16-18 OctOber 2015 InternatIOnal FIlm FestIval

5
1
0
2
r
e
b
o
t
c
O
8
16-1
l
a
v
i
t
s
e
f
m
l
i
F
Al
a
n
io
t
a
g
r
u
b
n
e
Intern
h
t
o
G
,
n
er
t
a
e
T
a
Stor
In collaboration with Mad in America www.madinamerica.com
Arranged by FAMILY CARE FOUNDATION www.familjevardsstiftelsen.se
www.drivinguscrazy.com
warmest welcome
We are delighted to wish all of you a very warm welcome to our film festival Driving Us Crazy. We are arranging
this festival based on a strong feeling of ”stop now, enough is enough!” Now it is high time for us to make sure
that other images, experiences, knowledge and wisdom are also given space when we discuss human emotions.
n
e
m
m
o
k
l
ä
v
t
s
a
m
r
a
v
allra
The most recent decades have been the era of manuals, diagnoses and not least of psychotropic drugs. Things
Varmaste välkommen till filmfestivalen Driving Us Crazy som vi arrangerar utifrån en stark känsla av att ”nu får det
have gone so far that many may find it natural to regard these descriptions and prescriptions as the Truth with a
vara nog” – nu måste också andra bilder, erfarenheter, kunskap och klokskap ta sig ett utrymme.
big T, as though they are the facts, the one and only reality.
De senaste decennierna har varit manualernas, diagnosernas och inte minst psykofarmakas tidevarv i sådan grad att vi
”He is schizophrenic.” ”She has ADHD.” ”The number of bipolar patients has increased.” Similar ways of speaking,
människor nära nog kommit att betrakta den sortens beskrivningar som sanning. Som något faktiskt existerande.
writing and describing human beings and complex life situations dominate in the media and in psychiatry, the
social services and the schools. But is there anyone out there who knows anything for sure?
”Han är schizofren”. ”Hon har ADHD”. ”Bipolära patienter har ökat”. Liknande sätt att tala, skriva och beskriva människor
och komplexa livssituationer dominerar i media och inom psykiatri, socialtjänst och skola. Men är det någon som med
H.C. Andersen wrote the world famous fairy tale ”The Emperor’s New Clothes” and it is staggeringly easy to see
bestämdhet vet?
the parallels between this tale and the contemporary situation. We see how so-called truths are created when
something is repeated enough times.
H.C. Andersen skrev den världsberömda sagan ”Kejsarens nya kläder” och det är svindlande lätt att se parallellerna
mellan sagan och vår samtid. Hur sanningar skapas om det som sägs upprepas tillräckligt många gånger.
Humans are complex beings and life is in many ways a breathtaking mystery. Despite the sum total of our lived
experiences and worldwide research, no one has been able to prove or explain the state of affairs in the world.
Människor är komplexa varelser och livet är på många sätt en vidunderlig gåta. Trots samlad levd erfarenhet och forskning
No one has been able to establish with certainty how it is that some people’s life situations turn out one way
världen över är det ingen som kunnat bevisa eller förklara sakernas tillstånd i världen. Det finns ingen som med bestämdhet
while those of others turn out another way. There are a number of hypotheses which often contradict each other.
kunnat fastslå hur det kommer sig att somliga blir si och andra blir så. Det finns en rad hypoteser vilka sinsemellan ofta
Researchers as well as practitioners investigate, take part, try to understand and make their contributions.
är motsägelsefulla. Forskare såväl som praktiker undersöker, deltar, försöker begripa och bidra. Men ingen vet.
But no one knows.
I detta myllrande liv befinner vi oss, i detta komplexa och på samma gång enkla försöker vi människor på olika sätt att
In this pulsating life in which we find ourselves, where things seem so complex and at the same time so simple,
leva våra liv. Ibland fungerar det, ibland inte. Oftast är det både och.
we humans try in different ways to live our lives. Sometimes we succeed, sometimes we do not. Most often it is a
mixture of the two.
Vår festival handlar om det pågående myllrande livet; om stunder av djupaste förtvivlan och misströstan. Om stunder
av glädje, hopp och kraft. Om kärlek. Om oro. Om att tas på allvar, och om att inte tas på allvar. Den handlar om
Our festival is about this pulsating life that is constantly going on around us, about moments of deepest despair
betydelsen att inte ge upp. Om att vara där tillsammans med den andre. Om solidaritet. Om politiska och sociala faktorer
and despondency, about moments of joy, hope and strength, about love, about anxieties. It is about being taken
och absoluta nödvändighet i samtal och sammanhang som handlar om människor. Om att stå upp och ta ställning. Om
seriously, and about not being taken seriously, about the importance of not giving up, of being there at the side of
nödvändigheten av att beskriva relationens och sammanhangets betydelse. För oss alla.
a fellow human being, about solidarity. It is about political and social factors and about standing up and taking
a stand. It is about the absolute necessity of including dialogues and conversations that focus on human beings
and on the significance of relationships and contexts. For all of us.
Carina Håkanssonc
2
Hanna Lundblad-Edling
3
welcome
We at Mad in America are honored to be here in Gothenburg for the Family Care Foundation’s Driving Us Crazy International
Film Festival. This festival, we are certain, is going to have a profound and lasting impact on all who attend.
mad in amercia
Mad in America, Inc. is an organization focused on providing a forum for those interested in rethinking psychiatry and the
mental health system.
In the fall of 2014, Mad in America hosted its first International Film Festival in Massachusetts. One of the films shown was
Healing Homes, a documentary by Daniel Mackler about the Family Care Foundation. Other films told of innovative programs in
Iceland, Finland, and the United States, and explored too, with great skill and empathy, the personal experiences of those who
have struggled with their minds in some way, or suffered from the heavy hand of the psychiatric system.
Madinamerica.com features reports of new scientific findings, access to source documents, video interviews, and writing from
bloggers with lived experience of psychiatric diagnosis and treatment, family members, psychiatrists, psychologists, social
workers, managers of treatment programs, social activists, attorneys and journalists. While their opinions naturally vary,
Mad in America’s writers share a belief that today’s mental health system needs to vastly improve and many would argue,
entirely transform.
What we witnessed during the festival was the power of film to change the hearts and minds of a diverse audience that could be
said to have been united by one thought: the mental health system, in the United States and elsewhere, needs to be rethought.
At the close of the festival, we were awed by what had transpired, for it was evident that films can bring people together around
a social-justice mission, and inspire a commitment to further action.
Mad in America, Inc. är ett forum för de som är intresserade av nytänkande om psykiatri och psykisk hälsa.
We are excited now to see what these three days in Gothenburg will bring. The roster of films is truly extraordinary. We are
certain that we will leave Sweden knowing that hearts and minds have been changed.
Mad in America is proud to be playing a small part in helping this festival happen, and we trust that it will be the first of many
Mad Film Festivals to come in Sweden.
Det är en ära för oss på Mad in America att vara här i Göteborg med anledning av filmfestivalen Driving Us Crazy. Vi är förvissade om
att denna festival kommer att ha en avgörande betydelse för oss alla som är här.
Hösten 2014 arrangerade Mad in America sin första internationella filmfestival i Massachusets, USA. En av filmerna som visades
var Healing Homes, en dokumentärfilm om Familjevårdsstiftelsens arbete skapad av Daniel Mackler. Andra filmer under festivalen
beskrev nytänkande verksamheter på Island, i Finland och USA. Filmer som alla med stor skicklighet och känsla beskriver personliga
erfarenheter hos dem som kämpat både med sig själva och inte minst av att vara hänvisade till en på många sätt omänsklig psykiatri.
Under festivalen bevittnade vi, en stor skara människor, hur filmen har kraft att påverka våra sinnen och hjärtan. Vi är på många sätt
olika, men förenade i föresatsen att förändra psykiatrin i USA såväl som i andra länder. Med festivalen insåg vi vad som uppnåtts; en
uttalad gemensam strävan att fortsätta vårt arbete gentemot en social rättvisa och att inspirera till framtida gemensamma aktioner.
Det är med förväntan vi tar del av vad dessa kommande tre dagar i Göteborg har att bjuda. Bredden i utbudet är sannerligen
extraordinär och vi kommer att lämna Sverige i någon mening förändrade, såväl i våra hjärtan som i våra tankar.
På madinamerica.com redovisas rapporter om nya vetenskapliga rön, videointervjuer och bloggar från människor med upplevd
erfarenhet av psykiatriska diagnoser och behandling, familjemedlemmar, psykiatriker, psykologer, socialarbetare, aktivister, advokater
och journalister.
Mad in Americas skribenter delar en övertygelse om att dagens psykiatriska vård behöver förbättras och många skulle hävda att den
helt skulle behöva förändras.
n
io
t
a
d
n
u
o
f
e
r
a
c
y
il
m
fa
the
familjevårdsstiftelsen
The Family Care Foundation, founded in 1987, is an alternative to traditional foster care, institutional treatment and psychiatry.
The work is based around making use of essential skills obtained from ordinary life combined with therapeutic practises.
Experience and knowledge is conveyed in the daily work and through research, education and advocacy. The organization is part
of a big international network.
The Family Care Foundation is a politically and religiously independent non-profit organization.
Mad in America är stolta över att vara en del av festivalen och vi är
förvissade om att det är början på en ny tradition i Europa.
Robert Whitaker and Laura Delano
Familjevårdsstiftelsen som grundades 1987 är ett alternativ till traditionell
familjevård, institutionsbehandling och psykiatri. Arbetet bygger på att
ta till vara väsentlig kunskap från det vanliga livet tillsammans med
terapeutisk kompetens.
Erfarenhet och kunskap förmedlas i det dagliga arbetet samt genom
forskning, utbildning, delaktighet i opinionsbildning och förändringsarbete. Organisationen är del av ett stort internationellt nätverk.
Familjevårdsstiftelsen är en politiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande verksamhet.
Some of the staff at the Family Care Foundation: Bosse Rundberg, Maria Rosendahl, Joakim Larsson, Annelie Sjöberg, Lena Lundqvist,
Ida Lindahl, Teo Keller. Missing are Annika Dalhin, Liv Bjerved, Mimmi Kjellberg-Carlson, Maggan Brynolf, Hanna Lundblad, Carina Håkansson.
4
5
Friday Night Get Together
!
gpi
From 21.00 to 23.00
Welcome to join us Friday even
ing in the Crystal Foyer.
Have a drink, some snacks and
take the chance to meet
filmmakers, artists and activist
s from around the world.
FilmClub
0
0
.
1
0
o
t
0
0
.
2
t2
h
g
i
n
y
a
d
r
u
t
Sa
nice drink
a
e
v
a
H
.
b
lu
C
r
At the Big Theate
festival.
e
th
f
o
s
y
a
d
t
s
r
o fi
and digest the tw
göteborgs
psykoterapi institut
Emotional distress is part of the human condition – we cannot live our lives free from conflicts. However, this distress can become
overpowering and then we need to do something about it. Efforts to recover our balance do not start with a biologically
based diagnosis!
On a societal level, we need to restore liberty, equality and fraternity. We need a society based on humanism, which would be
characterized by a caring attitude towards children in school and by concern for healthy conditions in working life. We do not
need a lot of finger-pointing and forced adaptation but rather an atmosphere where dialogue is prioritized, dialogue that opens
for change on the societal level, within organizations and individually. This humanism should be long-term and go beyond the
next quarterly report.
