Namnregister M

Löwenhjelm-Magnusson.
54!7
Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings
bolaget,
K. ..
Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr),
- G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O.
kontor Jakobsg. 25, C.; a. t.8037,
103,
r. t. 422'0. 4763.
ar Löwenstein, Wilhelm, Valhallavägen
Va.
Magistrat, Stockholms, Rådhuset, Sthlm 2.
1V
Löwenstern, Alfons, Direktör, Grefg. 8 , Magnell, Karl, Kapten, Kommendörsg. 5I1, O.;
n
O.D}.
a. t. 236 :24.
Löwenthal, J., Redaktör, Döbelnsg. 53v, Va.; - C. J., Professor (konsulter. väg· o. vattena. t. 7395, r. t. 6171.
..
byggn.ving.), Birzerjarlsg. 15. C. .
Löwinz, Lars, Bankdirektör, Ostermalmsg. Magnet, Bertha, Fru, Valhallavägen 17, O.;
59, O.; r. t. 12066; a. t. 2til14.
a. t. Osterrn. 1488.
- J. O., Bokförlägg. o. Boktryck., Utg. af - Maria, Änkefru, Norrtullsg.
22, Va.;
tidn. Hemmet, Centralpalatset.
a. t. Vasa. 38.
- se äfven Löfving.
Magni, H., Doktorinna, S:t Eriksg. 35 (f. d.
Löwkrantz, Gottfr., Bokh., Rörstrandsg.fi-l!",
11), K.
Va.; a. t. Vasa 2728.
- Ejnar, Ingenjör, Skåneg. 111, So.; a. t.
Löwstädt, Maria, Fröken, Österrnalrnsg. 11,
Söder 6:247.
O.; a. t. 26476.
- Astrid, Lär:a, Ny torget 4, ss., a. t. Sö- se äfven Leufstedt o. Löfstedt.
der 6197.
Lööf, C. Oscar, Typograf, Karlbergsvägen - Klara, Änkefru, Ny torget 4, Sä.
3F, Va.; a. t. Vasa 11 46.
Hagnie, Walter, v. Konsul (San Domingo),
- se äfven Löf o. Löw.
Greftureg. 22. uppg. D, O.;. r. t. 8096.
Lööv, L. F., Insp.-konst., Skeppareg.34, O. - Hilmer, Götg. 781, So.
M.
1 Magnusson ; 2 Magnuson.
-----
--~~
..~-------
R., Banktjänstem., Kat:a Kyrkob. 3, Sä.
llaag, ..Carla, Fröken, Florag. 15, O.; a. t. _1 F. W", Bleck- o. Plåtslageri, Jungfrug.
Ostorm. 1674.
8, O.; a. t. 16162.
Maartman, .. Augusta, Änkefru, Karlavagen _2 Carl Edv., Bokh., Döbelnsg. f>2, Va.
50t, O.Dj.
_1 A. E., Byggmäst.,
Drottningg. 82Ill, C.
Ha.ass, Alex., Jägmästare
i Sthlms revir, _, C. F., Direktör, kont. Drottningg. 53, C.;
Roslagsg. 291V, Va.
bost. Karlbergsvägen 16, Va.
-- Paul, förste Sekret. i Tyska General- -' G. Gerhard, Y. verkst. Direktör i A.-B.
konsulatet,
St. Badstug, 36 AII, C.;
Nya Hanken, Norrtullag. 241, Va.
a. t. 4746.
_2 Ernst,
Elektr. agent, posta dr. Sthlm 16.
Mac Dowall. Hugh Shaw., Banktj.-rn., Drott- _1 K .. J., Fanjunkare,
Storg. 10, O., a. t.
ningg. 94, C.
Österm. '/,7 03.
Machielse,J., Handl., Engrosaffär, kont. Läst- _, G. R., Fastighetsäg.,
'l'immermansg 33,
makareg.3, C., bost, Lästrnakareg. 23, C.
So., a. t. Söder 1423.
- Elisabeth, In neh. Blomsterhandeln Lin- -' G. A., Fil. dr, Stjärng. 2I1 Va.
nsa, Malmskillnadeg. 40, C.
_1 L. U., f. d. Folkskolel:a, Homsg, 3, Sä.;
Machni, M., Maskinmästare,
Drottninga. t. 13263.
holmsvägen 9, K.
_1 Anna, Fotograf, N. Smedjeg. 5, C.; r. t.
Maden, M., Fru, Styrmansg. f>, O.Dj.
N"n 59.
- Elin, Märkningsatelje,
L:a Vattug. 12, _, Emilie, Fru, Uplandsg. 68, Va.
.
C.; a. t. 11905.
.3 Selma,
Fru, Sömmerska, Stureg. 6, O.
Madsen, Emil, Musikdir., Kocksg. 30, Si>.
a. t. 16909.
_ & Lundberg, Nya Engelska Skrädderi- _, Anna, Fröken (Friggas tj.-byrå), Småetablissementet,
Drottningg. 31, C.
landsg. 21 n.b., C.; bost. s. h.
_ M., Karlbergsvägen 53v, Va.
_, Elise, Fröken, Artillerig. 30, O.
I11
Mrechel, Matilda, Fru, Ad. Fredr. torg 6 _, Gunhild ... Fröken, Folkskolel:a, Storg. 7
ö. g., Sä.
& 9, O.
Magaliff, S., Guldsmed, Norrlandsg. 21, C. _, Julia, Fröken, Dalag. 24, Va.
Magasin dn Nord, Manufakturvaror i siden -' Hilda, Fältskär, Drottningg. 104'1, Va.;
och ylle, Drottningg. 20, C.; a. t. 6538.
a. t 19605.
Magasin du Passage, Modehandel, Små- _2 Paul, Förgyllare, Biblioteksg. 11, C.; bost,
landsg. 10, c.
Stureg. 6, O.; a. t. 16909.
Magasin Rekord, Kam-, borst- o. läderaffär, _, E., Förtroendeman,
Margaretavägen 68,
Västerlangg-. 40, St.
Enskede.
_1
Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatu.
548
Magnusson- Malm.
1:Magnu88on; 2 Magnu8on.
1 Magnu8son;
2 Magnuson.
Johan, Garn-, Väfnads- o. Manufaktur- _1 Hugo J. A., Sergeant v. Brandkåren,
affär, Kungsg. 48 (f. 'd, 8), C. (midt
Malmskillnadsg.
64 C.; a. t. 11009. _
. emot Hötorget); a. t. 4269, r. t. 2791. _1 J. E., Slakteriidk.,
t:a Nyg. 20, St.;
_1 M.,Generalkonsul
(Republ.SanDomingo),
bod Mälartorget 17, St.
.
Greftureg. 22, uppg. D, O.; r. t .80 96. _1 A. A., Styrman, Gröndal 1, Liljeholmen.
III
_2 Edvard,
Grossh .• Riddareg. 28 , O.; a. t. _1 Carl A., inneh. Symaakinsaffären Solidar,
15240, r. t. 3848.
Karlbergsvägen ~O, Va.
_1 Karl,
Grossh., T.immermansordens hus, _1 R. E., l:e Tillsyningsm. v. Hälsopolisen,
Birgerjarlsg., O.
Krukmakareg. 38, Sö.
.
_1 Richard,
Gymnastikdir., Kungstensg. 601, _2 Oscar, Tjänsteman, Greftureg. 20 C, O.
Va.; a. t. 127 84..
_2 A. W., Uppbördsman
(5:te roten), Drott-' Kerstin, Handelsidk:a, Handtverkareg. 45,
ningg, 104'1, Va.; a. t. 111605.
K.; r. t. Kunzsh, 65.
_1 C.
M., Vaktm. (Sthlms Handelsbank),
_1 C. J., Handl.,
Kungsg. 48 (f. d. 8), C.Kornhamnstorg
411', St.
_1 Gunnar,
Handl., Västerlångg. 46 &; 48, St. _I Armand..l. Verkm., Helsingeg. 11, Va.;
_1 J.,
Handl. (spec.- O. vikt.-), Tjärhofsg.
a. t. .'1asa öO69.
.
.
40, Sö.; bost. N ytorgsg. 21 A, Sö.
_1' Betty,
4-nkefru, Greftureg. 15, O.
-' J. A., Handl., Mälartorget 13, St., Mäster- -' Clary, .A,pkefru, Valhallavägen 53, O.
samuelsg. 47, C., o. Köttorget 8, St. _1 Ellen, Ankefru, Uplandsg. 451", Va.;
_1 J. F., Handl.,
Västerlångg. 46 &48, St.;
a. t. Vasa 540.
bost. Hofslagareg. 5 (f. d. 2), C.
-' K. M., Ankefru, Västmunnag. 59, Va.
-' J. H., Handl., Luntmakareg.
51, Va.; Mahn, C. A., von Liewen, f. d: Generalkonsul,
a. t. Brunkeb. 3275.
Uplandsg. n'·b. t. h., Va.
-' Karl, Handl., Västerlångg. 46 &; 48, St.; Maier, Alfred, Agentur för Damkappor, Drottbost. Mästersamuelsg. 10, C.
ningg. 48, C.; a. t. 15078; bost. Bergsg.
_2 J. H., Hattmak.
o. Körsnär, St. Badstug.
7 B, K.
58,' Va.; a. t. 11452.
Maijgren, J. A., Grossh., Dalag .. 54, Va.;
_1 P., Hattmak.,
bost. o. bod Hornsg. 3, Sö.
r. t. Vasa 123.
_Il Matilda,
Herrekip. Oxtorgsg, 9, C. Dam- - P. J., Målare, Bondeg. 29, So., a. t. Söder
konfektion Hötorget 12, C.
3869.
_1 Karl G.jIngenjör,
Handtverkareg.g3A,
K. Malaise, Edmond, Köksmäst., Sibylleg. 21'1',
-' S. E., Ingenjör, Långbrodal 56 Alfsjö.
O.
-, Seth, Ingenjör, Uplandsg. 30,
Malcolm, Ellen, Fröken, Barnhusg. 8 III ö. g.,
_I J.,
Kakelugnsmak.-mäst.,
Brännkyrkag.
C.
.
52, Sö.; 3.. t. Söder 6245.
Malitz, J. F. V., Barber., Skaraborgsg. 9 B, Sö.
_1 Amanda
Ch., Kappsömmerska.
Väster- Malling, L. J. H. W., Grossh., Kronobergsg.
långg. 45III, St.
..
9, K.
_I W.,
Kapten, Artillerig.
10 B, O.; r. t.' - A., Jägmäs.t., Kungsholmstorg 6, K.
10734.
- H., Löjtnant, Krigsskolan. Karlberg.
_2 Josef,
Korresp. Nybergsg. 71, O.; a. t. Mallmin, Hugo, Bankkassör, Idung. 6, Va.;
Österm. 5075..
a. t. ~1l 97.
_1 Hilding
G., Laborator, Veterinär, Vete- - Ida, Fru, Barnbusg.20 C.
rinärinst., Atbano.
- Olof Manfred, Redaktör, Idung. 8, Va.
_2 Ida, Lirar:a,' Årsta skolhus, Liljebolmen. Malm, Fredrik, e. O. Assessor i Svea Hofrätt,
Magnns8on, Aug., etablerad i8tiO. ManuHelsingeg. 1211', Va; a. t. 22531. -fakturaffär en-gros och detail, Väster- - B. Rob. A., Bokh., Tantog. 15, Sö.
långg. 46 & 48, Si.; a. t. 2867, r. t. 626. - Erik, Bokhållare, Götg. 61, Sö.; a. t. SÖ_I N. A.. Med. kand.,
L:a Nyg. 14, St.
der 6299.
-' E.. Mek. verkst., Regeringsg. 121, Va.; - Axel, Cigarrh.-firma Regeringsg. 45, q.
bost. Döbelnsg. 21, Va.
- E. G., Doktorinna, Valhallavägen 27, O.
-' Karl, Mäklarefirma, 'l;immermansordens - Anna, Fru, Sibylleg. 18, O.; a. t. 266 85.
hus, Birgerjarlsg,
O.; r. t. 3480; a. t. - Herlvig1 Fru, Damfrisering, R.iddareg.6.(,
9101.
O.D}.; a. t. 21579, r. t. Osterm. 468.
_I
Ernst O., Ombud för Norrköpings Lito- - Ida, Fru, Mästersamuelsg.30, C.
grafiska Aktieb., Linnea. 83'·b., O.Dj. - Nt'IIY"Fru, Sigtunag.15, Va.; r. t. 1058.9.
_2 J., Packmäst.,
Bondeg. 27, Sö.
- Olivia, Fru, Oigarraffär, Nybrog. 73, O.;
_1 C. A., Plåtslugarmäst.,
Västgötag. 8, ss.,
a. t. 147 11; bost. s. h.
_1 E., Sadelmak.,
Banerg. 25, O.Dj.
- C. W., Fröken, Greftureg. 24 C, o.
_1
Va.
Brand- ooh LifförsAkrinus-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottalnggttu.
Malm-Malmberg.
54~
J\'Ialm, Frida, Fröken, Sot Eriksg. 24 (f. d. 6), Malmberg, C. G. A., Bokh., 'I'immermansg.
K.; a. t. Kungsh. 2187.
22, s«
- Hilda, Fröken, Föreståndarinna vid nllem- - O. H., tjo f. Byråingenjör, Rörstrandsg.
met Elim», Saltsjöbaden,
36, Va.
- O. B., Generalmajor, Stureg. 58, O.
- Hulda, Damfrisering, Uplandsg.39, Va.;
- M. A., Handl., Valhallavägen 121, Va.
a. t. 16372.
.
Georg E:son, v. Häradshöfding, Hagag. - Bernhard, Damfrisör, Strandvägen 3, O.;
10, Va.
a. t. 79 15, r. t. Ostorm. 294.
-- C. F., Ingenjör, L:a Ekensberg, Lilje- - C. E., Damfrisör, Klarabcrgsg. 58. G.
holmen.
- O., Dekorationsmål., Uplandsg. l ?", Va.
- K. G. N., Ingenjör, Jakobsbergsg. 8, G.
S. D., Direktör,
Drottningholmsvägen
- G., Instrumentmuk.,
Regeringsg. 17, G.;
12A, K.
a. t. Bruukeb, 54,91.
O. G., Distriktskassör
V.
Stat. Järnv.,
- Berna, J):assörska, Skeppareg. 37, O.;
Drottningholmsvägen
12 B, K.; r. t.
a. t. Osterrn, 3775.
Kungsh. i3 91.
- AX.!lI,Kontorist, Artillerig. 36" O.; a. t.
A. Teod., Fil. dr, Lektor, Johannesg. 22,
Osterm. 7 81.
G.; a. t. Brunkeb. 394.
.
- Johan, Kontorschef, Långholmsg. 15, So.;
Thorhild, Folkskoleka. Rådmansg. 3, O.;
a. t. Söder 2469.
a. t. Österm. 3507.
Carl Gust. Emil, Lok.mäst., Västmannag. - Cecilia, Fru, Nybrog. 58n•b., 9.
54D, Va.
- Isabella, Fru, Sibylleg. 12, O.
Bettina, Lärana i Franska, Italienska o.
Vilh:a, Fru, Västmannag. 52, Va.; a. t.
Engelska språken, Kungstensg.
60 III
Vasa 345.
ö. g., Va.
- E. F., Fröken, Telegrafist, Sibylleg. 9, O.
- Hanna, Lärar:a vid Brummerska skolan, - Elsa, Fröken, Pipersg. 26, K.; a. t. Kungsh.
Valhallavägen 27, O.
1695.
Elna, Modealfär, Up1andsg. 22, Va.' a. t. - A. O. E., Fröknar, Västerlångg. 28II, St.;
8171.
'
r. t. Staden 46.
G. E., Målarrnäst., v. Värd, Surbrunneg.
Frank, Handelsfirma, Centralpalatset, G.:
13, Va.; a. t. 82 76.
r. t. 8860. 'I'elegr.vadr. Monel,
- Henning, Operasångare, Lidingö villaCarl, Handskfabrikör, kontor O. lager Vä·
stad; a. t. Lidingö 2 44.
sterlångg. 45, Si.; bodar: Västerlångg.
Au~. F., Perukmak., Riddareg. 64 n.b.,
45, !$t., Södermalmstorg 24, Säji St~reg.
O.D}.; a. t. 215 79, r. t. Osterm, 46$.
5, O., bost. Mosebacketorg 4 , So.
Carl F., Perukmak. o. Frisör, Storg. 30, O.
E. G. E., Järnv.tj.m., Rörstrandsg. 58, Va.;
Dj.
a. t. Vasa 8·; 68.
Carl G., Sekr. i Sv. Folkförb., Surbrunnsg.
Otto, Ka mmarskrifvare i K. Tullverket,
54 AlV, Va.
Heimdalsg. 1, Va.
F. R., Skomak., Västmannag. 68, Va.; a. t. - Erik, Kontorist, Klara N. Kyrkog. 20, G.
Vasa 1086.
Sigrid, Kontorist, Västmannag. 52, Va.;
- P. L., Stadskamrer, Narvavägen 18, O.
a. t. Vasa i3 45.
Dj.
O. F. W., Kontorsbitr., Liljeh. station,
.d. J., vice Värd, Poliskonst., Tunnelg.
Liljeholmen.
11, G.
A. L., Korresp., Västmannag. 18, Va.
1
Amanda, Änkefru, Artillerig.
36 , O.; - F. A. F., Maskinmäst., Bryggaeeg. l l ', G.
a. t. Osjerrn, 7 81.
Anna. Matvaruaffär, Braheg. 42, O.; a. t.
- C. G. O., Ofvering., Kapten v. Väg- o. Vat22310.
tenbyggn.-kåren,
Östermalmsg. 57, O.
N. M., Musikdirektör, Lärare vid MusikMalmar, Ida, Borgmästarinna, Odeng. 31 III,
konservat., Engelbrektsg. 3~ .0.
Va.; a. t. Vasa :2853.
Å., Sergeant, Kartaplan 4, O.vJ.
Malmberg, Wilh., Agent för A.-B. A.F. CarlsP. Gunnar, Skriftställ., Folkungag. 93III,
sons skofabr. i Vänersborg. kont. V as ag.
Sä.; r. t. Söd er 203, a. t. Söder 6044.
Ei & 171II, G.; bost. N.Blasieholmsh.
- Helge R., Skådespel., Folkungag. 95, Sä.
17 II, G.
.
- Axel, Tryekeriförest., Kammakareg. 29, G.
Erik, Agronom, Storg. 30, O.Dj.; a. t. - E. V" ,~ngf. bofälh., Kindstug. 4, St.
10989.
- A. C., Ankefru, Sibylleg. 44, O.
- Bror Sibbe, Artist o. Fotograf, Barnhusg. - Brita, Ä.l1kefru, Folkung~g. 95, So.
6, G.
- Emma, Ankefru, Västerlångg. 2Wl, St.
-s, G. D., Bokhandel, firman inneh. af Au- - F., Ankefru, Sibylleg. 9, O.; a. t. Osterm.
l:jH.
gust Rietz, Södermalmstorg, Bä.
Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatan.
550
Malmberg-Malmqvist
Malmberg, Katarina,' Änkefru, S:t Paulsg.
19~\Sä.; a. t. Söder 1210, r. t. ~220.
- Olga, Änkefru, f. Mörner, Storg.30, O.D}.;
a. t. 16989.
_ Frank, Brunkebergstorg 2, O.
Malmborg, K. E. J:son, Fil. kand., Extralärare, Kommendörsg, 20B, O.; a. t.
18215.
Ebba, Fru; Grefg. 5lII, O.Dj.; a. t. 25491.
- E. S., Herr, Frejg. 19, Va.; a. t. Vasa
7413.
- P., Inspektor, ~irgerjar~g. 113 B).. Va.
- Carl, Kamrer. Linneg. 38 , (J.; a. t. ;::0447.
- Oscar, Köpman, S:t Eriksg. 261 (f.d.8),K.
