Serviceinformation

Serviceinformation
Volvo Lastvagnar AB
Produktinformation om Volvo-lastbilar
för räddningstjänstens personal
FL FE
Förord
Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i
denna handbok är baserade på konstruktions- och
metodstudier som genomförts fram till september 2012.
Produkterna utvecklas kontinuerligt. Fordon och komponenter
som tillverkats efter ovanstående datum kan därför ha
avvikande specifikationer och reparationsmetoder. Påverkar
avvikelsen handboken i väsentlig grad, införs en uppdaterad
version av denna handbok som täcker dessa ändringar.
I denna serviceinformation används följande nivåer på
observandum och varning:
O b s : Anger ett förfaringssätt, tillämpning eller förhållande
som måste följas för att få vagnen eller komponenten att
fungera på det sätt som det var tänkt.
A k t a s : Anger en riskabel tillämpning, där skada kan uppstå
på produkten.
Va r n i n g : Anger en riskabel tillämpning, där personskada eller
allvarliga skador på produkten kan uppstå.
F a r a : Anger en riskabel tillämpning, där allvarliga
personskador eller dödsfall kan uppstå.
Volvo Lastvagnar AB
Göteborg
Beställningsnummer:
©2012 Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Mångfaldigande av innehållet i denna skrift, helt eller delvis, är enligt lag förbjudet utan
skriftligt medgivande av Volvo Lastvagnar AB .
Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, genom tryckning, kopiering, bandinspelning
etc.
Produktinformation - FE, FL
Produktinformation om Volvos Lastbilar till räddningspersonal
Innehåll
• ”Inledning”, sida 2
• ”Hytt”, sida 3
• ”Elsystem”, sida 4
• ”Förarplats”, sida 7
• ”Rattjustering”, sida 7
• ”SCR-system”, sida 8
Produktinformation om Volvo-lastbilar
Sida 1 (12)
Inledning
T1008650
Syftet med detta dokument är att ge teknisk produktinformation som kan användas för att utarbeta rutiner och metoder
för räddningsarbetet efter en trafikolycka med en Volvo
lastbil.
Dokumentet är riktat till lokala Räddningstjänster som utför
räddningarbete på olycksplatsen, och innehåller följande
information:
•
•
•
•
•
Förarhytt
Elsystem
Förarens position och rattjusteringar
SRS-/Airbagsystem
SCR-system
Sida 2 (12)
Produktinformation om Volvo-lastbilar
Hytt
Äldre hytter är tillverkade i stålplåt av mjukt material som svetsats samman, medan nyare hyttmodeller är konstruerade av
höghållfaststål.
Nedan visas en schematisk skiss av hyttstrukturen där områden med höghållfastplåt markerats med ljusare och mörkare
grått.
Hyttförs tärk ning
C8063199
Produktinformation om Volvo-lastbilar
Sida 3 (12)
Elsystem
Allmänna rekommendationer:
Det finns två typer av strömställare som kan användas för att
bryta strömmen på fordonet. Dessa är h u v u d s t r ö m s t ä l l a r e n
och s t r ö m s t ä l l a r e n f ö r A D R - s t r ö mb r y t a r e n .
Obs ! E ndas t om ba tteri et el l er A D R -s t römb ry ta ren k op pl a s f r å n s t ä n g s A L L s t r ö m a v.
•
Efter att batteriförsörjningen har kopplats från lagras energi i SRS-styrenheten i några sekunder, vilket är tillräckligt
för att aktivera airbagen eller bältesspännaren. För att
vara säker på att systemet är dött, vänta cirka 3 sekunder
efter att batteriförsörjningen har kopplats från.
•
Inna n s trö mme n k op pla s från : k on trol lera o m nån el le r nå gra dörrar måste öppna s eller fly tta fö rarstole n!
(Se: ”Förarplats”, sida 7
Om förarstolen justeras elektriskt kommer den inte att
kunna justeras när strömmen har kopplat från. Detta beror
på att stolen inte har några mekaniska reglage.
