Miljörapport 2013 Energihamnen Göteborgs Hamn AB

Miljörapport 2013
enligt NFS 2006:9
för Skarviks- och Ryahamnarna, Torshamnen och kaj 644
i Skandiahamnen (Göteborgs Oljehamn), inom Göteborgs
Hamn AB, anläggningnr 1480-1113
Grunddel
Verksamhetsår:
Verksamhetsutövare:
Organisationsnummer:
Anläggningsnummer:
Anläggningsnamn:
Ort:
Besöksadress:
Fastighetsbeteckningar:
2013
Göteborgs Hamn AB
556008-2553
1480-1113
Göteborgs Hamn - Skarviks- och Ryahamnarna,
Torshamnen samt kaj 644
Göteborg
Cisterngatan 5, Skarvikshamnen
Rödjan 727:21
Huvudbransch och –kod:
Infrastruktur 63.10
Tillsynsmyndighet:
Miljöledningssystem:
Koordinater:
Länsstyrelsen i V:a Götaland
ISO 14 001
6400300X1260600
Kontaktper son för anläggningen: Björn Sigström
Tel: 031-368 75 43
e-post: [email protected]
Juridiskt ansvarig:
Dan-Erik Andersson
Tel: 031-368 75 09
e-post: [email protected]
.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
3
Textdel
MILJÖRAPPORT för år: 2013
Anläggningens (platsens) namn:
Göteborgs Hamn AB, Energihamnen, vari ingår Skarviks- och Ryahamnarna, Torshamnen samt
kaj 644 i Skandiahamnen
Anläggningens (plats-) nummer:
Kommun:
1480-1113
Göteborgs Kommun
1. VERKSAMHETSBESKRIVNING
1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning
Det övergripande ansvaret för tillämpning av gällande miljölagstiftning ligger hos Göteborgs
Hamn AB: s VD som har delegerat det miljörättsliga ansvaret för driften av verksamheten till
chefen för avdelningen Operations.
1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten och dess huvudsakliga miljöpåverkan
GHAB, Energihamnen, tillhandahåller mark, kajer, utrustning, säkerhetssystem och annan erforderlig service åt oljebolagen som lossar, lastar och distribuerar petroleumprodukter och kemikalier.
GHAB tillhandahåller och sköter gemensamma system för avlopp samt rörsystem för produktdistribution.
Huvudsaklig miljöpåverkan är utsläpp till vatten från de gemensamma OFA- och dagvattensystemen. Övrig miljöpåverkan är utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) från rörledningssystem och gasåtervinningsanläggning vid utlastning av Klass 1-produkter till fartyg samt omhändertagande av avfall som lämnas av anlöpande fartyg.
1.3 Ange reningsanläggningar
Spillvatten, I Skarviks- och Ryahamnarna utgörs det av avlopp från hygien- och toalettutrymmen från arrendeområden samt från Tankclean Swedens tanktvättanläggning.
Oljeförorenat avloppsvatten (OFA), utgör det samlade oljeförorenade avloppsvattnet från
energihamnsområdet inom Skarviks- och Ryaområdet. I Torshamnen och Kaj 644 finns lokala
oljeavskiljare för oljeförorenat vatten.
Dagvatten, från normalt ej oljeförorenade ytor inom hamnområdet.
Slutet avloppssystem, Interna system på arrendeområden för ytor där kemikalier, smörjoljor
etc. hanteras.
Gasåtervinningsanläggning (VRU) vid utlastning av bensin vid kaj 510/511.
1.4 Lokalisering och recipient
Skarviks- och Ryahamnarna, Torshamnen och kaj 644 är belägna vid Göta älvs mynning.
Spillvatten, avleds till kommunens spillvattennät eller samlas i slutet system.
OFA, avleds till Stena Recycling/Ciclean för rening inom Skarviks- och Ryaområdet. I Torshamnen och Kaj 644 finns oljeavskiljare för oljeförorenat vatten. Efter rening leds detta vatten
till recipient.
Dagvatten, avleds via kontrollanläggningar K1 – K3 till recipienten.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
4
Slutet avloppssystem, samtliga uppsamlingstankar slamsugs genom företagens (brukarnas)
försorg.
1.5 Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön
Emissioner till luft (VOC) rörledninar, avlopp och återvinningsanläggningar.
Dagvatten, OFA-vatten och oavsiktliga spill kan påverka mark, yt- och grundvatten.
Verksamhetsbeskrivningen fortsätter på bilaga:
Karta över anläggningen (inkl markerade utsläppspunkter) finns på bilaga:
2. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER OCH BESLUT
2.1 Tillstånd eller dispens enligt miljölagstiftningen
Datum
Beslutsmyndighet
2008-05-02 Länsstyrelsen i V:a Götaland
2011-02-11 Länsstyrelsen i V:a Götaland
2012-09-06 Länsstyrelsen i V:a Götaland
2013-07-12 Mark- och miljödomstolen,
Vänersborg
Tillståndet avser
Lagring av råolja i bergrum 3 i SyrhålaVerksamheten bedrivs av Scandinavian Tank Storage
Tillstånd till hamnverksamhet i Torshamnen, kaj
644 i Skandiahamnen samt Skarvikshamnen och
Ryahamnen (Oljehamnarna) i Göteborg
Nytt villkor om elanslutning av fartyg efter prövotidsredovisning, se Villkor 22 nedan
Tillstånd att hantera 8 000 000 ton i bergrum 1,
Syrhåla samt att få leda bort inträngande grundvatten i bergrummet efter rening i ny utloppsledning till Göta älv. Tillstånd att ta ut kylvatten i del
av Arendalsviken för kylning av inertgasgenerator
2.2 Kontrollprogram
Datum
Beslutsmyndighet
2008-05-29 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län – Kontroll efter spill Petroleumgatan
2011-08-26 Inskickat, men ej fastställt av tillsynsmyndigheten-Fn pågår en uppdatering av
kontrollprogrammet för Energihamnsverksamheten.
2.3 Föreläggande/anmälningsärende enligt miljölagstiftningen, gäller även föreläggande beträffande farligt avfall, transporttillstånd
Datum
Beslutsmyndighet
Beslut avser
2001-01-24 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Drift av gasåtervinningsanläggning, kaj 511
2001-01-xx Länsstyrelsen i V:a Götaland
Handlingsplan för markföroreningar
2007-03-02 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Sänkning av bräddnivån K1
2009-08-12 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Kontrollprogram för grundvatten, Petroleumgatan
2009-08-27 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Handlingsplan för minskning av VOC-utsläpp i
Oljehamnen
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
5
2009-10-15 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Nyinstallationer vid kaj 510/511
2010-03-17 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Installation av piggningssystem/bensin
2010-11-11 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Anmälan om förekomst av förorenad mark inför
schaktning – LNG-terminal i ”Svarta havet”
2011-11-10 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Förbud att hantera LNG i Energihamnen utan
tillstånd
2012-09-06 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Anmälan, enligt kap 9, MB, om ny tjockoljeledning till kaj 551
2012-10-18 Länsstyrelsen i V:a Götaland
Anmälan enl kap 11, MB, om nya rörstöd i vattnet för tjockoljeledning till kaj 551
3. GÄLLANDE VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER MED KOMMENTARER
3.1 Gällande beslutstext, dvs typ av produktion och produktionsmängd
Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts
Miljöprövningsdelegationen lämnar Göteborgs Hamn AB (556008-2553) tillstånd enligt miljöbalken till hamnverksamhet inom
Oljehamnen med hantering av petroleumprodukter m.m. inom
 Torshamnen på kajplatserna 800-801,
 Skandiahamnen på kajplats 644,
 Skarvikshamnen och Ryahamnen på
kajplatserna 506-521, 551, 562-568
och 572.
Göteborgs Hamn AB bedriver hamnverksamhet i nämnda hamnar och kajplatser.
3.2 Gällande villkor respektive föreskrift i
Föreläggande
Kommentar till hur samtliga villkor eller föreskrifter uppfyllts
P1. Buller från verksamheten får som riktvärde inte överstiga följande ekvivalenta
värden vid bostäder.
