LD 2015 Handlingar - Sverigedemokraterna

2
Innehåll
Hälsning från partiordföranden ................................................................................................... 3
Hälsning från partisekreteraren................................................................................................... 4
Dagordning och program ............................................................................................................ 5
Allmän information ...................................................................................................................... 11
SÄKERHETSINFORMATION UNDER LANDSDAGARNA.................................................................. 12
Förslag till arbetsordning............................................................................................................. 13
§ 1 Anmälan till talarlistan ....................................................................................................... 13
§ 2 Debattinlägg ...................................................................................................................... 13
§ 3 Repliker .............................................................................................................................. 13
§ 4 Talartid ............................................................................................................................... 14
§ 5 Yrkanden ........................................................................................................................... 14
§ 6 Reservationer ..................................................................................................................... 14
§ 7 Ordningsfråga ................................................................................................................... 14
§ 8 Beslutsfattande av politiska program och förslag ........................................................... 14
§ 9 Försöksvotering och rösträkning....................................................................................... 14
§ 10 Rösträknare ...................................................................................................................... 15
§ 11 Pauser ............................................................................................................................... 15
Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 2013-2015 ................................................... 16
Årsredovisning för 2013 och 2014 ............................................................................................... 16
Revisonsberättelse....................................................................................................................... 17
Redogörelse från riksdagsgruppen ............................................................................................ 18
Se separat bilaga. ................................................................................................................... 18
Valberedningens förslag till partistyrelse ................................................................................... 19
Distriktsordförandenas förslag till valberedning ....................................................................... 25
Partistyrelsens förslag ................................................................................................................ 28
Motioner ...................................................................................................................................... 30
Förslag till medlemsavgift för 2016-2017 .................................................................................... 31
3
Hälsning från partiordföranden
Partivänner,
Det har nu blivit dags för Landsdagarna 2015 och det är med både glädje och stolthet som
vi åter igen kommer att samlas, denna gång i Lund. Bakom oss har vi lämnat ett
”supervalår” med Sverigedemokratiska framgångar i båda valen. Både i valet till
Europaparlamentet såväl som våra nationella församlingar lyckades vi visa att den
sverigedemokratiska rörelsen växer sig allt starkare. Vi lyckades göra detta tillsammans. Ni
och jag. Jag är oerhört stolt över att få leda denna rörelse.
Framgångarna har dock inte stannat vid valnatten. Opinionen för vårt parti har växt allt mer
och i vissa undersökningar har vi varit landets största parti. Större än både Moderaterna och
Socialdemokraterna. Likaså har vårt medlemsantal fortsatt att öka och ur vår egen synvinkel
tycks framtiden se mycket ljus ut.
Men samtidigt blandas den glädje och stolthet vi alla ska känna med oro. Sverige står nu
inför en situation som sannolikt aldrig har varit allvarligare. Terror, oroligheter och fattigdom
driver miljontals människor på flykt och trots detta har vi idag en regering som fortsätter att
fokusera på ett ineffektivt flyktingmottagande till Sverige. Detta har lett till att landet nu står
inför, om inte mitt i, en systemkollaps. Enligt migrationsverkets senaste prognos väntas de
invandringspolitiska kostnaderna öka med hela 142 miljarder under den kommande
budgetperioden. För att täcka detta behov ska skatter höjas, biståndet ska räknas av och
kostnader ska minskas. Sannolikt kommer vi även att få se en utökning av vår statsskuld.
Sverige har idag en regering som inte kan regera och vi har en allians som inte vill regera.
Sen har vi oss, Sverigedemokraterna som på allvar både vill och kan ta över stafettpinnen
och leda landet ur denna kris.
Supervalåret 2014 må vara över, men vårt arbete för att fortsätta växa kvarstår, både
opinionsmässigt såväl som politiskt. Ett viktigt steg i detta är att fortsätta breddningen av
partiets politik, som nu under Landsdagarna då nya politiska program ska behandlas.
Jag hoppas att vi alla under Landsdagarnas gång kommer att få ta del av intressanta
debatter och beslut som kommer att fortsätta leda oss framåt, tillsammans.
