PP in cenik pos-ponudba februar pod 2015

E 3, d.o.o. je dne 26. 2. 2015 pripravila čistopis Prodajnih pogojev posebne ponudbe paket »e-ENA« februar 2015, ki vključuje podaljšanje veljavnosti posebne
ponudbe paket »e-ENA««:
Posebna ponudba paket »e-ENA« februar 2015
Pogoji posebne ponudbe paket »e-ENA« februar 2015 (v nadaljevanju: posebna ponudba) opredeljujejo
sodelovanje med dobaviteljem električne energije E 3, d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelj) in odjemalcem
električne energije dobavitelja, ki v času trajanja posebne ponudbe k tej pristopi.
Posebna ponudba je namenjena novim in obstoječim gospodinjskim odjemalcem električne energije
dobavitelja, ki bi si radi zagotovili zanesljivo oskrbo z električno energijo in zajamčeno ceno v daljšem časovnem
obdobju ter izpolnjujejo pogoje iz te posebne ponudbe. Za odjemalca električne energije dobavitelja se šteje
vsak odjemalec, ki ima z dobaviteljem sklenjeno veljavno pogodbo o oskrbi z električno energijo. Ti pogoji se
smiselno uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo (v
nadaljevanju: SP) in Prodajnimi pogoji – paket »e-ENA« ter postanejo s pristopom k posebni ponudbi ter
sklenitvijo Pogodbe o oskrbi z električno energijo za paket »e-ENA« (v nadaljevanju: pogodba) njen sestavni del.
Za čas trajanja ugodnosti iz posebne ponudbe prevladajo pogoji posebne ponudbe.
Dobavitelj bo vsem odjemalcem, ki v času od 5. 2. 2015 do 31. 3. 2015 veljavno pristopijo k posebni ponudbi, in
sklenejo z dobaviteljem Pogodbo o oskrbi z električno energijo za paket »e-ENA«, zagotavljal nespremenjeno
ceno električne energije najmanj od 5. 2. 2015 do 31. 12. 2015, poleg tega odjemalec prejme kot dodatno
ugodnost dobroimetje na računu za električno energijo v višini 30 EUR z vključenim DDV-jem, skladno z določili
teh pogojev.
Odjemalec lahko veljavno pristopi k posebni ponudbi in pridobi v njej navedene ugodnosti z izpolnitvijo
naslednjih predpostavk: da v času trajanja posebne ponudbe na spletni strani dobavitelja izpolni spletni
obrazec s svojimi podatki, ki velja kot pristopnica, na podlagi katerih bo dobavitelj pripravil pogodbo o oskrbi z
električno energijo za paket »e-ENA; da izpolnjeno pogodbo s prilogami, ki mu jo bo na elektronski oziroma
drugi naslov dostavil dobavitelj, s svoje strani izpolnjeno in podpisano, do 31. 3. 2015 v dveh originalnih izvodih
vrne po pošti na dobaviteljev naslov; da je odjemalec uspešno vključen v bilančno skupino dobavitelja.
Dobavitelj se obvezuje, da v času trajanja zajamčenih cen električne energije, določenih s pogodbo, teh ne bo
spreminjal, ne glede na morebitne spremembe cen na trgu. Zajamčene cene električne energije iz te ponudbe
začnejo za odjemalca veljati s sklenitvijo pogodbe oziroma z začetkom njene uporabe (vključitve v bilančno
skupino dobavitelja), vendar hkrati ne prej kot 5. 2. 2015. Po preteku časovne vezave iz te posebne ponudbe,
bo odjemalec ostal v paketu »e-ENA« dobavitelja in zanj veljajo Prodajni pogoji in cenik za paket »e-ENA«.
Dobavitelj bo vsem odjemalcem, ki veljavno pristopijo k posebni ponudbi in izberejo paket »e-ENA«, obračunal
dobroimetje v višini 30 EUR, in sicer najpozneje na prvem izstavljenem računu za električno energijo,
dobavljeno pod pogoji iz posebne ponudbe. V primeru, da je znesek dobroimetja višji od zneska na računu, bo
preostanek upoštevan pri naslednjih izstavljenih računih. Dobroimetje ni prenosljivo in ni izplačljivo v gotovini.
Odjemalec se s pristopom k tej ponudbi in sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo v času pogodbeno
dogovorjenega obdobja iz te ponudbe, in sicer do 31. 12. 2015, ostal odjemalec električne energije paketa »eENA« dobavitelja pod pogoji iz te posebne ponudbe. Zaradi pridobitve posebne ugodnosti se odjemalec
zavezuje, da sklenjena pogodba ne bo prenehala veljati pred 31. 12. 2015 iz razlogov, ki so na njegovi strani.
