M - Kungsbacka kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Teknik
Datum
2015-03-25
0
Plats och tid
Hammargård reningsverk
Klockan 17:00-21.10
Beslutande
Ledamöter
Claes Hammer (M) ersätter
Jan Österdahl (M) §§ 28, 29
Monica Neptun Ordf (FP)
Lars Thelén, vice ordf (M)
Åsa Hansson (M)
Jan Österdahl (M) §§ 22-27
Ann-Helene Reimertz (M)
Pär Olsson ( C )
Christer Jorland (KB)
Renée Sylvan (S)
Maria Losman (MP)
Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän
Claes Hammer (M) §§ 22-27
Evert Jansson ( M)
Lars Berntsson (FP)
Stefan Jägnert (SD)
Ingela Hansson (S)
Ingvar Olsén ( S)
Staffan Hallström, förvaltningschef
§§ 22-27
Lennart Torgersson, verksamhetschef
§§ 22-27
Karl Lundgren, verksamhetschef
§§ 22-27
David Johnson, enhetschef §§ 22-24
Johanna Gertsson, ekonom § 23
Malin Rothlin, jurist §§ 22-27
Fredrik Suneson, nämndsekreterare
Personalföreträdare
Övriga
Ross Carnegie, konsult Sweco § 24
C-G Göransson, konsult Sweco § 24
Protokollsjusterare
Åsa Hansson (M) med Marie Losman (MP) som ersättare
Plats och tid
Förvaltningen för teknik onsdag 1 april 16:00
Underskrifter
Sekreterare
______________________________
Fredrik Suneson
Ordförande
______________________________
Monica Neptun (FP)
Protokolljusterare
______________________________
Åsa Hansson (M)
Paragrafer
22-29
______________________________
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Teknik
Datum
2015-03-25
ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Nämnden för Teknik
Sammanträdesdatum
2015-03-25
Datum då anslaget sätts upp
2015-04-02
Datum då anslaget tas ner
2015-04-24
Förvaringsplats för protokollet
Förvaltningen för Teknik
Underskrift
_______________________________________
Fredrik Suneson
2 (14)
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Teknik
3 (14)
Datum
2015-03-25
Innehåll
Justerare
Ändringar i föredragningslistan – extra ärende
4
Ekonomiuppföljning jan-feb 2015
5
Information, redovisning av Swecos utredning om utloppet i Vitasand
6
Taxor renhållning 2016
7
Näringslivsvänlig och tillgänglig innerstad
8
Förvaltningen informerar
9
P-skiva i Kungsbacka Innerstad
10
Inkomna skrivelser
14
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Teknik
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
4 (14)
Datum
2015-03-25
NTE § 22
Ändringar i föredragningslistan – extra ärende
Beslut
Nämnden för teknik godkänner behandling av extra ärenden Näringslivsvänlig och
tillgänglig innerstad. Ärendet behandlas efter ärende Taxor renhållning 2016 .
Vidare ändras dagordningen så att ärendet förvaltningen informerar behandlas efter
extra ärendet samt att redovisning av delegationsbeslut utgår då dessa ej var med i
handlingarna inför sammanträdet. Delegationsbesluten för perioden redovisas istället
på efterföljande nämndsammanträde.
Sammanfattning
Maria Losman (MP) önskar att sitt förslag om Näringslivsvänlig och tillgänglig
innerstad tas upp som ärende under dagens sammanträde.
Proposition
Ordförande ställer proposition på att ta upp Maria Losmans (MP) förslag
Näringslivsvänlig och tillgänglig innerstad som ett extra ärende och finner det
bifallet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Teknik
Datum
2015-03-25
NTE § 23
Ekonomiuppföljning jan-feb 2015
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet
Sammanfattning
Johanna Gertsson presenterar för perioden januari och februari ekonomirapport för
tekniks verksamhetsområden. Vidare redovisas det
ekonomiska årets årshjulet och nämnden informeras om
följande datum:
Justerare

Årsredovisning 2014 och Budget 2016

Nämndens beslutade årsredovisning lämnas in

Nämndens beslutade underlag till kommunbudget lämnas in 19 feb

Nämndens beslut om resultatfond och ombudget lämnas in 19 feb

Budget och bokslutshearing

KS behandlar årsredovisning
14 april

KS behandlar kommunbudget 2016
26 maj

KF behandlar årsredovisning
12 maj

KF behandlar kommunbudget 2016
9 juni

Nämndbudget för 2016 ska vara fastställd
31 okt (sept)
Expedierat/bestyrkt
19 feb
26-27 feb
5 (14)
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Teknik
6 (14)
Datum
2015-03-25
NTE § 24
TE/2015:237
Information, redovisning av Swecos arbete med rapport om
utloppet i Vitasand
Beslut
Nämnden noterar informationen till protokollet
Sammanfattning
Ross Carnegie och C-G Göransson från Sweco presenterar arbetet rörande rapporten
för dagvattenutlopp i Vitasand
Bakgrund
Kungsbacka Kommun har anlitat Sweco för att ta fram alternativa lösningar på
utloppets placering och utformning för att hindra/reducera att ledningen sätts igen av
sand och därmed minska risken för översvämningar högre upp i systemet. Denna
rapports syfte är att ge en nulägesbeskrivning samt utreda fyra alternativa lösningar,
nämligen;