•
Utseende och funktion varierar mellan olika huvudströmbrytare, vissa vagnsmodeller helt saknar
huvudströmbrytare.
H uv uds tröms täl l aren
•
Nätspänningsströmställaren fungerar endast när motorn
är avstängd. Strömtillförseln till färdskrivaren, centrallåssystemet, larmet och parkeringsvärmaren är INTE
avstängd.
A K TA S
Vänta 2 minuter efter att motorn har stängts av innan
du använder huvudströmställaren till att säkerställa att
systemet är helt tömt på urealösning.
S trö ms tä l l a re f ö r A D R -s trö mb ry ta re
•
Det måste alltid finnas en strömställare för ADR-strömbrytare på fordon som transporterar farligt gods.
När denn a s trömbry tare anv änd s stängs all ström av
oav sett om motorn är igång eller inte.
A K TA S
Obs! Om ADR-huvudströmställaren används för att
stänga av strömmen, och tändningen fortfarande är
påslagen, kommer SCR-systemet att trycksättas och
kommer inte ha tömts på urealösning!
Sida 4 (12)
Produktinformation om Volvo-lastbilar
Hur bryter man strömmen?
•
S t ä n g a v h u v u d s t r ö ms t ä l l a r e n . Vissa av lastbilens kretsar kopplas inte från; vissa delar av fordonet är fortfarande
strömförda. Inte alla hytter har en huvudströmbrytare.
•
Bry t batterikretsen ge nom att lo ss a/k lippa k abel från
b a t t e r i p o l e r n a . Detta är det säkraste sättet för att bryta
spänningen. All spänning bryts, även till färdskrivaren.
Obse rvera a tt ford onet fo rtfara nde till viss del ä r s trömf ö rt o m e n b a r t t ä n d n y c k e l n a v l ä g s n a s . Gällande SRS lagras energi i SRS-styrenheten i några sekunder efter att
strömtillförseln har brutits. Detta är tillräckligt för att aktivera
airbagen och bältessträckaren i upp till tre sekunder efter att
strömtillförseln har brutits.
Bilde n visar ba tteriets van liga pos itio n.
1 Sidomonterad batterilåda. Kan monteras på vänster eller höger sida.
2 Bakmonterad batterilåda.
T3072656
Produktinformation om Volvo-lastbilar
Sida 5 (12)
Olik a s ätt att b ry ta s trömme n p å :
D . F jä rrs ty r d hu v ud s trömb ry tar e.
Inte på alla fordon. Genom att trycka på vänster knapp två gånger
inom fem sekunder kopplas huvudströmbrytaren från. Vissa kretT301-
sar är fortfarande strömförande.
7347
C . AD R -s trömbry ta re.
Endast på fordonet som transporterar
farligt gods.
Kopplar från ALL ström.
A . Ba tteri .
B . H uv uds trö mb ry tare /
s tröms täl la re batteri.
Då batterikretsen bryts, börja med att
Finns ej på alla vagnar.
Vissa kretsar är fortsatt
klippa, klipp så nära batteriet som
möjligt då risken minskar att något är
spänningssatta.
kopplat vid sidan av
lossa minuspolen. Vid behov av att
huvudledningarna.
C8063014
O b s ! Observera att alla komponenter på bilden ovan återfinns på samtliga fordonet!
Centrallås
Centrallåset sätts ur funktion genom att bryta batterikretsen. I
fordon för transport av farligt gods kan centrallåset även sättas ur funktion med huvudströmbrytaren.
Låsta dörrar kan öppnas inifrån med hjälp av dörrhandtaget.
Sida 6 (12)
Produktinformation om Volvo-lastbilar
Förarplats
Stolkonstruktion
Det finns ett flertal olika stolmodeller för de olika
vagnsmodellerna.
Stolen kan i vissa fall justeras mekaniskt bakåt och framåt,
men de mest avancerade modellerna justeras elektriskt.
Modellerna med mekanisk justering justeras med ett handtag
under sittdynans främre sektion. De elektriska modellerna justeras med en knapp på stolens vänstra sida.
