Hatt-, möss- o. pälssarnmagasinet (inneh Nordhist, Se Nordqvist.
Ebba Nilsson), Humlegårdsg. 11, 0.Nordlander, Emelie, Fru, Parmmätareg. Il1,
a. t. 118 28.
K.: a. t. Kungsh. 10 89.
- Import Aktiebolaget, Strandväg. 47, O. - J., iir rov.-adj., Ragvaldsg. 15, So.
Dj,, Stockholm; telegrafadr. ni ab, - O., Med. lic.. Parmmätareg. I l r , K.;
Stockholmn; r. t. 47 08, a. t. 7394.
a. t. Kungsh. 10 89.
- Kafferosteriet,Aktiebolaget,Förest. Jenny - C. G. M., Snickare, Narvavägen 29' ö. g.,
Gustavson, Hornsg. 153, So. a. t. o. r. t.
O.Dj.
38 88
- Edv., Tullkontrollör, Katarina O. Kyrkog.
- Kompaniet, Aktieb., se Aktieb. Nordiska
11 So.
- se ätven Norlander.
Komp.
- Kompositionslinnefabriken (Gustaf Beh- Nordlind, A. T., Handelsrea., Tointebog.
t
mer), Liljeholmen.
25, Va.
- Konstförlaget, Birgerjarlsg. 53, Va. ; a. t. Nordlinder, Axel, Löjtnant, Birgerjarlsg. 94",
P93 72.
Va. ; r. t. Vasa 10 51.
- Resebureau, Operahuset, Sthlm 15.
-
-
NO;~;n~,tte~y$rg;;den.
,
L
-
l
-
Brand- och biff~rsakrings-AktiebolagetSVEA. i3 Drorninggatan.
I
Nordliudh-Nordqvist .
58'
Nordhndh, A., Fil. dr, Kanslisekr., Odeng. Nordmark, Edith, Fröken, Kronobergsg. 19,
1061n, Va.; r. t. 37 83.
K.
- Ernst, Ing. o. Dir. i A.-B. Svenska Pa- - Lotten, Fröken, f. d. Bankkamrer, Dalag.
tentagenturen, Regeringsg. 48, C. ; a. t.
52, Va.
117 38, r. t. 1640.
- Oscar, f. d. Kontorschef, Birgerjarlsg.
-s, Joh., Urmakeriaffär, firma, Kornhamns109 BIV ö. e.. Va.
torg 51, St.
- Sven O. S., P a s t o r v. S t Eriks kyrka,
- Louise, Ankefru, Odeng. 100, Va.; a. t.
Götg. 46, So.; a. t. Söder 15 55.
127 67, r. t. Vasa 345.
- Johan, Skräddare, Brunnsg. 5' ö. g., C.
Nordling, Johan, Författare, Hufvudredaktör Nordpolen, Lifförsäkringsaktieb., Vasag. 10,
for Idun, bost. Majgården, Djursholm.
Sthlm 16.
Erik, Garn-, Vafnads-, Trikå- o. Sybehörs- - Lifförsäkr. A.-B., Generalagentur, Alfred
affir, Katarina Bang. 9, So.; bost.
Lindblom, Drottningg. 16I, C.; r. t.
Tjärhofsg. 8 B, So.
48 43, a. t. 150 70.
- J. R., f. d. Grossh., Döbelnsg. 23, Va. 1Nordqvist; 2 Nordquist; 3 Nordkvist.
- alfhild, ~ k t i ~ b H
. , ~ ~ M~ - ~, o. ~Pals~ -varuaffiir, Västerlångg. 51, St.
-l Otto, Bokbind., Kartongfabrik, L:a Nyg.
- L. J., Ingenjör, Valhallavägen 103, Va.
13, St.; a. t. 217 92.
- O. R., Larar:a, Ad. Fredr. Kyrkog. 6, C. -l M. P., Bokh., Odeng. 61, Va.
- D. J. E.. Musiker, Brännkyrkag. 6, So. -a Leonard, Byggnadsing., Danviks Nyb ygg- C. V. G,son, Sjökapten (Befalh. lotsnader, So.; r. t. 91 34.
verkets ángf. Vega), Ostgötag. 26 A, So. -l Hjalmar, Fabriksidkare, bost. Ingemarsg.
Signe, t. f. Vaktförest. v. Sthlms Rikstel..
1B, Va. ; r. t. S8 64. Fabrik o. kontor
station, Uplandsg. 25, Va.; r. t. 58 70.
Birgerjarlsg. 124, Va.; r. t. 88 64 ankn.
- se äfven Norling.
-l Christian, Fabrikör, Norrtullsg. 67, Vu.;
Nordlund, P. A.L.,Amanuens,Timmermansg.
a. t. 253 19.
2B, So.
A., Fröken, Stadsgården 18 Alv, So.; a. t.
- Elma, Fru, Sibylleg. 73IV, 0: ,
Söder 12 83.
- Ad.a, Fröken, Braheg. 501n, O.; a. t. -"rvid,
Grossh., Kommendörsg. 35, 0.
Osterm. 7 74.
Nordquists, Arvid, Handelsaktiebolag.
Fritjof, Ingenjör, Hornsg. 75, So.
Kolonialva~or, Konserver, Viner en
- N.J.,Instrumentmak.,Regeringsg.72A,C.
gros o. detalj, Stureg. 38, 0.
Erland, Kapten, verkst. Dir. i Sveriges -l & Sundqvist, handelsfirma (speceri- o.
Industriforb., Malmskillnadsg. 35"1, C.
viktualie-), S t Parilsg. 5, So.
John,Med. dr,Fördelningslakare, Eungsg. -e K., Handl., Apelbergsg. 42, C.; a. t. 194 15.
5lUr, C., hvardagar 11~11-11212 f. m., -' N. G., v. Haradsh., Stadsgården 18 A,
helgdagar enligt öfvere~~skommelse.
So.; r. t. Söder 213.
Sjukbud alla dagar före kl. 9 f. m.; a. t.
Edvin, Ingenjör, Greftureg. 20 A, 0.
2 52, r. t. 131 99.
-l Gustaf,
Konfektfabrik o. bod Drott- O. V., Musikdir., Linn6 781V, O.Dj.
ningg. 50. C.; filial Hamn 16, C.
- Karl, Rektor, ~ o i n m e n f i r s g 30, 0. -l A. E., Lä,r:a, Artillerig. 23,
- A., Skomak., Hjärneg. 1, K.; bod Fiandt- J. M., f. d. Lärar:a, ~ j ö r n ~ å r d s g23,. So.;
verkareg. 14, K .
a. t. 30 SS.
- And. P. Nilsson-, Snickare,Vanadisvägeii -l Anna, Modist, Högbergsg. 19, So.
19IV,Va,,
-l Gustaf, Organist i Ad. Fredr., ObservaIngeborg, Ankefru, Timmermansg. 2 B",
torieg. 19, Va.; a. t. Vasa 17 35.
So.
Otto, Poliskonst., v. värd, Vikingag. 5,
- K. E., Dalag. 761n, Va.
Va.; a. t. 11851.
- se afven Norlund.
-l
K. G., Postexp., 8:t Eriksg. 907, Vu.
Nordlöf, Oscar, Direktör, S:t Eriksg. 63I, K.; -I Heribert, Tandlakare, Regeringsg. 61, C.;
a. t. 184 07, r. t Iiungsh. 2 37.
mottngn. 11-1.
- Mimmi, Fru Pristgårdsg. 16l, So.
-l Olivia, Tidninuskontoret, Allm., Gust.
- Karl, ~roku;ist, S:t Eriksg. 63', K.; a. t.
Adolfs torg 1%& 20, C.; bost. Kaptensg.
184 07. r. t. Kungsh. 2 37.
13, 6.Dj.
- Olivia, Ankefru, S 4 Eriksg. 63l, K.; a. t. -l P. E., Verkin., Parkg. 1611, K.; r. t.
184 07.
Eungsh. 3 05.
Nordmann, Martin, Segelmak., Osterlångg. -l Alex. Vinhandelsbokh., Kapellgränd 4,
18, St.; a. t. 10 46.
So., a. t. Söder 72 86.
Nordmark, H. J.,Banktj:man, Högalidsg. 46 d, -a A., Änkefru, HumlegZrdsg. 24=, 0.
So.
Emelie, Ankefru, Vasterlångg. 45", St.
-
-
-
%
-
s
Brand- och Liffömakrings-AMiebolaget SVEA. l3 rattn ni ng gatan.
688
I
Nordqvist-Nordstriim.
---l
~ o r d q T i s t , o r d q , i i s t ; 3 ~ ~ ~ d k ~ i ~ Nordström,
t.-Mathilda, Fröken, Ringvägen
1061V,So. a. t. Söder ö0 18.
- Stina, Fröken, Blomsterhandeln Viola,
-l J. M., ~ n k e f r u ,Drottningg. 50, C.
Karlavägen 14, (i.; bost. Bankrg. Jll'.
-1 K. V., Ankefru, Norrtullsg. 19, Va.
Nordsjö, O. T., Underlöjtn., Tjänstem. v.
(i.Dj.
- Elin, Föreståhd:a v. Rikstel., Nytorgsg.
Sthlms Hospital, K.
Nordstedt, Anna, Fröken, Helsingeg. SI,
24Y, So.; a. t. Söder 4 91, r. t. 149 07.
- J. Alfr., Förman, Döbelnsg. 8'7 Va.
Va.; a. t. Vasa 25 68.
- & Son, C. F., Grossh., Läder, sginnvaror,
- Sofia, Fröken, Helsingeg. 8', Va.
Repvaror o. Möbelstoppningsartiklar,
- Ida o. Hilda, Fröknar, Norrtullsg. 2911',
Sibylleg. 16, 0.: r. t. 28 43, a. t. 155 31;
Va.; a. t. Vasa 40 48.
se annons sid. 28.
- Erik, Ingenjör hos A.-B. Jurell & Nordstedt; r. t. o a. t. 57 44; bost. Up- - David, Grossh., Kungsg. 66, C.;a. t. 15003,
r. t. 37 00.
landsg. 4711, Va., a. t. Vasa 85 01.
- Sven A., Ingenjör, Ymervägen 40, Altorps - Emil, Grossh.,Apelbergsg. 58A, C.; kontor
Drottningg. 67, C.
St., Djursholm; a. t. Djursh. 3 63,
- Gustaf, Grossh., Barnhusg. 20, C.
- P., f. d. Källarm., Skeppareg. 51V, 0.
- P. A., Maskinist, Fredsg. 4, C . .
- & Co, S. J., Grossh.-firma, Knngstensg.
- Ernst, Malare, Storabaltg. 3, 0. ,
55, Va.; kontorstid 9-5; a. t. 218 20.
- Ottilia, Norrköpings ullspinneri, Färgeri - Oskar, Gymn.-dir., Jakobsbergsg. 6, C.;
o. Rem. tvättanstalt, Hötorget 9, C.
r. t. 104 99.
- Alva, Hnndarb.-&:a, Repslagareg. 8, So.;
- se iifven Norstedt.
a. t. Söder 1157.
Nordstjernan, Agentur o. Förmedlingsbyrå,
- E. A., Handelsbitr., Tunnelg. Il, C.
Grefg. 9, (i.Dj.; a. t. 80 85.
Nordstjernan, Liförsäkr.-Aktieb., . kontor - Axel, Handl., Oxtorgsg. 9 A, C.
Drottningg. 7, C.; se annons .d, bok- - Carl G., Handl., Riddareg. 68, O.Dj.
märket.
- J., Hotelläg., L:a Vattug. 25, C.; a. t.
i 4 52. Annex St. Gråmunlregränd 1, St.;
- Agentur för Stoc&holm.Max Matthiessen,
bost. Tunnelg. 20 A, C.; a. t. 239 14.
Sibylleg. 9, 0.; r. t. o. a. t: 9420.
Nordstjernans Mineralvattenfabrik, Aktie- - Robert, Illusionist, uppträder i familjer
bolaget, Birgerjarlsg. 120, Va.
o. sállskaper, Volm~ryxkullsg. 11, So.
Nordstrand, Hulda, Fru, Kungstensg. 6111', - C. A., Ingenjör, Döbelnsg. 16 A, Va.
- Ernst, Ingenjör, St. Vattiig. 10, C.; r. t.
Va.; a. t. Vasa 31 85.
154 45; bost. S:t Eriksg. 23, K.
- Th., Predikant, Danderydsg. 21V, (i.
Nordström, Hugo, Afdelningschef i Lifför- - S. J., Ingenjör, Kungstensg. 55, Va.; a. t.
218 20, r. t. yasa 5 90.
sakr.-Aktieb. Nordstjernan, Vistgötag.
- [email protected] F. A., Ingenjör (A.-B. de Lavals
4', So.; a. t. Söder 4 30.
- Gottfrid, Agent, kont. Regeringsg. 34,
Angturbin), Tjärhofsg. 1411', So.
