Organisation 2015 (utskrift i A3)

Sollentuna kommuns
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta
politiska organ och består av 61 ledamöter som väljs vid allmänna val vart fjärde
år. Kommunfullmäktige utser ledamöter i
kommunens nämnder och styrelserna för
Sollentuna Energi AB, AB Sollentunahem och
AB Solom.
organisation
ordförande
Björn Karlsson (M)
tfn. 08-579 216 93
e-post
[email protected]
kommunsekreterare
Anneli Tjäder
Arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Bolagsstyrelser
Av Sollentuna kommun helägda
aktiebolag.
AB Sollentunahem
AB Sollentunahem är kommunens
bostadsbolag med syfte att upplåta
bostadslägenheter med hyresrätt i
Sollentuna kommun.
Sollentuna Energi AB
Sollentuna Energi AB har till huvudsakliga syfte att distribuera el, tillhandahålla VA och fjärrvärme samt
svara för sophanteringen i kommunen.
ordförande
Henrik Thunes (M)
tfn. 08-579 220 15
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
ordförande
Gun Eriksson (S)
tfn. 08-591 260 00
e-post
[email protected]
e-post
[email protected]
ordförande
Benkt Kullgard (M)
tfn. 073 915 10 15
Överförmyndarnämnden är gemensam
nämnd för kommunerna Sollentuna,
Sigtuna och Upplands Väsby. Kontoret
ligger i Turebergshuset i
Sollentuna.
Valnämnden ansvarar för att
genomföra allmänna val, val till
EU-parlamentet och eventuella
folkomröstningar i kommunen.
Kommunstyrelsen är fullmäktiges
verkställande organ. Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar kommunens totala verksamhet och ser
till att kommunfullmäktiges riktlinjer
efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar
även för uppföljning av nämndernas
verksamheter.
AB SOLOM bedriver äldreomsorg och
tillhandahåller stöd och service till
personer med funktionsnedsättning
Chef
Ann-Charlotte
Zetterberg
ordförande
Soley Aksöz Lithborn
Tfn 08-579 215 86
Mobil 073-915 23 96
e-post
[email protected]
nämndsekreterare
Katarina Jupén Morell
Rösjöstyrelsen
e-post
[email protected]
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar
bland annat för barnomsorg, kommunala grundskolor, uppföljning och
kvalitetsutveckling.
Förvaltning
nämndsekreterare
Erika Lomäng
Rösjöskolan är en kommunalt
självstyrande skola med en styrelse
bestående av föräldrar och personal
som utses av kommunfullmäktige.
Rösjöstyrelsen är underställd barnoch ungdomsnämnden. Rösjöskolans
verksamhet omfattar grundskola till
skolår 5, förskoleklass, fritidshem,
särskola och förskola.
Rösjöskolan
Barn- och
utbildningskontoret
chef
Daniel Broman
chef
Mikael Gustafsson
Miljöutskott
Administrativa avdelningen – Pierre Carlsson
Ekonomiavdelningen – Anders Nilfjord
Funktion för näringsliv och strategisk kommunikation – Anna Hamberg
Kommunjurist – Ingegärd Bornelind
Personalavdelningen – Mona Birgetz
Stadsbyggnadsavdelningen – Christina Leifman
Presschef – Moa Ledin
Överförmyndaravdelningen – Ann-Charlotte Zetterberg
ordförande
Carina Knorpp (FP)
e-post
[email protected]
sekreterare
Ida Andersson
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Trafik- och fastighets­
nämnden
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
ordförande
ordförande
Oscar Nyströmer (M)
tfn. 08-579 210 23
ordförande
tfn.
ordförande
Thomas Ardenfors (M)
tfn. 08-579 216 88
ordförande
Moa Rasmusson (FP)
tfn. 08-579 216 33
ordförande
Anders Morin (FP)
tfn. 070 568 80 87
e-post
[email protected]
e-post
[email protected]
e-post
[email protected]
e-post
[email protected]
nämndsekreterare Emelie Joachimsson
nämndsekreterare
Ayra Abrahamsson
nämndsekreterare
Jenny Weister
nämndsekreterare
Ida Andersson
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar
bland annat för biblioteken, Kulturskolan, utomhusidrott, Arena Satelliten, barnkulturprogram, idrottshallar och fältfritidsledare.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar
bland annat för bygglov, inmätning av
fastigheter och baskartan, miljö- och
hälsoskyddsverksamhet, tillsyn, anmälan och tillstånd för livsmedel.
Socialnämnden ansvarar bland annat
för stöd till barn och unga, hjälp vid
ekonomiska problem, missbruk eller
andra sociala problem. Nyanlända
flyktingar får stöd vid sin introduktion i kommunen.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar
bland annat för den fysiska
planeringen i kommunen och för
större exploateringsprojekt av
markområden.
Stadsbyggnadsavdelningen är en av
kommunledningskontorets
avdelningar.
Magnus Ramstrand (KD)
tfn. 579 214 95
tfn. 070 433 36 15
kommunsekreterare
Anneli Tjäder
Kultur- och fritidsnämnden
ordförande
Helena Wollin
(föräldrarepresentant)
ordförande
Henrik Thunes (M)
tfn. 08-579 220 15
e-post
[email protected]
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorgan när det
gäller styrning, ledning och uppföljning.
Det kan gälla att följa upp budget
och att utvärdera verksamheternas
förmåga att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. Arbetet är i
första hand inriktat på att stödja och
hjälpa förvaltningarna i deras arbete.
Kommunledningskontoret finns på plan
11 i Turebergshuset.
Chefer och funktioner inom kommunledningskontoret
AB SOLOM
Barn- och ungdomsnämnden
kommundirektör
Katarina Kämpe
kommunsekreterare
Anneli Tjäder
e-post
[email protected]
nämndsekreterare
Manuel Bustos
Kommunledningskontoret
Sonia Lunnergård (KD)
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Kultur- och
fritidskontoret
Miljö- och
byggnadskontoret
Socialkontoret
chef
Niklas Roos
af Hjelmsäter
chef
Elisabeth Thelin
chef
Kerstin Lidman
ordförande
Ann-Lena
Johansson (FP)
tfn. 08-579 220 26
e-post
[email protected]
e-post
[email protected]
nämndsekreterare Jenny Wiik
Trafik- och fastighetsnämnden
ansvarar bland annat för förvaltning
av kommunens mark och fastigheter,
gator och byggnader samt natur­
reservat och övrig naturmark.
Vård- och omsorgsnämnden
nämndsamordnare
Anna Krauklis
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar bland annat för
gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda
(särvux), svenskundervisning för
invandrare (sfi), arbetsmarknadsfrågor.
e-post
[email protected]
nämndsekreterare
Alexandra Algodin
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar
för stöd, service och omvårdnad
till äldre och till personer som har
funktionsnedsättning.
Stadsbyggnadsavdelningen
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Trafik- och
fastighetskontoret
Utbildnings och
arbetsmarknadskontoret
Vård- och
omsorgskontoret
chef
Christina Leifman
Tf chef
Kjell Lauri
chef
Helene Bengtson
chef
Karin Proos