Dag- och kvällstid 07.00-22.00
55 dB(A)
Nattetid
22.00-07.00
50 dB(A)
Mätningar för prövotidsredovisningen utfördes 2013.
Momentana ljud vid bostäder får nattetid
inte överskrida 60 dB(A) som riktvärde
vid bostäder.
Med riktvärde avses ett värde som om det
överskrids medför en skyldighet för tillståndshavaren att vidta åtgärder så att värdet
kan hållas.
Villkor 1
Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig
Antalet anlöp under 2013 :
Skarvikshamnen:4 050, varav ca 2 700 är
bunkerbåtar som mestadels uppehåller sig i
hamnområdet
Ryahamnen:600, varav ca 500 var bunkerbåtar
Torshamnen: 117
Kaj 644: 44
Enligt beräkningar av bullerexperter ger
hamnverksamheten inom Energihamnen <35
dB(A). Om fartygen räknas med så hamnar
man på 37-54 dB(A). GHAB har yrkat på att
fartygen inte ska räknas med, då kontroll över
fartygen saknas.
Villkoret uppfyllt!
Verksamheten bedrivs huvudsakligen på det
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
6
överensstämmelse med vad sökanden angivit i sätt som angivits i ansökningshandlingarna.
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig
i ärendet om inte annat framgår av nedanstå- Mindre ändringar anmäls till tillsynsmyndigende villkor.
heten. Större ändringar kräver nytt tillstånd.
Villkoret uppfyllt!
Villkor 2
Vid utlastning av bensin och bensinprodukter
till fartyg ska gasåtervinningsanläggning
(VRU) vara ansluten och i drift. Senast den 1
januari 2015 ska VRU vara ansluten och i
drift även vid utlastning av övriga klass 1produkter till fartyg. I stället för VRU kan
annan likvärdig utrustning för att ta hand om
flyktiga organiska ämnen accepteras.
På kaj 510/511 sker lastning normalt med
gasåtervinningsanläggningen ansluten.
Utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
från gasåtervinningsanläggningen får inte
överstiga 10 g/Nm3 mätt som medelvärde per
fartygslastning. Vid överskridande ska åtgärder snarast vidtas så att värdet klaras och en
ny kontroll ska ske inom en månad. Om det
finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten
medge en senare tid för kontroll.
Vid samtliga tillfälle har halten i gasen från
VRU-anläggningen varit under 10 g/Nm3.
Tillsynsmyndigheten får medge undantag från
kravet på anslutning till reningsutrustning dels
vid akuta underhållsarbeten och om det föreligger särskilda skäl och dels vid lastning av
mindre mängder sådana klass 1-produkter
som kan äventyra anläggningens funktion
eller om produktens kvalitet riskerar att försämras.
VRU-anläggningen har förbiletts vid tre tillfällen under 2013. GHAB har meddelat länsstyrelsen och åtgärder har vidtagits för att
kunna ansluta VRU-anläggningen, se bilaga.
Villkor 3
Gasåtervinningsanläggning (VRU) och likvärdig utrustning för att ta hand om flyktiga
organiska ämnen ska drivas så att bästa möjliga reningsgrad uppnås. Anläggningen ska
vara försedd med utrustning som kontinuerligt
mäter och registrerar utsläppet av flyktiga
organiska ämnen (VOC).
Villkor 4
Mätningar av utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen ska genomföras minst vart tredje
år i samråd med tillsynsmyndigheten och övriga verksamhetsutövare. GHAB ska följa
utvecklingen avseende metoder att detektera
och mäta kolväteemissioner till luft.
Villkor 5
Uppkommer luktolägenheter från verksam-
VRU:n drivs så att bästa reningsgrad uppnås.
Villkoret uppfyllt!
Anläggningen har utrustning för att kontinuerligt mäta och registrera utsläppet av VOC.
Villkoret uppfyllt!
Mätning av flyktiga organiska har genomförts
under året med SOF-tekniken, den metod
som för närvarande bedöms som bäst att detektera och mäta VOC-emissionerna till luft.
Villkoret uppfyllt!
Inga luktolägenheter har uppkommit under
året. Inom projekt ”Bukt med lukt” ska ett
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
7
heten ska åtgärder vidtas i syfte att begränsa
olägenheterna.
luktfilter installeras för att ansluta fartyg som
lastar tjockolja vid kaj 510/511
Villkoret uppfyllt!
Villkor 6
Utsläpp av opolära alifatiska kolväten (mineralolja) i utgående dagvatten och utgående
spillvatten får inte överstiga 5 mg/liter. Om ett
värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras
senast vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Utsläpp av opolära alifatiska kolväten med
dagvattnet ligger väl under riktvärdet i tillståndet för Energihamnen.
I spillvattnet har dock halterna överstigit 5
mg opolära alifatiska kolväten/l vid 14 tillfällen. Vi har påtalat problemen för tillsynsmyndigheten och arrendatorerna i Energihamnen, samt sökt orsakerna till de avvikande halterna. Slamsugning av S5 har utförts. Vid överskridanden har efterforskningar av vad som orsakar de höga värdena genomförts och nya prover har tagits. De förhöjda halterna beror sannolikt på variationer i
spillvattnet från tanktvättanläggning i Skarvikshamnen. Rengöring av tankcontainers i
Skarvikshamnen kommer att upphöra under
året, då verksamheten flyttar till Arendal.
Företaget har dock fått förlängt sitt arrende
till 1:a kvartalet 2014. Sannolikt minskar
variationerna i spillvattenkvaliteten då. Problemen med olja i spillvatten har diskuterats
på samarbetskommitten och på ”miljö”möte
med bolagen. Vi diskuterade bland annat att
ta prover månadsvis i arrendeområdenas anslutningspunkt. Det har inkommit en del
kommentarer och provresultat. Bolagen har
tittat över sina system, bland annat har ett av
bolagen bl a konstaterat att OFA-ledningar
mynnar i en spillvattenbrunn. Ledningarna är
nu pluggade. Den automatiska provtagaren
fungerar inte och är så gammal att den inte
kan repareras. Alternativ provtagning studeras. Tills vidare tas manuella stickprov varje
vecka, vid överskridanden tas omprov nästkommande vardag.
Villkoret uppfyllt!
Villkor 7
Utsläpp av aromatiska kolväten, mätt som
totalt extraherbara aromatiska kolväten, i utgående spillvatten och i utgående OFAsystem får inte överstiga 5 mg/liter. Utgående
vatten från kontrollstationerna för dagvatten
får maximalt innehålla 1 mg aromatiska
kolväten/liter. Om ett värde överskrids ska
Samtliga provresultat visar att halten av totalt
extraherbara aromatiska kolväten har varit
under detektionsgränsen i utgående dagvatten
i samtliga Energihamnsdelar.
För spillvatten har halten aromater varit under detektiongränsen, vilket även gäller för
OFA-vatten som leds för rening till Stena
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
8
omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så
att värdet kan klaras senast vid den tidpunkt
som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Ciclean.
Villkor 8
Ämnen som kan störa reningen av OFAvatten eller spillvattnet får inte tillföras respektive avloppsnät utan medgivande av tillsyns-myndigheten, Göteborgs Hamn
AB/Oljehamnen och ansvarig för reningsutrustningen.
Inga ämnen som kan störa reningen av OFAvattnet har tillförs avloppsnätet. Samtliga
prover har legat under det interna riktvärdet
på 500 mg COD/liter.
Villkoret uppfyllt!
Medelvärdet för 2013 var 55 mg/liter.
Villkoret uppfyllt!
Villkor 9
Sanitärt spillvatten ska anslutas till kommunalt avloppsledningsnät eller till ett slutet system. Åtgärden ska vara utförd senast ett år
efter att detta beslut vunnit laga kraft.
Villkor 10
Ventiler på produktrörledningssystemet,
pumpar och annan från läckagesynpunkt känslig utrustning ska förses med spillskydd.
Spillvatten från verksamheterna är kopplat
till det kommunala avloppsledningsnätet.
Villkoret uppfyllt!
Huvuddelen av de planerade installationerna
av spillskydd har monterats, för resterande
pågår installation. Runt P9 ska en ny hårdgjord yta byggas.
Villkoret uppfyllt!
