Borgarskolan 2015

Malmö Borgarskola
- en internationell skola att räkna med
Läsåret 2016 – 2017
2 Malmö Borgarskola
öppet hus
Tors 26 nov kl 18-20
Tors 28 jan kl 18-20
malmö borgarskola
Malmö Borgarskola
- en internationell skola att räkna med!
Malmö Borgarskola är en mötesplats i stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Vi har välutbildade och engagerade lärare med fokus på den dagliga undervisningen,
där den enskilde eleven blir sedd och får utvecklas efter sina förutsättningar. Vår skola är en
trivsam och välutrustad arbetsplats med ordning och reda där alla elever tillsammans med
personalen upplever delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Det internationella perspektivet genomsyrar hela vår verksamhet - vi har en hög andel native speakers i flertalet undervisningsspråk och flera internationella utbildningar. Vi har även utbyte med länder såväl i
som utanför Europa, samt goda kontakter med utländska universitet, framför allt i USA och
Storbritannien. Hos oss finns möjligheter att läsa fördjupningskurser i samtliga ämnen samt
matematik och språk på avancerad nivå.
Gymnasietiden innebär naturligtvis mycket studier, men förutom den gedigna undervisningen är vi också stolta över att många av våra studenter är engagerade i utskott och föreningar samt att vi har en aktiv elevkår. Malmö Borgarskola vill bidra till att utveckla ansvarstagande, empatiska och reflekterande individer som ser möjligheter och gör något av dem.
Vi ger dig förutsättningar att förverkliga dina drömmar och erbjuder möjligheter utöver det
vanliga - välkommen till en internationell skola att räkna med!
Rektor Nicola Sarac
MALMÖ BORGARSKOLA 3
Våra utbildningar
På Malmö Borgarskola erbjuder vi utbildningar både inom de nationella programmen och
inom det internationella utbildningssystemet IB, International Baccalaureate.
”Borgar för kunskap”, och “per sciencia ad astra “, genom vetenskap till stjärnorna, är våra
ledord, då vi tror på att kunskap är nyckeln till framgång. Vi erbjuder program som ger dig
mycket goda teoretiska kunskaper och som förbereder dig väl för vidare studier såväl inom
Sverige som i övriga världen.
Vill du ha svenska som undervisningsspråk hos oss kan du läsa:
• Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi eller juridik
• Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap
• Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap eller internationell,
där du även kan välja att profilera dig mot matematik.
Föredrar du engelska som undervisningsspråk kan vi erbjuda:
• International Baccalaureate (IB)
• International Social Science, motsvarande samhällsvetenskapsprogrammet
• International Business and Management, motsvarande ekonomiprogrammet.
4 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
MALMÖ BORGARSKOLA 5
Våra satsningar
Hos oss finns alltid möjligheten att satsa lite extra på det just du är intresserad av, oavsett
om det direkt är kopplat till den utbildning du väljer eller om du föredrar att engagera dig i
något av de många utskotten efter skoltid. De vi speciellt har satsat på är matematik, språk,
naturvetenskap och företagsamhet. Vi har nyligen blivit utsedda till Sveriges bästa UF (Ung
Företagsamhet) skola. Hos oss tränas du att se möjligheter, ta initiativ och i att omsätta idéer
till handling. Vårt samarbete med aktörer utanför skolan såsom näringsliv, frivilligorganisationer, universitet och högskolor gör din skolgång verklighetsanknuten och gör det lättare
att sätta dina kunskaper i ett större sammanhang. Skolan har en tydlig vision gällande utveckling av det entreprenöriella lärandet. Din inre drivkraft och motivation är avgörande för
att du ska kunna förverkliga dina drömmar – att se möjligheterna och göra något av dem.
UNG FÖRETAGSVERKSAMHET (UF)
Att driva ett företag inom UF (Ung Företagsamhet) är ett utbildningskoncept som sätter
många förmågor på prov. Under ett läsår får du möjligheten att tillsammans med andra
elever driva ett företag, från idé till verklighet och slutligen avveckla företaget. En rådgivare
från det lokala näringslivet knyts till varje företag vilket ger dig unik kunskap och erfarenhet
av eget företagande och entreprenörskap. Du tränar och utvecklar dina kreativa och sociala
förmågor och många växer med sin uppgift inom UF där de får ta mycket eget ansvar. UF
ger dessutom eleverna möjligheten att använda sina inhämtade teoretiska kunskaper från
flertalet kurser i ett mer praktiskt sammanhang. Detta bidrar till en större motivation och
meningsfullhet samt skapar förståelse för helheten.