Jimmie Åkesson
Partiordförande
4
Hälsning från partisekreteraren
Jag vill börja med att hälsa er alla varmt välkomna till Sverigedemokraternas Landsdagar
2015. Det är nu fjärde gången som Sverigedemokraternas partistyrelse och
landsdagarsombud från hela landet sammanstrålar - denna gång i Lund - för att välja
partistyrelse för de kommande två åren samt diskutera motioner, stadgar och
programförslag.
Vi har i år att ta ställning till drygt 130 motioner och fyra olika programförslag (Utrikes- och
säkerhetspolitiskt program, Barnprogram, Industripolitiskt program samt Kriminalpolitiskt
program). Flera frågor ligger mig mycket varmt och hjärtat och jag ser fram emot att få delta
i många av debatterna. Jag hoppas att ni alla delar min entusiasm.
Det är väl värt att komma ihåg att Sverigedemokraternas Landsdagar är riksorganisationens
och partiets högsta beslutande organ samt att besluten vi gemensamt fattar kommer att
ligga till grund för Sverigedemokraternas politiska arbete under de kommande två åren. Det
är vi som tillsammans lägger fundamentet för partiets fortsatta framgångar.
Landsdagarna är dock mer är politiska diskussioner och debatter. Det är också ett tillfälle att
få träffa partivänner från hela landet, dela erfarenheter och umgås under trevliga former.
Inte minst middagen på lördagskvällen brukar vara ett utmärkt tillfälle att lära känna nya
partivänner. Jag ör övertygad om att det kommer att bli så även i år.
Brukligt är att Dansk Folkeparti (DF) gästar våra Landsdagar. Det kommer de att göra även
denna gång, vilket vi är oerhört tacksamma för eftersom just DF länge varit en
inspirationskälla för Sverigedemokraterna. Nytt för i år är att även UK Independence Party
(UKIP) skickar en delegation till våra Landsdagar. Vi samarbetar redan i EU-parlamentet och
det är nu dags att stärka banden ytterligare.
Vi har således mycket att se fram emot på årets Landsdagar. Vi ses den 27 november!
Richard Jomshof
Partisekreterare
5
Dagordning och program
Fredagen 27 november
08.0010.00
Registrering av ombud och deltagare
09.0010.00
Registrering av press
11.00
Landsdagarna 2015 inleds
08.00-11.00
Kaffe med tilltugg
1. Landsdagarna öppnas
11.10
Formalia
2. Val av mötesordförande
3. Val av två vice mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två vice mötessekreterare
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare och ytterligare fyra
rösträknare
7. Närvarokontroll och fastställande av röstlängd
8. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
Datum förkunnades i SD-Kuriren december 2014.
Första kallelsen skickades ut per post 2015-08-28
Andra kallelsen skickades ut per e-post 2015-11-11
9. Godkännande av dagordningen
10. Godkännande av förslag till arbetsordning
Allmän information
Föredragande: Partisekreteraren
11. Partistyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 20132015 och årsredovisning för 2013 och 2014
Föredragande: Partisekreteraren
12. Revisionsberättelse och fastställande av verksamhetsberättelse för
verksamhetsperioden 2013-2015 och årsredovisning för 2013 och 2014
Föredragande: Partirevisorerna
6
13. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
14. Tal av Mattias Karlsson och redogörelse från riksdagsgruppen TAL
Föredragande: Gruppledaren i riksdagen
12.30
Lunch
13.40
Hälsning från Ungsvenskarna
13.50
Debatt: Förslag från partistyrelsen
15. Inriktningsprogram för utrikes- och säkerhetspolitik
Föredragande: Julia Kronlid och Björn Söder
Yttrande UTSÄKPTO15001 – UTSÄKPRO15004
Motioner UT15001 – UT15002
15.00
Debatt: Förslag från partistyrelsen
16. Inriktningsprogram för kriminalpolitik
Föredragande: Kent Ekeroth
Yttrande KRIMPRO15001 – KRIMPRO15002
16.30
Debatt motioner
17. Statsskick och demokrati
