Surt och mindre surt

Övningar Syra-Bas-Jämvikter
1
Beräkna pH i 0,0038 M ättiksyralösning. Ka(CH3COOH) = 1,8 . 10-5 M
Reaktionsformel för ättiksyrans protolys krävs.1
2
Beräkna pH i en 0,00180 mol/dm3 kalciumhydroxidlösning, Ca(OH)2.2
3
Vilken är den korresponderande basen till H2PO4- ?3
4
I en 0,200 mol/dm3 lösning av den svaga syran HA uppmättes pH till
4,18. Vilket Ka-värde hade syran? Reaktionsformel krävs.4
5
I en 0,100 mol/dm3 ammoniaklösning, NH3, uppmättes pH till 11,13.
Vilket Kb-värde har ammoniak? Reaktionsformel krävs.5
6
pKa för H2PO4- är 7,21. Ge formeln för den partikel som har pKb-värdet 6,79.6
7
Bland nedanstående salter och joner finns 3 sura, 4 basiska och 2 neutrala.
Vilka är de sura, basiska eller neutrala?7
NaCl
NH4Cl
C6H5COONa
FeCl3
Na2CO3
HSO4-
HPO42-
NaAc
KNO3
8
Beräkna pH i en buffertlösning beredd av 50,0 ml 0,20 mol/dm3 ättiksyra, HAc, och
40,0 ml 0,20 mol/dm3 natriumacetat, NaAc. pKa(HAc) = 4,74
Reaktionsformel krävs.8
9
En saltsyralösning har pH = 2,0. Lösningen späds med vatten till dubbla volymen.
Vad blir pH?9
10 Beräkna pH och pOH i 0,010 M bensoesyra. Ka för bensoesyra är 6,710-5 M.10
11 Beräkna pOH och pH i 0,10 M ammoniaklösning.11
12 I en 0,10 M lösning av en svag syra är pH = 4,0. Beräkna syrakonstanten.12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a) H2O + CH3COOH ⇌ H3O+ + CH3COO- b) pH = 3,60
pH = 11,556
HPO422,2 ∙ 10-8 M
1,8 ∙ 10-5 M
HPO42surt NH4Cl; FeCl3;HSO4- neutralt NaC; KNO3 basiskt Na2CO3; HPO42-; NaAc; C6H5COONa
pH = 4,64
pH = 2,3
pH = 3,10; pOH = 10,90
pH = 11,13; pOH = 2,87
1,0 ∙ 10-7 M
13 I en lösning av myrsyra i vatten är pH = 2,5. Vilken är syrans totalkoncentration?13
14 Beräkna pH i 0,050 M ammoniumsulfatlösning, (NH4)2SO4. Ingen hänsyn tas till
sulfatjonernas protolys.14
15 Beräkna pH i en buffert som består av 25 ml 0,20 M NH3 och 25 ml 0,20 M NH4Cl.15
16 Ange sambandet mellan syrakonstant och baskonstant för ett syra-baspar.16
17 I en natriumcyanidlösning med koncentrationenen 0,050 mol/dm3 mätte man pHvärdet och beräknade därefter hydroxidjonkoncentrationen. Denna blev 3,0  10-3 M.
Bräkna baskonstanten för cyanidjonen.17
18 Lika stora volymer ammoniaklösning och ättiksyralösning blandas. Koncentrationenn
är 1,0 M för båda lösningar. Förutom vattenmolekyler dominerar två partikelslag i
lösningen. Vilka? (ättiksyra betecknas HAc.)18
a)
b)
c)
d)
e)
H3O+
H3O+
HAc
NH4+
H3O+
och HAc
och NH4+
och NH4+
och Acoch OH-
19 Man blandar lika stora volymer saltsyra med koncentrationen 1,0 M och
natriumacetatlösning, med koncentrationen 1,0 M. Vilka tre partikelslag, förutom
vattenmolekyler, dominerar i den erhållna blandningen?19
20 Baskonstanten för ammoniak har värdet 2,0  10-5 M. Beräkna pH i en lösning av
ammoniumklorid, NH4Cl, med koncentrationen 0,050 M.
Protolysformeln skall anges.20
Kw = 1,0  10-14 M2
21 I en lösning av kaliumcyanid med koncentrationen 0,040 M uppskattas pH-värdet med
hjälp av indikatorpapper till 11,0. vad ger detta för värde på syrakonstanten för
vätecyanid, HCN?
pKw = 14,00 M2
Formeln för protolys av cyanidjonen krävs.21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0,066 M
pH = 5,13
pH = 9,25
Ka ∙ Kb = Kw
1,9 ∙ 10-4 M
d)
CH3COOH molekyler, Na+ joner, Cl- joner
pH = 5,30; H2O + NH4+ ⇌ H3O+ + NH3
3,9 ∙ 10-10 M; CN- + H2O ⇌ HCN + OH-
22 Största delen av den koldioxid som bildas i kroppens celler transporteras av
blodplasman i form av vätekarbonatjoner. Vilket värde har kvoten22
[ HCO−3 ]
[ H 2 CO 3 ]
då pH-värdet i blodet är 7,40?
Formeln för protolysen av kolsyra, H2CO3, ska anges. Vätekarbonatjonens protolys
som syra kan försummas.
K a ( H 2 CO 3 ) =8,0⋅10−7 M
23 Till 10,0 cm3 saltsyra av okänd koncentration sätts droppvis natriumhydroxidlösning
med koncentrationen 0,100 M samtidigt som pH registreras. Nedanstående diagram
erhålls. Vilken koncentration har syran?23
pH
Volym NaOH
22 Kvoten = 20,1; H2O + H2CO3 ⇌ H3O+ + HCO323 0,12 M
24 Diagrammet visar hur pH ändras då en lösning av natriumhydroxid säts till en
ättiksyralösning. Vilket av följande påståenden är felaktig?24
a) I den ursprungliga lösningen var [H+]  0,001 M.
b) Mängden hydroxidjoner i 10,0 ml av natriumhydroxidlösningen är lika med
mängden ättiksyra i den ursprungliga lösningen.
c) Ur diagrammet kan utläsas att pKa (HAc)  5
d) Om koncentrationen för natriumhydroxidlösningen är 0,10 M, innehöll den
ursprungliga ättiksyralösningen 0,001 mol ättiksyra.
e) Efter en viss tillsats av natriumhydroxidlösning kan titrerkärlet antas innehålla
en lösning av enbart natriumacetat. Då är pH  12,6
pH
Volym NaOH
25 Natriumhydroxidlösning sätts till en lösning av den svaga syran HA. Diagrammet
visar sambadet mellan pH och tillsatt volym natriumhydroxidlösning. Vilket av
följande påståenden är korrekt?25
a)
b)
c)
d)
e)
I punkten A är [HA] << [A-]
I punkten B är [HA]  [A-]
I punkten C är [H+] = [OH-]
I punkten D är [A-] << [HA]
I punkten D är [OH-] << [H+]
Tecknet << betyder ”mycket mindre än”.
pH
D
C
A
B
Volym NaOH
24 e)
25 b)