6 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
Life Drop UF
I juni 2015 fick fyra av våra elever; Jonna Malmback, Molly Backman, Robert Childs och Fraser Campbell chansen att åka till universitetet Poly U i Hong Kong tack vare att de gick vidare till semifinal i den internationella tävlingen Student Global Challenge,
där de tävlade med sin affärsplan. Affärsidén gick ut på att sälja
miljövänliga vattenflaskor med renande kolfilter och snygg design samtidigt som de samarbetade med välgörenhetsorganisationen Wateraid och skänkte en del av vinsten till dem.
Smej UF
I juni 2015 vann ett av Borgarskolans UF-företag, Smej UF priset
för Social Responsible Business Award 2015 i Riga.Eventet var
den internationella mässan Junior Achievement som tillhandahåller konceptet Enterprise without Borders (EwB). EwB är ett
komplement till UF-året och syftar till att ge UF-företag möjligheten att lära sig och förstå internationell handel, gräns-överskridande samarbeten och kulturella skillnader.
MALMÖ BORGARSKOLA 7
8 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
HÖGSKOLEMATEMATIK
Elever som vill få extra utmaningar inom ämnet matematik har många möjligheter på
Malmö Borgarskola. Skolan erbjuder bland annat en programfördjupningskurs som följer
högskolans upplägg. Kursdeltagarna ges möjlighet att ta sina första universitetspoäng i
matematik redan under gymnasietiden. Undervisande lärare är Svetlana Iantchenko, universitetslektor med lång erfarenhet av undervisning på universitet och mottagare av Herman Lindqvistpriset i matematik 2015. Skolan har också flera tävlingslag i matematik som
deltar i såväl nationella som internationella tävlingar. Lagen har de senaste åren placerat
sig bland de absolut bästa i landet.
Både matematik och fysik är en färdighetsövning i vilken alla har med sig olika förkunskaper. Alla behöver varierande typ av träning på de olika momenten. Borgarskolan erbjuder
matematikstöd till alla elever i alla kurser, både till dem som känner att de vill ha extra
träning för att höja sitt betyg och till dem som upplever att de har svårt att klara av matematiken.
FN-ROLLSPEL
Årligen deltar över 100 000 elever i FN-rollspel och antar då rollen som ambassadörer för
något av FNs medlemsländer för att hitta lösningar på internationella problem och konflikter. Eleverna får genom FN-rollspelen en större förståelse för varför konflikter uppstår
och varför länder agerar som de gör. Genom att praktiskt utöva demokrati blir det också
enklare att förstå den.
MALMÖ BORGARSKOLA 9
Engagerade elever
Vi är mycket stolta över att ha många engagerade elever i korridorerna och elevorganisationerna står naturligtvis för en stor del av skolans goda rykte, arbetsmiljö och goda sammahållning. Det finns möjlighet att engagera sig på många olika sätt, och de senaste åren har
skolan erbjudit de elever som tagit ledande positioner i kår och utskott en ledarutbildning
inom ramen för Raoul Wallenberg Academy. Så ta chansen att engagera dig i det du brinner
för! Finns det inte redan ett utskott, så hjälps vi åt att starta ett med ditt intresse. Elevkåren
håller i många av trådarna, och här är några av de utskott/organisationer som är igång just nu.
Elevkåren – med främsta mål att göra alla elevers tid på skolan så minnesvärd och underbar
som möjligt. Som den anrika kår vi är, Borgar Bears på Malmö Borgarskola, värnar vi om varje
elevs bästa - för stolthetens, storhetens och sammanhållningens skull! Vi arrangerar allt från
Borgardagar och tävlingar till sociala sammankomster som läger och filmkvällar, för att vänskapsband ska knytas och gemenskapen blomstra!