- E. A., f. d. Landshöfd., Villag. 5 & 7, O.
- L., Skoaffär, Flemingg. 75, K.; 110. t. 192 51.
- Carl, Skräddare, Valhallavägen 99, Va.;
butik o. verkst. Sibylleg. 40, O.; a. t.
16995..
- H. G. V., Stationsskrifv.
v. Statsb.,
Hornsg. 33 BI, so.
-.K K. G., Tjänsteman, Bengt-Ekehjelmsg.
5, Sö.
ron Malmborg, C.. G., Civiling., Brand- o.
Lifföraäkr.eaktieb. Sveas Inspektör, Valling. 32, O"
..,...A., Disp., Riddareg.M, Ö.DJ.;a. t.162 54.
- O, Ma~inintend., Valling. 32, O.
- F., MaJor, Barnhusg. 6, O.; a. t. Brunkeb.
1406.
- Vilh.a, Änkefru, Valling. 32, O.
Malm~~ona. E. K., Byggnadsmaterialaffären
Gota, Barnhusg. 4, O.
Ma.lme, Glist. O., Fil. dr, Lektor, Bergsg.
23lII, K.; a. t. Kungsh. 1204.
A. E., Ingenjör, Rörstrandsg. 48, Va.
Malmen, C., Kommerseråd o. Byråchef i K.
Kommerskoll., Vidarg. 4, Va.; r. t. 4595.
--- Per, Rums- o. dekorationsmålare,
Klara
N. Kyrkog. 29, O.
1
- C. C. A., Ankefru, Uplandsg, 27 , Va.
Malmerfelt, S., Restauratör,
Uplandsg. 20,
Va.; bost. Rådmansg. 76 .e., Va.
Malmgren, H. A., Aktuarie, 'I'egnerslunden
12; Va.; a. t. Vasa 2583.
- Erik, Civiling., Skeppareg. 23 III, O.'
r. t. 57 16.
'
- M. H., Folkskolel.a, 'l'immermansg. 32, Sä.
- J osefina, Fru, Agneg. 7, K.; a. t. 128 62.
- 1., Fröken, Kungstensg. 29, Va.
- Mauritz, F-ö~säkr.-tjänstelll., Brali'eg.33ITI,
O.; a. t. Österm. 2390.
- Wilhelm,· Grossh., Svartmang. 20, Si.;
a. t. 13994, r. t. 488 o. privat r. t.
Staden 79,
- J...B. L",. Inge~jör, Västerlå~gg. ~6, St.
- Gösta, Kontorist, Kvarng. ~, So.; a. t.
. 18982.
.- Hilma, ·Krigsrådinna,
Karlbergsvägen
28Il, Va.
D
.:
Malmgren, E. Hj .. 'Köpman, Tuleg. 28 Il, Va.;
a. t. Vasa 7575.
- A. F., Postdir., Hagag. 48IlI, Va. .
- Oskar, Regissör, Karlavägen 45 B, O.
- J. O., Sjökapten, 'Eolkungag. 91 A, So.;
a. t. Söder 1870.
- Helga, Slöjdlärar.a, Nytorgsg. 11, So.,
a. t. Söderö7 22.
- Ellen, Teckningslär:a
o. Mönsterrit.a,
Nytorgsg. 11, Bo.; a. t. Söder 3732.
- V. E., f. d. Tågmästare, Svarteneg. 19, Sä.
- Nil~? Vi?handl., Badstug. 15, Sö.;a. t.
Soder ~9 05.
- & Son, Wilhelm, Vin o. spirituosa, Södra
Benikebrinken, St. (v. Järntorget); a. t.
o. r. t. 29. 82.
- Maria C., Ankefru, Rådmansg. 39 BlII.
Va.; a. t. Vasa 6753.
- A., Helsingeg. 6, Va.; r. t. 12314, a. t.
12729.
Malmling,
H. W., Skorstensfejare
(lG:e
distr.), Fatbursg. 18 A, Sti.; r. t. Söder
279, a. t. 3729.
Malmquist, Robert, ..Bokhandl., Grefg.14D.h.
O.D}.; a. t. Osterm, 4622.
'
- Gustaf, Revisor i Kammarrätten, Mäster·
samuelsg. 521, .0..
- Emelie, ..Änkefru, Dalag, 52 IV, Va.
- H. S., Ankefru, Nybrog. 15 A, O.
Malmqvist. Arvid, Agent, Skeppareg. 41 n.b. O.
- Anna, Barnm., Karlavagen 32, O.'
'
- GustafkBlolllster~andelil
Handtverkareg .
2<!, .: bost. Gotg. 5 , So.
- G. O. & E., Bokbinderi, Mästersamuelsg,
70, O.; a. t. Brunkeb. 650.
- Wilh. Fr., Bokh., St. Budsbug. 58, O.
- Carl Eric, Fabriksförest., Kungsklippan
. 7 A, K.
- C. J., Handl., Saltmätareg. 12 B, Va.;
a. t. 7286, r. t. 8138.
- Bernhard, Ingenjör, Västerlångg. 76Il, St.;
a. t. Stork. 142.
- Jenny, Inneh, firma Ståhl& Hökenbergs
Eftr.: Götg. 5 Il, Sö.
- Werner J., Järnvägskonduktör,
Dalag.
40III ö. g., Va.; a. t. Vasa 8357.
Carl, f. d. Kammartjänare, Barnhusg. 8, O.
- E., Kontorist, MalmskilInadsg. 31III, O.;
r. t. Norr 3 40.
- O. E., Kontorist, Frejg. 48, Va.
- :Gunnar, Kontorschef. Flemingg. 16 HI,
K.; a. ,t. Kungsh. 7 69, r. t. Kungsh. 8.
- C. E., Kyrkovaktm., Svartmang. 16. St.
- S. H. N., Lärar:a, Västm-nnag. 41,. Va.
Joh. A., Mejerist, Rådmansg. 88, Va.
- A. R., Musiklär., Lindhagensg. 11, K.;
a. t. Kungsh. 1144.
- G. V., Redaktör, Västmannag. 33, Va.
C. P., Sadelrnakare o. Tapetserare, Tegnersg. 37, Va.
1-
Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
551
Malmqvist- Malmtorgsbadet.
Sadelmakare,
Tuleg.
7,
Malmström,
Elis,
80kh.,
Hornsg.
75,
Bö.;
Malmqvist, Teodor,
a. t. Söder 48 21.
Va.
Teckla, Cigarraffär, Folkungag. 20 D, Sn.;
Johan, Sjökapten, Svedenborgsg. 231I\
bost. s. g. 99.
f:3ö.; a. t. cöder 4257.
E. A., DekorationsmåJ., Parmmätareg. 6,
F. A., Skräddare, Jakobsbergsg. 28, G.
K.
Gustaf, Skulptör, Grefg. 32, O.Dj.
A., Direktör, Götg. 59, So.; a. t. 13042.
Leonard, Tjänsteman i Sv. Lrfförs.-anst.
K.A. V., Fabrikör, Norr Mälarstrand 12, K.
Trygg, Bangård-g. 10, So.
Elsa. F, lkskole!:a, Kungsg. 53 (f.d. 11), G.
F. U., Uppbördsman (11. roten), Karla·
Axel, Fot..graf för »Hvar 8 Dag», Rege·
v~gen 45 CI, O.; a. t. 19624.
ringsg. 251I Ö. g., G.; a. t. <!0506, r. t.
A., Ankefru, Högbergsg. 68 B, Bö.
9007.
Gusten, Ankefru, Lästmakareg. 14 & 16,
Ch., f. Kijber, Fru, Djursholm, h. BreidaG.; a. t. Brunkeb; 2633.
blik, Auravägen; a. t. Djursh. 136.
H. E., f. Billman, Ankefru, Karlavagen
Elisabeth, Fru, Kungsg. 53lV (f. d. 11),
32, O.
G.; r. t. Norr 458.
Malmqvistska
barnuppfostringsanstalten,
Karin, Fru, Frejg. 52, Va.; a. t. Vasa
'l'orkel- Knutssonsg. 22, Bö.
4480.
Malmros, O., Fabriksidkare, firma Nyblseus
Maja o. Emma, Fröknar, Döbelnsg. 16 A,
& Co, Handtverkarg. 23 D, K.
Va.; a. t. Vasa 7858.
~S., Folkskolel:a, Handtverkareg. 23 DI, K.
C. H., ..Försäkr.-tjänstem.,
Östermalmsg.
-, N., Tjänatern. h. Drutsel närnnd., Handt27, O.
verkareg; 23 DI, K.
1
Gustaf, Grossh., kont. o. bost, S:t Paul-g.
- A.. S. A., Ankefru, Valling. 32 , G.; r. t.
35 B, se., r. t. 6990.
9637.
Knut W, Grossh., Uplandsg. 23, Va.; r. t.
Malmroth, Carl, Fil. dr, t. f. Byråchef i
125 19, a. t. 111 94.
Landtförsv.irsdep.:
1;. t. 140:!.7; bost.
'I'orstensonsg. 151, O.D;'.; r. t. 10550. - Hedvig, Gymnastikdir., legitim. Sjukgymnast, Luntmakareg. 7, G.
Malmstedt, Otto, Agentur för GuldvaruakConstauce (f. d. A. E Schuldheis), inneh.
tiebolaget G. Dahlgren&Co, Malmö, enConstaneo Jacobson, Kammar, Borstar,
gros affär för juvelerare, .Jakobsg. 25,
Parfymer, Regeringsg. 23, G.; filial
G.; a. t. 4566, r. t. 21 46; best, StrandDrottningg. 73 C, G.
vägen 7 A, O.
A., Kassör, Flemingg. 22, K.; a. t. Kungsh.
C., Fru, Brunnsg. 10, G.
677.
Magda, Fru, Manicure o. Damfrisering,
Karl Kuno, Konsult. Civilingenjör, FleStureplan 13', G.; a. t. 10213.
mingg. 571V, K.; a. t. Kungsh. 1643.
- A., Lektor, Högbergag. 12, Bö.
Erik Julius, Kontorist, Rådrnansg.88, Va.
Malmstein, N. F., f. d. Löjtn., Uplandsg. 79,
Birger, Kontorsbitr., Pip-rsg. 51ll, ö. g., K.
Va.; a. t. Vasa 6412.
C. E., Kontorsbitr., Pipersg. 5Ill, ö. g'., K.
. A. V. G., Teknolog., Uplandsg. 79, Va.
C. K, Kontorsskrifv. v. Stat järuv., Ynl\'Malmsten, Erik, Amanuens i Riksarkivet,
lin gag. 11, Va.; a. t. Vasa 6180
Stureg. BOIIl, O.; r. t. 7990.
C. A., Fanjunkare, Svea Lifg. Kasern, - Albin, Köpman, Uplandsg. 23, Va.; r. t.
125 19, a. t. 111 94.
Sthlm 14: a. t. Osterm. 40 47.
O. E., Lärare, Ostgötag. 36, Bö.
Eufrosyne, Fröken, Hnsäg.a, Lundag. 39,
Per Erik, Löjtn., Kungsg. 53lV (f. d. 11),
a. t. Sö der 4690.
G.; r. t. Norr 458.
-s Hotell, Mästersamuelsg. 63 G.
Hilma, Modehandl:a, Brunkebergst. 2, G.
Karl, Med. dr, Bta-i-holmetorg 91, G.;
G. V., Målarrnäst., Sibylleg. 43 & 45, O.
strup-, lung.· o. hjm-tsjukdomar. MotA. K, Skoaffär, Drottningg. 92, G.
tagning 9-1/212 f. m.; a. t. 528, r. t.
W. R., f. d. Skräddarmäst., Bellmansg. 28,
2944.
ss.
-s, G. Hj., Metallgjuteri,
Odeng. 46, Va.;
C. G., Vaktm., Uplandsg.Bs '", Va.; a. t.
a. t. 10495.
Vasa 8201.
,F. A., .:verkm., Sibylleg. 83, O.
C. G. T., Akare o. Hyrkusk, Uplandsg,
Olga, Ankefru, Ingemarsg. 8I1, Va.; a. t.
77, V~.; filial: Stallmästaregården.
Vasa 787.
M. ~., Ankefru, Luntmakareg. 7, G.
S. G., Öfverkondukt., G:la KungsholmsS., Ankefru, Uplandsg. 23, Va.
brog. 38, G.
A. E., Upsalag. 9, Va.
Malmström, Kaleb, Agent, Vegag. 11, Va.
-- Carl,Arkitekt, atelje o. bost. Arsenalsg.2, Malmtorgsoadet, Malmtorgsg, 3, G. (mellan
Jako ba- o. Kardllan,makareg.).
G.; a. t. 11052.
ss..
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatan.
552
Malmö, Försäkr.-~\.ktieb.-Marcus.
Malmö, Försäkr.-Aktieb.,
konto~ Stureplan Mansnerus, _Otto -Hjalmar, Uppbördsman v.
15, C.
Flottans Mek. verkst., HandtverkskaserMalmQ Takpappfabriks Upplag, N:a Smedjeg.
nen, Skeppsholmen, O.Dj.
r
22, C.
. Mantalsnämndens
expedition: St. Nyg. 2,
Manby, C. J. N., Pastor. Engelbrektsg. 10, O.
B III, St.; öppen kl. 3-4.
Mandahl, Knut, AgenturatIår o. Gros .•han- Mantalsskrifningsförrättare
se Häradsskrifdel, kont. Skeppsbron 32, Sthlm 2;
vare och un.ler Rotemansexpeditioner.
, r. t. 4324 o. 73.?6. Telegrafadress : Manzang, Axel, Pianist, N ybergsg. 11, O.
Knutman: bost. Ostermalmsg, 13 & Marchander, Hugo, Ingenjör, verkat. Dir. i
15, O.; r. t. 88 74.
Elektriska
A.-B. Siemens-Schuekert,
- Thor, Operasångare, Kommendörsg. 42,
Stocksund , a. t. Stocksund 79.
_
O.; r. t. 10411.
- Hilda, Ankefru, Karlbergsvägen 51 v, Va.
Mandell, Erik Gust., Konduktör, Högbergsg. Marcks von Wtirtemberg, A., Frih., Tjänstem.
74, Sö.
.
i Drätseln., Malm skillnadsg. il6, C.
Mandetström, G. A., Frih., Östermalmsg. - A. E. K., Frih:a, Handtverkareg.
38, K.
, 16, O.
- Viva, Frih:a, Villag. 17 III, O.
Manhem, se Byggnadsaktleb. Manhem.
- G. W., Kontorist, Skeppareg. 61 Ö. g.,
Manhem, Tempel n:o 1,~93 af T. O., sönd.
O.; a. t. Os term. 1157.
kl. 3,3"-6
e. m., Kocksg. 24o.b., Sö. _. se äfven Marks von Wiirteinberg.
Manhems Badinrättning,
Hornsg. 116, Sö.; Marcus, Axel, Agent, Davidbagaresg. 9, C.;
.a, t. 13486, r. t. 6154.
kontor s. h.
Manhems Tvättinrättning,
Hornsg. 116, So.; - Lars, Agent, Stureg. 64, O.; a. t. 14212.
a. t. 134186, r. t. 615!.
- Isaac, Boktr.-aktieb., Regeringsg. 75 B, C.;
Maniette, Theodor, Kontorschef, Observatoa. t. 4870, r. t. 466.
rieg. 5III, Va.
- Fredrik, verkst. Dir. för Isaac Marcus
- J. Aug., l:e Vaktm. i Civildep., Mynt·
Boktr.-aktieb.,
Regeringsg. 75 B, C.;
torget 2III, St..
a. t. 4887, r. t. Norr 682.
Manilla Döfstumskola, Manilla, Sthlm 14; - A. M., Fabriksidkare, firma S. Berendt
r. t. 876, a. t. Djurg. 58.
J:or & Co, Valhallaväg. 45 B, O.; a. t.
Mankell, L. Henning, Musikdir., Stureg.
156 92.
46IV, O.
- M. Fil. dr, l:ste Aktuarie i Kommers- J. J. Bernh., Rektor v. Kraftska skolan,
koll., Östermalmsg, 44, O.; a. t. Osterm.
Fredsg. 6, C.
47 84, r. t. Osterm. 704.
- Ebba, Ankefru, Döbelnsg. 14IV, Va.
- Ida, Fru, Kungsg, 49IV (f. d. 7), C.; a. t.
Mann, C. T., Insp.·konst., S:t Eriksg. 47
82 i6, r. t. Norr 399.
. '
(f. d. 21), K.
.
- Delphine, Fröken; Skeppareg. 22, O.; a. t.
Mannberg, G. A., Kapten, Riddareg.51, O.Dj.
Osterm. 3375.
Manner, Magnus V., Redaktör, Dalag. Si, - Olof, Försäljningschef,
Torsg. 8v, C. .
, Va.; a. t. 11638.
- Teres, Gymn.sdir., Valballaväg. 45 B!ll, O.
- B., Vaktm., Manilla, Sthlm 14.
~ Curt, Iug-firma, Kungsg. 49 (f d, 7), C.-;
Mannerborgs Modemagasin, Uplandsg. 14,
a t. 82 26, r. t. Norr 399. "I'elegramadr.:
Va.
Sucram.
Mannerheim, E. N. C., Friherr:a, Artillerig. - Ernst, Inneh. Restaurant Sturehof, Stu10 B. O.
replan 6, O.; bost, Birgerjarlsg. 11, O.
- C., Grefve, Katarinavägen
13 A (Drotts- - August, Intendent v. Allmänna baruhugården), Sö.
set, Norrtullsg. 14, Va.; r. t. 1985.
Mannerstedt, P. V. S., Kapten, Danderyd; - Gerda, Journalist, Greftureg. 22, uppg.B",
a. t. Danderyd 80; r. t. Danderyd 20.
O.; r. t. 1315, a. t. 6423.
Mannerstråle, .t, Underlöjtn., Villag. 5&.7,0. - P., Konditor, Fridhemsg ...10 B, K.
.
- Emma, ~CAnkefru, Narvavägen 7, O.Dj. - Henry, Med. dr, Docent, Ofverläkare VId
- Thilda, Ankefru, Handtverareg. 40, K.;
Solna sjukhem, Sundbyberg. mottaga. t .. ~08 69.
ning för nerv- och sinnessjukdomar:
- C. H., Ofverstelöjtn. i armen, Birgerjarlsg.
hvard. '/23-'/24, Drottnings, 22, C.
22, O.; a. t. 14013.
Karl, Med. dr., Hud- o. Könssjukd., NorrHannerström, Hilma, Fru, Malrnskillnadsg.
landsg. 9; C.; mottagn. hvard. 8-1/\110,
13 III, C.
3-4, kvinn1. pat. 2-'/"3, helgd. 10Mannström, K., Löjtn. v. Fortifikationen,
11; r. t. 6200, a. t. 97 !i3.
Grefg. 11, O.Dj.
- J. Gustaf A., Tj:man v. AlJm. Barnhuset,
- C. O., Redaktör, Herserud; r. t. Lidingö
Rörstrandag. 34IV Ö. g., Va.; a. t. Vasa
116.
.
5972.
..
Brand- och Liff'"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
Marclls-Martell.
5[i3
Marcus, Augusta,Änkefru, Greftureg. 24B,0.;
ten); r. t. 18:)2 (Stabschefen); r. t.6328
a. t. Q~tenn. 3145.
.
(Chefen för Mobil.-afd.): r. t. 6390 (Che_ Hilma, An~efru, Sibylleg. 46 & 48, O.
fen för Komm.-afd.); r. t. 6364 (Che_. J. M. K., Ofvermaskinist,
Prästgårdsg.
fen för Org. afd.): r. t. 14832 (Chefen
201, Bö.: a. t. Söder 46 VS.
för Utrikes-afd.).
- Fritz, Handtverkareg. 36, K.; a. t. Kungsh. Mark, Eskil, Byggnadsing. o. Byggm., Rege9 19.
ringsg'. 99, G.; a. t. 232 Iii.
