Grindar, staket och plank

30 oktober 20115 RÅD
DGIVAN
NDE REFERENS Grrinda
ar, sta
aket och plank Bakg
grund Det sska finnas staket/stän
ngsel runt h
hela
försk
kolegården.. Det bidrarr till en säk
krare
försk
kolemiljö. Historiskt
H
sett är det fl
flesta grind
dar
och sstaket av trrä. Nya staket som sättt upp ska vara
flätv
verksstängssel med grin
ndar av stå
ål.
Allm
män beskrivvning I den
nna referen
ns lägger vii tonvikten på
flätv
verksstängssel och grin
ndar av ståll. Trästake
et och
grind
dar kan an
nvändas som
m avgränsn
ning mellan
n två
delarr av förskollegården, ex
e en småba
arnsgård,
efterrsom trästa
aket lättare
e går att va
ariera i höjd
d.
Detta staket ka
an vara läg
gre än omsllutande sta
aket.
Om SISAB
B:s referenser SISAB:s refeerenser är en
n serie rådgivande d
dokument som lyfter fram g
goda exempe
el. En refereens kan anta status som anvisni ng i ett proje
ekt. Detta avgörrs av SISAB:ss projektansvaarige. Hållbarheets‐, utveckllings och kommunikaationsavdelningen har det samoordnande an
nsvaret för Referensser. Om du h
har synpunkter på Referenser, skriv ett mail till [email protected]
b.se. Plan
nk sätts upp
p av olika anledninga
a
ar, oftast
anvä
änds plank som lekpla
ank. Ibland
d vill försko
olan
skym
mma en utssikt och ibla
and vill förrskolan att planket ska dämpa bu
uller. Olika
a behov
ger oolika konstrruktioner av
a planket.
Förslag till åtgä
ärd Grin
ndar
Grin
ndar ska va
ara stadiga med svetsa
at stålnät. Välj dubbe
elgrindar föör körbar vä
äg och
snöp
plogning. Grindlåsen ska
s vara sä
äkra så att barnen inte kan öppn
na dem. De ska
samttidigt vara möjligt förr vuxna me d funktionssnedsättnin
ng att ta siig in.
Stak
ket
Stak
ket ska vara
a så högt attt inte barn
nen kan klä
ättra över. Staket run
nt förskolorr skall i
norm
malfallet uttföras med stakethöjd 1,2 meter exklusive överliggare
ö
e. Staketet ska ha
en öv
verliggare. Det ska in
nte gå att kllättra på sttaketet, därrför är det viktigt att stag
och sstolpar sättts på utsida
an av stakeetet samt att
a maskvid
dden är 40 m
mm. I slänter där
stakeetet lutar ska
s avstånd
det mellan överliggare och överk
kant stakett observeras
särsk
kilt så att det
d inte öve
erstiger kriitiskt huvudmått. Om
m terrängen
n är ojämn ska
stakeetet byggass så att barrnen inte k an krypa ut
u under sta
aketet. Man
n kan då be
ehöva
komp
plettera meed en underliggare soom fästs i marken.
m
Om
m man ställler inrednin
ng som
t ex b
bänkar elleer leklådor mot stakettet, eller om
m staketet gränsar moot stora
höjdsskillnader eller andra
a särskilt u
utsatta ställlen, ska sta
akethöjden vara minst 1,4
meteer samt öveerliggare. Se
S även marrkanvisnin
ng.
oktober Plan
nk
Plan
nk som är högre
h
än 1,1
1 meter frå
ån marken är
ä bygglovp
pliktiga, villket oftast gäller
plank i tomtgrä
äns. Höga plank
p
utgörr också ett vindfång, vilket
v
ställeer krav på bra
infässtning i ma
arken. Inga
a plank får göras klätttringsbara, om de intee byggs som
m
klättterplank med
m fallskyd
dd.
Stake
etupphängnin
ng, Stålbogavägen 58 Staket med un
S
nderliggandee planka, Gröndalsväge
G
n 173 Grind
dlås, Lingonriisgränd 4 Staket anpass
S
sat till sluttannde terräng slänt för sä
äkerhet, Ling
gonrisgränd 4
4 Stake
et med titthål, Enspännarrgatan 1 REF
FERENS ‐Grindarr, staket och plan
nk Plank med ple
P
exiglas, Björnngårdsskolan Sida av oktober Refe
erensritning
gar M7 G
Grindar av stål
M8 G
Grindlås tilll grind av stål
M18 Plank
Grind
dar av stål (refferensritning
g M7) REF
FERENS ‐Grindarr, staket och plan
nk Sida av oktober Grind
dlås till grinda
ar av stål (refe
erensritning M8) k (referensritn
ning M18) Plank
REF
FERENS ‐Grindarr, staket och plan
nk Sida av