Young friends of the earth - Malmö Borgarskola arbetar inom ramarna för en internationell gräsrotsorganisation med samma namn. Syftet är att skapa utrymme där studenter från alla årskurser
och program kan mötas för att fördjupa sina kunskaper i ekologisk och social hållbarhet. Vi vill
öppna upp för diskussioner om hur vi - som den kommande generationen - bör ta itu med de
globala miljöfrågorna i framtiden.
MBFU - Malmö Borgarskolas Feministiska Utskott har ett aktivt första läsår bakom sig med en
rad arrangemang och diskussionsforum som behandlat frågor kring feminism, diskriminering, och rasism. Som initiativtagare till samarbetet United Together samlar vi elever från olika
Malmöskolor i arbetet för jämlikhet och likabehandling i och utanför skolan.
10 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
Bear the Hope är en välgörenhetsorganisation som anordnar events och workshops för att
samla in pengar för välgörenhet. Vi arbetar främst med att bekämpa HIV i Sydafrika men
engagerar oss även lokalt och stödjer andra organisationer, i och utanför skolan. Målet är
att nå ut till så många som möjligt och visa hur man lätt kan engagera sig för förändring.
Amnesty International - Amnestygruppen på skolan arbetar med kampanjer för att upprätthålla FNs mänskliga rättigheter, i linje med Amnesty Internationals arbete. Vi arbetar
med workshops, bakesales och informationspridning samt insamling av signaturer, och
kombinerar arbetet med hembakade kakor och mysiga möten med trevlig stämning!
MUN - Model United Nations har länge funnits på Malmö Borgarskola och är en mötesplats
där alla kan debattera en rad olika frågor exempelvis kring ämnen som migration, global
uppvärmning och sexism. Med många års erfarenhet har MUN of Borgar blivit en av Europas
främsta debatt organisationer, och vunnit priser i bland annat Tyskland, Danmark och Italien.
MBEF - Malmö Borgarskolas Estetiska Förening samlar en del av Borgarskolans kreativa och
estetiskt intresserade elever och sätter varje år upp en omtalad julrevy vid höstens slut samt
en musikal på våren. Detta kännetecknar Borgarskolan som en elevdriven och kreativ skola.
Elevskyddsombud - Spelar en viktig roll i skolledningens kontaktytor med elever som vill
arbeta med att förbättra och underhålla både den sociala och fysiska miljön på skolan. Ledarskapsutbildningar och extra föredrag, samarbeten med inspiratörer bidrar för att ytterligare
stärka elevskyddsombudens viktiga roll på Malmö Borgarskola.
MALMÖ BORGARSKOLA 11
Ekonomiprogrammet
Inriktning: Ekonomi eller juridik
Om du är nyfiken på företagande, ekonomi och juridik är Ekonomiprogrammet det rätta
valet för dig! Du får lära dig grunderna inom juridik och ekonomi - både företagsekonomi
och samhällsekonomi är viktiga områden på programmet. Du får möjlighet att driva företag genom Ung Företagsamhet och erbjuds möjlighet att söka till studieresor inom ramen
för ditt språkval eller gymnasiearbete. Ekonomiprogrammet på Malmö Borgarskola har
engagerade lärare med stor yrkeserfarenhet från världen utanför skolan och ger dig goda
kunskaper för fortsatta studier och arbetsmarknad.
INRIKTNING EKONOMI ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden, och vi planerar att erbjuda tre fördjupningspaket:
• Redovisning och ekonomistyrning: För dig som tänker dig en framtid inom arbetsområdet redovisning/revision, ekonomisk styrning och beskattning.
Du blir väl förberedd för vidare studier inom området.
• Marknadsföring och ledarskap: För dig som tänker dig en framtid inom marknadsföring, företagande och reklam. Genom att gå från idé till färdig produkt/tjänst inom
ramen för UF, Ung Företagsamhet, får du viktiga erfarenheter och kunskaper genom
att driva företag.
• Internationell fördjupning, språkfördjupning: För dig som vill läsa mycket språk
och fördjupa dig inom internationell ekonomi. Du fortsätter med ditt språk från
grundskolan hela vägen till studenten vilket gör dig väl förberedd för en internationell framtid.