Odjemalec, ki odstopi od pogodbe pred iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja zaradi zamenjave
dobavitelja, odklopa od distribucijskega omrežja na lastno željo, spremembe lastništva merilnega mesta ali
plačnika, izbire drugega paketa oskrbe z električno energijo, ali v primeru odpovedi pogodbe o oskrbi ali
ustavitve dobave zaradi neporavnanih obveznosti oziroma zaradi drugih vzrokov s strani odjemalca, je dolžan
dobavitelju na njegovo zahtevo povrniti vrednost sorazmernega dela prejetega dobroimetja glede na obdobje
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. / Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica / T 080 34 45, F 05 331 33 05, E [email protected], www.e3.si
Vpisana pri Okrožnem sodišču Nova Gorica, št. reg. vpisa: 1/04504/00, osnovni kapital družbe: 6.522.016,72 EUR, ID št. za DDV: SI17851262.
predčasne prekinitve. Vrednost sorazmernega dela prejetega dobroimetja, ki jo je odjemalec dolžan vrniti
dobavitelju, se izračuna tako, da se vrednost prejetega dobroimetja deli s številom vseh dni v obdobju trajanja
ugodnosti posebne ponudbe in pomnoži s številom dni, ko bi sklenjena pogodba o oskrbi za paket »e-ENA« še
morala veljati, pa je iz razlogov na strani odjemalca prenehala veljati, dobavitelj pa mu bo obračunal tudi
strošek izdelave obračuna zaradi predčasne prekinitve pogodbe.
Dobavitelj si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov odjemalcu odreče sodelovanje v tej ponudbi oziroma
odstopi od že sklenjene pogodbe. V tem primeru bo dobavitelj v osmih (8) dneh od prejema pristopne izjave
oziroma od trenutka, ko je izvedel za utemeljen razlog, na podlagi katerega je upravičen odjemalcu odreči
pravico pristopa k tej posebni ponudbi, o tem odjemalca obvestil. Utemeljeni razlogi so za namen tega
pogodbenega odnosa zlasti navajanje napačnih, zavajajočih ali neresničnih podatkov, neizpolnjevanje pogojev
za sklenitev pogodbe, obstoj medsebojnih sporov ali neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova dobavljene
električne energije ali iz kakšnega drugega poslovnega odnosa itd. Dobavitelj ima pravico odjemalcu zaračunati
vse stroške, nastale z neupravičenim priznavanjem ugodnosti po tej posebni ponudbi oziroma mu obračunati že
priznane ugodnosti od trenutka pristopa k tej ponudbi do trenutka, ko je dobavitelj odjemalcu odrekel pristop k
ponudbi oziroma odpovedal pogodbo.
Posebna ponudba je veljavna od 5. 2. 2015 do 31. 3. 2015 oziroma do porabe sredstev. Dobavitelj si pridružuje
pravico, da podaljša veljavnost te posebne ponudbe, kar bo objavil na spletni strani oziroma na drug ustrezen
način.
Cenik - Posebna ponudba paket »e-ENA« februar 2015
Cene energije v EUR / kWh od 5.2.2015 – 31.12.2015
brez DDV
KCE
VT
MT
ET
1
0,06520
0,03910
0,05775
nad 15 do 30 kWh PDP
0,98
0,06390
0,03832
0,05660
nad 30 kWh PDP
0,96
z 22% DDV
KCE
0,06259
VT
0,03754
MT
0,05544
ET
1
0,07954
0,04770
0,07046
nad 15 do 30 kWh PDP
0,98
0,07796
0,04675
0,06905
nad 30 kWh PDP
0,96
0,07636
0,04580
0,06764
do 15 kWh PDP
do 15 kWh PDP
Cene veljajo od 5. 2. 2015 do 31. 12. 2015 za odjemalca, ki veljavno pristopi k posebni ponudbi.
Prikazane cene za posamezne dnevne tarifne postavke so že preračunane s KCE.
Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ki je določena v EUR/kWh, ne vključuje pa cene za uporabo
omrežja, zakonsko predpisanih prispevkov in dajatev ter trošarine.
Čas trajanja večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne
postavke (ET) je določen v splošnem aktu Agencije za energijo. Za merilna mesta z dvotarifnim merjenjem velja
cena VT/MT, za merilna mesta z enotarifnim merjenjem velja cena ET.
Te pogoje in cenik posebne ponudbe je sprejel direktor E 3, d.o.o. in veljajo od 5. 2. 2015 dalje. Objavljeni in
dosegljivi so na spletni strani dobavitelja ter v informacijskih pisarnah.
Direktor: Darko Pahor
2