- Max, Igel damsg. 10 (Hummersberg), K.; _ J. Olof, Grossh., Handtverkareg.
11, K;
.a. t i., Kungsh. 3080.
•
kontoret r. t. 23'21, a t. Kungsh. 29 67.
- Nl!S, Sibyll-g. 40, O.: a. t. Osterm. 57 14. _ S. N., Handl., Kocksg. 28, So.; a. t. Söder
Marelm<, C. Th., Jungfrug. 30, O.
3983.
Marell, K. H., I~genj?r,.Rörs~randsg. 46, Va. - E. L., Kontorist, Kungsholmsg. 8. K.
Maren, F. ~., Direktör l Aktleb' G..Maren & _ K, Korrespondent, Kocksg. 28, So.: a. t.
Co, pnv. ~dr. Nybrog. 29I , O.
Söder 3983.
- & Co, G., Aktieb., Grossh.-firma, Hoflever., _ & Co, Aug. Johansson. Aktiebolags Af·
Nybrog. 15 A,. O.
.,
delningskontor. St. Nyg. 21 B, Sthlm 2.
Margaretaskolan,
K~.nder~arteJl o. Seminart- Marke, Astrid, Kassorska. Blekingeg.63AI,Bö.
um, Kornmendörsg. ~5, C?.
.
- Sigrid, Kassörska, Blekingeg. 63 A r, Sö.
Margarin-Av-B. Zemths, Malmo, afdelnings- _ Oscar K., Stationsskrifv., Rögbergsg. 46B
kontor (Ekström & Hoflund), Dra'
So.
'
konsar. 1, St.
M k
J A C' '1'
Ch f f" S
k
Maria Arbetsfören. försäljningsbod : Basaar man, . ., lVI l!!g., .' e. or v;~ns. a
ren vid Karl Johans torg, BÖ.
Patentkonto.ret, Birgerjarlsg, 18 , O.,
_ Begrafningsbyrå,
Emma
G. Wallöf,
r ...t. 4139, a. t. 9052.
.. .
Hornsg. 44, Bö.
- Mana, Fru, ~aptensg. 14, O.DJ.
_ Expressbyrå, Svedenborgsg. 4B. Bö.
- C. E., Inge~Jor, Ny~ro~. 58:.0.
IV
.
Folkbibliotek och Läsrum, Hornsg. 112, - Karl, Ing., f. d. M~skllldlr., Frejg. 55 ,Va.,
So., öppet '!6-3'/.hvard.
4-8;'/9_3'/5
a.t.Vasa57
.•3....
"
..
hvard. 1-9, sönd. 4-'/29;
a. t. Söder - F. JL, ~artograf, Artillerig .. )9, O., a. t.
1:) 08. Fritt tillträde och fria hemlån.
Osterrn, 4537.
Förbered.
Elementarskola
Ragvaldsg. Marks von Wurtemberg, K T., Frih., Ju16, ss., se Kalenderafdein. [24 4::>J.
s~itieråd! Tegne~~lunden 1(1IV,. Va.
_ Hiss- & Magasins-Aktieb., Söder Mälar- - Julia, Fröken, Lärar.a v.IIIWhitlockska
strand 21 Bö.
Srmsk., Kammakareg.
8 , Va.
Mjölkdropp~, S:t Paulsg. 371, Bö. Läkarens mottagn. månd. kl. 12 m.; modersoch spädbaruskl iuik onsd. och fred. kl.
'/212-'/21 e. m., a. t. Söder 2218.
_ Saluhall. Hornsg. 72, Bö.
_ Sjukhus, Volmaryxkullsg. 25, So.: mottagningstid 9-11 f. m.
_ Sjukvårdsförening,
se Sjukvårdsfören:r
_ Upptaguingsanstalt,
Prästgårdsg. 32, se;
~tWOO.
Marin, Maria, Folkskolel:a, Parkg. 16II1, K.
Marinförvaltningen,
Birger' Jarls torg 11,
Sthlm 2.
-s Laboratorium. adr. Flottans varf Skeppsholmen, O.Dy'.
'
.
Maring-, B., Direktör, Karlavägen 42, O.Dy'.
Mariningenjörkårens
Chefsexp. Birger J arls
torg 11, Sthlm 2.'
Marino, J., & Co, firm. äg. af Richard W.
Ditzinger, klosettfabrik, butik Drott.
ningg. 34, G.; a. t. 60 78, r. t. 7 13.
Marinstaben, Chefsexp., Mobihserings-, Kommunikations-, Organisations- och Utrikesafdelningarna: Skeppsholmen, Långa
raden 41, Sthlm 15; r. t. 1853, a. t.
5924 (Tamburen); r. t. 14833 (Adjutan-
-
R. O., Frih., Ofverstelöjtn.,
Valhallava~en 39, O.
..
- se afven Mareks von W urtamberg.
Markstedt,
Josefina, Fru, Norrmalmstorg
4, G.
Markström. ~n~!. Me~. kaI!d., Bitr. läk: v.
Allm. Fnr,oTJn.slllnessJukafd.,Flemlllgg. 22, K.; r. t ...Kuuzsh. 79. ,
Markusson, Alma, Froken, TuaBuffen,Hamn.
~~a
I1
Mannen, Harald, Apotek., Tegnörsg. 1I ,Va.;
a. t. 22838.
- Ebba, Firma, Sybehörs- o.hvitvaruaff'årer,
Birgerjarlsg. 29, G., o. Linneg. 59, O.
- Ester, Firma, Sybehörs- o: Hvitvaruaff'år,
Norrtullag. 17, Va.; inneh, af Ester
Svensson.
- Elfrida, Handelsidk:a (firma Ebba Mar-.
men)" ~.untmakareg. 5~, Va.
- Evert, .r jänstem., .. Katann~ Ö. Kyrkog.
13, So., a. t. Soder 620,.
Marquard, J. R., Målare, Handtverkareg. 46,
K.; verkst. Pilz, 5 K.
Martej], O. A., SlIickar~, Örby villast. 49,
A.lf~jö.
- 1., Ankefru, Brännkyrkag. 14 B, Bö_
Brand- och lifförsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatan.
;)54
Martin~Mattelill.
Martin,. E. D·. W., .Auditör, Advokat, Strand- Maskinistföreningen
i Sthlm, Drakensgr_2,
. ,'·j.vägen 5A, O. Kontor Drottningg. 17,
St. Kontorstid 9-1;
5...,-7; .liirdagar
'''G .. Se Wallins, O., Advokatbyrå.
,9-1.
Dec.-Febr.alla.helgf,ria.dagar
~'·Il~rbert,
Civiling., Smedjevägen, Lidingö
endast 9-1; r. t.A199, a. t. 1353.
villastad.
Maskin- o. redskapsprolningsanstalte'rnas
Hildegard, Folkskolel:a, Tegnersg. 36 H,
Styrelse. (Sekret. K. F. Adelsköld).
Va.; a. t. Vasa 1765, '
Exp. adress: Stäket.
Carl, Handl. (spec.· o. vikt.-) Tun MIg. Maskinskrifningsbyrå,
Landen & Ro~enberg,
, " 1, G.; bost. Luutmakareg. 16H, G.
Drottningg. 67, G.; a. t. Brunkeb, 5140,
-' P. R., e. o. Hofrättsnotarie,
Regeringsg.
r. t. Norr 724.
•
. 26, G.' Advokatkontor; a. t. 12336.Per· Maskinsktifningsbyrå,
se Sydsvenska ma.
'. sonlig mottagningstid
10-11, 2-1/24.
skinskritningsbyrån .
. - E. M., Kammarrådinna,
Saltmätareg. Maskinskrifningsbyrå,
se Taflins (l. d. Krre3 BIl, Va.
pelins) byrå.
H
-Tyra,
Lärar:a, 'I'egnersg. 36 , Va.; a, t. Maskinskrifuingsbyrån
»Hammond», Vasag' .
. ,vasa 1765...
50 G.; r. t. 1283, a. t. 23121.
.
-;-F., Löjtn .. Beckholmen, O.Dj..
Masreliez, Anna, Fröken, Torkel-Knutssonsg.
-7"'K, Teodor, Postexp., Tegnårsg. 3GIl, Va.;
31, Sö..
.'
.' . a ...t. Vasa 1765.
.
- Elin, Fröken, Torkel-Knutssonsg. 31, Sö.
-:-. H.', Ankefru; Kommendörsg. 32, O.
-: Gustaf, Jur. kand., e. o. AsseSSOr i 'Svea
, -,~.~.
N., Ofvprstelöjtn.,. Fälttygrnäst.,
Hofrätt, Hornsg. 3~A, Sö.
. Sibylleg. 4, O.; r. t. 9907.
K. V., Jur. kand" t. f. Assessor, Fatbursg.
Maninell, J. A., e.ö. Hofr.-not.,Nybrog.57,O.
18 A, Sö.
.
- Karl En l:ste Postexp., Kungstensg.44Il,
---' Amy, ~ajorska, Greftureg. 50, O.
Va. '.
.
- Anna Ankefru, Hagag, 2, Va.; r. t. Vasa
Mal)tiqson, Lorentz, Direktör, Flemingg.
483.
..
" . 23 B, K.
.
- H. M. C., Ankefru, 'I'orkel-Knutssonsg.
- P., Predikant, Folkungag. 65, Sö.
31, So., r. t. 71 32.
-r-r- . Knut, Arbetareg.
24H, K.; a. t. Kungsh. Massage-Institutet, Biblioteksg. 9, G. Mot873. .
tagning 9-3; a. t. 862.
Martinsson, G. H., Flaggunderoff., Falken- Materialprofningsanstalt,
K. Tekn. Högsko. 'bergsg. 5i O.Dj.
..
lans, Drottningg. 95 A, Va.; r. t.19 79,
- J. ,W., Tjänstem., Långbrodal, Alfsjö.
a. t. 15333. Elektr.Iaboratoriet,
MalmMartzman, O., Ba!!are, Grefg. 45, (J.
skillnadsg. 5-11 G.; r. t -. 11929.
Mascbinenfabrik Örlikon, Ombud: Ing. Ernst von Matern, John A., Grossh., v. verkst. Dir.
Hilding, kontor Drottningg. 33, G.; r. t.
i Söderberg & Haak A.-B., :Villa Ny,
6834, a. t. 21589, telegramadr. Oerlik.
torp, Lidingö Villastad.
Maschmann, Frans W., Verkm.,Brännkyrkag.
Knut, v. Häradsh., Sekr. i justitieom165, Sö.
.
budsmansexp.,
Bragevägen,
Lidingö
Maskinaffärernas fören. (Aktieb. B. A. Hjorth
Villastad.
& Co), Klara N. Kyrkog. 31, G.
von Matern, Ebba J., Fröken, HollåndaMaskinaktiebolaget
Sandberg & Lundholm.
reg. 12, G.
'.: Hofslagareg. 1 (f. d. 10), G.; r. t.9698, - Harald, Prakt. läkare, Drottningg. 73 A,
a. t. 12930.
G. Specialist i barn- o. inv.sjukdomar.
Malikinbola~et Standard, Gruen & Co, Näck- - Hilda A., .Ankefru,
Regeringsg,
12;3,
strömsg. 4, G. (Bankaktieb. Norra SveVa.
'
riges hus).
,Mathes,
J. 1\1.,Pastorsadj., Prästg. 27, St.'
Maskindirektörsexpeditionen,
Statens järn- Mathiason, N. P., Dir., Reymersholm, Liljevägar, l:sta Disti iktet, 'I'orsz. 10, G.
holmen.
.
Maskinfirman Agraria, Kard.llan"makareg. 6, Mathison, S. P., Grossh., Norrtullsg.8A,
Va,;
. G.; r. t. 11 79, a. t. 12690.
a. t. 15577.
lIaskinförsäkringsbolag:Mathson,
se Mattsson.
Hansa, Blasieholmsg. 4 B. G.; 1'. t. 9829, Matbson, Alfr., Posttjänstern., Tunnelg. 15 m,
,. -,'a. t. 964. Försäkring mot skada å och
G.; a. t. 16459.
förstörelse af maskiner, uppkommen på Matlagningskurs, Folkskolans, se Skolor.:
annat sätt än genom brand.
Matlagningsskolor,
se Skolor.
Maskinföl'säkrin!\,skontor:
Matocha, Emanuel, Verkm., Hornsg, 106,Sö.
Helmansons.
Bngene,
Försäkrings.
MatteIin, J. O. P., Postexp., Repslagareg.
byrå, Karduansmakareg.
12, G.; r. t.
20, Sö.
..
.9. a. t. 7722, 171, 71.
- Wilhelmina, Ankefn:, Repslagareg. 2O,Sö.
,!.
Brand· .och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drott~ingga~aa.
Matternc-Maugham.
f>1j5
Mattern, Richard, Gravör, Harung. 20 A, C.; l Mattsson ;"2Mattson;
;) Matsson ;'
"
bost. Karlbergsvägen
11, Va.
4 Mathson : 5 Mathsson.
Matteus försarnls bibliotek, Matteuskyrkan,
-.----.-'-------~öppet hvarje söckendag 7-9 e. m.
-' Olof, Bvggmäst .. Styrmansg. 2Il, O.Dj.;
c- Il-Express, Uplandsg. 1)4, Va.; r. t. 3177,
a. t. (hterm. 2652.
a. t. 23625.
-' Hugo, Firma, Innehafv. Allan H. Matts·
Matthiesen, S. J., Bankkamrer, Kommenson, kontor Skeppsbron 10, St.
dörsg. 10'V, O.; r. t. 13852.
_5 R. E., Plaggrnaskioist
v. Flottan, KastellGunnar Way, Civilingenjör, Djursholm.
holmen 1 C, O.D}.
Arkitekt- och Byggnadsbyrå.
Villor -' Maria, Folkskolel:a, Uplandsg. 59, Va.
o. stugor. Verkst. Direktör hos A-Bol. -' Mathilda, Folkskolel:a, Stureg. 17, Q.
V!llabyggnader; L t. Djursh. 50, a. t -' Arthur, Fondmäkl., Grefg. 21, O.Dj.
Djursh, 96.
-' Paul E. B., Förman v. Sthlms MjölkförEsther, Fröken, Jakobsbergsg. 15IlI, C.;
säljn.-aktieb., Torsg. 12u, Va.; a. t.
a. t. 77 08.
Brunkeb. 1701.
Ruth, Fröken, Jakobsbergsg.
15u, C., -' Allan, (Irossh ,, kontor Skeppsbron '10,
r. t. 3873, a. t. 77 08.
St., bost. Eng·elbrektsg. 14, O.
D. Way, Ing., Mek. Konstruktionsbyrå,
-' Nils, Grossh., kontor Karcluansmakareg.
Västmannag. 3RIl, Va.; a. t. 12121.
3, C., r. t. 9524; bost. Saltsjö-StoränH. J., vik. Läroverksadjunkt,
Bergsg.
gen; r. t. Storangen ;)7.
7 B u. K.
Sixten, Grossh., Odeng. 67, Va.; r. t .
•J. C., f. d. Protokollssekr., Karlavägen
11514.
15 AU, O.; riks- o. allm. tel.
-' Hilcla Amali a,lyHand.idk.a (cigarr.-),UpM. A. L., f. d. Tjänsteman i Järnvägslandsg. 1, va.; bost. Dalag. 76Il, Ya .
. styrelsen, Drottninzg. 93IlI, Va.
-' B. L., HandI. (skinnvaru-), Tegnersg,8,Va.
Matthiessen,
Max, Försakring~all'är,
Si- -' E. C., Husägarinna, Nybrog. 44, O.
.
bylleg. 9 (nära Nybroplan), O., kontor _2 Gottfri.l. Ingenjör, Västmannag. 401, Va.
o. bostad; r. t. 9420, a. t. 94 20. Telefon .. ' H. W., Kamrer v. Danviks hospital, Dantill bost.: a. t. Österm.5111. Uteslutande
viksg. 17, sn, r. t. 785, a. t. 31290.
försäkringsaffär,
grundad 1889. För- _2 Alma, Lärar.a, Södertörns villast. 50.
medlar försäkringar
af alla slag, .4 R. C. G. M., Revisor i Stockh, Stads
endast svenska bolag. Agentur för
Drätselnämnd, Vidarg 91V, Va.
Brandförsäkr .' A.-B. »Fenix», för Lif _4 E. A., Sjökapten, Västmannag. 291'" Va.
försäkr.-A.-B.
»Nordstjernan»,
för -' E. T., SY,kapten, Skaraborgsg. lO, Bä.
Olycksfallförs~kr.-A.-B.
»BkandinaviJ., Sjökapten, Repslazareg. 12, Si).
en» (olycksfall-, ansvars-o glas-o in -' P., Skouu.kare, S:t Paulsg. 14, Sä.;a t.
brotts-, resgods-, rån-, sjuk-, vattenSöder 2147.
skade-försäkr.), far Sjllkfi·,rsäkr.·A.-B. _2 J. V., Snickare, Flemingg. 5\) A, K.
))Ya1kyrialll) samt för Sjöförsäkr.-A.·B. -' Ernst, Snörmak., Klarabergag. 21, C.; fa»Öresund».
brik Luntmakareg. 24 e, C.; bost. SolArthur F. N., Ad. Fredr. torg 2, ss;
hem, Spånga.'
a. t. 133 14, r. t. Söder 285; dir. för _I O. J., Verk m., Hornsg. 186 B, Ss.: a. t.
A.- H. Heinr. Schipmann, Speditions
Söd er, 22 ;'3.
o. Assurans affär; kontor Bredgränd -, Anna, Ankefru (inneh. Kungsholms Lys2, St.
oljerninutering), Handtverkareg. 44, K.
Mattison, Einar, Kontorist, Flerningg-. 79 B, K. -' J., Ankefru, Storg. 10, O.
Matton, A. Gerry, Fröken, Israelsmissionen,
-: Edward, .Markvardeg. l, Va.
Idung. 4, Va.
- F. U., Vastrnannag. 40, Va.
_ G. E, Grossh., Drottningg. 8S, Va.
__ -' Joh, Melker, Hornsg. 150 B'V, So.
_ K. M, Rgservunderlöjtn .. Artillerig -,38,0. Matvaruhandeln,
Döbel nsg. 52, Va., Inneh,
_ D. A., Ankefru, Artillerig. 38", O.
Fröken Frida Andersson; a. t. 2;).774.
1Mattsson ; 2 Mattson;'f1 MatS8on;
Matz , ~1ichard, 30Agenturaffä;, Observatorieg.
a..: . •. t. Vasa 3.~66.
4 Mathson: 5 Mathsson.
_______________________
- J. 8,
F., ' F'risör,
Luntrnakareg, 91, Va.,. bost.
_I
V:
E. M., Arkitekt, Vanadisvägen 31 A, Va.
Bolstanäs, Rotebro.
.
& Boden, Assuranceo. Agenturaffär, Mau J'.or, Alb., Grossh., kont. O. bost. Up1
(Iwan Matt-son), kontor Järntorget B:t,
landsg. 17 , Va.; a. t. 11430.
St.: r. t. 8733, a. t. 2712.
Maugham, Mary, EngelskJlpråklär:a,
Artille_, Filip, Bygogmäst., Högalidsg. 10 B, Sii.;
rig. 3, O.; a. t. Osterm. 4922, r. t.
a. t. 133 61.
Osterrn. 228.
_2
_,
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatan.
556
Maule-Mejerier.
Maule, Alice, Fröken, Skeppareg. 62, O.
Meerburg J:or, M. P., Import af kolonialMaurin, Hj., Fotograf, ValJing. 37 (f. d. 33),
varor, Skeppsbron 6, St.
'
, C.; r. t. Norr 160, a. t 24375; bost, - M. P., Konsul, Banerg. 33, O.Dj.
" Scheeleg. 11., K.; a. t. Kungsh, 1128. Meeths, Herm., Aktiebolag.
Mauritson, Anna, Ankefni, Uplandsg, 16, Va.
