2015-03-17 LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I

2015-03-17
LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH
FLORIBUS
1. Ring till ditt försäkringsbolag och säg att du ska göra en gemensam process med
flera handlare angående försäljning av aktierna du hade i Interflora AB.
2. Om försäkringsbolaget har frågor så maila/skicka brevet från Hamilton. Brevet kan
laddas ned på www.blomsterhandlarforeningen.se
3. Du får ett skadenummer från ditt försäkringsbolag som är kopplat till denna
process. Skicka ett e-mail till Hamilton med skadenumret, ditt företags namn och
organisationsnummer, samt hur många aktier du hade.
4. Läs igenom handlingarna från Hamilton.
5. Skriv under fullmakten och skicka in till Hamilton. Betala in 5000 kr till Hamiltons
klientmedelskonto i Handelsbanken, konto nr 6130-831 549 548.
6. Värva minst 1-2 handlare till som du vet går med i processen och förmedla detta.
JU FLER DESTO STARKARE BLIR VI OCH BILLIGARE BLIR DET FÖR ALLA!!!!!!!!!!
7. AGERA NU!!!!!!!
8. Ring eller maila till mig (Urban) om du har några frågor.
Adress till Hamilton:
Hamilton Advokatbyrå
Hamngatan 27
Box 715
E-post: [email protected]
Tel 08-505 501 00
Fax 08-505 501 01
Vänliga hälsningar,
Urban Börjesson
Interflora Fresh Nordstan Göteborg
Mobil 0705-156360
E-post: [email protected]
Allmän information om att anlita Hamilton Advokatbyrå som ombud för skadeståndskrav mot John
Lilja och Floribus Invest AB med anledning av försäljning under 2011/2012 av Interflora-aktier till för
lågt belopp (”Tvisten”). För redogörelse för kravet hänvisas till informationen till försäkringsbolag
med redogörelse för Tvisten (se bilaga).
1. De handlare som sålde aktier till Floribus Invest AB till underpris och därför anser sig ha ett
skadeståndskrav kan tillsammans med andra handlare driva Tvisten gemensamt. Det du
behöver göra är följande.
2. Handlaren anlitar Hamilton som juridiskt ombud i Tvisten genom att underteckna och till
Hamilton insända en fullmakt (original) med rätt för Hamilton att företräda Handlaren.
Skickas till Hamilton Advokatbyrå, att. Gabriel Albemark, Box 715, 101 33 Stockholm.
3. Handlaren ska till Hamilton snarast betala 5 000 kr, vilket kommer avräknas mot framtida
självrisk under ev. försäkring. Inbetalning sker till Hamiltons klientmedelskonto i
Handelsbanken, konto nr 6130-831 549 548.
4. Handlaren rekommenderas anmäla Tvisten till sitt ev. försäkringsbolag.
5. Handlaren är införstådd med att ytterligare kostnader kommer uppstå och att handlaren är
betalningsskyldig för rättegångskostnaderna oavsett om rättsskyddsförsäkring beviljas eller
inte.
6. Parterna är medvetna om att kostnaden per f.d. aktieägare (handlare) för drivande av Tvisten
blir lägre ju fler f.d. aktieägare som ansluter sig och framställer skadeståndsanspråk inom
ramen för en och samma process. Oavsett utgången av en rättslig process är handlaren
införstådd med att denne under processens gång kommer att faktureras löpande för bland
annat juridiskt biträde av Hamilton. Handlaren är vidare medveten om att den totala
kostnaden kommer att överstiga förskottet, men att handlaren kan minska sitt totala
kostnadsansvar genom att försöka ta i anspråk rättsskyddet i eventuell försäkring. Handlaren
är betalningsskyldig mot Hamilton även om försäkring inte finns eller om rättsskydd inte
beviljas.
7. Oavsett om föreningen och handlarna vinner eller förlorar Tvisten förbinder sig handlaren att
svara för antingen sin proportionella andel (handlarens andel av totalt yrkat belopp i
förhållande till totalt yrkat belopp) eller sin andel av totala antalet handlare (vid 50 handlare
svarar varje handlare för 2%), av rättegångskostnaderna.
251248-v1
8. Handlaren är införstådd med att resultatet av Tvisten inte kan garanteras. Hamilton
Advokatbyrå anser dock att det finns goda grunder för kravet och att möjligheterna till
framgång i Tvisten är goda.
-1-
FULLMAKT
För envar av advokaterna Gabriel Albemark, Ola Hansson och Caroline Waering eller den någon
av dem i sitt ställe förordnar att vid samtliga domstolar och övriga myndigheter i Sverige och
utlandet anhängiggöra, utföra och bevaka min/vår talan mot
John Lilja, Interflora AB och/eller Floribus Invest AB
eller den eller dem, som saken eljest berör, angående
Fordran avseende skadestånd
att även utom domstol i alla avseenden företräda mig/oss i ovannämnda angelägenhet; att å
mina/våra vägnar träffa skiljeavtal, utse skiljemän och inför skiljemän anhängiggöra, utföra och
bevaka min/vår talan; att vidtaga åtgärder för motparts försättande i konkurs samt därvid och i
inträffad konkurs utföra och bevaka min/vår talan och utöva min/vår rösträtt; att uppbära,
mottaga och kvittera alla mig/oss i ovannämnda angelägenhet tillkommande medel samt värdeoch andra handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord.
Fullmakten gäller ej för mottagande av uppsägning, stämning eller skrift, varigenom skiljedom
påkallas.
__________________ den _______/_________2015
Ort
_______________________________
Firma/org nr
______________________________
[Firmatecknare]
___
-v1
______________________________
[Firmatecknare]