13. Behandling av Riksintressen

Behandling av riksintressen
Behandling av riksintressen
Allmänt
I översiktsplanen ska visas hur riksintressena tillgodoses och bedömas om de
förslag som ställs i planen kan innebära påtaglig skada på de riksintressen som
berörs. I planbeskrivningen har riksintressena beskrivits under respektive sektor och under de olika delområdesbeskrivningarna. I Stenungsunds kommun
finns riksintressen för både bevarande och exploatering. Riksintresset för petrokemisk industri berör till stora delar planeringen i samhället Stenungsund,
medan riksintresseområdet för naturvård, södra Stenungsundskusten som tilllika är ett Natura 2000- område, berör planerade utbyggnader i Jörlanda och
Stora Höga. Detta behöver inte innebära att riksintressenas värden påtagligt
skadas genom de föreslagna förändringarna. I det följande redovisas kortfattat på vilket sätt riksintressena berörs av planens förslag, och hur dessa kan
tillgodoses i kommunens planering.
Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB
Kommunens kustområde omfattas av ”Särskilda hushållningsbestämmelser”
enligt 4 kap. i miljöbalken. I 4 kap 1 § anges att områdena på grund av naturoch kulturvärden som helhet är av riksintresse och att ingrepp i miljön endast
får göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar dessa värden.
Bestämmelserna enligt 4 kapitlet ska inte hindra utvecklingen av tätorter eller det lokala näringslivet. De förslag till utbyggnad och förändringar som
redovisas i planen syftar i samtliga fall till utveckling av näringslivet och
kommunens tätorter. Hushållningsaspekterna bedöms därför ha tillgodosetts
i kommunens planering.
Natura 2000, 4 kap 8 § MB (7 kap 27 § MB)
I Stenungsunds kommun är Hakefjorden med strandområde (södra Stenungsundskusten), Halsefjordens vattenområde norr om Stora Askerön, Ranebolund och delar av Svartedalens naturområde utpekade som Natura 2000- områden enligt EU:s nätverk för särskilt skyddsvärda områden. Miljöbalkens
regler medför att tillstånd kan krävas för alla verksamheter eller åtgärder som
kan medföra påverkan av Natura 2000- områdena.
PLANFÖRSLAG
I kustområdet mellan Brofjorden och Simpevarp, den sk högexploaterade kusten, får enligt 4 kap 4 § inte uppföras ny enskild fritidsbebyggelse annat än
som komplettering till befintlig eller fritidsbebyggelse med anknytning till det
rörliga friluftslivet. Inga förslag till utbyggnad av ny fritidsbebyggelse har
ställts i översiktsplanen.
Länsstyrelsen har upprättat bevarandeplaner för samtliga Natura 2000- områden i avsikt att föreslå skyddsåtgärder för att behålla områdenas livsmiljöer
och arter i långsiktigt livskraftiga bestånd. Dessa bevarandeplaner är ännu
relativt obearbetade då mycket av underlag saknas. Detta gäller särskilt vattenområdena. Det står emellertid klart att särskild hänsyn måste tas till Natura
ÖP 06
Antagandehandling
149
Behandling av riksintressen
2000- områdena i den kommunala planeringsprocessen. Vid samhällsutbyggnad i anslutning till Natura 2000- område Stenungsundskusten måste utsläpp
och åtgärder som påverkar kustvattnets kvalitet undvikas.
Hakefjorden med strandområden (södra Stenungsundskusten), Ranebolund
och Svartedalen är samtliga naturreservat, och därmed har staten vidtagit en
del av de skyddsåtgärder som krävs för att de skyddsvärda livsmiljöerna och
arterna långsiktigt ska kunna bevaras. Särskilda föreskrifter med skötselåtgärder gäller för reservaten.
I planen föreslås inga åtgärder som på ett negativt sätt kan påverka Natura
2000- områdena Svartedalen och Ranebolund.
Både Jörlanda och Stora Höga är belägna i Hakefjordens närhet. Kommunen
är medveten om vikten att värna det grunda kustområdet från utsläpp och påverkan som på ett negativt sätt förändrar förhållandena i vattenområdet. Inga
avloppsutsläpp tillåts. Särskilda krav på lokalt omhändertagande av dagvatten
krävs.
Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB
Yrkesfiske 3 kap 5 § MB
Många grundområden är viktiga reproduktionsområden för fisk. Fiskeriverket
har dock beslutat att dessa inte längre ska vara av riksintresse.
Småbåtshamnsutbyggnad har i första hand föreslagits till befintliga hamnar
som redan idag är exploaterade och som bedöms ha låg produktion. All utbyggnad måste dock föregås av detaljplaneläggning, marinbiologiska utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar varför det på denna översiktliga
plannivå inte kan avgöras om de föreslagna utbyggnaderna förorsakar påtaglig skada eller inte.
Naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård 3 kap 6 § MB
PLANFÖRSLAG
Naturvård
Riksintresseområden för naturvård är Bratteforsån och Hällungen, Stigfjorden – Halsefjorden, Svartedalen och Anråsdalen samt Hakefjorden - Marstrandsfjorden – Sälöfjorden.
Föreslaget utbyggnadsområde för bostäder på Kvarnhöjden i Jörlanda berörs
av det utökade riksintresseområdet Stenungsundskusten, Hakefjorden. Den
norra delen av området ligger helt inom riksintresseområdets avgränsning.
Enligt riksintressets värdebeskrivning gäller för hela området att de vidsträckta grundområdena är högproduktiva. De utgör därigenom många fiskars
uppväxtområden. Förutsättningarna för bevarande är att en god vattenkvalitet
upprätthålls med avseende på övergödning och miljögifter. Strändernas opåverkade karaktär ska bibehållas. Fortsatt jordbruk är viktigt med åkerbruk,
naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapet.
Området Kvarnhöjden där nya bostäder föreslås, är ett skogbevuxet bergsparti
väl avgränsat från strandängarna i väster och Anråse ås öppna dalgångsland-
150
ÖP 06
Översiktsplan för Stenungsunds kommun
Behandling av riksintressen
skap i norr. Området mellan Kvarnhöjden och stranden är sedan tidigare bebyggt. All avloppshantering kommer att ske genom inkoppling på det kommunala VA-systemet. Dagvattnet ska omhändertas lokalt så att inga utsläpp når
Kyrkeby Kile i väster. En utbyggnad enligt förslaget i översiktsplanen bedöms
därför kunna ske utan att påtaglig skada på riksintressets värden kommer att
uppstå.
Det i planen föreslagna utbyggnadsområdet har sedan länge funnits med i
kommunens översiktliga planering. Det är kommunens uppfattning att avgränsningen av riksintresseområdet bör ändras så att tidigare avgränsning ska
gälla i det aktuella området så att området Kvarnhöjden inte omfattas av riksintresse för naturvård.
Föreslagen utbyggnad i Spekeröd kan något beröra den nedre delen av riksintresseområdet Anråsdalen. Enligt tillhörande värdebeskrivning har Anråse å
lek- och uppväxtområden för havsöring och lax. Områdets värden kan påverkas negativt av utsläpp till vattensystemet, omgrävning av åfårorna eller andra
åtgärder i vattendraget och omgivande landområden.
Inget av de föreslagna utbyggnadsområdena i Spekeröd bedöms kunna innebära någon skada på åns vattensystem.
Utbyggnad av hamnar för fritidsbåtar kan skada grunda havsvikar som är värdefulla uppväxtområden för fisk. Se vidare under ”yrkesfiske” ovan.
I övrigt bedöms inga av de i planen föreslagna förändringarna beröra riksintresseområden för naturvård så att några påtagliga skador uppstår.
Friluftsliv
Kustområdet från Stenungsund till gränsen mot Kungälv är avsatt som naturreservat liksom stora delar av Svartedalen. För de delar av Svartedalen som
inte omfattas av naturreservat, föreslås ingen förändrad markanvändning, och
ingen nybebyggelse tillåts annan än sådan som kan erfordras för friluftslivets
eller jord- och skogsbrukets behov, eller sådan bebyggelse som kompletterar
befintlig.