Kontor Drottningg. 63, C.; a. t. 8664,
Mauroy, Edvard, Sjukgy-nnast, kv.-Gladhem,
'r.
t. 13572.
'
Y.mervägen 8, Djursholm, r. t. Djursh.
Lager af Sybehör, Mode- o. Korta varor'
292.
Drottningg. 6:1,C.; a. t 6291,1'. t. 2572.
Mauzt:!ius, Robert., F!l. I~c., Statsgeolog,
Hufvudbutik
Drottningg. 63, C.; a. t.
Alfkullen 4, Alf sjö VIllastad.
23700, r. t. 13672.
May, C., Fastighetsäg., Valling. 6, C.
Filialer Regeringsg. 30, C.; a. t. 623.
- A., Mi~.s, Rådmansg. 10m, O.
Stora Nyg. 36, St.; a. t. 2694.
- John, Ofverdirektör ?' chef för RiksförGötg. 26, Sö.; a. t. 3241.
säkringsanstalten,
Ostermalmsg. 46, O.
Drottningg, 73 A, C.; a. t. 11653.
Mazer, S., Fru, Uplandsg. 24IV, Va.
Storg. 9, O.; a. t. 15455.
- S. E., Fröken, Apelbergsg. 341, C.
Meeths, Herm., Herm. Meeths, Aktiebolag,
- Th. A., e. o. Hofpredikant, Apelbergsg.
kontor Drottningg. 63, C.; a. t. 8664,
341, C.; r. t. 4729.
r. t. 13572; bost. Hemsta gård, Hud.
Mazer~ka kvartettsällskapet,
Smålandsg.7I,C.
dinge; r. t. 9129, a. t. Segeltorp 9;
Mazettis Försåljningskontor,
Karduansrnapostadr, Drottningg. 63, C.
kareg. 14, C.; a. t. 5266.
Meethz, Anna, .Fru, Kassörska,' Flemingg.
Mazzei, Pictro, Riddareg. 4, O.; a. t. 22~ 31i.
581, K.; a. t. Kungsh. 6 H9.
Mealy, P. F. M., Lektor. Rosenvik, O.Dj. - J. F., Revisor, Flemingg. 581, K. Bok.
Mebius, J...V., Agron11m, Odeng 71, Va.
röringar, o, Bokslut utf, korrekt o. bil- Laura, Ankefru, Odeng, 71, Va., r. t. 3679.
Iigt, årsackord. l:a Refer, Absolut disMeck, P. G., Maskinist, Folkungag.103, Sö.;
kretion; a. t. Kungsh. 639.
r. t. 13954.
Mehrens, O. J.,..Kontorschef, Dalag. 14, Va.
- E. G. Ragnar, Telegr.-assist., Folkungag. von Meier, A., Ankeöfverstinna, Grefmagnig.
103u, Sö.; r. t. 1iJ9M.
4; O.Dj.
Medberg, Bertha, Fröken, Idung. 7u, Va. Meijer, se Meyer.
---' Victor, Konsult. Byggn.-ing., Tumtebog. Meinel, F. Otto, Kammarmusikus, Nybrog.
29, Va.
•
56 A u, O.
Medberger, Ferd., Civilingenjör, Storg. 7 t, Meinhardt, Paul, Engrosaffär i Ur o. Ur.
O.; a. t. 229 41, mottagningstid 8-10
kedjor m. m., Holländareg. 31, C.; r. t.
f. m. o 4-7 e. m.
57 M, a. t. 5734.
Medeen, David, Bokh., Surbrunnsg. 12, Va. - Paul, Grossh., bost, Valling.11 u (f. d,7),C.
Meder, Hilda, f. Nilson, Ritdmansg. 73, Va. -, Eggers & Co, Kontor o. lager JakobsMedeus, Carolina, Fru, Surbrunn-g. SIII,Va.
bergsg. 17n.b., Sthlm 1; r. t. 409~, a. t.
Medicinalstyrelsen,
Kungl., Svartmarig. 9,
9356. Telegrafadress: Meco.
Sthlm 2; mottagningstid 1-2 på dagen. Meisner, John, f. d. Grossh., Odeng. 58, Va.;
Medicinska Föreningens lokal, Norr Mälara. t. 111 72.
strand 221, K. (höruet af Parrnmätarsg.), Meissner, Emma, Fru, Skådespelerska, Nar. alla dagar 8 f. m.-10 e. m. Biblioteket
vaviigen 14, O.Dj.
..
öppet för utlånin$ tiga. 5-7 e. m.: - .Hj., Kapell~äst.,
Narvavägen 14, 0iDj.
Sekr, o. skattm. tisd, 5-7 e. m.; a. t. Meister, K, Amiralska, Östermalmag. 34 , O.
60, r. t. 394.0.
- A., Kapten v. Flottan, Ostermalmsg. 34"
Mediko·kirurgiska
institutet,
Karolinska,
O.
.
Handtverkareg.
3, K.
Mejerier:
,
Medin, Hanna, Bosättningsaffär, Drottningg.
Aktieb. Mejeriet Victoria; kont. Kungsg.
53, O.
74 (r. d. 34), C. Mejeri: O. Järn- J. V., Expeditionsförest. för l}nk. godsvägsg, 22, C.; a. t. 6937 o.. 69 87,
exp., Sthlms N.; bost. kv. Akern 7 B,
r. t. 770; filial Sibylleg. 35, O.; a. t.
Hersbyvägen, Lidingö Villastad..
68 64, r. t. 111 66.
- Aurore, Fru, K"mmend~r~g'. 401, O.
Mjölkbolaget
Audumbla,
Mästersa- Hilma, Fru, Grefg. 6, O.Dj.
muelsg. 67, C.; a. t. 4117, r. t. 1218;
- Oskar, Med. dokt., f. d. Professor, Västra
bodar Norrlandsg, 11, C.; a. t. 5748,
Trädgårdsg. 11 B, C.; träff~s endast tisSvedenborgsg. 9, Sö.; a. t. 3S 04.
dagar, torsdagar och lördagar, 15 maj Stockholms mjölkförsäljnings-a.b.,
DalS sept. kl. !MO-IM1, den öfrigadelen
lag. 3, Va.; a. t. Mjölkbolaget, r. t.
af året kl. 3-4.
Mjölkbolaget.
Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
)
.
Mejeriernas
Annoneblad-> Msllbi».
557
Mejeriernas Annonsblad (Red. G. Karlmall), von Melen, A. E. L., Grossh., bost. Djursholm,
Greftureg. 5pv, O.; r. t. 14411.
r. t. Djursh. 39.! a. t. Djursh. 74.
Mejeri-Tidningen, red. Flemingg. 20 B", K.; -- K., Hand ••lsres., Ostgötag. 27. Bö.
a. t. 8653, r. t. 8127; 11-5, lörd. 11-3; Melens Järnvaruaffär, Vas ag. 9, C.; lager af
järnbalkar o. byggnadsmaterialier,
välexpo Kungsholmsg. 2 BIV,K.; a. t. 4307.
sorterad järnkrauihandel : r. t. 1393,
Mekaniska
Pröfningsanstal1en,
Malma. t. 40 37; öppet 8-8 Seannons sid 1106,
skillnadsg. 541I, e. Inuehafvare Civilingenjörerna Axel F. Enström, Carl A. Melön, Bertha, Fröken, Högbergsg. 37 cm,
Rossander och Joh:s Ruths: r. t. 3:>62,
Bö.
35 16 O. 3505, a. t. 896. Ritkontoret Melin ... Theod., Agent; Torstensonsg. 13",
O.Dj.
a. t. 6384. Kontorstid 9-5. Telegramadr.: Elaktroprof.
- Arvid, Bageri, Roslagsg. 48, Va.; a. t.
89 !J7.
Mekaniska Verkst. Fram, inneh. O. V. Milden, Luntmakareg.
24 CII, C.; a. t. - K. M. R., Byggnadsing., Norrtullsg, 20m,
191 40, r. t. 54 87.
Va.
- Verkst. Ideal, Östsrlångg.
1, St.
- C. O., Faktor (Centra.ltryckeriets
lith.
afd.), Pipersg. 28', K.
.
- Verkat ..Thor, Velocipedfabrik, Riddareg.
- Emma, Fröken, Banårg, 15, O.Dj.
17, O.: r. t. 5645, a. t. ll1:Hl".
K. E., Grossh., Tunnelg. 17, e.
- verkstäder, se Yrkesregistret.
Olof, f. d. Grossh., f. d. Ledamot af
Me1ander, Georg, Agent, Klara Vattugr. 1,
C.; r. t. ~6 83, träffas säkr, före '/e 10 f. m.
Riksd. l:a karnm., Villa Bergalid, kv.
Bylgia, Djursholm, Sveavägen s station;
- Ivar, Banktjänsteman,
Storg. 46", O.Dj.;
a. t. 2i:lO 57.
r. t. Djursh. 104.
-s Blomsterhandel,
KU:Jgl. Hof!everantör, -- Ernst G. M., Kassör, Torstensonsg. 13",
O.Dj.: r. t. 3547 (säkrast kl. I) e. m.).
Birgerjarlsg.
9, C.: r. t. 4350, a. t.
Paul, Kommisslonsaffär. Apelbergsg. 37
11725.
B, C.; kontor Holländareg. 5, e.
-s, Signe, Blomsterhandel, Hamng. 2, C.;
- G., Köpman, Uplandsg. 7;;, Va.
r. t. o. a. t. 7R 59.
- Gerda, Damfrisering, Linneg. 33 & B5, -. K. A., Med. lic., Sabbatsbergs sjukhus,
Va.
O.; a. t. 18512.
- J., Reseffektfabr., Hornsg. 83, ss; r. t.
- C. J. D., Fabr., Stureg. 44, O.
Söder
149, a. t. 30735; se annons sid.29.
- L. ~. W., Elaggunderoff., Styrmansg. 39,
- Gustaf, Revisor, Riddareg. 9 A, O.; r t.
O.Dj.·
.
Osterrn, 331.
- E. S., Fru, Karlavägen 3~, O.
- E. M., Sjukaymn., Norrtullsg. 20m,. Va.
- S. M., Fru, Karlaväzen 34, O.
..
- Nanny, Fröken, Narvavägen ~91, O.Dj. - J. A., Skoruak., Kungsholmsg. 50, K.;
a. t. Kung-sh. 763.
- EmU, Konditor, Grefg. 571, O.
Hl, Va.
Aug., Specerihandl., Jakobsbergsg. 6, C., - O. C, Tygskrifvare, Vanadisvägen
hörn. af Biblioteksg.; bost. Nybrog. 34, - Margareta, Ankefru, Norrtullsg. 20m, Va.
- se äfven Mellin,
O.
A. U., Verkm., Åsög. 7n, So.; a. t. Söder Melinder, J., Gro,sh'Å Karlbergsvägen 40",
4541.
Va.; r. t. 12441:5,a. t. 22834
A. W.,· Åk~re, Odeng. 31 Ö. g., Va.
- J. O., Sjökapten, Lundag. 39, ss.
- Sven F., Ofvermaskinist, Sthlms stads Melinska Stenograffön-ningen, Sekr. Kamrer
Sten Fägersten,
Linneg. 80, O.Dj.;
Arbetsinrättning,
so.
Melassfo.ler-Aktiebolagets
Generaldepöt,
r. t. l3~ ill (~ 4 r. t. 205).
»)Molasill», Robert Stei n. Oxtorgsg. 5, Mellberg, D., Fabrikör, Västmatmag. 44, Va.
C.; r. t. 10::;74, a. t. 8855.
- Hertha A., Fröken, Jung-frug. 3. O.
Melbye S:sen, Guldbrand. Civiling., Birger- - l. o. 1\1:.Fröknar, Dalag. :j4 ", Va.
1
jarlsg. 13 ", e.
- J. M., Ofvermaskinist, Briinnkyrkag. 211,
- S:s~n, 'I'heres, Fru, Birgerjarlsg. 13'v,
Bö.
Mcllbin, Bertil, Direktör, Hornsg. 28, Bö.
e.
Melchior, Aktieb., Ludvig (Hj, Silfverling - Magda. Fru, Linneg. 4, O.; a. t. 4219,
och A. Wikander). Modevaror en gros,
r. t. 7509.
Nanna J. M., Fru, Brännkyrkag. 54 B',
Regeringsg, 19 & 21, C.; r. t. o. a. t.
Bö.
7685:
Bertil, Aktiebolaget, Grosshandelsfirma
Meldorf', Nils, Banktjänstem., Skåneg. 57, 2'/2
(verkst. DIr. Bertil Mellbin); k..rtvaror,
tro t. v., So.
ma.uuf., sybehör, ylle, Mälartorvet 17,
- Hugo, Korresp. V. Atlas verkst., Tomtebog. 28 AIIl, Va.
St.; kl S,:>o-5,xu.
Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatan.
668
Mellbin-Mertens.
Mtillbin,Gustaf, Handelsfirma (Berndt.Carls- Mellner, Malva, Fröken, Kammakareg. 27, G.
son), Västerlångg. 47, St.,'
,
- Karl, Prakt. läkare, Uplandsg. 4, G.;
Mellborn, A" Fröken, Styrmansg. 19~ Ö.Dj.'
hvard. 9-10,2-3,
helgd. 9~10; ~llm.
Mellersta och Norra Sveriges Angpanneför
. tel, 118 74, rikstel. 9803.
. ening, Kungsg. 74I1I (f. d. 34), G.; a. t. Mellqvist,. Ni~s Gustaf, Förvaltare, -Storg,
" ,841, r. t. 2998.
'37,
Ö.DJ.
"\ '
~enersta Roslags doms., se Häradshöfdingar.
- Erik M., Målare o. Lackerare,Oxtorget
---' Roslags fögderi, se Häradsskrifvare.
4, G.; a. t. Brunkeb. 2631.,'
:
Mellersta Sveriges Egnahems Aktieb., S:t Mellström, John, Folkskolelär., Odehg. 16,
Eriksg. 6i) (f. d. 37), K.; r. t. 12729,
Va.
'
a. t. 22295.
---' Anna, Folkskolel:a, Odeng. 16, .Va.
Mellersta.Sverlges Restauratörf6renings plats- - Maria, Fröken, Stureg. 19, Ö.; a. t.
o. musikbyrå, Norrmalmstorg
18, G.
Österrn, 3900.'
, r. t. 9061, a. t. 6306.
- John, Grossh., Stadsgården 14 &' 16, Sä.
Mellerus, J., Ingenjör, affärer Skåneg. 47, - Ant., Kamrer, Södertömsvågen 42, EnSä., Katarina Bang, 20, So.; bo-t, s. h.
skede.
M~llgren, Erik, Bokh., Östgötag. 18m, Sö. - N. J., E., Tjänsteman i Sthlms Handelsb.,
- B..C. G., Cigarrfabrikör, Volmaryxkullsg.
Folkungag. 73 BIII, . ss; a, t. i Söder
1, Sö.; a. t. Söder 40 65.
311034.
- Karl, Handelsres., Rörstrandag. 34, Va.;- C. W., Trädgårdsmäst., Lindhagensgl Sä,
, a. t. Vasa 261.
K.; a. t. 22212.
- Qvintus, Källarm., Agneg. 10, K.; a. t. von Melsted, 'I'herese, Finne-, Fru, Uplandsg.
Knngsh. 1890.
_
681ll Va.
- Karl Albi'!, Tulltjänstem.j Skåneg. 64IU,Sö. _ Henni~g, Författare, Jur. kand., Advom
- J9sefina, Ankefru, Ostgötag' .. 18 , Sö.
katbyrå, kontor o. bost. Kungsg. 5~ (f.
Mellm, ..A. F., Arbetschef, Katarina Bang. 11,
d. 11), G.; r. t. 12396, a. t. 88 9~.
So.; a. t .. 137 20.
.
_ E. Finne-, .Lärarinna, Uplandsg. 681II,Va.
- Bengt, Fanjunk. v. Svea Lifg., K. Svea Meltzer F A Verkmåst
Folkangag 8 C
'" -Lifg. kasern, Sthlm 14.
sd.· ~. t:'Söder 26 52.
~,'
-- Hildur, F:öken, Förb~nd~sekr., i..K. F, Menckel,'Ebba,Sliijdlär:a, Surbrunnsg-.57, Va.
U. K., Radmansg. 10 , Ö.; a. t. Osterm. Mendel, Hanna, Kontorsskr. i K. Järnvägs1530.
styr., G:la Kungsholmsbrog. llJ,
---' 'Agnes, Halsdukssömmerska,Regeringsg.
Mendelson, M., kontor o. lager L:d Vattug.
87,' G.; a. t. Brunkeb. 1947.
28 G.
---'<E.;ug., Handl, (div-), Svedenborgag. 48, Menke, Julius, (inneh. Bror Sundell),Agen'K 10. H dl
(k
.,
Jr"
"'.
tnraffär iklädesv.
& manuf., kontor
'-,'
ar,
an.
omrmsstonsartar
ror
Tjärh •.fsg. 5, Sö.; a. t. 13026. .
Landtm.-prod.), Olofsg, 4, G. '
M
tti
J h
F" t
t
R'd'd
-:K' . E ., H an.,dl T unne l g. 17 , G'., a.. t
eno 21l, Ö.DJ.
• o ~n,
ors epos exp., l areg.
i
e.
'A 12J 88L dtb
V" tb
• d LT
von M~ntzer, Sigurd, t. f. Advokatfiskal i
". an
r" as erga gal',
l JeSvea. Hofr., Handtverkareg. 8B,v, K.;
holmen.
"
. .
r. t. 12900.
. "
- ,J. A., Maskllllst
v. I~ntraltry~kenet,
_ M., Dansinstitu~, Sibylleg. 3 B, -Ö.
K!. V. Kyrkog. 11 t. v., G., a. t. _ E
Fröken Björngårdag 23 Sö.'
.', Brunkeb, 1664.
'
va"
J
,
:
'
,
- B. F. M. E., Notarie, Västmannag. 79, Va. Mereur, Assecuranz-90mpag.me, Breme~. Gec
rIJ
- A. J., Postmästare, Katarina Bang. 15 ,
ne;alagentnr for Sverige: Norstrom &
Sö.; a. t. Söder 22 07.
Wlr~h, Vasag. 52111, G.; r. t. 747,
- Frithiof,
Prokurist
i firm. Blomgrens
1~~ 39, a. t. 947. Telegr.-adr.: DOrde.rJ)'.
Fröhandel, bost. Regeringsg. 871, G.; a. t. Mereurnorden, sekr. Fredr. v. Sydow, Frid\ Brunkeb. 1947, r. t. 91 71.
h~msg. 18 A, K.; a. t. Haga 16.
-V.
A., Skollär., Johannesdal, Fridhems Mercuri-Schartauanerna,
Regermgsg. iJ8, G.;
villast.
.
a. t. 220 02.
.
- Otto L., Tapetserare o. dekoratör, Gref- -s Medlemsblad, Regenngsg. 38, G.
mag-nig. J2, O.Dj.
.
Merkantila Byrån (R. W. Lindhe), Advo- A. G. A., Ankefru, Linneg. 39B, O.
' kat-, Inkasso- & Affärsbyrä, Btorkyrko- se äfven Melin.
. bl'. 5\ Si.; a. t. 1261, r. t. 7524. Se
Mellner, Hanna, Fröken, Fil. kand., Kamannons å kartan.
, makareg. 27, G.;' a. t. 12658, r. t. Mertens, Ebba, f. d. Telegrafist, LångbroN arr 254.,
dal 22, Alf-jö.
'
•
-'.
Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa.
Messing- Meyerson.
559
Mcssing, A. H., Modellsnick., Bryggarcg. Meurling. Erika, Änkefru Handtverkarog.
30, G.
28II K.
'
Metallaktiebolaget
Lundberg & Kullberz, - S. J.: Öfverst.a, Kommendörsg. 23, O.
