Centralskolans konsekvenstrappa Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5

Centralskolans
konsekvenstrappa
Steg 5
Steg 4
Steg 3
Steg 2
Steg 1
* tillsägelse av personal
* samtal elev/personal
(samråd med mentor)
* Inne från rast
* Omhändertagande av
föremål
(skollagen kap 5 §22)
* Möte med elev,
vårdnadshavare och
mentor
* Möte med elev,
vårdnadshavare,
mentor och rektor.
Ev kan någon ur EHT
vara med.
(Rektor kallar till
mötet)
* Skriftlig varning
(Skollagen kap 5 §11)
* kvarsittning vid sen
ankomst
(skollagen kap 5 §8)
* utvisning från lektion
(skollagen kap 5 §7)
* samtal med elev,
personal, ev rektor
* Kontakt med
vårdnadshavare
(feedback på kontakt)
Vid allvarliga händelser (ex våld, hot/hot om våld, skadegörelse) kan steg hoppas över!
* Anmälan till
socialtjänsten eller
polis.
*Omplacering
(Skollagen kap 5 §1213)
* Avstängning
(skollagen kap 5 §1415)