Föredragande: Jonas Millard
Motioner: ST15001 – ST15002
18. Partiekonomi
Föredragande: Johnny Skalin
Motioner: PE15001 – PE15013
19. Partistadgar och övrigt
Föredragande: Partisekreteraren
Motioner: PS15001 – PS15024
20. Principprogram och övriga frågor
Föredragande: Partisekreteraren
Motioner: PÖ15001 – PÖ15008
18.00
Votering (direkt efter debattens slut)
Ajournering
18.30
Middag
TAL
14.30
Kaffe med tilltugg
7
Lördagen 28 november
08.0008.40
Registrering av ombud, deltagare och press
09.00
Debatt: Förslag från partistyrelsen
21. Inriktningsprogram för industri
Föredragande: Josef Fransson
Yttrande: INDUPRO15001
10.00
09.30-10.30
Kaffe med fralla
Debatt: Motioner
22. Arbetsmarknad
Föredragande: Sven-Olof Sällström och Magnus Persson
Motioner: AM15001 – AM15006
23. Näringspolitik
Föredragande: Johan Nissinen och Mikael Eskilandersson
Motioner: NÄ15001 – NÄ15003
24. Infrastruktur och kommunikation
Föredragande: Per Klarberg
Motioner: IS15001 – IS15004
10.45
Hälsning från Dansk folkeparti
11.00
Formalia
25. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Föredragande: Valberedningens ordförande
TAL
26. Fastställande av antal suppleanter i styrelsen
Föredragande: Valberedningens ordförande
11.30
Val att förrätta
27. Val av partiordförande
Föredragande: Valberedningens ordförande
Val att förrätta
28. Val av vice partiordförande
Föredragande: Valberedningens ordförande
29. Val av andre vice partiordförande
Föredragande: Valberedningens ordförande
TAL
8
12.30
Lunch
13.35
Hälsning från UKIP
13.50
30. Val av övriga ledamöter
Föredragande: Valberedningens ordförande
TAL
31. Val av suppleanter
Föredragande: Valberedningens ordförande
32. Val av partirevisor
Föredragande: Valberedningens ordförande
33. Val av partirevisorsuppleanter
Föredragande: Valberedningens ordförande
14.30
34. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Föredragande: Distriktsordförandegruppens sammankallande
35. Val av valberedning
Föredragande: Distriktsordförandegruppens sammankallande
15.15
Debatt: Förslag från partistyrelsen
15.00-16.00
36. Inriktningsprogram för en barnslig politik
Kaffe med tilltugg
Föredragande: Paula Bieler, Carina Herrstedt, Stefan Jakobsson
Yttrande: BARNPRO15001
Debatt: Motioner
37. Familj, bostad och civilrätt
Föredragande: Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson
Motioner: FBC15001 – FBC15005
38. Vård och omsorg
Föredragande: Per Ramhorn
Motioner: VO15001 – VO15006
39. Socialförsäkring och migration
Föredragande: Linus Bylund
Motioner: SO15001 – SO15010
40. Skatter
Föredragande: David Lång
Motion: SK15001
9
41. Kultur
Föredragande: Aron Emilsson
Motioner: KU15001 – KU15004
18.00
Votering
Ajournering
19.3001.00
Landsdagarmiddag med underhållning
10
Söndagen 29 november
08.0008.40
Registrering av ombud, deltagare och press
09.00
Debatt: Förslag från partistyrelsen
41. Medlemsavgift för 2016-2017
Föredragande: Partisekreteraren
Debatt: Motioner
42. Miljö och Jordbruk
Föredragande: Anders Forsberg, Martin Kinnunen och Runar Filper
Motioner: MJ15001 – MJ15017
43. Skola och utbildning
Föredragande: Stefan Jakobsson
Motioner: SO15001 – SO15015
12.30
Lunch
13.35
Hälsning från SD-kvinnor
Fortsättning debatt: Motioner
44. Finans
Föredragande: Oscar Sjöstedt
Motioner: FI15001 – FI15002
45. Bordlagda ärenden
Föredragande: Partisekreteraren
16.00
Votering
17.00
Landsdagar avslutade
Reservation för eventuella programändringar.
09.30-10.00
Kaffe med tilltugg
TAL
11
Allmän information
Registrering av deltagare
Registrering av deltagare sker på fredagen den 27 november mellan klockan 08.00-10.00. I
entrén uppvisas inbjudan och vid förfrågan även legitimation. Registrering sker i
sekretariatet i respektive inregistreringsdisk.
