Broschyr om Sollentuna International School

”På Sollentuna
International School får
alla barn vara sig själva i
en trygg och kärleksfull
miljö med vuxna
som bryr sig”.
Ingela Wall, rektor
Sollentuna International School
Sveriges bästa lärare
Lärarnas undervisningsskicklighet är den mest avgörande
faktorn om en elev kommer att lyckas i skolan. Därför är det
endast erfarna, engagerade, erkänt skickliga lärare med
lärarbehörighet som undervisar eleverna på Sollentuna
International School.
Du är varmt välkommen att boka in ett personligt
besök hos oss där du får möjlighet att lära känna
”Vi erbjuder den bästa möjliga
utbildning för alla elever, varje
dag, i en trygg, positiv och
utmanande skolmiljö.”
skolan och få svar på dina frågor. Vänligen kontakta
oss på telefon : 08-579 213 82 för att boka ett
besök.
Ansökan görs på Sollentuna kommuns hemsida:
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn-utbildning/Grundskola/Valja-eller-byta-skola/
Bygatan 78
191 46 Sollentuna
Tele: 08-579 213 82
www.sollentuna.se/sis
Vi bryr oss om alla barn- alltid!
BARNENS BÄSTA KOMMER ALLTID I FÖRSTA RUMMET
 Vi reagerar direkt och kraftfullt mot alla former av kränkningar och
diskriminering.
 Vi ger alla elever förutsättningar och möjlighet att utvecklas och stimuleras på
sin nivå även högpresterande och särbegåvade elever.
Moderna och ändamålsenliga
 Vi värdesätter den goda relationen och framhåller
lokaler
mötet.



Sollentuna International School är en liten, trygg grundskola, årskurs 1-9, med
Skolbyggnaden renoverades och byggdes om
tillhörande förskoleklass- och fritidshemsverksamhet.
år 2009 till ändamålsenliga lokaler,
Skolans cirka 240 elever är fördelade i åldershomogena klasser med cirka 24 elever i
välutrustade specialsalar, vackra funktionella
KOMPETENTA
varje. Varje klass har ett eget hemklassrum där eleverna erbjuds undervisning i de
klassrum med modern teknik, skolträdgård,
LÄRARE
teoretiska ämnena. I bild, trä- och metallslöjd, textilslöjd, musik, hem- och
elevcafeteria och ett fantastiskt
STUDIERO
konsumentkunskap, idrott, teknik och naturvetenskap undervisas eleverna i särskilda
utomhusområde.
ENGELSKSPRÅKIG
ämnessalar.
PROFIL

STRÅK- OCH SCHACKUNDERVISNING
Darren Maharaj, lärare i SO och
vinnare av Sollentuna pedagogpris
2013 och Keld Nielsen,
avgångselev läsåret 2013 med
skolans högsta meritvärde.
“Academic excellence for global
citizens of tomorrow.”
IKT
Samtliga klassrum är inredda med projektor
och Activeboard och alla elever från årskurs 1
har tillgång till ett eget digitalt verktyg.
Engelskspråkig profil
Förberedelse för vidare
Förstklassig fritidshemsverksamhet
Sollentuna International School har en
akademiska studier
Fritidshemmet kompletterar skolan med bland
uttalad språkprofil där timplanen är
Undervisningen syftar till att ge eleverna
annat stråkundervisning i samarbete med
väsentligt utökad i engelska och svenska.
möjlighet att välja teoretiska program på
Sollentuna kulturskola, schackundervisning,
Fler undervisningstimmar erbjuds i
gymnasiet för vidare universitetsstudier i
regelbunden uteverksamhet och
engelska i åk 1-6.
Sverige och utomlands.
idrottsaktiviteter i samarbete med Idrottslyftet.
I årskurs 7-9 kan eleverna välja att
fortsätta sina studier på svenska med en
Vi har höga förväntningar på eleverna och
tror att de ska lyckas.
utökad timplan i ämnet engelska alternativt
”Not even the sky is the limit”.
ha all undervisning på engelska och en
utökad timplan i ämnet svenska.
Välkommen till Sollentuna International School!
Elever i årskurs 2 och 3 undervisas i fiol och cello av lärare från
Sollentuna kulturskola.