12 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
INRIKTNING JURIDIK
Juridikinriktningen ger dig kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle.
Genom att arbeta med konkreta fall utvecklar du förmågan att identifiera, tolka och tillämpa
rättsregler. Vi planerar att erbjuda tre olika fördjupningspaket:
• Lag och rätt: För dig som kanske tänker dig en framtid som advokat eller domare. På
denna profil blir du mycket väl förberedd för juridikstudier på universitet. Vi har även ett
etablerat samarbete med lärare och studenter vid Lunds universitets Juridiska fakultet.
• Entreprenör: För dig som är intresserad av att i framtiden studera och arbeta med bolagsjuridik. Paketet ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi.
• Internationell fördjupning, språkfördjupning: För dig som vill läsa mycket språk och
fördjupa dig inom internationell rätt. Du fortsätter med ditt språk från grundskolan hela
vägen till studenten vilket gör dig väl förberedd för en internationell framtid.
MALMÖ BORGARSKOLA 13
International Business and Management
Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (på engelska)
International Business and Management vänder sig till dig som vill få ett fördjupat internationellt perspektiv under din gymnasieutbildning. Programmet har en utpräglad internationell profil och förbereder dig för fortsatta studier på universitet i Sverige och utomlands.
Språkstudier, möten och studieresor till andra länder är viktiga inslag i utbildningen.
Du erbjuds fördjupade språkstudier och ges även möjlighet att läsa ytterligare ett språk.
All undervisning sker på engelska. International Business and Management följer kurs- och
ämnesplaner för det nationella Ekonomiprogrammet och ger behörighet till universitet
och högskola. Utbildningen ger även:
• Internationellt fördjupningsblock inom internationell ekonomi och språkfördjupning
• Ung företagsamhet och JA-YE (Junior Achievement Young Entreprise)
• Möjlighet till fördjupade språkstudier i engelska, tyska, spanska och franska steg 5-7
samt möjlighet att läsa ytterligare ett språk, exempelvis danska eller italienska
• Möjlighet att delta i studieresor, språkresor i målspråksland och ansöka om fältstudier i och utanför Europa
• Möjlighet till fördjupning i matematik
14 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
MALMÖ BORGARSKOLA 15
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Natur eller Natur Internationell
Naturvetenskapsprogrammet är för dig som vill ha matematik och naturvetenskap i centrum.
Programmet ger en god grund för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik, men ger
även behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar. Om du är duktig i matematik och
brinner för naturvetenskapliga ämnen är Naturvetenskapsprogrammet det självklara valet!
Programmet ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Genom
naturvetenskapliga fältstudier, experiment och laborationer förvandlas teori till praktik
och blir lättare att förstå. Den naturvetenskapliga metoden och arbetssättet, samt många
av de vetenskapliga modeller du kommer i kontakt med beskrivs med matematikens hjälp,
vilket gör att matematikstudier har en central plats på programmet.
Om du söker utmaningar finns det många möjligheter på Naturvetenskapsprogrammet.
Du kan till exempel få representera oss i Internationella Biologiolympiaden eller olika matematiktävlingar. Du kan också göra ditt gymnasiearbete i samarbete med Lunds Tekniska
Högskola.
Oavsett programinriktning kan du välja vår matematikprofil och läser då matematik i snabbare takt och hinner med högskolematematik redan på gymnasiet.
16 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
INRIKTNING NATUR:
Hos oss kan du välja inriktningen Naturvetenskap. Du har stor valfrihet att själv utforma delar av din utbildning och kan välja fördjupningskurser inom naturvetenskap eller genom att
fördjupa dina språkkunskaper genom att läsa extra mycket språk. Du ser möjligheterna i vårt
kursutbud och väljer de kurser som passar dig och dina framtidsdrömmar bäst!
NATUR INTERNATIONELL (NI)
Om du väljer vår internationella profil fortsätter du med ditt moderna språk från grundskolan alla tre åren i gymnasiet och når steg 5 i ditt språk. Din utbildning präglas av ett internationellt perspektiv och du får möjlighet att resa till ditt målspråksland samt delta i utbyten
och göra flertalet andra internationella erfarenheter. Profilen är skräddarsydd för dig som vill
satsa lite extra på skolan och läsa både naturvetenskap och språk.