Ersättning av dagvattenledning med ett öppet dike

Omläggning av vattenvägen med ett dike till ena änden av stranden

Förlängning av ledning ut i havet

Installation av en pump på dagvattenledning
Rapporten beskriver principlösningar, presenterar för- och nackdelar samt ger en
grov prisuppskattning för samtliga lösningar. Estimeringen inkluderar inte
projektering- eller tillståndskostnader.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Teknik
7 (14)
Datum
2015-03-25
NTE § 25
TE/2015:110
Taxor renhållning 2016
Beslut
Nämnden för teknik godkänner taxor för renhållningstjänster år 2016 och översänder
dessa till Kommunfullmäktige för beslut.
Sammanfattning
För att kunna hålla en jämn taxekostnad över tid och för att klara de investeringar
som verksamheten har stort behov av behöver taxorna justeras upp fyra procent
fr.o.m. 1/1-2016.
En osäkerhet som finns efter den senaste taxehöjningen är att om fler än idag väljer
utsortering av matavfall stiger kostnaderna och intäkterna minskar, och det omvända
gäller om fler väljer osorterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-25
Bilaga
Taxor från 1-1-2016 Version 2.pdf
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Teknik
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
8 (14)
Datum
2015-03-25
NTE § 26
Näringslivsvänlig och tillgänglig innerstad
Beslut
Nämnden för teknik återremitterar Maria Losmans (MP) förslag till förvaltningen
som får i uppdrag att undersöka vidare om vad metoden Mobility Management
innebär.
Sammanfattning
Maria Losman (MP) föreslår enligt sitt och miljöpartiets förslag Näringslivsvänlig
och tillgänglig innerstad enligt bilaga1 att Förvaltningen för Teknik får i uppdrag att
ge förslag på ett så kallat Mobility Management-projekt i samverkan med
Innerstaden. Syftet ska vara att öka tillgängligheten för innerstadens kunder och
besökare utan att gå emot vare sig kommunens miljömål 2008-2015 eller mål och
strategier för näringslivsarbetet i Kungsbacka kommun 2011-2014.
Projektet bör utvärderas i tid för att erfarenheterna ska kunna tas tillvara i det
fortsatta framtagandet av en parkeringspolicy för hela kommunen.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Teknik
Datum
2015-03-25
NTE § 27
Förvaltningen informerar
Beslut
Nämnden för teknik noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
 Torghusen
Justerare

