2 15129-1-01 Trafikbullerutredning inkl bilaga

Trafikbullerutredning
Förutsättningar för Kv Golfbäcken, Tyresö
Uppdragsgivare: Kjellander + Sjöberg
Referens: Stefan Sjöberg
Uppdragsnummer: 15129-1
Rapportnummer: 15129-1-1
Antal sidor + bilagor: 6 + 10
Rapportdatum: 2015-06-25
Handläggande akustiker
Ansvarig akustiker
Per Kajmats
Henrik Anréus
ACAD-International AB
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
08-556 211 40
[email protected]
www.acad.se
556695-3971
Bg: 895-3523
Sammanfattning
ACAD har på uppdrag av Kjellander + Sjöberg utrett trafikbuller för Kv Golfbäcken i
Tyresö. Trafikbullret har utvärderats mot riksdagens förordning.
Trafikbullerberäkningen visar att riktlinjerna för trafikbuller kan innehållas om
bullerdämpande åtgärder vidtas på hus 4, 7, 8 och 9. De bullerdämpande
åtgärderna består av täta skärmar vid några balkonger.
Rapport: Trafikbullerutredning
Projekt: Golfbäcken
Rapportnummer: 15129-1-1
Handling: Trafikbullerutredning
Skapat av: Per Kajmats
Revidering:
Status:
Korrektur: HAS
Sidan: 2 av 6
Innehåll
1
Uppdrag ............................................................................................................. 4
2
Bedömningsunderlag ......................................................................................... 4
3
Riktlinjer enligt förordning 2015:216 .................................................................. 5
4
Trafikmängd ....................................................................................................... 5
5
Resultat .............................................................................................................. 5
6
Utlåtande ............................................................................................................ 6
6.1
Bullerdämpande åtgärder .......................................................................... 6
6.2
Uteplats ..................................................................................................... 6
Bilagor:
Beräkningsblad Ak-15129-1-01 till Ak-15129-1-10
Rapport: Trafikbullerutredning
Projekt: Golfbäcken
Rapportnummer: 15129-1-1
Handling: Trafikbullerutredning
Skapat av: Per Kajmats
Revidering:
Status:
Korrektur: HAS
Sidan: 3 av 6
1 Uppdrag
ACAD har på uppdrag av Kjellander + Sjöberg utfört en trafikbullerutredning för Kv
Golfbäcken, Tyresö.
Kv Golfbäcken omfattar 12 flerfamiljshus. Trafikbullret vid huset domineras av
buller från Tyresövägen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Figur 1 - situationsplan med husnumrering.
2 Bedömningsunderlag
Följande underlag har använts:
•
•
Situationsplan, planlösningsförslag, fasader mm från Kjellander + Sjöberg,
daterade 2015-06-16.
Trafikmängder på Tyresövägen från Tyresö kommun.
Rapport: Trafikbullerutredning
Projekt: Golfbäcken
Rapportnummer: 15129-1-1
Handling: Trafikbullerutredning
Skapat av: Per Kajmats
Revidering:
Status:
Korrektur: HAS
Sidan: 4 av 6
•
•
Beräkningar i programmet Cadna/A.
Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, av
Näringsdepartementet.
3 Riktlinjer enligt förordning 2015:216
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida:
•
•
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden
Om ljudnivån överstiger detta bör:
•
•
Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrid vid fasaden
Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dB(A)
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22:00 och 06:00 vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dB(A) maximal ljudnivå överskrids, bör nivån inte
överskridas med mer än 10 dB(A) maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan
kl. 06:00 och 22:00.
4 Trafikmängd
Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt Tabell 1 nedan.
Vägtrafik
Väg
Fordon/årsmedeldygn
Tyresövägen
25 000
Lokalgator
500
1)
2)
1)
2)
Andel tung trafik [%]
10
0
2)
2)
Hastighet [km/h]
50
2)
50
2)
Uppgifter från Tyresökommun för år 2025.
