2015 Juni - Högskolan Kristianstad

2015-06-18
1 av 4
Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015‐06‐16 kl. 13.00 – 15.50 Plats: Högskolan Kristianstad, 5‐208 Närvarande: Anna‐Karin Edberg, forskningschef, ordförande Peter Hagell, ordinarie ledamot, omvårdnad, tf ordförande § 5. Pia Andersson, ordinarie ledamot, oral hälsa Ann‐Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt arbete Ingemar Andersson, ordinarie ledamot, folkhälsa Manuela Schmidt, sekreterare Ordförande hälsar välkommen till sammanträdet. § 1 § 2 § 3 § 4 Justeringsperson Ingemar Andersson utses att justera dagens protokoll. Dagordning Dagordningen godkänns efter tillägg av Anna‐Karin under punkten övrigt om hanteringen av doktorandansökningar inför mötet med vetenskapliga rådet den 1 september samt uppdatering om progressen av FPLs nuvarande doktorander. Då § 5 omfattar en ansökan från Anna‐
Karin informeras rådet om beslutsprocessen och Peter Hagell utses till ordförande för den punkten. Ett eventuellt beslut ska sedan tas av Stefan Hellmer. Föregående mötesprotokoll Punkterna vid föregående mötesprotokoll återrapporteras. Mötesprotokollet godkänns därefter och läggs till handlingarna. Steg 3 ansökan ”Främja hälsosam livsstil hos barn med övervikt och fetma”. Projektansvarig: Eva Clausson 1
2015-06-18
Sida 2 av 4
Deklaration av samarbete eller annan relation Peter Hagell: har pågående samarbete med Albert Westergren och Gita Hedin Ann‐Margreth Olsson: är i planeringsfasen för ett samarbete med Eva Clausson Ingemar Andersson: är mentor till Eva Clausson i docentprogrammet, inget samarbete därutöver. Pia Andersson: ha en gemensam publikation med Albert Westergren Anna‐Karin Edberg: en gemensam publikation med Albert Westergren inom ett doktorandprojekt, inget samarbete utöver. Det samarbete och relationer som redovisas anses inte påverka diskussionen om projektansökans vetenskapliga kvalitet, främst med hänsyn till att Albert Westergren endast anges som vetenskaplig rådgivare i projektet. Steg 3 ansökan omfattar en månad forskning för Eva Clausson. Sammanfattande diskussion och bedömning Ansökan diskuteras. Det saknas information kring hur önskad forskningstid ska användas. Vidare tycker rådet att det är anmärkningsvärt att man trots många inskickade ansökningar om externa medel inte har lyckats få någon beviljad. Förslag till beslut Rådet föreslår att bevilja den sökta forskningstiden under förbehåll att Anna‐Karin för en diskussion med projektansvarig för att få klarhet i ovanstående punkter. § 5 Steg 3 ansökan ”Existentiell ensamhet ” Projektansvarig: Anna‐Karin Edberg *** Anna‐Karin Edberg lämnar rummet *** Deklaration av samarbete eller annan relation Ingen av ledamöterna har ett samarbete att redovisa. Steg 3 ansökan omfattar en månad arbetstid för Malin Sundström, adjunkt. 2
2015-06-18
Sida 3 av 4
§ 6 § 7 § 8 Sammanfattande diskussion och bedömning Ansökan diskuteras. Projektet har under våren sökt externa medel från olika anslagsgivare för att finansiera tid för Malin i projektet, men har fått avslag. Förslag till beslut Rådet föreslår att bevilja den sökta forskningstiden. Tf ordförande kommer att ta kontakt med sektionschefen för beslut. *** Anna‐Karin Edberg kallas åter till mötet *** Revidering av bedömningskriterierna/ ansökningsblanketterna Bedömningskriterierna har justerats enligt diskussionerna vid föregående möte och kompletteras vid dagens möte. Den slutliga versionen finns som bilaga 1. Ansökningsblanketterna för steg 2, steg 3 och doktorandtjänst ses över och justeras i linje med bedömningskriterierna. De slutgiltiga versionerna finns som bilaga 2, 3 och 4. Mötestider för hösten 2015 1 september, kl 13‐16, OBS 6‐310 6 oktober, kl 13‐15, OBS 6‐310 11 november, kl 13‐15, 5‐208 16 december, OBS kl 9‐11, 5‐208 Övrigt Ordförande förslår att 2 externa sakkunniga anlitas för att rangordna de ansökningar som omfattar doktorandtjänster till mötet den 1 september med tanke på att flera av rådets ledamöter (och ordföranden) kan komma att vara jäviga i en eller flera ansökningar. Lämpliga personer och arvode diskuteras. Vi bedömer att en ersättning på 500:‐/ ansökan och minst 2.000:‐ är en lämplig nivå. Ordförande kommer att ta kontakt med de föreslagna personerna. Ordförande informerar slutligen om progressen hos doktoranderna vid FPL. Ordförande tackar ledamöterna. Nästa möte: 1 september 2015 3
2015-06-18
Sida 4 av 4
Justeras Ingemar Andersson Anna‐Karin Edberg Ordförande Peter Hagell Tf. ordförande §5 4