Afdeln.-kontor l\arduansmakareg. 3. G. Mexikanska
'I'elefonaktiebolagat
Ericsson,
Metallbolag-et (J. E. Åkerberg & Hellströms
Döbelnsg. 18 Va.
Metallaktiebolag) ; kontor och lager Mexikos Förenta 'Staters Generalkonsulat
Mästersamuelsg. 22, Sthlm l; magasin
Mälartorget 15 Sthlm 2.
'
L:a Nyg. 13, St., ing. från Yxsmeds.
.....
'__ .
. __.
grän~; se an~otlsafd. sid. 20.
l Meyer; 2 Meijer.
Metallfabnks
Aktiebolaget Kontrollkranen
----------------------Stockholm; kontor o. fabrik Sundby: -' s Beklädnadsaffär,
inneh. .M. N awitzky,
berg; maskinutställning
CentralpalatHornsg. 39 B, Sö.: a. t. 13484.
set, G. Styrelse: Axel Buren, Carl _2 Hjalmar, Bokh., Brah-g. 32, O.
Bonde, Georg Wiberg.
-2S, C., Eftr.,
H. Lindeberg. Cigarraffär,
Metallfabriks- o. Svärdfejeri Aktieb. i StockDrottning. 45, G.
holm, f. d. G. A. Nyström, Jungfrug. _, Viktor, Elektriker, Bryggareg. 1, G.: a. t.
6, O.; a. t. 5779 o. 6214, r. t. 6016.
Brun keb. 1330.
.
Metallverken, Se Nya Aktiebolaget Svenska _, Ernst A., Fil. dr, Lektor v. Handolshögsk.,
Metallverken, sid. 592.
Sveavägen 51, Djursholm; r. t. Djursh.
Meteorologiska Centralanstalt.,
Drottningg.
139.
96 G.
_2 J.
Q., Fil. .9-1', f. d. Kanslisekr., Villag.
Methander, Anna, Fru, Skåneg. 66, Sö.; a. t.
18 & 20, O.
Söder 3733.
-' Augusta, Folkskolel:a, Styrmansg.5",
Meukow, Anna. Tecknare, Lärarinna i konstO.pj.
industriolla ämnen. Valhallavägen 19. O. _, F., j!'röken, Braheg. 25, O.
Cecilia, Öfverst.a, Valhallaväg. 19n.b·t.v., _, Ernst, f. d. Generalkonsul, Kommendörsg.
O.; a. t. Ostorm. 3275.
341, O.
Menller-Gravallius,
Laura, Fru, Hornsg. 8\ _, Bernhard, Grossh., St. Badstug. 56, Va_
Sö.; a. t. Söder 71.
_I Leopold, Grossh., Ad. Fredr.
Kyrkog.9B,
Menller, F. L.,Jur. kand., Direktörf. Svenska
G.
Lifförs.-bol., Florag. 151v, O.
_I Robert,
Grossh., Odeng. 32 II, Va.;'a. t.
G. Lambert-, Juris stud., Braneg. 28, O.
Vasa 8098.
- A. Lambert-, Löjtnant, Braheg. 28, O. -' J. A., f. d. Handl., S:t Eriksg. 40 (f. d.
- Iv. R. Larnbert-, Löjtnant, Braheg. 28, O.
18 B), K.; a. t. Kungsh. 2327.
_.
Chr. L.,f.d.Ofverkontrollör,
Braheg.28 O. _, B., Hofr.- e. o. not., Kommendörsg. 34,0.
- se äfven Mueller och Möller,
'
_IS, Otto,
Konst-, Metall- & Zinkgjuteri,
Meurk, Adolf, Kamrer iSthlms Inteckn.-Gar.Västmannag. 81, Va.; bost. Frejg •. 5S,
III
Aktieb., Banärg. 27 , O.D}.
Va.
Hilda, Sybehörs- o. Kortvarualt'är,Skåneg.
_, Adolph, f. d. Konsul, Karlavägen 20, O.;
73, Sö.
r. t. 4932.
..
- se äfven Mörk.
_, Adolf, Leiftor v. Ostermalms p. allm.
Meurlin, Sven, Afdeln.vchef hos Lifförsäkr.lärov., Ostermalmsg.
30III, O.; a. t.
Aktieb. Thule, Östermalmsg. 67n.b., O.
26128.
- ~. E.., Musikdir., Sigtunag. 31V,Va.
_2 -Granqvist,
Paul, Redaktör, Stortorget.
- Emehe, Ankefru, Sig-tunag. 31V Va.
221II, St.; a. t. Stork, 371.
- Svea, Änkefru, Grefg. 60, O. '
_, J. A. F., Tapetser., Hornsg. 73II ö. g.,Sö_
- se äfven Mörlin.
_2 A., Trafikchef,
Roslagsg. 1, Va.
Meur1ing, C. J., Byggm., Tavastg. 29 A, Sö.; _2 Carl, Typograf. Kocksg. 26 III, Bö ...
a. t. Söder 2845.
_, Wilhelm, Xylograf, Styrrnansg. 5lI, O.Di
- Seth, Chef (C. G. CoIlin), Fredsg. 4, G.; _2 C., Ankefru, Stureg. 15, O.; inneh. Meia. t. 69 11, bost. Drottningg. 84, G.; a. t.
jers Tvättinrättning, N. Mälarstrand, K.
Brunkeb. 3647.
_, S., Ankefru, Odeng. 30, Va.; a. t. Vasa 7669.
- Jenny, Folkskolel:a,Observatorieg.17,
Va. _2 Si-lma, Ankefru, Braheg. 6 ö. g., O.
~ Otto, Förest., Skåneg. 17 ", ss., a. t. 3773. _, Augusta, Ankefru, Mariag. 17, Sö.
- Carl, Portföljmak.,
Heimdalsg. 6, Va.; Meyeran & C:s Eftr, (inneb. A. Berger),
a. t. Vasa 1074.
Agenturaffär, Scheeleg. 6, K.; r. t. 7984.
- Agnar, Restauratör o. verkst. Dir. i Re- Meyerson, Hugo, Agent, Inneh. firma 'John
stauraut-å.-B. Rosenbad. Strömg. 24,G.
Holmström, bost. o. kontor Mulmskill- L. A., f. d. Telegrafdirektör vid Statens
nadsg. 38, Sthlm 3; a. t. 5456, r. t.
järnvägar, Långängen, Stocksund.
3963, 6869; ankn. till bost,
Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
.f)QO
Meyerson-MilIner.
Meyerson, lAd~, Fru, Handarbetsatelje, Bra,
heg. 25, Ö.; hörn. af Karlavägen, verkst.
uppritn, af arbeten m. m.
-Emelie
Charlotte, Fröken, Sibylleg. 10\ Ö.
- Gerda, Fröken, Braheg. 561l!, Ö"
-,John, 'Grossh., Karlaplan 3 A, Ö.Dj.
- Josef, Grossh., Ynglingag. 11, Va.; r. t.
1063R.
- A., Kapten, Östermalmag.
321l, Ö.
- Agda, Sjuksköterska,
Sjukhem Braheg.
. 56, Ö.; a. t. 5257, r .. t. 9707.
· a.. t 99 il,
-5
Ott
, o, Sk,eppareg. 32 , Ö .D:J.;
r. t. 7855.
& Westrell (inneh. John Meyerson),kontor
o. lager af hvita varor; Regeringsg.
44, Sthlm 3.
.
Meyert, John, Konservator, Drottriingg. 98,C.
Meyjes, C. A., ställföretr. Dir-ktör i Aterförsäkr.-Aktieb. Atlas, Odeng. 651, Va.;
a. t. Vasa 1031.
MeJ"n'e l E .'. E C'., V er k m., SI a kth uset,t E nskede.
Mez, Vater & Söhne, Freiburg, Breisgau,
Seidenzwirnerei & Spinnerei, Ombud
H. Brunner, L:a Nyg. 14, St.; a. t. 14195,
r. t. 99 30.
Micha",lson, K., Teaterchef, Karlavägen 13,
.
Ö.; r. t. 5519, a. t. 8642.
.Michal, Agnar, e. o. Kammarskrifv., Bellmansg. 6, Sö.: a. t. Söder 2949.
--, Emil Gustaf, Sufflör vid Dram. teatern,
'I'orstensonsg, 7 Ö.Dj.
- Emelie, Änkefru, 'Torstensonsg. 7, Ö.Dj.
Michelsen, J., Grossh., kontor o. lager
Fredsg. 2, C.; a. t. 6768, r. t. 819~.
Mie!lelson, P. F., Major, Skeppareg. 7IV, O.
Miekow, A. V., Fil. lic., S:t Eriksg. 35 (f. d.
11), K.; a. t. Kungsh. 51.
von Miekwitz, M., Fru, Hårsjukdomar, Drottningg. 81 A, Va.; a. t. Brunkeb. 3441.
Middend"rff, S. A., Telegrafinspektör, Handtverkareg. 15 A HI, K.; r. t. 3142, a. t.
Kungsh. 3342.
- Emma, Änkefru, Handtverkareg. 15 AIlI,
Militär-F;kiperings-Aktiebolaget, Halling.
3 A, C. (vid Norrmalmstorg), Kontor
2 tr., afd. för Skrädderi 1 tr., afdeln. för
Herrekipering-, Uniforms- o. Sportartiklar n. b.: Sadelmakeri Norrlandag.
5, C.; Svärdfejeri Greftureg. 20, O. Se
annons sid. 40 & 41.
Militär idrott, Stockholms-Distr.,
K. Svea
Lifgarde, 12 komp., Sthlm 14.
Militärlitteraturföreningen,
M~nkb~og. 2,
Sthl ' 2
t 9334
m ; r..
.
Militärläroverken:
Artillerio. Ingenjörhögskolan,
Artillerigården, Riddareg. :k3,Sthlm 7;
chef: Schmidt, S. E., Ma}H';
Inspektörens
exp., Munkbrog. 2, St.
Under, sommaren 1913 infl. !lxp. i
Krigshögskolans nybyggnad v. Ostermalmsg.
Krigshögskolan, Munkbrog. 2, St. Under sommaren 1913 inflyttn. i nybyggnaden vid Ostermalinsg.: chef':
Rudenschöld, C. Th. G., Grefve, Öfverste.
Krigsskolan, Karlberg. chef: Buuveng,
G., Ofverstelöjtn.
.
Sjökrigshögskolan,Arsenalsg.9,C.,chef:
Hamilton.H. W., Grefve, Kommendör.
Sjökrigsskolan, Skeppsholmen, Ö.Dj.,
chef: Waehtmeister, C. A., Kommendörkapten.
Se f. Ö. Kalenderafdeln. [2222J -[2230J.
Militärnyheterna,
se Östlund. A., Löjtn.
Militärsällskapetslokal,
Norrmalmstorg2, C.
Millar, James, v. Häradshöfd., Notarius Publicus o. Advokat; kontor Storkyrkobrinken 11, St., riks- o. allrn. tel.
bostad
Fredrikshofsg. 3, Ö.Dj.; r. t.
Millde, G.• Agronom, Mästersmuelsg. 6, C.
- Julia, Fru, Artillerig. 2, Ö.; a. t. 77 84.
- Elin, Fröken, Kammakareg. 18IlI, Va.;
a. t. Brunkeb. 225.
- Karin, Änkefru, Götg. 12, Si).
K.
.
Millen,O.P.,Grossh.,Karlbergsväg.32AIII,
Va.
Middleship, Mrs, Kommendörsg. 5IV, Ö.
Miller, C. G. A., Ciselör o. Gravör, J akobsg.
Midland, J. P., Bokh:bitr., Valling. 1911
22 A, C.; a. t. 7558, r. t. 11377.
(f. d. 15), Q,
- Sigrid, Fru, Cigarr- o. Pappersh.,Jakobsg.
Midling, Anna, Ankefru, Strandvägen 7 CIV,
2~ A, C.; a. t. 7558.
Ö.; r. t. !lO 19.
- C., Ingenjör, Kungsholmetorg 6, K.
Midvinter, Red. o. utg. Gösta Suneson , för- - L. E., Sjökapten, Ostgötag. 21, Sö.; ing.
läggare Fröleen & Comp.
från Kapellgränd.
Mildt.A., Syssloman. Sjukhuset vid Långbro, --, K. F. P., Tjänsteman i Skandia, Tegen,
Alfsjö; r. t. 3416, a. t. 1506.
Lidingö Villastad; r. t. Lidingö 248.
Milden, Victor, Agent; kontor Svartensg. Milles. Tage, Direktör, Villa Björkebo, Is16 & 18, Sö.; bost. s. h.
linge, Lidingö, r. t. Lidingö 3:\5.
-. Otto W., bost. DöbelnRg: 53II1, Va.
- Stig, Tjänsteman i S, Gumeelii AnnonsMIlemus, Ellen; Fru, Valting. 14 & 16, C.
byrå, Stureg. 54, Ö.; r. t. Osterm.503.
Miliandl~r, Frans, Instr.-mak, Källvägen 84, Millner, Emil, Trikåfabrikör,
Högbergsg.
Enskede.
40II1, Sö.; fabr. S:t Paul~g. 6 B, Sö,
~rand- och Lifförsäkrings-Aktie'bolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
Millqvist-Mjölkdroppen.
561
Millqvist, E., Fröken, Greftureg, 22, (J.
Minuthandelsföreningens
Pensionskassas
- V., Fil. kand., Skriftställ., Lärare v. K.
styrelse, se [3007].
Krigsskolan å Karlberg, Armens In- Mirck, Carl, Konservator, Drottningg. 77 ly"
tendenturkurs, Bröderna Påhlmans HanG.; a. t. 10733; r. t. ~6 64.
delsinstitut
och Stockholms Borgare- Mirowsky,J. F. Max, GravÖr,Ostgötag.1611,Sö.
skola, Vasag. 40, G.
Mischke, Julius R. O., Lagerchef, Hornsg.
R., Löjtnant, Upsalag. 3, Va.
158 A III, ss.
Milner, M., Ankefru, Klevegränd 7, So.
Misdorf, Johannes, Grossh., kontor o. bost.
Milow, A. T. o. E. C,) Fröknar, DrottningFjällgatan
5, So.: a. t. 34 78, r. t.
holmsvägen 1 A, K.
::l936. Partiaffär af bosättnings- och
Milstrand. L. P.,Kopparsl., Skärgårdsg.2L St.
galanteriartiklar,
agentur och kommisMilton & Ca, DroUningg. 58, G.
sion.
Milton, O. G., Bokh., Götg. 97, So,
Missionsbokhandel, Evang, Fosterlands-Stif- Ansgarius, Grossh., Drottningg. 58, C.
telsens, Mästersamuelsg. 42, Sthlm 3;
bost. Norrviken.
a. t. 4378.
- H., Kafeidk., Vidarg. 311, Va.
.. Missionsförbundets Exp., Svenska, Barnhusg,
- Gösta, tj. ex. Landtmätare, Braheg. I, U.,
lO, G.
kontor Hamng. 5 B, G.
Missionsförbundets
Missionsskola, Svenska,
Miltopeeus, Edvard F. H., Kammarskrifv.
Lidingö.
Tullverket, Ostermalmsg. 44[, O.
~lissionsförening, Betesda, se Betesda.
Mimeografering, se Taflins byrå.
Missionstidning. Utg. af Evang. FosterlandsMimer, Tidskr. för stud. af alkoholfrågan
Stiftelsen, Mästersamuelsg. 42, Sthlm3;
o. nykterhetssträfvandet.
Medverkana. t. 5546, r. t. 2493.
de: Proff. Kjellberg, Santesson o. Wal- Missionstidning för Israel, Exp. Idung. 4,
Iis, dr Lidströrn, riksdagsmäunen Ernst
Sthlm 6; a. t. 9077, r. t. Vasa 2.
Beckman o. Jakob Pettersson samt frih. Mittag,Curt,Ing.(Orientl,Hammarbyg.5I1I,Sä.
J. Hermelin. Utgifvare: Dr J. Bergman. Mittag·Leff1er, G., Professor vid Stockholms
Red.: Svartensg. 5III, So.; a. t. Söder
Högskola, Djursholm; r. t. 1265, a. t.
2604, r. t. Söder 239.
Djursh. 9; träffas äfven Rosenbad
Mimosa, Blomsterhandel, Norrlandsg. 3, G.
21V, G.; r. t. 7511, a. t.7511.
Minck & Eriksson, Grossh. (träv.), Drott- Mjöberg, ~. G., Fil. dr, Odeng. 63, Ya.
ninzg. 5511, G.; r. t. 7420 o. 7466.
- J. S., Ankefru, Bellmansg. 24 C, So.
Mindus, S., Agent, kontor o. bost. Odeng. Mjölkbolag. Stockholms Mjölkförsäljnings37, Va.; r. t. 10428, [t. t. 10479.
Aktiebolag, levererar direkt till hemmen
M i n e ral v a tte n f a br i k er:
under kontroll af Stockholms HälsoAktiebolaget Mineralvattenfabriken
Drufvårdsnämnd
producerad
tuberke1fri
van (J. H., Jacobsson), 'I'orkel-Kuutsmjölk och barnmjölk. kontor Dalag.
sonsg. 14, Sä.
3, Ya.; a. t. Mjölkbolaget, r. t. Mjölk.
Aktiebolaget Nordstjernans Mineralvattenbolaget.
fabrik, Birgerjarlsg. 120, Va.
Mjölkbolaget Audumbla; hemsänder inom
Aktiebolaget Radioaktiva Vatten, BrunkeStockholm oskummad mjölk på förbergstorg 11,
seglade glasflaskor.
Kontor MästerApotekarnes
Mineralvattens-Aktiebolag,
samuelsg. 67, G.; a. t. 4117; rikstel.
kontor o. fabrik Nybrog. 35 & 37, O.
1218: försäljningsställen
Norrlandsg,
Eriksberg-s Mineralvattenfabrik
(inneh.
11, O.; a. t. 5748; och Svedenborgsg.
Harald Marrnen), Valhallavägen 111,0.
9, Sä.; a. t. 3804.
Mineralvattenfabr.
Hälsan, Markvardsg. Mjölkdroppen n:r l (för Rödermalm); mot3, Va.; r. t. 8265.
tagn. tisd. o. fJ:~d. kl. 1,30, Skåneg. 72,
Kronan, Surbrunnsg. 40, Va.
sa. (hörnet af Ostgötag.); a. t. 13837.
- Lejonet (inneh. K. R. Berggren), Ine- Mjölkdroppen n.r 2 (för Ofre Norrmalm) ;
dalsg. 2, K.
mottagn. månd. o. torsd, kl. 1, St.
Polstjernan, Luntmakareg. 41, C.; a. t.
Badstug. 78, Va.; a. t. 9984.
4740, r. t. 9799.
Mjölkdroppen n:r 3 (för Kungsholmen): mot- S:t Erik. Agneg. 10, K.
tagn. månd., onsd., torsd.o. fred. kl. 2-3
- Vega (Erik Erasmie), Ynzlingag. 17,
e. m., Drottningholmsvägen
12 A, K
.. Va.; a. t. 4322, r. t. 12120.
Mjölkdroppen n:r 4 (för Östermalm) ; motOrnen, Bröderna Hellström, Surbrunnstagn. månd., tisd, och fred. kl. '/25,
g. 53, Va.; r. t. 8173, a. t. 6165.
Frejg.3, Va.; a. t. 22129; hvarannan
Minnberg, Apolonia, Damskrädderi. Prästg.
torsd. kl. '/,5, ):Ijorthagen, Värtan o.
27, St.; a. t. Stork. 541.
Artillerig. 52, O.
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
Adl"esskalt.ndf!rn
191$.
SVEA. 13 DrottninggataA.
36
(
562
Mjölkdroppen-Modig.
Mjölkdroppen
(för Jakob och Johannes), Moberg A., Löjtnant, Kammakareg. 4, Va.;
Döbelnsg. 38 BI, Va.
a.'t. Brunkeb. 334, r. t. Norr 101.
Mjölkrlroppen i Maria församling, se Maria
Ludvig, Med. dr, Docent. Specialitet:
.