Obs e rv era a tt s t ola rna med e lek tri s k jus teri ng i nte ha r
någ ot me k ani s k t j us t eri ngs s y s te m.
For mer information, se: ”Elsystem”, sida 4
Stoljus tering i längsled
T8010409
T8010449
Justering med bygel.
Elektrisk justering.
Rattjustering
Styrkolonnen är försedd med antingen en pneumatiskt styrd
knapp eller en mekanisk spak.
Vid behov av att klippa i ratten är detta lättast att göra i vitmarkerade områden, enligt bild nedan. Övriga delar är förstärkta.
Förstärknings profil för ratt o ch rattju ste ring
T6009538
T0013497
Rattjustering.
Produktinformation om Volvo-lastbilar
Genomskärning, ratt.
Sida 7 (12)
SCR-system
Allmänna rekommendationer:
•
När motorn stängs av pumpas urealösningen tillbaka till
ureatanken, och SCR-systemet töms på urealösning. Denna process tar ca två minuter. Om ADR huvudströmbrytare
används för att bryta strömmen innan denna process är
slutförd, så kan systemet fortfarande vara trycksatt och innehålla urealösning!
A K TA S
Om ADR huvudströmbrytare används för att bryta
strömmen då tändningen är på, så är SCR-systemet
fortsatt trycksatt och har ej tömts på urealösning!
Vänta 2 minuter efter att motorn stängts av innan huvudströmbrytaren används för att säkerställa att systemet
är helt tömt på urealösning.
•
Urea är starkt korrosivt och kan skada kontaktdon. Om
urealösning kommer i kontakt med isärtagna kontaktdon
måste dessa omedelbart bytas. Det hjälper inte med rengöring eftersom urealösningen sprider sej snabbt i ledningen och orsakar oxidering av metall.
A K TA S
Ureaspill på varma detaljer kan orsaka snabb förångning. Vänd bort ansiktet!
A K TA S
Observera att områdena runt ljuddämparen och avgasröret på fordon med SCR-system bibehåller hög värme
betydligt längre tid än på andra fordon.
Sida 8 (12)
Produktinformation om Volvo-lastbilar
SCR-systemet
Ureasystemet är en del av ett avgasefterbehandlingssystem
som är installerat på vissa nyare motorer för att uppfylla emissionskrav enligt Euro 4.
En urealösning sprutas in i avgaserna innan de passerar genom katalysatorn och utsläppet av kväveoxider i avgaserna
reduceras.
S C R -s y s temets huv udk o mpo nente r ä r u reatan k , pu mpen het, d os e ring s en het s a mt en l ju ddämpare med inb y g g d S C R - k a t a l y s a t o r.
Öv ers ik t öv er S C R-s y s t emet o c h d es s h u v u d k o mp on e nt er:
T2022985
1. Ureatank
2. Pumpenhet
3. Doseringsenhet
4. Ljuddämpare
Urealösning
Urealösningen består av destillerat vatten och 32,5% urea,
och är en färglös vätska som kan ha en svag lukt av
ammoniak.
Urealösningen kan vara aggressiv mot vissa material, och
ska hanteras med försiktighet.
Lösningen är inte brandfarlig.
Vid höga temperaturer sönderdelas urealösning i ammoniak
och koldioxid och vid temperaturer under –11°C kan urealösningen frysa.
Urealösning är mycket korrosiv mot metaller, speciellt koppar
och aluminium.
Hantering av urealösning:
Vi d h u d k o n t a k t :
Skölj ordentligt med ljummet vatten och ta av förorenade kläder
Vi d ö g o n k o n t a k t :
Skölj noggrant med vatten under flera minuter och kontakta läkare vid behov
Vi d i n a n d n i n g :
Inandas frisk luft och kontakta läkare vid behov
Produktinformation om Volvo-lastbilar
Sida 9 (12)
Vi d f ö rtä ri n g :
Sida 10 (12)
Drick vatten
Produktinformation om Volvo-lastbilar
VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS
Last page
Volvo Lastvagnar AB
www.volvotrucks.com