- Werner, Inspektor, Alfsjö villastad, a. t.
C.; bost. Torstensonsg. 10, O.Dj,
Langbrodal 36.
- G. F., Apotekare, Greftureg. 74, 0.
- Anders, Befälhafvare, Sofieberg, Lång- - J. Wald., Kaffehandl., Ad. Fredr. torg 2,
So.; a. t. 37 40; bost. Korneg. 58, So.
holmen.
- B. J. Victor, Bildhuggare, Repslagareg. - C. G., Kammarmusikus, Jungfrug. 28'. 0.
- Thore, Kammarskr. i Tullv., ~örstrandsg.
14, Sö.; a. t. Söder 16 52.
- A., Byggnadsing., Birgerjarlsg. 10F1, Va.;
3Sn, Va.
a. t. 165 08.
- G. F., Kapten, Styrmansg. 3, O.Dj.
- Bernhard, Direktör Valhallavägen 25: 0. - & Co, R. C., Rlädesvaror en ros, inneh.
Christoph. Praritt, ~.Blasi%olmsham- Nils Joh., Fil. kand., Birgerjarlsg. l%'\',
Va.; a. t. Vasa 97 05.
nen 3, Sthlm 15; r. t. 4 03; allm. tel.
78 77.
- Gerda, Folkskolel:a, Nytorgsg. 24V, So.;
a. t. Söder 491.
- Emma, ICokfrn, Odeng. 1411 ö. g., Va.
- Edith, Fru. Narvavägen 35, Ö.Dj.; r. t. - Earl, Konstnär, Norrtullsg. 22, Va.
- Axel, Kontorist, Linnég. 39 B', O.; a. t.
Osterm. 6 51, a. t. Osterm. 16 40.
155 31 ankn.
Hanna, Fru, Konstväfskola, Kungstensg.
55n, Va.; a. t. 218 20, r. t. Vasa 5 90. - Ernst, Kontorist, Kaptensg. 151F, (i.Dj.;
- A., Fröken, Flemingg. 11, K.
r. t. 42 35.
- Elisa E., Fröken, Äsög. 85, So.,.
C., Fbrste Kontrollör, valhallavägen 1911,
- Jenny, Fröken, Humleg.d,rdsg.211, 0.; a. t.
O.
N. M., Kontrollör, Mastersamuelsg. 551V
110 72.
- Maria, Fröken, Braheg. 51, (i.
t. v. ö. g., C.; a. t. 205 59, r. t. Norr 180.
-
1
-
Brand- och Liffdrsakfings-Aktiebolaget SVEA.
i3 Drottninggatan.
1
i
j
1
l
I
I
,
,
,
1
Nordström-Norén
58:
Nordström, Sigurd, Köpman, Pålsundsg. 7, Kordwall, Sif, Folkskolel:a, Krukmakareg.
So. ; a. t. Söder 50 23.
46T, So.; a. t. Söder 47 21.
<
T h , f. d. Landshöfding, N. Bantorget - Gerda V. S., Förest:a, Sofia Husmoders22lV, C.
skola m. barnavård, Skåiieg. 118, So.
-- C. F., Läderhandl.. Linnég. 39 R', O.; a t. - Erik, Grossh., Grefg. 5"I, O.Dj.; r. t.
15531 ankn.
159 95, a. t. Osterm. 52 58.
- J. A., Löjtn., S:t Eriksg. 13, K.
- C. Iwan, Kamrer i Rante- o. Kapitalför- C. L., Maskinist, Hagag. 52, Va.
sikr.-anst., Styrmansg. 3, O.Dj.
- Julia, Matvaruhandel, Ad. Fredr. torg - Björn, Kamrerare, Brannkyrkag. 2W1, So.;
7, So.; a. t. 3756, r. t. 12112.
a. t. Söder 9 29.
- Ragnar, Musiker, Kocksg. 50, So.,
- E. Gösta, Eassbr i Riksgaldskontoret,
- C. J. E., Målare, Jungfrug. 33, O.
Torstensonsg. 10, O.Dj.
- Agda, Nzasman-, Målarinna, Mästersa- - F; Hugo, Kassör i Folkskole1ar:s pensionsinr., Rådmansg. 48IV, Va.
mcielsg. 55" t V. ö. g. C., a. t. 205 59.
- D. J., Målare, Villa Ekefors, Postadr. - Ragnar Y. T., Kassör, Folkungag. 20 A,
Klinten.
So.; a. t. Söder 24 33.
- Sten G. F., Kontorschef, Folkungag. 73BT,
- J. H. M , Notarie, Braheg. 46, 0.
So., r. t. Söder 153, a. t. Söder 355 99.
- J. G., Pianostamrnare o. reparatbr, ~ ö t g .
- Knut, Lärare i Nat. v. Sthlms Privat16 A, So.
gymn., Kungsklippan 7 B, K.
- Frans Jakob, Revisor i Gen.-tullstyr.,
- Karin Elisabeth, Larara, LinnBg. 76',
Hornsg. 6811', So.; r. t. 112 21.
; a. t. Österm. 20 35.
- Carl E , Ruins- o. vagnsmgl., Riddareg.
- A. O. L., f. d. Roteman, Repslagareg.
40, O.Dj.
18', So.; a. t. Söder 830.
- Anna, Serninarieförest:a, Nytorgsg. 24T,
- Elise, f. Meurling, Änkefru, LinnBg. 76',
So.; a. t . Söder 4 91, r. t. 149 07.
O.Dj.
- E. A., f. d. Sjökapt., Ad. Fredr. torg G,
So.
- Louise, ~ n k e f r u , Greftureg. 24 C", 0.
75, So'
- & Thulin, Skeppsklarerarefirma, inneh. af Generalkonsul C. Q. Thulin, skepps- Nordzell, O. B., verkst. Direktör i Aktiebol. Julius Slöör, Villa s hög bon, Saltbron 34, St. Telefoner : Befra1rtn.-afd.
sjöbaden.
r. t . 115, a. t. 26 04; Angbåtsexp. r. t.
3 50, a. t. 23 69. Int!rurban r. t 22 00. Norhet Ernst, Skådesp., Badstu€?. 39, So.
- Axel, Smör.- ost., o. Aggaffar, ~ ö t Nureen,
~ ~ A.,~ Arkitekt,
~ - S:t Eriksg. 25 B, K.
- se afven NorBn.
hallen 92, C.
- Jacob, Snickarmist., Jakobsbergsg. 25, C.; Norelius, Jenny, Fröken, Hagag. 2. Va.; r. t.
bost. Luntmakareg. 53, Va.
Vasa 12 98.
- N., Svarfvare, Vastgötag. 8, So.
- C. G. Th , Förste In Handtverkareg.
- F. G. D.,Tandläkare, Kungsholmstorg38,
5 C% 7", K.; a. t. &ngsh. 21 80.
K.
Noréliiis. A. G. C., Änkefru, Karlbergsvägen
- A. O. F., Tapetser. o. markisaffar, En3111,
gelbrektsg. 7, O.; a. t. 112 17.
Norell, Anna, Fru, Skriftstall.a, Grefmagnig.
- A., Tjansteiu. (A.-R. Göteborgs Bank),
11, O.D~.
Rådmansg. 84", Va.; a. t. 23894.
- Thora, Fru, f. Berglund, Luntmakareg.
- Arvid, Tobaks- o. Cigarraffär, Döbelusg.
75,
t, 156 10.
79, Va.; a. t. 12429, r. t. 9542.
Fröken, Brodös, Holländareg. 33,
- C. A., Tullvaktmastare, Hornsg. 29 B, - Alma,
Va.
So.
- Gustaf,
Försikr.-tjanstem., Tunnelg.
- E. A., Vagnmak., Gröndal 30, Liljehol20 BIII, C.; a. t. Brunkeb. 22 39.
men.
- Fr. L., Ingenjör, Odeng. 92, Va.
- Martin, Vaktm. (Hypoteksbanken), Ar- - Gust. Wilh., Revisor i Riksb., Sibylleg.
senalsg. 10 A, C.
81" O.
- Dorothea, Änkefru, Vasag. 36"'. C.
- C. A., hrmak., Hollandarcg. 33, Va.
- Knut, Flemingg. 11, K.
- C. G., Verkm. o. Telegraffórestknd. v.
- se äfven Norström.
Brandkaren, Malmskillnadsg. 64, C.
Nordvall, A. R., Direktör, kont. Gasaccumu- Norén & Westgaard, Bleck-, plåt- o, kopparlator, Skärsatra.
slageri, Surbrunnsg. 48, Va.; a. t. 24363,
F., Pastorsadj., Högbergsg. 15, So.
r. t. Vasa 2 19.
Nordwall, L., Fabriksidk., Sthlms Nya Es- Norén, Sven, Bokh., Hagag. 52, Va.; r. t.
sensfabrik, Birkag. 5A, Va.
97 10.
-
va.
va.;
-
Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninflaatan
Norén, A., Bosättn.-affär,Riddareg. 25,Ö.Dj.; Noréus, Qarda, Fru, Villag. 12, O.;
a t.11805.
bost. s. h.
- Kric, Handelsres., Greftureg. 24 AIII, O.
- R., Bruksförvalt., Uplandsg. 19 Anl, Va. - C. A. V., Major, Sibylleg. 59, Ö.
1
Xorén, Josef, Byggnadsingenjör, Björn- - O. R. V., Verkmast., Svedenborgsg. 12I,
gårdsg. 1BI1, So.; r. t. Y9 75, a. t.
So.; a. t. Söder 34 63.
l
139 75 ; kontor Regeringsg. 3811, C.; r. t. - se äfven Norseus.
39 74, a. t. 10 90. Sommarbost. Orhem; Norgren, Oscar, Byggnadsing., Nybrog.23 Ö,
r. t. Södertörn 45.
- Amanda, Fru, Damskriidderi, uplandsg.
- C. J., Disponent, Roslagsg. 13, Va.
37, Va.
- H. L., Disponent, kontor Narvavagen34", - Gunhild, Fru, Sömm:a, Bondeg. 1 C, Sö.
Ö.Dj.; r. t. 6245; bost. Karlaplan lo1', - C. F., f. d. Kallarmäst., Knngsg. 48, C,
O.D~.; r. t. 46 55.
-s, K. H., Maskinvedsägeri, Narvavägen
-s,
K. M., Elektriska affär, Klarabergsg.
25, O.Dj.; r. t. 88 45, a. t. 47 85.
29, -C. Privattelefoner, Ringledningar - Hjalmar, Ombud för Ad. Lemons A.-B.,
o. Askledare.
Birkag. 8, Va.
- Ester, Folkskolel:a, Knngsholmstorg 4, K. - Adolf, Ritare, Lånqholmsg. 5, Sö.
- Amanda, ,Fröken, Bokförare, Artillerig. - Claës, Tillsyningsm. v. Hilsovårdsnämn33Iv, 0.
den, Grötg. 77, Sö.
- Anna, Fröken, Barnhnsg. 3, C.
- K. H., Vedhandl., Kungsg. 48, C.; r. t.
- Ester, Fröken, Kungsholmstorg 4, K.
135 23.
!
- Signe, Fröken, Uplandsg. 63, Va.; a. t. - se äfven Nordgren.
Vasa 60 86.
Norin, C. A., v. Häradsh., Nybrog. 47B111, Ö,
- Ulla, Fröken, Cigarraffar, Agneg. 31, K.; Norinder, V. J. H., verkst. Direktör i A11m.
a. t. 144 46.
pensionsförsakr.-bol., Linneg. 50, 0.;
- J. P., Handl., Stureg. 56n,b,,Ö.
r. t. 86 27, a. t. 120 78.
i
- Bengt Ivar, Ingenjör,Surbrnnnsg. ln,Va.;
C. G., Eapten, S:t Eriksg. 51, K.
a. t. Vasa 51 89.
- Aug:a, Ankefru, Sigtuna . 13, Va.
- K L., Ingenjör. firma K. M. Korens Norlanders Bokbinderi, ~ i r f d a r e ~17. ö. g.
t. h., Ö.;a. t. 5901.
Elektriska Affär, bost. Kungsholmsg.
- N. A., Förvaltare, Storg. 37, Ö.Dj.
16, K.
- Ingvar, Kamrer i Sv. Dagbl., Dalag. 25, - V., Grossh., Engelbrektsg. 15 & l?"', Ö.
- Helge, Ingenjör, S:t Eriksg. 281J1,K.; r. t.
Va.; a. t. 244 37.
- Ernst, Kontorist, Helsingeg. 8, Va.; a. t.
Kungsh. 390, a. t. Kungsh. 26 70.
Vasa 62.
- E. A., Möbelsnick., Tridg5rdsvägen 25,
Enskede.
- A. G., Lagerchef, Hökensg. 2, So.
- Gustaf Em.,Larov.-adj.,Ynglingag.l5,Va.
- Emil, Redaktör, Kungsg. 66, C.