Uppskattat värde av ACAD
Tabell 1. Trafikmängder för vägtrafik
5 Resultat
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade
beräkningsblad, se Tabell 2. Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå
redovisas som högsta värde vid fasad. Ekvivalent ljudnivå redovisas även i 3D-vy
för att visa ljudnivån för olika våningar. Ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas
även 1,5 meter över mark. Bullerdämpande åtgärder redovisas för hus 4, 7, 8 och
9.
Rapport: Trafikbullerutredning
Projekt: Golfbäcken
Rapportnummer: 15129-1-1
Handling: Trafikbullerutredning
Skapat av: Per Kajmats
Revidering:
Status:
Korrektur: HAS
Sidan: 5 av 6
Beräkningsblad
Ak-15129-1-01
Ekvivalent ljudnivå, högsta värdet för samtliga plan
Ak-15129-1-02
Ekvivalent ljudnivå, 3D-vy från Tyresövägen
Ak-15129-1-03
Ekvivalent ljudnivå, 3D-vy från golfbanan
Ak-15129-1-04
Maximal ljudnivå, högsta värdet för samtliga plan
Ak-15129-1-05
Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark
Ak-15129-1-06
Maximal ljudnivå 1,5 m över mark
Ak-15129-1-07
Ekvivalent ljudnivå med skärmar, hus 4
Ak-15129-1-08
Ekvivalent ljudnivå med skärmar, hus 7
Ak-15129-1-09
Ekvivalent ljudnivå med skärmar, hus 8
Ak-15129-1-10
Ekvivalent ljudnivå med skärmar, hus 9
Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från
närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. Maximal
ljudnivå från vägtrafik är den ljudnivå som överskrids av 5 % av fordonen. Bullernivåerna är
beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran CadnaA.
Tabell 2. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer.
6 Utlåtande
Trafikbullerberäkningen visar att riktlinjerna inte innehålls utan bullerdämpande
åtgärder.
6.1
Bullerdämpande åtgärder
Hus 4, 7, 8 och 9 behöver bulleråtgärder för att innehålla riktlinjerna för trafikbuller.
Husen förses med täta skärmar (t.ex. glas) enligt beräkningsblad Ak-15129-1-07 –
Ak-15129-1-10 (skärmarna är markerade med röda streck). Skärmarna har i
beräkningen våningshöjd.
Med dessa åtgärder bedöms att riktlinjerna för ekvivalent och maximal ljudnivå kan
innehållas.
6.2
Uteplats
Uteplats som innehåller riktlinjerna för buller finns på gårdsytan.
Rapport: Trafikbullerutredning
Projekt: Golfbäcken
Rapportnummer: 15129-1-1
Handling: Trafikbullerutredning
Skapat av: Per Kajmats
Revidering:
Status:
Korrektur: HAS
Sidan: 6 av 6
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ekvivalent ljudnivå
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
33
33
43
55
55
43
56
56
53
56
36
38
45
37
50
38
40
48
41
50
50
43
51
47
43
51
36
43
47
51
34
47
50
50
51
33
42
42
36
41
50
43
43
45
47 47
51
47
57
49
44
51
57
48
58
59
47
59
51
46
46 47
52
50
54
50
56 56
48
46
45
54
56
49
58
47
38
53
55
53
51
56
54
57
60
55
52
57
57
55
56
58
61
59
61
63
55
56
63
57
53
59
63
52
60
61
64
57
50
60
64
55
57
50
59
60
57
61
60
59
62
60
64
64
64
64
Projektnamn
Golfbäcken
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAeq dB(A).
Frifältsvärden vid fasad.
Högsta värde för samtliga våningsplan.
25 000 fd/dygn på Tyresövägen
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
17.06.15
1:500 (A3)
Ak-15129-1-01
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ekvivalent ljudnivå
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
Projektnamn
Golfbäcken
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAeq dB(A).
Frifältsvärden vid fasad.