Villkor 11
Vid oljeavskiljare ska det finnas oljelarm.
Larmet ska vara placerat på central plats så att
det lätt kan uppmärksammas. Om oljeavskiljare är obevakad ska larmen överföras till
en bemannad central.
Vid oljeavskiljare, där vattnet går till recipient finns oljelarm och flertalet är kopplade
till Skarviksporten, förutom att det sker kontinuerlig tillsyn.
Villor 12
Vid risk för att utsläpp av olja, annan kemisk
produkt eller förorenat vatten kan skada Göta
Älv ska Räddningstjänsten omedelbart kontaktas enligt skriftlig larmlista eller motsvarande dokument. Berörd personal ska fortlöpande informeras om vilka åtgärder som ska
vidtas vid olycka.
Villkor 13
Informationstavlor med upplysningar om åtgärder som ska vidtas vid utsläpp eller spill
ska finnas på lämpliga platser.
Vid utsläpp av olja, kemikalier eller förorenat
vatten larmas Räddningstjänsten enligt ”Manual Produktutsläpp”
Villkoret uppfyllt!
Villkoret uppfyllt!
Varje person som skall utföra arbete inom
oljehamnarna måste genomgå ”Grönt kort”utbildning. Här ges information om vilka
åtgärder som skall vidtas. Information ges
också på ett informationskort som erhålls vid
inträde i hamnen.
I Skarviks- och Ryahamnarna har ett larmoch varningssystem installerats med sirener,
skärmar för aktuell infornation på samlingsplatser samt högtalarsystem som kan höras
inomhus hos alla verksamheter och utomhus.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
9
Villkoret uppfyllt!
Villkor 14
I närheten av dagvattenbrunnar ska täcklock
och saneringsmedel finnas eller vara snabbt
tillgängliga och användas vid utsläpp.
Täcklock och saneringsmedel finns utplacerat
inom energihamnsområdet. Säkerhetssamordnarna som sköter den kontinuerliga tillsynen i oljehamnen har ett arbetsfordon utrustat
med all behövlig utrustning.
Villkoret uppfyllt!
Villkor 15
Hantering av kemiska produkter ska ske på
sådant sätt att mark och vatten inte förorenas.
Flytande kemiska produkter som används
inom verksamheten och farligt avfall ska förvaras på invallad yta och under regnskydd.
Kemiska produkter och farligt avfall förvaras
inom invallad yta och under regnskydd.
Villkoret uppfyllt!
Villkor 16
Avfall sorteras i 20 olika fraktioner och hanAvfall som uppkommer i verksamheten ska
teras utan att olägenheter uppkommer.
sorteras och i första hand återvinnas. Avfall
ska hanteras så att inte olägenhet uppkommer. Villkoret uppfyllt!
Villkor 17
Bolaget ska verka för att landtransporter till
och från hamnen görs på ett miljöanpassat
sätt. Godset ska i så hög grad som möjligt
transporteras på järnväg eller fartyg.
Villkor 18
I samband med schaktning av mark på området ska markundersökning utföras i samråd
med tillsynsmyndigheten.
Villkor 19
Strålkastare och andra ljuskällor ska i så hög
grad som möjligt riktas bort från bostäder
samt anpassas så att manövrerande fartyg inte
blir bländade.
Nya verksamheter i Energihamnen meddelas
att transporter skall ske med fartyg eller järnväg i första hand.
Villkoret uppfyllt!
Endast mindre grävarbeten har utförts.
Villkoret uppfyllt!
Anlöpande fartyg och verksamhetsutövare i
Energihamnen upplyses om att strålkastare
eller andra ljuskällor inte får riktas mot bostäder eller bländar manövrerande fartyg.
Villkoret uppfyllt!
Villkor 20
Det ska finnas avtal som tydligt reglerar ansvarsfördelningen mellan bolaget och andra
parter som är inblandade i drift och underhåll
av utrustning i oljehamnen.
Rörledningsavtal mellan GHAB och verksamhetsutövare inom Energihamnen reglerar
ansvar för drift och underhåll av utrustningen.
Villkoret uppfyllt!
Villkor 21
Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för
verksamheten. Programmet ska bland annat
ange hur verksamheten kontrolleras med
avseende på mätmetod, mätfrekvens och
utvärderingsmetod. Ett förslag till
kontrollprogram ska lämnas till
Ett förslag kontrollprogram inskickades till
tillsynsmyndigheten 2012-11-21. Vid miljöbesiktningen gavs synpunkter på utformningen av kontrollprogrammet. Justering/uppdatering av programmet pågår.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
10
tillsynsmyndigheten senast sex månader efter
att detta tillstånd meddelats
Villkoret uppfyllt!
Villkor 22
En utredning av förutsättningar och kostnader
för att utrusta samtliga kajplatser med installationer för anslutning av fartyg till elnätet i
land ska genomföras vart femte år, med början 2016. Utredningen ska även omfatta de
miljö- och säkerhetsmässiga konsekvenserna
av en sådan anslutning samt en jämförelse
med tekniskt och ekonomiskt möjliga alternativa åtgärder. Resultatet skall meddelas tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter
utredningsåret. Tillsynsmyndigheten får vid
behov tidigarelägga utredningen.
Ingen ytterligare utredning än den som bifogades prövotidsredovisningen i oktober 2011
har lämnats.
Villkoret uppfyllt!
4. FÖRETAGETS BEAKTANDE AV HÄNSYNSREGLERNA I MILJÖBALKEN
4.1 Kunskapskravet 2 §
Göteborgs Hamn, Energihamnen, anser sig uppfylla kravet på erforderlig kunskap så att
människors hälsa samt miljön skyddas mot olägenheter och skador orsakade av den verksamhet företaget bedriver.
Göteborgs Hamn AB är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001 där vi
definierar företagets arbete till ständiga förbättringar och kontinuerlig vidareutbildning.
Energihamnen har detaljerade instruktioner för hur tillsynen av anläggningen skall göras.
4.2 Bästa möjliga teknik (BAT) 3 §
I syfte att förebygga, hindra och motverka eventuella skador på människors hälsa och miljön
orsakade av företagets verksamhet, anser Energihamnen att utförda skyddsåtgärder, vidtagna
försiktighetsmått och iakttagna begränsningar är tillräckliga. Ett förbättringsarbete sker dock
ständigt för att minska miljöpåverkan.
4.3 Lokaliseringsprincipen 4 §
Det saknas alternativ till den befintliga lokaliseringen.
4.4 Hushållning med råvaror och energi 5 §
Energihamnen bedriver ingen tillverkning och förbrukar således inga råvaror eller genererar
inte heller omfattande mängder av restprodukter.
4.5 Produktvalsprincipen 6 §
I enlighet med GHAB: s miljöpolicy.
4.6 Ansvar för att avhjälpa skada 8 §
Energihamnen tar ansvar för eventuell skada eller olägenhet för miljön, orsakad av verksamhet eller åtgärd som vi ansvarar för.
De skador och tillbud som uppkommit under året har rapporterats till tillsynsmyndigheten
och följts upp, för att förhindra upprepning.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
11
5. DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN UNDER ÅRET
5.1 Faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning under året
Följande typ av produkter samt mängder har under året lastats och lossats till/från fartyg;
Produkt
Råolja
Bensin
Dieselbrännoljor
Tjocka Eldningsoljor
Övrigt
Totalt 2013
Mängd, kton
8 060
2 750
3 700
5 160
735
20 400
Antalet anlöp under 2013:
Skarvikshamnen: 4 050, varav ca 2 700 är bunkerbåtar som mestadels uppehåller sig i hamnområdet
Ryahamnen: 600, varav ca 490 var bunkerbåtar
Torshamnen: 117
Kaj 644: 44
5.2 Allmänt
Miljöförbättrande åtgärder under 2013:
Skarvik/Rya:
Under året har en ny automatiserad länsa installerats vid kaj 519. Den läggs ut av en självgående farkost och vid larm startas utläggning från hamnkontoret i Skarvikshamnen. Länsan
länsar in olja mellan kaj 511 och 519.
Larm-och varningssystem med högtalare placerade utomhus i området och på arrendeområden för att kunna nå samtliga i Skarvik/Rya vid larm. Vid samlingsplatser finns info-skärmar
med aktuell information.