We human beings are active agents, we are the subjects of our own lives, and we are influenced by our life experiences, the
times and the culture in which we live and our different temperaments. A good approach to ourselves and to others is therefore
to be full of a desire to explore, a desire to learn! That is what psychoanalytically based psychotherapy is about – a meeting of
fellow human beings. A psyche in despair meets a psyche that is caring and mindful. Such a meeting provides the foundation
for learning from experience.
Gothenburg Psychotherapy Institute (GPI) was founded in 1974 and provides psychotherapy, guidance to various occupational
groups and training in various forms. GPI is today one of Sweden’s largest psychotherapy centers and an important
psychodynamic environment for the psychotherapy profession.
art exhibition
Art exhibition in the Crystal Foyer by students from Gyllenkroken Art School
The Art school offers a basic training for 12 weeks at the Foundation Gyllenkroken in Gothenburg. The course suits those who
want to start up or develop their artistic creativity. The goal may be to entering established art schools or to get started with one’s
own creative work or self-rehabilitation towards something new. We work with artistic processes and with various techniques
such as painting, sculpture and drawing. We also have an open studio where everyone is welcome.
The Foundation Gyllenkroken in Gothenburg is a non-profit educational organization, politically and religiously independent,
for the purpose of creating a meaningful and safe environment for people with mental disabilities or mental health issues and
their families. At Gyllenkroken our ambition is to improve human conditions and public attitudes to mental health. We work on
the basis that humans are social beings, can change and want to take responsibility for their lives.
Konst i Kristallfoajén under Filmfestivalen av elever från Gyllenkrokens Konstskola
Konstskolan är en grundutbildning i 12 veckor på Stiftelsen Gyllenkroken. Utbildningen passar den som vill starta upp eller utveckla sitt
konstnärliga skapande. Målsättningen kan vara att söka vidare till etablerade konstskolor eller att komma igång med eget skapande eller
egen rehabilitering på väg mot någonting nytt. Vi arbetar med konstnärliga arbetsprocesser och lär olika tekniker som måleri, skulptur,
teckning och kroki. Vi har också en öppen ateljé dit alla är välkomna.
Psykiskt lidande är människans arvedel – våra liv kan inte levas fria från konflikter. Dock kan det bli för mycket och nödvändigt att göra
något. Ett handlande för återhämtning startar inte med en biologiskt grundad diagnos!
På ett samhälleligt plan behöver vi återupprätta frihet, jämlikhet och broderskap - ett samhälle grundat på humanism som visas i omsorgen om den lilla människan i skola och i arbetsliv. Där det inte pekas med hela handen och krävs anpassning utan där dialog prioriteras.
En dialog som öppnar för förändringar på samhällelig nivå, inom organisationer och individuellt. En humanism som är långsiktig och
tänker längre än nästa kvartalsrapport.
Vi som personer är handlande subjekt påverkade av våra livserfarenheter, tiden och kulturen vi lever i samt våra olika temperament.
Därför behövs ett undersökande och lärande! Det är vad psykoanalytiskt grundad psykoterapi handlar om – ett medmänskligt möte.
Ett bedrövat sinne möter ett omsorgsfullt och närvarande sinne. Detta är ett möte som ger grunden för att lära av erfarenhet.
Göteborgs Psykoterapi Institut startade 1974 och bedriver sedan dess psykoterapi, handledning till olika yrkesgrupper samt ger
utbildningar i olika former. GPI är idag en av Sveriges största psykoterapimottagning och en viktig psykodynamisk professionsmiljö.
Gothenburg Psychotherapy Institute
www.gpsi.se
Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg är en idéburen organisation, politiskt och religiöst obunden med ändamål att skapa en meningsfull och
trygg tillvaro för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa samt deras anhöriga. På Gyllenkroken är vår ambition
att förbättra människors villkor och samhällets attityder till psykisk ohälsa. Vi arbetar utifrån att människan är en social varelse som
kan förändras och som vill ta ansvar för sitt eget liv.
www.gyllenkroken.se
6
7
Friday 16/10
9.30 The doors open to the Big Theater
10.00 Welcome! By Hanna Lundblad, Carina Håkansson, Robert Whitaker, Laura Delano
15.00 Kings Park - Stories from an American Mental Institution
Q&A Lucy Winer
program
17.00 PAUSE
10.15 In the House
17.30 Philadelphia Network
Q&A Bob Foss
10.35 Mommy
18.40 Rocks In my Pocket
13.00 LUNCH
20.00 PAUSE
14.00 Discussion about Alternative Movements to Typical Psychiatric Treatments.
Presentation by David Cohen
21.00 RECORD Concert with Dylan Tighe
22.00 – 01.00 FILMCLUB at Stora Teatern´s Club
14.45 Craziness: The making of…
Q&A Eugene Epstein
Sunday 18/10
15.30 Mette’s Voice
Q&A Katrine Borre
9.30 There is a Fault in Reality
Q&A Jacqui Dillon
16.40 PAUSE
10.10 Changing the Narrative: The British Psychological Society Report “Understanding Psychoses
and Schizophrenia”. Presentation by Anne Cooke & Peter Kinderman
17.00 Force Against Conviction
Q&A Haakon Sandøy
10.30 The Real Cause of Madness: Creating a Paradigm Shift. Presentation by John Read
18.00 Healing Homes
Q&A Daniel Mackler
10.50 Elias’ Angels and Demons
Q&A Elias Hersi
19.30 PAUSE
11.45 PAUSE
20.00 Songs from the Silent Voice, Theater InterAkt
12.10 Short Term 12
21.00 – 23.00 Get together in the Cristal Foyer
13.50 The Girl, the Mother and the Demons. Presentation by Suzanne Osten
Saturday 17/10
14.35 PAUSE
9.30 Patient Otherwise Healthy and Alert
Q&A Annica Engström
14.50 A New Life
Q&A Carl Pontus Hjorthén
10.10 Conversation with Barbro Sandin
Q&A Lars Lejring
16.15 – 17.00 Closure and Beginning...
Presentation and Summery by Robert Whitaker
11.00 PAUSE
11.10 Patrick´s Day
Q&A Terry McMahon
STF GÖTEBORG CITY HOTELL & VANDRARHEM
URBANT BASLÄGER MITT I CITY
13.00 LUNCH
14.00 Leaving Psychiatric Labels and Drugs - a conversation
between Åsa Moberg, Fia Backström, Laura Delano,
Mette Ellingsdalen and Olga Runciman
8
9
Mommy
m
a
r
g
o
r
p
r
e
b
o
t
c
16-18 o
2015
2014 / Canada
Drama
Friday / 10.35 / 150 min
French / English subtitle
Dir: Xavier Dolan
Mommy is a beautiful and at the same time dreadful movie which from
Mommy är en vacker och samtidigt förfärlig film som från första stund be-
the very start touches and creates strong feelings as well as thoughts
rör på djupet. Den väcker tankar om rätt och fel, om bra och dåligt, om skuld
about right and wrong, about good and bad, about guilt and shame. It is
och skam. Filmen handlar om en son, hans mor och om en grannkvinna
mostly about a son and his mother and a neighbour who plays a central
som spelar en central roll. Var och en av dem är fångade i sin egen sorg,
role. All of them are captured in their own sadness, guilt, fear and anger;
skuld, rädsla och ilska. Trots detta försöker de på olika sätt att nå varandra,
still they try in different ways to reach out to each other. Probably they
man kan anta att de också försöker göra sitt bästa för att förstå vad som
also try their best to understand what is happening in their lives. The
händer i deras egna liv. Filmen utspelar sig i en tänkt framtid, men den är i
film is set in an imaginary future while remaining highly topical for our
allra högsta grad aktuellt i vår samtid.
society now in 2015.
In the House
Discussion about
1995 / USA
Alternative Movements to
Documentary film
Typical Psychiatric Treatments
Friday / 10.15 / 16 min
Friday / 14.00 / 45 min
English
English
Dir: Peter Stastny
By David Cohen
and Lisa Rinzler
In The House is a triptych of three vignettes written and acted by
In the House är en triptyk av tre vinjetter författade och agerade av
Two hundred years ago, the “mental health system” consisted only of
För två hundra år sedan bestod det ”psykiatriska systemet” endast av några
teenagers at the Bronx Children’s Psychiatric Center in 1995. The
ungdomar på Bronx Barnpsykiatriska Center 1995. Filmen växte fram ur
a few lunatics and their jailers in insane asylums. Today, anyone is
få så kallade galningar och deras fångvaktare på den tidens mentalsjukhus.
film grew out of a workshop with patients at the hospital conducted
ett seminarium med unga patienter på sjukhuset som genomfördes av Peter
a potential patient, and the mental health system includes many
Idag är alla potentiella patienter och det psykiatriska systemet innehåller
by Peter Stastny and Lisa Rinzler.
Stories about their traumatic
Stastny och Lisa Rinzler. Berättelser om traumatiska upplevelser och om
institutions, professions, theories and treatments, even national and
många institutioner, yrken, teorier och behandlingar samt nationella och
experiences and their aspirations came pouring out of these kids, who
ambitioner strömmade ur dessa barn som hade hållits på sjukhuset i flera
global policies, and a legal drug cartel that spends huge sums of money
globala strategier. Det innehåller även en laglig drogkartell som spenderar
had been held at the hospital for many months. Donna, Nicholas and
månader. Donna, Nicholas och Tawana är bara tre exempel bland många
to shape how citizens view suffering and healing. About 50 years ago,
enorma summor pengar för att forma hur medborgarna ser på lidande och
Tawana are only three examples out of the many whose stories are lost
vars berättelser går förlorade i tystnad mellan journaler och stigmatisering
a reform movement emerged, trying to create “alternatives” to typical
helande. För omkring 50 år sedan uppstod en reformrörelse som försökt skapa
between the silence of medical records and the stigma placed on them
som samhället stämplar dessa barn med. Genom att bryta igenom väggarna
psychiatric treatments, especially for people experiencing psychosis
”alternativ” till typiska psykiatriska behandlingar, särskilt för människor som
by society. Breaking through the walls of this institution, the film shines
på denna institution påminner filmen om alla de gömda historier som finns
(extreme and disturbing mental states). This movement appears to
upplever psykos, det vill säga extrema och svåra mentala tillstånd. Denna
a light on the many stories hidden in similar places of so-called help.
på liknande ställen där det ska finnas så kallad hjälp.
grow and gather speed. In this talk David Cohen will discuss what the
rörelse tycks fortsätta att växa och ta mer och mer fart. David Cohen
ideas in this reform actually accomplished, and what new directions
kommer att diskutera vad idéerna i denna reform faktiskt åstadkommit
might be taken to continue transforming mental health practices.
och vilka nya riktningar som kan tas för att fortsätta transformera praxis
för psykisk hälsa.
10
11
Crazyness: The making off...
Force against Conviction
2015 / Germany
2001 / Norway
Friday / 14.45 / 35 min
Documentary film
English
Friday / 17.00 / 44 min
A film montage by
Norwegian / English subtitle
Eugene Epstein, Manfred Wiesner
Dir: Haakon Sandøy
and Lothar Duda
For over 150 years, psychiatrists and psychotherapists have been
I över 150 år har psykiatriker och psykoterapeuter berättat varför människor
The starting point of the film is the burial of Arnold Juklerød, a man who
Filmen startar med Arnold Juklerøds begravning, en man som varit in-
telling us why people go crazy and what to do about it. But are their
blir galna och vad man ska göra åt det. Men är deras berättelser kanske en
had been committed to Gaustad Mental Hospital in Norway against
lagd på Gaustad mentalsjukhus i Norge mot sin vilja och som vägrade
stories perhaps part of the problem? What are the central elements
del av problemet? Vilka är de väsentliga delarna i professionellas berättelser
his will and who refused to leave the hospital without his original
att lämna sjukhuset innan hans diagnos togs bort ur journalen. Juklerød
of the professional stories told about craziness? With the development
om galenskap? I och med utvecklingen av kulturella redskap som film och
diagnosis being dismissed. Juklerød had been politically active in
hade varit politiskt aktiv i en lokal protest mot att byskolan skulle
of cultural tools like film and video, we can not only preserve and
video, kan vi inte bara bevara och återskapa vår kulturella verklighet,
a local protest against a school closure. He accused the Ministry of
läggas ner. Han anklagade utbildningsministeriet för att ha brutit mot
reproduce our cultural realities, but also recursively, influence and
utan också påverka och förändra våra nuvarande idéer om galenskap och
Education of having violated the Norwegian Education Act in closing
grundskolelagen i beslutet att stänga skolan. Hans engagemang ledde till
change our current ideas about craziness and normality themselves.
normalitet. Inte enbart proffs bidrar till dessa diskurser, media har ett stort
the local school. This involvement led to his commitment to Gaustad
att han togs in på Gaustads mentalsjukhus.
Not only do professionals contribute to these discourses, media have
inflytande kring hur vi definierar dessa frågor. Men vad har utelämnats av
Mental Hospital.
a huge influence around how we define these matters. But, what has
professionellas och medias berättelser? Vems historier får höras och vilkas
been left out of such professional and media stories? Whose stories
historier ignoreras? Vilka andra icke-terapeutiska eller post-terapeutiska
are told, and whose stories are ignored? What other non-therapeutic
berättelser kan vi få tänkas höra? Detta filmmontage dekonstruerar de
or post-therapeutic stories could we imagine being told? This film
många sätt som ”galenskap” har porträtterats genom historien och bjuder
montage deconstructs the many ways in which “craziness” has been
in tittarna att föreställa sig olika alternativ.
portrayed historically, as well as inviting viewers to envision alternatives.
Arnold Juklerød hölls mot sin vilja under flera år på Gaustad och blev
Arnold Juklerød was kept for years in Gaustad and treated with injections
neddrogad med injektioner och tabletter. Slutligen lyckades han bevisa att
and drugs. Finally he succeeded in proving that the procedure to clo-
stängningen av skolan var mot lagen och att han hade haft rätt hela tiden.
se the schools had not been authorized by law, that is, the procedure
Frågor som följer av denna händelse är: Är det rimligt att bli inlåst utan
was unlawful. Juklerød had been right all along. Questions arising here:
rättssal, domare eller jury? Kan du lagligt hållas borta från allt som håller
Can you be locked up without courtroom, judge or jury? Can you legally
dig kärt - kärleken, dina känslor och din egen framtid? Denna film under-
be kept away from all that is dear to you - love, affection and your own
söker en ”normal” användning av våld och kontroll i det moderna samhället
future? This film investigates the ”normal” uses of force and control
- hur psykiatrin ger tung medicin och psykiatriska diagnoser som stig-
in modern society - how psychiatry deals with drugs and diagnostic
matiserar, segregerar och leder till ett förnekande av grundläggande
labels that stigmatize, segregate and bring about a denial of basic
mänskliga rättigheter.
human rights.
Mette´s Voice
Healing Homes
2014 / Denmark
2011 / Sweden / USA
Documentary film
Documentary film
Friday / 15.30 / 59 min
Friday / 18.00 / 79 min
Danish / English subtitle
English / Swedish subtitle
Dir: Katrine Borre
Dir: Daniel Mackler
Mette is 43 years old. A trained nurse. Diagnosis: Paranoid Schizophrenia.
Mette är 43 år gammal. Utbildad sjuksköterska. Diagnos: Paranoid
Healing Homes, a feature-length documentary film directed by Daniel
Healing Homes är en dokumentärfilm av Daniel Mackler som beskriver
After 15 years as a psychiatric patient, vast amounts of medicine and
schizofreni. Efter 15 år som psykiatrisk patient, mycket mediciner och
Mackler tells about Family Care Foundation’s work in general and
arbetet på Familjevårdsstiftelsen i stort, och speciellt verksamhetens arbete
150 electroshock treatments, she is finally starting to see her way
150 elchocker har hon äntligen fått ordning på sitt liv. Filmen följer
about their work with people who previously had been “psychiatric
med människor som tidigare varit patienter inom psykiatrin. I en tid av
forward. Mette’s Voice, which tracks Mette’s life during four years, is a
Mettes liv under 4 år. En varm och tankeväckande film om hopp och att ha
patients” in particular. In an era of multi-drug cocktails and psychiatric
livslånga psykiatriska diagnoser och psykofarmaka-cocktails beskriver
warm and thought-provoking film about hope and mastering your own
kontroll över sitt eget liv. Danmark rankas som nummer två i världen som
diagnoses-for-life, Mackler´s film shows that it is possible to recover
Macklers film en organisation som hjälper människor att läka från psykoser
life. Denmark ranks as second in the world when it comes to the use of
konsument av psykofarmaka. “Mettes Voice” har blivit ett starkt bevis mot
from psychosis. The organization, founded more than twenty five
utan mediciner. Familjevårdsstiftelsen som grundades för mer än 25 år
psychiatric drugs.“Mette´s Voice” has become a strong testament against
traditionellt ensidigt fokus på medicinering av psykisk ohälsa.
years ago, places people who have been failed by traditional psychiatry
sedan arbetar med familjehem där människor som inte blivit hjälpta av
in family homes, which is a kind of foster homes as a start for a whole new
den traditionella psykiatrin bor en tid av sitt liv för att läka och för att
life journey. The Family Care Foundation rejects the use of psychiatric
hitta en ny väg i livet. Filmen Healing Homes väver samman intervjuer
diagnosis, and works within a framework of striving to help people
med klienter, familjehem och med de som arbetar i organisationen. Filmen
come safely off psychiatric medication. Healing Homes weaves
är visionär i det att den visar på möjligheten att läka utan psykofarmaka i
together interviews with clients, family homes, and psychotherapists
en icke psykiatrisk miljö.
a traditional one-sided focus on medicalization of mental distress.
to create both a powerful vision of medication-free recovery and an
eye-opening critique of the medical model of psychiatry.
12
13
Songs from the Silent Voice
Conversation with
Theatre InterAkt, Sweden
Barbro Sandin
Theatrical Performance
2004 / Sweden
Friday / 20.00 / 60 min
Documentary film
English
Saturday / 10.10 / 37 min
Dir: Sara Larsdotter
Swedish / English subtitle
Actress: Nina Norén
Dir: Lars Lejring
Songs from the Silent Voice is a theatrical performance about a woman
Songs from the Silent Voice är en teaterföreställning om en kvinna i djup
In 2004 the filmmaker Lars Lejring made this film that portrays Barbro
2004 gjorde filmaren Lars Lejring denna film som porträtterar Barbro
in the middle of a deep crisis that leads to care in a mental hospital.
kris som leder till vård på psykiatrisk avdelning. Hela hennes existentiella
Sandin, perhaps the most publicized and combative psychotherapist
Sandin, vårt lands kanske mest omskrivna och stridbara psykoterapeut.
Her whole existential foundation is cracking and she finds herself left
grund krackelerar och lämnar en stor ensamhet och frågan ”Vem är jag”.
in Sweden. She is also one of the few Swedish therapists who are well
Hon är också en av få svenska terapeuter som är välkänd utanför vårt
with only her loneliness and the question “Who am I?”. Current and
Samhällsaktuellt och kritikerrosat om psykiatrin och om att vara människa
knownoutsidethebordersofourcountry.BarbroSandin,whohasnowbeen
lands gränser. Barbro Sandin, som numera är pensionerad från aktivt arbete
critically acclaimed about psychiatry and about being human in need
i behov av hjälp. Hur vill vi bli bemötta om vi tappar fotfästet?
retired from active work with patients for many years, became nationally
med patienter sedan många år, blev riksbekant under 70-talet, då hon i
famous during the 70´s, when she vigorously questioned the prevailing
aktiv handling kraftfullt ifrågasatte den då förhärskande synen på
view of people diagnosed with schizophrenia. They were considered
människor med diagnosen schizofreni. De ansågs i princip obotliga, sedan
virtually incurable, since they started their ”careers” as hopeless
de inlett sina ”karriärer” som tröstlösa korridorhasare på våra mentalsjuk-
lunatics in our mental hospitals. The starting point for the film was
hus. Utgångspunkten för filmen var att Barbro skulle få tala till punkt om
that Barbro would get a chance to let her have her say about her life
sitt liv och sina professionella erfarenheter. Inspelningarna gjordes i Barbros
and her professional experiences. The recordings are from Barbro´s
hem i Lerum, utanför Göteborg och på Walla vårdhem i Ludvika, Barbros
home in Lerum outside Gothenburg and from Walla Nursing Home in
arbetsplats under många år.
of help. How do we want to be treated if we lose our grip?
I ett kollage av poetisk och dokumentär text, bilder, rörelse och ljud gestaltar
In a collage of poetic and documentary texts, images, movements and
Nina Norén en livskris och den långa vägen tillbaka. De allvarliga ämnena
sounds Nina Norén portrays a life crisis and the long way back. Despite
till trots är föreställningen varm och full av humor och med ett innehåll som
the serious subject matter, the performance is warm and full of
berör oss alla. Berättelsen bygger på Ninas egen erfarenhet och är en delvis
humor and has a content that affects us all. The story is built on Nina’s
sann historia. Men mest av allt är det många människors historia!
own experiences and it is partly a true story. But above all it is many
people´s story!
Teater InterAkt är en fri teatergrupp med bas i Lund och Malmö.
Ludvika, Barbro’s workplace for many years.
Theatre InterAkt is an independent theatre group based in Malmö and
Lund, Sweden.
Patient Otherwise Healty and Alert
Patrick´s Day
2014 / Sweden
2014 / Ireland
Documentary film
Fiction
Saturday / 09.30 / 34 min
Saturday / 11.10 / 102 min
Swedish / English subtitle
English
Produced by Gyllenkroken
Dir: Terry McMahon
Foundation in Gothenburg
In August 1956 Gunnel Bergstrand, at that time a 20-year-old nursing
I augusti 1956 kom Gunnel Bergstrand, då en 20 årig sjuksköterskestudent,
Patrick is a warm, open, twenty-six year old man with what seem to
Patrick är en varm och öppen 26-årig man med vad som verkar vara psykiska
student, arrived by her own choice at Restad Mental Hospital in
frivilligt tillsammans med sin mamma och församlingspräst till Restads
be mental health issues. Pills and his mother´s protection are seen by
problem. Piller och hans mors beskydd ses av alla som det enda som hjälper
Vänersborg in company of her mother and her parish priest. Once
mentalsjukhus i Vänersborg, där hon blev inlagd och tvångsvårdad under
everyone as the sole things helping him from being a threat to himself
honom från att vara ett hot mot sig själv och andra. Tills han förälskar sig
there, she was admitted and forced to undergo treatment throughout
de följande tre månaderna. Detta är en film där Gunnel själv visar runt
and others. That is, until he falls in love with Karen, who has another
i Karen som har en annan åsikt. När Patrick och Karen möts är hon precis
the subsequent three months. In this film Gunnel herself shows us
på gamla stormavdelningen på nuvarande Restad Gård och berättar om
opinion. When Patrick and Karen meet she is about to take her own
på väg att ta sitt liv och hon har ingen aning om att den intimitet hon
around the old so-called storm ward in the hospital building that is
behandlingen på mentalsjukhuset, den diagnos hon då fick och hur den har
life and she has no idea the intimacy she shares with him is going
delar med honom kommer föra henne tillbaka till livet. Patricks mamma
now part of the Restad Estate district. She describes the treatment at
påverkat de möjligheter hon haft och de val hon gjort under resten av livet.
to re-awaken her will to live. Patrick´s mother Maura doesn´t realize
Maura förstår inte att hennes missriktade kärlek kan vara farligare än
the mental hospital as well as the diagnosis she received and how it has
Gunnel är idag 78 år och efter en höftoperation för några år sedan kom alla
her own misguided love may be more dangerous than hate. This is
hat. Detta är en provocerande och hjärtskärande berättelse om kärlek och
affected her opportunities and her choices during the further course
de traumatiska minnena tillbaka och hon bestämde sig för att våga beställa
a provocative and heartbreaking story about love and intimacy,
intimitet, övergrepp från en förälder och från samhället och den visar på en
of her life. Today Gunnel is 78 years old. She had hip surgery several
ut och gå igenom sin journal. Efter att ha tigit i 50 år har hon nu beslutat
abuse from a parent and from society and it´s about a repressive
förtryckande medicinsk modell.
years ago, after which all of her traumatic memories came back. She
att bita huvudet av skammen och öppet berätta om sina upplevelser och
medical model.
decided that she must dare to requisite a copy of her medical journal.
aktivt arbeta mot bältesläggning och tvångsvård i dag.
After being silent for 50 years, she is now determined to put her shame
aside and openly share her experiences, along with working actively
against strapping down procedures and other compulsory treatment
currently in practice.
14
15
Leaving Psychiatric
Philadelphia Network
Labels and Drugs
1977 / England
Saturday / 14.00 / 60 min / English
Documentary film
Conversation between
Saturday / 17.30 / 60 min
Åsa Moberg, Fia Backström,
English
Laura Delano, Mette Ellingsdalen,
Dir: Bob Foss
and Olga Runciman
and H.Å. Gabrielsson
The Swedish journalist Åsa Moberg will have a conversation with
Den svenska journalisten Åsa Moberg samtalar med fyra kvinnor från fyra
In the sixties and seventies, R. D. Laing and his colleagues conducted
Under sextio- och sjuttiotalet, genomförde R. D. Laing och hans kollegor
four women from four different countries; Olga Runciman from
olika länder; Olga Runciman från Danmark, Fia Backström från Sverige,
the most radical experiment ever within the field of alternative
det mest radikala experimentet någonsin inom alternativ psykiatri. Ett
Denmark, Fia Backström from Sweden, Mette Ellingsdalen from Norway
Mette Ellingsdalen från Norge samt Laura Delano från USA om deras er-
psychiatry. A number of Community Houses were set up in different
antal Community Houses organiserades i olika delar av London. Här kunde
and Laura Delano from USA about their own lived experience of
farenheter av att ha varit diagnosticerade med olika psykiatriska diagnoser.
parts of London.
Here people who were labeled by conventional
personer som hade diagnostiserats ”psykiskt sjuka” av den konventionella
being labeled with different psychiatric diagnoses. The conversation
Samtalet handlar också om hur de var och en tagit sig tillbaka till ett så kallat
psychiatry as “mentally ill” could live together on an equal basis,
psykiatrin leva tillsammans på lika villkor. Utan mediciner eller behandling
will also be about each of their ways back to a so-called ordinary life
vanligt liv och om hur de nu bidrar med sina erfarenheter för att åstadkomma
without medications or treatment in the usual sense. No staff, no
i vanlig bemärkelse. Där fanns ingen personal, inga ”patienter”, utan
and about each of their contributions to create a sustainable change in
en förändring inom det psykiatriska systemet och i samhället i stort.
“patients”, just sharing the challenges of life together. The film offers
människor som tillsammans delade livets utmaningar. Filmen erbjuder
a bird´s eye view of the various activities carried out in the context of
en överblick av de olika verksamheter som bedrevs inom ramen för dessa
these households. It includes an interview with R.D. Laing himself, and
Community Houses. Den innehåller en intervju med R.D. Laing och följer
follows him on some of his workshops and seminars.
honom på några av hans workshops och seminarier.
the psychiatric system and in society at large.
Kings park: Stories from an
Rocks in My Pocket
American Mental Institution
2014 / USA / Latvia
2014 / USA
Drama / animated
Documentary film
Saturday / 18.40 / 88 min
Saturday / 15.00 / 108 min
English
English / English subtitle
Director and animator:
Dir: Lucy Winer
Signe Baumane
On the eve of her 50th birthday, filmmaker Lucy Winer returns to the
På kvällen på sin 50-årsdag återvänder filmskaparen Lucy Winer till det
Latvia, the late 1920’s. Anna, a young woman, falls in love with an
Lettland, sent 1920-tal. Anna, en ung kvinna, förälskar sig i en äventyrlig
state hospital where she was committed as a suicidal teenager. But
sjukhus där hon som tonåring varit inlagd för självmordstankar. Vad som
adventurous entrepreneur. But with marriage comes great jealousy,
entreprenör. Men med äktenskapet kommer svartsjuka, och företagaren
what starts as Lucy’s personal journey becomes instead a firsthand
börjar som Lucys personliga resa blir en inblick i hur livet var på det nu-
and the entrepreneur hides Anna away in the forest, far from other
gömmer Anna borta i skogen, långt från andra män, där hon föder honom
account of the now-abandoned institution, told from the different
mera övergivna mentalsjukhuset. En berättelse som vävs ihop av tidigare
men, where she bears him eight children. The Great Depression hits
åtta barn. Den stora depressionen slår hårt mot dem. Sedan invaderas
perspectives of other former “patients”, staff and family members.
”patienter”, personal och familjemedlemmar. Kings Park presenterar ett
them hard. Then Latvia is overrun with invasions by the Soviets, then
Lettland av Sovjet, sedan nazisterna och åter Sovjet. Anna trotsar
Awarded the Grand Prize at the Mad in America International Film
närgånget perspektiv på den allt mer bleknande historien om offentlig
the Nazis, then the Soviets once again. Anna defies the hardships,
alla vedermödor, fostrar sina barn, lär dem överlevnadens hemligheter i
Festival and winner of the NYAPRS Public Education/Media Award,
psykiatrisk vård i Amerika, de utmaningar vi står inför idag och en
raising her children, teaching them survival secrets of the forest. But
skogen. Men något inuti henne är fruktansvärt fel.
Kings Park offers an intimate look at the vanishing history of public
förståelse för hur vi kommit hit. Kings Park har belönats med The Grand
something inside her is terribly wrong.
mental health care in America, culminating with the challenges we
Prize på Mad in America International Film Festival och har även vunnit
face today and an understanding of how we got here.
NYAPRS Public Education/Media Award.
Många år senare frågar Signe, en ung konstnär sin pappa ”Hur dog min
Years later, Signe, a young artist, asks her father, “How did my grand-
farmor?” Hennes pappa är undvikande. Hans sju syskon är också de
mother die?” Her father is evasive. His seven siblings are evasive, as
undflyende. Signe har en stark misstanke om att Anna begick självmord.
well. Signe strongly suspects that Anna committed suicide. Clues of
Genom familjens historia har det funnits många ledtrådar om psykiskt
mental distress had always leaked through the family stories. Signe
lidande. Signe lider själv av depression. Tre av hennes kusiner, alla kvinnor,
suffers from depression herself. Three of her cousins, all women, battle
kämpar mot galenskap. Finns det ett samband mellan Anna och de fyra
madness, as well. Could there be a link between Anna and the four
barnbarnen? Signe trotsar det stigma som tystar så många och tar oss på
granddaughters? Defying the stigma that silences so many, Signe takes
en resa djupt in i hennes egen inre värld för att konfrontera familjens
us on a journey deep into her own inner world where she looks to
demoner. En film fylld med visuella metaforer, overkliga bilder och Signes
confront the family demons. A film packed with visual metaphors,
skruvade humor.
surreal images and Signe´s twisted sense of humor.
16
17
RECORD (REMIX)
Changing the Narrative:
Saturday / 21.00 / 60 min
The British Psychological Society
Concert and Performance
Report ”Understanding Psychosis
by Dylan Tighe
and Schizophrenia”
Sunday / 10.10 / 20 min / English
Conversation by Anne Cooke
and Peter Kinderman
Dylan Tighe’s solo concert-performance RECORD (REMIX) fuses live
Dylan Tighes solo konsert-performance RECORD (REMIX) blandar live
Anne is the editor and Peter is a co-author of the British Psychological
Anne är redaktör och Peter är en av författarna till det engelska psykolog-
music, video and spoken-word and remixes material from across
musik, video och spoken-word och remixar material från Dylan Tighes
Society’s recent ground-breaking report “Understanding Psychosis and
förbundets banbrytande rapport ”Understanding Psychosis and Schizo-
Dylan Tighe’s acclaimed music and theatre project RECORD. This
hyllade musik och teaterprojekt RECORD. Hela projektet utgår från hans
Schizophrenia: why people sometimes hear voices, believe things that
phrenia: why people sometimes hear voices, believe things that others find
project stems from Dylan’s album of the same name which uses as its
personliga historia och erfarenheter av psykiatrisk diagnos och behandling.
others find strange, or appear out of touch with reality, and what can
strange, or appear out of touch with reality, and what can help” som har
starting point his personal history and archive of psychiatric diagnosis
Projektet syftar till att ställa frågor om psykisk hälsa genom en personlig
help”, which has attracted widespread media coverage and debate. It
fått stor uppmärksamhet i media och debatter runt om i världen. Den
and treatment. The project aims to re-conceptualize issues of mental
kritik av medikaliseringen av mänskligt lidande. RECORD (REMIX) är
was written by a group of 25 clinical psychologists drawn from eight
är skriven av en grupp bestående av 25 kliniska psykologer från åtta
health by way of a personal critique of the medicalization of distress.
en inspirerande spelning som visar på en ny väg framåt i att tänka kring
UK Universities and the UK National Health Service, together with
brittiska universitet och från den brittiska hälso- och sjukvården, tillsammans
RECORD (REMIX) is an inspirational gig which points to a new way for-
existentiellt lidande och på musikens roll som en kraft för förändring.
people who have themselves experienced psychosis. Anne and Peter
med människor som själva har upplevt psykos. Anne och Peter kommer att
ward in thinking about existential distress and meditates on the role of
will talk about the motivation behind it, the reactions it has received,
tala om motivationen bakom rapporten, reaktionerna den har mottagit, och
music as a force for transformation.
and outline its main messages.
redogöra för huvudbudskapet.
