2. Tävlingsblankett

Förslagslämnare, Tallbocken 1
Förslagslämnaren fyller i uppgifterna nedan. Förslagslämnare kan vara flera bolag tillsammans
och bolagen kan utse en gemensam kontaktperson.
Namn tävlingsbidrag
Bolag Obs! Ange alla uppgifter för samtliga bolag. Fortsätt på baksidan om rutan inte räcker till.
Bolagsnamn, org.nr (personnr), projektledare (namn, tfn, e-post, postadress)
Kontaktperson
Gemensam kontaktperson om annan än projektledare (namn, företag, tfn, e-post)
Sätt kryss i rutan intill de handlingar som bifogas blanketten (ska lämnas för samtliga
bolag)
Bifogade handlingar
Registreringsbevis, högst tre månader gammalt (behövs ej för privatperson)
Intyg som visar förslagslämnarens kreditvärdighet, högst tre månader gammalt
Behörighetshandlingar för förslagslämnarens kontaktperson att företräda förslagslämnaren
om gemensam kontaktperson har utsetts
Lämna blanketten, registreringsbevis, intyg om kreditvärdighet och eventuell behörighetshandling tillsammans med tävlingsbidraget.
Tävlingsbidraget ska lämnas i ett förslutet kuvert som, förutom texten ”Riktad markanvisning
Tallbocken” samt ”Tävlingsbidragets namn”, är anonymt och utan märkning.
Adress: Kalmar kommun, Projekt- och exploateringsenheten, Att: Eva Danielsson, Box 611,
391 26 Kalmar
Besöksadress: Storgatan 35 A
Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │[email protected]