Fortsatt arbete med förbättringar av plattformar i P-stationerna för, i första hand, bättre arbetsmiljö.
Torshamnen/Syrhåla:
System för simulering av vattenströmmarna i hamnområdet har installerats för säkrare angöring av fartygen. Lotsar och fartygen kan via internet få information om vattenströmmar i
hamnområdet.
5.3 Tillbud, störningar samt vidtagna åtgärder
2013-01-07: Läckage från miljöstationen i Torshamnen till dagvattenbrunn, vid läckage från
”Kubiken”-tank. Risken med läckage från miljöstationen var påtalad och miljöstationen är ändrad så att eventuella läckage samlas upp.
2013-02-02: Överfyllning av tank, orsakade utsläpp på fartygsdäck. Ingen olja kom dock i vattMiljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
12
net. Fartyget har vidtalats och nya instruktioner har införts.
2013-02-14: Läckage av bensin från lastarm på kaj 511, varav en mindre mängd (5 liter) hamnade i vattnet. Bensinen läckte från lastarmen på kaj 510 till lastarmen på kaj 511 och genom ett
otätt täcklock. För att undvika att produkt läcker från en lastarmen till andra har en extra avstängningsventiler monterats.
2013-02-20: Läckage av vacuumgasolja på däck vid lastning. Ingen olja kom ut i hamnbassängen.
2013-02-26: Läckage av sludge, ca 10 liter, till vattnet från frusen ledning. Ledningen var inte
tillfredsställande tömd efter tidigare pumpning. Driftansvarigt företag säkerställer att ledningen
töms helt efter pumpning.
2013-06-06: Cistern 3371, Vopak, hade en öppen manlucka på tanktaket. När Vopak blåste
ledningen mot tankemn efter avslutad pumpning blåste produkt (tjockolja) ut genom manluckan. Ca 100 liter hamnade på marken och utrustning runt om. Förorenat grus har sanerats.
2013-06-12: Vid lossning av bensin från Mt Saturnus sprutade det bensin från båtens manifold
på båte och i vattnet, dock svårt att uppskatta mängden. Räddningstjänsten larmades och insatsledare var på plats och konstaterade att det mesta försvunnit. Troligen handlade det om en
mindre mängd. Anledningen till att bensin kom ut ar att båten inte hade stängt dräneringsventil
tillräckligt.
2013-07-03 Vid frånkoppling av Nordic Marianne på kaj 510 gick en hydraloljeslang av i
toppen av bensinarmen. För att fartyget skulle kunna lämna kajen var armen tvungen att köras upp trots läckan. Detta resulterade i att oljan sprutade ner fartyget och manifolderpaket på
kaj 510. Fartyget sanerade själva ombord.
2013-07-06 Läckage skedde från avluftaren som stod öppen på arm 2 vid kaj 519. Diesel
hamnade på fartyget samt även en mindre mängd i vattnet. Avluftaren stängdes och produktionen fortsatte utan problem. M/S hamnen kontrollerade vattnet runt fartyget utan att se något.
2013-07-17 Oljeläckage på kaj 510 i Skarvikshamnen. Inträffade i samband med en ledningssköljning då det blev övertryck i lastbilen vilket gjorde att slangen lossnade och mellan 100200 liter oljeblandat vatten sprutade ut. Föraren från ODEC blev nedskvätt av olja. Det mesta
av oljan hamnade på OFA yta, på utrustning och på ett hus vid kajen samt på fartyget Minerva Anna. En viss mängd olja hamnade även i vattnet. Absorblänsa lades ut och oljan som
hamnade i vattnet absorberades av denna. Saneringsarbete på kajen utfördes av ODEC.
2013-07-24 Läckage av oljeförorenat vatten från Cicleans ballastledning ett tiotal meter söder
om Skimmerhuset i Skarvikshamnen. Mindre mängder av det oljeförorenade vattnet hade
"sprayats" ut från ventil på röret och hamnade på marken samt delvis på en parkerad bil.
Samma dag upptäcktes oljeskimmer i vattnet strax söder om platsen där läckan upptäckts,
d.v.s. i hamnbassängen norr om kaj 521 vid kasunen. Länsor lades ut för att förhindra spridning av oljan. Troligtvis hade ovanstående två händelser inte ett samband.
2013-09-13 En lastbil körde in i Vopaks tjockoljeledning vid P10 för att chauffören hade
glömt att fälla ner kroken. Gränsventilen på ledningen började läcka vid pumpstationen,
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
13
tjockolja rann ut på ledningen nedanför och droppade ner på OFA-yta. Hydralolja från
lastbilen hamnade även på vägen nedanför den påkörda ledningen, precis intill en dagvattenbrunn. Absorberande dukar lades ut på vägbanan och Petrol Trading slamsög dagvattenbrunnen. Händelsen resulterade i pumpstopp på ledningen.
5.4 Vilka undersökningar om miljöpåverkan från verksamhetens produkter som har gjorts,
samt ev åtgärder som vidtagits för att minska denna miljöpåverkan
Inte tillämpligt på Energihamnens verksamhet.
5.5 Reningsanläggningar – reningseffekt och tillgänglighet
Oljeförorenat vatten (OFA)
Skarviks- och Ryahamnarna: Det samlade OFA-vattnet från oljeföretagens och GHAB:s områden överförs till Cicleans reningsanläggning för slutlig rening.
Överförd mängd OFA-vatten: 122 000 m3. Beträffande reningseffekt, tillgänglighet m.m.
hänvisas till Stena Recycling/Cicleans miljörapport.
Vid samtliga tillfällen har halten COD (filtrerat prov) varit under riktlinjerna på 500 mg/l.
Vid kaj 644 och kaj 801 finns lokala oljeavskiljare, där vattnet leds till havet efter rening.
Samtliga prover från oljeavskiljarna innehåller halter under detektionsgränsen.
Dagvatten till recipient
Kontrollstationerna K1, K2 och K3 har under året haft 100 % -ig tillgänglighet. Av sammanlagt 27 prover på varje kontrollstation har endast 3 prover innehållit detekterbara mängder
opolära alifatiska ämnen. Samtliga prover var under 5 mg/l för opolära alifater. För totalt
extraherbara aromater var samtliga prover mindre än 1 mg/l, vilket innebar att villkoren enligt Energihamnens tillstånd innehölls. Det sammanlagda dagvattenflödet från kontrollstationerna till recipient var ca 335 000 m3.
Bräddningar från K-stationerna till recipienten har förekommit under 2013. Det är främst K1
som bräddat till recipienten, ca 940 timmar under 2013., pga att bräddnivån sänkts, för bättre
avvattning av Energihamnens sydvästra delar. Här har förberedelser gjorts för att installera en
oljeavskiljare som har köpts in. Det är dock problem med installationen, eftersom marken i
området består av berg och pga intilliggande bergrum kan man inte spränga. GHAB har
övervägt att såga i berget, men det är komplicerat och kostsamt. Pga den höga kostnaden och
då reningen i K1 fungerar så pass bra att det tillhör undantagsfallen att det ens finns påvisbara
mängder olja i utgående vatten, så kommer inte oljeavskiljaren att sättas in
K2 har bräddat ca 8 timmar. K3 har bräddat 11 minuter. Även vid bräddning skiljs olja på
ytan av.
Spillvatten: Tillgängligheten i pumpstation S5 från vilken överföring till Ryaverket sker har
varit 100%-ig. Ingen bräddning har förekommit. Överskridanden av riktvärdet har inträffat
vid 14 provtagningstillfällen, som meddelats länsstyrelsen. Nya prover tas och efterforskning
av var oljan kommer ifrån har genomförts. Erfarenhetsmässigt så kommer avvikande vatten
från tvättanläggning i Energihamnen. Aktuellt företag har vidtalats. Den sista kvarvarande
tvättanläggningen (containertvätt) har fått förlängt sitt arrende till 1:a kvartalet 2014. Problemen med olja i spillvatten har diskuterats på samarbetskommitten och på ”miljö”möte med
bolagen. Vi diskuterade bland annat att ta prover månadsvis i arrendeområdenas anslutningspunkt. Det har inkommit en del kommentarer och provresultat. Bolagen har tittat över sina
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
14
system, bland annat har ett av bolagen sett att det finns spillvattenbrunnar där OFA-ledningar
mynnar. Ledningarna är nu pluggade. Den automatiska provtagaren fungerar inte och är så
gammal att den inte kan repareras. Alternativ provtagning studeras. Tills vidare tas manuella
stickprov varje vecka, vid överskridanden tas omprov.