Inregistreringsdiskarna är uppdelade valkretsvis, följ skyltar. Deltagarna får då ett kuvert
innehållande namnbricka, eventuellt röstkort och eventuellt en surfplatta. Surfplattan är att
betraktas som personlig värdehandling under alla tre dagar. Vid förlust eller ej
återlämnande vid Landsdagarnas slut kommer deltagaren debiteras 5 000 kronor.
På lördagen och söndagen den 28 och 29 november, mellan klockan 08.00-08.45, uppvisas
namnbricka för att bli insläppt i lokalerna
Namnbricka skall bäras synlig under hela konferensen!
Ombud som lämnar mötet
Om ett ombud lämnar pågående möte (toalettbesök och kortare avvikelser räknas ej) och
suppleant skall gå in och tjänstgöra anmäls detta till sekretariatet genom att både ombud
och suppleant går dit. Röstkortet lämnas över till suppleanten och suppleantens dosa
omregistreras av sekretariatet så att den även går att rösta med.
Deltagare som lämnar mötet
Om en deltagare lämnar pågående möte (toalettbesök och kortare avvikelser räknas ej)
skall deltagarna anmäla detta vid sekretariatet. Då uppvisas namnbrickan och utcheckning
sker.
Röstlängd
Röstlängden justeras ej under pågående möte utan endast inför fasta voteringstider, se
program och dagordning.
Mat
I deltagaravgiften ingår förmiddagskaffe med tilltugg fredag, lördag och söndag.
Eftermiddagskaffe med tilltugg fredag, lördag och söndag. Lunch fredag, lördag och söndag
samt middag fredag och lördag kväll. Under hela konferensen ingår frukt och vatten.
Anmälan om allergier, vegetarisk kost eller annat skulle vara gjord senast 2015-10-01.
12
Middagar
På fredagskvällen anordnas en enklare middag för alla mötesdeltagare. På lördagskvällen
anordnas en Landsdagarsmiddag med underhållning för alla mötesdeltagare. Deltagarna
står själva för alkoholhaltig dryck till maten.
Klädsel för att delta på middagarna är kavaj!
Kontaktpersoner
Förfrågningar om logi besvaras av
Scandic star Lund, tfn: 046-285 25 26/27
Upplysningar vad gäller programmet lämnas av
Charlott Qvick, e-post: [email protected] eller via tfn: 072-700 38 18.
Övriga frågor
Om du har funderingar eller behöver hjälp med något under dessa tre dagar är du
välkommen att kontakta någon av våra värdar som finns tillgängliga i sekretariatet.
Säkerhetsinformation under
Landsdagarna
Säkerhetsenheten har som målsättning att samtliga deltagare på Landsdagarna ska känna
sig trygga. Vi har genom ett nära samarbete med Säpo, öppna polisen, G4S och Scandic
Star vidtagit de säkerhetsåtgärden som uppfyller dessa krav utan att er rörlighet inskränks.
Vi kommer att arbeta nära med våra samarbetspartner och myndigheter under hela
konferensen.
Polisen ansvarar för den yttre säkerheten och säkerhetsenheten för den inre. Vi kommer att
ha G4S för bevakning av parkeringsplatsen, entré och övriga konferenslokaler.
Polisens bombgrupp kommer att genomsöka lokalerna tidigt på fredagsmorgon och det är
viktigt att de får jobba i lugn och ro samt att deras direktiv följs.
Inga väskor förutom data- och handväskor kommer att vara tillåtna i konferenslokalerna.
Dessa väskor kommer ni att få visa upp för G4S innan ni kommer in på hotellet/lokalerna.
För er som bor på hotellet får självklart övrigt bagage förvaras i hotellrummen. På söndagen
kommer väskor att förvaras i ett låst förråd på innergården. G4S kommer att hjälpa till med
detta när ni checkar ut från rummen eller kommer från ett annat boende.
13
När ni anländer till Scandic Star i Lund kommer ni att få visa upp medlemskort/inbjudan och
legitimation för G4S. Innan ni checkar in kommer ni att får registrera er vid diskarna direkt
innanför entrén. Passerkortet ska ni sedan bära synligt när ni vistas i lokalerna under hela
konferensen.