Mjölkdroppe. Se f. ö. [3619].
Hudsjukdomar. Mottagning hvard.ä-c--t
Mjölkning~maskin-Aktieb.,
kontor o. fabrik
e. m.: helgd. '/2.1l-'/212
f. m.: HumFlemingg. 8, K.; r. t. 7919.
legårdsg, 131\ O.; a. t. 8808, r. t. 6081.
Mjölkundersökningar
utföras å Kem. tekn.
Privatbost. Djursholm.
byrån, Drottningg. 40. C.
- Anna E., exam. Musiklärare o. Organist;
Mo och Domsjö Aktiebolag: Hufvudkontoret,
Drottningholmsvägen
12 BI, K.
Strandvägen l", O. (Dr Frans Kempe). - P. M., Målarmästare, Birgerjarlsg. R3, C.
Mobåch, Emma, Ankefru, Brännkyrkag. 6. Sö. - Hildur, ~krifbitr., Skeppareg. 32III, O.Dj.;
Mobeck, Ernst, f. d. Advokatfiskal, Nybrog.
a. t. 9955, r. t. 7855.
68. O.
- C. A., Snickare, Drottningg. 1l0, Vq.
- se äfven Mobäck.
- Hugo, Specerihandel; firma Hugo Moberg
Moberg, Victor,Agronom,StadsgårdenI2v,Sö.
& Co, Kornhamnstorg 59, St.; Hornsg.
- T. R., Amanuens, Norr Mälarstrand 12, K.
77, Sö.; bost. Brännkyrkag. 73, Sö.
- Hugo, Artist, Tomtebog. 20, Va.; r. t. - H. E., f. d. Telegrafkomm., Kommendörsg.
104 75.
46, O.Dj.
- Nils, Banktjänsteman,Prästgårdsg.14,Sö.
- Knut, Tratikinspektör, Valling. 13III, (f. d.
- Arvid, Fabriksskrifv., Marieberg, K.
9), C.; a. t. 15675.
- E .. Fru, Kammakareg.4,
Va.; a. t. Brun- - Carl E., Underlöjtn., Hornsg. 116, Sö.;
keb. 334, r. t. Norr 101.
.
a. t. 31043 ..
- Hildur, Fru, inneh. af Juvelerarefirman
- H. W., Vinhandl., St. Badstug.50, Va.;
v
H. Moberg, bost. Stadsgården 12 , ss.
a. t. Brunkeb. 1905.
- Maria, Fru, f. Roth, Drottningholmsvåg.
- Augusta, Ankefru, Pipersg. 28", K.; a..t.
12 BI, K..
Kungsh. 1021. ..
- Mathilda, Fru, Antikvitetsaffär, Nybrog. - Hilrna Augusta, Ankefru, Karlavagen 15
50, O.; a. t. 20402.
Al, uppg. 4, O.; a. t. 20351.
..
- C. G., Fröhandl., Mälartorget 15, St.; a. t. - Mari,a, Ofverst.a, Lilljansplan 51, 9.
2230, r. t. 8007.
Moberger, John W., Apotekare, Helsmgeg.
- Elma, Fröken, ScheeJeg.14, K.; r. t r.34 49.
131v, Va.; sommaradr. Soldalen, Skär- Maria, Fröken, Valhallavägen 33, O. '. .
sätra.
.
- Maria, Fröken, Karlavägen 15 A I ö. g., O. - A. G., .Direktör, kontor Regeri~gsg. 53,
- Olga, Fröken, Odeng, 88, Va.
.
C.; bost. Skeppareg. 26, O.D).
- C. Ludv., Glasmäst., Braheg. 8, O.; r. t. - Axel, Köpman, N. Smedjeg, 22, C.
5042, a. t. 5878.
.
Mobäck, Alfred, Skrädd., Jakobsbergsg.27,C.,
- E. A., Grossh., Linneg. 761V; O.Dj.; firma - se äfven Mobeck,
..
Moberg & Wenngren, Slussplan 63 A, Modee, Stina, Sjuksköterska, Stureg. 16, O.;
St.
a. t. Osterm. 25 41J.
Frans, Grossh., kontor Kungsg. 56 (f. d. - A. W., Grefmagnig. 12, O.Dj.
16), C.; a. t. 8430, 6573, r. t. 4761, Modeer, P. O., Ingenjör, Timmermansg. 2",
6573; magasin Olofsg.3, C.; bost. SveaSo.; r. t. 110 12, a. t. Söder 61 05. \
vägen 100, Va.; a. t. 10477, r. t. 118 14; - A. E.,Telegrafkommiss., Tegnersg. 8, Va.;
o. Kummelnäs Gård; a. t. Kummelnäs
a. t. 22763.
4, r. t. Hasseludden 35.
- Carl Engene, Öfvermaskinist, Veterinär- Josef F., Hand.bitr., Folkungag.85 BIII,Sö.
institutet, Albano.
- Emil,Handelsres.,Scheeleg.14,K.;r.
t. 3449. Modemazasiuet
Le Chapeau, inneh. Enen
- Carl, Handl., Kungsg. 40 B (f. d. 4), C.;
Wikström, Malmskillnadsg. 26, C. .
r. t. 7586.
.
Moden, G. E., Med. kand., Skeppareg. ~9, O.
- L. H. H., Brandinsp., Kommendörsg. 46, - K. A., Pastor, Valhallaväg. 27, O.; a. t.
O.Dj.
129 O".
- H., JuveJerareaffär,
Kornhamnstorg 49, - Axel, Typograf, Bangårdsg. 6, Sö.
St.; a. t. 22113, r. t. 9967,.
Modern Konst & Tafvelgalleri H. LandfeJdt,
- C. E., Kassör, Stureg. 11, O.
Rörstrandeg. 341, Va.
- Simeon 'Joh., f. d: Kassör,' Drottning- Modesalong Standard. Västerlångg. 76, St.
holmsvägen 12 B" K.
Modh, C O., FiL kand., Kl. S. Kyrkog. 14, C.
- & Wenngren, Kommissions-, Speditions- Modig, K. A. R., Målarmäst., Sockenvägen
o. Inkassoaffär, kontor Slussplan 63A ",
302, Enskede.
\.
.
St.
- Einar, Sekr. i Utr.-dep., Riddareg.28,0.
- K. G., Kontorsskrifv., Kungstensg.67, Va. - A., Änkefru, ·Hötorget 14, C.
Brand- och Lifrcirsäkrings-Aktiebolaget SVEA.
13 Drottni •.•.
ggatan.
56S .
Modigh-e-Moli».
Modigh, Hj., e. Jägmästare, Revisor i Domänstyr .. Grefg. 45, O.
- KaJ:I E., R~(lman. Valhallavägen
491,
O.; a. t. Osterm. 2934.
Modin, Gotthard, Hof tandläkare, Biblioteksg.
15II, G. (Stureplan) ; rådfr. hvard, 3'/24
e. m.: å andra tider efter öfverenskommelse : r. t. 49, a. t. 11536.
- W. O. H., Löjtnant
v. Flottan, St yrman 'g. 19, O.Dj.
C. Edv., Poliskonstapel, Bondeg. 26'\ Sö.
G. A. T. Postbetj., Karlbergsväg-en 49 Ya.
H., Roternani 29:de Roten, Kungshol~sg.
64',
K.
Molander, C. A., Grossh., 'l'egnersg. 341, Va.
(vid' 'I'egnerslunden),
- H., Kontorschef, Helsingeg. 9lIl, Va.
- Lydia, Kopieringsatelje,
Tegnsrsg. 36,
Va.; a. t. Vasa 1576.
C. F., Skrädderiaffär, Storkyrkobrinken
101, Si., a. t. 2:312; bost. Högbergsg.
521, Sö. ; a. t. Söder 639.
Y., Stationsskrifv.,
Högbergsg. 76 E,
ss.
..
u:.,
- Harald, .. Ankefru, Tegnersg. 47
Ya.
- S. L., Ankefru, Greftureg. 63, O.
»Molasin», Melassfoder-Aktiebolagets
Generaldepöt, Robert Stein, Oxtorgsg. 5, G.;
r. t. 10374, a. t. 8855.
Molde, Rudolf, Folkskolelär., Kungstensg. 56,
L. P., Skrädd., Horneg 42. Sö.
Carl E., Spannmålshandl., Döbelnsg. 19II,
Ya.; r. t. 4378; magasin St. Eadstug.
Ya.
'..
15, G.; a. t. 831, r. t. Norr 167.
Moler, K. Ivar W., Korresp. 1 Svenges
Vict., Tapethandelsfirma
(Viet. Modin
Allm. Erportfören., Tomtebog. 13, Va.
o. Ferd. Söderström), St. Nyg. 26, St. Molin, Torsten, Agent, kontor o. bast.
- Victor, Tapethandl.,Karlbergsväg.16,
Ya.
S:t Paulsg. 2 C, Sthlm 17.
..
A., Vinhandelsfirma
(inneh. Eric W. - Hj., Arkitekt. Djurgårdsslätten 36, O.Dj.
Lundquist),
kontor o. lager Mälar- - J. P., f. Pettersson, Barnm., Karlbergstorget 13, St., r. t. 1691, a. t. 243:J;
vägen 50 (f. d. 46), Ya.
inneh:s bost. Svedenborgsg. 21", Sö.; -- A., Bokh., Uplandsg. 79, Va.; r. t.10S3!.
r. t. ~öder 396, a.. t. Söder 13..
- Emil F., Cigarraffär. Linneg. 34, O.; r. t.
A. C., 4nkefru, Karlavägen 12, O.
11476
- E. G., An~!lfru, Uplandsg. 54 F, Ya.
- Gunnar, Civilingenjör, Hornsg. 26, Sö.
- Leontine, Ankefru, Rådmansg. 67, Va. - J. E. A., Civilingenjör i järnvägsstyrelMoe, .(jarl Byggnadsing., Greftureg. 20 cm,
sen, Kungsholmag. 331", K.
O. '
- Ragnar, Direktör, Hornsg. 81, Ya.
Moe-Torssell, Olefine, f. d. Operasångerska, - Herm. C., Droskäg .. Västmannag. 91 m,
ArtiJlerig. 30, O.
Ya.; a. t. 246 69. Sommarbost. Spånga,
Moäll, Ebba, Fröken, S:t Eriksg. 26 (f. d.
a. t. Spånga l 73.
.
8), K.; a. t. Kungsh. 1427.
- A.. Fabr. Greftureg. 24 B, O.
- Eveline. Fröken, anst. i Försäkr. Aktieb. - Adrian, Fil. dr, Sekr. iNationalfören.
Skandia, Dalag. 34IIl, Va.
mot Emigrationen,
Birgerjarlsg,
29,
- Axel, Handelsbokh., Agneg. 29, K.
G.; r. t. 9296. a. t. 9544; bost. Li·
- Sigrid, Lärarinna, Bellmansg. :H, Sö.
dingö Villastad;
r. t. Lidingö 223,
- J. O. H. N., Revisor, Tjärhofsg. 3, ss.,
a. t. Lidingö 383.
a. t. Söder :,)750.
Olof, Fil. dr, Pastoratsadj.,
S:t Paulsg,
- A. Ch., Tidningskontor
o. Pappersh.,
10, ss., a. t. Söder 1730.
S:t Eriksg. 26 (f. d. 8), K.; bost. DrottFrida Chevalier-, Fru, Kocksg. 62, Sö.;
ningholms-vägen 6, K...
a. t. Söder 35007.
.
- E. S. L., Änkefru, Bellmansg. 21, Sö.
- H. L. F., Fröken, Artillerig. 14..& 16, O.
Mogensen, J. C. R, Agent, Bryggareg. 4, G. - Märta, Fröken, Sibylleg. 16Il, O.
Mogren, Axel, A.-E. Dekorativ Inredning, - Nils, Grossh., verkst. Dir. i John BlomVa.ag. 4ö, G.
berg & Co A.-R. Sibylleg. 16JI, O.
- C. Hugo M., B'iLkand., Lärov .. lär., Odeng. - A. E., Hal lmäst , Auktionsförrätt.
vid
46, Va.; a. t. 235 ti3.
Sthlms stads fiskhall, Bryggareg. 27, G.
- P. R, Poliskomrniss., ..Skärgårdsg. !9, St. - J. G., Herr, Mästersamuelsg. 8, G.
- G. A., f. d. Verk m., Orby villast., Alfsjö. - .J. A. E., e. o. Hofr.-not., Byråing. i PaMohlin, Elisabeth, Folkskolel:a, Klara V.
tent-o.registr.-verket,
Tallåsen, (PostKyrkog. 11, G.
adr.), Stocksund.
- D. G. N., Inspektör, L:a Vattug, 30, G. - A. H., Ingenjör, Björkvägen 72, Enskede.
- se äfven Molin.
- Erik N., Jur. stud., Greftureg. 20 B, O.
Molander, AxelJ.,
f. d. Direktör, Strand- - Carl, pensionerad Kamrer, '.Skåneg. 57,
vägen 28, O.D,j.
2'/2 tr., So.
.
- Aurora, t'röken, Pianist, Kommendörsg. - Gustaf, Kamrer, Linnsg, 50 1'/2 tro O.;
.
l!4IlI, O.; a. t. 23592.
r. t. 1332, a. t. 11597.
Brand- och. Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
564
Molin-e-Mouten.
Molin, K.,. Kamrer, Skeppareg. 32, O.Dj.; Mollberg, Robert, Möbelhand!., Tuleg. 23. Va.
a. t. 11913.
- Erik Ludvig. Vaktm., Hötorget ,lO, C.
- G. B., Kassör, Döbelnsg. 5, C.
Mollen, John G". JUr. i fil. kand., Fö!säk·
- Ragnar, Kassör, Norrbackag. l, Va.
ringsinsp.,
Grefmagnig. 17 A, O.Di:
- Fritz A., Kontorist, Surbrunneg. 8IlI, Va. MollerluaDagmar,
Fröken.Artillerig. 3,2, O.
- Georg R., Kontorist, Flemingg. 42, K.; - A. S., Ankefru, Linneg. 39 B, O.
a. t. Kungsh, 2207. '"
Molund, Louise, Fru, Krukmakareg. 18, Bö.
- Edvin E., Kontorschef, Ostermalmsg. 281, Monaeos Konsulat, Götg. 71, Bö.
O.'
..
Monier & Svensson, Sadelmak. o. Tapetser.,
- Carl W., Maskinist, Sibylleg. l, O.; a. t.
Handtverkareg. 33 A, K.
:
.Brunkeb. 19 38.
Monkowska, W~nda, Fröken, Artillerlg. 32m,
- N., Målare, Luntmakareg. 79., Va.
O.; r. t. Osterm. 703.
..
- A., Poliskonst., Grefg. 37, O.
Monkowski, A., Artillerig. 32, O.
- E., Pröfessorsänka, Näckströmsg. 3, C. Monrad, S. Chr. J., kont. Hamnz. 20 B, C.;
- C. A., Revisor, Ledamot af S~. Revisorsbost. Skogsbråten, Saltsjö-Järla.
samf., Narvavägen 141, O.Dj.; a. t. Montaigne, O., Ingenjör. Vikingag. 11,. Va;
16821.
Montan, Anna, 'Fru, Greftureg. 24 B, O.; a'.
C. A., Skrädd., Uplandsg'. 32, Va.
t. 23176.
.
Oscar, Skrädd.; firma Molin & Möeklin, - G... E., Pastor, Danderydsg. 10, O.; a. t.
bost, Sibylleg. 22, O.; r. t. 6917.
,Os~erm. 763, r. t. Osterm. 745.
- P. M., Skrädd., Bergsg. 1~1I, K.
- M., Ankefru, Regeringsg. 54, C.
- P. U., Skrädd., St. Gröndal 32, Lilje- - se äfven Monthan.
holmen.
Montelin, Gösta, Läroverksadj.
Nya Ele- & Möeklin, Skrädderifirma,
Regeringsmentarskolan, Tomt,ebog. 20, Va.
g. 31, C.: r. t. 4739, a. t. 16075.
Montelius, Carl, Byråingenjör, Östermalms·
- Signe E. T., Slöjdlär:a, Katarinavägen
g. 1811/ O.
,.
T", So.; kan träffas r. t.' 132 47.
-- Sara, Folkskolel':a, Jakobsbergsg. 45, c.
- Gustaf, Stationsbitr., Bergsg. 1111• K,
- Elin, Anna o. Clara, Fröknar, S:t Paulsg'.
- S. V., Tapetserare, Greftureg. 20 B, O.
11, Bä.
- Allan, Tjänsteman, Grefg. 371V, O.
- Wilhelm, v. Häradshöfd., ~iksbankens
- Nils, Typograf, Fridhemsg.
36 IV, K.;
sekreterare och ombudsm.i Ostermalmsa. t. Kungsh, 789.
g. 48, O.
. .
- Martha, A!!kefru, Hornsg. 26, Bö..
- Carl G. D., Intendent, Ombud f. Sv. l'lf- Märtha,~. Akerhielm, Ankefru, Sibylleg.
försåkr.vbol., Karlbergsvägen l2lv, Va.;
1611, O.
r. t. 6564.
- Georg, Kommendörsg. 15III ö. g., O.
- Rut, Musiklär:a, Jakobsbergsg. 45\ C.;
- Oscar W., Uplandsg. 70n.b., Va.
a. t. Brunkeb. 3600.
'
- se äfven Mohlin.
- K. J., bitr, Pastor vid Blasieholmskyrkan,
Molinder, G",~., Agent, Rörstrandsg. 40, Va.
Ev. Foster!. Stiftelsens sekret., Mä- Evelina, Ankefru, Klastorp, K.
stersamuelsg. 4211, C.; a. t. 5546, r. t.
Molinderska Konservfabriken, Aktiebolaget,
2493; bost. Jakobsbergag. 451, C.; a. t.
Disponent Herm. Rossel!. KonservfaBrunkeb. 3600.
brik o. import af kolonialvaror en - O., Riksantikvarie,
Söt Paulsg. 11, S«.
gros. Leverantörer till Armen o. Flot- - E. M. E., e. o. Telegrafist; Brunnsg ..
tan, Kontor, lager o. fabrik Blekin10, C.
' .
geg. 63, ss; r. t. 2113 o. 2184, a. t. - M. W., ..Telegrafist, Greftureg. 58, O.
3979;
- Ebba, 'Ankefru, Kar1avägen 50, O.D}.
Molitor, Frithiof, Disponent,
kontor Sot - M. Ch., Änkefru, Brunnsg. lO, C.
Paulsg. 26,Bö.; bost. Högbergag. 68 B,Bö. ltontell, V., Kyrkoherde, Köpmang. 16 II, St.;
.- Gustaf, Försäljer järn- och metallvaror
a. t. Stork. 378 o. Lidingö 173.
en gros, J akobsbergsg. 311, C.; a. t. Monten, Lars, Fabriker för tillverkning a,f
4397, r. t. 5751.
såpa, tvål, stearinljus (Clara Fabrik),
- K. J., Grossh., Vanadisvägen 15, Va.
glycerin, cråme de cholepalmine, läder- A. M., Apelbergsg. 58 BI, C.; a. t. 199 Il.
fett och tunnbinderivaror.
firman inneMoll, Agda, Fru, Karlavagen 2011, O.
hafves af Carl Bergstedt, Carl Rosen- Victor, Fullmäktig i Riksbanken, r. t. 8407.
gren samt Oskar Bergstedt; kontor Söt
- Tom, Lektor, Dalag. 56 B, Va.; a. t.
Paulsg.
29, So., försäljningsbod
i
Vasa 218.
•
samma hus.
- Fritz, Varumäklare, Stureg 38, O.; kon- - T., Fil. dr, Lidingö Villastad; r. t. Litor Skeppsbron 28, St.
dingö 178, a. t. Lidingö 165.
Brand- och lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
:llontgomery - Morsing.
565
Montgomery, Carl, Bryggmäst., Uplandsg. Morell, Erik, Ing., Niirnbergs bryggeri, Sö.