Gasåtervinningsanläggningen (VRU-anläggningen). Antalet lastningar av bensin eller andra
Klass 1-produkter på kaj 510/511 var under året 46 stycken. Vid tre av lastningarna uppstod
problem med VRU-anläggningen, så gasen leddes förbi anläggningen. Tillgängligheten har
varit ca 98 %, beräknat på mängd gas som bildas vid lastning av fartygen under 2013.
Avskiljningsgraden var ca 97 % räknat på den lastade mängden klass 1-produkt då VRUanläggningen var ansluten. Viktat medelvärdet för året var 2,4 g/Nm3 i utgående gas från
VRU-anläggningen. Halten översteg inte 10 g/ Nm3 vid någon utlastning. Den totala avskiljningsgraden vid lastning av bensin mm var ca 96%, inkluderat den gasmängd som förbileddes VRU-anläggningen.
Utsläppet från VRU anläggningen var ca 700 kg, medan utsläppet då anläggningen inte var
inkopplad var ca 600 kg. Det totala utsläppet från utlastning av Klass 1-produkter på kaj
510/511 var ca 1 300 kg.
Vid utlastning av råbensin ansluts VRU:n, men kondenserad produkt återförs till fartyg vid
påföljande lastning. Orsaken är att råbensinen kontamineras av tidigare absorberad produkt.
Mängden råbensin som lastas är så liten att hela mängden kolväten som förångas vid lastningen absorberas i kolfiltren.
5.6 Besiktningar (periodisk besiktning, övriga besiktningar som besiktning av oljecisterner etc)
-Periodisk besiktning genomfördes under året. En handlingsplan har skickats in till länsstyrelsen.
-Besiktning av produktledningar görs kontinuerligt.
-Filmning av OFA-systemet fortsatte under 2013. Några läckagepunkter har konstaterats. Vid
en punkt kommer ledningen att relinas, den andra är en mindre läcka på betongrör, som lagas.
5.7 Vilka rutiner för fortlöpande miljöförbättrande arbete som har ändrats
Uppdatering av regler och instruktioner sker kontinuerligt och vid påkallat behov.
5.8 En kommenterad sammanfattning av resultatet av utförda mätningar och undersökningar.
Provtagningar har utförts enligt kontrollprogrammet.
Kontrollstationerna K1, K2 och K3, där utgående dagvatten passerar innan det leds till recipienten, har under året haft 100 % -ig tillgänglighet. Av sammanlagt 27 prover på varje kontrollstation har endast 3 prov innehållit detekterbara mängder opolära alifater. Högsta värdet
var 4,5 mg/l. Det sammanlagda flödet från kontrollstationerna till recipient var ca 335 000
m3. Samtliga prover innehåller halter under gränsen på 5 mg/l.
Överförd mängd spillvatten till Ryaverket var 60 200 m3. Huvuddelen av detta vatten kommer från Energihamnens kunder. Prov tas var 14:e dag. Pga problemen med spillvattnet har
frekvensen ökats under året till 1 gång/vecka. Vid 14 av dessa tillfällen har spillvattnet överstigit gränsen i tillståndet på 5 mg/l under året. Oljeinnehållet har som mest varit 88 mg/l.
Aromathalten på OFA-vatten överfört till Stena Recycling har inte vid något tillfälle överstigit 5 mg/l. Den överförda vattenmängden vatten var 122 000 m3.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
15
COD-halten har inte vid något tillfälle överstigit Energihamnens rekommenderade högsta
värde på 500 mg/l (247 prover). Genomsnittet var 55 mg/l.
VRU-anläggningens funktion har varit god. Det maximala utsläppet har varit 0,1 vol% , vilket motsvara 2,4 g/Nm3. Anläggningen har dock förbiletts vid tre tillfällen, då anläggningsdelar helt eller delvis var ur funktion.
Grundvattnet inom Skarvikshamnen: Under året togs prov i april och september. Analys sker
med GC . Vid provtagningen i april var samtliga prover under detektionsgränsen, medan i ett
av proverna i september månads provtagning (Brunn 4) visade på detekterbara mängder av
Alifater >C5-C12. Halten var 0,042 mg/l. Detektionsgränsen är 0,03 mg/l.
Ingen bullermätning har genomförts under 2013, beroende på att verksamheten under året
inte skiljer sig från tidigare år.
6. RÅVAROR, KEMIKALIER OCH ÖVRIGA RESURSER
6.1 Råvaruförbrukning
Ingen råvaruförbrukning förekommer i verksamheten.
6.2 Förbrukning av vatten
288 000 m3, varav den största delen vidarelevereras till Energihamnens kunder. Ca
100.000 m3 har använts till täthetskontroll av
tankar efter revision hos arrendatorerna.
Kommunalt vatten
6.3 Förbrukning av kemiska produkter som kan innebära risker från hälso- och miljösynpunkt. En komplett lista över samtliga kemikalier och deras eventuella risk för hälsa och
miljö. En lista över miljö-och hälsofarliga kemikalier som används i verksamheten finns
under Bilaga 4.
6.4 Åtgärder som vidtagits för att byta ut hälso- och miljöfarliga produkter mot mindre farliga
produkter
I GHAB:s kemikaliegrupp utvärderas de kemikalier som används ur arbetsmiljö- och miljösynpunkt.
Vid en inventering i början på 2013 har 13 kemikalier som förekommer på Prio U-listan (utfasningslistan) identifierats. Av dessa har 4 stycken fasats ut. Kemikalieförteckning
anges i Bilaga 4
6.5 Energianvändning
Energi (förbrukad energi)
Energislag
m³
MWh
Elström
2600
Fjärrvärme (fliseldad)
1990
ton
Följevärme för
varmhållning av
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
16
produkter
Gas
8970
Fordonsgas
2 m3 MK1 till
bilar och maskiner.
264 liter bensin,
550 liter E-85
till bilar
Drivmedel inkl
miljöklasser
6.6 Kommentarer om Ert arbete för en övergång till förnybar energi och energieffektivisering
-Gasfordon används.
-Den värme som används som följevärme för tyngre oljeprodukter och för att undvika frysningar av vattenledningar framställs genom eldning av flis i Göteborg Energis fjärrvärmepanna i Oljehamnen, ca 2 000 MWh.
7. UTSLÄPP TILL VATTEN OCH LUFT
Bakgrunden till de resultat av mätningar och undersökningar som ska redovisas kan vara:
- kontroll mot gällande villkor i tillståndsbeslut eller enligt föreskrifter
- stadgaden i förelagda kontrollprogram
- kontroll av resultat av en frivillig vidtagen åtgärd för att minska miljöpåverkan, t ex förändring av produkt
7.1
Sammanställning av årets utsläppsmängd till luft och vatten
Ange om uppgiften avser totalt utsläpp eller ett delflöde. För delflöde ange namn på utsläppspunkten i aktuell rad
och kolumn.
Ange M eller C för metod om hur värdet tagits fram, där M=mätning (av föroreningshalter och flöden) och
C=beräkning (kombination av schablonvärden med förbrukning eller produktion, massbalanser).
Utsläppspunkt
Parameter
Enhet
Metod
Delflöde
VOC från VRU
Utsläppsmängd
till
Kg/år
Totalt
Vatten
Luft
M
X
1 300
VOC (alkaner, alkener och
Ton/år
aromater)
Opolära alifater
Kg/år
M+C
X
1990
X
200
Recipient
M
7.2 Specificering av utsläpp till luft
7.21 Utsläpp från förbränning av bränsle (energi och processer)
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Luft (St1 och
Preem redovisar
sin bensinutlastn.)
Luft
Göta älv (Siffran
inkluderar olja i
bräddat vatten)
17
Utsläppta mängder
Anm: Bränsletyp, mängd och svavelhalt måste alltid ifyllas.
