2015-07-07 - Simrishamn Kommun

Myndighetsnämnd, delegation
Delegationsbeslut
2015-07-07
Plats och tid
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslutande
Anna Eliasson, enhetschef
Övriga närvarande
Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare
Madeleine Persson
Ordförande
Anna Eliasson
Justerande
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Myndighetsnämnd, delegation
Sammanträdesdatum
2015-07-07
Datum för
anslags uppsättande
2015-07-08
Förvaringsplats
för protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för
anslags nedtagande
2015-07-29
Underskrift
Madeleine Persson
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
2203-2212
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2203
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/281
Borrby, Herrekullarna 2, ändring av bygglov, garage
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan avser förlängning av garage med 0,68 meter, 6 kvm. Åtgärden utförs närmare
gräns än 4,5 meter.
Berörd granne har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Herrekullarna 1.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b §
Detaljplan: Borrby 1 laga kraft 1943-02-12
Myndighetsnämndens delegationsbeslut 2015-05-19 § 2140, dnr 2015/155
DELEGATIONSBESLUT
Föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan avseende
avstånd till gräns men avvikelsen är förenlig med planens syfte och bedöms inte medföra
en betydande olägenhet för omgivningen.
Undantag medges från Byggnadsstadgan 1959:612 39 §, beträffande avstånd till
fastighetsgräns, med stöd av övergångsbestämmelser i PBL.
Ändring av bygglov beviljas.
Föreskrifter som meddelats i tidigare beslut omfattar även detta beslut.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2203 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/281
Avgift
Bygglov 1 h á 780 kr
Underrättelse 25 x 44,5 =
780:1112:1892:-
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Sven-Olof Jönsson
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2204
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/245
Gislöv 4:2, nybyggnad av transformatorstation
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger utom detaljplan.
Ansökan avser transformatorstation om 5 kvm.
Yttrande föreligger från Länsstyrelsen Skåne.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Gislöv 3:5, 4:2 och 33:11.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 §
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-04-29 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2204 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/245
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
Avgift
Bygglov
(10+8) x 2 x 44,5 =
Underrättelse 45 x 44,5 =
1602:2002:3604:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
E:ON Elnät Sverige AB
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2205
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/349
Hammenhög 129:2, om - och tillbyggnad av enbostadshus och påbyggnad
takkupa
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan omfattar om- och tillbyggnad av enbostadshus. Befintligt uterum rivs och ersätts
med nytt uterum om 32 m2. Vidare ingår i ansökan påbyggnad med takkupa samt
förlängning av vindsvåning och sadeltak ovan garagedel.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Hammenhög 4 laga kraft 1965-05-20
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas
då förslag till kontrollplan och erforderliga handlingar inkommit och godkänts.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns
Göran Söderberg, Jeppas äng 13, 276 60 Skillinge.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2205 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/349
Avgift
Bygglov
(16+8) x 4 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
4272:222:4494:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Kristina Dambrinken
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2206
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/263
Raskarum 11:51, tillbyggnad av skärmtak
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan avser 45,7 kvm skärmtak till enbostadshus placerat närmare gräns än 4,5 meter.
Berörd granne har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Raskarum 11:49.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b §
Detaljplan: Sankt Olof 1 laga kraft 1960-10-26
DELEGATIONSBESLUT
Föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan avseende
avstånd till gräns men avvikelsen är förenlig med planens syfte och bedöms inte medföra
en betydande olägenhet för omgivningen.
Undantag medges från Byggnadsstadgan 1959:612 39 §, beträffande avstånd till
fastighetsgräns, med stöd av övergångsbestämmelser i PBL.
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-05-06 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2206 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/263
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Bygglov
(15+8) x 2 x 44,5 x 1,1 =
Underrättelse 25 x 44,5 =
2251:1112:3363:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Jörgen Lundbäck
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2207
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/298
Rörum 67:50, om - och tillbyggnad garage
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan avser om- och tillbyggnad av garage/ förråd med 35 kvm.
Yttrande utan erinran föreligger från fastighetsägare till Rörum 67:51.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Vik G2 laga kraft 1964-07-30
DELEGATIONSBESLUT
Undantag medges från Byggnadsstadgan 1959:612 39 §, beträffande avstånd till
fastighetsgräns, med stöd av övergångsbestämmelser i PBL.