45I1l, Va.
-'- Ernst O., Regementsveteriniir,
Hornsg,
- C. F., Fabrikör (firma Klint, Bernhardt
39 A, Sö.; a.t. 35 10, r. t. 11789; träf& Co), Saltmätareg. 3 B, Va.
fas säkrast 9-10 f. m.
Mathilde. Fröken, Asylen f. Pauvr. hon t., - Olof, Språklär., Tunnelg. 21 I, G.
Hagag. 2II, Va.
.. Moren, Stur«, Byggnadsentreprenör,
kontor
Josias, Kammarherre, Nybrog. 391V, O.;
Drottuiugg.
n. G.; r. t. 12418, a. t.
a. t. 18736.
12346, bost. Djursholrn-Ösby,
r. t.
A. M. S., Kontorist, Regering-g. 111. G.
Djursh. 288, a. t. Djursh. 261.
- F. V., Kontorschef, Bellmansg. 20, Sö.
K. E, Civilingenjör, Gasverket, Värtan.
- Percy, Löjtnant, Greftureg. 74, Ö.
A., Pörbundssekr., Vasag. 42, G.; r. t.
- K. R. G., Ryttmästare, Mästersamuelsg.
7655, a. t. 15043; bost. l:a gatan, n.o
24, 0."
10, Hjorthagen. Värtan
- M. S., Ankefru, Luntnrakareg. 67, Va.
H., Förgyll. (C. L. Fribergs Eftr.),DrottMontgomery-Cederhielm,
Robert, Löjtnant,
ningg. 84, C.
Kommendörsg. 39, Ö.Dj.
- & Co, Ernst, Grossh., firma, Mode-, SybeMonthan, K. O., Bokh., Hjorthagen, 2:a g.
hörs- o. Fodervaror. Kontor o. lager
13, Värtan.
Tunnelg. 20 B, Sthlm 1; kontorstid 1/.
- Emil, Musikunderlöjtn.,
Riddareg. 62,
9-1/26.
O.Dj.; a. t. Osterm. 5876.
- Ernst, Grossh., Tunnelg. 20 B, G:
- se äfven Montan.
- J. T., Klockare, Jungfrug, 7 B, O.; a. t.
Montör, Rörledninl;\'s Aktieb., Gas-, Vatten16278, r...t. 12559.
o. Värmelednmgsentreprenörer,
verkst. - Albertina, Ankefru, Bellmansg. 22.0, ss.
Dir.: Ingenjör Gunnar Ohde. Kontor Moreschi, E., Violinist, Långbrodal ltl, Alfsjö.
o. verkstäder Lästmakareg. 12, G.; r. t. Moreus, Selma, Folkskolel:a, Davidbagaresg.
54 52, a. t. 54 52.
26 A, G.
Moon, Gottfrid. Skornak., St. Badstug, 54, Va.
C. J., Ingenjör, Kungsholmsg. 72 AH, K.;
Moore, Anna Maria, Lärar.a, Birkag. 18 A, Va.
a. t. Kungsh. 860.
- F. L. A., Stationsskrifv. v. Stat. Järnv.,
J. W., f. d. Selmäst., Davidbagaresg. 26
Birkag. 18 A, Va.
Ar, C.
- Manfrid, Tjänsteman v. Järnvägsstyr,
Morgonrodnaden. Tempel n.o 106 af T. O.,
Tomteboda; bost. Kungsholmag. 7, K.
sönd. kl. 7 e. m., Kocksg. 24, Sö.
Maosberg, ~. W., Aktuarie, Stureplan 2, O.; Morgon-T'idningen, Drottningg. 83, Box 160,
a. t Osterm. 3278, r. t. 3202.
Sthlm 1, se Afton·Tidningen.
Moquist, Axel o. Am.a, Fotograflateljö: firma! Morien, Ehrnfried, f. d. Agent, Bon deg. 1
Amanda Johansson, Hornsg. 54, Sö. I
'/2 tro t. v., ss.
..
Axel, Fotograf, Hornsg. 54, Sö.
0_- Ellen, Fröken, Grefg. 541V, O.
- Signe, Fröken, Plogg. 20, Sö.; r. t. 6282. Morin, L. G., Bokh., Döbelnsg. 44, Va.
- Carl G., Handelsbokh., Plogg. 20, So.: - J. A. Fanjunkare, Kronobergsg, 17m, K.
r. t. 6~ 82.
- Blenda, Fru, Riddareg. 76, V.D}.
- John, Kontorist, Tomtebog. 28 Å, Va.; a. - O. R., f. d. Materialuppbördeui.,
Apelt. Vasa 60126.
bergsg. 3P, Ö. g., G.
.
Morales, Juan M., Banktjänstemau.Malmskill-- B. A., Sjökapten, Riddareg. 23, O.Dj.
nadsg. 60, G.
.
Morlin. Gustaf, Kontorist, Tavastg. 45, Sö.;
- Olallo, Tonsättare, Grefg. 10, O.Dj.; r. t..
a. t. Söder 421.
Osterm. 375. a. t. 15009.
Moriing, Jacob, Grossh., Regeringsg, 42,
Morath, Fredr., Fläskhandl., Apelbergsg.39
C.; bost. Kommend örsg. 42, O..
B, G.; bod Saluhallen 84 & 85 å Hö- -- J. u., Ingenjör, Greftureg. 51, O.
torget G.
- Ivan, Köpman, Braneg. 48, O.
- M. K., Folkskolel:a, Västmannag. 76, Va. Morsing. Leopold, Artist, Folkungag. 73 AIII,
- G. E.,. Bellmansg. 25, Sö.
Sö.
Morberg. M. G., .Änkefru, Kommendörsg. 28, - John, Bergsing., Folkungag. 73 AIII, Sö.;
O.
a. t. Söder 408l.
Moreau, Ellen, Fru, Parfymaffär, Birgerjarlsg.
- Edla, Fru. Bondeg. 7311, Sö.
.
18, O.
- P. F., Godsäg., Ingenjör, Villag.18&lJO, O.
- Hulda, Fru, Sigtunag. 12, Va.
- O. F., Ingenjör, Vi Ilag. 18 & 20, O.
- se äfven Moureau,
- Anna, Lärar-a, Folkungag. 73 AIII, Sö.
Morein, S. G., Pastor, Södermannag. 9, Sö.l- Ebba, Majorska. Folkungag. 73 Am. Sö.
!\forell-Norberg, Li~a Mathilda, Barnm., UP-I' - Vilh., Me.d: s~u~., Fol~unga,~' 73 A1I]I;,
S?:
sal ag. 4, Va., a. t. 19445.
- Klara, Slojdlar.a, Foll,unga~. 73A ,So.
e,
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
566
Morssing-e-Munktell.]
Morssing, Gunnar, Arkitekt, kontor: Röög &Il\iotor Union Ins. Go. Ltd, the, AutomobilMorssing, Smålandeg.Bx, O.; r. t. S612,
försäkrinasbolag, Generalagenturen for
a. t. 9022; bost. Dalängen. Lidingö
Sverige, Dir. Frih. N. Lagerfelt, MalmVillastad, a. t. Lid:ö 72.
skillnadsg. 26, Sthlm 16; r. t. o. a. t.
Greta, Fröken, Hötorget 13, O.; a. t.
7869.
, Brunkeb. 1149.
Motoraktieb. Explo, Västmannag. 77, Va.;
- G. Ivar, Jur. kand., ,Advokat, kontor
a. t. 40.90; r. t. 12603.
och postadr. Tjerneld & Morssing, Ö. Motorbåtsinspektör
för Sthlms stad o. län:
Munkbron 5, St., bost. Stocksund.
W. Jacobsen, öfvering.
.
- F. Harald, Drottningg. 71 AIlI, O.; a. t. Motortekniska Byrån, Konsult. Ingenjörsbyrå,
15295.
Chaufförskola, Platsanskaffn. för CbaufMorthensen, L. M., Ingenjör. Villa Solveden,
förer o. Motorskötare etc., Kungsg.79
Lokevägen, Djursholm.
(f. d. 41), K.; r. t. 8963, a. t. 15031.
Morthensson, E. T., Ingenjör, Mångården, Moulier, Oskar, Handelsagent. Fjällg. 2~F1,Sö.
Norrviken.
Moureau, Nils C., Registrator hös Stockh. stads
- se äfven Mårtenson.
Fattigvårdsn., Handtverkareg. 9, K.
Morton, M., Krigsråd, Mörby, Stocksund.
- P. A., Skräddarmäst.,
Klarabergsg. 40,
.Mosaiska forsamlingens arbetsstuga, Bondeg.
O.; bos].. Döbelnsg. 931V, Va.
.
23, Sö.; a. t. Söder 2940.
- Amalia, Ankefru, (stärbh.), MargaretaMosaiska församlingens kassakontor. Wah,
vägen 45, Enskede.
rendorffsg. 3, O. Exp.-tid hvarje helg- - se äfven Moreau.
fri dag kl. 10-1/2 12.
Moussuri, G.,. Kejserlig Rysk Generalkonsul;
- församling-ens pastorsexp., Wahrendorffsg.
Grefmagnig. 3, O.Dj.
.
3, O. Exp.-tid hvarje helgfri fred. kl. Mozart, Anna, Fröken (Eranska Skomagu9-10.
.
sinet), Humlegårdag. 15, O.
Mosebacke Gångbro A.-B.; verkst. Dir. John - C. R., Fröken, Ad. Fredr. Kyrkog. 15, O.
M. Redtz..
- An~a, Musiklär.a, Kommendörsg. 44 ö. g.,
Mosell, C. S. F., v. Värd, Inkasserare, KomO.
'.
mendörsg. 39, O.D;'.; a. t. 26347.
Mueller, Greta, Fröken, Valhallavägen 25, O.
Moser, Eugen, Grossh., kont. o. lager Odeng, - Aug., Grossh.-firma (inneh. John Mueller),
1!2, Va., Birgerjarlsg. 87, Va.; PrivatJärntorget SO, St.
.
bost. Odeng. 351, Va.
- JOQn, Grossh., firma August Mueller, Kv.
"- Leopold, Grossh., Odeng. 421, Va.
Agir, Vägporten, Djursholm.
.
Mossberg~7 G. E., Direktör, Drottningg. 95 - Erj,k, Inge~jör, Valhallavägen 25, O.; a. t.
D, va.
..
Osterm. öO 72.;
- L., Doktorinna, Skeppareg. 64n.b., O.
- se äfven Meuller och Möller.
- Anna, Fru, Vikingag. 6, Va.
Muhr, J. P. A., f. d. Bruksägare, Rosenlundsg.
- Augusta, Fru, Uplandsg. 54, uppg. C,
28 A, 31/2 tr., Sö,
'
Va.; a. t. Vasa 1125.
.
Multiplikatorn, Red., expo Ö. tryckeri Drott- Elisabeth, Fru, Drottningg. 95 D, Va.
ningg. 33; O.; a. t. 25439.
- T. J., e. O. Hofr.-not., Rensg. 12, Va.
Munck af Fulkila, -Gerda, Fru, Norrlandsg.
- E., Kapten, Linneg. SI, O.Dj.; r. t. o.
17IU, O.; a. t. Brunkeb. 1546.
a. t. 69 46.
- af Fulkila, Hedda, Generalska, Statsfru,
-s, E., Trävaru-Aktieb., kont. O. brädgård
Strandvägen 37, O.D}.; r. t. 6S 4S.
Helsingeg. 2, Va. Upplag vid Värtan. -'af
Rosenschiöld, M., Sekr .. i Vattenfalls- & Co, Uniforms- O. Civilskrädderi. Sturestyr., Artillerig. 381V, O.; r ..t. 10987:
plan 13, O.
- Ulrique, Fru, Braheg. 42n•b., O.
- E., Ode ng. 34, Va.
Munkedals Pappersbruks Stookholms-AgenMoström, G., Urmakare, Folkungag. 85 A,
tur. Direktör: Hugo Weman, kontor
Sö.
Drottningg, 18, O.
Mothander. Carl, Amanuens, Greftureg. 69, Munkhammar, J. S., Plaggmaskinist,
Götg.
O.
.
20, Sö,
- Beda, Rådmanska, Greftureg, 69, O.
Munksjö pappersbruks i Jönköping kommis- Alb., Skomak., Döbelnsg. SI, Va.; a. t.
sionslager hos Rud. Wykman; kontor
Vasa 7280.
Kornhamnstorg 53 St.
Motokultur Aktieb, Drottningg, 11 II, O.; r. Munktell, Th., Fil. dr, Scheeleg. 14, K,.
t. O. a. t. 6674; verkstäder i Södertälje, - Helena, Fröken, Fredrikshofsg. 2 O.Dj.
tillverkn. af motorer o. motorkultiva- - Tyra Fröken, Scheeleg. 14, K. '
torer; verk st. dir. G. W. Wahlenius.
- Th., 'Revisor i Armef6rvaltn.,Scheeleg.
Motor, Elektr. Aktieb., Hamng. 32, O.
14, K.
Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget ,.SVEA. 13 Drottninggatan.
Munktell-Mi.iller.
:Munktell, Sofie, Änkefru, KafeetStrand v.ägen
19, O.Di:; bost. Styrmansg. 3 O.Dj.
Munsen, Ida, Ankefru, Frejg, 40, Va.·, a. t.
asa 549.
V
Munter, A. A., Massös, Vegag. 14, Va.
Munthe, Henr., Fil. dr, Statsgeolog, Engelbroktsg. 43AIlI, O.
. W:son, Fil. dr, Rektor vid Fr. ScharA.
taus Handelsinstitut,
Fjällg. 23 A Sä.
Karlaplan 1II,
f
C. ..H ., f . d . H orättsrad,
O.Dj.
A. J. ~'., Kamrer, Uplandsg. 161, Va.
Arnold, _. Kommendörkapten,
Riddareg.]
39" O.Dj.
G. 4F., OPresident i Kammarkoll., Nybrog.
O, .
Ernst, Revisor i Allm. Hypoteksb., Valhallavsgen 103", Va.; a. t. Vasa 7131.
Agnes, Ankefru, Hornsg, 42, So.
MUl'areförbundets Stockholmsafd., Svenska,
Barnhusg. 14, C.; r. t. 2694.
Murbeck, C. A., Fanjunkare, Hästgardeskasernen, Sturevägen, Sthlm ..5.
Murbeckska inrättningen, Fittja-Angby, Täby
förs., Stockh. län.
Murbruksfabriken,
Nya, Norr Mälarstrancl
8, K.; se Nya Murbruksfabr. i Sthlrn
Aktieb. (R. W. Alderin).
Muren, Karl Daniel, Ingenjör, Tavastg.
o
T
067
M u s e e r (forts.):
Lifrustkammaren
o. Klädkarnm., Nordiska xruseet, Lejonslätten 7, Sthlm 14.
Musikhistoriska, Riddareg. 20 n. b., U.
Nationalmuseum, .Blasieholmen, G.
Nordiska, Lejonslätten samt Skansen,Bredabliek
o. Skånska Stenkolsgrufvorna. Sthlm 14.
Postmuseet, L:a Nyg. 6, 2 tr., si.
H.iksllluseuID, Naturhistoriska:
Botaniska, Zoologiska och Mineralogiska afdelningarna, Drottningg. 96, O.
Etnografiska afdeln., Valling. l A, C.
Samlingen af fossila växter, Valling. 1 A, O.
Statens Historiska, se Nationalmuseum.
sve~~~\,BOkindustrimusenm,
Klara S. Kyrkog.
'
Sveriges Geologiska Undersökn:s,Mästersamuelsg. 44, Sthlm :J.
'I'ekrrlska skolans, Mästersamuelsg. 44, O.
ufriga museer samt tiderna, då de hållas öppna, se
under resp. bokstäfver o. KalenderafdelB.
[1646J.
Musikaliska Akademien, Stallgatan
2 C.
Biblioteket öppet under terminen 'alla
helgfria dagar; månd., onsd., torsd. o.
lörd. 11-l~,30 midd., tisd. o. fred. kl.
5-7 e. m.
- Konstföreningens exp., Drottningg-.9 C.
Musik: & Bokförlags-Av-B. Cecilia, Birgerjarlsg. 113 A, Va.; a. t. Brunkeb. 51 85.
Musikförlaget Aeol, Väster1ångg. 9, St.; a. t.
26559.
~fusikhistoriska
Museet, Riddareg. 20 n.b,
O.; öppet sönd, kl. 1-8, afgift 25 öre,
1711, Sä.
helgfria onsd. kl. 1-4, afgift 50 öre
_ B. ..E., Revisor hos KgLGeneralpoststyr.,
sommarmånaderna
endast onsd. 1Ostermalmsg. 17 III, O.
llusiklånbibliotek,
se Yrkesregistret, MusikMurmästareämbetet,
Nybrog. 20, Ö.; r. t.
handlare.
9867.
Mutual Life Insurance Company of NewMurquist, Lotten, Sömmerska, Vegag. 1, Va.;
York, Lifförsäkringsbolag,
Drottninga. t. Vasa 2669.
g. 55, C., 1'. t. 3t\7, a. t. 846. Di-'
Murray, Axel, Apotekare, bost. Birgerjarlsz
.. l'e~tör Lars A. Enequist.
1911 C. (Stureplan) . a. t. 23099 r. t Mulhens,. Fer.d., Eau de Cologne & Parfy9::l22.
'
'.
lll?nfabn.k ~Glockengasse N:o 4711»,
Henrik, Civiling., Drottningg. 13, C.; ,1.\
Koln, filIal I Sundbyberg; a. t. Stockt. 8887; bost. Uplandsg. 58 Va.' r. t.
.. holm 4711, ,l' .. t. Stockholm 47p.
.
12484.
'
,
r Mullbach, N. L., Snickare, Vanadisvägen 31
W., Expeditionschef, Hofrättsråd Kungs
.. A, V~.
.
..
holmstorg 10 III, K.; a. t. 127 '9~, r.' t. Muller, NIls. NIlsson, Agenturaffar, Norr121 24.
landsg. v, e.
Sophie, Fru, Karlbergsvägen .11, Va.
- A. S: J\genturer, Svartensg. 4, Sä.; konAlma, Lärar:a, Linneg. 76, O.Dj.; a. t.
tOIStI~ 9-.5.. a. t. 1~.949, r. t. 138 68.
Osterm. 2(545.
'I'alegrafadr .. Agentmullers.
George, Löjtnant, Rörstrandsg. 30 A, Va.
Huld~\ Blomsterh., Roslagsg. 8, Va.; a. t.
C. A. A., Ofverstelöjtu., Kammakareg.
77 .,( .
.4III Va.; a. t. 12617 r. t. 9370.
1- L. J., Bokh., 'I'antog. 15, So.
.
,
'
I _
Hermann, Ciselör, verkst. Norra Smedjeg.
Museer:
5, C.; a. t. Brnnkeb. 3003; bost. Väst·
.\rtillerimuseum,
Riddareg. 13, Sthlm 7.
mannag. 33, Va.; a. t. Vasa 1282.
BiOI~~~!;:7;~~7r~83Te~i~j~~~:~~~lilj~,!~f~r~e~:
G.7~ilI~·'V~. d. Dekor:mål., Kammakareg.
Hygieniska, Karol. Institutet, E.
Eugen, Direktör, Kungsg. 2III, C.
Landtbruksakademiens,
Landtbruks- och fiskeri-o
Julius, Direktör, Kommunalhuset, LiJJ'eExperimentalfäUet, utom Roslagstull ; öppet
h
helgfria tis-, ons-, fre- o. lördagar kl. 12-3,
olmen.
gÖ~o. helgdagar 1-3.
J OS., Fil. dr, Björngårdsg. 21, Sä.
3:
T
I
1I
Brand- och LifF'orsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
568
\
Muller-,-)Iård13ll.
Muller, Jenny, !"röken, Förest:aför Franska Myren, Paul, Artist,: Rarlavägen 15, ~, O:;
skolan, Dobelnsg. 9, O,; a. t. 7811.
