Kurs: Normalt åldrande, demens och geriatrisk radiologi Kursgivare

Kurs: Normalt åldrande, demens och geriatrisk radiologi
Bildkälla: Malin Bergholm, Lund
Kursgivare: Röntgenveckan 2015
Kursledare: Olle Ekberg, Anetta Bolejko
Målgrupp: Läkare och leg. röntgensköterska/radiograf/sjuksköterska. För ST läkare
motsvarar detta delmoment av delmål c1, c2, c5, c6, c8 samt c9 i nya ST.
I år finns det ett fint tillfälle att gå en kurs i Normalt åldrande, demens och geriatrisk radiologi under
Nordisk kongress med Röntgenveckan.
Vår befolkning blir allt äldre och trots att mindre än 10 % är över 75 år idag svarar dessa redan för
huvuddelen av sjukvårdskonsumtionen. Vår medellivslängd ökar och det ställer stora krav på
diagnos, utredning och terapi inom medicinsk radiologi. Konsumtion av vård och omsorg ökar kraftigt
med stigande ålder. Detta gäller i hög grad även röntgen-, ultraljud- och MR-undersökningar. Stora
delar av våra resurser tas därför i anspråk för att ta hand om kroniska sjukdomar med multipla och
komplexa orsaker hos allt äldre individer där behandling och sjukdomsförlopp ofta är långvariga.
Många av de patienter som genomgår en röntgenundersökning är således äldre. Det är därför extra
viktigt att vi och vår specialitet kan möta, undersöka, tolka och behandla dessa patienter på absolut
bästa vis. Röntgenundersökningar skall genomföras och bedömas utifrån ett patientindividualiserat
perspektiv. Vi kommer att belysa det normala åldrandet för att ge underlag till att bemöta äldre i
röntgenmiljöer utifrån deras premisser. I mötet med äldre utrikesfödda finns det behov av
kulturkompetens och kultursensitivitet, vilket också kommer att belysas i kursen. Vi kommer att
försöka definiera när åldrandet blir patologiskt, dvs sjukdom, och var går gränslinjen mellan primärt
och sekundärt åldrande. Kursen som består av 3 sessioner, kommer även att inkludera kunskap om
demenssjukdomar och bemötande av dementa personer. Kursen kommer att ur detta perspektiv
beskriva det normala åldrandet, tidig diagnostik av demens samt bemötande av äldre. Målet med
kursen är att ge fortbildning som leder till en större geriatrisk kompetens inom bild-och
funktionsmedicin.
Kursen innehåller följande föredrag/sessioner:
Ons-PV-3, session Äldres (o)hälsa
Föredrag:
-
Sömnproblem hos äldre och icke-farmakologiska interventioner. Amanda Hellström
Social isolering hos äldre. Elin Taube
Svårigheter och möjligheter i möten i vården mellan äldre utrikesfödda och vårdgivare. Anna
Melle
Kompetensbehov att möta äldre, kulturkompetens och kultursensitivitet, Gunilla Borglin
Ons-PV-4, session Tidig diagnostik av demens
Föredrag:
-
Demenssjukdomar och bemötande av dementa personer. Eva Granvik och Sigrid Kulneff
Studie Tidig Diagnostik av Demens i Skåne. Oskar Hansson
MR i TiDiS. Johan Lindsjö
Preliminära resultat i TiDiS. Oskar Hansson
Tor-A-2, session Geriatrisk radiologi
Föredrag:
-
CNS. Kasim Abel Kasim
Muskler och skelett. Inga Redlund Johnell
Thorax . Birgitta Hiillarp
Gastrointestinalorganen. Olle Ekberg
En erfaren kirurg kommer att beskriva hur han använder bilddiagnostik för att fatta svåra
beslut om handläggning av den äldre patienten. Håkan Weiber
Du anmäler Dig till kursen i samband med Din registrering på www.rontgenveckan.se och så länge
det finns plats. För att få godkänd kurs krävs deltagande i samtliga sessioner. Alla föreläsningar är
öppna för samtliga deltagare i mån av plats.