Ponnyallsvenskan Elit - Svenska Ridsportförbundet

Regler för
År/tidsperiod
Gren
Ponnyallsvenskan dressyr Elit
2015
Dressyr
Öppet för
Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det
året de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det året de
fyller 14år, som har gällande svensk tävlingslicens och som är svensk
medborgare eller sedan minst ett år stadigvarande bosatt i Sverige.
Se TR I, Mom. 122.1
Elitallsvenskan rids kalenderårsvis.
Elitserien skall bestå av fyra till åtta lag. Zoner skall, där det är möjligt,
bestå av 8 lag. Zon Polar får ha serie med minst 2 lag. (Till zon Polar
räknas Norrbotten, Västerbotten och Mittsvenska)
Vid två till fyra lag till start går ett lag till SM-final. Med fem till åtta lag
till start går två lag vidare. Lag som inte fullföljer serien (omgång 1 till
3) utan att ha vägande skäl för detta utesluts och kan inte genom ev.
seger i division 1 kvala in i elitserien påföljande år.
De segrande lagen från Division 1 serierna i respektive zon flyttas upp
till elitserien samt om plats finns i zonen kan nästkommande lag
erbjudas plats i serien. Om antalet lag då kommer att överstiga åtta,
flyttas så många lag ned från elitserien att antalet blir högst åtta.
Fördelning av lagen sker efter anmälningstidens utgång i samråd med
zonledarna.
Zonindelningen publiceras på SvRFs hemsida. SvRF eftersträvar att så
långt möjligt undvika förändringar i zonindelningen.
Zonledarna utses av Svenska Ridsportförbundet
Zonledarna ansvarar för följande uppgifter:
- Tävlingsarrangörer
- Granska propositioner
- Resultatrapportering
- Slutställning division 1 & elit
- Beställa samt distribuera rosetter och plaketter
- Ansvara för stöd till arrangören under tävlingsdagen
Lag består av högst fyra ekipage varav de tre bästa ekipagens resultat
räknas. Även start med endast två ekipage räknas som genomförd
omgång. Lagsammansättning anmäls till respektive arrangör i enlighet
med arrangörens anvisningar. Deltagande klubbar äger rätt att ändra
lagsammansättningen vid varje omgång. Ändringar i inlämnad
laguppställning får göras fram till lagklassens början vid aktuell
omgång.
Allmänna bestämmelser
Zonindelning
Zonledare
Lagsammansättning
Klubb-och allianslag
Samtliga serier kan bestå av klubblag och eller allianslag.
Undantag gäller för Zon Polar och Gotland, där även distriktslag är
tillåtna.
Allianslag
Med allianslag menas två föreningar/klubbar från samma distrikt.
Undantag gäller för Zon Polar och Gotland där allianslag kan bestå av
fler än två föreningar/klubbar.
Ryttare
Ryttare får inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än en
klubb under samma kalenderår.
Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget.
Ponny
Ponny får starta en gång i varje serieomgång. Ponny får starta i alla
omgångar i lägre division med annan ryttare. Lektionsponny som
startat i högre division får starta i alla omgångar i lägre division med
annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av syskon i samma
familj.
Anmälan
Tävlingsdatum
Klasser, grundomgång
Ekipage
Ekipage som startat i Elit 2014 och vars lag kvarstår i elit får ej starta i
lägre serie 2015.
Anmälan till elit serien skall sändas till Svenska Ridsportförbundets
kansli före den 1 juli 2015, samt betalas på pg 15 35 28 - 5. Avgiften för
elit är 600:-/lag.
Vid anmälan senare än den 15 juni är anmälningsavgiften 1200:-/lag.
Ej aktuellt 2015 pga sen publicering av reglerna.
Klubb som anmäler lag skall vid behov kunna vara arrangör till en
omgång.
Anmälningsblanketten (pdf) till elitserien sänds till:
Svenska Ridsportförbundet, Sportavdelningen, Ridsportens Hus, 734
94 Strömsholm.
Anmälningsavgift till elitseriens omgångar är 800:-/omgång. Avgiften
inbetalas till varje arrangör enligt anvisningar i proposition eller
ryttarmeddelande.
Anmälan till respektive omgång görs på särskild blankett. På anmälan
anges följande:
Klubb, gren (dressyr) samt lagledare med adress, telefon och mail
samt preliminär laguppställning
Grundomgångarna samt Lag-SM-finalen arrangeras på datum
fastställda av Svenska Ridsportförbundet.
Omgång 1-2: Ponny LA:P1 2004
Omgång 3: FEIs Inledande program för ponnyryttare 2012
Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt i alla serier
Klasser, final
Domare
Poängberäkning
Hederspriser
Godkänd av tävlingssektion
Frågor till
Datum för publicering
Tvist om regler
LAG-SM
Dag 1: FEIs Inledande program för ponnyryttare 2012
Dag 2: FEIs lagtävlansprogram 2012 (öppen för lagdeltagare)
Elitseriens tre grundomgångar döms av tre domare varav minst 1
medelsvår B domare.
Lag-SM-Finalen döms av tre domare och behörigheten skall vara lägst
medelsvår A.
Vid varje omgång erhåller lagen poäng enligt följande:
Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången
anmälda lag plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika med
antalet i första omgången anmälda lag minus ett (-1).
Exempel
8 anmälda lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång
på: 9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p.
Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir
lagen likaplacerade och erhåller båda samma poäng. Exempel: Vid
dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 9 p, ingen tvåa, och 3:e
placerade laget får då 6p.
Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras
det lag före vars 3:e-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i
sista omgången. Om inte heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag
före, vars 2:a-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista
omgången.
Svenska Ridsportförbundets plakett och allsvenskerosetter skall delas
ut till de tre bäst placerade lag i varje omgång samt till de lag som
kvalificerats till LAG-SM. Plakett utdelas även till lagledare i placerade
lag. Zonledare beställer plaketter och rosetter från Svenska
Ridsportförbundet och distribuerar dessa till arrangerande klubbar.
Albin Bolin [email protected]
Respektive Distriktsförbund