Program för Grundvattendagarna 2015

PROGRAMÖVERSIKT
Tisdag 13 oktober 2015
Wallenbergsalen
Europa
08.00–09.45
Registrering och uppsättning av posters. Kaffe med smörgås
09.45–10.00
Välkomstanförande av SGUs GD Lena Söderberg, Wallenbergsalen
10.00–10.30
Keynote A: Thomas Dalmalm, Trafikverket, Wallenbergsalen
10.40–12.00
1. Vattenplanering
12.00–13.00
Lunch i restaurangen på Konferenscentrum Wallenberg
13.00–13.30
Keynote B: Annelie Harlén, HaV, Wallenbergsalen
13.40–15.00
3. Föroreningar
Grupprum Sydamerika
grundvattendagarna 2015
Program
2. Infrastruktur
4. Hydrogeologi i tiden
13–14 oktober 2015
Workshop 1
Effektivare utvärderingar med
konceptuella modeller
15.00–15.40
Postervisning, kaffe med kaka
15.40–17.00
5. Risk och värdering
6. Berg och kust
Workshop 2
Förbättra tillgängligheten av
grundvattendata
18.00–19.00
Mingel. 18.30–19.00 mingelmusik med Wulfson Quartet stråkkvartett, Konferenscenter Wallenberg
19.00–21.00
Middag, Konferenscenter Wallenberg
21.00–22.00
Quiz med Anders från Quizmästarna, Konferenscenter Wallenberg
Onsdag 14 oktober 2015
Wallenbergsalen
Europa
09.00–09.30
Keynote C: Jonas Christensen, Ekolagen AB, Wallenbergsalen
09.30–10.10
Postervisning, kaffe med smörgås
10.10–12.00
7. Juridik
8. Grundvattenkvalitet
Grupprum Sydamerika
Workshop 3
Hydrogeologisk utbildning och
forskning
12.00–13.00
Lunch i restaurangen på Konferenscentrum Wallenberg
13.00–14.20
9. Modellering
14.20–15.00
Postervisning, kaffe med kaka
15.00–16.00
Paneldiskussion och avslutning, Wallenbersalen
10. Kartläggning
Moderator: Siv Engelmark Cederborg, vetenskapsjournalist.
Panel: Lena Söderberg, SGU, Björn Sjöberg, HaV, Agneta Granberg, politiker Göteborg, Lars Rosén, Chalmers
Tisdag 13 oktober
Onsdag 14 oktober
kl. 10.40–12.00
kl. 13.40–15.00
kl. 10.10–12.00
kl. 13.00–14.20
Vattenplanering
Hydrogeologi i tiden
Juridik
Modellering
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen.
50 år med hydrogeologi
Kommunens utredningsskyldighet och hur man
försöker att möta kraven i lagstiftningen
Detailed geological modelling in urban areas focused
on structures relevant to the near surface groundwater
flow in the context of climatic changes and surface water
recharge
Lena Blom, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Tid för bättre vatten!
Carola Lindeberg, Vattenmyndigheten Södra Östersjön,
Kalmar.
Organiseringen av arbeidet med vanndirektivet i Norge
og utfordringer relatert til av implementeringen av
grunnvannsdirektivet i norsk vannforvaltning.
Atle Dagestad, Norges geologiske undersøkelse, Trondheim.
Identifiering och prioritering av vattenresurser i vatten­
försörjningsplaner med exempel från Norrbottens län.
Thorsten Blomquist
”Sub-Urban” – Transforming relationships between
geoscientists and urban-decision makers
Hans de Beer, Geological survey of Norway, Trondheim,
Norway.
Grundvattennivåer och klimatförändringar – vad säger
de nya klimatscenarierna?
Emil Vikberg, Sveriges geologiska undersökning, Uppsala.
Bergtäkt i en hållbar samhällsutveckling
Infrastruktur
Användning av konceptuella hydrogeologiska modeller i
samband med infrastrukturprojekt.
Ola Landin, Trafikverket, Sundbyberg.
Riskhantering vid grundvattensänkning i
sättningskänsliga områden
Jonas Sundell, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Nedbrytning av trä i mark och vatten
Charlotte Gjelstrup Björdal, Institutionen för Marina
vetenskaper, Göteborgs Universitet, Göteborg.
Grundvattenbildningens storlek i sandig silt
Magnus Liedholm, Sweco Environment, Göteborg.
Risk och värdering
Så ska vi få bättre kunskap om grundvattnets kvalitet
Vattenskydd – riskanalys och föreskrifter
Cristina Frycklund, Tyréns AB, Stockholm.
Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska
värden
Lars Rosén, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Värderingsprojektet – Värdering av Sveriges
grundvattenförekomster
Björn Holgersson, Sveriges geologiska undersökning,
Göteborg.