MALMÖ BORGARSKOLA 17
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill få en ökad förståelse om hur världen fungerar. Vi fokuserar på mänskliga rättigheter, samarbeten, konflikter och internationella aktörer
ur ett nutida politiskt perspektiv. Vi belyser även världen ur ett geografiskt perspektiv, vilket
innebär studier om globaliseringens effekter, hållbar stadsplanering och klimatförändringarnas betydelse. Alla dessa delar får också en historisk förankring i kurserna Internationella relationer, Geografi 2 och Historisk fördjupning. Du får en bred grund inom samhällsvetenskap
med fokus på bland annat demokratifrågor och levnadsvillkor samt samspelet mellan individ
och samhälle. Du får även fördjupade kunskaper i hur samhället fungerar och hur människor
påverkas av det som händer på det lokala, nationella och internationella planet.
På Malmö Borgarskola arbetar vi med ett tydligt internationellt perspektiv med fokus på utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Under vårt stora FN-rollspel är du inte längre elev
utan diplomat och den internationella politikens villkor blir konkreta och lättare att förstå.
Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du ska kunna avgöra om olika
påståenden är grundade på fakta och kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Att
kunna diskutera fram lösningar på samhällsvetenskapliga problem och kunna motivera sina
ställningstaganden med väl grundade argument är viktiga inslag på programmet.
Väljer du Samhällsvetenskapsprogrammet på Malmö Borgarskola blir du väl förberedd för
fortsatta studier i internationella frågor på universitetet.
18 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
Inriktning Samhällsvetenskap:
Hos oss kan du välja inriktningen Samhällsvetenskap som ger kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor genom att studera individen, gruppen och samhället. Vi planerar att erbjuda tre olika fördjupningspaket:
• Diplomaten: För dig som vill arbeta med internationella utvecklingsfrågor inom någon
organisation. Genom en fördjupning med tydligt fokus på internationella utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter är du mycket väl förberedd för vidare studier inom
området.
• Brott och straff: För dig som är intresserad av frågor som rör rättssamhället. Du fördjupar dig i frågor som rör rättsväsendets uppbyggnad samt brott och straff. I de kurser du
då studerar ingår bland annat kriminologi, vittnespsykologi och sociologi.
• Internationell samhällsvetenskap, språkfördjupning: För dig som vill läsa mycket
språk och fördjupa dig inom internationell politik. Du fortsätter med ditt språk från
grundskolan hela vägen till studenten vilket gör dig väl förberedd för en internationell
framtid.
MALMÖ BORGARSKOLA 19
20 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
International Social Science
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
samhällsvetenskap (på engelska)
International Social Science vänder sig till dig som vill få fördjupat internationellt perspektiv
under din gymnasieutbildning. Programmet har en utpräglad internationell profil och förbereder dig för fortsatta studier på universitet i Sverige och utomlands. Språkstudier, möten och studieresor till andra länder är viktiga inslag i utbildningen. Du erbjuds fördjupade
språkstudier och ges även möjlighet att läsa ytterligare ett språk. All undervisning sker på
engelska. International Social Science följer kurs- och ämnesplaner för det nationella Samhällsvetenskapsprogrammet och ger behörighet till universitet och högskola. Utbildningen
ger även:
• Internationellt fördjupningsblock inom internationella relationer med FN-rollspel och
språkfördjupning
• Möjlighet till fördjupade språkstudier i engelska, tyska, spanska och franska steg 5-7
samt att läsa ytterligare ett språk, exempelvis danska eller italienska
• Möjlighet att ta internationella språkcertifikat
• Möjlighet att delta i studieresor, språkresor i målspråksland och fältstudier i och utanför
Europa
• Möjlighet till fördjupning i matematik
MALMÖ BORGARSKOLA 21
International Baccalaureate
Om du är intresserad av en internationell studentexamen är det IB-programmet du skall satsa
på. Intagning sker på dina betyg från årskurs 9 och genom ett godkänt inträdesprov i engelska
och matematik. Du blir kallad till inträdesproven om du har IB som första eller andrahandsval.