“A deeply personal and deeply moving piece of work” - The Irish Times
“An exquisite songwriter” Sunday Times
Photographer: Ros Kavanagh
There is a Fault in Reality
The Real Causes of Madness:
2014 / UK
Creating a Paradigm Shift
Documentary film
Sunday / 10.30 / 20 min
Sunday / 9.30 / 30 min
English
English
By John Read
Dir: Tom Cotton
18
Roughly 1% of people in the UK suffer from something called
Ungefär 1% av Englands befolkning lider av något som kallas schizofreni,
Mental health services and research have been dominated for several
Den psykiatriska vården och forskning har under flera decennier dominerats
‘schizophrenia’, yet there is little agreement about what this
men det tycks råda stor oenighet om vad det innebär, vad orsaken är
decades by a simplistic, reductionistic focus on biological phenomena,
av ett förenklat, reduktionistisk fokus på biologiska fenomen, med minimal
represents, what causes it, or how best to treat it. Despite thousands
och hur det ska behandlas. Trots tusentals forskningsstudier är det
with minimal consideration of the social context within which
hänsyn till sociala sammanhang och relationer. Denna ”medicinska
of research studies, if you’ve been diagnosed with this ‘disease of
mycket sällsynt att du, som har blivit diagnosticerad med denna ”sjuk-
genes and brains inevitably operate. This ‘medical model’ ideology,
modells” ideologi, entusiastiskt stödd av läkemedelsindustrin, har varit
reality’, it is unlikely that anyone will have asked you about your
dom”, blir tillfrågad om dina egna erfarenheter och upplevelser – dessa
enthusiastically supported by the pharmaceutical industry, has been
särskilt stark när det gäller psykos, där det har lett till en oberättigad och
experiences - these are not considered scientifically meaningful.
anses inte vetenskapligt relevanta.
Motsägelser i alla dessa veten-
particularly powerful in the field of psychosis, where it has led to
skadlig pessimism om möjligheten till återhämtning. Detta korta föredrag
All these contradictions pose an important question: if ‘schizophrenia’
skapliga rapporter reser en väsentlig fråga; om ”schizofreni” betraktas
unjustified and damaging pessimism about recovery. This short talk
kommer att sammanfatta belägg för att höra röster och att vara paranoid
represents a fault in reality, with whom does this fault lie? In There
som bristande verklighetsuppfattning, hos vem ligger i så fall bristen?
will summarize the evidence that hearing voices and being paranoid
ofta är begripliga reaktioner på händelser i livet, inte symptom på en
is a Fault in Reality, writer, director and psychotherapist Tom Cotton
I sin film ”There is a Fault in Reality” undersöker Tom Cotton, författare,
are often understandable reactions to live events, not symptoms of an
imaginär ”sjukdom”. Professor Read kommer också att diskutera om vi kommer
explores the stories of three people – Jon, Peter and Jacqui - who’ve
filmare och psykoterapeut, tre personers berättelser – Jon, Peter och Jacqui
imaginary ‘illness’. Professor Read will also discuss whether we are
något närmare det paradigmskifte som så många längtar efter.
all battled with ‘schizophrenia’, with varying outcomes. Through
– som alla med olika resultat kämpat med det som kallas ”schizofreni”.
getting any closer to the paradigm shift that so many are longing for.
them, we enter a detailed insider’s view of ‘schizophrenia’, which
Genom dem får vi en detaljerad inblick i ”schizofreni” som har få likheter
bears little resemblance to what we think we know. As their
med det vi tror att vi vet. När deras olika berättelser träder fram visar det
stories unfold, the voices they hear are revealed to have clear
sig att deras inre röster var och en har en tydlig mening och identitet som
meanings, and to have identities that are anything but ‘mad.’
är allt annat än ”galna”.
19
Elias´ Angels & Demons
The Girl, the Mother
2015 / Sweden
and the Demons
Documentary film
2015 / Sweden /
Sunday / 10.50 / 45 min
Selected scenes
Swedish / English subtitle
Sunday / 13.50 / 45 min
Dir: Elias Hersi
English
Dir: Suzanne Osten
When the room is getting smaller, the walls are coming closer, and
När rummet krymper, väggarna kommer närmare och mörkret tilltar.
Swedish director and filmmaker Suzanne Osten is working on a film
Den svenska teaterregissören och filmaren Suzanne Osten arbetar på en
darkness increases. When you get isolated, locked up and trapped in
När du blir isolerad, inlåst och fångad i dig själv. När sorgen i hjärtat och
entitled The Girl, the Mother and the Demons. She will show selected
film med titeln Flickan, Mamman och Demonerna. Suzanne berättar om
yourself. When the sorrow in your heart and the frustration within you
frustrationen inom dig växer - hur gör man? Hur tar man sig ur det?
scenes from this film. This story is about a child’s infinite love and
filmen och vi får förmånen att se utvalda filmklipp. Det är en berättelse
loyalty towards her mother, no matter what the mother does. Trapped
om ett barns oerhörda kärlek och lojalitet till sin förälder, hur hon än är.
in their apartment with her psychotic mother, 8-year-old Ti makes the
Instängd i lägenheten med sin psykotiska mamma fattar 8-åriga Ti beslutet
decision that she must be the one to take on the battle against her
att hon själv måste bekämpa mammans demoner som styr deras liv. En
mother’s demons, the demons that control their lives. We can call it
thriller för barn om en social verklighet. Låter detta läskigt? Ja det tycker vi
a social reality thriller for children. Does this story sound frightening?
vuxna. Barn delar nog dessutom uppfattningen sinsemellan att vi vuxna är
Yes, as adults we find it so. Probably children share among themselves
rätt ”knäppa”. De älskar oss men ser våra svagheter. Hur vuxna har en del
the perception that we adults can be quite “quirky”. They love us at the
demoner, beroenden, passioner… Barn är beroende av oss vuxna och att vi
same time as they see our weaknesses. They see how we have our share
klarar oss. Barn vill också förstå oss vuxna – rädda oss – och växa upp till
of demons, addictions, passions … Children, however, are dependent
sina egna vuxna liv.
grows – what do you do? How do you get out of it?
Mitt i natten vaknade Elias med planen klar - att göra en dokumentärfilm
In the middle of the night Elias woke up with the plan all laid out – to
om den musik som hade räddat livet på honom. Utan någon budget, med
make a documentary film about the music which had saved his life.
bara en enkel videokamera, en elgitarr och en gitarrförstärkare, lades
Without any budget, with just a simple camera, an electric guitar and
tillsammans med några goda vänner grunden till filmen.
a guitar amplifier, the foundation of the film was made together with
a few good friends.
This is Elias story.
Det här är Elias berättelse.
Det som föddes som en tanke i hjärnan, och som växte i hjärtat, har nu fått
liv genom en film med ljud, bild och musik.
What has been as a thought in the mind, which grew in the heart, now
on us adults: that we can cope and children want to understand us
has been given life in the shape of a film with sound, image and music.
adults – save us – and move on with their lives and into their own
adulthood.
Short Term 12
A New Life
2013 / USA
2014 / Sweden
Drama
Documentary film
Sunday / 12.10 / 97 min
Sunday / 14.50 / 72 min
Swedish / English subtitle
Swedish / English subtitle
Dir: Daniel Cretton
Dir: Carl Pontus Hjorthén
and Martin Jönsson
Grace is a social worker at a residential treatment facility for troubled
Grace arbetar som socialarbetare på ett hem för placerade ungdomar med
A mysterious package with a surprising content leads to a journey of
Ett mystiskt paket med ett överraskande innehåll leder ut på en upptäcktsfärd
teenagers. She is liked by both staff and residents, in all likelihood
stora bekymmer. Hon är omtyckt av både personal och ungdomar, mycket
discovery in art history, a journey through the most squalid artists’
i konsthistorien. Från de torftigaste konstnärskvartarna på 30-talet till de
because she herself had a tough time growing up and can relate to
förmodligen för att hon själv haft en jobbig uppväxt och kan relatera till
quarters of the 1930´s to the most prestigious salons of today. Working
finaste salongerna idag. Under miserabla ekonomiska förhållanden och kamp
young people’s lives better than most. But this may have its risky
de ungas liv bättre än de flesta. Men det är inte enbart av godo. När den
under miserable economic conditions and fighting their inner demons,
mot inre demoner skapade Göteborgskoloristerna en egen expressionism,
sides as well. When the young Jayden arrives, Grace realizes that they
unga Jayden anländer inser Grace att de har många gemensamma nämnare
the Gothenburg Colourists created their own Expressionism, where
genom att måla dikter där färgerna ersätter orden. Efter att ha levt 30
have many common reference points, which open up wounds that she
som öppnar sår som hon trott varit läkta. Samtidigt får hon en oväntad
paintings were considered to be poems expressed through colour
år på mentalsjukhus fick konstnären Inge Schiöler ett nytt liv längst ut i
thought had healed. At the same time, she gets an unexpected surprise
överraskning som kommer att förändra hennes liv, och ingenting är längre
instead of words. One of these artists, Inge Schiöler, spent 30 years
havsbandet på Kosteröarna. Ett Nytt Liv berättar för första gången hur
that is going to change her life, and nothing is the same as before. Film
som förut. Den förenade filmkritikerkåren världen över fullkomligt älskar
of his life in a mental hospital. When he was released, he moved to
det gick till. En konstdokumentär om galenskap, kärlek och frigörelse.
critics around the world absolutely love Short Term 12.
Short Term 12.
a cabin far out at sea on the Koster Islands and began a new life. A
Bland andra medverkar Tomas Tranströmer; poet och nobelpristagare i
New Life, an art documentary about madness, love and liberation,
litteratur, Johan Cullberg; författare och psykoanalytiker, Håkan Wettre;
reveals for the first time how it all happened. Some well-known Swedish
konstkritiker, Ann Smith; poet.
personalities who appear in the film are Tomas Tranströmer, poet,
winner of the Nobel Prize in Literature; Johan Cullberg, writer and
psychoanalyst; Håkan Wettre, art critic and curator; Ann Smith, poet.
20
21
Closure and Beginning
Presentation and Summery
Sunday / 16.15 / 45 min
English
By Robert Whitaker
There is now a growing movement, one that spans continents, for re-
Det finns en växande rörelse, som spänner över kontinenter, för nytänkande
thinking psychiatry, and this film festival is evidence of that movement.
om psykiatrin, och denna filmfestival är ett bevis på den rörelsen. De filmer som
The films that are shown will raise questions about the stories that
visas ifrågasätter det som psykiatrin har berättat för oss om den biologiska
psychiatry has told us about the biological nature of psychiatric disorders,
naturen av psykiska störningar, och hur deras droger fixar en kemisk
and how their drugs fix chemical imbalances in the brain, and they urge
obalans i hjärnan. Filmerna uppmanar oss att upptäcka en annan verklighet,
us to discover a different reality, which, I believe, is our shared humanity.
som jag tror, är vår gemensamma mänsklighet. Och om du plöjer dig igenom
And if you dig through the scientific literature, you find that science also
den vetenskapliga litteraturen upptäcker du att också vetenskapen berättar
tells of a failed paradigm of care: the biological causes of psychiatric
om ett misslyckat omsorgsparadigm: de biologiska orsakerna till psykiska
disorders have not been found; the field’s diagnoses – as even leaders
störningar har inte påträffats. Psykiatrins diagnoser, som även ledande
in the field now admit – have not been scientifically “validated;” and
inom området nu erkänner, har inte vetenskapligt ”verifierats” och läke-
the drug treatments help far too few people to get well and stay well.
medelsbehandling hjälper alldeles för få människor att må bättre och bli
Art, science and a humanistic philosophy are all coming together
friska. Konst, vetenskap och en humanistisk filosofi kommer alla samman
to challenge us to rethink how we care for our children and for one
för att utmana oss att ompröva hur vi tar hand om våra barn och varandra,
another, particularly during times when we are struggling with difficult
särskilt under perioder när vi kämpar med svåra emotionella och mentala
emotional and mental states.
tillstånd.
e
c
n
e
l
l
e
c
x
e
r
o
f
n
io
t
a
d
n
u
fo
in mental health care
Foundation for Excellence in Mental Health Care, FEMHC, is a non-profit community foundation consisting of philanthropists,
researchers, clinicians, public policy analysts, people with lived experience and family members from all over the world. The
foundation supports independent research, innovative programs and its own research and educational initiatives in the mental
health field. Within FEMHC two funds have been created that connects to the Driving Us Crazy Film Festival:
,
s
r
e
k
a
e
sp
d
n
a
s
t
artis
t
a
s
r
e
h
c
resear
l
a
v
i
t
s
e
f
the
The Mad In America Continuing Education (MIACE) Fund and the Extended Therapy Room Fund are committed to advancing
research, education and new therapeutic models of care and support to the international community of mental health providers and recipients of services. Please consider making a charitable donation to one or both of these funds to continue the great
work of educating providers about the latest research, raising awareness about how people recover and funding education and
innovative programs.
www.mentalhealthexcellence.org
22
23
fia backström
Fia Backström is an artist and an art teacher. When she was
24 years old she was hospitalized in a psychiatric ward for the
first time. She experienced psychiatric treatment as a way of
disciplining the individual patient to get back into the norm
of the production line, so to speak. Medication was presented
as the only option. Fia has studied historical and presentday holistic methods, alternative models to psychiatry.
By regarding the life system as an ecological web and by
working with creative and political expressions of social
belongingness, where craziness is a part of life, Fia has been
independent of medication since 2011.
Fia Backström är konstnär och konstlärare. När hon var 24 år
blev hon första gången inlagd på psykiatrisk avdelning där hon
upplevde en psykiatrisk vård som disciplinerade den enskilda
patienten tillbaka in i ett system med normativa och produktiva
villkor, där medicinering var den enda valmöjligheten. Fia har
studerat historiska och samtida holistiska metoder och alternativa
modeller till psykiatrin. Genom att se livssystemet som en ekologisk
väv och arbeta med kreativa och politiska uttryck för social samhörighet, där galenskap är en del av livet, har Fia slutat medicinera
sedan 2011.
katrine borre
Katrine Borre has worked as an independent freelance documentary
director since 1985. DR-TV, The National Danish Film Institute and
Swedish TV are some of the distributors of her work. Most often, Katrine
Borre works on her own with her camera and prefers to integrate with
people or environments. She strives to present counter-images or to look
at important issues from new angles, always with a focus on individual
human beings. The film Mette’s Voice is Katrine´s first story from the
psychiatric field and told by someone coming from ”the outside”.
Katrine Borre har arbetat som frilansande dokumentärfilmare sedan
1985.DR-TV, Nationella Danska Filminstitutet och STV är några av
distributörerna. Mest arbetar Katrine på egen hand med sin kamera och
david cohen
David Cohen is Professor of Social Welfare at the Luskin
School of Public Affairs of University of California, Los Angeles.
He has studied the lifecycle of psychoactive drugs and their
uses and effects, particularly iatrogenic, in contexts ranging
from small helping relationships to whole societies. He is also
interested in the impact of medicalization on culture and the
role of coercion in systems of care. He has taught in Canada,
France, and the United States. His latest book, co-authored,
is Mad Science: Psychiatric Coercion, Diagnosis, and Drugs
(2013).
David Cohen är professor i Social Välfärd vid Luskin School of
Public Affairs of University of California, Los Angeles. Han har
studerat psykofarmakas livscykel och dess användning och
effekter i sammanhang som avser såväl enskilda individer som
samhälleliga processer. Han är också intresserad av effekterna
av medikaliseringen i vår kultur och betydelsen av tvång inom
den psykiatriska vården. Han har undervisat i Kanada, Frankrike
och USA. Hans senaste bok, som medförfattare, är Mad Science:
Psychiatric Coercion, Diagnosis, and Drugs (2013).
anne cooke
Anne Cooke is a Consultant Clinical Psychologist in the UK.
She is the editor of the British Psychological Society’s recent
public report “Understanding Psychosis and Schizophrenia:
Why people sometimes hear voices, believe things that others
find strange, or appear out of touch with reality and what can
help”. Anne is Principal Lecturer and Clinical Director of the
Doctoral Programme in Clinical Psychology at Canterbury
Christ Church University, UK. She has worked in the British
National Health Service for many years, leading psychology
services in psychiatric hospitals and mental health teams.
She believes that we need to change the whole way we think
about the contested area of mental health.
föredrar att integrera sig med människor eller miljöer. Hon strävar efter
att presentera motsägelsefulla bilder eller titta på viktiga frågor från nya
vinklar, alltid med fokus på enskilda människor. Filmen Mette´s Voice är
Katrines första berättelse från det psykiatriska fältet och berättad från
någon som kommer från ”utsidan”.
24
Anne Cooke är klinisk psykolog från Storbritannien. Hon är redaktör
för den nyligen publicerade rapporten från Brittiska Psykologförbundet “Understanding Psychosis and Schizophrenia:Why people
sometimes hear voices, believe things that others find strange,
or appear out of touch with reality and what can help”. Anne är
huvudlärare och ledare för doktorandprogrammet i klinisk
psykologi vid Canterbury Christ Church University, UK. Hon har
i många år arbetat som verksamhetsledare inom psykiatrin och
med psykiatriska hälsoteam. Anne menar att vi måste ändra hela
vårt sätt att tänka kring det omtvistade området psykisk hälsa.
25
laura delano
Laura Delano is a psychiatric liberation activist, writer, and
community organizer. She entered the “mental health” system
as a thirteen-year old and escaped it fourteen years later, after
accidentally stumbling upon Robert Whitaker’s book, Anatomy
of an Epidemic. Today, Laura works with individuals looking
to free themselves from psychiatric labels and drugs, and
communities seeking to build alternatives to the “mental
health” system. She is an editor, consultant, and film festival
organizer at Mad in America and she lives near Boston,
Massachusetts, where she has founded a mutual support
group for people coming off psychiatric drugs.
Laura Delano kallar sig ”psychiatric liberation activist”, och är författare och samhällsdebattör. Hon skrevs in i det psykiatriska vårdsystemet som trettonåring och flydde från det fjorton år senare,
efter att hon snubblat över Robert Whitakers bok, Anatomy of an
Epidemic (på svenska Pillerparadoxen). Idag arbetar Laura med
människor som vill frigöra sig från psykiatriska diagnoser och
psykofarmaka samt med grupper som vill bygga alternativ till det
psykiatriska systemet. Hon är redaktör, konsult, och filmfestivalarrangör på Mad in America och bor nära Boston, Massachusetts,
där hon grundat en stödgrupp för personer som trappar ner och
slutar med psykiatriska mediciner.
jacqui dillon
26
mette ellingsdalen
Mette Ellingsdalen is a Norwegian human-rights activist. Her
work is focused on ending discrimination against people with
psychosocial disabilities and on promoting basic rights and
human dignity. Mette has a good deal of experience on the
inside. She was hospitalized at the age of 22. Over the next 13
years, she was prescribed over 25 different psychiatric drugs,
and was given multiple electroshock treatments. Her attempts
to address the harmful effects of the treatments were met
with indifference by a system that was more about power
than about truth and knowledge. From 2007 to 2014 Mette
was chair of the user/survivor organization We Shall Overcome
(WSO), in Oslo. Currently she leads WSO’s Human Rights group.
Mette Ellingsdalen är norsk människorättsaktivist. Hennes arbete
är inriktat på att stoppa diskriminering av personer med psykosociala funktionshinder och främja grundläggande rättigheter
och mänsklig värdighet. Mette var 22 år första gången hon blev
inlagd på psykiatrisk avdelning. Under de kommande 13 åren,
ordinerades hon över 25 olika psykiatriska mediciner och fick
flertalet elchocker. Hennes försök att påpeka skadliga effekter av
behandlingarna möttes med likgiltighet av ett system som mer
handlade om makt än om sanning och kunskap. Från 2007 till
2014 var Mette ordförande för brukar/överlevande organisationen
We Shall Overcome (WSO) i Oslo. För närvarande leder hon WSO:s
människorättsgrupp.
annica engström
Jacqui Dillon is a speaker, writer and activist, and has lectured
and published worldwide on trauma, psychosis, dissociation
and recovery. Jacqui is also a voice hearer and the National
Chair of the Hearing Voices Network in England, Honorary
Lecturer in Clinical Psychology at the University of East
London, Honorary Research Fellow in the School of Medicine,
Pharmacy and Health, Durham University and Visiting
Research Fellow at The Centre for Community Mental Health,
Birmingham City University.
Annica Engström, Master of Fine Arts, is a designer, project
manager and lecturer. She has worked for several years as
project manager at the Foundation Gyllenkroken in Gothenburg. Among other things, she runs the organization’s creative
development project. Annica is working actively to contribute to changing attitudes and understanding about mental
disabilities in today’s society. By producing exhibitions,
lectures, films, books and magazines, she works to convey
knowledge to both professionals and the general public.
Jacqui Dillon är föreläsare, författare och aktivist. Hon har
föreläst och publicerat artiklar världen över om trauma, psykos,
dissociation och återhämtning. Jacqui är nationell ordförande
för Hearing Voices Network i England, hederslektor i klinisk
psykologi vid University of East London, hedersforskare på
School of Medicine, Pharmcy and Health, Durham University
och gästforskare vid The Centre for Community Mental Health,
Birmingham City University. Jacqui är också en rösthörare.
Annica Engström, Master of fine arts, designer, projektledare och
föreläsare, arbetar sedan flera år som uppdrags- och projektansvarig på Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg. Bland annat driver
hon organisationens kreativa utvecklingsprojekt. Annica arbetar
aktivt för att bidra till förändring av attityder och ökad förståelse
kring psykisk funktionsnedsättning i dagens samhälle. Genom att
producera utställningar, föreläsningar, film, böcker och tidningar
arbetar hon för att förmedla kunskap både till yrkesverksamma
och till en bred allmänhet.
27
eugene epstein
manfred wiesner
lothar duda
Eugene, Manfred and Lothar share much in common:
All three are psychologists and practicing psychotherapists in
Germany, with much experience as trainers, supervisors and
practitioners; they share a critical stance toward mainstream
psychiatry, the pharma-medical-industrial complex, as well
as the ever-expanding “therapeutic state”. They understand
the term “therapeutic state” to mean the widespread and
continually increasing use of therapeutic language and
vocabularies to describe any and all aspects of our normal
lives, or in other words, the pathologizing of everyday life.
They have been colleagues and friends for many years and
share a strong affinity towards social constructionist theory
along with a love for film. They view psychiatric diagnoses as
rather unaesthetic and unhelpful vocabularies of infirmity,
and psychotropic medications and forced treatment as unnecessary excesses of a society that places little value upon
relationship. Using film material from a variety of sources,
they invite the viewer to engage in new thinking about
possible post-therapeutic futures.
Eugene, Manfred och Lothar har mycket gemensamt: Alla tre är
psykologer och praktiserande psykoterapeuter i Tyskland, med
lång erfarenhet som föreläsare, handledare och praktiker. De har
en kritisk hållning gentemot konventionell psykiatri och ökande
läkemedelsutskrivning av psykofarmaka. De ifrågasätter ”det
terapeutiska tillståndet” vilket för dem handlar om den utbredda
och ständigt ökande användningen av ett terapeutiskt språk och
vokabulär för att beskriva människan och alla aspekter av våra
normala liv, eller med andra ord, att patalogisera det så kallade
vanliga livet.
De tre har varit kollegor och vänner i många år och delar en
stark dragning till socialkonstruktionistisk teori tillsammans med
en kärlek för film. De ser psykiatriska diagnoser snarare som
oestetiska och ohjälpsamma vokabulärer vid lidande samt psykofarmaka och tvångsbehandling som onödiga insatser i ett samhälle som sätter föga värde på mänskliga relationer. De använder
filmmaterial från en rad olika källor, de bjuder in betraktaren i ett
nytt tänkande om en eventuell post-terapeutisk tid.
bob foss
Bob Foss was one of the first proponents of Laingian Existential
Phenomenology in Scandinavia, radically criticizing the
psychiatry of the day. He brought with him this conviction
into his subsequent vocation as a filmmaker and screenwriter.
He is one of the directors of the film Philadelphia Network
(1977) and author of the book Film Making - Narrative and
Structural Techniques and has written several motion picture
screenplays. He is currently the editor of The Searchlight,
a magazine published by the Norwegian psychiatry user
organization We Shall Overcome.
Bob Foss var en av de första förespråkarna för den Laingianska
Existentiella Fenomenologin i Skandinavien, vilken kraftigt
kritiserar den existerande psykiatrin. Han tog med sig denna
övertygelse i sitt yrkesliv som filmare och manusförfattare. Han
är en av regissörerna till Philadelphia Network och författare till
boken Film Making - Narrative and Structural Techniques samt har
skrivit ett flertal filmmanus. Han är för närvarande redaktör
för Søkelyset, en tidning publicerad av den norska brukarorganisationen We Shall Overcome.
elias hersi
Elias Hersi lives in Gothenburg. He is a poet and a musician,
playing mainly blues and hip-hop, and his biggest dream is to
become a P.E. teacher or a music teacher. He wants to continue
his education and take back all the years he missed because
of what he suffered in life. Elias says, ”Now I feel better and
wish all the children and adults in the world a good life and
good health. I also hope that my film, Elias´ Angels & Demons,
can help you as it has helped me. The film was a heavy burden
to bear, and if you cannot unload your heaviness yourself then
you must dare to ask for help, do not hesitate a second!”
Elias Hersi bor i Göteborg. Han är poet och musiker, spelar främst
blues och hip hop, och hans största dröm är att bli idrottslärare
eller musiklärare. Han vill fortsätta sin utbildning och ta igen alla
år han missat på grund av det han drabbats av i livet. Elias säger
”Nu mår jag bättre och önskar alla barn och vuxna i världen ett
bra liv och god hälsa. Jag hoppas också att min film, Elias Änglar
& Demoner, kan hjälpa er som den har hjälp mig. Filmen var en
tung börda att bära och om man inte själv kan lasta av sig det
tunga då måste man våga be om hjälp, tveka inte en sekund!”
28
29
carl pontus hjorthén
Carl Pontus Hjorthén is a Swedish film director and actor.
In his childhood and youth, he played the son of his father’s
character Willy Strid in the Swedish National Public Television
series Home to the Village. He has lived in Spain for many
years but is now back in Sweden. In collaboration with Martin
Jönsson, Carl Pontus Hjorthén has made several films, including
Mari Carmen España: The End of Silence (2008), The Secret
(2009), about the life of Carl-Ivar Nilsson, and Football’s Last
Proletarians (2011), about the successes of Gothenburg Football Club in the 1980s. His film A New Life (2014) is about Inge
Schiöler and the Gothenburg colourists.
Peter Kinderman is Professor of Clinical Psychology and an
honorary Consultant Clinical Psychologist with Mersey Care
NHS Trust. He is Head of the Institute of Psychology, Health
and Society at the University of Liverpool. The Institute
conducts world-leading research in the areas of well-being
and public health as well as research on mental health and
applied psychology. Peter is the President Elect of the British
Psychological Society and co-author of their recent public
report “Understanding Psychosis and Schizophrenia: Why
people sometimes hear voices, believe things that others find
strange, or appear out of touch with reality and what can help”.
Carl Pontus Hjorthén är en svensk filmregissör och skådespelare.
I sin barn- och ungdom spelade han son till sin fars rollkaraktär
Willy Strid i TV-serien Hem till byn. Han har i många år bott i
Spanien men bor numera åter i Sverige. I samarbete med Martin Jönsson har han gjort flera filmer, bland annat Mari Carmen
España, Tystnadens slut (2008), Hemligheten (2009), som berättar
om Carl-Ivar Nilssons liv, och Fotbollens sista proletärer (2011),
om IFK Göteborgs framgångar på 1980-talet. Hans film Ett nytt
liv (2014) handlar om Inge Schiöler och Göteborgskoloristerna.
Peter Kinderman är professor i klinisk psykologi. Han är chef för
Institutet för Psykologi, Hälsa och Samhälle vid Universitetet i
Liverpool. Institutet bedriver världsledande forskning inom områdena välbefinnande och folkhälsa samt forskning om psykisk
hälsa och tillämpad psykologi. Peter är ordförande för Brittiska
Psykolog Förbundet och medförfattare till deras senaste rapport
“Understanding Psychosis and Schizophrenia: Why people sometimes hear voices, believe things that others find strange, or
appear out of touch with reality and what can help”.
carina håkansson
Carina Håkansson founded the Family Care Foundation
in 1987. In the autumn of 2015 she is going to launch the
Foundation for the Extended Therapy Room, the purpose
of which is to use therapeutic practice, research, advocacy
in order to place psychotherapy where it belongs: in a social,
political, cultural and relational context. Carina has a PhD in
Psychology and is a licensed psychotherapist. She has written
several articles and three books.
Carina Håkansson grundade Familjevårdsstiftelsen 1987. Hon
kommer under hösten 2015 att skapa Stiftelsen Det Utvidgade
Terapirummet för att via terapeutisk praxis, forskning och folkbildning/kunskapsutbyte placera psykoterapi där det hör hemma; i ett socialt, politiskt, kulturellt och relationellt sammanhang.
Carina är legitimerad psykoterapeut och PhD i psykologi. Han har
skrivit flertalet artiklar och tre böcker.
30
peter kinderman
lars lejring
Lars Lejring is a freelance journalist from Gothenburg with
a focus on people’s social and emotional life conditions. He
works with a variety of expressions; the written word, the
radio medium, photography and film. He is the director of
the film Conversation with Barbro Sandin and has made a
documentary about what is called schizophrenia for Swedish
National Public Television. He has written books on the
same theme. Lars Lejring also has a background as an
artist and painter.
Lars Lejring är frilansjournalist med fokus på människors sociala
och emotionella livsvillkor. Han arbetar med en rad olika uttrycksformer; det skrivna ordet, radiomediet, fotografi och film. Han
är regissör till filmen Samtal med Barbro Sandin och har gjort
dokumentärfilm om det som kallas schizofreni för Sveriges
Television och skrivit böcker på samma tema. Lars Lejring har
även en bakgrund som tecknare och målare.
31
hanna lundblad
Hanna Lundblad-Edling works at the Family Care Foundation
as a social worker and a psychotherapist. At present she is
also the project leader for the film festival Driving Us Crazy.
She has written the book Nine Lives – Stories of Ordinary Life
Therapy (2014) published by Mad in America Books. Hanna
has a background as an actor, artist and ceramicist.
Hanna Lundblad-Edling arbetar på Familjevårdsstiftelsen som
socialarbetare och psykoterapeut och är också projektledare för
filmfestivalen Driving Us Crazy. Hanna har skrivit boken Nine
Lives – Stories of Ordinary Life Therapy (2014) publicerad av Mad
in America Books. Hanna har en bakgrund som skådespelare,
konstnär och keramiker.
nina norén
Nina Norén has worked as an actor since 1978. She is
educated in both physical experimental and traditional
theatre. She teaches acting and directs in different theatre
schools, in Sweden and internationally. In 2005 she and director
Sara Larsdotter started the independent theatre group Theatre
InterAkt. They have created a trilogy of plays which mirror
groups whose voices are seldom heard in society and who
can easily be hidden and forgotten. Their play Songs from the
Silent Voice is one of them. As a child in a very difficult family
situation, Nina found that art could become a saviour. She believes in theatre as a healing power for individuals and society.
Nina Norén har arbetat som skådespelare sedan 1978. Hon är
utbildad både i fysisk experimentell och traditionell teater. Nina
undervisar skådespelare och regisserar på flertalet teaterskolor i
Sverige och internationellt. År 2005 startade hon och regissör Sara
Larsdotter den oberoende teatergruppen Teater InterAkt. De har
skapat en pjästrilogi som speglar grupper vars röster sällan hörs i
samhället och som lätt kan gömmas och glömmas bort. Deras pjäs
Songs from the Silent Voice är en av dessa. Som barn i en mycket
svår familjesituation fann Nina räddningen i konst. Hon tror på
teatern som en helande kraft för individen och samhället.
32
daniel mackler
Daniel Mackler is the director of several documentary films
on recovery from psychosis without medication, including
“Open Dialogue”, “Healing Homes” and “Take These Broken
Wings”. These films have been subtitled in as many as twenty
languages and have been screened worldwide. Daniel has
also worked as a psychotherapist in New York City for over
ten years.
Daniel Mackler är regissör till flertalet dokumentärfilmer om att
läka från psykos utan mediciner, bland annat ”Open Dialogue”,
”Healing Homes” och ”Take These Broken Wings”. Dessa filmer har
blivit översatta till drygt 20 språk och har visats över större delen
av världen. Daniel har också under mer än tio år arbetat som
psykoterapeut i New York City.
terry mcmahon
Writer-Director Terry McMahon’s debut “Charlie Casanova”
was awarded Best First Feature at The Galway Film Fleadh
and was distributed by Studio Canal. His follow up “Patrick’s
Day” was awarded The Directors Guild of America Finders
Series Award, The Grand Jury Prize at Woodstock Film
Festival, Best Film at The Galway Film Fleadh, the Audience
Award at The Cork Film Festival and three Irish Film and
Television Awards. McMahon has lectured in Trinity College
Dublin, The National Film School, The John Huston Film
School and The Casa del Cinema in Rome.
Manusförfattaren och regissören Terry McMahons debut ”Charlie
Casanova” tilldelades bästa regidebut på The Galway Film Fleadh
och distribuerades av Studio Canal. Hans uppföljare ”Patrick´s
Day” tilldelades Directors Guild of America Finders Series Award,
Grand Jury Prize på Woodstock Film Festival, bästa film på The
Galway Film Fleadh, publikpriset på The Cork Film Festival och tre
irländska film- och televisionsutmärkelser. McMahon har föreläst
på Trinity College Dublin, The National Film School, John Huston
Film School och Casa del Cinema i Rom.
33
åsa moberg
Åsa Moberg is an author, translator and social commentator.
She had planned to become a textile artist but in the spring
of 1968 she by chance became a columnist for Aftonbladet, a Swedish newspaper, and she remained there until
1980. At present she contributes to several Swedish magazines.
She has written 21 books, none of them translated to English.
Two of them are Simone and I – Thinking about Simone de
Beauvoir (1996), and Adam’s Book (1999), a book about life with
the diagnosis bipolar disorder, together with Adam Inczèdy
-Gombos. Her most recent book, An Extremely Expensive and
Life-Threatening Technique for Heating Water – A book about
nuclear power, was published in 2014.
After 20 years as a Clinical Psychologist and manager of
mental health services in the UK and the USA, Professor
John Read now trains clinical psychologists and conducts
research at the Universities of Auckland, New Zealand, and
Liverpool, England. He has published over 120 papers, primarily
on the relation-ship between adversity and psychosis. He also
researches the effects of bio-genetic causal explanations on
stigmatization, as well as the connections of these models to
the pharmaceutical industry. John Read is on the EC of the
International Society for Psychological and Social Approaches
to Psychosis (www.isps.org). His books include Models of
Madness (2013) with co-author J. Dillon.
Åsa Moberg är författare, översättare och samhällsdebattör. Hon
tänkte bli textilkonstnärinna men blev våren 1968 av en slump kolumnist i Aftonbladet vilket varade till 1980. Åsa Moberg medverkar
i bland andra Helsingborgs Dagblad, M Magasin och Dagens Samhälle. Hon har skrivit 21 böcker, bland andra Simone och jag (1996),
och Adams bok (1999), en bok om ett liv med diagnosen bipolär
sjukdom, tillsammans med Adam Inczèdy-Gombos. Hon var ingen
Florence Nightingale – Människan bakom myten (2007) är en annan
uppmärksammad titel. Den senaste boken är Ett extremt dyrt
och livsfarligt sätt att värma vatten – En bok om kärnkraft som
utkom 2014.
Efter 20 år som en klinisk psykolog och chef inom psykiatrin i Storbritannien och USA, utbildar professor John Read psykologer och
forskare vid universiteten i Auckland, Nya Zeeland och Liverpool,
England. Han har publicerat över 120 artiklar i första hand om
sambandet mellan livssvårigheter och psykos. John forskar även
på relationen mellan stigma och den biologiska förklaringsmodellen om orsakerna till psykiska svårigheter och dess
kopplingar till läkemedelsindustrin. John Read sitter i ledningsgruppen för International Society for Psychological and Social
Approaches to Psychosis (www.isps.org). Hans senaste bok är
Models of Madness (2013) som han skrivit med Jacqui Dillon.
suzanne osten
Suzanne Osten is a writer of novels, plays and children’s
books as well as a filmmaker and a play director. She was the
artistic director of the children’s theater “Unga Klara” in Stockholm between 1975 and 2014. The Swedish Film Institute has
appointed Suzanne Osten to be Ambassador of Children’s
Films. In 2014 Suzanne directed the play Anna’s Wardrobe
at Gothenburg City Theatre. The play, written by Ann Sofie
Barany, is about children and psychoanalysis. Suzanne is now
working with the film The Girl, the Mother and the Demons.
Suzanne Osten är regissör, filmmakare och teaterledare. Hon var
konstnärlig ledare för den banbrytande barnteatern Unga Klara i
Stockholm mellan 1975 till 2014. Suzanne är barnfilms ambassadör
utnämnd av Svenska Filminstitutet. 2014 satte Suzanne upp
I Annas Garderob på Göteborgs Stadsteater. Pjäsen är skriven av
Ann Sofie Barany och handlar om barn och psykoanalys. Suzanne
arbetar nu med filmen Flickan, Mamman och Demonerna.
34
John read
olga runciman
Olga Runciman is a psychologist and a psychiatric survivor,
a psychiatric nurse and a voice hearer bridging two opposing
worlds which never quite meet. She is an activist demanding
human rights for the oppressed people of psychiatry. She
works hard to open up and expand spaces for voices traditionally never heard, those of the so-called ’severely mentally ill’.
She is convinced that if these voices take form and become
meaningful, change can occur both within and outside of
psychiatry. She wants to increase choices so that psychiatry
can be regarded as simply one of many possibilities and its
power to force people to use it can be taken away.
Olga Runciman är psykolog och en psykiatrins överlevare, psykiatrisjuksköterska och rösthörare. Hon överbryggar dessa två motsatta världar som ändå aldrig tycks mötas. Olga är aktivist som
kräver mänskliga rättigheter för de förtryckta i psykiatrin. Hon
arbetar för att skapa plats för de röster som traditionellt sett
aldrig hörs, nämligen de som kallas ”allvarligt psykiskt sjuka”,
för att en meningsfull förändring skall kunna ske både inom och
utanför psykiatrin. Hennes mål är att psykiatrin blir en av många
möjligheter men utan befogenheten att använda tvång.
35
haakon sandøy
robert whitaker
Haakon Sandøy, film director from Norway. Educated in the
Polish Film School (PWSFTViT) with the Vesaas film Brannen/
The Fire (1973). In the feature film Dagny (1977) Lise Fjeldstad
gave a vivid portrait of Dagny Juell in 1890s Berlin, Christiania
and Krakow. Angels in the Snow (1982) after the novel by
Ketil Bjørnstad. By Haakon Sandøys many documentary films
should be mentioned: The Warsaw Etiudes ’69 (1969), Standstill Before Freedom (1984). For Your Own Good (1997) and
Force Against Conviction (2001), about Arnold Juklerød and his
battle against psychiatry, which together with the short film
The White Coats (2001) are parts of the film project The War
Against Passion. Under construction is the documentary film
Coercion and Freedom.
Robert Whitaker is the author of four books, two of which
tell of the history of psychiatry. His first, Mad in America: Bad
Science, Bad Medicine and the Enduring Mistreatment of the
Mentally Ill was named by Discover Magazine as one of the
best science books of 2002. His newest book on this topic,
Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs,
and the Astonishing Rise of Mental Illness in America, won
the Investigative Reporters and Editors Book Award for best
investigative journalism in 2010, and has been translated
into Swedish, among other languages. He is the founder of
madinamerica.com, a website that features research news
and blogs from an international group of writers interested
in “rethinking psychiatry”.
Haakon Sandøy, filmregissör från Norge. Utbildad i film- och
teaterregi i Polen. Debuterade som spelfilmsregissör med Vesaas
filmatisering Brannen (1973). I filmen Dagny (1977) gav Lise
Fjeldstad ett levande porträtt av Dagny Juell i 1890-talets Berlin,
Kristiania och Krakow. Änglar i Snön (1982) efter en roman av
Ketil Bjørnstad. Av Haakon Sandøys många dokumentärfilmer
bör nämnas: Warszawa-Etyder ’69 (1969), Hållplats Mot Friheten
(1984). För Ditt Eget Bästa (1997) och Makt och Mening/Force
Against Conviction (2001) om Arnold Juklerød och hans kamp mot
psykiatrin som tillsammans med kortfilmen De Vita Frackarna
(2001) är delar av filmprojektet Kriget mot Känslolivet. Sandøy
arbetar just nu med dokumentärfilmen Tvång och Frihet.
Robert Whitaker har skrivit fyra böcker varav två berättar om
psykiatrins historia. Discover Magazine beskrev hans första bok,
Mad in America: Bad Science, Bad Medicine and the Enduring
Mistreatment of the Mentally Ill, som en av de bästa vetenskapliga böckerna 2002. Hans senaste bok Anatomy of an Epidemic:
Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of
Mental Illness in America vann undersökande reportrar och
redaktörers bokpris för bästa undersökande journalistik 2010, och
har översatts till flertalet språk däribland svenska, norska och
danska. Han är även grundare av webbplatsen madinamerica.
com, som innehåller nyheter, bloggar och forskning från en internationell grupp människor intresserade av att förändra psykiatrin.
dylan tighe
lucy winer
Dylan Tighe’s debut album Record, inspired by his personal
experiences of emotional distress and of the mental health
system, was released in 2014 to widespread acclaim. Dylan
has also worked extensively as an actor and theatre-maker,
winning the Irish Times Theatre Award for Best Production in
2010. A radio play for RTÉ, the Irish Public Service Channel,
featuring songs from the album and challenging the scientific
view of mental health, was nominated for the Prix Europa.
He has written a chapter entitled “Start Making Sense” that
appears in Madness, Psychiatry, and Performance, recently
published by Palgrave.
Dylan Tighes debut album Record, inspirerad av hans egna upplevelser av känslomässigt lidande och av det psykiatriska systemet,
gavs ut 2014 och fick stor uppmärksamhet. Han har arbetat som
skådespelare och regissör och vann the Irish Times pris för bästa
teaterproduktion 2010. Dylans radiopjäs för den Irländska publicservicekanalen RTÉ, där låtar från albumet RECORD ingår och
där han utmanar den vetenskapliga synen på psykisk hälsa, var
nominerad till Prix Europa. Han har nyligen bidragit med ett
kapitel med titeln ”Start Making Sense” i boken Madness, Psychiatry
and Performance som publiceras av bokförlaget Palgrave, London.
36
Emmy-nominated documentary producer Lucy Winer has
been making social issue documentaries for over 30 years.
Her decision to return to Kings Park was impulsive, sparking
an 11-year odyssey to make peace with her past and the
institution that once confined and continued to haunt her.
Begun with great trepidation, the resulting film Kings Park,
produced with life-partner Karen Eaton, has brought “gifts
that I never could have imagined.”
Emmy-nominerade dokumentärfilmaren Lucy Winer har gjort filmer
om sociala frågor i över 30 år. Hennes beslut att återvända till
Kings Park var impulsivt och starten för en 11 år lång odyssé i
ett försök att sluta fred med sitt förflutna och den institution som
en gång begränsade henne och sedan dess fortsatt att hemsöka
henne. Lucy Winer har producerat filmen Kings Park tillsammans
med sin livspartner Karen Eaton och säger att arbetet med filmen
medfört ”gåvor som jag aldrig hade kunnat föreställa mig.”
Photographer: Ros Kavanagh
37
notes
special thank
s to
många tack t
ill
Our warmest and special thanks to sponsors and others who in different ways have supported
the Film Festival:
Dylan Tighe • Elinor Hägg • Eugene Epstein • Foundation for Excellence in Mental Health Care • GPI
Hotel Flora • Le Mat B&B • Louisa Putnam • Margit Epstein • Nilsson CRWTH • Ottar Ness
Pamela Boston • Philip Peters • STF Hotel • Stora Teatern • Stureplansgruppen
All Facebook friends that have supported and shared and talked about
the Film Festival during all these months.
And to our Families and Friends all over the globe.
38
39
w w w. n i l s s o n c r w t h . s e