Vid eventuell utrymning av lokalerna används närmaste utrymningsväg. Vi ber er lokalisera
nödutgångar och brandredskap i anslutning till ert rum och övriga lokaler.
Säkerhetsenheten kommer att finns tillgängliga under Landsdagarna och står självklart till
ert förfogande om ni behöver någon hjälp.
Det är vår förhoppning att vi ska få tre trevliga dagar tillsammans utan några störningar.
Med vänliga hälsningar
Björn Sandberg
Funktionsansvarig säkerhet
Förslag till arbetsordning
§ 1 Anmälan till talarlistan
Varje ämnesområde debatteras i block för sig. Anmälan till talarlistan sker genom anmälan
via surfplattan (iPad) innan och under pågående debatt. Vid sekretariatet kan man få hjälp
om så önskas.
§ 2 Debattinlägg
Under debatten i ett ämnesblock kan högst två inlägg göras. Inlägg bör inledas med
yrkanden.
§ 3 Repliker
Replik kan begäras endast av den som apostroferas i ett inlägg eller vars förslag angrips.
Maximalt två repliker per replikskifte.
14
§ 4 Talartid
Föredragande är de talare som är föranmälda och som föredrar respektive punkt eller block.
Motionärer har samma talartid som övriga debattörer.
Talartider som gäller är:
Föredragare: 15 minuter
Inlägg: 2 minuter
Replik: 1 minut
§ 5 Yrkanden
I samband med anmälan till talarlistan skrivs även yrkanden in. Om flera yrkanden ska
göras under samma programpunkt, skrivs ett yrkande in åt gången med angivelse av
motionsbeteckning.
Yrkanden måste, för att vara giltiga, framföras i talarstolen.
§ 6 Reservationer
Reservationer görs genom att fylla i särskilda reservationsblanketter som finns utanför
möteslokalen. Reservationer skall innan Landsdagarnas avslutande inlämnas till
sekretariatet, som finns utanför möteslokalen.
§ 7 Ordningsfråga
Deltagare kan när som helst under mötet begära ordningsfråga vilket ger förtur i
talarordningen. Ordningsfråga begärs genom att göra mötesordförande uppmärksam på
att man har en ordningsfråga. Ordningsfråga ställs som regel från golvet.
§ 8 Beslutsfattande av politiska program och förslag
Beslut om respektive program och förslag fattas efter att respektive program och förslag
inom ett ämnesområde är färdigdebatterat. Beslutsfattande sker vid fasta tider enligt
program.
§ 9 Försöksvotering och rösträkning
När votering begärs genomförs först en öppen försöksvotering för att se om rösträkning är
nödvändig. Om rösträkning begärs ska den genomföras med hjälp av surfplattan.
15
Vid personval genomförs ingen öppen försöksvotering. En sluten försöksvotering genomförs
med hjälp av surfplattan för att se om enkel majoritet finns för valberedningens förslag.
Deltagare röstar då ja eller nej till valberedningens förslag.
Om inte enkel majoritet uppnås för valberedningens förslag sker en sluten votering med
hjälp av röstsedlar/surfplatta.
Observera att endast registrering av röstfördelning sker med surfplattan och inte vilken
deltagare som röstat på vad.
§ 10 Rösträknare
För att kunna räkna röster i samband med votering med hjälp av röstsedlar krävs
rösträknare. Vid sidan av justeringsmännen väljs därför ytterligare fyra rösträknare att
tjänstgöra vid votering.
§ 11 Pauser
Pauser i förhandlingarna görs i enlighet med programmet.
16
Verksamhetsberättelse för
verksamhetsperioden 2013-2015
Se separat bilaga.
Landsdagarna föreslås besluta
att fastställa verksamhetsberättelsen för verksamhetsperioden 2013-2015.
Årsredovisning för 2013 och 2014
Se separata bilagor.
Landsdagarna föreslås besluta
att fastställa årsredovisningarna för 2013 och 2014.
17
Revisonsberättelse
Partiets revisorer har granskat verksamhetsberättelse, åresredovisning, partistyrelsens samt
verkställande utskottets protokoll för verksamhetsåren 2013-2015.