Första året är ett introduktionsår och omfattar alla grundläggande ämnen och ger dig betyg
på nationella kurser. Inför årskurs två och tre väljer du sex ämnen, tre ämnen läser du på Higher level och tre på Standard level. All undervisning sker på engelska.
Du skräddarsyr själv vilken inriktning din utbildning ska få. Alla elever på IB läser kursen Theory
of Knowledge och deltar i CAS (Creativity, Action, Service). Dessutom gör alla elever en mindre forskningsuppgift, Extended Essay. Exempelvis kan du studera Business and Management
tillsammans med Economics och Extended Essay samt driva UF-företag inom ramen för CAS.
Detta ger dig breda ämneskunskaper kopplade till näringslivet.
En internationell examen som är välkänd över hela världen ger dig en unik utbildning och
slutproven i år tre är gemensamma för samtliga IB-skolor i hela världen. Proven bedöms av
examinatorer i andra länder och inte av dina lärare vilket resulterar i en unik relation mellan
lärare och elever. Malmö Borgarskola har lärare med lång erfarenhet av att undervisa på IB
och många av dem är native speakers, vilket bidrar till att våra elever i många år haft IB-betyg
i världsklass.
Efter IB har du behörighet att söka såväl till svenska som utländska högskolor och universitet.
22 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
MALMÖ BORGARSKOLA 23
Internationella Borgarskolan
Det internationella perspektivet genomsyrar hela Borgarskolan - lärare och elever brinner för
internationella frågor och genom att delta i olika internationella tävlingar och aktiviteter utmanas våra elever. Vi tar emot utländska delegationer, från exempelvis Tyskland, USA och Mali
och varje år genomför skolan språk- och utbytesresor inom ramen för språkkurser och fördjupade ämnesstudier. Vi har nära samarbete med skolor och organisationer i målspråksländerna
Frankrike, Tyskland, Spanien och Danmark. Fältstudierna, som är sökbara för samtliga av våra
elever på de nationella programmen, kan vara en del av gymnasiearbetet i årskurs tre. Dessa
är oftast kopplade till ett målspråksland eller någon av våra samarbetspartners i exempelvis
Laos, Uganda eller Bangladesh.
Vissa av resorna vi genomför är knutna till utbildningsprogrammen, andra till specifika kurser
och några är sökbara för samtliga elever. Vi försöker också att efter bästa förmåga även utnyttja de resurser vi har även på hemmaplan. Att resa är inte en självklarhet för alla och har du
inte möjligheten kan du ändå vara säker på att kunna ta del av internationaliseringen under
din skoltid, kanske genom att delta i något av våra engagerade utskott.
24 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
På regelbunden basis anordnar vi universitetsmässor, som exempelvis College Day Scandinavia där amerikanska universitet presenterar sig och sin verksamhet. Vi informerar om och
hjälper till med ansökningsprocessen till universitet i USA och Storbritannien. Vartannat år
arrangerar vi “Scotland University Tour” och skickar regelbundet våra bästa elever på internationella olympiader i exempelvis biologi, fysik och matematik, samt på tävlingar kopplade till
Ung Företagsamhet.
På Malmö Borgarskola får du möjligheter utöver det vanliga. Skolan har en tydlig internationell prägel, ett stort internationellt nätverk och omfattande internationell verksamhet. I korridorerna hörs förutom undervisningsspråken svenska och engelska även andra språk.
Vi har nyligen startat en reseblogg, http://malmoborgarskolatravels.com för att dela med oss
av våra erfarenheter från skolresorna. Välkommen att titta in där!
MALMÖ BORGARSKOLA 25
Språkutbyte
Elever som läser steg 3 i ett modernt språk på NI programmet
erbjuds i åk 1 att delta i ett språkutbyte där de bor i värdfamiljer
under sin utlandsvistelse. Samma elever tar (i mån av möjlighet), emot de gäster som kommer på besök till oss vid ett senare tillfälle. Borgarskolan har utbyte med Logrono (Spanien),
Göttingen (Tyskland), och Thonon- les- Bains, (Frankrike). Här
syns två elever från utbytesresan i Thonon-les-Bains i september 2014.