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-05-15 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2207 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/298
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Bygglov
(15+8) x 4 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
4094:222:4316:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Martin Månsson
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2208
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/389
Simrishamn, Gamla Tegelbruket 21, nybyggnad av mur
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan avser mur vid enbostadshus, längd 13,5 meter, höjd 1,8 meter.
Godkännande föreligger från fastighetsägare till Gamla Tegelbruket 4 och 20.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Simrishamn 31 laga kraft 1954-03-12
DELEGATIONSBESLUT
Undantag medges från Byggnadsstadgan 1959:612 39 §, beträffande avstånd till
fastighetsgräns, med stöd av övergångsbestämmelser i PBL.
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-06-30 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2208 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/389
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Bygglov
(12+8) x 3 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
2670:222:2892:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Johnny Nilsson
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2209
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/365
Simrishamn, Solrosen 4, fasadändring enbostadshus
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan avser byte av fasadmaterial från befintliga stenskivor till liggande vit träpanel
enligt inlämnade handlingar.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Simrishamn 55 laga kraft 1962-10-11
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-06-15 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2209 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/365
Avgift
Bygglov
(7+8) x 4 x 44,5=
Underrättelse 5 x 44,5 =
2670:222:2892:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Ola Ambuhm
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2210
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/290
Simrishamn, Tisteln 1, tidsbegränsat bygglov, skylt
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan avser tillfällig byggskylt. Placering och utförande har reviderats efter synpunkter
från Trafikverket.
Yttrande föreligger från Trafikverket, VA-enheten och Gata/ parkenheten, Simrishamns
kommun.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Simris 206:1.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 § och 33 §
Detaljplan: Simrishamn 83 laga kraft 1975-02-05
DELEGATIONSBESLUT
Tidsbegränsat bygglov beviljas under tiden 2015-07-03 – 2016-07-03.
Föreskrifter som meddelats i tidigare beslut omfattar även detta beslut.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Bygglov 60 x 44,5 =
Underrättelse 25 x 44,5 =
2670:1112:3782:-
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2210 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/290
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Simrishamn Retail AB
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2211
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/273
Simrishamn 3:177, nybyggnad av plank
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Föreslaget plank vid sidobyggnad placeras på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas.
Yttrande föreligger från VA-enheten, Gata och parkenheten, Simrishamns kommun.
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Simrishamn 3:35 och 3:36.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b §
Detaljplan: Simrishamn 174 laga kraft 2003-09-16
DELEGATIONSBESLUT
Föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan avseende
placering på mark som inte får bebyggas men avvikelsen är förenlig med planens syfte och
bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen.
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-05-06 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2211 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/273
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Bygglov
(13+8) x 2 x 44,5 =
Underrättelse 25 x 44,5 =
1869:1112:2981:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Ann & Bengt Kareliusson
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2212
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/198
Torup 8:33, fasadändring tak och kupa
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan.
Ansökan omfattar höjning av tak med 20 cm samt takkupa mellan befintliga takstolar mot
norr på fritidshuset.
Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande.
Yttrande med erinran har inkommit från fastighetsägare till Hjälmaröd 3:29.
Yttrande utan erinran har inkommit från fastighetsägare till Torup 8:20, 8:29 och
Hjälmaröd 67:1.
Yttrande har inte inkommit från fastighetsägare till Torup 8:23 och Hjälmaröd 68:1.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b §
Detaljplan: Vitemölla P1 laga kraft 1996-04-24
DELEGATIONSBESLUT
Föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan avseende
placering av takkupa på takfall mot gatusida som enligt riktlinjer inte får förses med
takkupa men byggnaden är diagonalställd i stadsrummet och avvikelsen är förenlig med
planens syfte och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Liknande
avvikelse har medgivits inom planområdet förut.
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-06-30 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2212 forts
Delegationsbeslut
2015-07-07
Dnr 2015/198
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft ring Kontakt
Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Avgift
Bygglov
(14+8) x 2 x 44,5 x 1,1 =
Underrättelse 45 x 44,5 =
2154:2002:4156:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Helén & Ulf Landin
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas: