Årsmötet - Pilsnerfilmens vänner

Protokoll fört vid årsmöte med Sällskapet Pilsnerfilmens Vänner 2015-02-10
Lokal: Eklunda Bio, Bestorp
1. Ordförande Göran Winström hälsar medlemmarna välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
2. Till mötesordförande väljs Gösta Björn.
3. Till mötessekreterare väljs Lennart Angvik.
4. Dagordningen godkänns.
5. Årsmötets behöriga utlysande godkänns.
6. Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Karin och Jan Hammarström.
7. Det föregående årsmötesprotokollet godkänns.
8. Verksamhetsberättelsen godkänns.
9. Kassören, Sven-Åke Brofors, redogör för genomförd reformering av ekonomistyrningen och
medlemsregistret och meddelar att den ekonomiska ställningen är god trots ett resultat om - 5 837
kronor beroende på kostnader för 15-årsjubileet och bidraget om 40 000 kronor till digitaliseringen av
Eklunda bio. Banktillgodohavandet var vid årsskiftet 36 895 kronor.
10. Günter Hülse redogör för den genomförda revisionen och föreslår ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen.
11. Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
12. Val av styrelse:
i. Ordförande: Göran Winström
ii. Styrelseledamöter på två år: Göran Karlsson, Ulla Faleij och Ulla Uvebrant, samtliga omval
(Kvarstående för ytterligare ett år: Lennart Angvik, Birgitta Höglund och Åke Höglind,
samtliga omval)
Suppleant för två år Marie-Louise Brofors, nyval
iii. Styrelsesuppleant på två år: Mona Wenngren
iv. Revisorer: Günter Hülse, omval och Ingrid Nähl, nyval.
v. Revisorssuppleant: Arne Nähl, nyval.
13. Val av klubbmästarkommitté:
i. Ulla Uvebrant (sammankallande), Ulla Faleij, Åke Byström, Ulla Höglind, Göran Levander
och Ingemar Fhager.
14. Till valberedning utses: Bo Norman, Gunnar Wenngren, båda omval och Birgitta Edelman, nyval.
15. Årsavgiften för 2015 bestäms till oförändrade 50 kr för enskild och 75 kr för par.
16. Mötesordföranden avslutar mötet, varefter ordföranden tackar honom och överlämnar en
blomsterbukett.
Linköping som ovan
Lennart Angvik
Mötessekreterare
Justeras
Karin Hammarström
Jan Hammarström
Protokolljusterare