.,a. t. Österm, ,0021.
'
- -Lijmeus, Förest. för nattasylen for män, - Carl Axel, Flaggunderoff., Timmermansg.
Östgötag. 4\1 & 51, Sö.
.
2, Sö.
- J. 'Rieck-, Ingenjör, Riddareg. 21, O.Dj. Myrin; I. A., Agent, Götg. 17, Sö.
-s Kafe (inneh, Alfr. Lantz), Norrlands- - E. L., Tjänsteman i Sthlms Ensk. Bank,
g. 16, O.
.
Uplandsgv d-t!", Va.; a. t. Vasa 2007.
- Moritz, Kontorschef, Uplandsg. 56, Va.; Myrorna, Ostgötag. 31, Sö.
'a. t:. 23~.29, r. t. 1.21 17.
Myrstedt, I. L.,. Direktör i Myrstedt & Sterns
- C., Korsnar, Drottmngg.
82, O.; bost.
'.Akticb:, Östermalmag. 231, O. .
Norrtullsg, 8 A, Va.
_ Sven, Disponent, Artille.rig. 7IV O.
- G· 0· .A., f. d. Landtbrukare, Tavastg. - Henrik, Jur. fil. kand., Ostcrmaimsg,23,
38 S
, o'd d
~.
K
. k
O.; a. t. 6243.
- E rik .' Me.
r, Professor,
arelins a In- _ & Sterns Aktiebolag, Mattor, Möbeltystitutet, K.
.
ger och Gardiner, Kungsg. 5 o. Norr.
- Ernst Theodor. MUSIker, Ingemarsg. 4 II,
Iandsg. 25, O.; a. t. 4'5 67, 5036 r. t. 563,
Va.; a. t. Vasa 7880..
2891.
- Gerda, Sjuksköt-a, Stureg. 13,
Myrtin, John, Hofr.-e. o. Not., Praktiserande
- Oscar, :rape~~rare o. Dekeratör, Grefjurist, kont. Hamng. 3 AIII, e.; a. t.
m~glllg. 1.1 ,v. "flyg-eln,O'.l!J.
I
7505; bost. Braheg; a8III, O.; r. t. 1257.
-.. Mana Mathilda, Lastmakar~~. 27 B , O. _ S. M., Ingenjör, Uplandsg; 72III, Va.
Mullern-Aspegren, V., Prakt. lak., Hamng. Måhl, M. M., Ingenjör, Kungsholmstorg 5,
26, O.; a. t. 16024, r. t. 4887. Hud-,
K.
köns-- o. urinvägarnes sjukdomar; .söc- Måhlström, H. O., Lärar-a, Grefturec. 34B,
kend, 8-10, 3-4, sönd. 10-11; kvinnO'
o
liga patienter söckend. J /.2_' 123.
Måh 0b . k S· . F "k
I . ~ 67 III O D' ..
Miinchens bryggeri, Torkel-Knutssonsg.2 Sö.
r ec , ,,11'1, ro e,n, .mneg.
,.
'J.,
Miinster, B. V., Fabrikör, Götg. 48B, Bö.
,a.
t. ?sterm. 8 ~1.
,
Munter, Rudolf, Tjänsteman i Lifföra-Aktieb. Malarsko~a. N ~rdbeIg, Emm~, o. Peterson"
Thule, Birg~!jarlsg .. 13l BV, Va.
t~g·a, Smalandsg. 38, O., a. t. Brunkeb.
- J. M., Underlöjtn.i Fridhernsg. l3B, K.; M'l' k'l'
J Strömb g
G W' b g
a. -t, Kungsh. 1476.'
a ars .? a..
o erIV o. . em er "
Miintzin/r, C. Hj., Disponent, Greftureg.
Mastersamuelsg. 37 ,O.
29tlI, o.
Må.nsson, Filip, Dek.-mål., kont, o. verkst.
- A., Ingenjör (inneh. af Sv. Pappersbyrån),
Tyska Stallp,lan 2( Si.; r. t. 10314,
Birgerjarlsg. 106, Va.; r. t. 106 ilO.
a. t. 102 75. ~telJe Svartmang. 24,
Myhrman, Aug., Bokbind., Skeppareg. 25 A,
St.; bost. Baltsjöbaden.
O.; a, t. 10308.
-- Beda, Fröken, Uplandsg. 39, Va.
- E., f. d. Byråchef, Islinge, Lidingö; r. t. - Gerda, Frök~n,Braheg.12,
O.; a.t.10265.
Lidingö 316.
- Gertrud, Froken, Uplandsg.39, Va.; a. t.
- E., Fröken, Teckningslär:a o. mönsterVasa 377.
riterska, Johannesg.28, O.; a. t. 19512. - A., Grossh., ~)d.~ng. 86, Va.
II"
- Signe B., Fröken, Barnhusg. 4IV, O.
- A. M., MusIkla;:a, Tavastg, 29 B SI).
- Gustaf, Ingenjör, S:t Paulsg. 35 B, Sö. - & Son, C. F., Målarflrma, Braheg.12, O.;
r. t. Söder 2 16.
.
a. t. 10265.
- Hanna, ..Änkefru, Johannesg. 28, O.
- S, M;) Ombud för .Akt~eb. Rob. Theger- H. S., Ankefru, Fridherneg. 16 A I, 1[..
ström & Co, ArtII~eng. 2~, O.! . ..
Mylen, Sonja, Fra, Banärg. 19II ö. g., O.Dj. - ArvId, ~ostexp., Hogbergsg. 35, So.;
Mynt, Utländskt
in- och utväxlas af se
r. t. Soder 360.
Yrkesregist;et.
'
- J., Prokurist, Inedalsg. 1, K.; r. t. 38 47,
Myntkabinettet,
Kgl., se Statens historiska
a. t. :K;,ungsh. 1950.
museum.
- Ch. A., Ankefru, Odeng. 61, Va.
Mynt- o. jnsteringsverket,
Kungl., Handt- - John F. (Månsson & Son); bost. Tunnelg.
verkareg, 5 & 7, Sthlm 16.
11, O.; a. t. 22969.
Myrberg, A.M., Fil. dr, f. d. Lärov.-adjunkt, Månzen, Carl, Disponent, Brännkyrkag. 104
Klara V. Kyrkog. 20, O.
-112, Sö.
.,.- Hilda, Fröken, Svedenborgsg. l, Sö.
Mårdberg, G. W., f. d. Komminister, Ny- J. F., Hand!., Heimdalsg. 2, Va.
brog. 53. O.
- I., e. o. Hofr-not .• Grefg. 60, .o.
Märdell, Ernst, -Byggnadsing. o. Byggmäst.,
- O., 'V. Stadsing., Braheg. 29, O;
Västmannag.67III,
Va.; a. t. Vasa 3280.
Ö,
Brand- och LifTdrsäkrings-Aktiebolaget SV,EA. 13 Drottninggatan.
!
Märtenson-s-Möller.
569'
Mårtenson, .Albert, Agenturer för A.-B. Möller, Gustaf E., Advokat, e. o. Hofr.-not ...
Karlstads yllefabrik. A.-B. Jakobsdals
kontor, Fredsg. 4, C.; r. t. 9812, a
Kamgarnsspinneri,
S. & J. Watts &
4368; bost. Grefg. l:lJlI, O.D}.;· a. t.
Co., Manchester, Eduard Creutznach ,
22801.
Nachflg. Chemnitz Kont. o. bost, NorrSven, Agenturaffär, Stadsgården 1'2.5ä.;
landsg. 13, C.; a. t. 10850, r. t. Norr
r. t. öU10, a. t. 311 20. Telegrafadr.
425.
»Forward».
Herm., Fabrikör, Prästgårdsg.
10,
Ivar, Agentur- o.Kommissionsaffär.Skeppsr. t. 4335, a. t. Söder 79. Firma Nya
bron :W, St.; bost. Styrmansg. 2.: O.Dj.Korkfabriken; kontor o. fabrik PrästH., Arkitekt, Karlavägen 15 A, O.
gårdsg. 29 & 31, So.; r. t. 1705, a. t. - F. M. C., f. d. Bankkamrer, Kungsg. 62
3014.
..
(f. d. 22), C.
Emmy, f. Schröder, Fru, Nybrog. 66[1, O.. - Jöns, Byggm., Varfsg. 12, Sä.
..
Leontine, Fröken, Klara S. Kyrkog. 7, - Wilh., Direktör. Grefmagnig. 18, O.Dj.~
C.; r. t. 13112.
a. t.215 /8.
O., Smidesfabrikör; åkdonstillverkn.,HögG., Disponent, Regeringsg. 25, C.
bergsg. 32 A, Sä.
Axel, Egendomsäg., Karlbergsvägen 261,_
R., Telegrafist, Prästgårdsg. 10, Sä.; a. t.
Va.; a. t. Vasa 525, r. t. Vasa 583.
Söder 79.
& Co, Engros- o. Agenturaffär, inneh.
- J. C., Ankefru, Prästgårdsg. 10, Sä.
Henning Möller, Drottningg.
0/, C.;.
Mårtensson, E. A., Frisör, Regeringsg. 51,
r. t. Norr 192, a. t 265 ö4.
C.; bost. Kommendörsg, 7, O.
Emma, Fru, Herrekip.affär, Stureplan 4,
- O'i Handl., Sv. Aggexportföre~l. nederO.; bost. Dj\l1'gårdss]iLt~en ~2, O.Diag, GJa KungshoJmsbrog. 2;), C.
Ida, Fru, Hegenngsg. 9', 1/. tr., C.~
- C., Ingenjör, Frejg. 19, Va.
a, t. 11259.
..
- E. A. E., l:e Post exp., Drottningg. 53, C. - Maria, Frn, KarlapJan 10, O.Di·
- Signe, Teckningslär:a
o. Mönsterrit.a, - Rosa, Fru, Kommendörsg. 10, O.
Nytorgsg. 11, Sä.
.'
- Anna, Fröken, Uplandsg. 441, Va.
.
A. M., V~rkmäst.,'fomtebog. 5, il'/2.tr., Va.
Berta, Fröken, Engelbrektsg. 31 B, O.
- A~na, Ankefru, Linneg. 39 A, O.: a. t.
Emma. Fröken, Hotelläg.a, Drottningg,
Ö.sterm. 3967.
47, C.
- L.,Ofvervaktmäst.,
Riksdagshuset, St.
Gertrud, Fröken, Gymnastikdir.,
Frid:\!årthenson, M., Holländareg. 29, C.; r. t.
hemsg. 24m, K.; a. t. Knngsh. 26 62.
Vasa 976.
Sigrid, Fröken, Lärar:a, Kammakareg.
Måålberg, Carla, Damfrisering, Götg. 14,
;-)91t. h., C...
..
Sä.; a. t. il04 15.
r. o. E:; Fröknar, Ostermalmsg. 33. O.;
Mälarbadet, Norr Mälarstrand 12, K., Handtr. t. Osterm. 164.
verkareg.Tl , K.; a. t. fl3 43, r. t. 38 14.;
J:or, Fredrik, Godsäg., verkst. dir. i
kontoret a. t. 9344, r. t. 3815.
A.-Bol. Yve, Grefg. 37, O.; r. t. 13622,.
Mälareprovinsernas
Bank,
Aktiebolaget,
a. t. 6084.
Skeppsbron ~, Sthlm 2, Filialer KarJaCarl, Grossh., Högbergsg. 11":b, So.
vägen 17, O., Strandvägen 5, O., O.
G. E., Grossh., Grefg. 12II, O.Dj.: r. t.
Kungsbroplan 1. K.
3844.
Mäla.rhamnens Ångbåtskontor, Köttorget 8,
J. Stephenson-, Grossh., firma Möller &.
St.; a. t. 1253, r. t. 1469.
Persson, L:a Nyg. 23, St.; bost, SaltMälarrnejeriets Partiaffär (L .. Kihlstrand),
sjöbaden.
Ostermalmsg.
14 A III, O.; r. t. 641,
Anders, Hand.-förest., Aspudden.
a. t. 12127.
Carl G., Handl. (specer i-", 'I'immermansg.
Mälarprovinsernas
Hypoteksförening, Arse38 A, Sä.; bost. s. h., ing. från Prästnalsg, lOAr, Sthlm 15; r. t. 409 0.499,
gårdsg.
,
a. t. 7437.
- G. E. B., Inkasserare, Jnngfrug. 4, O.
Mälarstrand,
Fastighets
Aktieb., kontor - Charles, Kamrerare Y. SV. Sockerfabr.Skeppsbron 28 II, St.; 1'. t. 95 75.
Aktieb., Strandvägen
15 n.b, O.Di-;
Möcklin, C. G., Musikfanjunk., Artillerig. 24
a. t. Oste rm. 47 Ou.
..
&. 26, O.
- Carl Gust., Kassör i Prästersk, Anke- o.
Mödra.föreningens, Kristliga, ålderdomshem,
Pupillk., Styrmansg. 91\', O.DiFlemingg. 20 n-», K.
J. W., Kemigraf, S:t Eriksg. 24 (f. d.B),
Möllenborg, Gustaf, K. Hofjuvelerarefirma,
K.
..
äges af Carl Feron, Drottningg. 14, C.
Aline, Konsulinna, Ankefru, Birgerjarlsg.
Möl1enhoff, C. K, Fröken, Stureg. 28, O.
11, C.
t:
ss..
Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget
SVEA. 13 Drottninggatan.
,570
Möller-Mörtstedt.
I
Möller '. J. E. G., Kors~ngare v. K. Operan, Möllersten, Mauritz, Filt- o. Skinntoffelfabr.,
Linneg. 65, O.D.J"
Kl. N. Kyrkog. 5, G.; r. t. 1451, a. t.
- Casper, Lagerchef, Handtverkareg. 84l1I, I
4290.
..
K.; r. t. 13638.
,- E. T., Verkm., Birgerjarlsg.Tl S, Va. .
- Anna, Lärar:a, Valfing, 4, G.; a. t. 246 61. Möllerström, A. H. J., Ingenjör, Rörstrandeg.
- Ingeborg, Lärar:a, Uplandsg. 441, Va.
52, Va.
- Boris, Löjtnant, Birgerjarlsg. 11, G.
Möllersvärd, H., f. d. Landtbr., Storg. 3' &
- Hugo, Löjtn., Gymn.-dir.,Odeng.
11, Va.
5, O.
- E. O. H., Musiker, Svartensg. ~8 & 30, Möllman, Emil, Målarmäst., Kommendörsg.
Sö.
21 A, O.: a. t. ~35 72.
- Gerda, Musiklär:a, Valling. 4, G.; a. t. Mönner, J. M., Grossh., Malrnskillnadag. 36,
246 61.
G. Firma Svea Glasmagasin. Rege- Sven, Ombudsman, Karlbergsvägen 261;
,ringsg.
30, G.
.
Va.; r. t. Vasa 583, a. t. Vasa 525.
- Gust. Georg, Kassör; Linneg. 17, O.
- Alfred, Polisman, Skåneg. 57, Bä.
Mönsteraffär. Buttericks, Drottningg. 57, G.;
- Tage, Postexp., Renstjernasg.
201, So.;
a. t. 1410, r. t. 1726 .
. '
r. t. Söder 294.
Mönsteraffär. Stockholms äldsta, Mästersa- Bertel, Prakt. läk., Invärtes, spec, Bröstmuelsg. 12 G.
sjukdomar, Sibylleg. 53r, O. (invid Mönsteraffären Chic, Mästersamuelsg. 45 B,
Karlavägen).
Mottagn. hvard. '/.3_
G.; a. t. 18916.
'
1/25 e. m.: a. t. 233 00, r. t. 6670.
Mönstertidning, Drottningg. 30,. G..
- Anna, Professorska,
Strandvägen 7 B, Mörck, M., Fröken, Riddareg. 15, Ö.
O.
Mörk, Rick., Arrendator, Berglund, Lilje- J. M., Redaktör, Malmskillnadsg. 911, G.
holmen.
- R., Redaktör, G:a Kungsholrnsbrog. 49 - August,. f. d. Bankkassör, Karlavagen
A, G. .
391, O.
Sven H., Benskrifning, Styrmansg. 1511,
A401f, Kamrer, Banerg. 27, O.Dj.; a. t.
O.Dj.; a. t. Osterm. 4738.
Österm, 4594 .
. Otto, Sergeant, Hästgardeskasernen, Stu- - C. H., .Lok.-för., Helsingeg. 15l1I, Va.
revägen, Sthlm 5; r. t. 1883.
- Elvira, Ankefru, Sybehörsaffär, VästmanA.G., f.d. l:e Stationsskrifv., Upsalag. 611I,
nag. 64 Va.; a. t. 14174; bost. St. BadVa.
..
stug. 40, G.
- Knut, 'Ijängternan i Agir, Nybrog. 34, - se äfven Meurk.
.
O:; a. t. Osterm. 4021.
Mörlin, G., HandI. (färg- o. kemikalie), Lilje- Nils, Tjånsterngn, Riddareg ... 35 & 37,
holmen; a. t. Gröndal 17.
.
.
O.Dj.; a. t. Ostorm. 5, r. t. Ostorm. 10. - se äfven Meurlin.
- Carl, 'I'ryckeriförest, i Tryckeri-Aktieb.
Mörner, Lucie, Fröken, Kammakareg. 811ö. g.,
Ferm, Lästmakareg. 10, G.; bost. ReVa.
.
geringsg. 991v högra uppg., G.
- C. O. R., Grefve, Jur. utr. kand., Aman.,
- Maria, Tv ål- o. Parfymhandel, Regerings:Linneg. 39 B, O.; r. t. 12309.
.
g. 67, Q,; a. t. o. r. t. 9869.
.
- A. G., Grefve, Kapten, Florag. 20, O.
Augusta, ~nkefru, Greftureg. 351, O.
- E: H. A., Grefve, Marlnöfverdirektör,
Augusta, Ankefru, Handtverkareg.
84I11,
Villag. 22, O.
K.; r. t. ,\3638.
. - K. A. H., Grefve, Professor, Rektor vid
11
- A. G. ~., Ankefru, Storg. 46 ö. g., O.
Karo!. Inst., Handtverkareg.
3, K ..
- Edla, Ankefru, Ostgötag. 33, Sä.; a. t. - Gustav, .. Grefve, Engelbrektsg. 31 B, O.;
Söder 11 68.
.
, a. t. Osterm. 4~ 5;$.
Matbilda, Änkefru, ValIing. 4, G.; a. t. - Elisabeth, Grefvinna, Danderydsg. 8, O.
246 ~.1..
.
- Axel, Komminister i StorkyrkofOrs., PrästCarl, Ofverintend. o. Chef för ()fvering. 3, St.; mottagn.-tid.
tisd, o. fred.
tend.-ämpetet, Bo, K>Djurg'>.-,.O.Dj.
kl. 11-12 f. m.
- Erik Herman, Rådmansg. 54, va.; a. t.
Christer, e. o. Notarie i Svea Hofr., BirVasa 7586.
gerjarlsg. 108. Y::a.; r. t. 12555.
- se äfven MeuIler och Mueller.
Chr. Hamp., f. d, Ofverste o. Sekundchef
Möllerberg, Karl Axel, Ing., Danviksg, 10,
för Lifg. t.häat.Kabinettskamjnarherre,
ss., r. t. Söder 322.
Hofmarskalk
hos H. M. Ankedrott~Mllerstedt, F., Skohandlare, Nybrog. 10, O..
ningen, Valhallavägen 17o.b., O.; r. t.
o. Malmskillnadsg. 5, G.; bost. Möllebo,
Oiterm. 161.·
. Lidingö Villastad.
Mörtstedt, .S. F., Disponent, Kommendörsg.
- ,A., Skomakare, St. Radstug. 56, Va.
23, O.; a. t. Osterm. 3283, r. t. 7243.
. Brand- Icb LifrorSåkrings-Aktiebolaget
SVE,k'"'13 DrottniaggatM.