Typ av bränsle
m
3
S
kg/år
Svavelhalt
NOx
kg/år
CO2
ton/år
7.22 Utsläpp av stoft
Mätning utförts
ja
nej
resultat bifogas i bilaga:
Uppgifterna grundar sig på
X
beräkning
mätning
7.23 Övriga luftutsläpp (mätt eller beräknat utifrån kemikalieförbrukningen, tidigare beräkn. etc)
Uppgifterna grundar sig på
beräkning
Ämne
mätning
Enhet (kg/år, ton/år)
uppskattning
Utsläppt mängd
Metod
7.24 Sammanställning av utsläpp av VOC (flyktiga organiska ämnen) från samtliga verksamheter i Energihamnen: 1 700 ton alkaner, 282 ton aromater
Från VRU-anläggning vid kaj 510/511: 1 300 kg (för mer infomation, se Bilaga 2).
Totalt från verksamheten _ ton/år
Uppgifterna grundar sig på
varav klorerade VOC
_____ton/år
X beräkning
X mätning
varav aromatiska VOC _____ton/år
Fartygsutlastning
7.25 Installerad och förbrukad mängd köldmediumbilaga
ja
X nej (understiger krav för redovisning)
Installerad mängd
HFC
Förbrukad mängd
10 kg
0 kg
7.3 Specificering
- utsläpp till vatten, se Bilaga 1
- utsläpp från gasåtervinningsanläggningen, VRU, se Bilaga 2
- markföroreningar och grundvattenkontroll, se Bilaga 3
- VOC-emissioner, Oljehamnen 2013 (Fluxsense) har redovisats separat till tillsynsmyndigheten
8. AVFALL OCH FARLIGT AVFALL, huvuddelen fartygsavfall
8.1 Konventionellt avfall till deponering, förbränning, biologisk behandling
t.ex brännbart industriavfall (till förbränning), brännbart byggavfall, ej brännbart avfall (till deponi), organiskt avfall (till rötning), oljeförorenad jord som inte
är klassat som farligt avfall (till kompostering)
Avfallsslag
EWC-kod Mängd/år
(ton)
Avfall för sortering
200301
74 Renova
Renova
Brännbart avfall
191210
216 Renova
Renova
5,2 Renova
Renova
Obrännbart avfall
Transportör Mottagare
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Anläggning för
slutligt omhändertagande
Sävenäs avfallssortering
Sävenäs avfallsförbränning
Sävenäs avfallssortering
18
8.2 Konventionellt avfall till återanvändning/återvinning
(t.ex. papper, glas, metallskrot, hårda resp mjuka plastförpackningar, textil, trä etc)
Avfallsslag
EWC-kod
Glas
Wellpapp
Kontorspapper
Skrot
200102
200101
200101
160117
Mängd/år (ton)
24
17
9,8
54
Transportör
Renova
Renova
Renova
Renova, Stena Recycling
8.5 Farligt avfall
Avfallsslag
EWCkod
Aerosoler
160504
Aktivt kol
190904
325 Stena Recycling
Stena Recycling
Bensin
130702
22 629 Stena Recycling
Stena Recycling
Bensinvatten
130702
1536 Stena Recycling
Stena Recycling
Bil- och andra batterier
160601
1 226 Renova/St Rec
Renova/St Rec
Brandsläckare, kasserade
160504
12 st Stena Recycling
Stena Recycling
Brännbart farligt avfall,
200127
566 Stena Recycling
Stena Recycling
Elektronik
200135
Emballage, rena fat
150105
Emballage, tömda IBC
Mängd/år
(kg)
Transportör
52 Renova/St Recycling
2 668 Renova/St Rec
Mottagare
Renova/St Rec
Renova/St Rec
20 st Stena Recycling
Stena Recycling
3 st Stena Recycling
Stena Recycling
Färgburkar med färgrester
200127
17 266 Stena Recycling
Stena Recycling
Gasoltuber
160504
4 st Stena Recycling
Stena Recycling
Glödlampor
200136
162 Renova/St Rec
Renova/St Rec
Hotmix
191211
1 632 Stena Recycling
Stena Recycling
Härdare
070214
2 Stena Recycling
Stena Recycling
Kvicksilverhaltiga lampor
200121
83 Renova
Renova
Laboratoriekemikalier
160507
15 Stena Recycling
Stena Recycling
Kyl/frys
200123
13 st Stena Recycling
Stena Recycling
Lysrör
200121
Lösningsmedel
080111
196 Stena Recycling
Stena Recycling
Maskinrumsavfall, sk sludge
130403
4 622 ton Stena Recycling
Stena Recycling
Miljöbox-Kontor
200199
31 Renova
Renova
Nickelkadmiumbatterier
160602
45 Renova
Renova
Oljefilter
160107
1 996 Stena Recycling
Stena Recycling
Oljeskräp
150202
37 513 Stena Recycling
Stena Recycling
2 408 Renova/St Rec
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Renova/St Rec
19
Pyrotekniska nödsignaler
160402
205 Renova/St Rec
Renova/St Rec
Smidesrester
200140
Småbatterier
200133
Spolgropsavfall
130508
37 300 Stena Recycling
Stena Recycling
Spillolja
130208
168 552 Stena Recycling
Stena Recycling
Spolgropsavfall
130508
164 860 Stena Recycling
Stena Recycling
Tomfat för materialåtervinning
150110
20 st Stena Metall
Trä, sekunda
200138
439 Stena Recycling
Stena Recycling
Vatten, förorenat, vattenhalt
>90%
120301
800 Stena Recycling
Stena Recycling
11 040 Stena Recycling
Stena Recycling
788 Renova
Renova
Stena Metall
8.6 Farligt avfall, lagring vid årsskiftet
Inget avfall lagras i hamnen.
8.7 Åtgärder för att minska mängden farligt avfall från verksamheten och/eller minska avfallets
farlighet
Såväl det egna som fartygsavfallet sorteras.
9.
TRANSPORTER
9.1
Ange transportmedel samt frekvens av ingående, utgående och interna transporter
Energihamnen har ett fåtal personfordon, för transport av drifts- och underhållspersonal.
9.2
Sammanfatta ert arbete med att utnyttja transportmedel som är bättre ur hälso- och miljösynpunkt
De fordon som används är gas- eller etanolfordon.
10. OMGIVNINGSKONTROLL
har inte genomförts under året
X
har genomförts under året för
Verksamheten är medlem i
X
vatten X
luft
buller
mark
Göta Älvs Vattenvårdsförbund
Göteborgsregionens luftkontrollprogram
11. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR (information av intresse från miljö- och hälsoskyddssynpunkt och som inte framkommit tidigare i rapporten samt information om eventuella förändringar t ex buller, lukt)
För att minska risken för bullerstörningar för boende på södra sidan av Göta älv placeras fartygen med aktern åt norr.
GHAB har under året lämnat in en ändringsansökan för att få tillstånd att hantera LNG.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
20
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
21
Bilaga 1
Sammanställning – Vattenutsläpp 2013
Oljehamnen, Göteborgs Hamn AB
Dagvatten
Flöden 2013.
K1:
K2:
K3:
170 000 m3
139 000 m3
26 600 m3
Analys av utgående dagvatten via kontrollbassängerna K1-3
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
22
Bilaga 1
Oljeförorenat vatten(OFA) avlett till Stena Recycling (Ciclean) för behandling
Spillvatten till GRYAAB:s reningsanläggning
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Bilaga 2
RAPPORT
Gasåtervinningsanläggningen (VRU)
vid kaj 510 och 511
Sammanfattning 2013
Antalet lastningar av bensin eller andra Klass 1-produkter var under 2013 46 stycken, varav 3
var när VRU-anläggningen delvis förbileddes.
Vid lastning av Crystal Diamond den 31 mars på kaj 511 förbileddes VRU-anläggningen under ca 2 timmar. Den ordinarie, piggningsbara, bensinledningen, stod avställd, varför den
gamla ledningen användes. Detta är ett pumpningssätt (av totalt hundratals) som används
mycket sällan. Pga av ett förbiseende öppnades inte ventilerna för anslutning till VRUanläggningen. Det uppdagades dock efter ca 2 timmar och ventilerna ställdes i rätt läge. Utsläppet blev ca 70 kg vid det aktuella lastflödet. Detta systemfel är åtgärdat och information
om förfarandet har gått till alla berörda.