Påverkan på grundvattennivåer till följd av jordskalv år
2008 - Stora Herrestad, Ystad kommun, Skåne län
Esbjörn Tagesson, WSP Environmental, Helsingborg.
Berg och kust
Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten – resultat
och trender under tre decennier.
Groundwater Resources Management in Hard Rock
Terrain: A Balancing Act,
Verktyg för mikrobiell riskanalys (MRA) av
dricksvatten-brunnar i närheten av avloppsanläggningar
Johan Åström, Tyréns AB, Alingsås.
Delimitation and monitoring of pollutants with direct
current induced polarization - a new opportunity
Charlotte Sparrenbom, Geologiska Institutionen, Lunds
Universitet, Lund.
Mats Käll, Mark och miljödomstorlen, Växjö
Grundvattenkvalitet
Föroreningar
Stefan Banzhaf, Department of Earth Sciences, University
of Gothenburg, Göteborg.
Mark- och miljödomstolens bedömning av
grundvattenfrågor främst ur ett miljöbalksperspektiv -
kl. 15.40–17.00
kl. 15.40–17.00
PFASs in groundwater – a risk for Swedish drinking
water?
Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma KB, Göteborg.
kl. 10.10–12.00
kl. 13.40–15.00
Mikaela Gönczi, Kompetenscentrum för kemiska
bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Lokaliseringsprincipen ur ett verksamhets­
utövarperspektiv – vilka utredningar krävs och hur
hanteras juridiska utmaningar?
Elodie Bénac, Sweco Environment AB, Göteborg.
Hanna Östrén , Vatten & Miljöbyrån AB, Luleå.
kl. 10.40–12.00
Olof Moberg
Robert Earon, Dept. of Sustainable Development,
Environmental Science and Engineering, KTH Royal
Institute of Technology, Stockholm.
Fördröjd återhämtning av avrinning efter grundvattenpåverkan från uttag i kristallin berggrund.
Fredrik Mossmark, Sweco Environment AB, Göteborg.
Saltvatteninträngning vid uttag av grundvatten från
kustzon.
Johanna Lithén och Karin Törnblom, Berggeologiska
undersökningar AB, Göteborg.
Små vattentäkters betydelse i samhällsplaneringen.
Sten-Ove Dahllöf, Tjörns kommun, Skärhamn.
Liselotte Tunemar, Sveriges geologiska undersökning,
Uppsala.
Beslutsstöd för hantering av mikrobiella risker i
grundvattensystem för dricksvattenproduktion –
Koncept och ramverk
Viktor Johansson, Chalmers tekniska högskola, DRICKS,
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Göteborg.
Transport of nanoparticles with groundwater affected by
soil- and dissolved organic matter.
Fritjof Fagerlund, Department of Earth Sciences, Uppsala
University, Uppsala, Sweden.
Arsenik i mark, grundvatten och ytvatten i två
svartskifferområden
Gunnar Jacks, Avd. för mark- och vattenteknik, KTH,
Stockholm.
Tracing sources of ammonium in reducing groundwater
in Vietnam by means of stable nitrogen isotope (δ15N)
values.
Jenny Norrman, Div. of GeoEngineering, Dept. of Civil
and Environmental Engineering, Chalmers University of
Technology, Göteborg.
Tom Martlev Pallesen, Senior Geologist, I-GIS A/S.
3-D geological modelling of the Uppsala Esker – a tool
for analysis of Uppsala’s drinking water source
Eva Jirner, Sveriges geologiska undersökning, Uppsala.
Duncan McConnachie, WSP Sverige AB, Stockholm.
Modelling groundwater transport and travel times in
warming permafrost
Andrew Frampton, Stockholm University, Department of
Physical Geography, Stockholm.
A novel approach for groundwater assessment and
predictions – improving the representativeness of sparse
observation networks and enhancing model results
Ezra Haaf & Roland Barthel, Department of Earth Sciences,
University of Gothenburg,Göteborg.
kl. 13.00–14.20
Kartläggning
Danish Groundwater Mapping and Geodata
Management
Torben Bach, Geophysicist M.Sc., MBA, Business
Development Manager, I-GIS A/S
Kartläggning av gränsöverskridande
grundvattenförekomster mellan Sverige och Norge
Mattias Gustafsson, Sveriges geologiska undersökning,
Lund.
Targeting arsenic-safe aquifers (TASA) in regions with
high arsenic groundwater in Bangladesh and India
Mattias von Brömssen, Ramböll, Stockholm.
På gång i arbetet med grundvattenberoende ekosystem
Magdalena Thorsbrink, Sveriges geologiska undersökning,
Uppsala.