- John A., Ilålare, Hagag. 10, Va.; a. t. - Edward, Tandläk., Ad. Fredr. Kyrkog.
Vasa 8 44.
9 A, C.; bost. Karlbergsvägen 54V,Va.
- 0. A., Postsparbanksbitr., Barnhusg, 3, C. - Siri, Ankefru, Ad. Fredr. Kyrkog. 9 AI1,
C.; a. t. 119 85.
- Axel, Sliohandl., Roslagsg. 20, Va.; bost.
se afven Nordlander.
7. g. 25; filial Uplandsg. 36, Va.
- C. E., Skräddare, Jakobsbergsg. 38, C. NorlBn, Einar, Journalist, Drottningg. 73Ah
ö. g , C.; a. t. Brunkeb. 3879.
- F. J., Skräddare, Skaraborgsg. 7I, So.
- C., Styckmast., Kommendörsg. 8I, 0. Norlin, Arthur, Cigarrhandl., Hornsg. 10, Sö.
- Hilma, Folkskolel:a, Skbldg. 13, So,
- K., Tapetserare, Braheg. 8, 0.
1
- H.W.,Tjänsteman(Amerik.GummiA.-B.),
- Ingrid, Fröken, Grefg. 17"' ö. g., O.Dj,
M. o. M., Fröknar, Rådmansg. 81n, 0.
Lastmakareg. 15, C.
1
- P. A., f. d. Tjänsteman, Karlbergsvagen - Aron, f. d. Handlande, Plogg. 2OX", Sö.
C.
N.,
Handl.
(blind),
Brevik,
Lidingö;
78, 2l:.~tr. ö. g., Va.
riks o. allm. tel. Brevik 43.
- Karl A., Uppbördsman (6.e roten), UpThor G., Herr, Skeppareg. 51, Ö.; a. t.
landsg. 36', Va.; a. t. 196 06.
Osterm. 2457.
- Gösta F. E., leg. Veterinär, Med. stud.,
- Karl T., Kontorschef, Radmansg. 81n, OVästrnannag. 37, Va.; a. t. 117 34.
- se afven Noreen.
- O. R. E., Löjtnant, Odeng. 102, Va.
Norenins, C. A., flniek., verkm. (Central- - A. J., Snickare, Styrmansg. 9, Ö.Dj;
a. t. Osterm. 33 34.
Pang., Långholmen), Hornsg. 170, So.
Noréus, Josef, Dentist, Urvadersgr. 4, So.; Norling, A., Ahlforts Eftr., Antikvitetshandel, Malmskillnadsg. 7, C.
mottagn. 10-3 o. 5-7, sönd. 10-12 ;
a. t. 15 91 ankn., r. t. Söder 15; bost. - G. F., Bildhugg., atelje Döbelnsg. l , C4
bost. s. g. 17 II.
Urviidersgränd 6 A, Sö.
,
-
i
-
-
Bad-
LifQrs%krMigs-Aktfebolaget$ V U . 13 Drothr[[email protected]=
Norling-Norrbom.
59B
Norling, Emil, Bokh.. L:a Vattug. 11. C. Norman, Hilda, Fru, Radmansg. 52, Va.
A., Fastighets- & Inteckningsaffär, Grnn- - Letty, Fru, Artillerig. 36, 0.; r. t, 108 07.
dad 1886, Smålandsg. 20, C. KontorsAnna, Fröken, Artillerig. 43, O.; a. t,
tid 1/,10-4; a. t. 63 16, r,.t. 2691.
235 54.
- E., Fru, Braheg. 10, Ö.; a. t. Osterm. 169. -s, J. W., Eftr., Grosshandelsfirma, inneh.
- August, Grossh., Torsg. 8, C.
Eric Janson, Lager af in- o. utländsk
- J. A., Handl., Malmskillnadsg. 7, C.
ost, Corneliussons ansjovis; kontor
- & Co, John, Handl., Hägersten, LiljeholBredgränd 2I, St.; r. t. 17 40 o. 57 63,
men.
a. t. 21 15 o. 23 58.
- A., Journ., kv. Sländan 2, Solnavägen, Va. - Justus, Grossh., Rögbergsg. 46 A, So.;
- K. G. G., Jägmäst., Bruiinsg. 10, C.
a. t. Söder 2 33.
- E., Maskinist, Kammakareg. 47, C.,
S. J., Grossh., Drottningg.60, C.; r.t. 1033.
John, Specerihandl ,Skeppareg. 20, 0.Dj.;
H., . v. Häradsh., Advokat, Storg. 24'11,
a. t. Osterm. 28 46.
0.Dj.; kontor Drottningg. 17, C. Se- John, & Co, Speceri- o. Konservmagasin,
Wallins, O., Advokatbyrri.
Storg. 34, 0.Dj.; r. t. 44 96, a. t. 84 70. - D., Ing., Rörstraiidsg. 24, Va.
H. R., Tullvaktm., Katarinavagen 19, So.
Allan, Kamrer i Sthlms Ensk. Bank,,
- P. Aug., Verkm., Järnvagsg. 76, SundbyKarlavägen 44, O.Dj.
berg.
- Earl Alb., Kapten, Greftureg. 73, 0.; a. t.
- Lovisa, Änkefru, Hornsberg, I<.; a. t
133 00.
154 49.
Alexis, f. d. Kassadir. i Bankaktieb. Norra.
- se äfven Nordling.
Sverige, Kommendörsg. 42"', Ö.; r. t..
Norlund, .Elisabeth, Frökeb, Birgerjarlsg.
95 60.
- I. P. B., Kommendörkapteii, Kungsh..
26, O.
- Lotten, Ankefru, Birgerjarlsg. 26, Ö.
hamnplan 711, K.
- se afven Nordlund.
Karl Hugo, f. d. Laroverksadj., HolNorma, Damfrisering, inneh. Hilda Jonsson,
laiidareg. 2lA, C.; a. t. ~runke'b.49 B.
Norrmalmstorg 3 I , C.
- Ellen Ch. W., Postexp., Rådmansg. 52"'.
Normalskolan för flickor, Riddareg. 5, Ö., o.
Va.
Nybrog. 11 C, Ö.; rektor r. t. 870, föreA. R., Sadelmakare, Norrbackag. 17, va.
ståndarinnan r. t. 8 70, under läster- - Aug., Skeppsmakl., Tuleg. 29, Va.
minerna.
- Carin, Änkefru, BanBrg. lor1, Ö.Dj.; r. t.
Normal Tid, Svensk, Aktiebolaget. Verkst.
24 61.
Direktör Ingenjör Rob. Egnhr, Klara - Hedvig, f. Törnquist, Änkefru, DandeS. Kyrkog. 18"', C. Verkst. Dir. och
rydsg,, 8, 0.; a. t. Osterm. 51 20.
kontoret: r. t. 4 42; Stations- o. Ingen- -- U. K.. Ankefru, Igeldamsg. 6 A, K.
jörskontoret: r. t. 35 89, a. t. 196 12. Nornan, Byrå för ansk. af kvinnl. tjänare,,
Normans, G. Bageri, Storg. 24, [email protected]
Jakobsbergsg. 25 B, C.; s. t. 464.
Norman, n lien K., Bankbitr., Igeldamsg. Nornans Symaskinsverkstad (Henning Of6 A, K.
verström), Vasag. 12, C.
- Hjalmar A., Banktjanstem., Hornsg.51,Sö. Norra Inackorderingsbyrån, Drottningg. M",..
Normans Bokbinderi Aktiebolag (f. d.
C.; kl. 11-3; r. t. 85 65, a. t. 11187.
Lindmanssons Bokbinderi Aktiebolag),
Jästfabriken, Rotebro ; kontor KammaLuntmakareg. 48, Va.; a. t. 58 30,78 30,
kareg. 62, Va.
- Latiniiiroverket, se under Skolor.
Norman, J., Bokh., Tuleg. 29, Va.
Roslags Domsaga, se Häradshöfdingar.
-s Bosättningsaffär, Elektr. BelysningsarRoslags Fögderi, se Häradsskrifvare.
matur, Tegnérsg. 23, Va.; a. t. 20989. - Tidningskontoret, Norrlandsg. 23, C.
Filialer Jakobsbergsg. 5 di 7, C.; a. t. Norrbin, Anna, Fröken, Volmaryxkullsg. 17,
So.
223 35; Odeng. 41, Va.; a. t. 267 81,
r. t. Vasa 10 13.
Wilh., Ingenjör, Bygga-kontor Ringrä- A., f. d. Direktör, Hornsg. 51, So.
gen 14, So.; a. t. 34 62, r. t. 86 09.
- Carl R, Verkst. Direktör för Normans - Nils, Kontorist, Volmaryxkullsg. 17, So.
BokbinderiAktiebolag,Drottninggg93~,,Norrbohm,
E., Fru, Odeng. 6, VGL.
C.; a. t. 6847.
Norrbohm D Landgrens Aktieb., Tunnelg.
- Reinh. W., f. v. Expeditionsf. v. S. J.,
23, C.; a. t. 75 94.
Kungsholmsg. 26", K.;a. t.Kungsh.2 06. Norrbom, K. O. H.,Bokh., Vastrnannag. 32, Va- K. E., F l . lic., Aktuarie, Baldersg. 5, Ö.; - Karin, Diakonissa, Karlbergsvagen 7,
r. t. Osterm. 731.
Va.: a. t. O 56.
- Elsa, Fru, Odeng. 531V, Va.
1- ~ i l h h m i n e ,Fröken, Fjällg. Zon, SI.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
t
!
-
1
I
Brand- @chLiWgrsakrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Omteningoatam.
\
Norrby-Norska Legationen.
Norrby, Fingal, Bokh., St. Badstug. 36, C. Norrmalms Lutfabrik, inneh. Rob. FagerRobert, Fil. dr, Beridarebansg. 17 (Brunbergs Eftr., Handtverkareg. 31 D, K.;
kebergstorg:, C.; privat före o. efter
a. t. 54 87.
- Nya Mjölkaffar, inneh. J. B. Johanssoil,
kontorstid r. t. 143 50.
- Carin, Fru, Solvagen 20, Enskede.
Vastmannag. 14, Va.
Lisa, Fröken, Husmoder, Sthlms sjuk- - Nya Skomagasin, iiineh. F. A. Andersson,
hem, K.; a. t. 64 00.
Döbelnsg. 25 & 27, Va.; r. t. Vasa
- Adil, Försakr.-tjänstem., Frejg. 67I, Va.;
6 34, a. t. 12585.
- Pappershandel, inneh. Fröken Agiles Nilsr. t. Vasa 10 01, a. t. Vasa 90 64.
son, Birkag. 13, Va.
O. P., f. d. Handl., Frejg. 67I, Vu.; a. t.
Ved- o. Kolaffar, inneh. E. Gustafsson &
Vasa 90 64, r. t. 10 01.
Co, Roslagstorg 7, O.; a. t. 53 85.
- C. J., Hofpredikant, Förest. för Diakonissanstalten i Sthlm, Erstag. 1, Sö. Norrman, Ernst, Bankkamrer, Helsingeg. 6,
Va.
- C. W., Kontorist, Rutger-Fuchsg. 6, So.;
- Henning, Direktör, kontor St. Nyg. 37,
a. t. Söder 71 04.
St.; a. t. 95 25, r. t 12516; bost. Saltsjö- C. J. H., l:e Styrman å sis Thai, Beridarebansg. 17 (Brunkebergstorg), C.
Dufnäs; r. t . Saltsjö-Dufnas 19, a. t.
Dufnäs 102.
Norrgård, K. G., Ritare, Tuleg. 35, Va.
Norris, H,. Jackson-, Sångl., Humlegårdsg.
A., Faktor, Karlbergsvägen 28, Va.
- Anna, Fru, LinjBranst., Mastersamuelsg.
8, 0.; a. t. 116 61.
Norrköpings Bomullsväfveri Aktiebolags
55", C.
Lager, Regeringsg. 19 & 211V, C. Före- -s, Johanna, Frukthandel, L:a Nyg. 10, St.;
inneh. G. Strömberg, bost. s. g. 8.
stånd. Joh:s E. Garell; r. t. 9224, a. t.
- K., Fröken, Slakthuset, Enskede, Sthlm 4.
8 39.
- Klädeslager, Jakobsg. 28, C.; r. t. 13 52, - Gustaf, f. d. Fangelsedirektör, Observaa. t 23883.
t o r i e ~ .23. Va.
'
Lithografiska ~ k t i e b o l aafdelningskon~s
I
R. A., Ing.,' ~ ä s t e r s a m u e l s ~55"',
.
C.
tor (C. C;. Holmberg), Drottningg. 21 A, - R. W., Kontorist, SkAneg. 81111, Sö.; r
a. t. Söder 38 73.
Sthlm 1.
-- Ullspinneri, Färgeri o. Kem. tvättanst, - E. W., Mekaniker, Haiidtverkareg. 30, K.