3D-vy sett från rondellen
25 000 fd/dygn på Tyresövägen
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
17.06.15
1:500 (A3)
Ak-15129-1-02
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ekvivalent ljudnivå
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
Projektnamn
Golfbäcken
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAeq dB(A).
Frifältsvärden vid fasad.
3D-vy mot Tyresövägen
25 000 fd/dygn på Tyresövägen
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
17.06.15
1:500 (A3)
Ak-15129-1-02
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Maximal ljudnivå
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
39
39
58
64
66
60
69
69
66
69
41
42
59
46
63
46
58
57
52
64
64
59
63
60
53
64
45
56
61
65
40
60
63
63
63
39
57
57
44
54
60
57
53
58
58 58
60
58
73
61
57
61
73
61
73
73
62
70
61
57
59 59
65
62
65
63
64 66
61
61
60
65
66
63
69
60
44
65
66
63
64
68
66
67
70
64
65
67
67
67
67
67
71
68
72
73
66
67
73
68
65
70
71
64
70
71
72
66
64
69
72
65
68
66
69
68
68
71
70
69
72
71
72
73
73
72
Projektnamn
Golfbäcken
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAmax dB(A).
Frifältsvärden vid fasad.
Högsta värde för samtliga våningsplan.
25 000 fd/dygn på Tyresövägen
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
17.06.15
1:500 (A3)
Ak-15129-1-04
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ekvivalent ljudnivå
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
51
56
50
47
51
56
59
57
57
63
64
64
Projektnamn
Golfbäcken
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAeq dB(A).
Frifältsvärden 1,5 m över mark.
Raster om 1x1 m.
25 000 fd/dygn på Tyresövägen
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
17.06.15
1:500 (A3)
Ak-15129-1-05
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Maximal ljudnivå
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
51
56
50
47
51
56
59
57
57
63
64
64
Projektnamn
Golfbäcken
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAmax dB(A).
Frifältsvärden 1,5 m över mark.
Raster om 2x2 m.
25 000 fd/dygn på Tyresövägen
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
17.06.15
1:500 (A3)
Ak-15129-1-06
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ekvivalent ljudnivå
51
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
51
56
48
56
40
53
56
45
52
59
59
58
Projektnamn
Golfbäcken, hus 4
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAeq dB(A).
Frifältsvärden vid fasad.
Högsta värde för samtliga våningsplan.
Bulleråtgärder markeras med röda streck.
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
25.06.15
1:100 (A3)
Ak-15129-1-07
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ekvivalent ljudnivå
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
50
54
60
55
59
56
54
59
54
57
52
63
62
63
Projektnamn
Golfbäcken, hus 7
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAeq dB(A).
Frifältsvärden vid fasad.
Högsta värde för samtliga våningsplan.
Bulleråtgärder markeras med röda streck.
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
25.06.15
1:100 (A3)
Ak-15129-1-08
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ekvivalent ljudnivå
53
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
50
59
56
59
52
53
57
60
52
53
61
64
64
64
Projektnamn
Golfbäcken, hus 8
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAeq dB(A).
Frifältsvärden vid fasad.
Högsta värde för samtliga våningsplan.
Bulleråtgärder markeras med röda streck.
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
25.06.15
1:100 (A3)
Ak-15129-1-09
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ekvivalent ljudnivå
53
0.0 dB(A)
35.0 dB(A)
40.0 dB(A)
45.0 dB(A)
50.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
85.0 dB(A)
50
59
56
59
52
53
57
60
52
53
61
64
64
64
Projektnamn
Golfbäcken, hus 9
Sveavägen 151
113 46 Stockholm
Tel: 08-556 211 40
www.acad.se
Beräkning utförd av
Ref. nr
PKS
15129-1
LpAeq dB(A).
Frifältsvärden vid fasad.
Högsta värde för samtliga våningsplan.
Bulleråtgärder markeras med röda streck.
CadnaA: Version 4.5.147 (32 Bit)
Datum
Skala
Ritningsnummer
25.06.15
1:100 (A3)
Ak-15129-1-10