Problem med VRU uppstod vid lastning av Ekriver den 8 maj. Lastningen påbörjades ca kl 18
med fungerande VRU-anläggning. Vid 03.30 inträffade störningar. Verkstadspersonal inkallades, men kunde inte lösa problemet. Beslut togs om att fortsätta lastningen utan att VRUanläggningen var ansluten. Detta pågick mellan ca 04.30 och 08.30, då dagpersonalen löste
problemen, och VRU-anläggningen åter kunde anslutas. Orsak var att en ventil inte var tillräckligt öppnad och VRU-anläggningen larmade att flödet till VRU:n var för lågt för att kunna
startas. Ca 2 400 m3 lastades och det innebär att ca 330 kg kolväten släpptes ut.
Vid en utlastning, den 17-18 oktober, uppstod mottryck i VRU-anläggningen. Beslut togs att
avsluta lastningen utan att fartyget var anslutet. Under tiden utforskades anledningen till det
förhöjda mottrycket. Orsaken var igensatt filter, troligen beroende på fukt och partiklar från
fartygets tankar. Utsläppet blev ca 200 kg. Rutinen är att rensa filtret efter varje utlastning.
Det pågår en förstudie om att uppgradera VRU-anläggningen, där det ingår att sätta in ytterligare ett filter, för att kunna skifta under drift.
HC-halten i gasen från VRU har aldrig överstigit 0,1 vol%, vilket motsvarar 2,4 g HC/Nm3,
varför denna halt har valts vid beräkningarna av utsläppt mängd. I verkligheten var utsläppen
något lägre.
Grundfakta, se nedan.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Bilaga 2
Grundfakta 2013
VRU
Totalt utlastat
281 000 m
Antal utlastningar
3
46 st
Utan VRU i drift
Utlastat
4 310 m
3
Gasmängd
5 170 m
3
HC-halt i gas
116 g/N m
Utsläpp utan VRU
600 kg
3
Med VRU i drift
Utlastat
277 000 m
3
Gasmängd
332 000 m
3
HC-halt i gas
2,4 g/N m
Utsläpp med VRU i drift
700 kg
Tillgänglighet
97,9 %
Avskiljningsgrad
95,7 %
Utsläpp utan VRU i drift
600 kg
Utsläpp med VRU i drift
700 kg
3
1 300 kg
Totalt
Tillgängligheten var ca 98 %.
Avskiljningsgraden, totalt : ca 96 %.
Halten kolväten i ingående gas bestämdes vid en mätning i mars 2010 till 116 g HC/ Nm3.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Bilaga 2
Sammanställning av utlastning av bensin 2013 på kaj 510/511 (med VRU
ansluten).
2013-01-01
2013-01-03
2013-01-08
2013-01-31
2013-02-13
2013-03-06
2013-03-08
2013-03-26
2013-03-31
Saturnus
Ek River
MCT Stockhorn
Aquamarina
Astoria
Saturnus
Turchese
Smeraldo
C. Diamond
2013-04-01
2013-04-02
2013-04-05
2013-04-17
Stenfjord
Astina
Lexus
Astina
8000
18400
7400
20300
10200
4300
3600
10900
1700
4500
500
400
8000
2013-04-19
2013-04-27
2013-05-01
2013-05-07
Astina
Astina
Nautilus
Ekriver
4000
2000
800
6500
2013-05-08 Ekriver
2400
2013-05-09 Ekriver
7800
2013-05-14
2013-06-12
2013-06-17
2013-06-21
2013-07-19
Astoria
Lotus
Amarant
Pura
Astoria
4000
1500
600
5500
5310
2013-07-20 Amber 1
2730
2013-08-02 Ek-River
9160
2013-08-03 Saturnus
3040
2030
560
10600
5200
7400
6800
7100
4600
16300
10700
3100
14300
530
2000
3500
10500
480
8300
13600
2013-08-03
2013-08-23
2013-08-25
2013-09-09
2013-09-12
2013-09-22
2013-09-25
2013-09-27
2013-09-30
2013-10-01
2013-10-02
2013-10-04
2013-10-09
2013-10-17
2013-10-29
2013-11-03
2013-11-17
2013-11-23
2013-11-30
Acquamarina
Amarant
Aquamarina
Scorpius
Nautilus
Ternvåg
Sten Bergen
Sten Bergen
Besiktas Scotland
Besiktas Scotland
Lotus
Ek-River
Lexus
Sten Aurora
Aquamarina
Astina
Amber 1
Turchese
Ternhav
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Bilaga 3
RAPPORT
Markföroreningar i
Göteborgs Energihamn
Förebyggande
Filmning av OFA-systemet har fortsatt under 2013. För att möjliggöra filmning har nya brunnar anlagts. Några läckor påträffades, en ledningssträcka ska relinas, ett trasigt betongrör ska
lagas.
Kontroll och rapportering
Prov på grundvatten har tagits två gånger under 2013, enligt det kontrollprogram som togs
fram efter markundersökningen 1999.
Resultaten visar att det endast i en punkt finns påvisbara mängder, Brunn 4 vid provtagning i
september. Fraktionen >C5-C12 var 0,042 mg/l, vilket är något över detektionsgränsen på
0,03 mg/l.
Resultat från provtagningsomgångarna, mg/l:
2013-04-23
Bensen
Toluen
Etylbensen
MPO-Xylen
Summa TEX
Alifater >C5-C12
Alifater >C12-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10C16
Oljetyp
2013-09-17
Bensen
Toluen
Etylbensen
MPO-Xylen
Summa TEX
Alifater >C5-C12
Alifater >C12-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10C16
Oljetyp
Brunn 1
<0,0005
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,030
<0,050
<0,070
Brunn 3
<0,0005
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,030
<0,050
<0,070
Brunn 4
<0,0005
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,030
<0,050
<0,070
9807
<0,0005
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,030
<0,050
<0,070
9820
<0,0005
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,030
<0,050
<0,070
9824
<0,0005
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,030
<0,050
<0,070
9832
<0,0005
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0020
<0,030
<0,050
<0,070
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
Ej påvisad
Ej påvisad
Ej påvisad
Ej påvisad
Ej påvisad
Ej påvisad
Ej påvisad
Brunn 1
<0,0005
<0,001
<0,001
<0,001
<0,002
<0,03
<0,05
<0,07
Brunn 3
<0,0005
<0,001
<0,001
<0,001
<0,002
<0,03
<0,05
<0,07
Brunn 4
<0,0005
<0,001
<0,001
<0,001
<0,002
0,042
<0,05
<0,07
9807
<0,0005
<0,001
<0,001
<0,001
<0,002
<0,03
<0,05
<0,07
9820
<0,0005
<0,001
<0,001
<0,001
<0,002
<0,03
<0,05
<0,07
9824
<0,0005
<0,001
<0,001
<0,001
<0,002
<0,03
<0,05
<0,07
9832
<0,0005
<0,001
<0,001
<0,001
<0,002
<0,03
<0,05
<0,07
<0,010
Ej påvisad
<0,010
Ej påvisad
<0,010
<0,010
Ej påvisad
<0,010
Ej påvisad
<0,010
Ej påvisad
<0,010
Ej påvisad
Ospec
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Bilaga 3
Resultaten visar på att alla prover utom ett innehåller halter lägre än detektionsgränsen. I
provpunkt Brunn 4, i prov från september 2013, fanns spår av Alifarter >C5-C12. I denna
provpunkt har nya prover tagits under februari 2014. Då kunde konstateras innehåll av xylener
och TEX (Totalt Toluen, Etylbensen och Xylener) aningen över detektionsgränsen. Nya prover tas efter att brunnen tömts på vatten.
För att följa upp Mk1-spillet vid Petroleumgatan 2007, ska enligt kontrollprogram tas prover
två gånger varje år. Personen som tar proverna blev inte upplyst om detta, varför inte några
prover blev tagna under 2013. Prover har tagits under mars 2014.