Hotoreet 9. C.
- J. E.. Mekaniker. Verkmast.. Krono~ o r r l k n d , ~randlörsäkrin~s-~ktiebola~et, bergsg. 20, K. '
kontor Drottningg. 22, Sthlm 1.
- Sune, Notarie i Kammarrätten, SköldBrandf. A.-B., General-Agentur (Oscar
ungag. 7, 0.
Paterson), Blasieholmstorg 14, C. ; a. t. Norrsell, Alarik,Järnvagsm., Döbelnsg.89, Va.
- Alma H. B., Postesp., Tunnelg. 211V C.
86 90, r. t. 90 20.
Morrlandsboden, Aktiebolaget, Sibylleg. 11, Norrström, G., Godsäg., Karlavägen 26": O.
O.; a. tn57 05, r. t. 1083.
-- E. T*., Tjänsteman i Järnvägsstyr., S:t
Norrlandsbyrån (v. Häradsh. G. Fablcrantz
Eriksg. 53 Bnl, K.
o. e. o. Hofrättsnot. Hugo Fahlcrantz), Norrtulls Så eri, Hyfleri, Ved-, Kol- och
Sodra Blasieholmshamnen 2, C.
Rrädgår$ar (inneh. C. J. Walls SågeriNorrlins, C. F., Kardfabrik. f. d. firman 81.
& Travaru Aktiebolag), Norrtullsg. 67
(f. d. 77), Va.; a. t. 65 29, 82 09, r. t. I
H. Lämqvist, Folkungag. 16 & 18, So.;
Rikstel. 31 13, Allm. tel. 136 25.
31 26.
Norrlindska Pensionatet, Regeringsg. 3, C. Norrvikens Villastad, Aktieb., kontor Vasag.
48, C., o. Norrviken.
Norrmalms Antikvitetshandel, Julius Levy,
Norrlandsg. 13, C.
Norselius, C. G., Kommendörkapten, Bergsg. I
3411', K.
- Engelska Hattmagasin, Nastersamuelsg.
- Augusta, Änkefru, Kungsholmsg. 17, K.
35, C.
- ExpressbyrSt, Miistersamuelsg. 24 C.; r. t. Norsell, J. A., Damskrädd., Uplandsg. 47,
Va.; a. t. 216 25.
52 36, a. t. 76 44 o. 102 16. Se annons
sid. 30.
- Karl, Skrädd.,Rensg.l9, Va.;a.t.Vasa70 15.
Fruktaffär, A. Arnell, Norrtnllsg. 27, Va.; Norska Amerikalinjens generalagentur för
a. t. 122 40.
Sverige, Aktieb. Nyman & Schultz,
Skeppsbron 22, St.; r. t. 104 98, a. t.
Färg- o. Kemikalieaffär, Henning Eriks27 27.
san, Roslagsg. 13, Va.; a. t. 53 14.
Guldsmedsaffär, Tegnbrsg. 6, Va.; a. t.
Generalkonsulatet, Brännkyrkag. 'i1,So.,
kl. 10-1, 2,so--4,817; r. t. 33, a . t. I
254 17.
- Likkistfabr. (iiineh. J. Sjögren), fabrik
135 47. Sekret. Fr. L. Borch.
Flemingg. 49, K. Begrafn.-byrå s.g. 29.
Legationen, Narvaviigen 32, O.Dj.
692
-
-
-
-
-
-
i
D - -
-
1
!
-
-
-
Rmad- @chLinTorsakrings-Aktiebolaget SVEA.
i3 Drotbin~atan
Norstedt-Nya Aktieb. l'ivoli.
693
Norstedt, Emil, Brukspatron, Karlbergsvä- Notisbyrån, Svenska, Klara Vastra Ryrkog.
gen 36 A, 'Va.
12I,C.; r. t. 95 96, a. t. 83 15.
- Mina, Fröken,Möbelaffär,Norrlandsg.l9,C. notiser frhn tullverket?, Red. Kammarskrifv.
t%
Söner, P. A., Aktiebolag, Tryckerig.
Nils Lindbom, Asög. 42C, So.; r. t.
2, St. Bokförlag. Tryckerig. 4, St.
123 57.
Boktryckeri, Bokbinderi o. Stilgjuteri, i Numa, Aktiebolaget, Fotografiskt och
elektriskt magasin, Drottningg. 27, C.
Tryckerig. 2, St.; verkst. direktörens
mottagningstid hvarje helgfri dag kl.
Tel.-adr.: Numa. Rikstel. 4 38, 49 11,
9,30-12.
67 38.
- & Söners, P. A., A.-B.,,Konstforlag, ut- Numa, H. P:n, Löjtnant v. Flottan, Artillestallning o. kontor, Bryggareg. 17, C.;
rig. 348"' (f. d. 30), 0.; a. t. 19481.
r. t. 77 95, a. t. 12 08.
Numans, C, F., Agentur, kontor o. bost. Kornse äfven Nordstedt.
hamnstorg 51, St.
Norström & Wirth, Agenturaffar, Vasag. Niirnbergs bryggeri, äges af Aktieli. Stock52"I, Va.; i.. t. 7 47, 123 29, a. t. 9 47.
holms bryggerier; dispon. Otto SimonsTelegr.-adr.: .Ordera.
son, Högbergsg. 43, Sö. Riks- o. allm.
tel.: >)Nurnbergs Bryggeri)).
Norström, Claes .G., Civilingenjör, Strandvägen 35, O.Dj.;
a. t. 4 24, r. t. 31 75. Niitzmann, Anna, Fru, Dalag.
Va.
- Helfrid, Polkskolelar:a, Mariag.. 13, So. Ny, J. h., Styckjunkare, Tyskbagareg. 10,
- Asta, Fröken, Karlavigen 43, 0.
O.
Gustaf, Kanslisekr., v. Haradshöfd., Skep- Nya Aktiebolaget Bror Meligrens Cigarrpareg 4, O.Dj.;
a. t. 155 95, r. t. 42 02;
fabrik, Hogbergsg. 31, So.; Direktörer:
Bror Mellgïen o. Sigfrid Wickström;
träffas
10-10 f. m.
- K., Kassörska, Karlberysvägen 20, Va.
a. t. 311 40, r. t. 122 60.
- Anna, Lärara, Skeppareg. 30, O.
- Ak$iebolaget Cigarrettfabriken Orient,
- I. S. E., f. d. Lärar:a, Mariag. 13, So.
Asög. 44, So.
- Rosa, Larara vid Brummerska skolan, - Aktiebolaget Engelska An~så~verket,
Braheg. 401, O.; a. t. Oaterm. 36 26.
LBdfabr., specialitet Cigarrlador; fabri- F. M., Majorsänka, Drottningg. 97, Va.
ken Henriksborg; kontor St. Nyg.41 St.
- Rosa, Majorsanka, Bralieg. 60, O.
- Aktiebolitget Explo, Västmannag. 77, fra.;
- Per Edvard, Modellmast., Vastmannag.
a. t. 40 90, r. t. 126 03.
- Aktiebolaget Galon; alla slags uniformseffekter, Kungsg. 47 (hörnet af Drott- J. P., 1:e Postvaktm., Tuleg. 49, Va.
- A. A., Ankefru, valhallavägen 17, 0.
ningg.), C.; r. t. 71 37, a. t. 46 55.
- se afven Nordström.
- Aktiebolaget Hastskyddare, se AktieNorth British bc Mercantile Ina. Co i Lonbolaget Svenska Spiralfabriken.
don och Edinbure (brandassuranser). - Aktiebolaget J. Anderssons Kolim~ort.
Alb. B. Ohrnan. ~ïussalan63 B. St. '. I
se ~nd&ssons.J.. Kolimoort o. annons'
Norwich fnion Fire InsnraLce~ocieti(~eter sid.-55.
Glimstedt), Karduansmakareg. 6, C. Nya Aktiebol. Stathmos, Utställu. o. förNotariatafdelning, Sthlms enskilda banks,
säljningslokal, Norrmalmstorg 1, C.,
öppen 9-6; kontor och fabr., NynasL:a Nyg. 27, St.; kl. 10-4. Se annons
i bakre parmens innersida.
hamn.
- Sundsvalls Ensk. Banks, Fredsg. 4, Sthlm - Aktiebolaget Svensk Konstslöjdutställning S. Giöbel, försäljning o. utstall16; r. t. 2 63, 67 75 o. 99 29; för interningslokal Norrlandsg. 3, C.; r t. 97 26,
urb. samtal 99 89; a. t. 46 78 o. 83 13.
Notarii Publici: Millar. J. T.: Oldenburg.
a. t. 55 81.
Uno; Burstenberg, '0tto; svensson, 8: - Aktiebolaget Svenska Automatfabriken,
se Autoinatfabriken.
E.; tjänsterummen öppna 9-3.
Nothberg, Rich., Marinintend., Urvadersgr. - Aktiebolaget Tekniska Fabriken Guld,
7, So.
Uplandug. 17, -Va. Styrelse: Stadsmakl. M. Billing, Dir. Otto Ruben o.
Nothin, E., Civiling., Nybrog, 2711, O.
Notini, Ferdinand, Bildhuggare, gipsverkst.
Advokat Sven Aronsson; Supyl. Disp.
T. R. Torndrhielm.
Olofsg. 6, C.; a. t. 20681, r. t. 25 59;
bost. 'i'orsg. 271T1, Va.; a. t. 21291. - Aktiebolaget Terrasit, kontor Norr Mä- H. E., Bildhugg., Blekingeg. 63AT11,So.
larstrand 8, K.; a. t. 49 49, r. t. 85 05,
- Axel, Ornamentsbildhugg., Davidbagafabrik Polhemsg. 1, K.; r. t. 91 52.
- Aktiebolaget Tivoli å Kungl. Djurgården.
resg. 10, C.; ateljd Hagng. 3, Va.
- Hilma, f ThudBn,Teckn.-lar.a, Blekingeg.
Ordf. E. Lidforss, .Jak!!bsg. 28, C.;
verkst. Dir. Kapten G. Ostberg.
63 AII1. So.
-
-
b
-
,I
1
1
I
il
I
3
,
Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.
38
Ad~csrkalrndern494.5'.
t
594
Nya Amorteringsfonden-Nya Tvålfabriken.
Nya Amorteringsfondenf. Apoteksprivilegier, Nya Il-Expressen, Malmskillnadsg. 25 B, C.
Inneh. Dir. Joh. Berggren. Se annons
Valling. 26 (f. d. 20), Sthlm 1, kl. 12
-2; a. t. 11551, r. t. 7109.
sid. 65.
- 11-Expressen, C. Winblad & Co, Rege- Arbetsstugan, se Arbetsstugor.
- Asfalt Aktiebolaget, kontor Birgerjarlsg.
ringsg. 50 (ing. Jakobsbergsg. 27), C.;
a. t. 91 18, r. t. 99 03.
65 A, Va., fabrik, stall och materialgård Vartan samt plattpressfabriksvea- - Inackorder.-byrån, Jakobsbergsg. 34' ö. g.,
C., etablerad 1887; r. t. 21 28.
vägen 118, Va.
- Barnsjukh., se Barnsjukh. Samariten. - Jiirnsängsfabr., Sthlms, se Sthlms Nya
Jkrnskngsfabr.
Blå Hand, Aktiebolaget, Konst- o. skönfargerisamtKemiskTvattanstalt,fabrik - Kaflehandeln Ivar A. Ljungcrantz, Nybrog. 26,
Löfholmen; a. t. 3426, r. t. 5373, bodar
Hollandareg. 13, C.; a. t. 46 33, Bränn- - Korkfabriken, inneh. Herm. Mårtenson;
kyrkag. 2, So.; a. t. 3439, Hornsg.48,
fabrik o. kontor Ragvaldsg. 16, So.; r. t.
So.; a. t. 17 25, o. Birgerjarlsg. 7, C.;
17 05, a. t. 30 14.
a. t. 125 09; se annons sid. 68.
- Kyrkogårdens sysslomannaexped., se
- Bokförlags Aktiebolaget (verkst. direktör
Begrafningsplatserna.
J. M. Erikson), Majorsg. 5 Ö.
- Maskiriförnödenhetsaflkren, Hellberg &
- Cigarrmagasinet, Klara N. &pkog. 10,
Wallentinson, största lager af Oljor,
C.; a. t. 163 60, r. t. 81 44.
Remmar, Packningar, Guriimivaror o.
Bomullstrassel m. m., St. Nyg. 32, St.;
Nya Dagligt Allehanda, redaktion Ramnr. t. 98 84, a. t, 97 70.
gatan 3211,
l,
hvard. - Matlagningsskolan, se Skolor.
8 f. m.-5 e. I n . sönd. 9 f. m.-3 e. m.
R. t. 37 15, A. g ( ~ ~ d ~ k t i ~ ~ ~Metallfabriks
~ ~ k ~ ~ Aktiebolaget
t . ) .
