Länk till protokoll från årsmötet 2015

PRO Samorganisation i Örebro kommun
Protokoll från årsmöte 2015-03-05 - Lokal Södermalm Träffpunkt, Örebro
Närvarande: ombud från 20 föreningar, styrelsen, revisorer och valberedare
Mötet inleddes med avprickning, kaffe och smörgås, varvid Jan-Erik Nyborg, ordföranden i PRO
City, som ordnat det praktiska, hälsade välkommen.
Samorganisationens ordförande Ing-Britt Claesson presenterade Trivselsångarna, som under ledning
av Karin Stjernqvist och med tre musiker bjöd på sitt nya program med sånger och små sketcher av
Povel Ramel.
Kort information om planeringen av årets seniorfestival lämnades av Lena Ottosson och Karin
Sahli.
Roland Eliasson från Civilförsvarsförbundet informerade om vad vi äldre bör tänka på för att känna
oss trygga hemma i bostaden och ute på stan. Han visade bl.a. vissa enkla hjälpmedel som en
ficklampa utan batteri, som fungerar när man skakar lite på den, och han varnade för att börja
klättra på stolar och bord för att byta gardiner eller byta lampor. Ha en rejäl stege att hålla sig i eller
ta hjälp var hans råd. När det är halt ute bör man ta på sig dubbar för att inte riskera halkskador med
förödande konsekvenser. Annars är det bra att vara ute och röra på sig.
§ 1 Mötets öppnande
Ing-Britt Claesson tackade Trivselsångarna och Roland Eliasson och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
§ 3 Beslut om mötet utlysts i tid
Mötet ansåg att så skett, då inbjudan gick ut 18 januari.
§ 4 Beslut om dagordning.
Den föreslagna dagordningen antogs.
Inga övriga frågor hade anmälts.
§ 5 Beslut om ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare
Alice Sandström från Laxå-Röfors och distriktsstyrelsen utsågs till mötesordförande.
Karin Sahli utsågs till sekreterare och Kerstin Gunnarson och Lars Olof Bergqvist till justerare
tillika rösträknare.
§ 6 Verksamhetsberättelse för 2014
Alice Sandström tackade för förtroendet att få leda mötet och föredrog de olika avsnitten i
verksamhetsberättelsen som utsänts.
Mötet beslutade lägga den till handlingarna.
§ 7 Resultat och balansräkning
Kassören Rosalie Pauli föredrog resultat-och balansräkningen som också lades till handlingarna.
Den visar ett överskott på drygt 13.000. Hyran för 2015 blir lite högre, och vi hoppas på fortsatta
intäkter från tisdagsdansen för att klara ekonomin.
§ 8 Revisorernas berättelse
Ingegerd Jermestam föredrog revisorernas berättelse. De föreslår, att styrelsens beviljas
ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
§ 10 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.
§ 11 Val av styrelse, revisorer, valberedning samt ledamöter och suppleanter i de lokala
kommunala pensionärsråden
Lars Tilling-Karlsson föredrog valberedningens förslag till styrelse, som blev årsmötets beslut.
Ordförande på två år, omval av Ing-Britt Claesson
Ordinarie ledamöter på två år, omval av Anita Forsström och Lennart Hörman, medan
Rosalie Pauli, Sören Rudin, Lena Ottosson och Karin Sahli har ett år kvar.
Val av ersättare på ett år:
Rune Johansson, Ruth Gustafsson och Inger Bergqvist, omval, och Åsa Häggström, nyval.
Val av revisor på två år Olof Björk, nyval, medan Ingegerd Jermestam har ett år kvar.
Revisorsersättare Barbro Holmgren, nyval
Trafikansvarig: Lennart Hörman, omval
Anhörigrådet
Ordinarie Karin Sahli och ersättare Laila Bergström, båda på två år och omval.
Val till kommunala pensionärsrådet öst på fyra år, ordinarie:
Elsie Pihl, Glanshammar, omval
Gun Johansson, Norra, omval
Tage Larsson, Asker-Lännäs, omval
Roy Andersson, Adolfsberg, nyval
Ersättare, samtliga nyval:
Gun-Britt Dahlqvist, Brickebacken-Gällersta
Nils-Gunnar Stig, Asker-Lännäs
Inger Bergqvist, Kultur
Lars-Erik Nilsson, Almby,
Val till kommunala pensionärsrådet väst på fyra år, ordinarie, samtliga omval:
Sören Jansson, Garphyttan-Vintrosa
Ingemar Åberg, Wästerringen
Elvy Andersson, Rosta
Stig Ottosson, Vivalla-Lundby,
Ersättare, samtliga nyval:
Claes-Göran Andersson, Rosta
Birgitta Karlsson, Baronbackarna
Inger Andersson, Haga
Laila Johansson, Axberg-Hovsta-Lillån,
Till valberedning utsågs:
Mona Johansson, omval och sammankallande
Laila Johansson och Lars-Åke Karlsson
§ 12 Övriga frågor/ Information från distriktet
Kerstin Gunnarson informerade om att det finns två lediga rum i distriktets lokaler på Köpmangatan
som ett par föreningar kan få hyra. Då har de även tillgång till sammanträdeslokaler och pentryt.
Hon informerade även om att PRO är med på Ljusstråk i Nora den 5 september.
Alice Sandström påminde om distriktets årsmöte i Hallsberg den 26 mars och om aktuella motioner
från distriktet till kongressen i Stockholm i juni.
Ny ombudsman är Margareta Röstlund, medan kanslisttjänsten är indragen. Expeditionen är öppen
på förmiddagarna.
§ 13 Avslutning
Alice Sandström förklarade årsmötet avslutat och önskade den nya styrelsen och övriga
förtroendevalda lycka till.
Ing-Britt Claesson tackade för väl genomfört årsmöte och överlämnade blomstercheckar till
ordförande och sekreterare och avgående valberedning samt blommor till damerna i PRO City som
ordnat med kaffe och smörgås. Sten Jansson, som lämnat styrelsen skulle få en blomstercheck vid
senare tillfälle.
Vid protokollet:
Karin Sahli
sekreterare
Justeras:
Alice Sandström
ordförande
Kerstin Gunnarson
justerare
Lars-Olof Bergqvist
justerare