Revisorerna har under tiden för revisionen haft en god dialog med framförallt
partisekreteraren.
En diskrepans har noterats avseende beviljande av bidrag till så kallade utskottsvisa råd, där
partistyrelsen dels vid minst ett tillfälle har beviljat bidrag till ett dylikt råd, dels beslutat att
dylika råd enbart har informell status. Revisionsenheten lägger ingen värdering i själva
sakfrågan men konstaterar att förekomsten av inkonsekventa beslut är olyckligt och
rekommenderar kommande partistyrelse att upprätta generellt regelverk vad gäller
beviljande av ekonomiska äskanden för partirelaterad verksamhet.
Revisorerna föreslår att den nya styrelsen förnyar rutinerna för posthantering så att de inte
förekommer att post inte hämtas ut i tid, hamnar hos fel person, eller att adressändring inte
kommer alla berörda till del.
Revisionsenheten har också konstaterat att det bitvis är svårt att följa ett enskilt ärende
kronologiskt genom protokollen. Kommande partistyrelse bör därför förnya rutinerna för
protokollförandet så att man enkelt kan följa ett ärende över tid från det att ärendet väcks till
det läggs till handlingarna. Vidare ska det alltid tydligt framgå av protokollet att, och när,
adjungerade lämnar mötet vid personärenden.
Revisonerna rekommenderar vidare att nuvarande ordning med dels externa, auktoriserade
revisorer, dels interna lekmannarevisorer är att föredra och bör därför fortsätta under
kommande verksamhetsperiod.
Sammantaget konstatera revisorerna att det finns ingen allvarlig erinran gentemot
partistyrelsens ledamöter.
Vi yrkar därför på
att resultat- och balansräkning fastställes,
att partistyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden
av partiets valda revisorer,
Björn Tenland Nurhadi
Oscar Sjöstedt
18
Redogörelse från
riksdagsgruppen
Se separat bilaga.
19
Valberedningens förslag till partistyrelse
Enligt partiets stadgar § 6 mom 6 Datum för motioner, förslag och nomineringar:
”Alla motioner och förslag som behandlas vid Landsdagar skall vara föranmälda. Detta
gäller även nomineringar till förtroendepost. Kandidat till förtroendepost skall, i samband
med nomineringen eller allra senast då nomineringstiden går ut, skriftligen bekräfta sin
kandidatur. I sådan bekräftelse skall det framgå vilka val kandidaturen avser. […]
Nomineringar skall vara valberedningens ordförande skriftligen tillhanda senast den 1
augusti.”
Förslag till partistyrelse
Valberedningen föreslår Landsdagarna att bifalla förslaget om 17 ledamöter och 7 ersättare
till partistyrelse för verksamhetsperioden 2015-2017.
Partiordförande
Jimmie Åkesson
Vice partiordförande
Julia Kronlid
Ort: Sölvesborg
Ålder: 36 år
Nyval eller omval: Omval
Ort: Täby
Ålder: 35 år
Nyval eller omval: Nyval, tidigare ledamot
Andre vice partiordförande
Carina Herrstedt
Ort: Landskrona
Ålder: 44 år
Nyval eller omval: Omval
20
Ordinarie ledamöter
Paula Bieler
Ort: Uppsala
Ålder: 27 år
Nyval eller omval: Omval
Therese Borg
Ort: Klippan
Ålder: 38 år
Nyval eller omval: Omval
Roger Hedlund
Ort: Gävle
Ålder: 35 år
Nyval eller omval: Nyval, tidigare ersättare
Mattias Bäckström Johansson
Ort: Oskarshamn
Ålder: 30 år
Nyval eller omval: Omval
Richard Jomshof
Ort: Karlskrona
Ålder: 46 år
Nyval eller omval: Omval
Mattias Karlsson
Ort: Uppvidinge
Ålder: 38 år
Nyval eller omval: Omval
21
Anne Karlsson
Ort: Värnamo
