Botulinumtoxinbehandling, Neurorehab Sunderby sjukhus

Botulinumtoxinbehandling enligt
gällande rutin,
Sektionen för Rehabiliteringsmedicin, Neurorehab mottagnig
Spasticitetsmottagning Sunderby sjukhus
Berörda enheter
Neurorehab mottagning, Rehabiliteringsmedicin, Sunderby Sjukhus.
Syfte
Säkerställa en likvärdig botulinumtoxinbehandling och att behandlingen är av god kvalité för alla patienter.
Innan start av Botulinumtoxinbehandling






Innan beslut tas om behandling, ska spasticitetsutredning vara
gjord, målet med behandlingen ska vara definierat och dokumenterat.
När teamet förordar behandling, ska läkaren ge patienten noggrann muntlig och skriftlig information för att patienten ska
kunna ta ett välgrundat beslut. Detta genom att diskutera med
patietenen nytta i förhållande till risker med behandlingen. Patienten erhåller bipacksedeln (BOTOX) och patientinformationen ”Patientinformation rörande behandling med
Botulinumtoxin mot spasticitet”. Information ska också ges om
tidsram för och utvärdering av behandling.
Målet ska i huvudsak vara aktivitetsbaserat utifrån karläggning
utifrån aktivitetsbegränsningar (ibland med instrument
COPM), i undantagsfall där patienten har mycket liten egen
funktion, ge lindring eller förebygga komplikationer. Målen
kan vara aktivitetsmål, hygienmål eller minskad smärta.
Innan påbörjad behandling ska kontakt vara etablerad med behandlande SG och/eller AT i primärvård eller kommun, i förekommande fall Öppenvårdsrehab och Ortopedteknisk verkstad.
Bedömning om vilka muskler som injektion ska ske i görs tillsammans av SG, AT och läkare och kan ske vid spasticitetsutredning, spasticitetsrond eller i anslutning till injektionstillfället.
Om botulinum toxin behandling ska ske i narkos, fyller läkaren
i sin del i Narkosbedömningjournalen vid sista mottagningbesöket innan behandling.
Behandling
Kallelse: Koordinator/sjuksköterska kallar patienten. Standardkallelse används.
Huvudprocess
Dokumenttyp
Ansvarig
Processledare
Sida
Karin Hellsten
Malin Eberhardsson
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Åtgärder: Läkaren ger injektioner av botulinumtoxin, vid första behandlingstillfället och därefter vid behov har läkaren assistans av AT
eller SG. Vid första behandlingstillfället informerar AT/SG om den
fortsatta behandlingen vad gäller tränings/töjningsprogram, ortoser
mm. Utprovning av individanpassade handortoser sker på Rehabmedicins mottagning av AT. Dokumentation med foto eller film sker i
vissa fall, för att underlätta utvärdering. Samverkan sker med SG och
AT i primärvård eller kommun vad gäller fortsatt ortosbehandling och
träning, i vissa fall Öppenvårdsrehab och OTA.
Information: Patienten får muntlig information i samband med varje
behandlingstillfälle.
Uppföljning och utvärdering: 6 veckor efter behandling sker telefonuppföljning av SG eller AT. I vissa återbesök med dokumentation
med foto eller film. Det som följs upp (se Flödesbeskrivning) är: aktivitetsmål, följsamhet till träning och ortosanvändning. Vid spasticitetsronden sker behandlingsutvärdering.
Dokumentation: Sedvanlig mottagninsanteckning för varje profession.
Spasticitetsrond: Teamet diskuterar målsättning, åtgärder, utvärdering av patienteprocessen. Går igenom samtliga patienter som är under
behandling.
Flödesbeskrivning
Injektionsbehandling och instruktioner (träning, ortoser). Ge patientinformation. Läkaren skickarVASmeddelande till koordinator om planering. Kontakt med sjukgymnast
och/eller arbetsterapeut Öppenvårdsrehab (ÖVRE), primärvård eller
kommun. Filma eller fotografera för
vissa patienter. Detta sker löpande
vid behandling/uppföljning.
Telefonuppföljning/återbesök 6 v
efter behandlingstillfälle 1. Foto och
film för vissa patienter. Ibland kontakt med primävård/kommun/ÖVRE
för utvärdering mot uppsatta aktivitets mål. Om behov finns utprovas/tillverkas ortoser.
Behandling 1:
Uppföljning 1:
Huvudprocess
Dokumenttyp
Ansvarig
Processledare
Sida
Karin Hellsten
Malin Eberhardsson
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Återbesök 3-4 mån efter behandlingstillfälle 1. Utvärdering av behandlingsresultat, måluppfyllelse.
Vid positivt resultat ges injektionsbehandling nr.2. Läkaren skickarVAS-meddelande till koordinator
om planering. Ev foto eller filmning.
Telefonuppföljning (ibland återbesök) 6 v efter behandlingstillfälle 2.
Ibland överrapportering från primärvård/kommun/ÖVRE för utvärdering mot uppsatta mål. Ev analys av
film. Ev justering av ortoser. Ev foto
eller filmning.
Återbesök 3-4 mån efter behandlingstillfälle 2. Utvärdering av behandlingsresultat, måluppfyllelse.
Vid positiv resultat ges injektionsbehandling nr.3. Läkaren skickarVAS-meddelande till koordinator
om planering. Ev foto eller filmning.
Telefonuppföljning (ibland återbesök) 6 v efter behandlingstillfälle 3.
Ibland överrapportering från primärvård/kommun/ÖVRE för utvärdering mot uppsatta mål. Ev analys av
film. Ev justering av ortoser. Ev foto
eller filmning.
Återbesök 3-4 mån från behandlingstillfälle 3. Sammanfattande utvärdering av aktivitetsmål/hygienmål/smärtmål. Beslut om
avslut eller fortatt behandling. Om
behandlingen avslutas skickas remissvar . Ev foto eller filmning.
Behandling 2:
Uppföljning 2:
Behandling 3:
Uppföljning 3:
Behandling 4:
Huvudprocess
Dokumenttyp
Ansvarig
Processledare
Sida
Karin Hellsten
Malin Eberhardsson
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version