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Bilaga 4
Kemikalieförteckning 2013
Produktnamn
Användningsområde
AFFF 3
Brandskum
Ämne
2-(2-Butoxietoxi)-etanol
AGROL MEGA TRUCK 15W-40
Motorolja
Zinkalkylditiofosfat
BENSIN MK1
Drivmedel
Bensin
BENSIN MK1
Drivmedel
Bensin
BERA LÖDFETT
Lödfett
Zinkklorid
CARGO 8000
Smörjfett
Zinkdialkylditiofosfat
CARGO 8000
Smörjfett
Zinknaftenat
CASCOL TRÄLIM INNE 3301,3304
Trälim
1,2-Benzisotiazol-3-on
Cas nr
112-34-5
68649-423
86290-815
86290-815
7646-85-7
68649-423
12001-853
Begrlistan
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
2634-33-5
55965-849
68649-423
PRIO- PRIO- VattenU
R
direktivet
Ja
CASCOL TRÄLIM INNE 3301,3304
Trälim
Klormetylisotiazol-3-on
CASTROL LMX LI-KOMPLEXFETT
Smörjolja
Zinkalkyl ditiofosfat
CRC KOPPARPASTA AE
Antikärvmedel
Koppar
7440-50-8
Ja
CRC KOPPARPASTA AE
Kopparpasta
Koppar
7440-50-8
Ja
CRC KOPPARPASTA BULK
Antikärvmedel
Koppar
7440-80-8
Ja
CRC KOPPARPASTA BULK
Smörjmedel
Koppar
7440-80-8
Ja
CRC ZINC PRIMER AEROSOL
Rostskydd
2-Butanonoxim
96-29-7
CRC ZINC PRIMER AEROSOL
Rostskydd
Fosforsyra, zinksalt
7779-90-0
Ja
CRC ZINC PRIMER AEROSOL
Rostskydd
Zinkoxid
1314-13-2
Ja
CROMAROD 309MOLP
Svetselektroder
Nickel
7440-02-0
Ja
CROMAROD 316LP
Svetselektroder
Krom
7440-47-3
Ja
CROMAROD 316LP
Svetselektroder
Nickel
7440-47-3
Ja
EFFEKTO 1
Lödvätska
Zinkklorid
7646-85-7
Ja
ELGATIG 100
Svetselektrod
Krom
7440-47-3
Ja
ELGATIG 100
Svetselektrod
Nickel
7440-02-0
Ja
ENERGREASE LS-EP 2
Smörjfett
Zinknaftenat
EPOXY RAPID 332
Lim
Bisfenol-A-epiklorhydrin
FLUX 157
Flussmedel
Zinkklorid
7646-85-7
GASOL
Värmning
Etylmerkaptan
75-08-1
GREASEWAY CAH 92
Smörjfett
Zinkdialkylditiofosfat
H.D. ROSTSKYDD 740 AE
Rostskydd
Petroleumnafta
HEMPALIN ENAMEL 52140
Färg
2-Butanonoxim
96-29-7
Ja
HILTI HIT-HY 50
Ankarmassa
Dibensoylperoxid
94-36-0
Ja
12001-853
25068-386
68649-423
64742-490
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
LOCTITE 148 GAS, OLJA OCH VVSTÄTNING
Gängtätning
Maleinsyra
110-16-7
Ja
LOCTITE 243
Gänglåsning
Maleinsyra
110-16-7
Ja
LUBETEC RED GUARD
Smörjfett
Zinkdialkylditiofosfat
68649-423
Ja
MELTOLIT 55 SNF
Lod
Zinkpulver
7440-66-6
Ja
Ja
MELTOLIT NS 95F
Lod
Nickel
7440-02-0
Ja
Ja
MELTOLIT NS 95F
Lod
Zinkpulver
7440-66-6
Ja
Ja
METALLSPACKEL HÄRDARE 36-059
Härdare
Dibensonylperoxid
94-36-0
MOBIL DELVAC MX 15W-40
Motorolja
Tetrapropenylfenol3
MOBIL DELVAC MX 15W-40
Motorolja
Zinkdialkylditiofosfat
12115858-5
68649-423
Ja
Ja
Ja
Ja
MOTIP HIGH GLOSS WHITE 204004 Färg
Isobutan
75-28-5
Ja
NOVATEX HEAVY EP2
Smörjfett
Zinkalkylditiofosfat
68649-423
Ja
OK 63.20
Svetselektroder
Nickel
7440-02-0
Ja
OK 63.30
Svetselektroder
Krom
7440-47-3
Ja
OK 63.30
Svetselektroder
Nickel
7440-02-0
OK 73.08
Svetselektroder
Nickelpulver
OK TIGROD 12.64
Svetselektrod
OK TIGROD 12.64
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
7440-2-0
Ja
Ja
Ja
Koppar
7440-50-7
Ja
Svetselektrod
Krom
7440-47-3
Ja
OK TIGROD 12.64
Svetselektrod
Nickel
7440-02-0
Ja
Ja
Ja
OK TIGROD 16.30
Svetselektrod
Koppar
7440-50-8
Ja
OK TIGROD 16.30
Svetselektrod
Krom
7440-47-3
Ja
OK TIGROD 16.30
Svetselektrod
Nickel
7440-02-0
Ja
Ja
Ja
PANSAROL FINISH
Färg
Butanonoxim
96-29-7
PANSAROL METALLPRIMER
Färg
Zinkfosfat
7779-90-0
POWER COAT 3IN1
Färg
Petroleumnafta
64742-489
PP HÄRDARE GUL
Härdare
Dibensoylperoxid
94-36-0
PP KEMISK METALL
Reparationsmassa
Metanol
67-56-1
PP SUPER STÅL BAS
Reparationsmassa
Bisfenol-a epiklorhydrin
25068-386
Ja
PROPAN (GASOL)
Värmning
Etylmerkaptan
75-08-1
Ja
RUST-OLEUM ALKYTHANE 7500
Färg
Zinkfosfat
SCOTTE 7
Färg
1,2-Benzisotiazol-3(2h)on
2634-33-5
Ja
SCOTTE 7
Färg
Kathon
55965-849
Ja
SERVALAC HÖGBLANK
Färg
2-Butanonoxim
96-29-7
Ja
Hexametylen-1,6diisocyanat
822-06-0
Ja
SIGMADUR 188-520-550 HARDENER
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
SIKABOOM TOP
Fogmedel
Metanol
67-56-1
SORMAT ITH 380W VINTER 72611
Ankarmassa
2-Hydroxyetylmetakrylat
868-77-9
Ja
TACAB BETPASTA STANDARD
Betpasta
Fluorvätesyra
7664-39-3
Ja
TACAB BETPASTA STANDARD
Betpasta
Svavelsyra
7664-93-9
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Ja
Ja
TEKNOLAC 0191
Färg
2-Butanonoxim
96-29-7
68649-423
12001-853
Ja
TEXACO MULTIFAK EP 0
Smörjfett
Zinkalkylditiofosfat
TEXACO MULTIFAK EP 0
Smörjfett
Zinknaftenat
TEXACO MULTIFAK EP 2
Smörjfett
Zinkalkylditiofosfat
6849-42-3
Ja
TEXACO MULTIFAK EP 2
Smörjmedel
Zinkalkylditiofosfat
6849-42-3
Ja
TEXACO MULTIFAK T EP 2
Smörjfett
Zinkalkylditiofosfat
TEXACO URSA HD 30
Motorolja
Zinkalkylditiofosfat
TEXACO URSA SUPER LA 30
Motorolja
Zinkalkylditiofosfat
UNIWAY LI 62
Smörjfett
Zinkdialkylditiofosfat
UNIWAY LI 62
Smörjfett
Zinknaftenat
URSA PREMIUM TD 15W-40
Smörjmedel
Högraffinerad mineralolja
VINYGUARD SILVERGREY 88
Färg
Zinkoxid
1314-13-2
Ja
YES SPOLGLANS
Spolglans
Limone
5989-27-5
Ja
68649-423
68649-423
68649-423
68649-423
12001-853
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Miljörapport 2013 – Energihamnen, Göteborgs Hamn AB
Ja