Ålder: 57 år
Nyval eller omval: Nyval
David Lång
Ort: Stockholm
Ålder: 43 år
Nyval eller omval: Omval
Magnus Olsson
Ort: Malmö
Ålder: 39 år
Nyval eller omval: Nyval, tidigare ersättare
Oscar Sjöstedt
Ort: Värmdö
Ålder: 34 år
Nyval eller omval: Nyval
Johnny Skalin
Ort: Sundsvall
Ålder: 37 år
Nyval eller omval: Omval
Sven-Olof Sällström
Ort: Ånge
Ålder: 47 år
Nyval eller omval: Omval
22
Björn Söder
Ort: Kristianstad
Ålder: 39 år
Nyval eller omval: Omval
Christina Östberg
Ort: Söderhamn
Ålder: 47 år
Nyval eller omval: Nyval
Suppleanter
#1 Markus Wiechel
Ort: Norrköping
Ålder: 27 år
Nyval eller omval: Omval
#2 Stefan Jakobsson
Ort: Strängnäs
Ålder: 47 år
Nyval eller omval: Nyval
#3 Aron Emilsson
Ort: Lerum
Ålder: 25 år
Nyval eller omval: Nyval
#4 Maria Liljedahl
Ort: Köping
Ålder: 41 år
Nyval eller omval: Nyval
23
#5 Heikki Klaavuniemi
Ort: Munkedal
Ålder: 32 år
Nyval eller omval: Nyval
#7 Peter Lundgren
Ort: Gnosjö
Ålder: 52 år
Nyval eller omval: Omval
#6 Andreas Feymark
Ort: Varberg
Ålder: 31 år
Nyval eller omval: Nyval
24
Övriga nominerade
Thoralf Alfsson, Kalmar
Ledamot/ersättare
Lotta Antman, Lyckeby
Ledamot/ersättare
Angelika Bengtsson, Malmö
Ersättare
Per Carlberg, Tyresö
Ledamot/ersättare
Fredrik Eriksson, Partille
Ledamot/ersättare
Olle Felten, Norrköping
Ledamot/ersättare
Jörgen Fogelklou, Göteborg
Ledamot/ersättare
Björn Forsell, Tranås
Ledamot
Mattias Gustafsson, Strömstad
Ledamot/ersättare
Lars Hansson, Göteborg
Ledamot/ersättare
Mikael Jansson, Göteborg
Till samtliga poster
Fredrik Lantz, Motala
Ledamot/ersättare
Jonas Millard, Örebro
Ledamot/ersättare
Magnus Persson, Bromölla
Ledamot/ersättare
Joakim Pripp, Motala
Ledamot/ersättare
Roger Richtoff, Strängnäs
Ledamot
Franz Rosengren, Luleå
Ledamot/ersättare
Jimmy Ståhl, Göteborg
Ledamot/ersättare
Hanna Wigh, Falköping
Ledamot/ersättare
Jennie Åfeldt, Bromölla
Ledamot/ersättare
Förslag till revisorer
Olle Felten, Norrköping
Björn Tenland, Karlskrona
Förslag till revisorssuppleanter
Henrik Lernfelt, Göteborg
Nina Kain, Malmö
25
Distriktsordförandenas förslag till
valberedning
Enligt partiets stadgar § 6 mom 6 Datum för motioner, förslag och nomineringar:
”Alla motioner och förslag som behandlas vid Landsdagar skall vara föranmälda. Detta
gäller även nomineringar till förtroendepost. Kandidat till förtroendepost skall, i samband
med nomineringen eller allra senast då nomineringstiden går ut, skriftligen bekräfta sin
kandidatur. I sådan bekräftelse skall det framgå vilka val kandidaturen avser. […]
Nomineringar till val av valberedning skall vara partisekretariatet skriftligen tillhanda senast
den 1 maj.”
Enligt partiets stadgar § 11 mom 2 nominering till val av valberedning:
”Nomineringar till val av ledamot av valberedning skall förberedas av distriktsordförandena.
Partisekretariatet skickar godkända nomineringar till val av ledamöter av valberedning till
alla distriktsordförandena senast den 1 juni. Distriktsordförandena skall senast 30 dagar
innan Landsdagarna presentera sitt förslag. Övriga nomineringar presenteras separat.”
Förslag till valberedning
Distriktsordförandegruppen har i enighet beslutat att föreslå ombuden att under
Landsdagarna 2015 fastställa antalet ledamöter i valberedningen till 9, samt att välja
följande personer till valberedning för Sverigedemokraterna under verksamhetsåret 2015 –
2017.