KontrollkraR. t. 14 57, A. t. 81 00 ( ~ ~ d ~ k t i ~ nen,
~ ) .Stockholm; kontor o. fabrik SundRedaktören träffas hvard. kl. 2-3
byberg; styrelse: John Hamrnar, Georg
e. m. (R. t. 53 54, A. t. 8 80).
Wiberg, Ad. S. Nilsson. Direktörer:
Georg Wiberg 0. Ad. s. Nilsson.
Annonser och prenumeration mottagas å tidningens räkenskapskontor(~.t.- Murbruksfabrikens i Stockh. A.-B. (Disp.
58 01, A. t. S23 60) i samma hus, 1tr.,
R. W. Alderin), kontor Norr Mälarkl. 9 f. m.-7
e. m. Kamreraren: r. t.
strand 8, K.; r. t. 58 07 o. 85 05, a. t.
49 49 o. 80 90.
5425, a t. 58 01.
~ ~ ~ ~H d i~ 34n.b.,
t i ~ sthlm
~ ~~ 1.~-~Nisses. exp. o. byrå, Kungsg. 66, C.
öppen 9 f rn.-7 e. m.; r. t. 5401, a. t: - Nordiska Expressbyrån, Torsg. 8, C.; a. t.
14 44, r. t. 2 77.
5401.
- Dockaffären (FruL. Fredriksson), Hamng. - Pianomagasinet, Drottningg. 11 C. ; a. t.
o. r. t. 8969.
13, C.
- Renskrifningsbyrån, Hand- o. MaskinElementarskolan, Slöjdg. 2, Sthlm 3.
skrifn., St. Nyg. 1, St.; a. t. 22 33.
- Elementarskolan f. Flickor, Rektor Fil.
~ h l ~ t Kommendörsg,
~ ö ~ ,
29, - Skomagasinet, P. A. Ström & Co, Humledr
gårdsg. 17, 0.; a. t. 108 19.
Ö. ; r. t. 117 55, a. t. Österm. 6 92.
Expeditionstid 10,40-11,3 1.
- Sm:iskoleseminariet
(= Detthowska),
Eriksbergsg. 10, 0.
- Filharmoniska Sällsk., Hamng. 12, C.
Språkkursen, förest. Dahlander, C. P..och
Nya Förenade Elektriska Aktiebolaget,
Mordgren, C. O., valiing. 141" (f. d,
Stockholmsafdelning för installationer
$1, C.
& rnaskinforsaljningar, Norrlandsg. - Sällskapet, V. Trädgårdsg. 6, C.
15A. C.
- Tiden, Sjuk- o. Begrafningskassor, exp.
Armaturutstalln., Norrlaridsg. 1, C.
II^^^^^. 961, so.
(hörnet af Hamng.)
- Trikåaffären, Mästersamnelsg. 23, C.;
Materialafdelning, Hiss- o. Banafa,. t. 223 32.
delning, Norrlandsg. 15 A, C.
- Förklädesfabriken, Hildegard Ande~sson,Nya Trikafabriken (Valdemar Nielsen),
Humlegårdsg. 22, Va.; bost. OsterBryggar%. 4, C.; a. t. 7423, r. t. 2763.
malmsg. 16, O.
- Tryckeriaktiebolaget, Kungsg. 50, C., o.
- Fbrsäkringsaktieb. Hansa, se Hansa.
Apelbergsg. 41 I, C.; a. t. 48 33, r. t.
- Hushållsskolan för bildade flickor (grun47 03; kassakontor Davidbagaresg. 201,
dad 1881 af Fröken H. Cronius), V.
C.; r. t. 13 67, a. t. 41 42.
Trädgårdsg. 19, C. Föreska Fröken - Tvilfabriken, O. Schröder, Tomtebog. 22,
Berta Erlandsson.
Va.; r. t. Vasa 105, a. t. Vasa 805.
-
6.
t.
-
-
Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottningflatan
I
Nya Varutransport- o. Akeriaktieb.-Nyborg.
5;
Nya V a r u t r a n s p o r t - och Åkeriaktieb., Nyberg, Gustaf, 1:e Postv~ktm.,Grefturei
ä r öfvertaget af Aktieb. S l e i p n e r ;
41"' ö. g., O.; a. t. Osterm. 401 47.
se under S l e i p n e r o. annons sid. 1498. - Felix, Revisor, Odeng. 15, 0.
- Ångslupsaktiebolaget Smedsudden, kon- - Gunnar, Revisor (Försäkr.A.-B. Skandia),
tor Kungsg. 74"'. C.; a. t. 841.
Kungsg. 74111 C.
- Aggaffaren, irineh. P. A. Eriksson, Götg. - Adolfine, ~ j u k ~ k i i t e r s k aValhallavägen
,
69, Sö.: r. t. 7833, a. t. 1838.
115", Va.
Nyaste Pariser-Moder, Exp. Eungsg. 4911, - A. E., Sjuksköterska, Birkag. 5IV, Va.
C.; a. t . 99 95.
- H. E., Sjuksköt:a, Knngsh. Mjölkdroppe,
Byberg, A. O., Agent, Hornsg. 158, Sö.;
'
DrottningholrnsvagBri 12 A', K.; a. t.
a. t. Söder 38 08.
217 94.
- E. W., Bagare, Skaraborgsg. 9 A , Sö. - C. O., Skräddare, Ilegeringsg. 61, C.
- E. Harald, Bankkassör, Sthlmsvagen 2d1, - J. A., Stationsbitr., Flemingg. 79 B?,
Råsunda; r. t. Rås. 61.
K.
- GustavS.,Bokbind. o. Handfiirgyll.,Norr- - J . G., Tidningsman, Norrtullsg. lln,Va.;
tullsp. 1111,Va.; a. t. 115 76.
a. t. 115 76.
- Edv. m'.. f. d. Bokhandelsbitr., Stureg. - Titus, Trävaruagent, Hökensg. 11, So.;
401v, Ö.; a. t. Osterm. 401 15.
r. t. 72 71.
- Ehrnfried R. W.,,Boktryck., Davidbaga- - J. B. H., Xylograf, Karlbergsvagen 611,
resg. 1, C.; a. t. Bruiikeb. 12 28.
Va.
-s, Ehrnfried, Boktryckeri, Davidbagaresg.
Alma, Äiilcefru, St. Badstug. 11, C.; a. t.
3, C.; a. t . 51 71.
228 63. ,,
- Svante, Byggm., Rådmansg. 22, Ö.
- Axelina, Aiikefru, Hamng. 15, C.; a. t.
i
- Maria, Cigarrh., Surbrunnsg. 54, Va.
116 31.
- Carl Ivar, Dekor.- o. rumsmålare; verkst. - Helena, Änkefru, Tomtebog. g", Va.
Smålandsg. 24, C.; bost. Mästersamu- Nyberger, Henning, Linjemast., Slottsbacken
elsg. 19 B, C.
8, St.; r. t. 30 27.
- H. F., Direktör, Volmaryxkullsg. 911, Nyblad, J., Verkm., Earlviksq. 3, K.
Sö.
Nyblzus & Co (ägare O. Malmros), Yng- E. A.,Elektr. montör, El.N.Kyrki)g.20, C.
lingag. 17,Va.
- A. W., Elektromekaniker, Drottning- N y b l ~ u s G.
, A., Generalmajor, Florag. 13, Ö.
holmsvagen 2 B , K.; a. t. 227 12.
Nybloni, Johan M., Bokh., Mosebacketorg
- A. W., Fotograf, Jakobsbergsg. 45, C.
8'V, So.; a. t. Söder 14.
- Ch., Fru, Villag. 23, Ö.
- A., Folkskolelar., Uplandsg. 54D, Va.
- Anna J., Fröken,. Herrekiperingsaffär, - Eva, Fru, Linnég. 77lV, Ö.Dj.; a-t. 18459.
Karlavägen 14, O.; a. t. 155 66.
- Emil N., Förs.-tjanstem., Greltureg. l, 0.
Betty, Fröken, Engelbrektsg. 29 (f. d. - A. L., Kontorsforest., Vasag. 7, C.; bost.
SIA), Ö.
Uplandsg. 33'Y, Va.
- Edith, Fröken, Humlegkrdsg. 23, Ö.; - E. G., Medarb. i Aftonbladet, Karlaplan
bost. a. t . Råsunda 1 61.
6I, Ö.Dj.
'
- Emma A., Fröken, f. d. Teckningslar:a, - Sven, Operasångare, f. d. Löjtnant, NarvaHögbergsg. 60". Sö.
vägen 3, O.Dj.
- Hilda, Fröken, Bokh. i Jarnv:styr., St. - Helena, Professoiska, Författar:a, Florag.
Badstug. 5", C.; a. t. Brunkeb. 1623.
15, O.
Ragnhild, Fröken, Tomtebog. 911, Va.; - Erik, Redaktör, Torsvik, Lidingö; posta. t . Vasa 33 22.
adr. Dagens Nyheter.
- s Grufaktieb., kontor Kungsträdgårdsg. - Knut, Teaterintendent, Ljnnég. 77'v, Ö.
12, C. (A. Jolinsou & Co).
Dj.; a. t . 18.4 59.
- K. G., Haiidl., Flemingg. 55, K.
- Otto Emil. Ofvermaskinist, Nytorgsg.
-s, A. E. T., Hyrkuskverk, Jungfrilg. 48,
21 A', Sö.
O.;inneh. J. Ekstrand.
Nybom, A.Thorwald E., Bokh., Kammakareg.
- Elof W., Ingenjör Rådmansg. 22, Ö.
33"', C.
- G. R., Ingenjör, dcheeleg. 15, K.
Nyborg, Paméla, Fröken, St. Vattug. 20, C.
- Erik, Kontrollör, Birkag. 51V, Va.
- B. Martin C., v. Hiradsh., Sekr. hos Stu- K. Gusi., Litogr. tryckare, Prastgårdsg.
teriöfverstyrelsen, Odeng. 100,Va.; a. t.
38', Sö.
Vasa 8 83; ämbetsrummet: r. t. 83 92.
- N. P, Målare, G ö t g 76A, Sö..; verkst. s. h. - Gustaf Not. i Kammarkoll., Nybrog.
C., Mäl~ymäst., Stureg. 6, O.;a. t. 94 12,
661'1: Ö.
- r. t. Osterm. 6 60.
- O., Sjökapt., St. Vattug. 20, C.
-s Aktiebolag, Kontor Hamng. 5 A", C.
- Herm., Postexp., Pipersg. 5, K.
-
-
l
-
1
I
i
Brand- och Lifforsakrings-Aktiebalaget SVEA. i3 Drottninggatan.
Nycanaer-L\ y~
ess i usoc~holmCentralförsarni
i
Nycander, R. J., Disponent ror ~ o r a i s k aNygren, K. A. V., Med. lic., Odeng. 38,Va.;
a. t. Vasa 67 49.
Armatur-Akticb., Mästersamuel~g.24~",
F. R., Plåtslagare, Färg- o. Järnhandel,
C.
Bosättningsaffär samt bostad Djurs- Oscar, Ingenjör, verkst. Direktör i Nya
holm; a. t. Djursh. 100, r. t. Djursh. 37.
bngslupsaktiebolaget Smedsiidden och
i Stockholms Badhusaktiebolag; kon- - Emelie C., Sjuksköterska, Vastinannag.
28, va.
tor Eungsg. 74, C.; bost. Sveavägen
- Carl, Skomakare, S:t Paulsg. 4, Sö.
88, Va.
- Fredrik,~~SkriftstäIl.,Ynglingag. 17, Va. - G. W., Skomakare, Jungfrug. 21, 0.
- J. E., Stufveriförman, Roddareg. 10, So.; ,
- Gerda Ankefru, TegnBrsg. 12, Va.
r. t. Söder 2 29.
Nydahl, dust., Cigarr- o. Tobakshandl.,KornIngeborg, sybehörsaffär, Jakobsg. 28, C.;
hamnstorg 55, St. (inneh. Sandra Ny)
a. t. 232 54; bost. Råsunda.
dahl), bostad Kindstug. 1, St.
- N., Handl., inneh. af Otto Lindqvists spe- -s, Earl, Sånpinstitut, Grefmagnig. 15"
ö. g., Ö.Dj.; a. t. 180 23.
ceri- o. spannmålshandel, Kornhamns- Oscar, Tjänsteman i Fylgia, Dalag. 321V, I
torg 47 St.; bost. Götg. 18, Sö.
TTa.; a. t. Vasa 111.
- Rudolf, döJtnant, Greftureg. 70 A, O.;
- Rich., Tjanstem. i Allm. Pensionsförsiikr.a. t. 98 70.
bol., Valhallaväg. .lOll, Va.; a. t. 237 38.
Nydahl & Co, K. A., Vin- & spirituosa-affär;
försäljningslokal Stureplan 2, Ö.; a. t, - E. S. E.,.. Ankefru Tuleg. 25, Va.