Inget av planens förslag till förändring bedöms därför komma att skada de
utpekade områdenas värden för friluftslivet.
Kulturmiljövård
PLANFÖRSLAG
Riksintresseområdena för friluftsliv är Södra Bohusläns kust från Lysekil till
Nordre älvs mynning i Lysekils, Uddevalla, Orust, Tjörns, Stenungsunds och
Kungälvs kommuner och Svartedalen.
Riksintressena för kulturmiljövård är Anrås och Ramsön.
Föreslaget utbyggnadsområde Kvarnhöjden i Jörlanda berörs av riksintresseområdet Anrås. I värdebeskrivningen uttrycks riksintresset som ”Odlingslandskap i kustbygd med bevarade drag i bebyggelse och landskap från tiden
före laga skiftet vilka tillsammans med fornlämningar och olika kommunikationssystem såsom vattenvägar, landsväg och järnväg speglar ett långt utvecklingsförlopp”.
ÖP 06
Antagandehandling
151
Behandling av riksintressen
Riksintresseområdet har givits en grov avgränsning. Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram avgränsas kulturmiljön Anrås av dalgången i söder
utan att bergsområdet Kvarnhöjden ingår i miljön. Den föreslagna utbyggnaden på Kvarnhöjden bör därför kunna genomföras utan att värdena i det öppna
odlingslandskapet runt Anråse å går förlorade eller skadas. Länsstyrelsen har
i utlåtande över den första utställningen av översiktsplanen meddelat att man
anser att en utbyggnad i området kan ske utan skada på riksintresset.
Flera fornlämningar på Kvarnhöjden berörs av den föreslagna utbyggnaden.
Arkeologisk förundersökning krävs därför som underlag för den fortsatta planeringen i området.
Industriell produktion, energiproduktion, energidistribution,
kommunikationer, 3 kap 8 § MB
Industriell produktion, Stenungsunds petrokemiska industri
Omfattningen och tolkningen av riksintresseområde för industriell produktion
i Stenungsund har ingående behandlats i samrådshandlingen till denna översiktsplan. (Se avsnitt Stenungsunds tunga petrokemiska industri). Efter samrådet har industrin, länsstyrelsen och Stenungsunds kommun överenskommit
hur riksintresseområdet och industrins utbyggnadsbehov ska tillgodoses i planen.
Ny gräns för det område som ska utgöra riksintresse för industriell produktion
redovisas på sektorskarta ”Riksintresse”. Industriområdet behandlas också i
denna översiktsplan under avsnittet ”delområde Stenungsund”.
Europaväg 6, E6
Europaväg 6 är av riksintresse enligt 3 kap 8 § MB. Bedömningen är att inga
åtgärder föreslås som kan innebära att vägens funktion påtagligt försämras eller att andra skador på vägen som riksintresse uppstår.
PLANFÖRSLAG
Bohusbanan
Bohushusbanan är av riksintresse enligt 3 kap 8 § MB på sträckan genom
kommunen. Kommunen är medveten om att vid planering och prövning av
tillstånd utefter banan ska hänsyn tas till att framtida utbyggnad av dubbelspår
inte försvåras. Inga åtgärder föreslås i övrigt som innebär att påtaglig skada på
riksintresset uppstår.
Sammanfattande bedömning:
En bedömning är att riksintressena beaktats och tillgodosetts genom förslagen
i denna översiktsplan.
Kommunen har efter samråd med Länsstyrelsen och industrins företrädare föreslagit en minskning av riksintresseområdets omfattning så att väg E6 utgör
gräns i öster för det framtida industriområdet inklusive skyddsområden.
Det utökade riksintresset för naturvård (Stenungsundskusten) i Jörlanda kan
komma i konflikt med föreslaget utbyggnadsområde Kvarnhöjden. Kommunen och länsstyrelsen bedömer att en utbyggnad enligt planens förslag kan
genomföras utan att riksintressets värden skadas.
152
ÖP 06
Översiktsplan för Stenungsunds kommun
PLANFÖRSLAG
Behandling av riksintressen
154
ÖP 06
Översiktsplan för Stenungsunds kommun