Kursresa historia i Tyskland
Ibland genomförs resor inom ramen för vissa kurser. I september 2015 reste t. ex. 41 elever på IB-programmet som valt att
läsa History som ett av sina ämnen till Berlin. De besökte bland
annat Förintelsemonumentet vid Brandenburger Tor. Platsen
består av en labyrint av stenpelare vilka symboliserar nazismens brott mot europas judar. Pelarnas position och varierande höjd i ett labyrintmönster skapar en stark känsla av utsatthet
och instängdhet.
26 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
Fältstudier
Vi erbjuder alla elever från de nationella programmen som har
intresse av att fördjupa sitt gymnasiearbete genom fältstudier
möjlighet att ansöka. Att delta i fältstudier ställer höga krav på
för- och efterarbete, är både spännande och krävande för den
enskilde eleven som får möta ny kultur, språk och utmaningar.
Vi tror att detta är utvecklande för såväl elev, skola och den
miljö eleven genomför sitt gymnasiearbete i. De destinationer
och möjligheter vi erbjuder varierar från år till år. Förra läsåret,
2014/2015, genomförde våra elever fältstudier Bangladesh,
Bosnien, Laos och Uganda.
På bilden syns de elever som i oktober 2014 reste till Laos för att
förbereda och samla in material till sitt gymnasiearbete. Som
motprestation bidrog de med undervisning i engelska och
grundläggande datorkunskap på landsbygdsskolor runtom
Luang Prabang.
I april 2015 åkte åtta elever från blandade klasser med på en resa
till Bosnien och Hercegovina där de fick möjlighet att fördjupa
sina kunskaper i samhällskunskap, historia och religion. Ett andra fokus med resan för flera av eleverna var att samla material
för sitt gymnasiearbete inför åk 3. Här bekantar sig några av de
medföljande eleverna med den lokala befolkningen i Sarajevo.
MALMÖ BORGARSKOLA 27
28 Malmö Borgarskola
malmö borgarskola
Det du behöver finns hos oss!
Vi har ett välutrustat skolbibliotek som hjälper dig att lyckas med dina studier. Du kan låna
böcker, sitta och plugga i lugn och ro och läsa tidningar och tidskrifter.
Om du behöver prata med någon finns våra skolsköterskor och kurator till hands för dig.
Frågor om dina studier, på gymnasiet och i framtiden, kan du få svar på hos våra studie- och
yrkesvägledare. För arbetet med elever i behov av särskilt stöd har vi vår specialpedagog
tillgänglig.
Välkommen till Malmö Borgarskola - en internationell skola att räkna med!
Mer om Malmö Borgarskola finns på våra hemsidor.
www.malmo.se/borgarskolan
www. ib.malmoborgarskola.se
MALMÖ BORGARSKOLA 29
30 Malmö Borgarskola
Nicola Sarac, Rektor
+46 (0)40-34 67 08
[email protected]
Carin Welinder, Bitr. rektor SA och EK
+46 (0)40-34 67 07
[email protected]
Carina Malmback, Bitr. rektor NA
+46 (0)40-34 67 06
[email protected]
Martin Roth, Bitr. rektor IB, SCBM
+46 (0)40-30 66 56
[email protected]
Eva Hemberg
Studie- och yrkesvägledare EK, SA
+46 (0)40-34 67 09
[email protected]
Kontakta oss
Kontakta oss
Jonas Möller
Studie- och yrkesvägledare IB, NA, SCBM
+46 (0)40-34 67 10
[email protected]
Kenneth Jansson, Specialpedagog
+46 (0)40-34 62 79
[email protected]
Magda Wandlén, Informationssekreterare
+46 (0)40-34 67 04
[email protected]
MALMÖ BORGARSKOLA
Regementsgatan 36
200 10 Malmö
tel. 040-34 67 04
www.malmo.se/borgarskolan
http://malmoborgarskolatravels.com
MALMÖ BORGARSKOLA 31
Malmö Borgarskola
Regementsgatan 36
200 10 Malmö
tel. 040-34 67 04
www.malmo.se/borgarskolan
Grafisk form: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kommunikationsavdelning | Tryck: TMG Öresund, 2015 | 2500 ex