25"', Ö.
* 3 64, " 50 66, rikstel. 6 75; privat- - Thecla, Ankefru,
bost. Greftureg. 70 A, Ö.; a., t. 9870. - Max, Hjorthagsvagen 9, 0.; r. t. 103 83.
NydBn, W., Fröken, LinnBg. 38, 0.
Nygårdh, Richard Centralpalatset, C.; bost.
Nye Danske Brandforsikrings Selskab (af
Braheg. 291;' 0.
l
1864), Hufvudkontoret för Sverige, Nyh, Axel E., bassör, Jungfrug. 4, Ö.;
Dir. Frih. N. Lagerfelt, Malmskilla. t. 26 16.
nadsg- 26, Sthlm 1%r. t. 78691 a.t.7869. Nyhetsmagasinet Tip.top, Polhemsg. 1& 3,
Nyfilologiska siillskapet, Ordf. Munthe, A.
E.;a. t. 278 01,
W:son; sekret. Svedelius, C.
Nyholin, Fr., Boktryckare, Torsg. 40, Va.;
Nygren, J. O., Agent, Linn4g. 2511', Ö.
a. t. Vasa 7841:
Skölclungag. 5, O.
Gotth Byggn.-snick Ölandsg. 1 0 8 , So.
- Wilhelm, Arkitekt, Saltsjö-Jarla; r. t. - John,
dekor.-mål., Gr&tureg. 72, 0.; verkJärla 49.
s. g. 76, O.
- A. G . T., Bageriförest. Odeng. 100, va. ~ stad
~ ~verkst.
~ l =ir.
d i,
~
~
- G. W., B ~ g P n ä s t . ,LånghOlmsg. 12, Sö.
~ ~ k o.t ~kf.
. A.-B., la Kungs.
Emma, Cigarr- o. Kortvaruhandel, Köpholmsbrog. 26, C.
24 22, St.; bost.
28, St. - MathiIda,
Folkskolel:a, Bellmansg. 5,
- Thekla, Fru, Valhallavägen 101. Va.
so.
- Anna, Fröken, Uplandsg. 13 B, Va.
Wahlgren-, Fru,, Kurs i klädsöm- Gurli, Fröken, Valhallavägen 1011, Va. - Selma
Greftureg. 72, 0.
--Carl, Orossh., Neglinge; a. t. Saltsjöb. 20. - J.riad,
A Skräddare, Bergag.
K.
- Sven Georg, Grossh., Holländareg. 27,Va. Joh.>>~ngbatsbefalh.,
29, ö . ~ j .
- l'h., Grossh., Birgerjarlsg. 25, C.
- Gustaf,
va.;~ a. ,t- vasa
& L
~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ h ~ ~ , d 95
~ 44.
l Sigtunag.
~ f i 16,
~ ~
Korta varor, inneh. Carl Nygren; kouMykterhetsamBns Första kår. Korresp. sekr.
tar o. lager Regeringsg. gyn.b, C.
Theodor, Grossh.-firma, inneh. Gust. WadG. A. Englund, omt te bo da.
1
C.
stein, kont. Regeringsg. 13, C.; r. t. - Andra kår, Davidbagaiesg. 5
Möten
lörd. kl. 8,30 e. m.
3 31, a. t. 23 17.
- A. D., Handelsidkza, Artillerig. 27, 0. - Distriktsstyrelse, Stockholms, Korresp.
sekr. P. Lise117 vasa Expressbyra,
- A.H.,Handelsres.,Neglinge;a.t.Saltsjöb.20.
Upland%. 40, Va.; r. t*
a. t. 1
K. V. H., Handl., Nybrog. 46 & 48, Ö.
68 29 o. 89 25.
Axel, Ingenjör Valling. 44 (f. d. 32), C.
~ d o l f ~, ~ ~ ~~ ~~ ~di Stillmstidn.,
l~ > ~ i b ~ . t Västmanlands Distriktqstyrelse, A. Wallentin, Margretelund, Pilgatan, VäsBergsg. III1, d.;a. t. Kungsh. 6 85.
terls.
i
E. H., f. d. Kassör, Hornsg. 170, So.;
Nykterhetsfolkets i Stockholm Centralförr. t. 14 70.
- J. H., Konfekt-, choklad-, saft- o. karasamling. Sekr. Posttj:man Axel B. O.
Björkman, exp. Bryggareg. 14, Q; r. t.
mellfabrik, Drottningg. 73 B o. C, C.,
o. a. t. 12426.
o. Valling. 7, C.
O Y ~
-
-
,
-
-
-
i
-
-
Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
erhetssällskapens i Stockholms län Samarbetskommitté-Nyman.
597
Nykterhetssällskapens i Stockholms län Nylén, Paul, Medarb. i Sthlms Dagblad, Red.
Samarbetskommitté, ordf. Petrus Petför Svensk Polistidn., Gröna villan,
tersson. Exp. Tunnelg. 19 A"', C.; exp.Huddinge; a. t. Huddinge 79.
tid tisd. kl. 7 4 3 0 e: m.; a. t. 226 61, - Carl Oskar, Musiker, Red. för Sv. Mu.
r. t. Norr 2 31.
sikerförb. tidn., Oreftureg. $Ou, 0.
Nykterhetsvännerna8 Expressbyrå, Kocksg. - Nanny Alfhild, Sjuksköt:a,Birkag. 12,Va.
37, So., filial Itådmansg. 55, Va.; se - Adolf, Skräddare, Källvagen 81, Enskede.
annons sid. 76.
- Anshelm, TjLnsteman i Sthlins gasverk,
Nykterhetsvännernas Platsbyrå, se SkyddsStyrmansg. 17, O.Dj.
värnet, Lastmakareg. 6, C.; r. t. 62 6'3, - Maria, Änkefru, Birkag. 12, Va.
a. t. 62 63 o. 62 65; öppet 9-11. Tele- Nylins, Axel, Eftr., E. E. Hellqvist Agenfontid 9-4.
tur, Regeringsg. 49, C.; r. t. dorr 77,
Nykyrkliga Bokförlaget, Förlaggare af Em.
a. t. 217 25.
Swedenborgs skrifter, Kammakareg. Nylin, Maria, Fru Döbelnsg. 5n, C.; a. t.
501, Va.
Brunkeb. 5 6$, r. t. Norr 76.
Nyköpings Guldlistfabriks Nederlag, Kar- - Carl, Förestand. för Gunnebo kontor o.
duansmakareg. 8 8 , C.; öppet kl. 9-7.
lager, St Vattug. 10, C.; bost. RingNylander, L. T., Barb. o. Frisör, Hornsg.64B,
vagen lan, So.
So.; bost. s. h., ing. fr. Timmermansg. - Vilh., Kamrer i Riksbank., Högbergsg.
- A. K., Damskradderi, Humlegårdsg. 12,
32 A, So.; a. t. Söder 5 46.
O.; a. t. 141 97.
Ernst, Med. dr, Hornsg. 33 A, Sö., hvard.
- Carolina, Diakonissa, Bergsg. 47, K.; a. t.
'/9.3-'/94;
sön- och helgd. 10-11.
Kungsh. 14 64.
- Anna, Modearar, Mästersamuelsg. 4, C.;
- Yngve, Fil. kand., e. o. Aman., Karlbergsa. t. 228 84; bost. Glreftureg. 24, Ö.
vägen 44, Va.; r. t. 186 88.
- P., Kalare, Döbelnsg. 67 A, Va.; a. t.
X. J., Folkskolelar., Plogg. 20, So.
266 23; verkst. Observatorieg. 9, Va.
Brita, Fröken, Klippg. 19, So.
Nylund, Axel, in- o. utländska Agenturer,
- A.,Kammarskrifv., Kat. O. Kyrkog. Il, So.
Kommendörsg. 38, 0.
- J. O., Korsnär, Riblioteksg. 30, Ö.
- A. H., Damkonfektion & Herrekip., inneh.
- L. A., Maskinist, Brännkyrkag. 143, So.
Hilda Nylund, Kommendörsg. 12, O.;
- John, Speceri- o. viktualishandl., Renfilial Flemingg. 63, K.
stjernasg. 20, So.
- P. Martin, Fil. .kand., Extralarare, TyskEmil, Varietésångare, Högberg~g.64, So.
bagareg. 3, 0,;
a. t. Osterm. 4340.
Nylén, G. O., Annonsagentur, Scheeleg. 15, - Aug., Folkskolelar., Folkungag. 8 A, So.
K.; a. t. 184 68, r. t. Kungsh. 3 78.
- Sven, Folkskolelar., Nybrog. 36, Ö.
- H , f. d. Bankkamrer, Braheg. 4411, Ö. - Anna, Folkskolel:a, Folkungag. 8 A, So.
- Herman A., Civilin f. d. i'rkesinsp , - A. S., Fru, Direktris (Aktieb. I. NyRörstrandsg. 46"'
r. t. Vana 9 51.
lunds Lith. anst.), Döbelnsg. 3, C.;
- F. O., Direktör ( ~ k t i e b o l a ~Ohlin,
et
Nilsa. t. 43 43, r. t. Norr 107.
son & Co), Artillerig. 3, 0.
- Lina, Fröken, Skeppareg. 60, O.; a. t.
A. O., Doktor:a, Grefg. 65, Ö.
Osterm. 20 34.
- Maja, Fru, Folkskolel:a, Dalag. 78 B, Va. - K. W., Grossh., S:t Paulsg. 16, So.
- Elsa, Fröken, Rörstrandsg. 46I1I,Va.; r. t. -s, E., Hofvagnfabrik, inneh. E. Nylund,
Vasa 9 51.
Beridarebansg. 18, C.
- Th. o. M., Fröknar, Grefg. 4, Ö.Dj.
- K. L.,Komminister,Narvavagen30, O.D~.
- Alfr., Grossh., Kungsbroplan 1, K.
- K. V., Köpman, S:t Paulsg. 16, Sö.
- E. C., Handelsidk:a, Tavastg. 15, So.; - Erik, Snick., Roslagsg. 18, Va.; a. t. 21507.
a. t. 39 18.
- C. V., Verkm., Ekensbergs varf, Lilje- Nils, ICammarvaktm., Slottsbacken2A,St.
holmen.
Algot, Kapten,Civiling.,Karlbergsvag. 22, - Selma, Ankefru, ' Beridarebansg. 18, C.
Va.; r. t. Vasa 3 46.
Nylöf, J. L., Postvaktni., Skeppareg. 43, Ö.
- Martin T. N., Kontorist, Mälartorget 15", Nymalm, Wendla, Fröken, Prokur., MalinSt.; i. t. 35 74, a. t. 13 62.
skillnadsg. 311, C.; a. t. Brunkeb. 15 20.
- Edit Augusta, Larar:a, Birkag. 12, Va. Nyman, N. T., Apotekare (Apot. Lej~net),
Aron, Malmtorgsg. 3, C. Manufaktur-,
Slöjdg. 3, C.
Klädes- och Tricotvaror en pros; a. t. - S. O., Apotekare (Apot. Ugglan), Drott81 28 o. 106 66, r. t. 12 86; bost. Strandningg. 59" ö. g., C.; a. t. Brunkeb. 2026.
vägen 13, O.Dj.
-s Eftr., P. A., Aktieb., Boktryckeri, Ny- & Wennerström (inneh. N. Wennerström),
torgsg. 13, So.
Maskinfornödenheter,Greftureg.l3A,O. - Fr. E., Ryggmast., Saltsjöbaden.
-
-
-
%;;.
-
-
-
Brand- och Lifforsaksings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan.
l
698
Nyman-Nystrand.
Kymaii, L. E., Byggm., Karlsviksg.
K. ~ y ~ i s t ~ n 3iNyqwist;
st ;4 Nylivist.
- Mandis, Cigarraffär, Döbelnsg. 44,Va. . - - Emil, Flaggunderoff., Uppbördsman i -W.,,. Arkitekt, Sibylleg. 63".b., Ö.; a. t.
Osterm. 39 98.
stationens matinrättn., Kasern n:r 3,
-l Erik, Byggm., Dalarövagen 108, Eiiskede.
Skeppsholmen, t3.Dj.; r. t. 63 49.
- Gerda, Fru, Karnmakareg. 50, Va.; r. t. -4 L. E., Byggm., Skåneg. 87, Sö.; a. t.
Vasa 3 49.
-l
Ivar, Byggnadsingenjör, Idung. 2, Va.;
r. t. 88 80. Kontor Drottniiigg. Il1",
- Thomasipe, Fröken, Banérg. 23, Ö.Dj.;
C.; r . t . 0 . a . t. 9876.
a. t. Osterm. 18 67.
- Hjalmar, ex. föredragande i Justitiedep., -l J. Eric, Fabrikör, Mosebacketorg 6', Sö.;
a. t. Söder 24 24. Metallaffar StadsKniigsholms hamnplan 3, K:;r.t. 15183.
gården 10, Sthlm l ; a. t. 15 00, r. t.