Invånardialog
Badhusparken

Reglementet

Dialogmöte om multisportsarenan i Gårdskulla
Expedierat/bestyrkt
9 (14)
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Teknik
10 (14)
Datum
2015-03-25
NTE § 28
TE/2014:472
P-skiva i Kungsbacka Innerstad
Beslut
Lars Thelen (M) mfl yrkar att Harald Pleijels (M) ursprungliga yrkande tillsammans
med sitt eget förtydligande att ersätta nuvarande betalparkering i innerstaden.
Att förvaltningen för teknik får i uppdrag att införa P-skiva inom följande område
begränsat av Vallgatan-Nygatan och mellan Västergatan-Östergatan inklusive
Lindens Torg .
Att man med P-skivan får gratis parkering under 2 timmar.
Syfte: Att öka antal besökare i Innerstaden.
Förslaget finansieras med skattemedel och inom befintlig budgetram.
Sammanfattning
Förvaltningens utredning av förslag om Införande av P-skiva i Kungsbacka
Innerstad lämnas till nämnden för Teknik som har att fatta beslut i ärendet om
införande av P-skiva i Kungsbacka innerstad.
Den 22 augusti 2014 inkom Moderaterna (Handlingsnummer 2014:1514) med en
skrivelse i vilken de vill införa P-skiva i Kungsbacka Innerstad. Förslaget innehöll
två punkter:
1. Kungsbacka kommun byter ut dagens system med parkeringsavgifter till
parkering med P-skiva i två timmar i Innerstaden.
2. Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för
genomförande och finansiering med återrapportering till nämnden i
november.
I nämndens arbetsutskott den 2 september 2014 (AU§77) togs ärendet upp och
förvaltningen fick av Johan Tolinsson (S) i uppdrag att presentera ett brett underlag
inför beslut. I underlaget skulle det framgå:
-
För- och nackdelar
Konsekvensanalys
Vilka investeringskostnader vi haft innan beträffande p-automater
Intäktsbortfall vid införande av p-skiva.
Ärendet togs upp i arbetsutskottet i november 2014 (AU§92) men bordlades.
I nämndens arbetsutskott den 2 december 2014 (AU§111) presenterades ett underlag
inför beslutet i ärendet och utskottet föreslog vidare nämnden att ta beslut i ärendet.
paragrafen fortsätter
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Teknik
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
11 (14)
Datum
2015-03-25
NTE § 28
I nämnden den 11 december 2014 (§115) presenterades ärendet och nämnden
beslutade att ärendet återremitteras till förvaltningen med tillägg att förvaltningen
svarar på Moderaternas ursprungliga skrivelse om en genomförande- och
finansieringsplan och att det redovisas vid nämndens sammanträde
i februari 2015
I nämnden den 17 februari 2015 togs ärendets upp som ett informationsärende och
förvaltningen presenterade ärendet samt redogjorde för en genomförande- och
kostnadsplan. Utredning om P-skiva i Kungsbacka Innerstad, som förvaltningen tagit
fram delades ut till alla närvarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-02-25
Utredning om P-skiva i Kungsbacka innerstad, 2015-02-17
Parkeringspolicy i Kungsbacka stad – Underlagsrapport, 2012-12-15
Parkeringspolicy i Kungsbacka stad - Underlagsrapport kortversion , 2012-12-15
Yrkanden
Lars Thelen (M) mfl yrkar att Harald Pleijels (M) ursprungliga yrkande tillsammans
med sitt eget förtydligande att ersätta nuvarande betalparkering i innerstaden.
Att förvaltningen för teknik får i uppdrag att införa P-skiva inom följande område
begränsat av Vallgatan-Nygatan och mellan Västergatan-Östergatan inklusive
Lindens Torg.
Att man med P-skivan får gratis parkering under 2 timmar.
Att Tekniska nämnden tar upp yrkandet för beslut som ärende vid nämnden i mars
2015.
Syfte: Att öka antal besökare i Innerstaden.
Förslaget finansieras med skattemedel och inom befintlig budgetram.
Renée Sylvan (S) yrkar avslag på Moderaternas förslag till P - skiva i Kungsbacka
innerstad.
Christer Jorland (KB) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att införa P-skiva inom ett
område begränsat av Borgmästargatan i norr, Kungsbackaån i väster, Storgatan och
järnvägen i öster och ishallen i söder.
Att man med P-skiva får gratis parkering under 2 timmar.
Att nämnden för Teknik överlämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen för
slutligt avgörande i Kommunfullmäktige.
Paragrafen fortsätter
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Teknik
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 (14)
Datum
2015-03-25
NTE § 28
Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Thelén (M) mfl yrkande, Renée Sylvans (S)
yrkande och Christer Jorlands (KB) yrkande och finner att nämnden för teknik utser
Lars Theléns (M) mfl yrkande till huvudförslag.
Proposition fortsättning
Ordförande ställer proposition på Renées Sylvans (S) yrkande och Christer Jorlands
(KB) yrkande för att utse motsförslag till Lars Thelens (M) mfl yrkande och finner
att nämnden för teknik bifaller Renées Sylvans yrkande.
Proposition i huvudomröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Reneés
Sylvans (S) yrkande.
Votering begärs
Nämnden godkänner följande propositionsordning
ja- röst för Lars Thelens (M) mfl yrkande
nej- röst för Renées Sylvans (S) yrkande
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Lars Thelens (M) mfl yrkande mot 4-nej röster för Renées
Sylvans (S) yrkande beslutar nämnden att bifalla Lars Theléns (M) mfl förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
JA
(FP)
Monica Neptun
(M)
Lars Thelén
(M)
Åsa Hansson
(M)
Claes Hammer
(M)
Ann-Helene Reimertz
( C ) Pär Olsson
(S)
Renée Sylvan
(KB) Christer Jorland
(MP) Maria Losman
NEJ
Avstår
från att
rösta
x
x
x
x
x
x
x
x
x
paragrafen fortsätter
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Teknik
13 (14)
Datum
2015-03-25
NTE § 28
Reservationer
Maria Losman (MP) reserverar mot beslutet
Renée Sylvan (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande
med motivering.
Utifrån att förvaltningens konsekvensanalys .sid 11
-
Att bibehålla nuvarande (bil)-parkeringssystem utifrån
utredning och underlag som idag tillämpas i Kungsbacka innerstad.
Socialdemokraterna – yrkar bifall till eget förslag – förvaltningens utredning.
Pär Olsson (C) reserverar sig mot beslutet med motivering.
1. Merkostnaden enligt Förvaltningen beräknas till cirka 800.000 kronor per år.
Detta skall enligt förslaget bekostas inom befintliga ramar – oklart hur.
2. Införandet av P-skiva kommer att ge mindre genomströmning av bilar och
därmed vara till förfång för näringsidkarna i innerstaden.
3. Genom införandet av P-skiva undandrar vi oss möjligheten att utnyttja
parkeringen som ett verktyg för trafikregleringen i centrum.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Teknik
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-03-25
NTE § 29
Inkomna skrivelser
Beslut
Nämnden för teknik godkänner redovisningen av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Rapport av inkomna skrivelser redovisas
Justerare
Expedierat/bestyrkt
14 (14)