De föreslagna kandidaterna uppfattas av distriktsordförandena som duktiga och kunniga
personer som genom sitt engagemang och sina erfarenheter har god kontakt med styrelser
i kommunföreningar och distrikt runt om i landet.
Deras samlade kontaktnät bedöms komma till stor nytta för valberedningens arbete.
Förslaget till ny valberedning borgar för både kontinuitet och förnyelse samtidigt som en
nödvändig geografisk spridning garanteras.
26
Lina Boy
Ort: Strängnäs
Ålder: 27 år
Nyval eller omval: Nyval
Magnus Edman
Ort: Sala
Ålder: 43 år
Nyval eller omval: Nyval
Jörgen Fogelklou
Ort: Göteborg
Ålder: 43 år
Nyval eller omval: Nyval
Robert Håkansson
Ort: Piteå
Ålder: 37 år
Nyval eller omval: Nyval
Ronny Karlsson
Ort: Krokom
Ålder: 46 år
Nyval eller omval: Omval
Janita Kirchberg
Ort: Torsås
Ålder: 47 år
Nyval eller omval: Omval
27
Per Ramhorn
Ort: Malmö
Ålder: 48 år
Nyval eller omval: Omval
Michael Rosenberg
Ort: Helsingborg
Ålder: 46 år
Nyval eller omval: Omval
Robert Stenkvist
Ort: Botkyrka
Ålder: 57 år
Nyval eller omval: Nyval
Övriga nominerade
Lotta Antman, Lyckeby
Håkan Borg, Botkyrka
Arnold Boström, Huddinge
Linus Bylund, Stockholm
Margareta Forslund, Sölvesborg
Josef Fransson, Skövde
Dan Kareliusson, Stockholm
Heikki Klaavuneimi, Munkedal
Joakim Larsson, Tierp
Oskar Lindblom, Skara
Torgny Mauer, Finspång
Jennie Åfeldt, Bromölla
Magnus Lebeck, Orust
Matz Dovstrand, Partille
Darco Mamkovic, Norrköping
Monica Skogman, Stockholm
Jan Svensson, Åtvidaberg
28
Partistyrelsens förslag
Förslag till barnpolitiskt inriktningsprogram
Se separat bilaga.
Landsdagarna föreslås besluta
att anta föreliggande förslag till barnpolitiskt
inriktningsprogram.
Förslag till kriminalpolitiskt
inriktningsprogram
Se separat bilaga.
Landsdagarna föreslås besluta
att anta föreliggande förslag till kriminalpolitiskt
inriktningsprogram.
29
Förslag till industripolitiskt inriktningsprogram
Se separat bilaga.
Landsdagarna föreslås besluta
att anta föreliggande förslag till industripolitiskt
inriktningsprogram.
Förslag till utrikespolitiskt inriktningsprogram
Se separat bilaga.
Landsdagarna föreslås besluta
att anta föreliggande förslag till utrikespolitiskt
inriktningsprogram.
30
Förslag till reviderade stadgar
Se separat bilaga
Landsdagarna föreslås besluta
att anta föreliggande förslag till stadgar.
Motioner
Se separat bilaga.
31
Förslag till medlemsavgift för 2016-2017
Landsdagarna föreslås besluta
att fastställa medlemsavgiften för 2016 och 2017 enligt följande:
h Medlemsavgift: 200 kronor per år
h Ständigt medlemskap: 1500 kronor
Kommunföreningar och distrikt kan erhålla utbetalning från riksorganisationen av
medlemsavgifter om 50 kronor per vanlig årsmedlem och 250 kronor i engångsbidrag per
ny ständig medlem, baserat på medlemsantal den 30 september, om följande kriterier är
uppfyllda:
h Ansökningsperioden för innevarande år är 1 oktober - 31 december. Detta innebär
att ansökan kan först göras den 1 oktober och sist den 31 december. Därefter är det
för sent att ansöka. Utbetalning sker först efter den 1 november.
h Vidimerade kopior av årsmötesprotokoll och konstituerande styrelsemötesprotokoll
samt tillhörande röstlängder skall ha inkommit i enlighet med stadgarna.