- H., Förvalt., Jungfrug. 37, 0.
8686.
- Karl H., Handl., bost. Uplandsg. 4, C.;
Elsa, Fröken, Grefg. 46, 0.
Hvitvaru-, trikå-, vafnadsafl'iirer Drott-1 Siri, Fröken, exam. Sjukgymn. o. massös,
ningg. 43, C., o. Hamng. 17, C.
Handtverkareg. 32, K.
- J. H., Husäg., Tinimermansg. 24, Sö.
- Witus, Jur. kand., Ombudsman i Sthlms -l S. Aug., Föreska v. Malmtorgsbadet,
Malmtorgsg. 3, C.
Ensk. Bank, Saktsjöbaden.
- Oskar, Kakelugnsmak., kont. o. bost. Ma- -l G. A., Handelsres., Upsalag. 171V,Va.
K .,,,Lärar:a, Sibylleg. 63 n.b., Ö.; a. t.
jorsg. 6, 0.; a. t. 108 31, r. t. 11194.
Osterm. 39 98.
- Hj., Kontorschef, Roalagsg. 48, Va.
C. E., Sjökapten, Kommendörsg. 26, O.;-l G. A., Löjtn., Grefg. 41, Ö.
-l C. A., Målare, Lastmaka~eg.15, C.
kontor Skeppsbron 22, St.
- G. V., Sjökapten, Ad. Fredr. torg811, Sö.; -l Freja, Marknings- o. sörnnadsateljd,Kungstensg. 501, Va.; a. t. 14486.
81,. t. Söder 24 96.
-1 E. A., Skomakare, Döbelnsg. 73, Va.
- O. P., Skomak., Vegag. 2, Va.
- Tekla, Slöjdlär:a, Nygränd 8, St.; a. t. -l Arvid, Tandliik., Kungsg. 90, K.; hvard.
12-2; a. t. 128 41.
Brunkeb. 11 16.
- Georg, Specerihandl., butiker Langa g. 12, -l Frans, Tryckeriförest., Tegndrsg. 7"' ö. g.,
Va.
Ö.Dj., Djurgårdsslatten 22, O.Dj.; bost.
Långa g. 15, 0.Dj.; riks o. allm. tel. -l Karl, Typograf, Döbelnsg. 35" ö. g., Va.
- Isidor, TjFnsteman i. Riksb., Karlavägen -l Joh. A. W., V. Värd, Knngstensg. 18,Va.;
a. t. Vasa ö7 94.
4011, 0.Dj.; a. t. Osterm. 37 20.
- Ester, Äggaffär, IliIunkbrog. 9, St.; r. t. NyrBns, J. N., Antikvariat, Bok o. Pappersh.,
Icungsg. 3; a. t. 240 57, r. t. 136 46.
75 15, a.,t. 140 90.
- Augusta, Ankefru., Sibylleg. 13".b., Ö. NyrBn, Carl, Förest., Krukmakareg. 34 & 36,
Sö.
- Carolina, Ankefru, Nygrand 8I, St.; a. t.
- G. A.,f. d. Lärov.-adjunkt,Tegnérsg. 24, Va.
Brunkeb. 11 16.
- Herman,. Roslagsg. 13V, Va.; a. t. Vasa J., Predikant, Högbergsg. 27 A", Sö.
- M., Professor, Cireftureg. 76 BIK1,O.
75 50.
& Schultz, A.ktiebolaget, Angbåts- - S. M., Revisionssekr., Strandvägen 5 A, Ö.
expedition och Speditionsaffär, Skepps- N~selius,1. G., Skoaffär, Roslagsg. 11, Va.;
bost. s. g. 24; a. t. 211 09.
bron 28, St.
- Aktiebolaget,, Filial, Ångbåtsexpedition, N ~ s t e d t , Gerda, Larar:% kv. aranås 4, Li~ i d d ~ ~17,hst.; ~
öppnas
l och
~ ~ hdingö
~ villast.;
~ ~ r.~ t. ~Lid:ö S 40.
stänges med årigbåtstrafiken. Filial, - E.. Löjtnant, Kungsklippan 7, K.
Å n g ~ t s e x p . N.
, Rlasieholmshamn. 5 ~ , Thure, Mariningenjör, Strandvägen 43,
0.Dj.
C. Då filialen är stängd lämnas under- Rolf, Posttjänsteman, Idnng. 10, Va.;
rättelser på hufvudkontoret.
r. t. Vasa 7 19.
Nymansson, E. A., HOiltorschef~Handtver- - Sven P., Förste Stadsveterinär, Tilleg. 29,
kareg. 90v, K.
Va.; a. t. 81 63; träffas säkrast söckenNymark, Olga, Fröken, Döbelnsg. 15, Va.;
dag. kl. 1-2 e. m. å Hälsovårdsnamna. t. Brunkeb. 25 80.
dens Byrå, Vasag. 4, Sthlrn 16; r. t.
- Ernst, J:or, Kontorist, Karlsviksg. Il1',
7 41 o. 7-238 a. t. 52 ö l o. 46 40.
K.
- S. O., Ofverstelöjtn., Grefg. 5, Ö.
- Ernst G. V., f. d. 1(ällarmast., Karls- Nystrand, Ellen, Folkskolel:a, Holländareg.
viksg. 1111,K.; a. t. 22078.
26 A, Va.
Nynis Villastad, Nynashamn; r.t. NynBsh.12, - Maria, Fru, Folkskolel:a, Karlbergsvagen
a. t. Wynäsli. 12.
83, Va.
-
,
-
xyman
Brand- och Liffdrsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.
I
I
Nystrand-Nyström.
599
Nystrand, Sofia, Fru, Finbageri, Folkungag. Nyström, Ruth, Fru, Riddareg. 68, O.Dj.
87, So.
- Sigrid, Fru, Briinnkyrkag. 14 B, Sö.; a. t.
- Bror C., Ingenjör, Högbergsg. 30, Sö.
15 07.
Nyström, Dan., Adjurikt v. Statens Profskola - Edith, Fröken, Nybrog. 411, Ö.
Nya Elementarskolan,Döbelnsg. lCII,C. - B'., Fröken, Leksakshandel, Drottningg.
- & Sandeberg, Agenturaffär, Ge~ieralagen37, C.; filial Stureg. 32, Ö.
ter för Hans Helssen & Co, Hamburg, - Hilma, Fröken, Sömm:a, Braheg. 54n.b,
kontor o. lager Agneg. 27, K.; a. t.
t. v., Ö.; a. t. Osterm. 34 03.
261 71, r. t. 90 50.
- Vendela, Fröken, Larar:a v. Lyceum för
- R., Amanuens i Sveriges Riksbank, Storg.
flickor, Villag. 22" ö. g., Ö.
56I, Ö.Dj.
- G. E., Godsiipare, Odeng. 55, Va.
J. A., Automobilfirma, Regeringsg. 56, - Knut, Grossh., kontor o. bost. BiblioC . ; r . t . 8 9 7 7 , a . t. 7873.
teksg. gr, C.; a. t. 7 30.
- Rich., Bagare, Djurgårdsslatt. 22, Ö.Dj.; - Oscar L:, Handelsbokh., Storg. 441V,Ö.Dj.;
a. t. 110 28.
r. t. Osterm. 168.
Emilia, Bageri, Uplandsg. 76, Va.; a. t. - G. A., Handl., Agneg. 27, K.; r. t. 90 50,
264 07.
a. t. 261 71.
- Marcus; Bankdir., Ostermalmsg. 3611, Ö.; - Bernhard, v. Haradsh., Advokat, Frejg.
a. t. 260 17, r. t. Osterm. 89.
3, Va.; a. t. Vasa 108 15.
- Albert, Banktjiinstem. (Sthlms Handels- - Albert, Ingenjör, Uplandsg. 441n,, Va.;
bank), Smålandsg. 31 B, C.
a. t . Vasa 25 88.
- B., Banktjanstem., Karlbergsvagen 11, Va. - Erik, Ingenjör v. Jarnkont.,Kungsholmsg.
- Hild., Banktjänsteman, Vastmannag. 4311,
8, K.; r. t. 138 49.
Va.; a. t. Vasa 23 96.
- J. G., Ingenjör, Rörstrandsg. 58, Va.; r. t.
-s, F. O., Bleckkärlsfabrik i Torshalla, en159 09.
samförsiljare i Stocliholm Mattsson & - A. Th., 1nsp.-konst., Tavastg. 30, Sö.
Boden, Järntorget 83, St.; r. t. 87 33, - F., Kafé, Birgerjarlsg. 25, C.
a. t. 27 12.
- Carl O. A., Kapten v. Fortifikationen,
- Hj. A., Bokh., Flemingg. 58, K.
Vastmannag. B l , Va.
- John E., Bokh., Döbelnsg. 16 A, Va. - J. F., Kapten, Drottningg. lo"', C.
- E. G., Bruksinspektor. Maryvik, Lilje- - J F., iiassör i Handtverksföreri:~Induholmen; r. t. 5034, a. t. Liljeh. 59.
strilotteri, Danderydsg. 6, 0 . ; a. t. 6s- B. A., Civilassessor, Uplandsg. 521V,Va.;
term. 31 31.
r. t. 85 15.
- Karl, Kassör i Allm. understödsförenin- C. Gustaf, Civiling., kontor Humlegårdsg.
gen Röda Bandet,Kl.V:aKyrkog.
6, Ö., öppet 10-2; a. t. Osterm. 10 71,
Sthlm 16; r. t. 29 49, a. t. 183 27. 1:e
r. t. %l
öU; bost. Gammelbo, FramnäsVaktm. i Sthlms stads Fattigvårdsvikens s t , Djnrsholm; a t. Djureh. 5 04.
nämnd, s. h. 2 tr.
F., Disponent, Valhallavägen 107 B, Va. - Anna, Kokfru, S:t Eriksg. 43, K.
- Erik Joh., Distriktsläkare, Storg. 7 & 9,
Waldemar, Konstnär, Malmskillnadsg.
Ö. Invärtes sjukd., mottagn. hvard.
411, C.
l/% 9G1/2 10, 3-4,
helgd. 9 -10; a. t. - Anna B., Fru, Konst- o. Antikvitetshandel,
260 35, r. t. 27 15.
Norrnialmstorg 16, C.; a. t. 45 64, r. t.
- E., Doktor:a, Bryggareg. 16, C.
11284; bost. Gammelbo, liramnäsvikens
- Signe Elisab., f. Bladin, Dijfstumlarar:a,
st., Djursholm; a. t. Djursh. 5 0%
Manilla, Sthlm 14.
- C. F. H., Kontorist, Grefmagnig. 4I, 0.Dj.;
- Semmy, Fabrikör, bost. TegnBrsg. 1511,
r. t 146 55, a. t. 148 75.
Va.; a. t . 189 39.
- G. E. C., Kontorist, Grefmagnig. 4, Ö.Dj.
G. M., Faktor, St. Badstug. 12, C.
- Knut Alb., Kontorist, Nybrog. 15 A"'
- J. F., Fil. dr, Lektor, Stureg. 11II, Ö.; r. t. e
ö. g., O.; a. t. 125 38 o. 57 79, r. t.
68 58, a. t. 88 61.
60 16.
Bertil, Fil.lic., 1:e Aktuarie.! Socialstyr., - Victor F., Kontorsbitr., Kornhamnstorg
Lillabgltg. 5 ' , Ö.; a. t. Osterrn. 6 35.
55 & 57, St.; a. t. Brunkeb. 2 01.
- B. E., Fil. mag., Högalidsg. 46A II1, Sö. - C. A., Kontrollör v. Gasverk., Grefg. 5 4 0 .
- Bruno, Fil. stud., Barnhusg. 10. C.
- T. Vilh., Korrespondent i Lifförs.-aktieb.
Thule, Döbelnsg. 1 B, C.
- Alfhild, Folkskole1:a Frejg. 3, Va.
- Anna, Folkskolel:a, Södermannag. 52, So. - Gust., Köpman, Grefmagnig. 4, O.Dj:
- Nanny. Folkskolel:a, Engelbrektsg. 33, 0. - V. J. A., Lagerchef, Parkg. 4, K.
Rosa, Folkskolel:a, Stureg. IlT1, Ö.; r . t. -s Litografiska Anstalt, Semmy, Rege68 58, a. t. 88 61.
riiigsg. 109, C.; a. t. 126 97, r. t. 110 90.
-
-
i
-
/
i
-
-
t
,'
'
-
-
Brand- och LiWörsakrings-Aktiebolaget SVEA.
13 Drottninggatan.
1
I
600
Nyström-Natter.
Syström, C. A., Major v. Fortifikationen, Nyström, J. D:, Tjänsteman v. Sthlms Gaso. Elektricitetsv., Nybrog. 68, 0.
Malmskillnadsg. 15, C.
Verkm., Prästgårdsg. 19, Sö.
- A. E., f. lhre, Majorska, Johannesg. 20n.b., - kk%6.,bnkefru, Norrmalmstorg 211, C.
C.
- A. S. A., Majorska, Kommendörsg. Il, O. - Edla C., Ankefru, Malmskillnadsg. 41, C.
- Bilton, Med. dr, nerv- ochkönssjukdomar, - Ludv. Rol., Ofverintend., Linnég. 25, Ö.
a. t. 50 55, r. t. 76 00, slottet r. t. 21 00.
Stureg. 15, O.; mottagn. hvard. 9-10,
- Georg, Ofverste v. Generalstaben, Styr2-3.
rnansg. 12, O.Dj.; a. t. 167 17.
- Gunnar, Med. dr, Docent i kirurgi v.
Th., Ofverstelöjtn., Riddareg. 7G1, O.Dj.
Karol. Institutet, Dalag. 16IV,Va.; r. t.
Nyströmer, E., Fru, Engelbrektsg. 4!11, 0.
79 28, a. t. Vasa 601 30.
Syströni, E. Knut, Metallfabrik & Svard- - Emma, Fröken, Birgerjarlsg. 88. 0.
fejeri, Jakobsbergsg. 6, C. Utför finare Nytt Juridiskt arkiv, distr. Sv. författn.saml. expedition, Tryckerig. 2, St.
Metallarbeten. Renovering af antika
saker. Slipning af knifvar o. saxar. Nyzell, Frans, Firma, Baldersvägen 15, Enskede; a. t. Ensk. 3 73.
Lagning af lås, nya nycklar, förtenning af kokkärl; a. t. 105 38, r. t. Norr Nådhamrnarbodarna, Aktieb., Mjölk, Smör o.
Ägg, Sibylleg. 20, Ö.; kontor Sibylleg.
5 34; ..bost. Nybrog. 181n ö. g., O.;
20, Ö. Verkst. dir. Rob. Egnér, Salta. t. Osterm. 48 47.
- Gustaf Alb., Metallfabrik? A.-B. o. Svardsjö-Dufnäe.
fejeri, Jungfrng. 6, 0. (föruh. adr. Nådhammarföreningens (u. p. a.) styrelse,
Regeringsg. 19-211V, C.; r. t. 27 66,
Nybrog. 3 ) ; a. t. 57 79 o. 62 14, r. t.
a. t . 48 51. Förfrågn. om riim 5 Nåd60 16. Tillverkn. af ljuskronor och
hammarhemmet; r. t. Brevik 16, a t.
möbelbeslag i alla stilar. RenoverinBrevik 9.
gar af all slags belysningsarmatur, metallarbeten o. antika saker. Skyltställn. Näfveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling,
Lager af gjutgods, Klarabergsg. 68
af metall. Slipning. Förtenning.
(Centralplan), C.; r. t. 115 92.
- P. J. O., Målare, Krokvagen88, Enskede.
- S., Målarmäqt., Valhallavägen 121, Va. NälsBn, P. A., Skomakare, Svartmang. 23,
St.; bost. Eindstug. 18, St.
- J. O., Möbelhandl., Regeringeg. 52, C.
Nyström-Stoopendaal, Jenny, Porträttmåla- Nis, Martin, Cigarraffär, Greftureg. 24 A, O.
rinna, Illustratör, Ateljr5 Tegnkrsg. 37, - Per, Grossh., Björkhagen, Stocksund ;
a. t. Ulriksdal 53, r. t. Stocksund 9.
Va.; a. t. Brunkeb. 43 11.
Nyström, Vilh. Kristopher, Postexp., Dalag. Näsberg, C. W., Koppar-, bleck- och plåtslag., Karlaviksg. 3, K.; verkst. Vrid1GIV, C.
hemsg. 6. K.
- Frans, Förste Postvaktm., Brunnsg. 2, C.
- E. T., Professor, Sibylleg. 79, 0.; r. t. 5630. Näsby Fastighets-Aktieb., Näsby; V. dir.
C. R. Lamm, Nasby. Tomtförsäljare:
- T. E., Professor, Bryggareg. 16', C.
Axel Olsson, Näsby; r. t. Nasby 1, a. t
- Arvid,Registrator iGeneraltullstyr.,SkepEnebyberg 18.
pareg. 46, O.
- Josef, Roteman i 2: roten, Klara V. Näsholm, V. G., Sjökapten, ~ o l k u n ~107,
i~.
So.
Kyrkog. 20, C., ing. fr. Klara V. KyrNäslund, Petrus, Skräddare, Olofsg. 3, C.
koplan.
- N. G., Rådman, Karlavägen 5911, O. Näslundh, Per, Poliskonst,, Birkag. 15" b.,
Va.; L. t. Vasa 2849.
Karl, Sekr., Odeng. 57, Va.; r. t. 131 23.
- A. F., Semin.- o. döfst.-lärare, Underv. Nasman, N. o. E., Fröknar, Hornsg. 38, So.
- Reinh. C. T., Marinintendent, Torsteni labiologi, Manilla, Sthlm 14. ,
- C. G., Skoaffär, Birgerjarlsg. 6, 0.; r. t.
sonsg. 15", O.Dj.
82 07, a. t. 63 07; bost. Nybrog. 18, 0.- Clara M., Ankefru,Torstensonsg. 15,O.Dj.
- C. J.. Skomakare, Styrmansg. 'in.b., Ö.Dj." Nässjö-Oskarhamns Nya Jamviigsaktieb.,
. Malmtorgsg. 6, Sthlm 16 (C. G. Cer- C. E. J., Smed, Drottningg. 54, C.
vins kontor).
- N. Th., Speceriaffär (inneh. GustafHä11Nässling, C. J., Bankvaktm., Storkyrkobr.
berg), Braheg. 46, 0.
g'", St.
- J. A. A., Stadsing., Grefmagnig. 4 O.Dj.
- 4. A., Svärdfejare, Nybrog. 15 A I ~ Iö. g., Näsström, Johan, Sjökapten, Upsalag. 7,Va.;
r. t. Vasa 92 50.
O.; a. t. 125 38.
-.J. A., Symaskin-, Velociped- och Ur- Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 13', So.
Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,
affar, Regeringsg. 56, C.
Styrmansg. 16, 0.Dj.; a. t. 158 32.
- C. Oscar, Tjänstem. (A.-B. Sv. Metallverken), Artillerig.48, O.;a.t. Osterm. 2150. - R., Platslagarmäst., Earlaplan 4, O.Dj.
-
.
-
I
Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatae
/
1
l
I
I
l
Natterqvist--0dencrantz.
60
Niitterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, Karlbergslogen N:o 10 Viktor Rydberg, hvarjc
vägen 70 AIv, Va.; a. t. Vasa 77.
torsd. under mån. sept.-maj kl. 845
e. m. samt 2:dra och 4:de torsd. under
Näis, Maria, Fröken, Tegnérsg. 39, Va.
mån. juni-aug. kl. 7 e. m.; logen N:o
Nöbbelin, ,Emma, Folkskolel:a, Greftureg.
72, 0.
13 Gustaf Wasa, hvarje fred. under
- Olga, Förest:a, Greftureg. 72, O.
mån. sept.-maj samt l:a och 3:dje
- Jenny, .Sjukgymn., Greftureg. 72IV, O.;
fred. under mån. juni-aug. kl. 8 , 1 5
a. t. Osterm. 45 86.
e. m; logen N:o 24 Birger Jarl, 2:dra
Nöjd, Henning D ,Apot., Fil. kand., Bergsg.
och 4:de månd. under mån. sept.-maj
5, K.; r. t. Kungsh. 2 18.
kl. 8 e. m. samt under mån. juni-aug.
- P. D., Folkskolelär., Dalag. 74 B, Va.
kl. 6 e. m.; logen N:o 41 Thomas
Wildey, l:a och 3:dje månd. iiuder mån.
april-maj och sept.-jan., l:sta, 2:dra
och 3 dje mind. under man. febr. -mars
kl. 8 e. m. samt l:a mand. under mån.
Oaxens och Karta Kalkbrnks kontor, Fredsg.
juni-aug. kl. 6 e. m. ; logen N:o 59
10, C., se Aktiebolaget Karta& Oaxens
Sten Sture, 1:sta och 3dje torsd. unKalkbruk.
der mån. sept.-maj kl. 7,46 e. m.;
Obbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilla hem1:a torsd. under man. juni-aug. kl.
met, Sthliri, K.; r. t. 61 84.
11,3o f. m.
Obelin, A., Velocipeder, Motorcyklar, Båt- Odd Fellows ordens Svenska Storloge, Ro.
motorer, Kaminer o. Kassaskåp, en
geringsg. 38, C.; a. t. 47 14, r. t. 175,
gros o. detalj, Vasag. 19 & 21, C. Odéen, G. A., Bokh., Kl. N. Kyrkog. 27, C,
Odelberg, O. W., Bruksäg., Drottningg. 2, C.;
(hörnet af Kungsg.).
Bostad Karlbergvagen 3OU, Va.
r. t. 46 o. 51 75, a. t. 9245.
Oberneder, Anna M., Ankefru, Erstag. 9, So. - Elise, Fru, Strandvägen 33, 0.Dj.
- Ingeborg, Ankefru, Valling. 23, C.
- & Olson, Aktiebolaget, kontor Slusspias
Obligationskontor, se Yrkesregistret: Banki63 BI1, St., Järn- o. Stålaffär en gros,
rer etc. o. Kalenderafdeln: [l8221 Stadsförsäljare för Sandvikens järnverksmäklare.
aktieb., Strömsnas järnverksaktieb.,
Oborne, A. M., Fröken, Kontorsbitr., Bergsg.
Igelfors bruks Aktieb., m. fl.
34, K.
- A., Kapten v. Flottan, Karlaplan 10, Ö.Dj,
Observatorium, Drottningg. 120, Va.
- Theodor, f. d. Landshöfd., strandvägen
Ocean, Försikrings-Aktiebolaget, Brand-, in3, O.;r. t. 38 24, a. t. 9 68.
brotts-, vattenslinde-, maskin-, garanti-, Odelmark, F. W., Artist, Esplanaden 19,
ansvars-, automobil- o. resgodsförsäkTellusborg, Midsommarkransen
ring, Storkyrkobrinken 11". St.; Ex- - Mina, Ankefru, Prästgårdsg. 15 B, Sö.
ped. a. t. 44 32, r. t. 93 54; direktören Odelstierna, E. E:son, Bergsing., Tjärhofsg,
a. t. 54 03, r. t. 93 24; kamreraren a. t.
5, So.
O. r. t. 59 26. Afde1n.-kontoret för sjö- - Hilda, Fröken, Västmannag. 61IV, Va.
försäkring (Chef Kapt. Otto Ramström), - Axel, Öfverste. Vastniannag. 61 Iv, Va.
Skeppsbron 26, St.
Oden, Hildur, Cigarraffar, Svartmang. 10,
Ocklind, Hugo, Kanslist i Justitie-Rerision.,
St.; a. t. 198 22.
Eriksbergsg. 12, O.
- Svenska lifförsikringsanstalten, BirgerOdahl, Vilh:a, Änkefru, Karlbergsvägen
jarlsg. 5, Sthlm 7.
71 B", Va.
OdBn, Sven A., l:e Aktuarie i Stat. CentralOdd Fellows ordenslokal, Klara V. Kyrkog.
byrån, Inedalsg. 23, K.; r. t. Kungsh,
17, C.; telefoner: klubbvåningen r. t.
4 51.
143 45, a. t. 280 14; biblioteket r. t. - Hedda, Doktor:a, Linnég. 33II1, d.; r. t.
143 46, a. t. 280 15; logevåningen r. t.
7311.
143 47, a. t. 280 16; vaktniastaren r. t. - Stina, Fru, Artillerig. 16, Ö.
14346, a. t. 250 15, lagret N:o 2 Wasa, - C. B., Tunnbind., Regeringsg. 49, C.
3:dje 1brd. i mån. sept.-maj kl. 8 Odenberg, C. A., Vaktm., Karlbergsväg. 25,
e. in.; logen N:o 4 John Ericsson,
Va.
hvarje onsd. under mån. sept.-maj Odencrants, Lars Aug., Bankdir., Kommenkl. 8,ia e. m., 1:sta och 3:dje onsd.
dörsg. gry, O.; r. t. 181 92, a. t. 206 53.
under juni-aug. kl. 7'46 e. m.; logen - Jeanette, Fröken, Solhemmet, Valhalla.
N:o 6 Holmia, hvarje tisd. under mån.
vägen, Ö.
sept.-inaj kl. 8,ia e. m.; 2:a och 4:e Odencrantz, Hilma, Fru, Hamng. 2II1, C.;
tisd. under mån. juni-aug. kl. 7 e. m.;
r. t. 13 28, a. t. 182 25.
0.
.
Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.